VOLUMUL I din 26 iunie 2013Informații generale. Valori medii lunare ale parametrilor climatici reprezentativi pentru localități din România
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 bis din 04 septembrie 2013    Notă
    Conținut de anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.210/2013
     +  Capitolul I Date generaleI.1. Obiect și domeniu de aplicareI.1.1. ObiectI.1.1.1. Lucrarea are ca obiect prezentarea parametrilor climatici reprezentativi și catalogul de date climatice aferente anului climatic tip, utile pentru determinarea performanței energetice a clădirilor, precum și clima de calcul pentru iarnă și pentru vară, utile pentru dimensionarea elementelor de anvelopă și a instalațiilor de încălzire și climatizare a clădirilor.I.1.1.2. Anul climatic tip, cuprinzând date climatice orare, a fost elaborat pentru 9 localități reprezentative din punct de vedere climatic din România (ora locală): București, Brașov, Cluj, Constanța, Galați, Craiova, Iași, Deva și Timișoara. Parametrii termodinamici intensivi și extensivi care formează structura anului climatic tip sunt următorii:– temperatura exterioară [°C];– temperatura punctului de rouă [°C];– viteza vântului [m/s];– intensitatea radiației solare directe pe plan orizontal [W/mp];– intensitatea radiației solare difuze pe plan orizontal [W/mp];– umiditatea absolută a aerului [g/mc];– umiditatea relativă a aerului [%]. Intervalul de timp utilizat pentru determinarea parametrilor climatici este cuprins între anii 1994 și 2008. Datele climatice orare, aferente anului climatic tip pentru fiecare din cele 9 localități reprezentative meționate mai sus, sunt prezentate în volumele II-X.I.1.1.3. Valorile medii ale parametrilor climatici au fost determinate pentru 41 de localități din țară, pentru următorii parametri de calcul:– temperatura aerului exterior (valori medii lunare) [°C];– temperatura punctului de rouă al aerului exterior [°C];– viteza vântului [m/s;]– umiditatea relativă a aerului (valori medii lunare) [%];– umiditatea absolută a aerului (valori medii lunare) [g/mc].– intensitatea radiației solare pe suprafețe plane verticale cu azimut variabil (valori medii lunare pentru 30 localități) [W/mp];– intensitatea radiației solare pe suprafețe plane orizontale și înclinate cu azimut variabil (valori medii lunare pentru 30 localități) [W/mp];I.1.1.4. Parametrii climatici utili dimensionării sistemelor de încălzire în condițiile solicitării climatice de iarnă sunt reprezentați prin variația temperaturii aerului exterior în următoarele condiții:– ziua de iarnă de calcul,– pentada din sezonul rece a cărei temperatură medie are valoarea minimă din mulțimea analizată, cu particularitatea că ziua cu temperatură minimă să se găsească în centrul pentadei (pentada cu temperatura medie - valoare minimă),– pentada din sezonul rece care conține ziua cu temperatura medie minimă.I.1.1.5. Pentru sezonul cald, lucrarea prezintă variația temperaturii aerului exterior pentru 39 de localități, în următoarele condiții:– ziua de vară de calcul,– pentada din sezonul cald a cărei temperatură medie are valoarea maximă din mulțimea analizată (pentada cu temperatura medie - valoare maximă),– pentada din sezonul cald care conține ziua cu temperatura medie maximă.I.1.1.6. Lucrarea conține variația principalilor parametri în ziua senină de vară pentru 39 de localități, prin asocierea temperaturilor exterioare din ziua de vară de calcul cu valorile intensității radiației solare pentru ziua senină a lunii iulie (80% din valorile de temperatură provin din luna iulie) și a lunii august.I.1.2. Domeniu de aplicareI.1.2.1. Lucrarea furnizează parametrii climatici exteriori relevanți și necesari activităților de evaluare a performanței energetice a clădirilor.I.1.2.2. Lucrarea se aplică categoriilor de clădiri prevăzute în Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.I.1.2.3. Lucrarea se adresează proiectanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici și auditorilor energetici pentru clădiri, precum și altor categorii de specialiști din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.I.2. Terminologie Pentru utilizarea lucrării se utilizează termenii și definițiile prezentate în părțile I-V din Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, Mc 001-2006, SR EN ISO 15927-1, precum și cele ce urmează.I.2.1. An climatic[] tip valori anuale orare ale parametrilor meteorologici adecvați, reprezentativi pentru climatul pe termen lung (an de referință)I.2.2. Azimut[] unghiul cuprins între meridianul unui loc și planul vertical al direcției respectiveI.2.3. Intensitate a radiației solare[] fluxul radiant pe suprafață generat prin receptarea radiației solare pe un plan având o înclinare și orientare oarecare, [W/mp]I.2.4. Intensitate a radiației solare totală[] intensitatea radiației solare generată prin receptarea pe un plan oarecare a radiației totale de la întreaga emisferă, [W/mp]I.2.5. Intensitate a radiației solare directe[] intensitatea radiației solare generată prin receptarea radiației solare care provine dintr-un unghi solid care înconjoară concentric discul solar aparent, [W/mp]I.2.6. Intensitate a radiației solare difuze[] intensitatea radiației solare generată prin receptarea radiației solare disperse dinspre întreaga boltă cerească, cu excepția unghiului solid care este utilizat la măsurarea intensității radiației solare directe, [W/mp]I.2.7. Intensitate a radiației solare reflectate[] intensitatea radiației generată prin receptarea radiației solare globale reflectată în sus de un plan orientat în jos, [W/mp]I.2.8. Intensitate a radiației solare globală[] intensitatea totală a radiației solare, măsurată pe un plan orizontal, [W/mp]I.2.9. Indicator de confort termic PMV[] Predicted Mean Vote - opinia medie a unui grup important de persoane care își exprimă votul privind senzația termică în raport cu mediul termic înconjurătorI.2.10. Indicator de confort termic PPD[] Predicted Percentage of Dissatisfied - procentul de persoane susceptibile de a avea senzația de prea rece sau prea cald în raport cu mediul ambiant și furnizează informații privind disconfortul termicI.2.11. Parametri termodinamici intensivi[] mărimi macroscopice, care descriu starea de echilibru termodinamic a sistemului, dar care nu depind de masa sistemului termodinamicI.2.12. Parametri termodinamici extensivi[] mărimi macroscopice, care descriu starea de echilibru termodinamic a sistemului și care depind de masa sistemului termodinamicI.2.13. Pentadă[] interval de timp compus din cinci zile consecutive pentru care se cunosc valorile orare ale parametrilor climaticiI.2.14. Temperatura aerului exterior[] temperatura aerului dată de termometrul uscat, măsurată conform metodologiei stabilite de Organizația Mondială de Meteorologie (WMO), [°C]I.2.15. Temperatura punctului de rouă[] temperatura aeului umed la care vaporii de apă devin saturați și încep să se condenseze, [°C]I.2.16. Temperatură medie orară[] valoare medie calculată din măsurări continue de temperatură înregistrate într-o anumită oră, [°C]I.2.17. Temperatură exterioară de referință[] valoarea medie a temperaturii exterioare caracteristică zilei de iarnă de calcul, [°C]I.2.18. Temperatură exterioară de proiectare pentru iarnă[] temperatura aerului exterior cu o anumită perioadă de revenire, utilizată la determinarea sarcinii termice de proiectare a unei clădiri (temperatură exterioară de calcul), [°C]I.2.19. Temperatură interioară rezultantă a spațiilor încălzite[] parametru termodinamic compus, constituit din valoarea medie volumică a temperaturii aerului dintr-o încăpere încălzită și valoarea temperaturii medii radiante caracteristică încăperii, [°C]I.2.20. Temperatură medie pentadică[] valoarea medie a temperaturii exterioare caracteristică unei pentade, [°C]I.2.21. Umiditate absolută a aerului[] cantitatea de vapori de apă conținuți în aer, exprimată în mod curent prin presiunea parțială a vaporilor de apă (presiunea parțială a vaporilor de apă dintr-un amestec de aer umed fiind presiunea pe care ar exercita-o vaporii de apă conținuți în acest amestec dacă ei ar ocupa singuri volumul pe care îl ocupă aerul umed la aceeași temperatură) și prin conținutul specific de umiditate (raportul dintre masa vaporilor de apă a unui eșantion de aer umed și masa aerului uscat din același eșantion), [g/mc]I.2.22. Umiditate relativă a aerului[] raportul dintre presiunea vaporilor de apă din aerul umed și presiunea de saturație a vaporilor la aceeași temperatură, [%]I.2.23. Viteza vântului de referință[] viteza vântului măsurată la o înălțime de 10 m deasupra nivelului solului, în câmp deschis, fără obstacole în imediata apropiere; se calculează ca valoarea medie, pe o perioadă de la 10 minute până la o oră, a valorilor instantanee, [m/s]I.2.24. Zi de iarnă de calcul[] zi caracterizată de variația orară a temperaturii aerului exterior, determinată pe baza analizei statistice, pe frecvențe de apariție, a datelor climatice pe o durată de 15 ani, sub forma valorilor orare caracteristice zilei cu temperatura exterioară medie cea mai scăzută din lunile decembrie, ianuarie și februarie, precum și a valorilor orare corespunzătoare zilelor care preced zilei celei mai reciI.2.25. Zi de vară de calcul[] zi caracterizată de variația orară a temperaturii aerului exterior, determinată pe baza analizei statistice, pe frecvențe de apariție, a datelor climatice pe o durată de 15 ani, sub forma valorilor orare caracteristice zilei cu temperatura exterioară medie cea mai ridicată din lunile iulie, august și septembrie, precum și a valorilor orare corespunzătoare zilelor din pentada care conține ziua cu temperatura medie cea mai ridicatăI.2.26. Zi senină[] zi caracterizată de variația orară a temperaturii aerului exterior din ziua de vară de calcul și de variația orară a intensităților radiației solare din ziua senină asociată pentadei care conține ziua de vară de calculI.3. Documente conexeI.3.1. Standarde:*Font 9* 1. SR EN ISO Performanța higrotermică a clădirilor. Calculul și prezentarea datelor climatice. 15927-1:2004 Partea 1: Mediile lunare și anuale ale elementelor meteorologice simple 2. SR EN ISO Performanța higrotermică a clădirilor. Calculul și prezentarea datelor climatice. 15927-4:2006 Partea 4: Date orare pentru evaluarea consumului anual de încălzire pentru încălzire și răcire 3. SR EN ISO Performanța higrotermică a componentelor și elementelor de construcție. 13788:2002 Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidității superficiale critice și condensului interior. Metode de calculI.4. Tipuri de date climatice - utilizate în domeniul energeticii clădirilorI.4.1. Parametrii climatici exteriori utilizați în domeniul energeticii clădirilor sunt:– Temperatura aerului exterior, în °C,– Umiditatea relativă a aerului exterior, în %,– Intensitatea radiației solare, în W/mp,– Viteza vântului, în m/s.I.4.2. Temperatura aerului exterior este temperatura aerului dată de termometrul uscat, măsurată conform metodologiei stabilite de Organizația Mondială de Meteorologie (WMO). În funcție de scopul urmărit (evaluarea performanței energetice a clădirii, dimensionarea instalației de încălzire sau climatizare) și de metoda de calcul utilizată (cu pas de timp orar sau lunar, sezonieră), temperatura aerului exterior se exprimă prin:– valori medii orare în anul climatic reprezentativ (an tip);– valori medii lunare;– valori convenționale.I.4.3. Umiditatea relativă a aerului exterior se determină ca raport între presiunea vaporilor de apă din aerul umed și presiunea de saturație a vaporilor la aceeași temperatură.I.4.4. Pe lângă umiditatea relativă, pentru caracterizarea stării aerului umed se pot utiliza umiditatea absolută (U(abs)) și temperatura punctului de rouă (t(R)), parametri determinați cu relațiile următoare:I.4.4.1. Temperatura punctului de rouă:    t(R) = 143,668 - radical [t(e)^2 - 287,36 ● t(e) + 20643,28 - 3987,08 ● ln(U 100)], [°C] unde t(e) = temperatura aerului exterior, în °C, U = umiditatea relativă a aerului, în %.I.4.4.2. Umiditatea absolută a aerului:I.4.5. Intensitatea radiației solare reprezintă fluxul radiant pe suprafață generat prin receptarea radiației solare pe un plan având o înclinare și orientare oarecare. În funcție de condițiile de receptare, intensitatea radiației solare poate fi: totală, directă, difuză, reflectată, globală.I.4.6. Viteza vântului de referință este definită ca fiind viteza vântului măsurată la o înălțime de 10 m deasupra nivelului solului, în câmp deschis, fără obstacole în imediata apropiere și se calculează ca valoarea medie, pe o perioadă de la 10 minute până la o oră, a valorilor instantanee.  +  Capitolul II Valori medii lunare ale parametrilor climatici reprezentativi (temperatură, umiditate, radiație solară) pentru localități din RomâniaII.1. Parametrii climatici (temperatură, umiditate, radiație solară) se utilizează în activitatea de evaluare a performanței energetice a clădirilor prin metode de calcul lunare, dar și pentru dimensionarea și verificarea alcătuirii elementelor de construcție din punct de vedere al pericolului de apariție a fenomenului de condens pe suprafața și în interiorul elementului de construcție al anvelopei clădirilor.II.2. În prezentul capitol sunt prezentați parametrii climatici de calcul pentru 42 de localități din România: temperatura aerului exterior medie lunară multianuală [°C] și umiditatea relativă a aerului exterior medie lunară multianuală [%], care au fost determinați prin prelucrarea datelor climatice specifice celor 42 localități pe perioada anilor 1994-2008.II.3. Valorile medii lunare ale intensității radiației solare totale în plan orizontal și vertical pe orientări principale și valorile medii ale intensității radiației solare difuze în plan orizontal și vertical [W/mp] pentru 30 localități din România sunt prezentate în Anexa nr. A9.6. din Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor - Partea I Anvelopa clădirii - Indicativ Mc 001/1-2006. Tabel II.1 Temperatura aerului medie lunară (°C) multianuală ┌───────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬────┐ │Localitate/Luna│  I │ II │ III │ IV │  V │ VI │ VII │ VIII │ IX │  X │ XI │ XII │ MED│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ALBA IULIA     │-1,5│ 0,7│  5,1│10,9│16,5│19,6│ 21,2│  20,5│15,3│10,1│ 4,1│ -0,8│10,2│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ALEXANDRIA     │-1,4│ 1,3│  6,1│11,7│18,0│22,0│ 24,0│  23,4│17,6│11,8│ 5,5│ -0,2│11,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ARAD           │-0,3│ 1,1│  5,3│11,2│16,9│20,3│ 22,1│  21,5│15,9│11,0│ 5,5│  0,6│11,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BACĂU          │-2,2│-0,1│  4,0│10,3│16,4│19,8│ 21,6│  20,5│15,1│ 9,8│ 4,0│ -1,4│ 9,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BAIA-MARE      │-1,0│ 0,3│  4,6│10,8│16,2│19,2│ 20,9│  20,1│15,0│10,4│ 5,1│  0,0│10,2│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BISTRIȚA       │-2,7│-1,2│  3,3│ 9,8│15,3│18,4│ 20,0│  19,2│13,9│ 8,9│ 3,4│ -1,7│ 8,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BOTOȘANI       │-1,9│ 0,0│  3,8│10,2│16,2│19,6│ 21,4│  20,2│14,7│ 9,6│ 3,9│ -1,3│ 9,8│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BRĂILA         │-1,2│ 1,0│  5,4│11,3│17,5│21,4│ 23,5│  22,4│16,8│11,2│ 5,5│ -0,1│11,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BRAȘOV         │-3,3│-1,9│  2,7│ 8,5│14,2│17,4│ 19,1│  18,2│13,2│ 8,4│ 2,7│ -2,8│ 8,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BUCUREȘTI      │-1,2│ 1,2│  5,6│11,3│17,5│21,4│ 23,4│  22,5│16,8│11,1│ 5,2│ -0,2│11,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BUZĂU          │-0,8│ 1,6│  5,7│11,6│17,9│21,6│ 23,7│  22,9│17,1│11,7│ 5,5│ -0,1│11,6│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CĂLĂRAȘI       │-0,3│ 2,0│  6,3│11,9│18,0│22,0│ 24,1│  23,1│17,6│12,0│ 6,4│  0,8│12,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CLUJ-NAPOCA    │-2,4│-0,6│  3,8│ 9,6│15,1│18,2│ 19,8│  19,1│14,0│ 9,1│ 3,4│ -1,7│ 9,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CONSTANȚA      │ 1,4│ 2,7│  6,1│10,6│16,5│21,2│ 23,8│  23,4│18,6│13,6│ 8,0│  2,8│12,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CRAIOVA        │-1,1│ 1,7│  6,0│11,6│17,5│21,3│ 23,2│  22,5│16,9│11,5│ 5,3│ -0,2│11,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │DEVA           │-1,1│ 0,8│  5,2│10,8│16,1│19,1│ 20,8│  20,2│15,0│10,2│ 4,4│ -0,4│10,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │DROBETA TURNU  │    │    │     │    │    │    │     │      │    │    │    │     │    │ │SEVERIN        │ 0,4│ 2,8│  6,9│12,3│18,1│21,9│ 24,0│  23,4│17,5│12,3│ 6,2│  1,2│12,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │FOCȘANI        │-1,5│ 1,0│  5,4│11,5│17,7│21,6│ 23,6│  22,6│16,9│11,3│ 5,1│ -0,7│11,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │GALAȚI         │-1,1│ 1,2│  5,5│11,4│17,7│21,5│ 23,8│  22,8│17,1│11,7│ 5,7│  0,0│11,5│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │GIURGIU        │-1,2│ 1,5│  6,4│12,4│18,6│22,4│ 24,5│  23,8│17,9│12,0│ 5,7│  0,2│12,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │GURA PORTIȚEI  │ 0,5│ 1,6│  5,4│10,6│16,6│21,4│ 23,8│  23,4│18,4│13,3│ 7,5│  2,0│12,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │IAȘI           │-2,1│-0,1│  4,3│10,8│16,9│20,4│ 22,3│  21,1│15,6│10,3│ 4,4│ -1,2│10,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │MIERCUREA CIUC │-6,2│-4,4│  0,3│ 6,7│12,4│15,7│ 17,4│  16,3│11,4│ 6,3│ 0,3│ -5,5│ 5,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ORADEA         │-0,3│ 1,1│  5,2│11,2│16,9│20,1│ 21,8│  21,2│15,8│11,1│ 5,6│  0,4│10,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │PIATRA NEAMȚ   │-1,8│-0,1│  3,4│ 9,2│15,1│18,5│ 20,3│  19,4│14,2│ 9,4│ 3,7│ -1,1│ 9,2│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │PITEȘTI        │-0,3│ 1,5│  5,3│10,6│16,4│20,0│ 21,9│  21,0│15,7│10,7│ 5,2│  0,5│10,8│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │PLOIEȘTI       │-1,2│ 0,9│  5,1│11,1│17,3│20,9│ 22,9│  22,2│16,4│11,0│ 4,9│ -0,5│11,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │REȘIȚA         │ 0,4│ 2,1│  5,7│10,9│16,1│19,2│ 20,9│  20,5│15,2│11,0│ 6,1│  1,4│10,8│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │RÂMNICU VÂLCEA │-0,5│ 1,6│  5,8│11,4│16,9│20,4│ 22,3│  21,4│16,0│11,2│ 5,4│  0,5│11,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SATU MARE      │-1,4│ 0,0│  4,6│10,6│16,5│19,7│ 21,3│  20,4│15,0│10,0│ 4,7│ -0,4│10,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SFÂNTU GHEORGHE│-3,7│-2,5│  2,1│ 8,2│14,1│17,3│ 18,9│  18,0│12,8│ 7,9│ 2,2│ -3,2│ 7,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SIBIU          │-2,3│-0,3│  3,8│ 9,7│15,2│18,5│ 20,1│  19,2│14,0│ 9,2│ 3,6│ -1,5│ 9,2│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SLATINA        │-1,2│ 1,6│  6,0│11,7│17,6│21,4│ 23,3│  22,4│16,8│11,4│ 5,5│ -0,1│11,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SLOBOZIA       │-1,1│ 1,1│  5,5│11,3│17,5│21,6│ 23,9│  23,0│17,4│11,7│ 5,7│  0,1│11,5│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SUCEAVA        │-2,8│-1,1│  2,4│ 8,7│14,6│17,9│ 19,7│  18,7│13,5│ 8,6│ 2,8│ -2,1│ 8,5│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TÂRGU JIU      │-1,2│ 1,2│  5,8│11,4│17,0│20,6│ 22,4│  21,4│15,8│10,6│ 4,9│ -0,1│10,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TÂRGU MUREȘ    │-2,5│-0,8│  4,1│10,3│15,8│19,0│ 20,6│  19,7│14,6│ 9,4│ 3,6│ -1,6│ 9,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TIMIȘOARA      │ 0,0│ 1,8│  6,0│11,7│17,4│20,7│ 22,5│  21,8│16,2│11,4│ 5,9│  1,0│11,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TÂRGOVIȘTE     │-1,1│ 0,8│  4,8│10,5│16,3│20,0│ 22,0│  21,1│15,5│10,4│ 4,6│ -0,3│10,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TULCEA         │ 0,0│ 1,6│  5,6│11,2│17,3│21,4│ 23,7│  22,6│17,1│11,8│ 6,5│  1,2│11,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │VASLUI         │-2,2│-0,2│  4,1│10,6│16,6│20,2│ 22,1│  20,8│15,3│10,0│ 4,4│ -1,2│10,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ZALĂU          │-0,7│ 0,8│  4,8│10,7│16,1│19,2│ 21,0│  20,2│15,0│10,5│ 5,2│  0,0│10,3│ └───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴────┘ Tabel II.2 Umiditatea relativă a aerului medie lunară (%) multianuală ┌───────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬────┐ │Localitate/Luna│  I │ II │ III │ IV │  V │ VI │ VII │ VIII │ IX │  X │ XI │ XII │ MED│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ALBA IULIA     │87,1│79,5│ 70,4│68,8│71,1│71,6│ 72,3│  73,9│78,7│81,5│85,5│ 87,9│77,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ALEXANDRIA     │90,7│82,9│ 73,7│71,2│67,8│66,2│ 62,5│  63,9│71,5│79,7│87,3│ 91,5│75,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ARAD           │84,5│79,3│ 70,7│67,9│66,9│66,7│ 64,9│  66,5│72,9│76,5│80,5│ 85,3│73,5│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BACĂU          │86,1│81,6│ 74,3│70,5│67,2│69,3│ 71,5│  74,7│76,9│80,0│83,9│ 85,9│76,8│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BAIA-MARE      │85,9│81,1│ 71,1│67,6│69,4│69,9│ 71,6│  73,3│77,7│80,4│81,9│ 85,9│76,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BISTRIȚA       │87,4│83,2│ 74,3│69,5│70,3│71,5│ 73,0│  74,4│79,3│82,5│84,4│ 87,3│78,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BOTOȘANI       │80,7│76,7│ 71,3│67,1│64,7│66,8│ 69,2│  73,0│77,3│78,2│81,6│ 82,1│74,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BRĂILA         │83,4│76,8│ 70,3│67,1│63,5│63,4│ 62,1│  65,0│71,2│76,9│81,4│ 83,9│72,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BRAȘOV         │88,1│82,9│ 75,8│72,5│72,1│73,7│ 73,9│  76,5│80,0│81,8│84,2│ 87,8│79,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BUCUREȘTI      │87,7│81,3│ 73,9│72,5│70,1│70,0│ 68,0│  69,9│75,8│81,5│86,1│ 88,3│77,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │BUZĂU          │82,0│75,1│ 66,8│64,4│61,9│64,5│ 63,9│  65,8│70,8│75,0│79,9│ 83,1│71,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CĂLĂRAȘI       │85,0│77,3│ 71,3│67,3│63,8│64,3│ 62,9│  65,9│71,7│77,9│82,5│ 85,5│72,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CLUJ-NAPOCA    │86,0│79,2│ 68,7│66,6│68,4│69,7│ 70,6│  72,7│76,9│79,3│83,1│ 86,7│75,6│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CONSTANȚA      │85,9│81,0│ 79,2│79,6│77,1│73,7│ 73,3│  76,1│77,8│81,5│84,9│ 86,8│79,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │CRAIOVA        │88,5│78,8│ 69,9│67,9│67,9│68,7│ 65,4│  67,8│74,9│79,7│85,0│ 90,1│75,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │DEVA           │84,3│76,5│ 67,7│66,3│68,4│69,8│ 69,5│  71,8│76,9│79,7│82,3│ 85,5│74,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │DROBETA