ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 30 iunie 2015privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015  Având în vedere necesitatea susținerii derulării și implementării de către România a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, care să conducă la modernizarea sectorului de producere a energiei electrice din cadrul sistemului energetic românesc, asigurând creșterea producției de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon,în condițiile în care operatorii din sectorul energetic de generare din România se confruntă, în actualul context al pieței de energie, cu situații financiare dificile, unii dintre aceștia fiind practic la limita de supraviețuire, cu profit minim, unii chiar spre situația de insolvență, afectând dramatic politica de investire în sectorul de producere a energiei electrice din ultimii ani,având în vedere că Planul național de investiții reprezintă un mecanism care vine în sprijinul acestor operatori și al necesarului urgent de investiții pentru modernizarea sectorului de generare din România,întrucât neimplementarea Planului național de investiții poate conduce la blocarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu consecințele negative pentru sectorul de producere a energiei electrice din cadrul sistemului energetic românesc, care decurg din aceasta,ținând cont de necesitatea creării unui cadru instituțional eficient care să asigure monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții, care să conducă la asigurarea derulării în bune condiții a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică și implementarea Planului național de investiții,ținând cont de necesitatea creării unui cadru instituțional eficient care să asigure monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții, care să conducă la asigurarea derulării în bune condiții a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică și implementarea Planului național de investiții,în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România prin Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului pentru implementarea Planului național de investiții stabilit prin anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare,întrucât în situația neadoptării de urgență a măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, există riscul apariției unor disfuncționalități majore la nivelul activității de monitorizare și implicit verificare a mecanismului prevăzut la Planul național de investiții, cu consecința directă a nerealizării unor investiții în domeniul producției de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon,întrucât neutilizarea sumelor acumulate în cadrul mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, conduce la nerealizarea de către România a investițiilor asumate prin Planul național de investiții, cu consecințe negative asupra funcționării sistemului electroenergetic național,și neimplementarea corespunzătoare a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Planului național de investiții poate avea ca repercusiune inițierea de către Comisia Europeană a unei proceduri de infringement împotriva României,în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul general și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Ministerul Energiei gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea Planului național de investiții, precum și monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții. (la 23-07-2017, sintagma: Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 )  +  Articolul 2(1) În scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, și a Planului național de investiții, sumele aferente activităților de monitorizare și punere în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții derulate de către Ministerul Energiei sunt asigurate de beneficiari din sursele proprii ale acestora. (la 23-07-2017, sintagma: Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) (2) Cuantumul sumelor asigurate de către beneficiari din surse proprii, stabilit prin contractele de finanțare, potrivit prevederilor alin. (1), va reprezenta 1% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare aprobată, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente investiției, și comunicată Comisiei Europene prin aplicația trimisă de România potrivit art. 10c alin. (5) din Directiva 2003/87/CE.(3) Sumele virate de beneficiari potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale Ministerului Energiei și se utilizează potrivit art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2017, sintagma: Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 )  +  Articolul 2^1(1) Creanțele reprezentând obligații rezultate din nereguli constatate în derularea contractelor de finanțare încheiate de Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, cu beneficiarii Planului național de investiții prevăzuți în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, sunt asimilate creanțelor fiscale și sunt administrate de minister potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală.(2) Creanțele rezultate din nereguli, potrivit alin. (1), se stabilesc prin decizie de recuperare emisă de minister care constituie titlu de creanță. Decizia se comunică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(3) Creanțele individualizate în decizia de recuperare sunt scadente la 15 zile de la data comunicării deciziei.(4) Pentru neachitarea la scadență a creanțelor rezultate din nereguli, beneficiarii datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit Codului de procedură fiscală.(5) În cazul în care creanțele rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntară sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, ministerul transmite titlul de creanță, devenit titlu executoriu potrivit Codului de procedură fiscală, împreună cu dovada comunicării acestuia către beneficiari, organelor fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care:a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă ministerul dispune aceste măsuri; și b) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea creanțelor rezultate din nereguli, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(6) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (2) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță. (la 23-07-2017, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 )  +  Articolul 3(1) În vederea monitorizării și punerii în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții, prin ordin al ministrului energiei se constituie Comisia de monitorizare și punere în aplicare a Planului național de investiții, denumită în continuare Comisia PNI. (la 23-07-2017, sintagma: ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) (2) Comisia PNI este formată dintr-un număr de 5 membri titulari salariați în cadrul ministerului. (la 23-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) (3) Lucrările Comisiei PNI sunt asigurate de un secretariat tehnic format dintr-un număr de 5 membri salariați în cadrul ministerului. (la 23-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) (4) În cazul în care membrii titulari ai Comisiei PNI nu pot asigura participarea la lucrările comisiei din cauze obiective, aceștia pot fi înlocuiți de membrii supleanți stabiliți prin ordin al ministrului energiei. (la 23-07-2017, sintagma: ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 )  +  Articolul 4(1) Comisia PNI are următoarele atribuții:a) analiza cererilor de rambursare depuse de beneficiari;b) verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul de disponibil privind venituri din vânzarea certificatelor GES pentru investițiile noi și pentru investițiile în derulare aferente instalațiilor eligibile;c) monitorizarea investiției din perspectiva respectării prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, privind evidența contabilă a cheltuielilor aferente investiției;d) monitorizarea realizării investiției aferente instalației eligibile din perspectiva progresului fizic al investiției prin verificarea conținutului documentelor de raportare elaborate și transmise de către beneficiar conform contractului de finanțare și legislației aplicabile, privind activități desfășurate, progresul fizic, indicatori și vizite de monitorizare anunțate sau inopinate la locația investiției, care își propun verificarea stadiului fizic al implementării investiției;e) urmărirea îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare, precum și a celorlalte obligații contractuale stabilite prin acesta;f) propune angajarea de consultanți și experți specializați în anumite domenii de activitate, pe domenii, tehnic, financiar, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;g) întocmirea rapoartelor necesar a fi înaintate Comisiei Europene.(2) Deciziile în cadrul Comisiei PNI se adoptă în prezența tuturor membrilor, cu votul majorității acestora.(3) Comisia PNI se întrunește cel puțin o dată pe lună, la solicitarea președintelui sau a 2 dintre membrii acesteia.(4^1) Indemnizația prevăzută la alin. (4) se asigură din bugetul propriu al ministerului. Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să suplimenteze bugetul de venituri și cheltuieli al ministerului cu sumele necesare plății indemnizațiilor prevăzute la alin. (4). (la 23-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 ) (5) Atribuțiile specifice, activitățile desfășurate de către Comisia PNI și de către secretariatul acesteia, precum și modul de lucru al acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei PNI, adoptat la prima ședință a comisiei și aprobat prin ordin al ministrului energiei, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-07-2017, sintagma: ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 183 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017 )  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă .
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  întreprinderilor mici și
  mijlocii și mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 30 iunie 2015.Nr. 30.-----