ORDONANȚA nr. 73 din 27 august 1999privind impozitul pe venit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Definiții  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, termenii sau expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) impozitul pe venitul anual global reprezintă suma datorată de o persoană fizica pentru veniturile realizate într-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit în condițiile prezentei ordonanțe;b) venitul anual global impozabil reprezintă suma veniturilor nete realizate din activități independente, din salarii, din cedarea folosinței bunurilor, precum și a veniturilor de aceeași natura realizate din străinătate, obținute de persoanele fizice române, din care se scad pierderile fiscale reportate și deducerile personale;c) venitul brut aferent fiecărei categorii de venit cuprinde sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natura;d) venitul net/pierderea pentru fiecare categorie de venit reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile;e) cheltuielile aferente deductibile sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;f) deducerile personale reprezintă o sumă neimpozabila acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de baza și deducerile personale suplimentare, în funcție de situația proprie sau a persoanelor aflate în întreținere;g) creditul fiscal extern reprezintă suma plătită în străinătate cu titlu de impozit și recunoscută în România, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România;h) impozitul final este impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat și care nu se includ în venitul anual global impozabil, conform prezentei ordonanțe.  +  Secţiunea a 2-a Contribuabili  +  Articolul 2(1) Este subiect al impozitului pe venit, în condițiile prezentei ordonanțe, persoana fizica rezidență, denumita în continuare contribuabil:a) persoana fizica română cu domiciliul în România, pentru veniturile obținute atât din România, cat și din străinătate;b) persoana fizica română fără domiciliu în România, pentru veniturile obținute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat;c) persoana fizica străină, pentru veniturile obținute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat.(2) Sunt, de asemenea, contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, persoanele fizice române fără domiciliu în România, precum și persoanele fizice străine, care realizează venituri din România în alte condiții decât cele menționate la alin. (1) lit. b) și c), potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 3În aplicarea prezentei ordonanțe, România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și marii teritoriale, asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contigua, platoul continental și zona economică exclusiva, asupra cărora România își exercită, în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor dreptului internațional, drepturi suverane și jurisdicția.  +  Secţiunea a 3-a Sfera de aplicare  +  Articolul 4(1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:a) venituri din activități independente;b) venituri din salarii;c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;d) venituri din dividende și dobânzi;e) alte venituri.(2) În categoriile de venituri prevăzute la alin. (1) se includ atât veniturile în bani, cat și echivalentul în lei al veniturilor în natură.  +  Articolul 5Nu sunt venituri impozabile și nu se impozitează, potrivit prezentei ordonanțe, următoarele:a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, precum și cele de aceeași natura primite de la terțe persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și pentru concediul plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;b) sumele încasate din asigurări de bunuri, de accident, de risc profesional și din altele similare, primite drept compensație pentru paguba suportată;c) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse ca urmare a unor acțiuni militare, conform legii;d) sumele fixe de îngrijire pentru pensionării care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile de orice fel;e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozițiilor legale în materie;f) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protecție și de lucru, alimentației de protecție, medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, ce se acordă potrivit legislației în vigoare;g) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizări sau mecenat;h) alocația individuală de hrana acordată sub forma tichetelor de masa, suportată integral de angajator, și hrana acordată potrivit dispozițiilor legale;i) veniturile obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale;j) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizației sau diurnei acordate pe perioada delegării și detașării în alta localitate, în țara și în străinătate, precum și în cazul deplasarii, în cadrul localității, în interesul serviciului, inclusiv sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;k) drepturile în bani și în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile;l) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare profesională în cadru institutionalizat;m) sumele sau bunurile primite cu titlu de moștenire și donație;n) veniturile din agricultura și silvicultura.  +  Articolul 6Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonanțe, următoarele:a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare, cu condiția reciprocității, în virtutea regulilor generale ale dreptului internațional și a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, precum și veniturile nete în valută acordate personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, potrivit legii;b) veniturile persoanelor fizice străine care desfășoară în România activități de consultanța în cadrul unor acorduri de finanțare gratuita încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizații internaționale guvernamentale ori neguvernamentale;c) veniturile obținute de corespondenții de presa străini, cu condiția reciprocității;d) premiile și orice alte avantaje în bani și/sau în natura, obținute de elevi și studenți la concursuri interne și internaționale;e) sumele reprezentând plățile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, acordate potrivit legii;f) sumele reprezentând plățile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate cadrelor militare trecute în rezerva ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, precum și ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară neta, acordate acestora la trecerea în rezerva sau direct în retragere cu drept de pensie sau pentru cele care nu îndeplinesc condițiile de pensie;g) sumele reprezentând diferențe de dobânda subventionata la creditele acordate, subvențiile primite pentru achiziționarea de bunuri, precum și uniformele obligatorii și drepturile de echipament, potrivit legislației în vigoare;h) veniturile reprezentând avantajele în bani și/sau în natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, accidentatilor de război în afară serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmașilor eroilor-martiri, răniților, luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;i) alte venituri, prevăzute la art. 35 și 39.  +  Secţiunea a 4-a Perioada impozabilă și cotele de impunere  +  Articolul 7(1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.(2) Venitul impozabil realizat pe o fracțiune de an se considera venit anual impozabil.  +  Articolul 8(1) Impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a urmatorului barem anual de impunere:
