HOTĂRÂRE nr. 461 din 30 iunie 2017privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 10 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar, prevăzute în anexele nr. 1-27*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexele nr. 1-27 sunt reproduse în facsimil.
   +  Articolul 2(1) Actele de studii care se eliberează absolvenților din sistemul național de învățământ preuniversitar sunt următoarele:a) Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenții învățământului de 8 ani, promoțiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învățământ cu frecvență seral/frecvență redusă - anexa nr. 1;b) Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional - anexa nr. 2;c) Certificat de calificare profesională nivel 3 însoțit de suplimentul descriptiv Europass - anexa nr. 3;d) Certificat de calificare nivel 4 însoțit de suplimentul descriptiv Europass - anexa nr. 4;e) Certificat de calificare profesională nivel 5 însoțit de suplimentul descriptiv Europass - anexa nr. 5;f) Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului însoțit de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional - anexa nr. 6;g) Diplomă de absolvire a liceului însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional - anexa nr. 7;h) Diplomă de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional - anexa nr. 8;i) Diplomă de bacalaureat - secția bilingvă francofonă - însoțită de foaia matricolă, parte a portofoliului educațional - anexa nr. 9;j) Diplomă de merit, pentru absolvenții care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 - anexa nr. 10;k) Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română însoțit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 11;l) Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoțit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 12;m) Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională însoțit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 13;n) Certificatul de competențe digitale însoțit de suplimentul descriptiv - anexa nr. 14;o) Atestat de competențe profesionale - anexa nr. 15;p) Atestat de competență lingvistică - anexa nr. 16;q) Atestat pentru predarea unei limbi străine în învățământul primar - anexa nr. 17;r) Certificat de revalorizare a competențelor profesionale - anexa nr. 18;s) Certificat de absolvire a învățământului obligatoriu de nivel primar în Programul „A doua șansă“ - anexa nr. 19.(2) Actele de studii care se eliberează personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar sunt următoarele:a) Certificat de pregătire psihopedagogică - pentru maiștri instructori și antrenori - anexa nr. 20;b) Atestat de formare continuă a personalului didactic - însoțit de Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor - anexa nr. 21;c) Certificat de acordare a definitivării în învățământ - anexa nr. 22;d) Certificat de acordare a gradului didactic - anexa nr. 23;e) Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică - pentru cadre didactice - anexa nr. 24;f) Diplomă de conversie profesională însoțită de suplimentul la diplomă - anexa nr. 25;g) Atestat de echivalare - anexa nr. 26.(3) Conținutul și formatul suplimentului descriptiv Europass, care însoțește Certificatul de calificare/calificare profesională, sunt prevăzute în anexa nr. 27.  +  Articolul 3În sistemul național de învățământ, actele de studii se întocmesc în limba română.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2015, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 30 iunie 2017.Nr. 461.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11  +  Anexa nr. 12  +  Anexa nr. 13  +  Anexa nr. 14  +  Anexa nr. 15  +  Anexa nr. 16  +  Anexa nr. 17  +  Anexa nr. 18  +  Anexa nr. 19  +  Anexa nr. 20  +  Anexa nr. 21  +  Anexa nr. 22  +  Anexa nr. 23  +  Anexa nr. 24  +  Anexa nr. 25  +  Anexa nr. 26  +  Anexa nr. 27 -----