ORDONANȚĂ nr. 1 din 13 iulie 2017pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 14 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, medicilor rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în alte unități cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății, din unități sanitare de stat și din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin instituțiile cu care medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, pe loc, respectiv pe post, au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată sau au raporturi de serviciu, după caz, în baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.2. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Începând cu luna iulie 2017, rezidenții prevăzuți la art. 13 alin. (1) cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 7.100 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.(2) Bursa de rezidențiat se acordă până la data la care personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție la nivelul reglementat pentru anul 2022 de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Bursa de rezidențiat prevăzută la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.(4) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa și pentru unitățile sanitare de stat din subordinea autorităților administrației publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 13 iulie 2017.Nr. 1.-----