TURNU  │    │    │     │    │    │    │     │      │    │    │    │     │    │ │SEVERIN        │78,9│71,3│ 64,0│64,5│64,0│62,1│ 58,8│  61,4│68,9│74,6│77,7│ 80,7│68,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │FOCȘANI        │86,1│78,9│ 70,9│67,5│64,8│65,3│ 64,5│  68,4│73,6│78,5│83,8│ 86,7│74,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │GALAȚI         │84,9│77,7│ 70,3│66,7│63,3│63,7│ 62,3│  65,7│71,1│75,9│81,9│ 84,9│72,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │GIURGIU        │90,7│83,7│ 74,7│72,3│69,0│70,0│ 67,7│  69,9│76,6│83,2│88,1│ 90,7│78,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │GURA PORTIȚEI  │85,2│82,7│ 79,4│77,6│74,2│72,0│ 71,6│  72,9│75,9│80,4│83,4│ 85,3│78,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │IAȘI           │84,0│77,9│ 70,0│65,3│61,6│63,2│ 65,3│  67,9│73,1│77,2│82,3│ 84,7│72,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │MIERCUREA CIUC │87,4│83,1│ 77,1│74,1│71,4│73,6│ 74,9│  78,2│80,9│82,9│86,5│ 88,6│79,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ORADEA         │87,1│81,5│ 74,0│68,7│68,8│68,3│ 67,4│  69,9│76,1│78,5│82,3│ 87,3│75,8│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │PIATRA NEAMȚ   │80,3│76,9│ 72,6│71,3│69,7│71,3│ 72,5│  75,4│78,6│80,5│81,8│ 82,2│76,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │PITEȘTI        │82,2│76,7│ 70,3│68,9│68,2│68,3│ 66,4│  69,1│75,0│79,1│81,9│ 84,7│74,2│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │PLOIEȘTI       │85,9│79,7│ 72,3│68,9│65,9│66,9│ 66,1│  69,0│75,6│79,8│84,3│ 87,1│75,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │REȘIȚA         │85,1│77,3│ 70,1│69,5│72,7│73,6│ 72,3│  73,1│79,5│80,6│80,3│ 85,5│76,6│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │RÂMNICU VÂLCEA │84,3│75,9│ 66,9│65,0│66,2│66,3│ 64,9│  68,5│75,4│78,5│80,5│ 85,8│73,2│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SATU MARE      │87,1│83,3│ 75,9│71,2│70,4│70,6│ 71,5│  73,2│78,3│81,5│84,6│ 87,5│77,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SFÂNTU GHEORGHE│86,1│82,4│ 75,4│71,5│70,4│72,5│ 74,6│  77,7│81,5│81,9│84,5│ 86,5│78,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SIBIU          │86,2│78,8│ 72,1│69,0│69,5│70,9│ 71,4│  73,7│79,0│80,5│81,4│ 86,1│76,5│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SLATINA        │89,2│81,7│ 73,9│71,8│71,3│71,6│ 67,7│  72,5│78,3│82,7│87,3│ 91,5│78,3│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SLOBOZIA       │87,7│80,1│ 72,7│69,9│65,5│65,4│ 61,8│  63,5│70,1│77,3│84,7│ 88,4│73,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │SUCEAVA        │85,0│82,5│ 77,6│73,1│69,9│71,9│ 74,7│  77,1│79,7│81,7│85,6│ 86,0│78,7│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TÂRGU JIU      │86,9│77,5│ 68,9│68,1│68,9│68,7│ 67,5│  71,6│78,5│81,9│84,0│ 88,4│75,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TÂRGU MUREȘ    │85,4│79,1│ 69,3│65,3│66,2│67,4│ 68,8│  71,7│76,6│79,9│83,0│ 86,0│74,9│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TIMIȘOARA      │83,9│77,2│ 68,1│65,2│64,5│65,4│ 64,0│  64,6│72,7│76,5│79,6│ 84,1│72,1│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TÂRGOVIȘTE     │84,3│78,4│ 72,9│71,3│71,7│70,9│ 70,7│  72,7│80,1│81,9│83,7│ 85,9│77,0│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │TULCEA         │84,5│79,7│ 74,5│71,5│67,5│67,1│ 66,9│  71,0│76,2│80,1│82,3│ 83,9│75,4│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │VASLUI         │86,1│80,2│ 73,1│68,5│65,5│66,9│ 68,8│  72,1│76,5│79,3│83,6│ 86,4│75,6│ ├───────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼────┤ │ZALĂU          │79,1│74,5│ 66,3│63,0│64,8│66,7│ 67,1│  68,1│74,0│75,6│77,0│ 80,9│71,4│ └───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴────┘  +  Capitolul III Climă de calcul pentru iarnă Date climaticeIII.1. Parametri climatici caracteristici zilei de iarnă de calcul și pentade reprezentative pentru iarnăIII.1.1. Parametrii climatici utili dimensionării sistemelor de încălzire, în condițiile solicitării climatice de iarnă, sunt reprezentați prin variația temperaturii aerului exterior în următoarele condiții:– ziua de iarnă de calcul,– pentada din sezonul rece a cărei temperatură medie are valoarea minimă din mulțimea analizată, cu particularitatea că ziua cu temperatură minimă să se găsească în centrul pentadei (pentada cu temperatura medie - valoare minimă),– pentada din sezonul rece care conține ziua cu temperatura medie minimă.III.1.2. În acest capitol sunt prezentate valorile parametrilor menționați pentru clima de calcul de iarnă aferentă perioadei 1994-2008, pentru 41 localități reprezentative din România.III.2. Pentru calcule de dimensionare efectuate prin metode simple specifice regimului staționar de transfer de căldură, se consideră necesară introducerea zonei climatice V de iarnă, în interiorul zonei IV din actuala zonare (mărginită la nord de Toplița, la Sud de Sfântu Gheorghe, la Vest de Odorheiul Secuiesc și la Est de Covasna) caracterizată de temperatura exterioară convențională de calcul de -25°C:– zona I - teo = - 12°C,– zona II - teo = - 15°C,– zona III - teo = - 18°C,– zona IV -teo = - 21°C,– zona V - teo = - 25°C. Harta de zonare a teritoriului României, din punct de vedere al temperaturilor exterioare convenționale de calcul pentru iarnă este prezentată în Fig. III.1.III.3. Pentru calcule de dimensionare efectuate prin metode de simulare a răspunsului termic al clădirilor în regim dinamic, la solicitări climatice variabile, se utilizează valorile orare caracteristice zilei de iarnă de calcul și pentadei reprezentative pentru iarnă, prezentate în Tabelul III.1 și Tabelul III.2. Figura III.1 - Zonarea climatică - iarnă de calcul Tabel III.1. Temperatura în ziua de iarnă de calcul┌───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Localitatea    │Temp.  │                                                         Ora                                                                                   ││               │medie  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│               │zilnică│  0  │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10 │  11 │  12 │  13 │  14 │  15 │  16 │  17 │  18 │  19 │  20 │  21 │  22 │  23 │├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Alba Iulia     │ -13,07│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,50│14,72│15,14│15,82│16,28│16,76│16,86│17,32│17,58│17,68│16,84│14,28│12,20│10,16│-8,76│-7,40│-6,80│-6,86│-8,42│10,14│11,10│12,06│12,54│13,52│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Alexandria     │ -16,04│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │16,84│17,58│18,92│19,48│20,24│20,90│20,62│21,14│21,68│21,40│19,56│16,70│14,20│11,90│10,12│-8,80│-8,96│-9,86│11,08│12,74│14,18│15,08│16,34│16,70│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Arad           │ -15,49│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │18,54│19,02│20,68│20,24│21,06│19,88│21,16│21,22│20,88│21,02│16,34│13,16│-9,74│-7,06│-7,42│-7,10│-7,52│-7,90│10,02│13,46│16,24│15,92│17,70│18,40│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Bacău          │ -16,56│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │18,02│18,76│18,92│19,74│20,02│20,32│21,08│20,44│20,98│20,98│18,56│16,84│14,76│12,92│10,98│11,06│11,32│11,78│13,14│13,90│15,20│15,22│16,18│16,40│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Baia Mare      │ -12,93│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │15,18│15,12│15,80│16,04│15,20│17,60│17,08│17,64│17,46│17,02│15,34│13,50│10,16│-8,70│-7,10│-6,76│-5,82│-6,80│-9,98│10,70│11,38│13,10│13,72│13,22│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Bistrița       │ -15,70│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │18,56│18,86│19,32│19,54│19,98│20,22│21,48│21,84│22,50│21,76│18,18│13,98│-9,34│-7,64│-7,42│-6,24│-6,42│-7,48│11,02│14,36│16,40│17,22│17,88│19,16│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Botoșani       │ -19,36│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │20,48│20,76│20,90│21,22│21,28│20,96│21,06│20,98│20,68│20,70│20,12│19,04│18,26│17,32│16,56│16,52│16,94│17,54│17,76│18,28│18,92│19,16│19,58│19,50│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Brăila         │ -13,10│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │13,72│14,22│14,44│14,68│14,84│15,00│15,44│15,32│15,74│15,12│13,70│12,10│11,00│10,22│-9,64│-9,58│-9,62│10,62│11,62│12,34│13,22│13,56│14,04│14,50│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Brașov         │ -19,27│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │20,00│22,94│21,86│22,62│23,32│24,46│25,52│26,98│26,40│24,64│21,08│17,78│15,38│11,90│-9,88│10,78│10,10│11,36│17,16│19,74│20,76│19,18│19,04│19,64│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│București      │ -12,32│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │15,94│16,48│16,90│16,26│17,02│17,50│18,14│18,28│18,30│15,40│11,90│-9,70│-6,92│-5,80│-4,58│-3,38│-4,10│-5,18│-8,18│10,00│12,44│14,00│14,48│14,82│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Buzău          │ -11,36│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │11,96│12,42│12,96│13,10│13,54│13,72│14,04│14,24│14,36│14,10│12,68│10,38│-8,38│-7,64│-7,34│-7,46│-7,94│-8,80│10,12│10,98│11,16│11,48│11,70│12,14│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Călărași       │ -12,18│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    ││               │       │13,78│14,12│14,56│14,74│15,06│14,88│15,16│15,22│15,30│14,84│13,76│12,30│10,86│-9,74│-8,24│-7,68│-7,82│-8,40│-9,44│-9,98│10,52│11,28│12,10│12,52│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cluj           │ -13,50│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │13,56│13,94│14,10│14,60│14,86│15,34│15,68│15,98│16,32│16,62│16,08│14,64│12,82│11,60│10,92│10,08│10,14│10,92│11,50│12,16│12,34│12,62│13,34│13,80│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Constanța      │ -10,17│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     ││               │       │10,74│10,98│11,44│11,46│11,80│11,98│12,50│12,80│13,02│12,96│12,18│10,54│-9,18│-8,30│-7,58│-7,00│-6,96│-7,74│-8,36│-8,68│-9,24│-9,40│-9,60│-9,72│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Craiova        │ -13,20│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │13,92│14,46│14,86│15,50│15,68│16,24│16,44│16,46│16,98│17,00│15,48│13,22│11,90│10,72│-9,68│-8,92│-8,70│-9,14│10,60│11,32│11,76│12,16│12,52│13,04│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Deva           │ -11,73│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    ││               │       │12,62│14,76│16,38│16,80│16,50│16,92│18,10│18,42│17,68│16,24│13,58│11,04│-8,76│-7,10│-5,40│-4,90│-3,76│-4,92│-7,72│-8,42│-9,66│10,24│10,58│11,08│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Dr. Tr. Severin│ -11,35│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │11,80│12,42│12,40│13,16│13,82│14,16│13,56│14,00│14,70│14,40│12,84│10,88│-9,46│-8,16│-7,50│-6,94│-7,06│-7,54│-8,76│10,06│11,18│11,96│12,86│12,68│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Focșani        │ -13,33│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │12,86│13,22│14,08│14,24│14,18│15,28│15,52│16,08│16,02│15,70│14,90│13,66│12,66│11,48│10,56│10,12│10,34│11,10│12,42│12,56│13,46│13,00│13,14│13,36│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Galați         │ -14,17│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,68│15,16│15,40│15,70│15,94│16,32│16,50│16,70│16,90│16,44│15,14│13,40│12,28│11,40│10,56│10,38│10,64│11,68│12,78│13,50│14,04│14,46│14,88│15,12│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Giurgiu        │ -15,52│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │16,52│16,50│17,36│18,62│18,88│18,64│18,94│19,54│20,08│19,32│17,82│15,48│13,22│10,88│10,48│-9,42│-9,38│10,96│12,70│14,32│14,66│15,78│16,64│16,32│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Iași           │ -18,63│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │19,24│19,38│19,14│19,40│20,12│20,42│20,40│20,78│20,78│20,56│19,92│18,80│17,44│16,78│16,52│16,22│16,14│16,36│17,04│17,24│17,96│18,28│18,88│19,28│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Miercurea Ciuc │ -24,71│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │27,92│28,36│28,88│30,06│29,96│28,90│30,98│30,56│30,44│30,56│27,26│23,92│20,02│18,28│15,66│14,56│14,24│15,68│20,30│23,90│23,76│25,34│26,40│27,20│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Oradea         │ -12,62│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,56│15,28│15,64│16,36│16,44│16,70│16,48│16,84│16,54│15,62│14,10│10,86│-8,94│-7,88│-6,44│-5,80│-5,74│-7,04│-9,42│11,14│12,44│13,66│14,58│14,28│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Piatra Neamț   │ -16,08│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │16,36│16,08│16,36│16,86│16,90│17,08│16,58│16,66│17,58│17,72│16,92│15,86│15,12│14,50│14,08│14,76│14,66│14,92│15,70│16,14│16,40│16,32│16,20│16,20│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Pitești        │ -13,02│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,32│15,00│15,44│15,96│16,42│16,80│17,42│17,50│18,25│17,36│16,18│14,18│11,06│-8,08│-6,76│-6,74│-7,50│-8,32│-9,98│11,00│11,16│11,64│12,20│13,32│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Ploiești       │ -12,23│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,66│14,94│14,74│15,76│16,16│15,90│16,28│16,34│16,36│15,70│12,84│10,48│-8,96│-7,54│-6,60│-6,16│-6,06│-7,20│-9,36│-9,80│11,94│12,54│12,66│14,44│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Reșița         │  -9,75│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    ││               │       │10,96│11,42│11,74│12,02│12,46│12,92│13,24│13,54│13,58│13,42│11,86│-9,38│-7,70│-6,38│-5,00│-5,22│-4,86│-5,42│-6,56│-7,66│-8,52│-9,38│10,12│10,62│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Râmnicu Vâlcea │ -13,58│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,32│15,22│15,88│16,06│16,52│16,92│17,66│17,62│18,20│18,00│15,56│12,68│10,32│-9,18│-8,24│-7,64│-7,58│-8,30│10,64│12,20│13,00│14,20│14,46│15,54│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Satu Mare      │ -17,29│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │19,90│20,94│21,42│21,22│22,22│23,22│23,64│23,82│24,22│23,98│20,72│16,76│12,80│10,36│-7,94│-7,44│-7,64│-8,48│11,42│13,98│15,98│17,14│18,86│20,90│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sfântu Gheorghe│ -21,32│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │23,92│24,56│24,66│25,26│25,68│26,12│26,24│26,12│26,16│25,62│23,76│20,90│18,00│16,06│14,42│13,48│13,00│15,14│17,42│18,86│20,54│21,20│21,98│22,62│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sibiu          │ -16,02│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │18,46│19,10│20,12│19,56│19,34│20,52│20,64│20,56│20,40│20,30│17,98│15,54│14,24│10,88│-9,50│-8,64│-8,80│10,06│12,84│13,92│14,22│15,20│16,68│16,94│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Slatina        │ -12,74│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,32│15,06│16,06│16,76│17,44│17,50│17,58│18,24│18,72│17,70│15,04│12,96│10,14│-8,14│-6,78│-5,60│-5,86│-7,00│-8,40│-9,66│10,10│11,16│12,06│13,50│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Slobozia       │ -12,69│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,34│14,84│14,94│15,12│15,34│15,50│16,12│16,20│16,42│15,68│14,20│12,58│11,02│-9,78│-8,86│-8,18│-7,96│-8,56│-9,84│10,66│11,18│11,94│12,48│12,84│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Suceava        │ -19,65│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │20,24│20,24│20,94│21,04│21,18│21,70│21,26│21,24│21,20│20,82│20,60│19,72│18,82│17,92│17,24│17,00│17,06│17,90│18,26│19,04│19,20│19,62│19,44│19,86│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Târgoviște     │ -13,67│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │16,38│16,88│17,02│17,16│17,92│17,60│17,90│17,56│17,76│17,02│13,80│10,72│-8,44│-7,44│-6,78│-6,78│-7,06│-7,96│10,40│13,10│15,20│15,20│15,54│16,48│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Târgu Jiu      │ -15,23│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │17,44│18,28│19,06│19,72│19,94│20,24│20,80│21,78│21,80│21,28│18,72│16,18│13,98│10,70│-8,34│-6,60│-5,80│-6,20│-9,08│11,84│12,80│13,74│15,28│16,02│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Târgu Mureș    │ -16,11│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │18,84│19,40│20,20│19,92│20,60│21,14│21,44│21,40│21,60│21,40│19,28│16,86│14,00│11,14│-8,94│-7,40│-7,12│-8,26│11,26│12,52│14,00│15,12│16,46│18,30│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Timișoara      │ -12,61│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    ││               │       │14,02│15,48│16,62│16,58│16,90│17,62│18,22│18,84│19,32│18,66│15,36│12,36│10,28│-7,48│-4,68│-5,30│-4,90│-5,28│-7,54│-9,14│10,12│10,94│12,62│14,36│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Tulcea         │ -13,44│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │13,72│13,78│14,18│14,64│15,04│15,32│15,68│15,84│15,94│15,68│14,48│12,90│11,56│11,02│10,50│10,32│10,48│11,04│12,00│12,92│13,42│13,82│14,06│14,32│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Vaslui         │ -18,73│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │20,86│21,40│21,84│22,28│22,62│23,34│23,42│23,58│23,92│22,84│20,76│19,18│17,06│14,96│13,20│12,24│11,56│12,60│14,44│15,48│16,30│17,66│18,70│19,32│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Zalău          │ -11,76│-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │-    │     │     │     │     │     │     │     │-    │-    │-    │-    │-    ││               │       │13,74│14,34│14,74│15,00│15,14│14,64│14,64│14,54│15,22│16,02│12,92│11,18│-8,82│-7,58│-6,90│-5,80│-5,82│-7,12│-8,80│10,18│10,88│12,14│12,96│13,12│└───────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Tabel III.2. Temperaturi medii zilnice ale pentadelor, pentru cele două moduri de selectare a pentadei - IARNA┌───────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬─────────┐│    Localitate     │Pentada cu temperatura medie -    │         │   Pentada care conține ziua       │         ││                   │    valoare minimă                │         │ cu temperatura medie - minimă     │         ││                   ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬───────┼─────────┤│                   │ Z-2  │ Z-1  │  Z   │ Z+1  │ Z+2  │Val. med.│ Z-2  │ Z-1  │   Z  │ Z+1  │  Z+2  │Val. med.││                   │      │      │      │      │      │pentadă  │      │      │      │      │       │ pentadă │├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Alba Iulia         │-12,43│-14,45│-13,66│-12,71│-12,12│   -13,07│ -8,88│-14,09│-16,04│ -4,70│   0,16│    -8,71│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Alexandria         │-15,48│-14,53│-17,38│-17,18│-15,64│   -16,04│-12,10│-17,60│-17,55│ -8,95│  -2,01│   -11,64│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Arad               │-16,23│-14,72│-14,77│-15,35│-16,37│   -15,49│ -8,75│ -9,98│-16,23│-14,72│ -14,77│   -12,89│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Bacău              │-19,58│-16,90│-16,77│-15,98│-13,58│   -16,56│ -9,34│-15,15│-19,64│-15,89│ -16,02│   -15,21│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Baia Mare          │-13,00│-13,38│-14,72│-13,01│-10,56│   -12,93│ -5,97│-10,78│-16,20│-12,61│  -8,20│   -10,75│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Bistrița           │-13,36│-18,08│-16,90│-15,43│-14,73│   -15,70│-13,62│-16,88│-19,89│-18,45│ -10,88│   -15,94│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Botoșani           │-18,17│-22,85│-22,08│-21,08│-12,60│   -19,36│ -9,94│-18,17│-22,85│-22,08│ -21,08│   -18,82│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Brăila             │ -8,81│-18,05│-15,65│-12,90│-10,08│   -13,10│ -7,87│ -8,81│-18,05│-15,65│ -12,90│   -12,65│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Brașov             │-20,08│-16,62│-20,89│-19,86│-18,90│   -19,27│ -7,41│-18,74│-23,32│-22,28│ -18,56│   -18,06│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│București          │-12,60│ -9,69│-14,16│-12,76│-12,39│   -12,32│ -7,00│-14,84│-17,30│-12,09│  -5,45│   -11,34│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Buzău              │ -8,29│-16,03│-12,93│-11,15│ -8,40│   -11,36│ -6,41│ -8,29│-16,03│-12,93│ -11,15│   -10,96│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Călărași           │-16,36│-14,85│-11,97│ -9,77│ -7,95│   -12,18│ -3,97│ -5,28│-16,36│-14,85│ -11,97│   -10,49│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Cluj-Napoca        │-10,37│-15,36│-16,00│-15,83│ -9,94│   -13,50│ -8,68│-11,25│-16,70│-10,02│  -5,50│   -10,72│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Constanța          │-15,35│-13,37│ -9,58│ -6,98│ -5,59│   -10,17│ -1,99│ -4,83│-15,35│-13,37│  -9,58│    -9,02│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Craiova            │-13,79│-15,61│-14,22│-12,15│-10,21│   -13,20│-12,33│-14,56│-16,88│ -8,30│  -0,46│   -10,51│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Deva               │-10,40│-12,15│-12,43│-11,96│-11,71│   -11,73│ -7,12│-14,59│-15,68│ -3,94│   0,75│    -8,12│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Drobeta Tr. Severin│-10,46│-14,30│-12,40│-10,86│ -8,70│   -11,35│  1,96│-10,46│-14,30│-12,40│ -10,86│    -9,21│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Focșani            │ -8,10│-13,26│-17,75│-17,01│-10,54│   -13,33│ -8,10│-13,26│-17,75│-17,01│ -10,54│   -13,33│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Galați             │ -9,89│-18,92│-16,65│-13,95│-11,43│   -14,17│ -9,26│ -9,89│-18,92│-16,65│ -13,95│   -13,73│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Giurgiu            │-15,40│-13,32│-16,65│-17,20│-15,03│   -15,52│-13,32│-16,65│-17,20│-15,03│ -13,39│   -15,12│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Iași               │-11,86│-19,00│-24,34│-19,48│-18,48│   -18,63│-11,86│-19,00│-24,34│-19,48│ -18,48│   -18,63│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Miercurea Ciuc     │-25,19│-26,14│-25,70│-24,99│-21,56│   -24,71│-12,75│ -6,38│-18,20│-26,04│ -27,10│   -18,09│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Oradea             │-13,28│-11,27│-11,98│-13,25│-13,30│   -12,62│ -7,12│-13,82│-13,70│ -6,71│  -0,09│    -8,29│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Piatra Neamț       │-15,50│-18,84│-16,00│-16,37│-13,70│   -16,08│-12,11│-12,57│-19,80│-14,95│ -14,47│   -14,78│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Pitești            │-15,12│-16,05│-13,46│-11,53│ -8,56│   -13,02│ -4,17│-15,12│-16,05│-13,46│ -11,53│   -12,07│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Ploiești           │-14,45│-15,00│-12,63│-10,54│ -8,51│   -12,23│ -6,28│-14,86│-18,90│-17,43│  -4,65│   -12,42│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Reșița             │ -9,35│-11,27│-11,91│ -9,78│ -6,44│    -9,75│ -4,42│ -8,74│-13,80│-10,58│  -8,16│    -9,14│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Râmnicu Vâlcea     │-12,99│-17,10│-14,95│-12,81│-10,06│   -13,58│ -3,19│-12,99│-17,10│-14,95│ -12,81│   -12,21│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Satu Mare          │-15,85│-18,50│-18,70│-17,31│-16,10│   -17,29│-15,85│-18,50│-18,70│-17,31│ -16,10│   -17,29│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Sfântu Gheorghe    │-23,05│-26,39│-24,28│-19,26│-13,63│   -21,32│ -9,90│-23,05│-26,39│-24,28│ -19,26│   -20,58│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Sibiu              │-16,83│-17,35│-16,71│-15,39│-13,81│   -16,02│-13,03│-19,05│-18,04│-15,20│ -10,15│   -15,10│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Slatina            │-11,73│-13,26│-13,59│-12,59│-12,53│   -12,74│-11,74│-15,14│-15,54│ -7,28│   0,29│    -9,88│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Slobozia           │-17,23│-15,08│-12,63│ -9,90│ -8,62│   -12,69│ -5,93│ -7,59│-17,23│-15,08│ -12,63│   -11,69│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Suceava            │-18,47│-24,90│-19,89│-19,63│-15,36│   -19,65│-11,35│-18,47│-24,90│-19,85│ -19,63│   -18,84│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Târgoviște         │-16,09│-17,78│-14,37│-11,42│ -8,70│   -13,67│ -5,94│-16,09│-17,78│-14,37│ -11,42│   -13,12│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Târgu Jiu          │-16,68│-17,40│-16,35│-13,50│-12,24│   -15,23│-11,05│-16,68│-17,40│-16,35│ -13,50│   -15,00│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Târgu Mureș        │-17,28│-17,55│-16,45│-15,02│-14,25│   -16,11│ -9,65│-16,11│-18,55│-17,85│ -10,70│   -14,57│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Timișoara          │-11,97│-10,99│-10,85│-13,61│-15,63│   -12,61│ -6,03│-12,34│-16,46│ -7,95│  -0,74│    -8,70│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Tulcea             │-10,02│-18,55│-16,03│-12,97│ -9,65│   -13,44│ -8,38│-10,02│-18,55│-16,03│ -12,97│   -13,19│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Vaslui             │-21,29│-19,13│-18,86│-19,01│-15,36│   -18,73│-12,85│-12,63│-21,29│-19,13│ -18,86│   -16,95│├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│Zalău              │-12,78│-11,66│-13,34│-11,58│ -9,43│   -11,76│ -4,19│-11,16│-15,03│ -9,51│  -6,19│    -9,21│└───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘  +  Capitolul IV Climă de calcul pentru vară. Date climaticeIV.1. Valorile datelor climatice pentru sezonul cald se bazează pe pentadele de tip zi senină, caracterizate de temperaturi exterioare maxime pentru 41 de localități din România.IV.2. Existența valorilor orare ale parametrilor climatici caracteristici sezonului cald permite prelucrarea răspunsului termic al anvelopei clădirilor la solicitări climatice aleatoare proprii parametrului termodinamic intensiv compus, cunoscut sub numele de temperatura exterioară echivalentă asociată cu bilanțul de căldură latentă propriu controlului umidității aerului în spațiile ocupate. Datele climatice pot fi utilizate în două scopuri după cum urmează:– verificarea calității microclimatului natural în clădiri noi și existente prin verificarea dinamicii entalpiei aerului în lipsa sistemelor de climatizare;– dimensionarea sistemelor de climatizare în cazul în care intervenția sistemelor pasive de reducere a potențialului termodinamic al mediului exterior natural și al mediului antropic nu este suficientă pentru realizarea parametrilor de confort termic în spațiile ocupate.IV.3. Parametrii climatici determinați sunt caracterizați de un grad de asigurare în ceea ce privește dimensionarea instalațiilor de răcire, dar și de proiectare energetică a clădirilor în sezonul cald, de 99 %, ceea ce conferă siguranță deplină din punct de vedere al confortului, dar poate conduce la costuri superioare ale investițiilor. În cazul în care s-ar pune problema diversificării gradului de asigurare și s-ar elabora zile medii caracterizate de temperaturi exterioare inferioare celor prezentate în această lucrare, gradul de asigurare se poate analiza exclusiv prin prisma răspunsului termic al incintelor / clădirilor având ca referință depășirea valorii admise a temperaturii interioare rezultante, cu referire strict la procesele de transfer de căldură sensibilă. Combinația temperatură exterioară și intensitate a radiației solare, care generează, indiferent de natura anvelopei clădirii, temperatura echivalentă exterioară tE (t), constituie parametrul climatic sintetic care participă la realizarea microclimatului interior.IV.4. În funcție de rezolvarea de arhitectură a clădirilor, de amplasarea unor dispozitive de umbrire și de prevederea unor soluții de utilizare a energiei mediului natural combinate cu soluții constructive specifice (elemente de anvelopă cu rezistență termică variabilă, răcire prin ventilare mecanică nocturnă, utilizarea solului ca sursă naturală de frig) este posibil să se poată realiza un microclimat confortabil chiar și în zilele cu potențial termodinamic foarte ridicat. Prin urmare, gradul de asigurare poate fi estimat nu exclusiv prin prisma parametrilor climatici, ci prin răspunsul termic al clădirii în raport cu aceștia, dar și cu soluțiile de proiectare energetică a clădirii. Prevederile actuale se referă strict la soluțiile de climatizare/răcire, fără să implice (ca și condiție fundamentală) soluțiile de configurare energetică a clădirii.Practic se analizează parametrii termodinamici specifici spațiilor ocupate în diverse variante de rezolvare a anvelopei clădirilor și se relevă, pentru același tip de solicitare climatică, diverse grade de disconfort în lipsa instalațiilor de răcire/climatizare, dar și soluții care afectează strict anvelopa și funcționalitatea spațiului conducând la confort termic chiar și fără intervenția instalațiilor de climatizare.IV.5. În acest capitol se prezintă valorile orare ale temperaturilor exterioare în ziua de calcul de vară pentru 41 de localități din România (Tabelul IV.1) și valorile reprezentative pentru pentada din sezonul cald a cărei temperatură medie are valoarea maximă din mulțimea analizată, respectiv pentru pentada din sezonul cald care conține ziua cu temperatura medie maximă (Tabelul IV.2). De asemenea, se prezintă variația principalilor parametri în ziua senină de vară pentru 39 de localități, prin asocierea temperaturilor exterioare din ziua de vară de calcul cu valorile intensității radiației solare pentru ziua senină a lunii iulie (80 % din valorile de temperatură provin din luna iulie) și a lunii august.IV.6. Parametrii termodinamici intensivi și extensivi specifici pentru ziua senină de vară valori orare (ora locală, clima 1994-2008) sunt următorii:– temperatura aerului exterior;– temperatura punctului de rouă;– umiditatea relativă a aerului;– umiditatea absolută a aerului;– intensitatea radiației solare difuze pe suprafață orizontală;– intensitatea radiației solare totală pe suprafață orizontală;– intensitatea radiației solare totale pe suprafețe verticale - orientările S, SE, E, NE, N, NV, V, SV;– intensitatea radiației solare difuze pe suprafață verticală. Tabel IV.1 Temperatura de calcul de vară┌───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Localitatea    │Temp.  │                                                         Ora                                                                                   ││               │medie  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│               │zilnică│  0  │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10 │  11 │  12 │  13 │  14 │  15 │  16 │  17 │  18 │  19 │  20 │  21 │  22 │  23 │├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Alba Iulia     │  26,90│24,12│22,88│22,04│20,92│19,17│18,38│18,25│18,80│19,70│21,58│23,76│26,18│28,42│30,68│32,58│33,80│35,10│35,40│35,54│35,16│34,24│32,50│29,40│27,00│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Alexandria     │  31,74│29,34│27,82│26,80│24,72│23,92│22,90│22,36│22,02│24,02│27,32│30,64│33,62│35,54│37,18│38,60│39,42│39,54│39,96│39,80│39,36│38,30│35,54│32,54│30,40│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Arad           │  28,95│24,84│23,94│22,86│22,24│22,00│21,42│20,44│20,14│20,64│24,32│28,20│30,76│32,84│33,92│35,16│36,26│36,94│37,46│37,38│37,12│36,10│33,30│29,64│26,80│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Bacău          │  28,30│24,66│23,50│23,30│21,16│20,48│19,66│19,08│19,52│22,38│25,10│27,80│29,86│31,90│33,82│35,34│36,64│36,82│36,86│36,48│35,54│34,02│30,04│28,20│26,92│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Baia Mare      │  28,48│24,76│23,66│23,38│23,00│22,10│21,36│21,12│21,38│22,96│25,46│27,70│30,34│32,30│33,32│34,60│35,44│35,92│36,18│36,08│35,54│33,88│30,20│27,32│25,58│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Bistrița       │  24,98│20,04│19,28│18,48│17,82│17,28│16,74│16,38│16,68│19,04│22,50│25,14│27,92│29,82│30,98│31,92│32,62│32,74│33,34│33,06│32,78│31,48│28,18│23,54│21,76│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Botoșani       │  27,04│23,18│22,62│21,94│21,56│21,06│20,72│20,46│20,06│20,06│21,94│24,62│27,40│29,88│31,50│32,92│34,64│35,12│35,72│34,96│33,96│32,50│29,84│27,28│25,12│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Brăila         │  29,49│25,04│23,64│22,20│21,76│20,34│19,60│18,90│20,60│24,18│27,24│29,88│32,42│34,64│36,10│37,56│38,30│38,54│38,82│38,80│37,32│35,58│30,80│28,10│27,38│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Brașov         │  25,00│21,48│20,12│18,58│17,36│16,12│15,72│14,36│14,58│18,06│21,52│23,76│26,54│29,04│31,38│33,74│34,22│34,50│34,72│34,12│33,20│31,58│27,86│24,22│23,12│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│București      │  29,56│24,90│23,80│22,30│22,16│21,02│19,86│19,00│19,38│24,26│28,54│31,30│33,34│34,74│36,42│36,98│38,02│38,46│38,78│38,56│37,90│36,26│30,94│27,26│25,28│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Buzău          │  30,61│27,80│27,00│25,70│24,20│23,52│23,06│22,24│22,52│24,54│27,10│30,06│32,26│34,00│35,44│36,58│37,66│38,24│38,42│38,12│37,48│36,04│33,02│30,74│28,96│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Călărași       │  31,38│29,54│27,30│26,00│25,04│23,74│23,52│22,66│22,86│25,28│27,92│29,96│32,58│34,60│36,18│37,42│38,50│38,98│39,06│39,06│38,26│37,08│34,44│32,28│30,90│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cluj           │  25,62│21,90│20,62│19,84│19,18│18,48│17,94│17,16│16,82│18,36│21,56│24,70│26,56│28,78│30,96│32,20│32,98│33,38│33,52│33,40│32,94│31,90│30,00│27,08│24,64│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Constanța      │  29,30│27,50│27,10│26,46│26,06│25,70│25,44│24,54│24,44│26,06│29,04│31,06│30,86│31,70│31,46│33,10│32,98│32,84│31,66│32,04│32,40│31,48│30,58│29,98│28,60│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Craiova        │  30,83│30,14│29,84│28,54│27,04│25,44│24,02│23,26│22,64│23,52│26,06│28,68│31,42│33,70│35,66│36,30│37,10│37,62│37,60│37,48│36,72│35,02│32,10│30,24│29,68│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Deva           │  27,65│23,92│22,42│20,54│20,08│19,40│18,92│18,06│18,20│22,26│23,46│25,44│28,34│30,84│33,16│35,80│37,22│37,54│37,90│37,36│36,58│34,38│29,14│26,94│25,58│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Dr. Tr. Severin│  30,85│26,90│26,14│25,02│24,74│23,64│23,06│22,58│22,54│24,68│26,42│28,54│31,84│34,44│36,00│37,60│38,40│38,74│39,04│39,48│38,40│37,60│35,26│30,60│28,62│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Focșani        │  30,40│27,14│24,62│23,62│23,10│21,66│21,66│21,18│21,46│24,48│27,60│29,86│32,32│34,84│36,44│37,38│38,24│38,54│38,74│38,90│38,10│36,66│33,30│30,72│28,94│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Galați         │  31,54│29,32│28,62│27,90│26,84│25,72│25,14│23,90│24,56│26,28│27,60│29,82│32,48│34,36│35,98│36,82│37,44│38,62│38,48│38,20│37,28│35,64│33,74│31,78│30,46│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Giurgiu        │  31,76│29,22│27,30│27,58│26,00│25,20│24,36│23,56│23,22│25,40│27,72│29,90│33,16│35,02│37,04│38,14│39,14│39,50│39,64│39,52│38,94│37,04│34,42│31,40│29,70│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Iași           │  26,11│22,86│21,94│21,50│20,56│20,06│19,44│19,00│18,92│21,04│23,30│25,74│27,88│29,26│30,58│31,14│32,12│32,66│32,98│32,72│32,36│30,78│28,28│26,12│25,36│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Miercurea Ciuc │  19,51│17,06│15,35│13,95│12,65│12,31│10,88│ 9,67│ 9,39│12,34│15,00│18,56│21,14│23,84│25,36│26,56│27,12│27,54│27,58│27,60│27,02│26,12│23,72│20,34│17,22│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Oradea         │  29,73│24,58│23,82│23,22│22,54│22,12│21,42│21,24│21,42│23,30│26,24│29,70│33,32│34,90│35,72│36,72│37,38│37,68│37,94│37,78│37,30│36,08│33,02│28,74│27,38│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Piatra Neamț   │  26,56│22,72│21,80│21,02│20,76│20,42│19,86│19,64│19,40│20,60│22,70│25,24│27,62│30,72│32,26│32,78│33,92│33,98│34,02│33,76│33,00│31,82│28,66│25,82│24,90│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Pitești        │  27,96│25,14│23,84│22,78│22,38│21,64│20,34│19,84│20,32│22,22│24,96│28,12│30,44│31,96│32,82│33,70│34,74│34,86│34,90│34,62│34,02│32,82│30,76│27,72│26,08│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Ploiești       │  29,62│25,62│24,42│23,54│23,32│22,56│21,70│20,96│20,88│23,82│26,78│29,26│31,82│34,06│35,48│36,32│36,96│37,66│37,64│37,60│37,32│35,38│32,36│28,66│26,80│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Reșița         │  28,19│25,52│24,62│23,76│21,90│20,88│20,26│19,94│19,54│18,96│20,90│24,74│29,44│33,16│34,32│35,60│35,98│36,18│36,48│36,42│35,88│34,44│31,50│28,96│27,18│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Râmnicu Vâlcea │  29,58│25,54│24,60│23,80│23,10│22,48│22,04│21,22│21,16│22,24│25,04│27,88│31,02│34,06│36,26│37,06│37,64│38,22│38,52│37,70│36,74│35,60│31,12│29,46│27,40│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Satu Mare      │  28,94│24,12│23,16│22,64│21,66│21,30│21,24│20,14│19,48│22,46│27,14│30,02│32,22│33,90│34,98│35,68│36,68│37,18│37,14│37,18│36,46│34,64│31,44│27,88│25,86│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sfântu Gheorghe│  24,77│19,82│19,68│18,94│18,58│18,92│18,62│18,52│18,08│19,84│23,42│26,22│28,24│29,80│30,66│31,48│31,66│32,18│32,48│30,98│29,86│28,18│24,76│22,38│21,24│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sibiu          │  25,58│21,82│21,02│20,52│19,72│18,74│17,94│17,34│18,00│19,16│21,22│23,98│26,90│29,42│30,90│32,34│32,96│33,36│33,64│33,46│32,60│31,74│28,70│24,68│23,76│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Slatina        │  30,86│29,10│26,00│25,68│23,52│22,80│21,90│21,02│20,50│23,16│27,30│29,74│32,00│34,44│36,68│37,66│38,50│38,56│38,86│38,80│38,28│36,88│34,30│33,24│31,66│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Slobozia       │  31,80│28,62│27,08│25,92│25,42│24,94│24,06│23,04│22,70│24,98│28,68│31,44│33,86│35,22│37,02│38,14│38,82│39,42│39,30│39,58│38,84│37,46│35,20│32,70│30,66│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Suceava        │  25,00│21,80│21,02│20,18│18,78│18,36│18,02│17,44│17,08│17,88│19,28│22,90│25,16│29,36│30,84│31,98│33,18│33,42│32,58│32,30│31,28│29,62│27,46│25,52│24,48│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Târgoviște     │  28,57│24,70│23,76│22,66│22,56│21,20│20,78│20,26│20,24│22,04│25,08│28,50│30,28│32,36│33,66│34,52│35,68│36,36│36,68│36,46│36,06│34,34│32,94│28,50│26,02│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Târgu Jiu      │  27,99│24,60│22,62│21,46│19,46│18,98│17,92│17,28│17,62│20,12│24,70│27,90│31,22│33,38│34,90│35,48│35,92│36,44│36,40│36,66│36,20│35,78│32,08│28,26│26,42│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Târgu Mureș    │  27,39│24,56│23,50│22,36│20,24│19,70│19,24│18,78│18,72│20,16│22,66│25,44│28,42│30,80│32,44│33,96│35,24│36,20│36,32│36,08│35,22│33,96│30,60│27,26│25,46│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Timișoara      │  28,99│24,54│23,62│22,96│22,06│21,66│21,32│20,66│20,72│21,82│24,12│26,86│29,88│32,80│34,68│35,98│36,88│37,24│37,62│37,26│37,42│36,48│33,16│28,68│27,28│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Tulcea         │  29,13│25,52│24,04│24,44│24,66│22,98│21,20│20,80│20,74│24,74│28,80│31,84│33,18│34,48│35,76│36,56│36,34│36,22│35,66│34,94│33,06│31,06│28,74│27,06│26,38│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Vaslui         │  30,36│27,40│25,76│24,70│23,72│22,68│20,76│19,66│20,38│22,42│25,76│29,40│32,86│35,72│36,62│37,96│38,62│38,82│39,20│39,36│38,40│37,22│33,30│29,68│28,30│├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Zalău          │  28,65│26,24│25,26│24,14│22,44│22,06│20,42│21,36│21,02│23,44│25,84│28,48│30,44│32,10│33,34│34,18│34,88│35,34│35,14│35,14│34,52│33,78│31,64│28,94│27,50│└───────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Tabel IV.2 Temperaturi medii zilnice ale pentadelor, pentru cele două moduri de selectare a pentadei - VARA┌───────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┬─────────┐│    Localitate     │   Pentada cu temperatura    │         │   Pentada care conține ziua  │         ││                   │   medie - valoare maximă    │         │ cu temperatura medie - maximă│         ││                   ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬──────┼─────────┤│                   │ Z-2 │ Z-1 │  Z  │ Z+1 │ Z+2 │Val. med.│ Z-2 │ Z-1 │  Z  │ Z+1 │  Z+2 │Val. med.││                   │     │     │     │     │     │pentadă  │     │     │     │     │      │ pentadă │├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Alba Iulia         │25,05│26,68│26,89│27,84│28,04│    26,90│25,09│25,69│26,40│26,25│ 23,18│    25,32│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Alexandria         │31,35│30,43│31,49│32,67│32,74│    31,74│27,70│32,23│33,16│30,01│ 27,60│    30,14│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Arad               │27,45│28,27│29,22│29,48│30,31│    28,95│20,96│24,55│27,75│26,24│ 27,54│    25,41│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Bacău              │27,87│27,98│28,46│28,38│28,79│    28,30│27,87│27,98│28,46│28,38│ 28,79│    28,30│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Baia Mare          │27,55│28,52│28,68│28,64│29,03│    28,48│26,58│27,55│28,52│28,68│ 28,64│    27,99│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Bistrița           │23,56│24,38│24,79│25,73│26,45│    24,98│23,56│24,38│24,79│25,73│ 26,45│    24,98│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Botoșani           │24,31│25,58│27,60│27,95│29,78│    27,04│14,24│14,62│15,13│15,24│ 14,93│    14,83│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Brăila             │30,24│28,85│27,70│29,57│31,10│    29,49│28,77│29,12│30,24│28,85│ 27,70│    28,94│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Brașov             │24,16│24,63│25,01│25,25│25,93│    25,00│18,04│20,81│22,35│21,73│ 22,50│    21,08│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│București          │28,38│29,31│30,65│29,92│29,55│    29,56│26,73│28,66│30,59│27,27│ 24,40│    27,53│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Buzău              │31,13│29,56│29,79│31,11│31,47│    30,61│28,94│30,07│31,13│29,56│ 29,79│    29,90│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Călărași           │28,50│30,99│33,19│32,03│32,20│    31,38│28,50│30,99│33,19│32,03│ 32,20│    31,38│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Cluj               │23,74│25,10│26,10│26,20│26,98│    25,62│23,74│25,10│26,10│26,20│ 26,98│    25,62│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Constanța          │26,17│28,96│30,71│29,07│31,57│    29,30│30,71│29,07│31,57│24,00│ 23,73│    27,82│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Craiova            │30,93│31,83│31,75│31,44│28,18│    30,83│29,12│32,15│32,39│28,58│ 26,66│    29,78│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Deva               │26,87│27,44│27,76│28,39│27,77│    27,65│27,44│27,76│28,39│27,77│ 26,34│    27,54│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Drobeta Tr. Severin│30,61│30,97│30,88│30,97│30,80│    30,85│29,99│30,61│30,97│30,88│ 30,97│    30,68│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Focșani            │30,82│31,29│29,23│29,47│31,17│    30,40│29,23│29,47│31,17│30,45│ 31,10│    30,28│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Galați             │31,95│30,63│29,88│32,32│32,92│    31,54│29,88│32,32│32,92│31,00│ 30,88│    31,40│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Giurgiu            │30,44│31,23│33,00│32,22│31,88│    31,76│30,44│31,23│33,00│32,22│ 31,88│    31,76│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Iași               │23,02│24,54│26,71│28,12│28,15│    26,11│23,02│24,54│26,71│28,12│ 28,15│    26,11│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Miercurea Ciuc     │23,18│21,50│16,34│17,74│18,81│    19,51│23,18│21,50│16,34│17,74│ 18,81│    19,51│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Oradea             │28,02│29,34│30,09│30,94│30,28│    29,73│25,22│25,88│26,50│26,80│ 26,55│    26,19│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Piatra Neamț       │24,42│26,29│26,85│27,43│27,80│    26,56│21,36│23,58│25,48│25,17│ 24,73│    24,06│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Pitești            │26,05│29,28│30,70│28,15│25,62│    27,96│26,05│29,28│30,70│28,15│ 25,62│    27,96│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Ploiești           │30,26│28,82│28,72│30,05│30,26│    29,62│26,74│29,58│31,60│28,79│ 25,50│    28,44│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Reșița             │26,67│27,70│28,40│30,54│27,65│    28,19│27,70│28,40│30,54│27,65│ 23,42│    27,54│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Râmnicu Vâlcea     │29,21│29,46│29,55│30,18│29,50│    29,58│26,58│29,65│31,21│27,28│ 25,09│    27,96│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Satu Mare          │28,52│28,82│29,64│28,94│28,80│    28,94│28,52│28,82│29,64│28,94│ 28,80│    28,94│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Sfântu Gheorghe    │21,62│24,85│25,67│26,32│25,41│    24,77│15,96│18,58│19,92│19,19│ 17,79│    18,29│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Sibiu              │23,65│25,49│25,63│26,70│26,43│    25,58│23,17│24,94│26,73│25,97│ 24,01│    24,96│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Slatina            │31,01│30,54│31,09│30,61│31,03│    30,86│28,38│31,34│31,82│29,37│ 26,81│    29,54│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Slobozia           │29,82│32,23│33,80│31,96│31,16│    31,80│29,82│32,23│33,80│31,96│ 31,16│    31,80│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Suceava            │22,16│23,96│25,35│26,39│27,11│    25,00│21,08│23,23│25,03│24,94│ 24,53│    23,76│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Târgoviște         │29,10│28,44│27,52│28,50│29,28│    28,57│25,15│28,26│29,75│26,43│ 23,98│    26,71│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Târgu Jiu          │26,58│27,25│28,34│28,95│28,84│    27,99│24,61│25,68│26,86│26,65│ 25,77│    25,91│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Târgu Mureș        │27,00│27,62│27,70│26,98│27,65│    27,39│27,00│27,62│27,70│26,98│ 27,65│    27,39│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Timișoara          │26,61│28,58│29,14│30,13│30,47│    28,99│22,13│23,21│24,50│24,88│ 26,35│    24,21│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Tulcea             │29,41│27,39│27,08│29,61│32,18│    29,13│25,86│28,35│30,38│29,41│ 27,39│    28,28│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Vaslui             │28,95│29,62│31,33│30,93│30,99│    30,36│28,95│29,62│31,33│30,93│ 30,99│    30,36│├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤│Zalău              │25,63│27,91│29,67│29,89│30,16│    28,65│25,63│27,91│29,67│29,89│ 30,16│    28,65│└───────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────────┘  +  ALBA IULIA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        46,064│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        23,563│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         246,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    18.