  Tranșe de venit anual impozabil - lei -Impozit anual - lei -
  până la 11.000.00018%
  11.000.001 - 27.000.0001.980.000 + 23%pentru ceea ce depășește suma de 11.000.000 lei
  27.000.001 - 43.000.0005.660.000 + 28%pentru ceea ce depășește suma de 27.000.000 lei
  43.000.001 - 60.000.00010.140.000 + 34%pentru ceea ce depășește suma de 43.000.000 lei
  peste 60.000.00015.920.000 + 40%pentru ceea ce depășește suma de 60.000.000 lei
  (2) Pentru calculul impozitului lunar pentru veniturile din salarii Ministerul Finanțelor va stabili, pentru anul 2000, baremul lunar cuprinzând tranșele de venituri impozabile lunare și impozitul lunar, care reprezintă 1/12 din baremul anual prevăzut la alin. (1).(3) Baremul lunar se actualizează semestrial prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de inflație realizat pe 6 luni, comunicat de Comisia Naționala pentru Statistica.(4) O dată cu aprobarea baremului lunar aplicabil în semestrul II, Guvernul aproba și baremul mediu anual care se utilizează pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat.(5) Hotărârile Guvernului prin care se aproba baremul lunar și baremul mediu anual de impunere se vor publică în Monitorul Oficial al României până la data de 25 iunie și, respectiv, 25 decembrie a fiecărui an.
   +  Capitolul 2 Determinarea veniturilor  +  Subcapitolul IReguli comune pentru categoriile de venituri  +  Articolul 9În aplicarea prezentei ordonanțe, în categoriile de venituri prevăzute la art. 4 se cuprind și orice avantaje în bani și/sau în natura primite de o persoană fizica, cu titlu gratuit sau cu plata parțială, precum și folosirea în scop personal a bunurilor și drepturilor aferente desfășurării activității. Avantajele acordate includ folosință în scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, diferența dintre dobânda practicată de aceeași banca la împrumuturi și dobânda preferentiala, reduceri de prețuri sau tarife în cazul cumpărării unor bunuri sau prestări de servicii, gratuități de bunuri și servicii, inclusiv sume acordate pentru distracții sau recreere, precum și altele asemenea.  +  Articolul 10(1) În vederea determinării venitului net ca diferența între venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplică următoarele reguli:a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării acestuia, justificate prin documente;b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, după caz. Cheltuielile cu perisabilitatile și cheltuielile de reclama și publicitate sunt deductibile în condițiile și în limitele stabilite de legislația în vigoare pentru persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile în condițiile în care calculul se efectuează conform legislației în materie;d) cheltuielile corespunzătoare veniturilor ale căror surse se afla pe teritoriul României sau în străinătate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile;e) impozitul pe venit datorat conform prezentei ordonanțe, precum și impozitul pe venitul realizat în străinătate nu sunt cheltuieli deductibile;f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate și în scop personal, precum și cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asociaților, utilizate pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Veniturile și cheltuielile în natura se evalueaza potrivit metodelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 11Venitul net obținut din bunuri și drepturi de orice fel, deținute în comun, este considerat ca fiind obținut de proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, și se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau în mod egal, în situația în care acestea nu se cunosc.  +  Articolul 12(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personală de baza și deduceri personale suplimentare, acordate, pentru fiecare luna a perioadei impozabile.(2) Deducerea personală de baza începând cu luna ianuarie 2000 este fixată la suma de 800.000 lei pe luna.(3) Deducerea personală suplimentară se calculează în funcție de deducerea personală de baza, astfel:a) 0,6 inmultit cu deducerea personală de baza pentru sotia/soțul aflată/aflat în întreținere;b) 0,35 inmultit cu deducerea personală de baza pentru fiecare din primii doi copii și 0,20 inmultit cu deducerea personală de baza pentru fiecare din următorii copii aflați în întreținere;c) 0,20 inmultit cu deducerea personală de baza pentru fiecare alt membru de familie aflat în întreținere.(4) Contribuabilii mai beneficiază de deduceri personale suplimentare în funcție de situația proprie sau a persoanelor aflate în întreținere, în afară sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) și (3), astfel:a) 1,0 inmultit cu deducerea personală de baza pentru invalizii de gradul I și persoanele cu handicap grav;b) 0,5 inmultit cu deducerea personală de baza pentru invalizii de gradul II și persoanele cu handicap accentuat.(5) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere acele persoane ale căror venituri (impozabile, neimpozabile și scutite) depășesc sumele reprezentând deduceri personale conform alin. (3) și (4). În cazul în care o persoană este intretinuta de mai mulți contribuabili, conform alin. (3) lit. c), suma reprezentând deducere personală a acesteia se împarte în părți egale între contribuabili, exceptând cazul în care ei se înțeleg asupra unui alt mod de împărțire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt considerați întotdeauna intretinuti, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară pentru fiecare copil se acordă integral unuia dintre părinți/tutori conform înțelegerii acestora. Deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului pentru acea perioada impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului.(6) Sunt considerați alți membri de familie, potrivit alin. (3) lit. c), rudele soțului/sotiei până la gradul al patrulea de rudenie inclusiv.