DECIZIA nr. 265 din 27 aprilie 2017referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 14 iulie 2017  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ioana Marilena Chiorean- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, excepție ridicată de Adriana Dinescu Mărăcinescu în Dosarul nr. 3.359/90/2015 al Tribunalului Vâlcea - Secția a II-a civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 463D/2016.2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, sens în care invocă Decizia Curții Constituționale nr. 335 din 10 martie 2011.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 24 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 3.359/90/2015, Tribunalul Vâlcea - Secția a II-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reclamanta Adriana Dinescu Mărăcinescu într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de impunere anuală, prin care reclamanta a fost obligată să plătească suma de 1.932 lei cu titlu de contribuție pentru asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece obligă la plata contribuției pentru asigurări sociale de sănătate și pentru veniturile obținute din exercitarea profesiei de avocat, ceea ce încalcă principiul egalității în fața legii, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituție, precum și principiul așezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de dispozițiile art. 56 alin. (2) din Constituție. În acest sens arată că o anumită categorie de pensionari este exceptată de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, însă, pentru pensionarii care obțin venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (2^1) și la art. 213 alin. (2) lit. h), nu a fost prevăzută aceeași exceptare. Or, stabilirea obligațiilor de contribuție ori a scutirilor de la acestea nu trebuie să se facă diferențiat între persoane aflate în mod obiectiv în situații analoage. Instituirea unui tratament juridic diferit pentru pensionarii care au plătit contribuția asupra veniturilor din pensii aduce atingere atât art. 16 alin. (1), cât și art. 56 alin. (2) din Constituție. Legiuitorul a urmărit ca obligația de contribuție instituită prin lege să nu dobândească un caracter împovărător. Fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci și proporțională, rezonabilă, echitabilă și să nu diferențieze impozitele pe grupe sau categorii de cetățeni. În final, consideră că dubla impunere la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate atât a veniturilor din pensie, cât și a veniturilor realizate din activități independente este neconstituțională.6. Tribunalul Vâlcea - Secția a II-a civilă și-a exprimat opinia în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Guvernul consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale, sens în care invocă Decizia Curții Constituționale nr. 335 din 10 martie 2011.9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.11. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum este menționat în încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, având următorul conținut: „În cazul persoanelor care realizează în același timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (2^1) și (2^2) și la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuția se calculează asupra tuturor acestor venituri.“ Alin. (2^2) la care face referire textul de lege criticat are următorul conținut: „Persoanele cu venituri din pensii depășesc 740 lei datorează contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.“ Prin art. 48 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, textul de lege criticat a fost abrogat, iar, ulterior, Legea nr. 95/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit că sintagma „în vigoare“ din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, este constituțională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare. Astfel, Curtea constată că, deși nu mai sunt în vigoare, dispozițiile de lege criticate produc în continuare efecte juridice, deoarece acțiunea în cadrul căreia a fost invocată excepția de neconstituționalitate are ca obiect anularea deciziei de impunere anuală prin care reclamanta a fost obligată să plătească suma de 1.932 lei cu titlu de contribuție pentru asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012. Prin urmare, obiect al excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013.12. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fața legii și în art. 56 alin. (2) privind așezarea justă a sarcinilor fiscale.13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că autoarea excepției critică prevederile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, în esență, deoarece impun ca plata contribuției pentru asigurări sociale de sănătate să se facă atât pentru veniturile obținute din pensie, cât și pentru veniturile obținute din exercitarea profesiei de avocat. Cu privire la aceleași susțineri, raportate la aceleași dispoziții din Constituție, Curtea s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 118 din 16 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 4 mai 2012, prin care a reținut jurisprudența sa, potrivit căreia este firesc ca valoarea contribuției să difere de la persoană la persoană, în funcție de cuantumul veniturilor realizate. Această diferență este rezonabilă și justificată de situația obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari față de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum și de principiul solidarității și subsidiarității în colectarea și utilizarea fondurilor, aplicabil în materia asigurărilor sociale de sănătate.14. Totodată, prin Decizia nr. 335 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 23 mai 2011, Curtea a arătat că, „datorită solidarității celor care contribuie, sistemul public de asigurări sociale de sănătate își poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistență medicală pentru populație, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate. Art. 56 din Constituție prevede obligația cetățenilor de a contribui prin impozite și prin taxe la cheltuielile publice. În cazul sistemului public de sănătate, aceste cheltuieli publice vizează însăși îndeplinirea obligației constituționale a statului de a asigura ocrotirea sănătății și protecția socială a cetățenilor.“15. De asemenea, prin Decizia nr. 539 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, Curtea a reținut că „este firesc ca valoarea contribuției să difere de la persoană la persoană, în funcție de cuantumul veniturilor realizate. Această diferență este rezonabilă și justificată de situația obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari față de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum și de principiul solidarității și subsidiarității în colectarea și utilizarea fondurilor, aplicabil în materia asigurărilor sociale de sănătate.“ Curtea a reținut, cu același prilej, că „principiul constituțional al așezării juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune diferențierea contribuției persoanelor care realizează venituri mai mari. De altfel, cota de contribuție, exprimată procentual, este unică, neavând caracter progresiv, astfel că diferența valorică a contribuției este determinată de nivelul diferit al venitului.“16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, considerentele și soluția deciziilor mai sus menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Adriana Dinescu Mărăcinescu în Dosarul nr. 3.359/90/2015 al Tribunalului Vâlcea - Secția a II-a civilă și constată că dispozițiile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Vâlcea - Secția a II-a civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 27 aprilie 2017.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  ----