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       24,4│       18,4│      69,3│      15,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,2│       17,6│      70,8│      14,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       22,4│       17,7│      74,6│      14,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,0│       17,4│      79,8│      14,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       19,5│       17,0│      85,3│      14,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       18,8│       16,8│      88,6│      14,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       18,8│       17,2│      90,5│      14,5│ 84,6│ 10,0│257,0│681,5│712,6│332,1│ 10,0│ 10,0│ 10,0│   19,9│   10,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       19,3│       17,4│      89,0│      14,7│219,7│ 25,9│341,8│643,0│582,7│196,2│ 25,9│ 25,9│ 25,9│   51,8│   25,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       20,0│       17,2│      84,0│      14,5│395,2│ 41,0│471,9│712,3│559,5│103,0│ 41,0│ 41,0│ 41,0│   82,0│   41,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       21,6│       16,9│      74,4│      14,1│558,3│115,0│546,2│688,5│458,5│ 53,0│ 53,0│ 53,0│ 53,0│  106,0│   53,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       23,8│       17,6│      68,4│      14,7│696,3│238,1│564,3│596,3│315,4│ 62,2│ 62,2│ 62,2│ 62,2│  124,3│   62,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       26,0│       18,7│      64,2│      15,6│803,0│335,4│530,5│455,0│153,3│ 68,7│ 68,7│ 68,7│ 68,7│  137,4│   68,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       28,0│       18,9│      57,8│      15,7│869,8│397,6│447,6│277,9│ 72,6│ 72,6│ 72,6│ 72,6│157,2│  145,2│   72,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       30,3│       19,3│      52,1│      16,0│891,9│419,1│323,4│ 81,5│ 73,9│ 73,9│ 73,9│ 73,9│312,5│  147,7│   73,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       32,4│       19,9│      47,7│      16,4│870,2│399,4│169,3│ 72,6│ 72,6│ 72,6│ 72,6│262,5│438,0│  145,2│   72,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       33,0│       20,1│      46,8│      16,6│754,8│319,5│ 70,5│ 70,5│ 70,5│ 70,5│135,8│411,9│488,0│  141,0│   70,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       34,8│       19,1│      39,8│      15,5│657,3│231,8│ 64,1│ 64,1│ 64,1│ 64,1│283,7│542,3│520,8│  128,1│   64,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       35,0│       19,2│      39,7│      15,6│529,4│119,7│ 55,0│ 55,0│ 55,0│ 55,0│413,4│626,5│504,9│  109,9│   55,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       35,6│       19,0│      38,0│      15,4│402,9│ 41,5│ 41,5│ 41,5│ 41,5│ 93,4│546,5│703,8│473,1│   83,0│   41,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       35,0│       18,4│      37,9│      14,9│228,2│ 26,7│ 26,7│ 26,7│ 26,7│186,7│572,3│638,3│346,0│   53,3│   26,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       34,0│       18,4│      39,9│      14,9│ 65,9│  9,1│  9,1│  9,1│  9,1│211,0│460,3│445,3│174,8│   18,1│    9,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       32,2│       19,3│      46,8│      15,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       29,8│       18,9│      52,1│      15,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       27,0│       18,4│      59,6│      15,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  ALEXANDRIA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        43,978│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        25,353│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          75,5│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    22.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       27,9│        7,4│      27,4│       7,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       27,0│        8,5│      31,1│       8,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       25,5│        9,0│      35,0│       8,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       23,5│       10,2│      43,0│       9,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       23,3│       10,2│      43,5│       9,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       22,2│        9,7│      44,8│       8,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       22,0│       10,2│      46,9│       9,1│ 56,7│  7,7│189,0│471,7│482,6│215,3│  7,7│  7,7│  7,7│   15,3│    7,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       20,6│       10,7│      53,1│       9,5│227,8│ 26,4│363,9│666,5│594,2│189,2│ 26,4│ 26,4│ 26,4│   52,8│   26,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       23,2│       11,5│      47,6│       9,9│412,8│ 42,0│490,5│730,0│566,5│ 95,8│ 42,0│ 42,0│ 42,0│   84,0│   42,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,4│       11,7│      42,5│      10,0│586,9│123,3│561,5│702,7│464,1│ 54,4│ 54,4│ 54,4│ 54,4│  108,8│   54,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       29,6│       10,5│      30,7│       9,1│734,8│245,4│574,5│604,5│317,9│ 63,9│ 63,9│ 63,9│ 63,9│  127,8│   63,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       33,3│        9,3│      23,0│       8,3│790,7│319,3│494,9│422,9│145,5│ 72,2│ 72,2│ 72,2│ 72,2│  144,4│   72,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       35,9│        8,5│      18,9│       7,8│914,5│399,0│439,3│265,8│ 74,4│ 74,4│ 74,4│ 74,4│168,6│  148,8│   74,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       38,0│        8,1│      16,4│       7,5│937,8│418,1│306,4│ 75,7│ 75,7│ 75,7│ 75,7│ 91,8│329,2│  151,3│   75,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       38,5│        6,9│      14,7│       6,9│906,3│392,2│141,9│ 73,9│ 73,9│ 73,9│ 73,9│296,0│456,0│  147,8│   73,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       40,4│        8,2│      14,5│       7,5│780,1│308,9│ 71,4│ 71,4│ 71,4│ 71,4│170,0│448,3│505,9│  142,8│   71,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       40,1│        6,5│      13,2│       6,7│715,1│228,3│ 62,5│ 62,5│ 62,5│ 62,5│342,6│624,4│577,1│  125,0│   62,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       41,0│        7,8│      13,7│       7,3│456,1│102,6│ 67,2│ 67,2│ 67,2│ 67,2│370,9│532,1│421,0│  134,4│   67,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       40,0│        6,9│      13,6│       6,9│342,1│ 45,6│ 45,6│ 45,6│ 45,6│105,0│487,3│610,9│403,3│   91,1│   45,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       40,0│        6,9│      13,6│       6,9│198,8│ 23,5│ 23,5│ 23,5│ 23,5│198,9│586,9│644,9│338,8│   46,9│   23,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       39,1│        6,9│      14,2│       6,9│ 33,9│  4,4│  4,4│  4,4│  4,4│201,8│380,9│380,9│155,4│    8,8│    4,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       35,9│        8,4│      18,7│       7,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       32,8│        9,3│      23,6│       8,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       30,6│        9,7│      27,5│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BACĂU - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        46,532│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        26,913│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         184,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    20.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       25,0│       15,6│      56,1│      12,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,7│       15,0│      58,0│      12,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       24,8│       15,3│      55,4│      12,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,6│       14,5│      63,8│      12,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       20,5│       15,8│      74,3│      13,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       20,2│       15,6│      75,0│      13,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       19,3│       15,3│      77,9│      12,9│ 83,4│ 14,8│179,4│419,9│423,1│187,1│ 14,8│ 14,8│ 14,8│   29,5│   14,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       19,8│       15,2│      75,0│      12,8│229,9│ 34,1│319,8│556,8│487,7│152,8│ 34,1│ 34,1│ 34,1│   68,2│   34,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,1│       16,5│      70,8│      13,8│353,0│ 56,5│375,1│527,1│403,4│ 76,5│ 56,5│ 56,5│ 56,5│  113,0│   56,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,2│       16,5│      58,5│      13,6│476,2│137,8│426,7│506,6│330,6│ 69,8│ 69,8│ 69,8│ 69,8│  139,6│   69,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       27,5│       16,3│      50,3│      13,3│631,0│242,6│488,5│489,8│245,8│ 71,0│ 71,0│ 71,0│ 71,0│  141,9│   71,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       29,5│       15,1│      41,7│      12,3│832,2│369,1│534,0│427,1│111,0│ 70,0│ 70,0│ 70,0│ 70,0│  140,0│   70,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       31,7│       12,7│      31,4│      10,4│892,2│425,2│440,1│240,3│ 73,5│ 73,5│ 73,5│ 73,5│204,2│  146,9│   73,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       34,1│       12,0│      26,3│       9,9│902,3│436,8│304,0│ 74,1│ 74,1│ 74,1│ 74,1│111,6│357,1│  148,1│   74,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       35,0│       13,5│      27,7│      10,9│753,2│353,6│136,0│ 79,8│ 79,8│ 79,8│ 79,8│274,1│410,8│  159,6│   79,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       36,7│       13,3│      24,9│      10,7│693,9│297,0│ 75,5│ 75,5│ 75,5│ 75,5│161,8│419,1│475,2│  150,9│   75,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       36,5│       11,4│      22,1│       9,4│596,9│209,3│ 68,1│ 68,1│ 68,1│ 68,1│294,7│529,8│494,4│  136,2│   68,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       36,5│       11,5│      22,3│       9,5│505,9│100,7│ 52,9│ 52,9│ 52,9│ 52,9│444,6│654,8│512,3│  105,7│   52,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       35,9│       11,8│      23,5│       9,7│347,5│ 40,1│ 40,1│ 40,1│ 40,1│108,2│525,9│659,0│429,6│   80,2│   40,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       34,9│       13,0│      26,8│      10,5│191,9│ 23,0│ 23,0│ 23,0│ 23,0│200,9│572,8│622,6│321,1│   46,0│   23,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       33,4│       13,5│      30,1│      10,9│ 38,2│  5,1│  5,1│  5,1│  5,1│208,9│425,1│407,1│145,2│   10,2│    5,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       30,3│       14,7│      38,7│      11,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       29,7│       12,0│      33,5│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       29,2│       11,9│      34,5│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BAIA MARE - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        47,661│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        23,492│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         216,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    20.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       25,2│       14,4│      51,1│      11,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       24,0│       12,7│      49,2│      10,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       23,2│       13,2│      53,4│      11,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       23,1│       12,7│      51,8│      10,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       21,9│       13,0│      57,0│      11,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       21,3│       13,4│      60,7│      11,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       21,2│       13,1│      59,9│      11,1│ 54,6│ 10,7│130,7│332,9│346,4│163,2│ 10,7│ 10,7│ 10,7│   21,4│   10,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       21,3│       13,5│      61,2│      11,4│190,1│ 35,5│262,2│471,6│425,6│151,0│ 35,5│ 35,5│ 35,5│   70,9│   35,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,9│       15,0│      61,2│      12,5│393,4│ 40,7│481,9│715,7│554,1│ 91,7│ 40,7│ 40,7│ 40,7│   81,4│   40,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,2│       16,4│      58,1│      13,5│552,4│130,0│558,8│691,0│449,1│ 52,4│ 52,4│ 52,4│ 52,4│  104,8│   52,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       28,2│       17,3│      51,7│      14,2│690,1│257,9│581,9│601,1│304,2│ 61,5│ 61,5│ 61,5│ 61,5│  123,0│   61,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       30,7│       17,0│      43,9│      13,8│744,8│336,8│512,3│428,6│134,6│ 69,7│ 69,7│ 69,7│ 69,7│  139,4│   69,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       32,4│       16,2│      37,8│      13,0│811,0│398,9│440,0│266,5│ 73,8│ 73,8│ 73,8│ 73,8│167,4│  147,6│   73,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       33,4│       14,2│      31,4│      11,4│829,7│418,9│324,0│ 83,3│ 75,0│ 75,0│ 75,0│ 75,0│312,3│  150,0│   75,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       35,2│       15,6│      31,2│      12,4│810,4│400,4│180,5│ 73,8│ 73,8│ 73,8│ 73,8│249,5│429,0│  147,6│   73,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       35,6│       15,7│      30,8│      12,5│756,8│345,8│ 70,3│ 70,3│ 70,3│ 70,3│121,3│417,9│510,9│  140,6│   70,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       36,3│       13,3│      25,4│      10,7│665,3│256,1│ 64,3│ 64,3│ 64,3│ 64,3│276,3│556,0│547,6│  128,5│   64,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       37,1│       11,2│      21,2│       9,3│570,0│143,0│ 53,4│ 53,4│ 53,4│ 53,4│441,0│691,2│567,8│  106,8│   53,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       36,3│       13,5│      25,7│      10,8│408,8│ 41,8│ 41,8│ 41,8│ 41,8│ 81,5│548,2│718,2│492,0│   83,5│   41,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,1│       13,7│      26,4│      11,0│237,1│ 27,3│ 27,3│ 27,3│ 27,3│183,6│584,4│658,8│363,3│   54,6│   27,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       34,4│       13,1│      27,8│      10,6│ 73,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│213,8│472,0│459,6│183,8│   19,9│   10,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       29,9│       18,8│      51,5│      15,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       27,1│       16,6│      52,6│      13,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       26,2│       15,1│      50,4│      12,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BISTRIȚA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        47,149│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        24,514│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         366,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    18.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       19,7│       15,5│      76,6│      13,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       18,4│       14,7│      78,9│      12,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       18,1│       14,2│      77,8│      12,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       17,5│       13,7│      78,6│      11,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       17,1│       13,7│      80,5│      11,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       16,5│       13,4│      82,0│      11,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       16,2│       13,4│      83,5│      11,5│ 75,9│ 10,3│190,9│486,3│502,9│230,9│ 10,3│ 10,3│ 10,3│   20,6│   10,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       16,6│       13,4│      81,5│      11,5│238,2│ 27,6│360,2│662,0│592,2│191,6│ 27,6│ 27,6│ 27,6│   55,1│   27,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       19,2│       14,2│      72,8│      12,0│410,2│ 42,1│486,5│719,0│555,0│ 90,5│ 42,1│ 42,1│ 42,1│   84,1│   42,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       22,1│       15,0│      64,1│      12,5│567,5│132,2│556,4│686,0│445,1│ 53,6│ 53,6│ 53,6│ 53,6│  107,1│   53,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       24,7│       17,0│      62,4│      14,1│704,7│257,5│575,2│592,6│299,4│ 62,5│ 62,5│ 62,5│ 62,5│  125,0│   62,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       28,0│       16,5│      49,7│      13,5│810,3│356,2│540,5│448,6│134,3│ 68,9│ 68,9│ 68,9│ 68,9│  137,8│   68,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       29,6│       15,6│      42,9│      12,7│881,0│420,9│458,2│269,9│ 73,0│ 73,0│ 73,0│ 73,0│179,7│  145,9│   73,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       30,7│       13,0│      34,0│      10,7│895,3│438,0│327,7│ 73,9│ 73,9│ 73,9│ 73,9│ 79,0│335,0│  147,7│   73,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       32,3│       15,5│      36,5│      12,5│876,1│417,4│170,6│ 72,7│ 72,7│ 72,7│ 72,7│278,9│462,3│  145,3│   72,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       32,8│       13,7│      31,6│      11,1│802,8│350,6│ 68,4│ 68,4│ 68,4│ 68,4│142,4│455,3│541,5│  136,8│   68,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,1│       16,2│      36,4│      13,0│697,7│251,4│ 62,0│ 62,0│ 62,0│ 62,0│307,2│598,2│575,1│  123,9│   62,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       33,6│       15,8│      34,7│      12,7│563,2│125,9│ 53,0│ 53,0│ 53,0│ 53,0│454,7│693,9│557,7│  106,0│   53,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       32,7│       13,4│      31,2│      10,9│399,5│ 41,1│ 41,1│ 41,1│ 41,1│ 95,7│556,2│714,9│478,9│   82,2│   41,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       32,8│       14,1│      32,4│      11,4│223,6│ 26,2│ 26,2│ 26,2│ 26,2│190,6│575,6│638,8│343,1│   52,4│   26,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       31,4│       16,7│      41,4│      13,5│ 64,2│  8,8│  8,8│  8,8│  8,8│214,8│461,1│442,4│169,8│   17,6│    8,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       27,5│       18,8│      59,1│      15,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       22,7│       17,5│      72,4│      14,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       21,6│       15,9│      70,2│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BOTOȘANI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        47,736│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        26,646│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         161,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    13.09.2006│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       10,7│        8,7│      87,7│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       10,4│        8,5│      88,3│       8,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       10,1│        8,4│      88,9│       8,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│        9,8│        8,2│      89,6│       8,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│        9,0│        7,6│      90,9│       8,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│        8,8│        7,4│      90,9│       7,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│        8,3│        7,0│      91,5│       7,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│        8,7│        7,4│      91,5│       7,9│ 64,7│ 18,8│261,9│359,0│253,2│ 12,7│ 12,7│ 12,7│ 12,7│   25,4│   12,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│        8,3│        7,0│      91,5│       7,7│226,4│148,9│485,5│557,6│322,9│ 33,9│ 33,9│ 33,9│ 33,9│   67,8│   33,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       11,5│       10,1│      91,1│       9,4│421,7│330,7│687,1│666,4│280,7│ 43,3│ 43,3│ 43,3│ 43,3│   86,6│   43,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       14,9│       10,7│      76,2│       9,7│564,0│470,5│712,2│568,2│122,8│ 53,7│ 53,7│ 53,7│ 53,7│  107,4│   53,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       17,2│       10,1│      62,8│       9,2│668,6│574,7│669,7│408,0│ 60,8│ 60,8│ 60,8│ 60,8│178,6│  121,5│   60,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       19,3│        9,2│      51,8│       8,6│724,5│631,0│566,2│207,4│ 64,4│ 64,4│ 64,4│ 64,4│363,9│  128,7│   64,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       20,8│        9,8│      49,1│       8,9│734,9│641,3│419,8│ 65,0│ 65,0│ 65,0│ 65,0│139,5│525,2│  129,9│   65,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       22,0│        8,8│      42,7│       8,3│693,1│599,2│240,1│ 62,3│ 62,3│ 62,3│ 62,3│347,7│643,8│  124,5│   62,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       22,9│        9,0│      41,1│       8,4│605,0│510,9│ 56,4│ 56,4│ 56,4│ 56,4│ 66,8│525,6│709,5│  112,8│   56,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       22,9│        8,8│      40,6│       8,3│475,9│382,9│ 47,3│ 47,3│ 47,3│ 47,3│237,0│651,3│711,7│   94,5│   47,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       22,9│        8,5│      39,6│       8,1│313,1│225,7│ 34,3│ 34,3│ 34,3│ 34,3│365,4│693,9│636,1│   68,6│   34,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       22,5│        8,4│      40,5│       8,1│133,5│ 63,5│ 17,1│ 17,1│ 17,1│ 17,1│394,7│597,5│460,4│   34,1│   17,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       21,7│        8,8│      43,5│       8,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       19,3│        9,7│      53,7│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       15,8│       10,8│      72,1│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       13,4│       10,2│      80,9│       9,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       11,9│        9,8│      87,0│       9,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BRĂILA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,207│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        27,920│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          14,5│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    21.