DECIZIA nr. 320 din 9 mai 2017referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 13 iulie 2017  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Afrodita Laura Tutunaru- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 7.195/55/2015 al Tribunalului Arad - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 717D/2016.2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Decizia civilă nr. 423 din 26 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 7.195/55/2015, Tribunalul Arad - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Faur Nistor Isai într-o cauză având ca obiect soluționarea unui apel formulat împotriva Sentinței civile nr. 6.589 din 25 noiembrie 2015 a Judecătoriei Arad având ca obiect soluționarea unei plângeri formulate împotriva executorului judecătoresc. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât nu permit exercitarea efectivă a dreptului procesual la plângere și nu permit obținerea unei reparații echitabile.6. Tribunalul Arad - Secția I civilă opinează că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, deoarece acest text nu face decât să consacre un vechi principiu de drept roman, și anume res judicata pro veritate habetur (lucrul judecat este considerat ca exprimând adevărul), folosit pentru a denumi prezumția de adevăr a unei hotărâri definitive. 7. Cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, instanța apreciază că este neîntemeiată, întrucât prevederile criticate, stabilind executarea potrivit legii civile a dispozițiilor privitoare la despăgubirile civile și la cheltuielile judiciare cuprinse în hotărârile judecătorești penale, nu sunt contrare dreptului la un recurs efectiv.8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.9. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.10. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 581 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Despăgubiri civile și cheltuieli judiciare și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă cu denumirea marginală Efectele lucrului judecat, care au următorul conținut: – Art. 581 din Codul de procedură penală: „Dispozițiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile și la cheltuielile judiciare cuvenite părților se execută potrivit legii civile.“;– Art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă: „(2) Oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.“14. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 - Statul român, art. 3 - Teritoriul, art. 11 - Dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiție și art. 24 - Dreptul la apărare, precum și prevederile art. 1, art. 6, art. 8, art. 13, art. 14, art. 41 și art. 46 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 3 din Primul Protocol adițional la Convenție.15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin sentința penală nr. 745 din 12 aprilie 2005 pronunțată în Dosarul nr. 11.521/2004, Judecătoria Arad a obligat Penitenciarul Arad să asigure respectarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, iar petentul Faur Nistor Isai să fie cazat într-un spațiu separat de deținuții fumători. Ulterior pronunțării acestei hotărâri, petentul-deținut Faur Nistor Isai a solicitat Judecătoriei Arad obligarea Biroului Executorului Judecătoresc Dănilă Ovidiu să pună în executare titlul executoriu mai sus menționat. În cadrul dosarului execuțional nr. 16/EX/3025 al BEJ, executorul judecătoresc Dănilă Adrian Ovidiu a efectuat două deplasări la Penitenciarul Arad, ocazii cu care a întocmit procesele-verbale din 4 aprilie 2015 și, respectiv, 4 mai 2015. Prin Procesul-verbal din 4 mai 2015, executorul judecătoresc a constatat că deținutul Faur Nistor Isai a fost cazat singur, separat de deținuții fumători, ușa celulei fiind închisă etanș și că pe holuri există semnul cu înscrisul „Fumatul interzis“. 16. Faur Nistor Isai a apreciat că executarea silită trebuie să se realizeze 24 ore/zi, adică să fie însoțit de executor în toate locurile în care este dus, escortat de către angajații penitenciarului, în așa fel încât oriunde se află să nu fie pus în situația de a fuma pasiv, motiv pentru care a formulat contestație la executare, care a constituit obiectul Dosarului nr. 5.627/55/2015 al Judecătoriei Arad. 17. Prin Încheierea civilă nr. 3.476 din 18 iunie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 5.627/55/2015, Judecătoria Arad - Secția civilă a respins contestația la executare formulată de Faur Nistor Isai, deținut în Penitenciarul Arad, arătând că în speță este vorba de o hotărâre judecătorească penală, dată în procedura privind executarea pedepselor privative de libertate dispuse în procesele penale, hotărâre care nu se poate pune în executare potrivit legii civile.18. Împotriva acestei încheieri Faur Nistor Isai a formulat apel, cadru procesual în care a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală (care a constituit obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.661D/2015), arătând că acestea au fost aplicate greșit, deoarece câtă vreme sentința penală nr. 745 din 12 aprilie 2005 instituie o obligație de a face care este, în opinia sa, o obligație civilă ce trebuie pusă în executare potrivit legii civile, atunci trebuie să beneficieze de dreptul la un recurs efectiv.19. Prin Decizia civilă nr. 1.267 din 9 noiembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 5.627/55/2015, Tribunalul Arad - Secția I civilă a respins apelul formulat de Faur Nistor Isai în contradictoriu cu intimatul Biroului Executorului Judecătoresc Dănilă Ovidiu Adrian, împotriva Încheierii civile nr. 3.476 din 18 iunie 2015 pronunțate de Judecătoria Arad. 20. De asemenea, prin Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală.21. Totodată, același petent-deținut Faur