HOTĂRÎRE nr. 574 din 23 august 1991privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 11 septembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În vederea supravegherii aplicării dispoziţiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăţii comerciale din domeniul asigurărilor şi apărarea drepturilor asiguraţilor, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor are următoarele atribuţii: a) avizează constituirea societăţii comerciale din domeniul asigurărilor şi autorizeaza, de la caz la caz, includerea asigurărilor prin efectul legii în obiectul de activitate al societăţilor; b) stabileşte perioadele sau termenele de vărsare a capitalului pînă la limita nivelului subscris. c) elaborează propuneri de acte normative cu privire la asigurările prin efectul legii, stabileşte tarifele de prime şi emite norme tehnice de aplicare a acestor asigurări; d) avizează elementele de calcul ale tarifelor de prime la asigurările de viaţa şi la asigurările la care constituie rezerva de prime; e) analizează bilanţurile anuale ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor examinează situaţiile financiare ale reprezentantelor societăţilor comerciale străine înfiinţate în România; f) stabileşte marja de solvabilitate a societăţilor de asigurare, a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a societăţilor de reasigurare, în limitele prevăzute de lege; g) avizează modificarea statutelor, majorarea şi micşorarea capitalurilor, transferurile de portofoliu, dizolvarea, fuziunea sau alte forme de încetare a societăţii comerciale din domeniul asigurărilor, în realizarea scopului de apărare a drepturilor asiguraţilor; h) publică, anual, un raport asupra situaţiei financiare a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor; i) primeşte şi rezolva reclamaţii împotriva societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, luînd măsuri pentru respectarea drepturilor asiguraţilor, precum şi a celor care apelează la serviciile prestate de asiguratori; j) constituie şi administrează fondul de protejare a asigurărilor, destinat plăţilor de despăgubiri şi sume asigurate în cazuri de faliment ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor; k) îndeplineşte alte atribuţii referitoare la buna desfăşurare a activităţii de asigurare.  +  Articolul 2În îndeplinirea atribuţiilor sale, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare are dreptul: a) să solicite adunărilor generale ale acţionarilor sau consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, anularea sau suspendarea provizorie a deciziilor care sînt contrare legilor ori care nu au avizul Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare în situaţiile stabilite prin lege, precum şi schimbarea din consiliile de administraţie şi din funcţii de conducere a celor care au încălcat normele legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea acestor societăţi; b) sa dispună interzicerea sau limitarea operaţiunilor societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, pe o durată limitată de timp, pentru ansamblul activităţii sau pentru anumite feluri de asigurări, în vederea menţinerii solvabilităţii; c) să solicite tribunalului declararea stării de faliment a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, în lipsa solicitării societăţilor în cauza.  +  Articolul 3Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare este coordonat de ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar şi este condus de un director general.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare se aproba prin ordin al ministrului bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar.  +  Articolul 5Prezenta hotărîre intră în vigoare odată cu Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. PRIM-MINISTRUPETRE ROMANCOMENTARIU Legea nr. 47 din 16 iulie 1991 este publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 19 iulie 1991, şi în Îndrumar legislativ 1991, vol. VII, iulie. Potrivit art. 33, legea a intrat în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică la 19 august 1991.