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       22,4│       11,4│      49,8│       9,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       20,9│       12,8│      59,9│      10,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       18,9│       12,9│      67,9│      11,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       18,4│       13,0│      70,6│      11,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       17,0│       13,6│      80,3│      11,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       15,2│       12,0│      81,0│      10,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       14,8│       11,9│      83,0│      10,5│ 90,0│ 12,1│219,4│510,7│509,9│217,5│ 12,1│ 12,1│ 12,1│   24,1│   12,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       17,3│       16,1│      92,5│      13,6│265,7│ 29,9│392,0│686,0│595,8│174,0│ 29,9│ 29,9│ 29,9│   59,8│   29,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,7│       12,5│      52,5│      10,6│445,6│ 44,6│509,1│728,6│547,4│ 71,6│ 44,6│ 44,6│ 44,6│   89,1│   44,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       26,0│       12,4│      42,7│      10,4│611,0│153,7│570,4│686,0│432,5│ 56,2│ 56,2│ 56,2│ 56,2│  112,3│   56,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       29,3│       11,6│      33,6│       9,8│749,6│273,4│575,1│577,9│280,2│ 65,0│ 65,0│ 65,0│ 65,0│  129,9│   65,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       31,6│       10,6│      27,6│       9,1│854,9│365,2│527,1│421,9│111,2│ 71,2│ 71,2│ 71,2│ 71,2│  142,3│   71,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       33,8│        8,4│      21,1│       7,8│909,7│416,3│425,9│229,5│ 74,3│ 74,3│ 74,3│ 74,3│206,4│  148,6│   74,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       35,4│        9,6│      20,9│       8,4│925,4│428,9│288,5│ 75,1│ 75,1│ 75,1│ 75,1│127,1│362,0│  150,2│   75,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       37,0│        7,8│      17,0│       7,4│881,2│392,9│120,3│ 72,7│ 72,7│ 72,7│ 72,7│325,6│478,0│  145,3│   72,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       37,3│       11,2│      21,0│       9,3│806,3│323,2│ 68,2│ 68,2│ 68,2│ 68,2│196,2│504,2│556,9│  136,4│   68,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       37,6│        9,2│      18,0│       8,1│687,2│217,5│ 60,9│ 60,9│ 60,9│ 60,9│360,7│641,6│582,2│  121,7│   60,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       37,8│        8,4│      17,0│       7,7│534,9│ 87,2│ 50,7│ 50,7│ 50,7│ 50,7│499,6│722,0│551,2│  101,4│   50,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,8│        7,9│      16,3│       7,4│358,8│ 37,6│ 37,6│ 37,6│ 37,6│126,3│586,2│724,7│460,7│   75,1│   37,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,8│        7,8│      17,1│       7,4│173,8│ 21,1│ 21,1│ 21,1│ 21,1│206,3│571,5│614,3│309,6│   42,2│   21,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       35,7│       10,0│      21,1│       8,6│ 22,6│  2,8│  2,8│  2,8│  2,8│208,6│259,3│259,3│136,6│    5,5│    2,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       28,6│       14,4│      42,0│      11,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       26,6│       16,6│      54,1│      13,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       25,8│       12,7│      44,0│      10,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BRAȘOV - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,696│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        25,526│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         534,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    20.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       21,2│       11,1│      52,3│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       20,0│       10,5│      54,4│       9,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       17,8│       10,9│      63,9│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       16,8│       10,8│      67,9│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       16,6│       10,8│      68,7│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       14,4│       10,9│      79,4│       9,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       13,9│       10,4│      79,3│       9,5│ 72,8│  9,9│197,7│490,2│501,4│224,6│  9,9│  9,9│  9,9│   19,7│    9,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       14,4│       10,9│      79,4│       9,8│240,5│ 27,7│368,2│668,7│593,7│187,2│ 27,7│ 27,7│ 27,7│   55,4│   27,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       18,0│       12,7│      71,0│      10,9│419,1│ 42,7│493,4│725,8│558,0│ 88,3│ 42,7│ 42,7│ 42,7│   85,3│   42,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       21,3│       12,8│      58,5│      10,9│585,1│134,5│563,3│694,0│450,2│ 54,6│ 54,6│ 54,6│ 54,6│  109,1│   54,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       24,6│       12,4│      46,7│      10,5│723,3│256,9│574,5│592,7│301,0│ 63,5│ 63,5│ 63,5│ 63,5│  127,0│   63,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       26,9│       13,1│      42,6│      10,9│829,9│352,4│534,0│443,6│134,3│ 69,9│ 69,9│ 69,9│ 69,9│  139,7│   69,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       28,7│       12,5│      36,8│      10,4│830,7│382,7│411,9│243,9│ 75,0│ 75,0│ 75,0│ 75,0│173,2│  150,0│   75,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       31,3│       13,9│      34,8│      11,3│861,6│404,9│296,6│ 76,7│ 76,7│ 76,7│ 76,7│ 93,9│321,0│  153,3│   76,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       33,8│        8,3│      20,8│       7,7│770,7│352,9│144,6│ 80,9│ 80,9│ 80,9│ 80,9│262,9│401,9│  161,8│   80,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       34,7│        9,4│      21,4│       8,3│652,4│277,1│ 86,0│ 86,0│ 86,0│ 86,0│154,4│373,8│424,6│  172,0│   86,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,9│        7,9│      20,1│       7,5│564,8│201,7│ 78,1│ 78,1│ 78,1│ 78,1│267,9│470,2│442,8│  156,1│   78,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       34,7│        8,9│      20,6│       8,0│410,1│104,5│ 70,1│ 70,1│ 70,1│ 70,1│321,7│460,4│370,4│  140,1│   70,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       34,3│       10,8│      23,9│       9,1│291,8│ 52,2│ 52,2│ 52,2│ 52,2│ 93,7│376,3│469,0│317,6│  104,4│   52,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       32,9│       11,3│      26,9│       9,5│160,7│ 30,6│ 30,6│ 30,6│ 30,6│140,6│383,5│419,7│228,0│   61,2│   30,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       31,4│       13,8│      34,3│      11,2│ 40,8│  9,1│  9,1│  9,1│  9,1│149,0│311,2│296,4│113,3│   18,2│    9,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       28,5│       13,4│      39,4│      11,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       25,6│       12,1│      42,8│      10,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       24,5│       12,0│      45,6│      10,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BUCUREȘTI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,511│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        26,078│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          90,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    23.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       25,8│       14,7│      50,3│      12,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,9│       14,1│      54,1│      11,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       22,4│       14,3│      60,0│      11,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       23,0│       14,8│      59,9│      12,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       20,4│       13,8│      65,6│      11,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       19,5│       13,8│      69,8│      11,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       19,4│       14,2│      72,0│      12,0│ 75,2│ 13,9│205,3│491,9│498,5│221,1│ 13,9│ 13,9│ 13,9│   27,7│   13,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       19,3│       14,9│      75,4│      12,5│196,2│ 36,2│272,0│475,2│421,2│141,7│ 36,2│ 36,2│ 36,2│   72,4│   36,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       24,4│       17,6│      65,7│      14,6│310,3│ 55,3│327,6│466,0│363,7│ 80,8│ 55,3│ 55,3│ 55,3│  110,5│   55,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       29,4│       17,3│      48,1│      14,1│545,7│129,0│518,1│636,3│414,5│ 55,8│ 55,8│ 55,8│ 55,8│  111,5│   55,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       33,2│       15,9│      35,7│      12,8│725,4│254,4│570,0│588,8│299,8│ 63,3│ 63,3│ 63,3│ 63,3│  126,5│   63,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       34,9│       15,0│      30,6│      12,0│831,9│346,8│525,8│437,6│133,8│ 69,6│ 69,6│ 69,6│ 69,6│  139,2│   69,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       35,5│       14,7│      29,0│      11,7│893,2│402,0│431,6│251,2│ 73,2│ 73,2│ 73,2│ 73,2│179,8│  146,3│   73,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       38,1│       15,4│      26,5│      12,2│912,5│418,5│299,5│ 74,2│ 74,2│ 74,2│ 74,2│ 99,9│335,8│  148,4│   74,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       38,2│       14,7│      25,1│      11,6│883,7│392,6│137,8│ 72,5│ 72,5│ 72,5│ 72,5│300,3│460,0│  145,0│   72,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       40,1│       14,4│      22,2│      11,3│811,8│327,9│ 68,3│ 68,3│ 68,3│ 68,3│176,4│480,8│543,6│  136,6│   68,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       39,8│       12,9│      20,6│      10,3│694,5│227,0│ 61,2│ 61,2│ 61,2│ 61,2│339,7│620,9│574,2│  122,3│   61,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       39,9│       13,1│      20,7│      10,4│543,9│101,3│ 51,3│ 51,3│ 51,3│ 51,3│478,6│705,7│549,4│  102,5│   51,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       39,5│       13,2│      21,3│      10,5│372,3│ 38,6│ 38,6│ 38,6│ 38,6│111,4│573,4│722,1│470,4│   77,1│   38,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       38,0│       11,1│      20,1│       9,2│188,1│ 22,5│ 22,5│ 22,5│ 22,5│196,5│575,6│630,7│329,5│   44,9│   22,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       36,6│       10,4│      20,6│       8,8│ 29,4│  3,8│  3,8│  3,8│  3,8│201,6│332,3│332,3│150,9│    7,5│    3,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       34,3│        9,9│      22,6│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       31,0│        9,2│      26,0│       8,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       28,9│        8,9│      28,7│       8,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  BUZĂU - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,133│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        26,852│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          97,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    21.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       26,9│        8,1│      30,5│       7,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       26,5│       10,2│      35,9│       9,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       23,9│       11,1│      44,4│       9,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       23,3│       10,9│      45,4│       9,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       22,8│       10,8│      46,7│       9,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       22,0│       11,0│      49,5│       9,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       21,8│       10,3│      47,9│       9,2│ 80,7│ 10,8│212,1│507,6│512,1│222,9│ 10,8│ 10,8│ 10,8│   21,6│   10,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       21,5│       10,5│      49,3│       9,3│254,4│ 28,8│384,5│684,7│600,7│181,6│ 28,8│ 28,8│ 28,8│   57,6│   28,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,9│       10,5│      45,5│       9,3│435,7│ 43,7│505,7│733,7│557,5│ 80,4│ 43,7│ 43,7│ 43,7│   87,4│   43,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,6│       10,7│      39,1│       9,3│602,1│144,1│569,6│693,9│444,3│ 55,5│ 55,5│ 55,5│ 55,5│  110,9│   55,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       28,6│       10,6│      32,7│       9,2│739,2│264,3│574,6│585,9│291,7│ 64,3│ 64,3│ 64,3│ 64,3│  128,5│   64,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       31,6│       11,6│      29,4│       9,7│844,6│357,0│528,8│432,1│123,5│ 70,5│ 70,5│ 70,5│ 70,5│  141,0│   70,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       33,5│       10,6│      24,7│       9,0│909,8│414,0│434,8│244,3│ 74,2│ 74,2│ 74,2│ 74,2│194,2│  148,4│   74,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       34,6│        8,9│      20,7│       8,0│928,0│429,2│299,2│ 75,2│ 75,2│ 75,2│ 75,2│112,4│351,8│  150,3│   75,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       35,7│        7,4│      17,6│       7,2│901,0│402,4│133,8│ 73,6│ 73,6│ 73,6│ 73,6│317,1│478,3│  147,1│   73,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       36,5│        5,2│      14,6│       6,2│825,6│333,4│ 69,1│ 69,1│ 69,1│ 69,1│187,0│500,1│560,7│  138,2│   69,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       37,1│        4,1│      13,0│       5,7│705,8│227,9│ 61,9│ 61,9│ 61,9│ 61,9│354,5│641,7│589,3│  123,7│   61,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       37,3│        4,3│      13,1│       5,8│553,0│ 97,3│ 51,8│ 51,8│ 51,8│ 51,8│497,4│727,4│561,7│  103,6│   51,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,4│        4,3│      13,0│       5,8│375,3│ 38,8│ 38,8│ 38,8│ 38,8│120,2│588,9│735,4│473,7│   77,5│   38,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,9│        5,2│      14,3│       6,2│187,1│ 22,4│ 22,4│ 22,4│ 22,4│204,0│580,4│629,9│323,5│   44,7│   22,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       35,9│        8,5│      18,9│       7,8│ 30,2│  3,9│  3,9│  3,9│  3,9│208,5│341,4│341,4│146,0│    7,7│    3,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       32,6│        7,8│      21,5│       7,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       30,8│        9,2│      26,2│       8,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       29,3│       10,5│      31,2│       9,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  CĂLĂRAȘI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,206│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        27,338│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          18,7│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    23.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       30,2│        9,7│      28,1│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       29,7│       10,2│      29,8│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       29,3│       10,2│      30,5│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       28,6│       10,2│      31,7│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       24,4│       11,5│      44,5│       9,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       24,9│       11,7│      43,7│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       23,5│       12,2│      49,2│      10,4│ 74,8│ 10,1│211,2│497,9│498,8│213,4│ 10,1│ 10,1│ 10,1│   20,1│   10,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       23,9│       12,4│      48,5│      10,5│248,4│ 28,3│381,7│674,6│588,9│174,8│ 28,3│ 28,3│ 28,3│   56,6│   28,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       26,2│       14,5│      48,4│      11,9│434,5│ 43,5│505,5│731,2│554,0│ 77,8│ 43,5│ 43,5│ 43,5│   87,0│   43,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       29,9│       12,1│      33,5│      10,1│605,5│144,4│569,6│693,6│443,9│ 55,5│ 55,5│ 55,5│ 55,5│  111,0│   55,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       31,1│       10,8│      28,6│       9,2│746,3│263,3│573,4│585,4│292,2│ 64,5│ 64,5│ 64,5│ 64,5│  129,0│   64,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       33,4│       10,7│      25,1│       9,1│850,6│353,5│523,5│428,2│123,5│ 70,7│ 70,7│ 70,7│ 70,7│  141,3│   70,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       35,9│       10,7│      21,8│       9,0│915,7│408,7│427,1│238,9│ 74,3│ 74,3│ 74,3│ 74,3│194,4│  148,6│   74,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       38,9│        8,9│      16,5│       7,9│928,3│420,4│288,3│ 75,0│ 75,0│ 75,0│ 75,0│118,6│350,1│  149,9│   75,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       40,4│        9,1│      15,5│       8,0│841,7│368,5│120,4│ 75,0│ 75,0│ 75,0│ 75,0│304,3│444,7│  150,0│   75,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       41,3│        5,9│      11,9│       6,4│706,3│282,5│ 75,9│ 75,9│ 75,9│ 75,9│179,7│429,3│471,9│  151,8│   75,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       41,7│        8,2│      13,6│       7,5│606,3│196,6│ 68,4│ 68,4│ 68,4│ 68,4│313,8│543,7│495,2│  136,7│   68,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       41,1│        6,6│      12,5│       6,7│508,4│ 87,8│ 52,7│ 52,7│ 52,7│ 52,7│465,3│671,3│515,0│  105,3│   52,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       40,6│        6,3│      12,7│       6,6│362,9│ 37,7│ 37,7│ 37,7│ 37,7│123,7│590,1│733,0│468,6│   75,4│   37,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       39,9│        5,6│      12,5│       6,3│172,7│ 20,9│ 20,9│ 20,9│ 20,9│202,6│573,5│620,7│316,5│   41,7│   20,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       38,5│        8,1│      15,9│       7,5│ 19,3│  2,2│  2,2│  2,2│  2,2│212,3│225,7│225,7│147,0│    4,4│    2,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       36,3│        5,0│      14,5│       6,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       33,9│        6,0│      17,7│       6,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       33,0│        5,3│      17,7│       6,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  CLUJ-NAPOCA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        46,778│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        23,571│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         410,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    18.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       22,4│       17,5│      73,6│      14,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       21,2│       17,5│      79,4│      14,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       20,5│       16,9│      79,9│      14,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       20,5│       16,5│      77,7│      13,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       19,2│       16,0│      82,0│      13,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       18,4│       15,7│      84,0│      13,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       17,9│       15,1│      83,9│      12,8│ 64,4│  8,8│177,5│466,0│486,8│227,5│  8,8│  8,8│  8,8│   17,6│    8,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       17,6│       15,0│      84,8│      12,7│225,1│ 26,4│348,1│651,8│589,1│196,8│ 26,4│ 26,4│ 26,4│   52,7│   26,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       18,9│       15,0│      77,9│      12,6│397,7│ 41,1│476,8│715,4│559,1│ 99,3│ 41,1│ 41,1│ 41,1│   82,2│   41,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       21,8│       16,0│      69,4│      13,3│560,1│121,1│553,0│692,0│456,6│ 53,0│ 53,0│ 53,0│ 53,0│  106,0│   53,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       24,5│       16,2│      59,9│      13,4│695,6│245,7│570,7│597,7│310,9│ 62,0│ 62,0│ 62,0│ 62,0│  124,0│   62,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       26,5│       17,9│      59,2│      14,8│801,2│344,3│537,4│455,8│147,2│ 68,5│ 68,5│ 68,5│ 68,5│  136,9│   68,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       28,8│       18,1│      52,5│      14,9│878,3│412,4│460,5│281,4│ 72,8│ 72,8│ 72,8│ 72,8│165,4│  145,6│   72,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       32,4│       14,1│      33,1│      11,4│899,4│434,0│333,9│ 81,6│ 74,1│ 74,1│ 74,1│ 74,1│323,2│  148,1│   74,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       32,5│       15,2│      35,3│      12,2│877,7│413,8│177,3│ 72,8│ 72,8│ 72,8│ 72,8│265,9│450,4│  145,5│   72,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       33,4│       15,3│      33,9│      12,3│816,3│354,1│ 69,1│ 69,1│ 69,1│ 69,1│135,8│448,4│538,8│  138,2│   69,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,7│       13,8│      30,1│      11,1│710,7│256,2│ 62,7│ 62,7│ 62,7│ 62,7│301,6│594,0│575,2│  125,4│   62,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       33,9│       14,0│      30,4│      11,3│572,7│131,3│ 53,7│ 53,7│ 53,7│ 53,7│448,2│689,2│558,0│  107,3│   53,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       33,7│       13,9│      30,4│      11,2│410,5│ 41,9│ 41,9│ 41,9│ 41,9│ 90,9│554,1│717,2│484,8│   83,8│   41,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       33,2│       13,6│      30,7│      11,0│236,0│ 27,3│ 27,3│ 27,3│ 27,3│189,4│585,9│655,2│356,6│   54,5│   27,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       32,2│       13,3│      31,7│      10,8│ 71,5│  9,7│  9,7│  9,7│  9,7│218,5│477,2│462,0│181,9│   19,4│    9,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       30,6│       14,7│      38,1│      11,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       27,0│       17,1│      54,9│      14,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       25,5│       15,5│      54,1│      12,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  CONSTANȚA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,214│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        28,646│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          12,8│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    23.