Nistor Isai a formulat o plângere și împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc Dănilă Adrian Ovidiu la data de 4 mai 2015, plângere care a constituit obiectului Dosarului nr. 7.195/55/2015 al Judecătoriei Arad și prin care a susținut că executorul judecătoresc nu a finalizat executarea silită, căci nu s-a efectuat la toate încăperile, holurile, birourile din Administrația Națională a Penitenciarelor și din aresturile instanțelor de judecată unde este transportat.22. În ce privește plângerea formulată împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc Dănilă Adrian Ovidiu la data de 4 mai 2015, Curtea constată că Judecătoria Arad, deși a respins excepția autorității de lucru judecat, dat fiind că cele două cauze nu au avut un obiect identic (în această a doua cauză petentul atacând în mod expres actul executorului judecătoresc din 4 mai 2015), a constatat ca aplicabil efectul pozitiv al puterii lucrului judecat reglementat de art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care dă intimatului dreptul de a opune petentului constatările anterioare ale tribunalului. Așa fiind, s-a apreciat că se pune în discuție exact aceeași problemă, și anume dacă titlul executoriu de care se prevalează petentul este susceptibil de a fi pus în executare conform dispozițiilor legii civile. Prin urmare, reținând că prin Decizia civilă nr. 1.267 din 9 noiembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 5.627/55/2015, Tribunalul Arad - Secția I civilă a tranșat definitiv faptul că titlul nu poate fi executat prin executorul judecătoresc, Judecătoria Arad, prin Sentința civilă nr. 6.589 din 25 noiembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 7.195/55/2015, a respins plângerea formulată.23. Împotriva acestei sentințe Faur Nistor Isai a formulat apel, cadru procesual în care a invocat prezenta excepție de neconstituționalitate, iar prin Decizia civilă nr. 423 din 26 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 7.195/55/2015, Tribunalul Arad - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă și a respins apelul formulat.24. Examinând excepția de neconstituționalitate Curtea constată că prevederile contestate dispun cu privire la executarea potrivit legii civile a dispozițiilor dintr-o hotărâre penală privitoare la despăgubiri civile și cheltuieli judiciare și la efectele lucrului judecat în materie civilă. 25. Autorul excepției a criticat prevederile art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă și art. 581 din Codul de procedură penală, întrucât nu permit exercitarea efectivă a dreptului procesual la plângere și nici obținerea unei reparații echitabile.26. Cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, Curtea constată că o excepție de neconstituționalitate ridicată într-o acțiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă în condițiile în care nu sunt contestate chiar dispozițiile legale care determină o atare soluție în privința cauzei în care a fost ridicată excepția. Aceasta deoarece, indiferent de soluția pronunțată de Curtea Constituțională referitoare la excepția de neconstituționalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauză (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, și Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014). Or, speța dedusă judecății vizează o hotărâre judecătorească penală care se execută potrivit normelor penale. Astfel, potrivit art. 555 din Codul de procedură penală, pedeapsa închisorii se pune în executare prin emiterea mandatului de executare de către judecătorul delegat cu executarea, iar potrivit art. 9 coroborat cu art. 57 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, respectarea drepturilor persoanelor condamnate este asigurată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate care supraveghează și controlează asigurarea legalității în executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, prin exercitarea atribuțiilor stabilite de lege. În acest sens, Curtea constată că faza de executare a unei pedepse privative de libertate nu este supusă regulilor de procedură care guvernează procesul penal și nici celor care guvernează procesul civil, deoarece prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost reglementată o procedură specială. Astfel, potrivit art. 56 din această lege, exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decât în limitele și în condițiile prevăzute de Constituție și lege, iar împotriva măsurilor privitoare la exercitarea acestora, luate de către administrația penitenciarului, pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Totodată, împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate persoana condamnată poate formula contestație la judecătoria în a cărei circumscripție se află penitenciarul.27. Așa fiind, legiuitorul a reglementat astfel o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existența vinovăției în materie penală, astfel încât Curtea Constituțională a reținut că aceasta nu este supusă regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal (a se vedea Decizia nr. 535 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, paragrafele 19-23). Prin urmare, întrucât dispozițiile art. 581 din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluționarea cauzei, este cu atât mai evident că nici prevederile art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, criticate în cauză, nu întrunesc cerințele art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragrafele 19-23).28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 7.195/55/2015 al Tribunalului Arad - Secția I civilă.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 9 mai 2017.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Afrodita Laura Tutunaru
  ----