(7) Deducerile personale prevăzute la alin. (2), (3) și (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăși 2,5 inmultit cu deducerea personală de baza și se acordă în limita venitului realizat.(8) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 13(1) Sumele fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonanțe se actualizează semestrial în funcție de indicele de inflație, conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (3).(2) Sumele exprimate în valută se transforma în lei, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Naționala a României.  +  Articolul 14(1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor sunt obligați sa organizeze și sa conducă evidența contabilă în partida simpla, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, completand Registrul-jurnal de încasări și plati, Registrul-inventar și alte documente contabile stabilite prin norme.(2) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit nu au obligația sa organizeze și sa conducă evidența contabilă în partida simpla pentru activitatea respectiva.(3) Contribuabilii la care venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli au obligația, pentru activitatea respectiva, sa completeze Registrul-jurnal de încasări și plati.(4) În Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității.  +  Subcapitolul IIReguli speciale de determinare a veniturilor  +  Secţiunea 1 Venituri din activități independente1. Definirea venitului  +  Articolul 15(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum și din practicarea unei meserii.(3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemănătoare, desfășurate în mod independent, în condițiile legii.(4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrica și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.2. Metode de determinare  +  Articolul 16(1) Venitul net din activități independente se determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.(2) Venitul net din activități independente se determina ca diferența între venitul brut și cheltuielile aferente deductibile.(3) Venitul brut cuprinde sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite.(4) Nu sunt cheltuieli deductibile:a) amenzile, majorările de întârziere și penalitățile, altele decât cele de natura contractuală;b) donațiile de orice fel;c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depășesc limitele prevăzute de lege;d) cheltuielile pentru protocol, care depășesc limita de 0,25% aplicată asupra bazei calculate conform alin. (5);e) ratele aferente creditelor angajate;f) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziționarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizarii corporale potrivit prevederilor legale;g) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor și drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate și neimputabile;i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare;j) sumele reprezentând perisabilitati care depășesc limitele maxime stabilite prin legislația în vigoare;k) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;l) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizației zilnice de delegare sau de detașare și diurna, acordate pe perioada delegării și detașării în alta localitate, în țara și în străinătate, în interesul serviciului, care depășesc limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului;m) alte sume care depășesc limitele cheltuielilor prevăzute prin legislația în vigoare.(5) Baza de calcul la care se aplică limitele de cheltuieli prevăzute la alin. (4) lit. c) și d) se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului.(6) Venitul net din activități independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociații fără personalitate juridică, se calculează la nivelul asociației, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV.  +  Articolul 17(1) Pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente și își desfășoară activitatea singuri, într-un punct fix sau ambulant, venitul net se determina pe bază de norme de venit. Ministerul Finanțelor va stabili nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe bază de norme de venit.(2) Normele de venit se propun de către direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat teritoriale ale Ministerului Finanțelor și se aproba prin hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, până cel târziu la 31 ianuarie a anului fiscal.(3) Organul fiscal competent va comunică contribuabilului, până la data de 15 aprilie a anului fiscal, suma reprezentând venitul net și nivelul plăților anticipate în contul impozitului anual.(4) În cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit și care își desfășoară activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proporțional cu perioada nelucrata.  +  Articolul 18(1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă totalitatea încasărilor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura realizate din drepturi de proprietate intelectuală.(2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%, aplicată la venitul brut.(3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicată la venitul brut.  +  Articolul 19În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de sulta și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determina prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3).  +  Articolul 20(1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impusi pe bază de norme de venit, precum și cei care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 16.(2) Opțiunea se face pe bază de cerere adresată organului fiscal competent înaintea începerii anului fiscal următor și este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de cel puțin 2 ani. Opțiunea se considera reînnoită pentru o noua perioada de 2 ani, în cazul în care contribuabilul nu depune o cerere de renunțare la opțiune pentru determinarea venitului net potrivit art. 16, înaintea expirării celui de-al doilea an.  +  Articolul 21(1) Beneficiarii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează în cursul anului un impozit de 15% din venitul brut încasat, reprezentând plati anticipate în contul impozitului anual.(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt obligați sa calculeze și sa retina impozitul prevăzut la alin. (1) și sa îl vireze la bugetul de stat până la data de 10 a lunii următoare celei în care se face plata venitului.  +  Secţiunea a 2-a Venituri din salarii1. Definirea veniturilor din salarii  +  Articolul 22Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare salarii, toate veniturile în bani și/sau în natura, obținute de o persoană fizica ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și pentru concediul privind îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani.  +  Articolul 23Sunt asimilate salariilor în vederea impunerii:a) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii;b) drepturile de solda lunară, indemnizații, prime, premii, sporuri și alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;c) indemnizația lunară bruta, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome;d) sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică;e) veniturile realizate din încadrarea în munca ca urmare a încheierii unei convenții civile de prestări de servicii;f) sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație și în comisia de cenzori;g) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, conform legii;h) alte drepturi și indemnizații de natura salariala.2. Determinarea venitului din salarii  +  Articolul 24(1) Venitul brut din salarii reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.(2) Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a următoarelor cheltuieli, după caz:a) contribuțiile reținute, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, pentru protecția socială a șomerilor și pentru asigurările sociale de sănătate;b) o cota de 15% din deducerea personală de baza, acordată cu titlu de cheltuieli profesionale, o dată cu deducerea personală de baza la același loc de muncă.(3) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar reprezentând plati anticipate, care se calculează și se retine la sursa de către plătitorii de venituri.(4) Impozitul lunar prevăzut la alin. (3) se determina astfel:a) la locul unde se afla funcția de baza, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferența între venitul net din salarii aferent unei luni și deducerile personale acordate pentru luna respectiva;b) pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferența între venitul brut și contribuția la asigurările sociale de sănătate, pe fiecare loc de realizare a acestuia.(5) Impozitul calculat pe veniturile menționate la art. 23 lit. g) este final în situația în care contribuabilul care le-a realizat justifica cu documente virarea veniturilor la organizațiile sindicale pe care le-a reprezentat.(6) În cazul diferențelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor în care se plătesc, în cadrul anului fiscal, acordate în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, acestea se defalcheaza în vederea impunerii, pe lunile la care se referă.(7) În cazul diferențelor de salarii care privesc anii anteriori celui în care se plătesc, acordate în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, recalcularea impozitului se efectuează de plătitorul de venit sau de organul fiscal competent pe baza documentației transmise de plătitorul de venit, după caz.3. Obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor  +  Articolul 25Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația de a calcula și de a retine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, la data efectuării plății acestor venituri, precum și de a-l vira la bugetul de stat la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale efectuată pentru fiecare luna, dar nu mai târziu de data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.  +  Articolul 26(1) Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informațiilor cuprinse în fișa fiscală.(2) Plătitorii de venituri au obligația să solicite organului fiscal, pe bază de cerere, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, formularul tipizat al fișelor fiscale pentru salariați și pentru persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor.(3) Fișa fiscală va fi completată de plătitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mențiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obținute și impozitul reținut și virat în cursul anului, precum și rezultatul regularizării impozitului plătit pe venitul anual sub forma de salarii. Până la completarea fisei fiscale cu datele personale necesare acordării deducerilor personale suplimentare, salariații vor beneficia de deducerea personală de baza, urmând ca angajatorii să efectueze regularizarea veniturilor salariale.(4) Plătitorul de venituri are obligația sa completeze formularele prevăzute la alin. (1) pe întreaga durata de efectuare a plății salariilor, sa recalculeze și sa regularizeze anual impozitul pe salarii.(5) Plătitorul este obligat sa păstreze fișa fiscală pe întreaga durata a angajării și sa transmită organului fiscal competent și salariatului câte o copie pentru fiecare an până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.(6) Datele personale din fișele fiscale se vor completa pe bază de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate în întreținere se acordă pe bază de declarație pe propria răspundere a contribuabilului, însoțită de documente justificative.  +  Articolul 27(1) Plătitorii de venituri din salarii, cu excepția celor prevăzuți la alin. (2), au obligația sa determine venitul anual impozabil din salarii, sa calculeze impozitul anual, precum și să efectueze regularizarea sumelor ce reprezintă diferența dintre impozitul calculat la nivelul anului și impozitul calculat și reținut lunar anticipat în cursul anului fiscal, pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au fost angajații permanenți ai plătitorului în cursul anului;b) nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil.(2) Plătitorii de venituri din salarii care la data de 31 decembrie a anului fiscal au un număr de angajați permanenți mai mic de 10 persoane inclusiv pot efectua calculul venitului și impozitului anual și regularizarea acestuia.(3) În cazul angajaților pentru care angajatorii nu efectuează regularizarea anuală a impozitului pe salarii, determinarea venitului anual impozabil din salarii, calculul impozitului anual, precum și regularizarea sumelor ce reprezintă diferența dintre impozitul calculat la nivelul anului și impozitul calculat și reținut lunar anticipat se pot efectua, pe bază de cerere, de către organul fiscal competent.(4) Operațiunile prevăzute a fi efectuate de către angajator și, respectiv, de organul fiscal, pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii, se realizează până în ultima zi a lunii februarie a anului fiscal următor.  +  Articolul 28(1) Contribuabilii care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România au obligația ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa îl declare și sa îl plătească în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.(2) Persoana juridică sau fizica la care contribuabilul își desfășoară activitatea potrivit alin. (1) este obligată să ofere informații organului fiscal competent referitoare la data începerii desfășurării activității de către contribuabil și, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.  +  Secţiunea a 3-a Venituri din cedarea folosinței bunurilor1. Definirea venitului  +  Articolul 29Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile în bani și/sau în natura provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.  +  Articolul 30Veniturile din cedarea folosinței bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat între părți, în forma scrisă, și înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.2. Determinarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor  +  Articolul 31(1) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor încasate în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.(2) Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.  +  Articolul 32Venitul net din cedarea folosinței bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 30%, aplicată la venitul brut, reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.  +  Secţiunea a 4-a Venituri din dividende și dobânzi1. Definirea venitului  +  Articolul 33(1) Dividendul este orice distribuire facuta de o persoană juridică, în bani și/sau în natura, în favoarea acționarilor sau asociaților, din profitul stabilit pe baza bilanțului contabil anual și a contului de profit și pierderi.(2) Se cuprind în această categorie de venit, în vederea impunerii, și sumele primite ca urmare a deținerii de titluri de participare la fondurile închise de investiții.  +  Articolul 34Veniturile sub forma de dobânzi sunt venituri obținute din titluri de creanțe de orice natura și orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor împrumutați, precum și din titluri de participare la fonduri deschise de investiții pentru care prețul de răscumpărare este mai mare decât prețul de cumpărare. Este asimilată dobânzilor și acea parte a sumelor asigurate obținute din asigurări de viața prin produsele care au la baza principiul economisirii pure.  +  Articolul 35Sunt scutite de impozit, potrivit prezentei ordonanțe, dobânzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, precum și obligațiunilor Agenției Naționale pentru Locuințe.2. Metode de determinare  +  Articolul 36(1) Veniturile sub forma de dividende distribuite, precum și sumele prevăzute la art. 33 alin. (2) se impun cu o cota de 5% din suma acestora.(2) Veniturile sub forma de dobânzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora.  +  Articolul 37(1) Obligația calculării, reținerii și virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acționari sau asociați. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat bilanțul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv.(2) Pentru veniturile sub forma de dobânzi impozitul se calculează și se retine de către plătitorii de astfel de venituri în momentul calculului acestora și se virează de către aceștia, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face calculul dobânzii.(3) Impozitul reținut conform prezentului articol este impozit final.  +  Secţiunea a 5-a Alte venituri1. Definirea venitului  +  Articolul 38În această categorie se cuprind veniturile obținute din jocuri de noroc, din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale, din premii și prime în bani și/sau în natura, altele decât cele prevăzute la art. 6, 22 și 23, precum și diverse venituri care nu se regăsesc în mod expres menționate în prezenta ordonanță.  +  Articolul 39Sunt scutite veniturile obținute din jocuri de noroc, din premii și prime în bani și/sau în natura, prevăzute la art. 38, sub valoarea de 3.000.000 lei pentru fiecare câștig realizat, de la același organizator sau plătitor, într-o singura zi.2. Metode de determinare  +  Articolul 40(1) Veniturile obținute din jocuri de noroc, din premii și prime în bani și/sau în natura, prevăzute la art. 38, se impun prin reținere la sursa cu o cota de 10% aplicată la venitul brut.(2) Obligația calculării, reținerii și virarii impozitului revine plătitorilor de venituri, impozitul fiind final.  +  Articolul 41În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale, impozitul se calculează prin reținere la sursa, aplicându-se cota de 1% la valoarea tranzacției. Pentru tranzacțiile derulate prin intermediari cota de 1% se aplică asupra diferenței dintre valoarea tranzacției și comisionul reținut de intermediari. Impozitul astfel calculat, reținut și vărsat de plătitorul de venit este final.  +  Articolul 42Impozitul calculat și reținut potrivit art. 40 și 41 în momentul plății venitului se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.  +  Articolul 43Veniturile care nu se regăsesc în mod expres menționate în prezenta ordonanță se supun impunerii cu o cota de 10% aplicată asupra veniturilor brute, impozitul fiind final.  +  Capitolul 3 Aspecte fiscale internaționale  +  Articolul 44Venitul este considerat din România, în înțelesul prezentei ordonanțe, dacă locul de proveniență a veniturilor persoanei fizice, a exercitării activității sau locul de unde aceasta obține venit se afla pe teritoriul României, indiferent dacă este plătit în România sau din/în străinătate.  +  Articolul 45Venitul care nu este din România este venit din străinătate.  +  Articolul 46(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a), care pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cat și în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute în prezenta ordonanță, denumit în continuare credit fiscal extern.(2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) impozitul aferent venitului realizat în străinătate a fost plătit direct sau prin reținere la sursa, lucru dovedit cu documente care atesta plata, eliberate de autoritățile fiscale ale statului în care s-a realizat venitul;b) impozitul datorat și plătit în străinătate este de aceeași natura cu impozitul pe venit datorat în România.  +  Articolul 47(1) Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, potrivit prezentei ordonanțe, aferentă venitului din străinătate.(2) Calculul creditului fiscal extern se face separat pentru veniturile realizate pe fiecare țara, cu respectarea prevederilor alin. (3).(3) În cazul veniturilor a căror impunere în România este finala, creditul fiscal extern se acordă pentru fiecare venit similar din România, potrivit prezentei ordonanțe.(4) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transforma la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare comunicat de Banca Naționala a României din anul de realizare a venitului.  +  Articolul 48(1) Pentru veniturile realizate de contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 2 alin. (2), prevederile cap. II se aplică în mod corespunzător, aceste venituri necumulandu-se în vederea impunerii în România.