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       29,8│       10,2│      29,7│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       28,8│       10,7│      32,4│       9,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       29,3│       10,0│      30,1│       8,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       28,3│       10,1│      32,2│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       28,4│       10,0│      31,7│       8,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       28,3│       10,0│      31,8│       8,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       27,9│        9,9│      32,5│       8,8│ 89,7│ 11,9│220,8│498,6│491,3│203,2│ 11,9│ 11,9│ 11,9│   23,7│   11,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       27,6│        9,8│      32,7│       8,7│267,3│ 29,9│394,9│678,5│582,1│162,3│ 29,9│ 29,9│ 29,9│   59,8│   29,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       27,6│       11,7│      37,2│       9,9│450,7│ 44,7│513,0│724,4│537,6│ 62,1│ 44,7│ 44,7│ 44,7│   89,4│   44,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       29,5│       11,6│      33,2│       9,8│617,6│161,9│571,8│679,8│422,5│ 56,4│ 56,4│ 56,4│ 56,4│  112,7│   56,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       32,5│       11,6│      28,0│       9,7│740,7│274,0│560,8│556,7│264,3│ 64,4│ 64,4│ 64,4│ 64,4│  128,7│   64,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       30,8│       17,9│      46,2│      14,6│847,1│363,1│513,0│403,7│ 99,3│ 70,6│ 70,6│ 70,6│ 70,6│  141,2│   70,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       32,5│       14,8│      34,4│      11,9│896,4│409,4│408,9│212,0│ 73,5│ 73,5│ 73,5│ 73,5│213,1│  147,0│   73,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       33,0│       17,3│      39,5│      14,0│910,8│419,7│272,0│ 74,3│ 74,3│ 74,3│ 74,3│140,1│365,0│  148,5│   74,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       34,5│       15,3│      31,8│      12,2│873,8│386,1│105,9│ 72,1│ 72,1│ 72,1│ 72,1│338,2│482,3│  144,2│   72,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       34,5│       14,9│      31,0│      11,9│784,8│310,3│ 67,0│ 67,0│ 67,0│ 67,0│206,3│507,4│550,5│  133,9│   67,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,6│       17,4│      38,3│      14,0│664,7│205,2│ 59,5│ 59,5│ 59,5│ 59,5│366,7│639,7│572,7│  119,0│   59,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       33,4│       16,4│      36,4│      13,2│506,6│ 76,0│ 48,9│ 48,9│ 48,9│ 48,9│495,0│706,8│533,3│   97,8│   48,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       31,8│       18,3│      44,7│      14,9│333,6│ 35,7│ 35,7│ 35,7│ 35,7│129,3│575,5│705,5│443,1│   71,3│   35,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       32,4│       16,3│      38,1│      13,1│144,7│ 20,1│ 20,1│ 20,1│ 20,1│187,9│507,3│541,2│269,9│   40,1│   20,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       31,4│       15,7│      38,9│      12,7│  9,8│  1,4│  1,4│  1,4│  1,4│107,9│107,9│107,9│107,9│    2,7│    1,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       30,9│       14,7│      37,5│      11,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       30,6│       14,1│      36,8│      11,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       29,6│       14,1│      38,8│      11,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  CRAIOVA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,300│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        23,800│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         113,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    23.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       32,3│        4,8│      17,8│       6,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       32,7│        5,5│      18,3│       6,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       30,7│        7,1│      22,9│       7,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       29,7│        7,7│      25,1│       7,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       28,6│        7,6│      26,7│       7,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       26,7│        8,1│      30,8│       7,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       24,5│        8,9│      37,1│       8,3│ 41,8│  6,3│163,6│423,0│438,3│200,5│  6,3│  6,3│  6,3│   12,6│    6,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       23,7│        9,6│      40,7│       8,7│209,5│ 24,6│352,8│659,5│594,2│195,3│ 24,6│ 24,6│ 24,6│   49,1│   24,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       24,2│       10,6│      42,3│       9,3│393,1│ 40,4│484,0│730,5│572,7│103,1│ 40,4│ 40,4│ 40,4│   80,7│   40,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,5│       12,1│      43,1│      10,2│567,5│114,1│560,6│709,7│474,1│ 53,0│ 53,0│ 53,0│ 53,0│  105,9│   53,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       27,9│       11,3│      35,5│       9,6│715,9│238,5│578,2│615,9│329,4│ 62,6│ 62,6│ 62,6│ 62,6│  125,2│   62,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       31,8│       11,0│      27,9│       9,3│826,8│335,5│539,0│467,3│162,5│ 69,3│ 69,3│ 69,3│ 69,3│  138,5│   69,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       34,8│       11,8│      24,9│       9,7│905,6│401,2│455,5│286,2│ 73,7│ 73,7│ 73,7│ 73,7│155,1│  147,4│   73,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       37,7│        8,6│      17,3│       7,8│939,8│427,6│328,4│ 81,2│ 75,5│ 75,5│ 75,5│ 75,5│320,4│  151,0│   75,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       37,8│        4,8│      13,2│       6,0│913,2│405,7│165,0│ 74,0│ 74,0│ 74,0│ 74,0│277,0│452,1│  148,0│   74,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       38,1│        6,0│      14,1│       6,5│843,3│344,4│ 70,0│ 70,0│ 70,0│ 70,0│155,2│464,8│543,2│  140,0│   70,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       37,7│        5,7│      14,2│       6,4│731,2│247,1│ 63,3│ 63,3│ 63,3│ 63,3│324,6│616,6│584,6│  126,6│   63,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       37,7│        5,3│      13,7│       6,2│579,1│121,7│ 53,6│ 53,6│ 53,6│ 53,6│469,9│710,4│566,2│  107,1│   53,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,4│        6,8│      15,5│       6,9│407,1│ 41,2│ 41,2│ 41,2│ 41,2│ 98,1│576,0│740,6│495,5│   82,3│   41,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,4│        5,0│      14,4│       6,1│219,8│ 25,4│ 25,4│ 25,4│ 25,4│192,2│598,6│669,2│362,7│   50,7│   25,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       34,9│        3,2│      13,8│       5,4│ 47,2│  6,3│  6,3│  6,3│  6,3│204,0│453,6│441,1│173,9│   12,5│    6,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       32,7│        4,6│      17,2│       6,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       29,8│        6,2│      22,7│       6,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       28,8│        5,8│      23,2│       6,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  DEVA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,865│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        22,899│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         240,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    20.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       24,9│       14,3│      51,6│      11,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       22,2│       15,3│      64,7│      12,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       20,7│       15,7│      72,8│      13,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       19,4│       15,7│      79,2│      13,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       19,0│       15,4│      79,9│      13,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       18,2│       14,7│      79,9│      12,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       17,8│       13,8│      77,2│      11,7│ 73,0│  8,6│258,3│694,6│729,1│341,5│  8,6│  8,6│  8,6│   17,3│    8,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       18,0│       14,0│      77,6│      11,9│209,0│ 24,8│339,6│643,8│585,4│198,5│ 24,8│ 24,8│ 24,8│   49,5│   24,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,5│       14,5│      60,6│      12,1│388,8│ 40,3│476,4│723,5│570,4│106,7│ 40,3│ 40,3│ 40,3│   80,5│   40,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       23,0│       12,9│      53,0│      10,9│556,5│112,1│555,2│703,8│471,0│ 52,6│ 52,6│ 52,6│ 52,6│  105,1│   52,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       25,3│       13,2│      47,0│      11,0│698,1│238,0│575,4│612,0│326,3│ 61,9│ 61,9│ 61,9│ 61,9│  123,8│   61,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       28,1│       14,5│      43,6│      11,9│812,3│339,7│545,6│472,1│162,4│ 68,8│ 68,8│ 68,8│ 68,8│  137,5│   68,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       31,4│       13,1│      32,8│      10,7│825,6│379,3│432,4│275,8│ 74,6│ 74,6│ 74,6│ 74,6│147,8│  149,1│   74,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       33,6│       12,6│      28,1│      10,3│846,3│400,3│316,5│ 91,7│ 75,9│ 75,9│ 75,9│ 75,9│294,1│  151,7│   75,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       36,0│       14,1│      27,3│      11,3│843,0│390,6│175,9│ 75,5│ 75,5│ 75,5│ 75,5│248,5│420,7│  150,9│   75,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       37,8│        8,1│      16,5│       7,5│781,6│335,0│ 71,6│ 71,6│ 71,6│ 71,6│131,0│419,0│503,4│  143,2│   71,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       38,3│        8,5│      16,5│       7,7│681,8│245,5│ 65,2│ 65,2│ 65,2│ 65,2│285,0│556,4│540,0│  130,3│   65,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       37,7│        9,0│      17,7│       8,0│553,8│131,1│ 56,2│ 56,2│ 56,2│ 56,2│423,8│651,0│529,7│  112,4│   56,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,0│        7,2│      16,3│       7,1│369,9│ 48,4│ 48,4│ 48,4│ 48,4│ 85,6│471,0│608,8│418,3│   96,7│   48,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,6│        9,7│      19,6│       8,4│211,9│ 31,8│ 31,8│ 31,8│ 31,8│159,9│486,0│546,0│304,9│   63,6│   31,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       35,4│       13,0│      26,1│      10,5│ 61,6│ 13,6│ 13,6│ 13,6│ 13,6│152,7│331,5│324,1│134,8│   27,2│   13,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       29,2│       15,9│      44,5│      12,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       27,4│       15,2│      47,2│      12,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       26,8│       14,9│      48,0│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  DR. TR. SEVERIN - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,626│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        22,626│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          77,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    21.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       26,8│       12,3│      40,5│      10,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       26,8│       11,7│      38,9│       9,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       25,9│       11,0│      39,2│       9,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       25,5│       13,5│      47,3│      11,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       25,2│       11,3│      41,7│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       24,1│       12,7│      48,9│      10,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       23,3│       10,9│      45,4│       9,5│ 38,5│  5,1│163,9│429,6│429,6│219,5│  5,1│  5,1│  5,1│   10,2│    5,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       23,5│       10,9│      44,9│       9,5│170,0│ 32,4│248,7│461,5│422,9│155,6│ 32,4│ 32,4│ 32,4│   64,7│   32,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       24,2│       12,9│      49,1│      10,8│287,8│ 51,8│314,7│468,5│378,2│ 96,6│ 51,8│ 51,8│ 51,8│  103,5│   51,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       24,8│       13,9│      50,5│      11,5│447,2│101,2│414,5│524,0│365,5│ 66,6│ 66,6│ 66,6│ 66,6│  133,2│   66,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       27,3│       13,4│      42,4│      11,1│613,0│204,6│487,9│526,0│296,6│ 69,4│ 69,4│ 69,4│ 69,4│  138,7│   69,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       31,4│       11,4│      29,4│       9,6│822,9│329,0│543,7│480,4│176,3│ 69,3│ 69,3│ 69,3│ 69,3│  138,5│   69,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       34,2│       10,4│      23,5│       8,9│897,7│394,9│460,5│299,4│ 73,6│ 73,6│ 73,6│ 73,6│141,1│  147,2│   73,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       35,5│       10,0│      21,3│       8,6│926,7│420,6│334,6│ 96,7│ 75,2│ 75,2│ 75,2│ 75,2│304,2│  150,4│   75,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       37,3│        9,7│      19,0│       8,4│913,4│406,2│177,6│ 74,4│ 74,4│ 74,4│ 74,4│260,2│440,4│  148,7│   74,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       38,1│        7,3│      15,4│       7,1│737,6│306,5│ 78,4│ 78,4│ 78,4│ 78,4│136,8│389,2│459,4│  156,7│   78,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       38,7│        5,1│      12,8│       6,1│646,2│227,4│ 71,6│ 71,6│ 71,6│ 71,6│274,5│514,4│494,8│  143,2│   71,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       38,8│        4,6│      12,4│       5,9│522,8│124,2│ 61,8│ 61,8│ 61,8│ 61,8│395,3│595,9│483,6│  123,6│   61,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       39,9│        4,7│      11,7│       5,9│426,2│ 42,7│ 42,7│ 42,7│ 42,7│ 92,2│572,0│741,8│502,0│   85,4│   42,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       38,4│        5,1│      13,0│       6,1│238,8│ 27,2│ 27,2│ 27,2│ 27,2│189,0│600,8│676,6│372,0│   54,4│   27,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       37,4│        6,0│      14,6│       6,5│ 64,0│  8,6│  8,6│  8,6│  8,6│212,4│477,7│468,2│189,4│   17,2│    8,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       35,2│        7,3│      18,1│       7,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       30,0│       10,2│      29,4│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       28,9│       11,5│      34,0│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  FOCȘANI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,688│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        27,200│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          57,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    20.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       27,6│       12,3│      38,7│      10,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       24,3│       13,4│      50,6│      11,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       23,1│       13,8│      55,7│      11,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,0│       14,3│      65,6│      12,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       21,3│       14,5│      65,0│      12,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       21,3│       14,6│      65,5│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       19,0│       14,3│      74,3│      12,1│ 81,3│ 14,4│179,0│418,1│420,7│185,3│ 14,4│ 14,4│ 14,4│   28,8│   14,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       20,0│       15,3│      74,1│      12,8│230,6│ 34,2│320,4│558,6│489,6│153,8│ 34,2│ 34,2│ 34,2│   68,3│   34,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       23,1│       15,8│      63,4│      13,1│356,5│ 56,9│375,6│529,7│406,7│ 78,8│ 56,9│ 56,9│ 56,9│  113,7│   56,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,9│       15,3│      52,1│      12,6│520,1│137,5│474,8│570,4│368,3│ 62,2│ 62,2│ 62,2│ 62,2│  124,3│   62,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       28,3│       16,1│      47,5│      13,1│733,9│267,9│570,0│575,8│281,9│ 64,2│ 64,2│ 64,2│ 64,2│  128,4│   64,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       29,9│       14,6│      39,5│      11,9│835,5│359,2│523,7│422,6│115,0│ 70,3│ 70,3│ 70,3│ 70,3│  140,5│   70,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       32,7│       14,1│      32,6│      11,4│896,1│414,0│429,3│236,2│ 73,7│ 73,7│ 73,7│ 73,7│199,4│  147,4│   73,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       34,5│       13,2│      27,9│      10,7│914,0│428,6│295,5│ 74,7│ 74,7│ 74,7│ 74,7│116,3│354,4│  149,3│   74,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       35,7│       11,5│      23,3│       9,5│889,9│402,5│132,3│ 73,2│ 73,2│ 73,2│ 73,2│318,9│479,8│  146,3│   73,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       36,5│        8,0│      17,6│       7,5│812,8│331,8│ 68,7│ 68,7│ 68,7│ 68,7│186,0│497,8│558,2│  137,3│   68,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       37,1│        7,6│      16,6│       7,3│696,6│226,6│ 61,5│ 61,5│ 61,5│ 61,5│352,6│638,3│586,1│  123,0│   61,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       38,2│        6,9│      14,9│       6,9│546,4│ 95,9│ 51,6│ 51,6│ 51,6│ 51,6│494,5│722,3│557,2│  103,1│   51,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       39,1│        6,5│      13,8│       6,7│372,2│ 38,7│ 38,7│ 38,7│ 38,7│121,6│586,4│730,4│469,2│   77,3│   38,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       37,9│        6,4│      14,7│       6,7│186,3│ 22,4│ 22,4│ 22,4│ 22,4│204,9│576,2│623,1│318,1│   44,8│   22,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       35,9│       10,7│      21,8│       9,0│ 31,9│  4,2│  4,2│  4,2│  4,2│209,6│358,2│358,2│142,5│    8,3│    4,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       32,0│       10,3│      26,4│       8,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       28,3│       11,4│      35,1│       9,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       28,9│       10,8│      32,6│       9,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  GALAȚI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,473│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        28,032│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          69,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    23.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       31,4│        8,5│      24,2│       7,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       30,7│        8,5│      25,1│       7,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       29,8│        8,6│      26,7│       8,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       28,3│        9,3│      30,4│       8,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       27,2│        9,6│      33,0│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       26,9│        9,6│      33,6│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       27,0│        9,9│      34,2│       8,8│ 90,6│ 12,0│228,7│526,7│523,2│220,1│ 12,0│ 12,0│ 12,0│   23,9│   12,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       27,1│       10,1│      34,4│       8,9│265,6│ 29,7│400,0│693,8│598,6│170,2│ 29,7│ 29,7│ 29,7│   59,4│   29,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       27,8│       10,6│      34,2│       9,2│445,3│ 44,3│517,6│734,4│547,0│ 65,1│ 44,3│ 44,3│ 44,3│   88,5│   44,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       28,8│       11,0│      33,1│       9,4│609,6│161,1│578,1│689,0│429,0│ 55,8│ 55,8│ 55,8│ 55,8│  111,5│   55,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       30,2│       10,9│      30,4│       9,3│743,2│280,3│578,8│575,9│273,3│ 64,3│ 64,3│ 64,3│ 64,3│  128,6│   64,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       32,3│       12,1│      29,2│      10,0│841,7│369,8│527,1│416,8│103,4│ 70,2│ 70,2│ 70,2│ 70,2│  140,3│   70,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       34,4│       12,5│      26,7│      10,2│902,5│423,7│430,0│227,5│ 73,6│ 73,6│ 73,6│ 73,6│212,3│  147,2│   73,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       36,6│       11,0│      21,5│       9,2│917,1│435,7│292,2│ 74,4│ 74,4│ 74,4│ 74,4│127,7│367,5│  148,7│   74,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       38,4│        9,6│      17,7│       8,3│887,3│405,8│125,4│ 72,6│ 72,6│ 72,6│ 72,6│331,0│491,0│  145,1│   72,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       38,8│        7,3│      14,9│       7,1│694,6│289,9│ 75,1│ 75,1│ 75,1│ 75,1│176,7│433,6│480,5│  150,1│   75,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       39,0│        8,9│      16,4│       7,9│636,5│210,9│ 61,9│ 61,9│ 61,9│ 61,9│333,1│594,6│544,0│  123,7│   61,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       39,7│        9,6│      16,6│       8,3│496,9│ 90,1│ 51,8│ 51,8│ 51,8│ 51,8│460,9│668,6│515,1│  103,6│   51,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       39,5│        8,3│      15,4│       7,6│334,5│ 38,6│ 38,6│ 38,6│ 38,6│116,4│541,1│671,5│431,1│   77,2│   38,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       39,5│        7,5│      14,6│       7,2│144,3│ 28,2│ 28,2│ 28,2│ 28,2│152,8│403,2│434,0│227,0│   56,4│   28,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       36,0│       13,5│      26,1│      10,8│ 19,4│  3,2│  3,2│  3,2│  3,2│176,6│198,2│198,2│118,0│    6,4│    3,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       36,6│        4,8│      14,0│       6,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       33,4│        8,0│      20,9│       7,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       30,6│       16,4│      42,6│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  GIURGIU - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        43,875│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        25,933│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │          23,6│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    23.