(2) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (2), care realizează venituri din România în calitate de artiști de spectacol, cum sunt artiștii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreți muzicali sau ca sportivi, din activitățile lor personale desfășurate în aceasta calitate, precum și cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală se impun cu o cota de 15% aplicată la venitul brut, prin reținere la sursa, impozitul fiind final. Impozitul reținut la sursa de către plătitorii venitului se vărsa la bugetul de stat în aceeași zi în care se efectuează plata venitului supus impunerii.(3) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 2 alin. (2), pentru perioada în care sunt absenți din România au obligația sa desemneze un reprezentant fiscal rezident în România, împuternicit sa îndeplinească obligațiile acestora față de organele fiscale.(4) Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidență fiscală, în original, eliberat de organul fiscal din țara de rezidență, prin care să se ateste ca este rezident al statului respectiv și ca îi sunt aplicabile prevederile convenției de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 49(1) Reglementările convențiilor de evitare a dublei impuneri prevalează față de prevederile prezentei ordonanțe.(2) În situația în care cotele de impozitare din legislația interna sunt mai favorabile decât cele din convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.  +  Capitolul 4 Reguli privind asociațiile fără personalitate juridică  +  Articolul 50(1) În aplicarea prezentei ordonanțe, pentru fiecare asociație fără personalitate juridică constituită potrivit legii asociații au obligația sa încheie contracte de asociere în forma scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:a) părțile contractante;b) obiectul de activitate și sediul asociației;c) contribuția asociaților în bunuri și drepturi;d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociației;e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;f) condițiile de încetare a asocierii.(2) Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal teritorial în raza căruia își are sediul asociația, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze înregistrarea contractelor în cazul în care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).  +  Articolul 51În cazul în care între membrii asociați exista legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părțile sunt obligate să facă dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociați și persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercițiu restrânsă.  +  Articolul 52Asociațiile au obligația să depună la organul fiscal competent declarații anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finanțelor, care vor cuprinde și distribuția venitului net/pierderii pe asociați, până la data de 15 martie a anului următor.  +  Articolul 53Venitul/pierderea anual/anuală, realizate în cadrul asociației, se distribuie asociaților proporțional cu cota procentuală de participare, conform contractului de asociere.  +  Articolul 54Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație.  +  Articolul 55Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazul:a) fondurilor de investiții constituite ca asociații fără personalitate juridică;b) asociațiilor constituite între o persoană fizica și o persoană juridică.  +  Capitolul 5 Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare și de plată a impozitului pe venit și sancțiuni  +  Secţiunea 1 Determinarea venitului global impozabil și regimul pierderilor  +  Articolul 56Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), determinate conform prevederilor cap. II din prezenta ordonanță, și a veniturilor de aceeași natura, obținute de persoanele fizice române din străinătate, din care se scad, în ordine, pierderile fiscale reportate și deducerile personale.  +  Articolul 57(1) Pierderea fiscală anuală înregistrată din activități independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse în venitul anual, altele decât cele din salarii și asimilate salariilor, obținute în cursul aceluiași an fiscal. Pierderea care rămâne necompensata în cursul aceluiași an fiscal devine pierdere reportata.(2) Pierderile provenind din străinătate ale persoanelor fizice române se compensează cu veniturile de aceeași natura, din străinătate, pe fiecare țara, înregistrate în cursul aceluiași an fiscal, sau se reportează pe următorii 5 ani asupra veniturilor realizate din țara respectiva.  +  Articolul 58Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:a) reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;b) dreptul la report este personal și netransmisibil;c) pierderea reportata, necompensata după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului;d) compensarea pierderii reportate se efectuează numai din veniturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c).  +  Secţiunea a 2-a Obligații declarative  +  Articolul 59(1) Contribuabilii au obligația sa completeze și să depună la organul fiscal în raza căruia își au domiciliul o declarație de venit global, precum și declarații speciale, în mod eșalonat până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a venitului.(2) Declarațiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit și pe fiecare loc de realizare a acestuia și se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit.(3) La propunerea Ministerului Finanțelor Guvernul aproba criteriile și termenele de depunere esalonata a declarației de venit global și a declarațiilor speciale.(4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, nu sunt obligați să depună declarație de venit global. De asemenea, nu se va depune declarație specială pentru acele venituri a căror impunere este finala.  +  Articolul 60(1) Contribuabilii, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, sunt obligate să depună la organul fiscal competent o declarație referitoare la veniturile și cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursa.(2) Contribuabilul care încetează sa mai aibă domiciliu în România are obligația să depună la organul fiscal competent o declarație a veniturilor impozabile cuprinzând veniturile realizate până la acel moment.  +  Articolul 61Declarațiile prevăzute la art. 52 și la art. 60 alin. (1) se supun reglementărilor în vigoare privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.  +  Secţiunea a 3-a Determinarea impozitului pe venitul anual global  +  Articolul 62(1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal pe baza declarației de venit global, depusa de contribuabil, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în condițiile prezentei ordonanțe.