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       29,8│       12,6│      34,7│      10,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       27,7│       13,2│      40,8│      10,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       28,5│       11,0│      33,6│       9,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       26,2│       12,1│      41,4│      10,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       25,6│       11,8│      42,0│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       25,1│       11,7│      43,2│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       25,2│       11,6│      42,5│       9,9│ 84,8│  9,8│290,4│714,4│725,7│317,5│  9,8│  9,8│  9,8│   19,6│    9,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       25,2│       11,9│      43,4│      10,1│231,6│ 26,7│369,5│668,9│592,1│184,1│ 26,7│ 26,7│ 26,7│   53,4│   26,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       26,7│       12,6│      41,5│      10,5│391,1│ 43,7│457,0│671,8│518,6│ 87,3│ 43,7│ 43,7│ 43,7│   87,4│   43,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       29,4│       13,3│      37,2│      10,9│586,9│128,6│560,0│695,2│455,0│ 54,4│ 54,4│ 54,4│ 54,4│  108,7│   54,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       31,0│       13,2│      33,8│      10,8│731,9│248,6│569,9│594,7│308,4│ 63,7│ 63,7│ 63,7│ 63,7│  127,3│   63,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       34,7│       12,7│      26,6│      10,3│839,4│340,6│524,4│442,0│141,8│ 70,1│ 70,1│ 70,1│ 70,1│  140,1│   70,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       36,3│       12,7│      24,5│      10,3│908,2│398,5│432,4│256,3│ 74,0│ 74,0│ 74,0│ 74,0│174,5│  147,9│   74,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       38,3│       11,1│      19,8│       9,2│927,8│415,1│298,5│ 75,0│ 75,0│ 75,0│ 75,0│ 99,0│332,5│  150,0│   75,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       40,8│       10,6│      16,7│       8,8│903,5│391,7│135,8│ 73,6│ 73,6│ 73,6│ 73,6│303,6│461,2│  147,1│   73,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       41,1│        8,2│      14,0│       7,5│824,3│324,7│ 69,0│ 69,0│ 69,0│ 69,0│181,9│484,4│543,5│  138,0│   69,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       42,0│        9,6│      14,7│       8,2│708,4│225,0│ 62,0│ 62,0│ 62,0│ 62,0│348,0│629,5│578,6│  123,9│   62,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       41,8│        8,2│      13,6│       7,5│559,4│ 99,7│ 52,2│ 52,2│ 52,2│ 52,2│493,1│723,4│560,4│  104,3│   52,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       41,6│        5,7│      11,5│       6,3│380,4│ 39,1│ 39,1│ 39,1│ 39,1│115,7│587,2│737,6│478,8│   78,1│   39,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       40,2│        5,2│      11,9│       6,1│190,4│ 22,6│ 22,6│ 22,6│ 22,6│200,6│587,4│643,3│335,6│   45,1│   22,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       38,5│        5,1│      13,0│       6,1│ 27,7│  3,5│  3,5│  3,5│  3,5│204,2│315,5│315,5│153,6│    6,9│    3,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       36,0│        4,5│      14,2│       5,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       31,4│        5,9│      20,2│       6,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       29,0│        6,8│      24,7│       7,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  IAȘI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        47,171│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        27,628│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         102,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    28.07.2005│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       23,7│       19,5│      77,3│      16,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,0│       19,7│      81,9│      16,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       22,2│       19,1│      82,7│      16,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,1│       19,0│      88,1│      16,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       20,7│       19,0│      90,2│      16,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       20,6│       18,9│      90,1│      16,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       20,2│       18,7│      91,1│      15,9│ 80,2│ 10,9│218,2│492,6│484,8│199,4│ 10,9│ 10,9│ 10,9│   21,8│   10,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       20,1│       18,2│      88,8│      15,4│244,0│ 28,2│389,5│661,3│562,1│150,2│ 28,2│ 28,2│ 28,2│   56,4│   28,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       21,8│       19,2│      85,1│      16,3│414,7│ 42,6│510,7│707,8│515,1│ 45,7│ 42,6│ 42,6│ 42,6│   85,1│   42,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       23,9│       19,9│      78,3│      16,9│573,1│177,9│577,5│670,4│402,3│ 54,0│ 54,0│ 54,0│ 54,0│  108,0│   54,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       25,9│       19,3│      67,0│      16,2│703,6│299,1│585,2│565,1│250,6│ 62,6│ 62,6│ 62,6│ 62,6│  125,2│   62,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       28,1│       19,7│      60,5│      16,5│800,3│390,9│539,5│412,2│ 83,5│ 68,5│ 68,5│ 68,5│ 68,5│  137,0│   68,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       29,5│       19,7│      55,7│      16,4│738,9│383,0│383,4│205,5│ 79,2│ 79,2│ 79,2│ 79,2│204,7│  158,4│   79,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       30,7│       20,4│      54,5│      17,1│750,4│393,4│274,8│ 80,0│ 80,0│ 80,0│ 80,0│117,9│328,4│  160,0│   80,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       31,5│       19,7│      49,8│      16,3│726,5│369,2│142,3│ 78,2│ 78,2│ 78,2│ 78,2│278,5│425,6│  156,4│   78,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       32,5│       17,9│      42,0│      14,5│664,3│309,8│ 73,6│ 73,6│ 73,6│ 73,6│151,6│420,1│485,6│  147,2│   73,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,2│       16,9│      37,9│      13,6│566,8│220,0│ 66,0│ 66,0│ 66,0│ 66,0│282,9│526,8│500,7│  132,0│   66,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       33,4│       17,1│      38,1│      13,8│440,7│109,4│ 55,4│ 55,4│ 55,4│ 55,4│390,5│583,3│466,9│  110,7│   55,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       33,4│       18,6│      41,7│      15,1│314,6│ 37,5│ 37,5│ 37,5│ 37,5│ 92,3│500,4│637,4│423,0│   75,0│   37,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       32,9│       20,6│      48,5│      17,1│147,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│ 24,0│153,5│441,7│485,2│258,5│   48,0│   24,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       31,6│       20,7│      52,5│      17,3│ 20,6│  3,6│  3,6│  3,6│  3,6│161,5│206,1│206,1│118,1│    7,1│    3,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       28,3│       20,1│      61,3│      16,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       26,7│       20,7│      69,7│      17,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       26,1│       19,9│      68,8│      16,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  MIERCUREA CIUC - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        46,371│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        25,773│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         661,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    26.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       13,1│        7,8│      70,2│       8,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       13,7│        8,2│      69,3│       8,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       11,2│        8,8│      84,9│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       10,2│        9,4│      94,7│       9,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│        8,2│        8,3│     100,0│       8,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│        6,5│        6,5│     100,0│       7,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│        5,2│        5,2│     100,0│       6,9│ 66,5│  9,0│205,3│492,5│496,5│214,9│  9,0│  9,0│  9,0│   17,9│    9,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│        5,1│        5,0│      99,5│       6,8│234,1│ 27,1│382,6│676,9│590,5│174,1│ 27,1│ 27,1│ 27,1│   54,1│   27,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│        8,4│        8,4│     100,0│       8,5│412,1│ 42,1│510,7│733,3│551,1│ 70,6│ 42,1│ 42,1│ 42,1│   84,1│   42,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       11,2│        9,8│      90,9│       9,2│585,4│156,7│590,5│710,2│445,7│ 54,4│ 54,4│ 54,4│ 54,4│  108,8│   54,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       17,2│        5,8│      47,1│       6,9│684,4│269,4│564,1│566,7│275,8│ 65,5│ 65,5│ 65,5│ 65,5│  131,0│   65,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       19,3│        3,5│      35,0│       5,8│726,4│335,6│482,3│392,1│117,7│ 77,8│ 77,8│ 77,8│ 77,8│  155,6│   77,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       20,4│        2,8│      31,1│       5,5│780,5│385,9│405,9│236,0│ 81,7│ 81,7│ 81,7│ 81,7│187,7│  163,3│   81,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       21,3│        2,8│      29,5│       5,5│794,0│399,5│293,8│ 82,6│ 82,6│ 82,6│ 82,6│100,7│319,5│  165,2│   82,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       22,4│        3,6│      29,2│       5,8│832,2│407,3│160,2│ 74,9│ 74,9│ 74,9│ 74,9│286,5│459,6│  149,7│   74,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       22,8│        3,4│      28,0│       5,7│762,9│343,1│ 70,5│ 70,5│ 70,5│ 70,5│149,9│455,4│535,4│  141,0│   70,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       23,6│        3,9│      27,7│       5,9│656,3│245,4│ 63,5│ 63,5│ 63,5│ 63,5│306,0│588,3│563,2│  127,0│   63,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       23,8│        3,9│      27,4│       5,9│519,2│123,0│ 53,7│ 53,7│ 53,7│ 53,7│441,3│671,1│539,2│  107,4│   53,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       24,2│        3,7│      26,4│       5,8│359,1│ 40,9│ 40,9│ 40,9│ 40,9│ 92,5│533,3│685,6│460,3│   81,8│   40,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       23,5│        2,9│      26,0│       5,5│197,7│ 23,4│ 23,4│ 23,4│ 23,4│191,1│588,2│654,4│351,0│   46,7│   23,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       22,8│        2,9│      27,1│       5,5│ 36,7│  4,8│  4,8│  4,8│  4,8│204,8│411,3│411,3│163,0│    9,6│    4,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       21,3│        2,8│      29,5│       5,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       19,2│        4,2│      37,0│       6,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       16,5│        6,2│      50,6│       7,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  ORADEA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        47,036│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        21,896│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         136,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    19.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       24,5│       15,9│      58,6│      13,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,8│       15,5│      59,6│      12,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       23,1│       15,2│      61,0│      12,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       22,8│       15,3│      62,5│      12,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       22,5│       15,1│      63,1│      12,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       22,1│       14,8│      63,1│      12,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       21,8│       14,1│      61,5│      11,8│ 49,9│  6,8│162,3│447,8│474,9│227,8│  6,8│  6,8│  6,8│   13,5│    6,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       21,8│       14,0│      61,0│      11,7│206,2│ 24,5│334,6│642,9│588,8│204,2│ 24,5│ 24,5│ 24,5│   48,9│   24,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       23,9│       13,5│      52,2│      11,3│380,1│ 39,6│471,4│720,2│570,3│109,5│ 39,6│ 39,6│ 39,6│   79,1│   39,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       26,1│       13,9│      47,0│      11,5│542,9│109,7│552,5│701,9│470,4│ 51,7│ 51,7│ 51,7│ 51,7│  103,3│   51,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       29,3│       15,3│      42,5│      12,4│694,7│242,2│588,5│626,1│333,0│ 61,6│ 61,6│ 61,6│ 61,6│  123,1│   61,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       34,1│       10,8│      24,2│       9,1│805,8│347,1│560,0│484,8│165,7│ 68,4│ 68,4│ 68,4│ 68,4│  136,7│   68,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       35,2│       11,0│      23,1│       9,2│880,2│417,5│481,8│306,6│ 72,7│ 72,7│ 72,7│ 72,7│151,1│  145,4│   72,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       36,6│       10,0│      20,1│       8,6│914,1│448,0│360,7│105,8│ 74,6│ 74,6│ 74,6│ 74,6│316,5│  149,1│   74,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       37,7│        8,2│      16,8│       7,6│890,5│428,9│202,0│ 73,3│ 73,3│ 73,3│ 73,3│246,9│447,5│  146,5│   73,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       37,6│       10,9│      20,2│       9,1│839,8│375,5│ 70,2│ 70,2│ 70,2│ 70,2│114,7│438,5│546,5│  140,4│   70,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       38,1│        6,9│      15,0│       6,9│738,1│279,3│ 64,1│ 64,1│ 64,1│ 64,1│286,5│593,9│590,9│  128,1│   64,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       38,5│        6,7│      14,5│       6,8│601,0│153,3│ 55,3│ 55,3│ 55,3│ 55,3│440,9│698,7│579,6│  110,5│   55,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       38,1│        6,9│      15,0│       6,9│437,5│ 43,7│ 43,7│ 43,7│ 43,7│ 76,0│556,0│735,8│510,2│   87,4│   43,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       37,9│        7,3│      15,6│       7,1│258,3│ 29,2│ 29,2│ 29,2│ 29,2│180,5│595,4│678,6│381,3│   58,3│   29,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       36,6│        9,9│      19,9│       8,5│ 87,6│ 11,7│ 11,7│ 11,7│ 11,7│219,8│498,0│491,3│203,7│   23,4│   11,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       33,4│       14,8│      32,8│      11,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       28,9│       14,5│      41,4│      11,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       27,8│       14,4│      43,9│      11,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  PIATRA NEAMȚ - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        46,934│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        26,389│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         360,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    18.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       23,2│       15,8│      63,1│      13,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       22,3│       15,7│      66,4│      13,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       21,9│       15,4│      66,4│      12,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,3│       15,3│      68,7│      12,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       21,3│       15,2│      68,2│      12,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       20,3│       15,2│      72,3│      12,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       20,1│       15,0│      72,6│      12,6│ 92,4│ 12,4│211,1│511,0│518,8│230,0│ 12,4│ 12,4│ 12,4│   24,7│   12,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       20,2│       15,1│      72,7│      12,7│258,2│ 29,4│376,7│672,2│591,2│181,1│ 29,4│ 29,4│ 29,4│   58,8│   29,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       21,4│       15,5│      68,9│      12,9│430,0│ 43,6│496,4│717,7│544,1│ 77,3│ 43,6│ 43,6│ 43,6│   87,2│   43,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       23,4│       15,9│      62,8│      13,2│588,3│147,6│562,3│679,8│431,3│ 54,9│ 54,9│ 54,9│ 54,9│  109,8│   54,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       25,9│       16,1│      54,6│      13,2│720,1│269,1│571,7│576,6│280,9│ 63,5│ 63,5│ 63,5│ 63,5│  126,9│   63,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       28,1│       16,8│      50,2│      13,7│821,5│363,3│530,4│427,5│114,9│ 69,6│ 69,6│ 69,6│ 69,6│  139,1│   69,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       31,2│       15,8│      39,7│      12,8│888,4│423,5│442,8│245,7│ 73,4│ 73,4│ 73,4│ 73,4│199,1│  146,7│   73,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       32,1│       12,8│      31,0│      10,5│901,3│437,2│309,1│ 74,1│ 74,1│ 74,1│ 74,1│104,8│352,6│  148,2│   74,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       32,7│       13,7│      31,8│      11,1│813,3│382,1│142,6│ 74,0│ 74,0│ 74,0│ 74,0│285,1│441,1│  147,9│   74,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       33,7│       13,9│      30,4│      11,2│745,8│318,6│ 69,7│ 69,7│ 69,7│ 69,7│159,6│445,8│511,7│  139,3│   69,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,9│       14,0│      30,4│      11,3│688,4│236,6│ 61,2│ 61,2│ 61,2│ 61,2│331,0│618,1│579,0│  122,4│   61,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       34,0│       13,2│      28,6│      10,7│544,8│107,2│ 51,7│ 51,7│ 51,7│ 51,7│472,2│701,8│550,6│  103,4│   51,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       33,7│       13,2│      29,1│      10,7│380,9│ 39,6│ 39,6│ 39,6│ 39,6│111,5│570,5│718,4│468,7│   79,1│   39,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       33,0│       11,7│      27,3│       9,7│204,1│ 24,2│ 24,2│ 24,2│ 24,2│202,5│579,8│631,6│327,6│   48,4│   24,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       31,8│       13,0│      31,8│      10,6│ 47,8│  6,5│  6,5│  6,5│  6,5│214,7│445,8│419,6│151,4│   13,0│    6,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       28,7│       15,0│      43,2│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       25,4│       14,1│      49,7│      11,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       24,8│       13,7│      50,1│      11,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  PITEȘTI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,849│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        24,866│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         316,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    19.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       25,1│       14,7│      52,3│      12,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,6│       14,8│      57,9│      12,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       22,7│       14,7│      60,4│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,9│       14,4│      62,2│      12,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       21,1│       14,1│      64,1│      11,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       20,4│       13,8│      65,6│      11,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       20,1│       13,3│      65,0│      11,3│ 62,7│  8,6│184,6│470,2│485,3│221,2│  8,6│  8,6│  8,6│   17,1│    8,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       19,5│       13,4│      68,0│      11,4│231,0│ 26,9│357,2│661,2│593,6│194,0│ 26,9│ 26,9│ 26,9│   53,7│   26,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       20,6│       13,1│      62,0│      11,1│411,7│ 42,1│483,2│723,5│564,6│ 99,6│ 42,1│ 42,1│ 42,1│   84,2│   42,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       22,7│       13,3│      55,5│      11,2│578,9│119,6│552,5│693,5│460,0│ 54,2│ 54,2│ 54,2│ 54,2│  108,4│   54,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       25,2│       13,9│      49,4│      11,5│718,3│240,2│563,8│594,3│313,7│ 63,3│ 63,3│ 63,3│ 63,3│  126,6│   63,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       29,5│       15,3│      42,1│      12,4│778,9│316,8│492,3│421,4│145,8│ 71,9│ 71,9│ 71,9│ 71,9│  143,7│   71,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       33,5│       12,0│      27,2│       9,9│846,5│374,2│413,4│255,0│ 76,0│ 76,0│ 76,0│ 76,0│160,2│  151,9│   76,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       35,6│        9,5│      20,4│       8,3│929,0│419,4│311,7│ 75,5│ 75,5│ 75,5│ 75,5│ 85,3│325,6│  151,0│   75,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       36,0│        8,9│      19,3│       8,0│905,8│397,3│150,6│ 74,2│ 74,2│ 74,2│ 74,2│289,3│454,8│  148,3│   74,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       36,3│        7,8│      17,6│       7,4│833,6│333,3│ 70,0│ 70,0│ 70,0│ 70,0│168,3│472,3│540,7│  139,9│   70,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       36,8│        7,6│      16,9│       7,3│721,9│234,5│ 63,2│ 63,2│ 63,2│ 63,2│335,6│619,8│577,9│  126,3│   63,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       36,9│        6,8│      15,9│       6,9│572,9│108,4│ 53,5│ 53,5│ 53,5│ 53,5│479,8│711,4│557,6│  106,9│   53,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,0│        7,2│      16,3│       7,1│398,0│ 40,8│ 40,8│ 40,8│ 40,8│110,4│576,5│728,7│478,0│   81,5│   40,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,3│        8,4│      18,3│       7,7│214,1│ 25,1│ 25,1│ 25,1│ 25,1│200,9│591,9│650,9│343,3│   50,1│   25,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       35,2│        7,9│      18,8│       7,5│ 47,5│  6,4│  6,4│  6,4│  6,4│210,2│450,1│430,1│161,9│   12,8│    6,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       33,1│        9,9│      24,1│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       29,3│       12,5│      35,6│      10,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       27,1│       13,6│      43,3│      11,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  PLOIEȘTI - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,956│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        25,988│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         177,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    21.