(2) Organul fiscal stabilește impozitul anual datorat pentru anul precedent și emite o decizie de impunere în intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finanțelor.(3) În aceasta decizie organul fiscal stabilește și diferențele de impozit anual rămase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determina prin scăderea din impozitul anual datorat a plăților anticipate cu titlu de impozit, a reținerilor la sursa și a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din toate categoriile de venituri. Decizia de impunere va cuprinde și plățile anticipate cu titlu de impozit, datorate pentru anul fiscal curent.(4) Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere în cazul în care apar elemente car conduc la modificarea impozitului datorat.  +  Secţiunea a 4-a Plata impozitului pe venit  +  Articolul 63(1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor sunt obligați să efectueze plati anticipate cu titlu de impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul reținerilor la sursa.(2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal, luând ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul din decizia de impunere pentru anul fiscal precedent. Dacă impunerea definitivă se realizează după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilul va plati cu titlu de impozit anticipat o sumă egala cu cuantumul impozitului aferent trimestrului IV al anului precedent.(3) Plățile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.(4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plățile anticipate, în următoarele cazuri:a) contribuabilul nu a depus declarația de venit global pentru anul fiscal încheiat;b) contribuabilul nu conduce o evidența contabilă sau datele din contabilitatea condusă nu sunt certe;c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.(5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plată anticipata, emisă conform alin. (1), și de a stabili alte plati anticipate fie în baza unui control ulterior, fie în baza unor date deținute, referitoare la activitatea contribuabilului.(6) Contribuabilul are dreptul să solicite emiterea unei noi decizii de plată anticipata cu titlu de impozit, dacă prezintă organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfășurată. Aceasta modificare a plăților anticipate se poate solicita numai dacă venitul se modifica cu mai mult de 20% față de venitul luat în calculul impozitului, o singură dată pe an, în cursul semestrului II.  +  Articolul 64(1) Diferențele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de 30 de zile pentru sume de până la 1.000.000 lei și într-un interval de 60 de zile, în cel mult două rate egale lunare, pentru sume ce depășesc 1.000.000 lei, de la data comunicării deciziei.(2) În cazul în care din decizia de impunere rezultă diferențe de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele plătite în plus se compensează cu obligații neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferența se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.  +  Secţiunea a 5-a Obligațiile și răspunderile reprezentanților fiscali și ale plătitorilor de venit cu regim de reținere la sursa a impozitelor  +  Articolul 65Plătitorii de venit cu regim de reținere la sursa a impozitelor sunt obligați să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului, la organul fiscal competent, la termenul stabilit de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 66Plătitorul unui venit cu regim de reținere la sursa a impozitului răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din prezenta ordonanță.  +  Articolul 67Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursa sunt obligați sa comunice organului fiscal competent informații cu privire la calculul impozitului reținut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finanțelor. Comunicarea se face până la data de 31 martie a anului curent pentru anul expirat. Pentru veniturile din salarii informațiile respective sunt cuprinse în fișa fiscală, pentru care termenul de depunere este prevăzut la art. 26 alin. (5).  +  Articolul 68Reprezentanții fiscali desemnați potrivit prezentei ordonanțe sunt solidar răspunzători cu beneficiarii de venituri pentru neîndeplinirea obligațiilor de declarare a veniturilor și de plată a impozitelor datorate.  +  Secţiunea a 6-a Sancțiuni  +  Articolul 69(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sa constituie infracțiuni:a) nerespectarea de către plătitorii de salarii și venituri asimilate salariilor a obligațiilor privind completarea și păstrarea fișelor fiscale;b) netransmiterea fișelor fiscale și a formularului prevăzut la art. 67 la organul fiscal competent la termenul prevăzut de prezenta ordonanță.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.  +  Capitolul 6 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 70Prezenta ordonanță intră în vigoare la 1 ianuarie 2000 și se aplică veniturilor realizate începând cu această dată.  +  Articolul 71(1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice Ministerul Finanțelor are drept de acces gratuit la toate datele, informațiile și bazele de date referitoare la persoanele fizice, deținute de:– organe ale administrației publice centrale și locale, instituții publice sau de interes public;– instituții publice sau private care conduc evidenta populației sau care înregistrează, sub orice formă, încheieri de contracte, bunuri și drepturi, exploatarea proprietăților și altele asemenea;– persoane fizice sau juridice care dețin în păstrare sau în administrare bunuri și drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relații de afaceri cu aceștia.(2) Accesul la bazele de date ale entitatilor menționate la alin. (1) se realizează permanent, în vederea actualizării bazei de date a Ministerului Finanțelor.(3) Celelalte date și informații referitoare la contribuabili vor fi furnizate la solicitarea Ministerului Finanțelor și a organelor sale subordonate.(4) Toate informațiile obținute potrivit alin. (2) și (3) se supun secretului fiscal.  +  Articolul 72(1) Rămân valabile până la data expirării lor următoarele facilități de care beneficiază persoanele fizice și asociațiile familiale, cu respectarea condițiilor în care acestea au fost acordate:a) scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecție ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut, cu condiția desfășurării activității respective pe o perioadă de încă 2 ani de la data expirării perioadei de scutire;b) neimpozitarea veniturilor realizate din serviciile turistice prestate în mediul rural, prevăzute la art. 3 lit. j) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată și modificată prin Legea nr. 246/1998.(2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) nu se compensează cu veniturile obținute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi și nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.  +  Articolul 73Asociațiile fără personalitate juridică care au început activitatea înainte de 1 ianuarie 2000 trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 50 până la 1 februarie 2000.  +  Articolul 74Plățile anticipate pentru anul fiscal 2000 se determina pe baza impozitului stabilit pe anul fiscal 1999.  +  Articolul 75Prevederile art. 8 alin. (3), (4) și (5) se aplică începând cu anul 2001.  +  Articolul 76Fișele fiscale pentru anul fiscal 2000 vor fi solicitate organului fiscal de către plătitorii de venituri până la data de 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 77Persoanele fizice și asociațiile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 1999 au înregistrat pierderi vor depune, o dată cu declarația anuală de impunere pentru anul fiscal 1999, și o declarație privind venitul estimat pentru anul fiscal 2000, în scopul determinării plăților anticipate.  +  Articolul 78Impunerea veniturilor realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se face în conformitate cu legislația în vigoare la acea data.  +  Articolul 79Apatrizii sunt supuși impozitării, potrivit prezentei ordonanțe, pentru veniturile obținute din România.  +  Articolul 80Impozitul reglementat prin prezenta ordonanță se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 81(1) La întocmirea Registrului-inventar, începând cu 1 ianuarie 2000 toate bunurile și drepturile vor fi luate în evidenta la valoarea de intrare.(2) Pentru bunurile și drepturile achiziționate înainte de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, la valoarea rămasă de recuperat până la expirarea duratei normale de funcționare.  +  Articolul 82În aplicarea prezentei ordonanțe se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 83Promovarea de reglementări legislative privind impunerea veniturilor persoanelor fizice se face cu respectarea principiilor din prezenta ordonanță și numai prin acte normative speciale privind impozitele și taxele.  +  Articolul 84Prevederile referitoare la întocmirea și depunerea declarațiilor, plata obligațiilor bugetare, soluționarea obiectiunilor, contestațiilor și plangerilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală sunt aplicabile și impozitului pe venit.  +  Articolul 85(1) În funcție de rezultatele aplicării noului sistem de impunere a veniturilor persoanelor fizice, Guvernul poate adopta, la propunerea Ministerului Finanțelor, până la data de 31 decembrie 2000, măsuri pentru organizarea, aplicarea și îmbunătățirea elementelor tehnice ale acestui sistem, fără modificarea cotelor de impozit prevăzute în prezenta ordonanță.(2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanțe se constituie, la nivelul Ministerului Finanțelor, Comisia centrala fiscală a impozitelor directe, coordonata de ministrul finanțelor. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finanțelor.  +  Articolul 86Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga:– Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, modificată și completată prin: Ordonanța Guvernului nr. 62/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 75/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998; Ordonanța Guvernului nr. 6/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 27 ianuarie 1998;– Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998;– prevederile art. 11 alin. 2 referitoare la reducerea impozitului pe salarii din Legea nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, modificată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 17/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 martie 1999;– prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999;– prevederile art. 109 alin. (1) cu privire la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997;– prevederile art. 5 referitoare la scutirea de impozit pe venit din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992;– prevederile referitoare la impozitarea dividendelor cuvenite persoanelor fizice din Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995;– prevederile art. 2 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salarii din Ordonanța Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităților fiscale pentru funcționarea "Fondului Româno-American de Investiții", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobată prin Legea nr. 98/1995;– prevederile art. 9 lit. c) referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995;– prevederile art. 63 alin. (1) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997;– prevederile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 noiembrie 1998;– prevederile art. 23 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 95/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 14 mai 1998;– prevederile art. 2 lit. f) referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit din Ordonanța Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998;– prevederile referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salariu și a impozitului pe venit, realizate de consultanți străini, persoane fizice, din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997;– prevederile art. 7, art. 8 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub forma de plati compensatorii, precum și prevederile art. 23 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;– prevederile art. 8 referitoare la exonerarea de la plata impozitului pe dividendele cuvenite persoanelor fizice, din Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998;– prevederile art. 9 alin. (2) referitoare la cheltuielile pentru investiții, dotări și alte utilități necesare infiintarii și funcționarii cabinetelor medicale fără personalitate juridică, din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 116/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999;– prevederile art. 27 cu privire la sistemul forfetar de impozitare stabilit în funcție de cifra de afaceri din anul precedent, pentru veniturile persoanelor fizice, ale asociațiilor familiale și ale întreprinderilor mici și mijlocii fără personalitate juridică, din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999;– prevederile art. 44 lit. b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999;– prevederile art. 6 referitoare la impozitarea veniturilor din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999;– prevederile art. 36 alin. (1) și (3) cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999;– prevederea art. 7 alin. (1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub forma de plati compensatorii, precum și prevederile art. 21 lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  --------