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       25,3│       14,8│      52,1│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       23,9│       13,3│      51,3│      11,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       22,7│       12,8│      53,5│      10,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       21,9│       12,7│      56,0│      10,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       21,9│       11,6│      51,8│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       20,4│       11,6│      57,1│      10,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       19,2│       12,0│      63,1│      10,4│ 97,3│ 11,1│288,0│709,7│722,2│318,2│ 11,1│ 11,1│ 11,1│   22,3│   11,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       19,3│       11,6│      60,9│      10,1│241,8│ 27,7│372,9│673,9│596,3│185,6│ 27,7│ 27,7│ 27,7│   55,4│   27,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,7│       11,8│      50,0│      10,1│423,9│ 42,9│497,6│730,8│560,9│ 87,6│ 42,9│ 42,9│ 42,9│   85,7│   42,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       25,8│       11,6│      41,1│       9,9│591,6│134,6│564,6│695,9│451,7│ 54,8│ 54,8│ 54,8│ 54,8│  109,6│   54,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       28,5│       11,6│      35,1│       9,8│729,5│255,1│571,7│590,8│301,1│ 63,7│ 63,7│ 63,7│ 63,7│  127,4│   63,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       31,3│       13,1│      33,0│      10,7│841,2│350,8│531,7│442,4│135,1│ 70,3│ 70,3│ 70,3│ 70,3│  140,6│   70,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       32,7│       10,4│      25,4│       8,9│905,6│408,3│438,4│255,1│ 74,0│ 74,0│ 74,0│ 74,0│182,3│  148,0│   74,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       34,5│        9,9│      22,4│       8,6│863,5│397,5│287,3│ 76,7│ 76,7│ 76,7│ 76,7│ 99,6│319,7│  153,4│   76,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       35,2│        9,1│      20,3│       8,1│841,0│375,2│137,8│ 75,3│ 75,3│ 75,3│ 75,3│286,8│436,9│  150,5│   75,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       35,9│        7,0│      17,0│       7,0│773,1│314,0│ 71,0│ 71,0│ 71,0│ 71,0│170,3│454,3│513,9│  142,0│   71,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       36,1│        6,1│      15,8│       6,6│667,4│220,1│ 64,1│ 64,1│ 64,1│ 64,1│324,1│587,9│544,8│  128,1│   64,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       36,9│        4,8│      13,8│       6,0│563,1│103,9│ 52,5│ 52,5│ 52,5│ 52,5│491,6│724,8│564,2│  105,0│   52,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       36,5│        4,0│      13,4│       5,7│382,4│ 39,4│ 39,4│ 39,4│ 39,4│114,1│580,9│730,5│475,3│   78,8│   39,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       36,4│        7,6│      17,2│       7,3│199,5│ 23,5│ 23,5│ 23,5│ 23,5│204,0│593,1│648,5│337,8│   47,0│   23,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       34,9│        4,9│      15,6│       6,1│ 33,7│  6,0│  6,0│  6,0│  6,0│171,9│331,5│331,5│127,3│   12,0│    6,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       32,9│        6,4│      19,2│       6,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       28,7│       12,7│      37,2│      10,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       25,6│       12,4│      43,7│      10,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  RM. VÂLCEA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,089│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        24,363│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         237,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    21.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       25,3│       13,7│      48,7│      11,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       24,7│       13,2│      48,6│      11,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       24,0│       12,8│      49,6│      10,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       23,5│       13,0│      51,6│      10,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       22,5│       12,9│      54,6│      10,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       21,6│       12,9│      57,5│      10,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       20,0│       13,9│      67,8│      11,7│ 80,9│  9,5│273,6│704,3│727,9│330,7│  9,5│  9,5│  9,5│   19,0│    9,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       20,7│       12,4│      58,9│      10,6│222,2│ 26,1│355,4│658,5│591,2│192,8│ 26,1│ 26,1│ 26,1│   52,1│   26,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,3│       13,2│      56,2│      11,1│404,1│ 41,6│486,2│727,6│567,1│ 98,7│ 41,6│ 41,6│ 41,6│   83,1│   41,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       24,5│       13,2│      49,2│      11,0│573,5│121,4│559,6│701,6│464,1│ 53,9│ 53,9│ 53,9│ 53,9│  107,7│   53,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       27,6│       13,0│      40,6│      10,8│714,5│244,4│573,3│603,3│317,0│ 63,2│ 63,2│ 63,2│ 63,2│  126,3│   63,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       31,2│       12,2│      31,3│      10,1│830,0│343,5│539,3│460,2│152,6│ 70,1│ 70,1│ 70,1│ 70,1│  140,1│   70,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       34,8│       11,6│      24,6│       9,6│899,1│405,4│451,4│276,4│ 74,1│ 74,1│ 74,1│ 74,1│165,2│  148,1│   74,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       34,9│        8,9│      20,4│       8,0│862,2│399,0│303,1│ 77,1│ 77,1│ 77,1│ 77,1│ 79,4│306,4│  154,1│   77,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       36,4│       10,2│      20,6│       8,7│844,3│380,9│156,3│ 75,9│ 75,9│ 75,9│ 75,9│267,2│426,8│  151,7│   75,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       37,0│       10,0│      19,7│       8,6│781,0│323,5│ 71,9│ 71,9│ 71,9│ 71,9│152,2│437,2│508,1│  143,7│   71,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       38,2│        8,5│      16,6│       7,7│679,6│232,8│ 65,2│ 65,2│ 65,2│ 65,2│307,1│574,9│544,1│  130,4│   65,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       38,8│       10,0│      17,8│       8,5│579,9│119,9│ 54,0│ 54,0│ 54,0│ 54,0│476,1│716,8│569,3│  107,9│   54,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,4│        9,5│      18,6│       8,3│401,6│ 41,1│ 41,1│ 41,1│ 41,1│101,6│572,0│731,4│486,4│   82,2│   41,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       37,4│       10,2│      19,5│       8,7│219,6│ 25,6│ 25,6│ 25,6│ 25,6│196,4│596,8│662,6│355,3│   51,1│   25,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       36,0│       13,2│      25,6│      10,6│ 47,1│  8,5│  8,5│  8,5│  8,5│174,5│376,9│363,5│142,1│   17,0│    8,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       32,5│       15,2│      35,3│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       30,1│       16,9│      45,0│      13,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       27,9│       16,3│      49,2│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  SATU MARE - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        47,721│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        22,887│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         123,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    20.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       24,3│       16,4│      61,5│      13,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       24,1│       15,7│      59,5│      13,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       22,6│       16,0│      66,3│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       22,7│       15,3│      62,9│      12,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       23,3│       14,7│      58,4│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       22,6│       14,7│      60,8│      12,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       21,9│       15,5│      66,9│      12,9│ 57,7│  8,9│160,1│422,2│442,2│208,3│  8,9│  8,9│  8,9│   17,7│    8,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       20,5│       15,6│      73,7│      13,1│203,9│ 26,7│317,3│591,4│534,8│180,5│ 26,7│ 26,7│ 26,7│   53,4│   26,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       23,1│       17,5│      70,7│      14,6│385,2│ 40,1│476,0│712,1│554,5│ 95,6│ 40,1│ 40,1│ 40,1│   80,1│   40,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       27,8│       17,7│      54,4│      14,6│546,1│124,9│556,9│693,2│453,8│ 52,0│ 52,0│ 52,0│ 52,0│  103,9│   52,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       30,6│       17,5│      45,4│      14,2│642,1│239,7│541,4│562,8│291,3│ 62,9│ 62,9│ 62,9│ 62,9│  125,7│   62,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       32,4│       16,5│      38,7│      13,3│743,8│335,4│516,7│436,1│140,7│ 69,6│ 69,6│ 69,6│ 69,6│  139,1│   69,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       34,4│       15,1│      31,7│      12,1│866,7│426,2│476,9│290,4│ 72,0│ 72,0│ 72,0│ 72,0│168,0│  144,0│   72,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       35,3│       14,1│      28,3│      11,3│892,4│451,6│353,1│ 90,8│ 73,5│ 73,5│ 73,5│ 73,5│328,5│  146,9│   73,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       35,9│       14,1│      27,4│      11,3│875,7│434,3│197,1│ 72,5│ 72,5│ 72,5│ 72,5│257,9│459,5│  144,9│   72,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       37,4│       13,2│      23,8│      10,6│815,1│374,4│ 68,9│ 68,9│ 68,9│ 68,9│117,1│442,5│549,1│  137,8│   68,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       38,7│       12,6│      21,3│      10,1│724,8│280,6│ 63,3│ 63,3│ 63,3│ 63,3│290,6│602,1│597,9│  126,5│   63,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       38,3│        7,1│      15,0│       7,0│548,4│144,7│ 55,9│ 55,9│ 55,9│ 55,9│411,5│647,6│537,1│  111,8│   55,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       37,7│        8,4│      17,0│       7,7│396,7│ 44,2│ 44,2│ 44,2│ 44,2│ 76,0│512,2│674,2│467,1│   88,3│   44,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       37,2│        9,5│      18,8│       8,3│228,0│ 29,1│ 29,1│ 29,1│ 29,1│166,3│531,2│602,0│337,2│   58,2│   29,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       34,7│       17,1│      35,4│      13,7│ 79,3│ 10,8│ 10,8│ 10,8│ 10,8│215,6│481,7│471,9│192,0│   21,5│   10,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       31,7│       18,5│      45,6│      15,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       28,2│       17,5│      52,5│      14,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       25,9│       17,9│      61,2│      14,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  SF. GHEORGHE - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,872│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        25,802│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         523,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    14.08.2008│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       15,2│       13,3│      88,7│      11,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       14,4│       13,2│      92,4│      11,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       14,5│       13,4│      93,4│      11,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       13,1│       12,1│      93,9│      10,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       12,9│       12,3│      96,0│      10,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       11,7│       11,0│      95,7│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       11,0│       10,4│      96,0│       9,6│ 31,9│  3,9│364,9│364,9│364,9│298,3│  3,9│  3,9│  3,9│    7,9│    3,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       11,9│       11,3│      96,5│      10,2│169,6│ 20,9│388,4│633,3│519,4│113,5│ 20,9│ 20,9│ 20,9│   41,8│   20,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       14,3│       13,7│      96,2│      11,8│351,8│ 61,5│537,0│719,9│503,1│ 37,5│ 37,5│ 37,5│ 37,5│   74,9│   37,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       18,1│       14,5│      79,7│      12,3│524,9│206,9│620,1│699,7│399,0│ 50,6│ 50,6│ 50,6│ 50,6│  101,1│   50,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       21,5│       13,3│      59,4│      11,2│669,5│336,2│636,6│599,4│246,4│ 60,3│ 60,3│ 60,3│ 60,3│  120,5│   60,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       24,9│       13,3│      48,5│      11,1│773,4│433,0│590,9│441,7│ 72,9│ 66,8│ 66,8│ 66,8│ 66,8│  133,5│   66,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       27,5│       15,2│      46,9│      12,4│840,6│494,4│498,4│251,7│ 70,7│ 70,7│ 70,7│ 70,7│242,3│  141,3│   70,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       29,9│       14,0│      37,8│      11,4│861,9│513,0│362,6│ 71,9│ 71,9│ 71,9│ 71,9│101,9│405,1│  143,7│   71,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       31,0│       12,5│      32,2│      10,3│777,9│452,0│185,1│ 71,8│ 71,8│ 71,8│ 71,8│291,7│496,2│  143,5│   71,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       32,6│       12,0│      28,5│       9,9│709,1│387,4│ 67,3│ 67,3│ 67,3│ 67,3│120,3│462,5│573,1│  134,5│   67,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       32,7│       10,5│      25,7│       9,0│598,6│286,6│ 59,7│ 59,7│ 59,7│ 59,7│277,2│594,2│598,1│  119,4│   59,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       32,9│       10,4│      25,2│       8,9│457,0│160,8│ 49,1│ 49,1│ 49,1│ 49,1│410,9│672,5│568,9│   98,2│   49,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       33,1│        9,3│      23,2│       8,3│290,0│ 34,9│ 34,9│ 34,9│ 34,9│ 46,2│491,5│669,3│475,5│   69,8│   34,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       33,3│        9,9│      23,8│       8,6│109,6│ 18,7│ 18,7│ 18,7│ 18,7│112,3│409,5│477,7│277,1│   37,3│   18,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       29,1│       15,6│      44,0│      12,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       24,6│       15,7│      57,8│      13,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       19,8│       16,4│      80,9│      13,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       18,7│       15,8│      83,2│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  SIBIU - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        45,789│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        24,091│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         443,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    18.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       21,8│       16,0│      69,4│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       21,6│       16,9│      74,4│      14,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       20,7│       16,4│      76,2│      13,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       20,1│       15,7│      76,0│      13,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       19,6│       15,4│      76,5│      12,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       17,5│       14,3│      81,3│      12,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       16,9│       14,7│      87,0│      12,5│ 63,1│  8,7│179,3│466,1│485,0│224,8│  8,7│  8,7│  8,7│   17,3│    8,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       18,0│       14,8│      81,5│      12,5│226,3│ 26,5│349,0│651,8│588,4│195,8│ 26,5│ 26,5│ 26,5│   53,0│   26,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       19,4│       15,3│      77,4│      12,9│402,5│ 41,5│476,4│716,0│560,5│101,0│ 41,5│ 41,5│ 41,5│   83,0│   41,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       21,1│       15,8│      71,7│      13,2│566,3│117,9│548,7│689,4│457,6│ 53,5│ 53,5│ 53,5│ 53,5│  106,9│   53,5│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       23,6│       16,5│      64,5│      13,7│704,8│240,4│564,8│595,1│313,4│ 62,6│ 62,6│ 62,6│ 62,6│  125,1│   62,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       26,1│       17,4│      58,9│      14,4│758,6│316,0│492,1│421,4│145,2│ 70,7│ 70,7│ 70,7│ 70,7│  141,4│   70,7│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       28,8│       17,2│      49,7│      14,1│820,6│372,5│414,9│257,9│ 74,6│ 74,6│ 74,6│ 74,6│155,7│  149,2│   74,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       30,9│       17,2│      44,1│      14,0│852,5│396,9│303,5│ 77,0│ 76,4│ 76,4│ 76,4│ 76,4│302,6│  152,8│   76,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       32,5│       12,6│      29,8│      10,3│831,9│377,7│158,4│ 75,1│ 75,1│ 75,1│ 75,1│260,0│419,8│  150,2│   75,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       33,5│       12,2│      27,4│      10,0│769,7│320,8│ 71,2│ 71,2│ 71,2│ 71,2│145,8│426,4│498,9│  142,3│   71,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       33,1│       11,8│      27,4│       9,8│664,5│229,1│ 64,4│ 64,4│ 64,4│ 64,4│295,0│555,3│528,0│  128,7│   64,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       34,6│       14,2│      29,6│      11,4│533,9│115,1│ 55,1│ 55,1│ 55,1│ 55,1│426,4│640,2│511,3│  110,2│   55,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       33,8│       13,8│      30,0│      11,1│380,6│ 43,0│ 43,0│ 43,0│ 43,0│ 97,0│519,7│663,2│443,4│   86,0│   43,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       32,4│       12,5│      29,9│      10,3│190,1│ 35,4│ 35,4│ 35,4│ 35,4│151,0│420,3│464,1│256,8│   70,8│   35,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       31,2│       15,0│      37,5│      12,1│ 45,4│ 11,1│ 11,1│ 11,1│ 11,1│119,5│250,6│241,3│ 97,2│   22,1│   11,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       28,4│       19,1│      57,3│      15,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       25,2│       16,7│      59,3│      13,8│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       24,3│       16,1│      60,2│      13,3│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +  SLATINA - ziua senină de vară ┌───────────────────────────────────────┐ │       Coordonate geografice:          │ ├────────────────────────┬──────────────┤ │Latitudine [grd.] =     │        44,442│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Longitudine [grd.] =    │        24,354│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Altitudine [m] =        │         172,0│ ├────────────────────────┼──────────────┤ │Ziua de calcul:         │    22.07.2007│ └────────────────────────┴──────────────┘┌──────┬──────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Moment│ Ora  │Temperatura│Temperatura│Umiditatea│Umiditatea│   Intensitate radiație solară totală, IT [W/mp]     │I difuz│I difuz││      │locală│exterioară │punctului  │relativă  │absolută  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤oriz.  │vert.  ││      │ [h]  │   [°C]    │de rouă    │a aerului │a aerului │Oriz.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│Vert.│[W/mp] │[W/mp] ││      │      │           │  [°C]     │  [%]     │ [g/mp]   │     │Sud  │Sud- │Est  │Nord-│Nord │Nord-│Vest │Sud- │       │       ││      │      │           │           │          │          │     │     │Est  │     │Est  │     │Vest │     │Vest │       │       │├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     1│     0│       29,3│       11,8│      33,9│       9,9│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     2│     1│       25,3│       12,0│      43,6│      10,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     3│     2│       25,1│       10,3│      39,3│       9,1│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     4│     3│       24,0│        9,2│      39,0│       8,5│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     5│     4│       24,1│        9,4│      39,3│       8,6│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     6│     5│       21,1│       11,5│      54,3│      10,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     7│     6│       20,5│       12,1│      58,5│      10,4│ 45,6│ 10,2│129,4│323,0│333,3│154,3│ 10,2│ 10,2│ 10,2│   20,3│   10,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     8│     7│       21,0│       11,7│      55,1│      10,1│217,2│ 25,4│354,6│658,0│590,9│192,5│ 25,4│ 25,4│ 25,4│   50,8│   25,4│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│     9│     8│       22,7│       12,1│      51,0│      10,3│399,4│ 41,0│483,3│725,4│566,6│ 99,8│ 41,0│ 41,0│ 41,0│   81,9│   41,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    10│     9│       27,6│       13,3│      41,4│      11,0│568,4│117,1│554,1│697,7│463,8│ 53,3│ 53,3│ 53,3│ 53,3│  106,5│   53,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    11│    10│       28,8│       14,5│      41,6│      11,8│717,3│240,5│572,8│606,5│321,7│ 62,9│ 62,9│ 62,9│ 62,9│  125,8│   62,9│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    12│    11│       32,1│       12,7│      30,7│      10,4│828,4│336,7│534,0│459,2│156,1│ 69,6│ 69,6│ 69,6│ 69,6│  139,1│   69,6│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    13│    12│       33,7│       12,5│      27,7│      10,2│903,5│400,2│448,5│277,3│ 73,8│ 73,8│ 73,8│ 73,8│160,7│  147,6│   73,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    14│    13│       37,0│       10,0│      19,7│       8,6│929,9│422,2│319,0│ 75,2│ 75,2│ 75,2│ 75,2│ 77,4│322,2│  150,4│   75,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    15│    14│       38,1│        8,6│      16,9│       7,8│906,1│400,8│157,4│ 73,8│ 73,8│ 73,8│ 73,8│282,6│452,7│  147,6│   73,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    16│    15│       39,3│        8,1│      15,3│       7,5│723,9│297,2│ 77,3│ 77,3│ 77,3│ 77,3│152,1│403,0│463,1│  154,6│   77,3│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    17│    16│       39,4│        7,3│      14,4│       7,1│627,9│215,3│ 70,2│ 70,2│ 70,2│ 70,2│287,3│522,4│492,6│  140,3│   70,2│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    18│    17│       39,8│        7,3│      14,2│       7,1│540,8│112,6│ 55,1│ 55,1│ 55,1│ 55,1│443,0│661,2│524,3│  110,2│   55,1│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    19│    18│       39,4│        6,0│      13,2│       6,5│400,6│ 40,8│ 40,8│ 40,8│ 40,8│103,2│576,3│735,7│488,0│   81,5│   40,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    20│    19│       39,7│        6,9│      13,8│       6,9│212,6│ 24,8│ 24,8│ 24,8│ 24,8│193,5│589,1│654,1│350,5│   49,6│   24,8│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    21│    20│       37,8│        8,3│      16,7│       7,6│ 44,7│  6,0│  6,0│  6,0│  6,0│204,3│447,4│432,0│167,0│   11,9│    6,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    22│    21│       34,6│        9,2│      21,2│       8,2│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    23│    22│       33,3│        8,2│      21,3│       7,7│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│├──────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤│    24│    23│       32,5│        7,6│      21,4│       7,4│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│  0,0│    0,0│    0,0│└──────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘  +