LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 31 mai 2004  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local prevăzute la art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei legi, drumurile de interes național sunt considerate de importanță strategică și de securitate națională.(3) Coridorul de expropriere cuprinde elementele drumurilor astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și este stabilit de autoritatea centrală în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor, pentru drumurile de interes național, sau de către direcțiile de specialitate ale consiliilor județene, pentru drumurile de interes județean și local, cu avizul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 2(1) Prin prezenta lege se declară ca fiind de utilitate publică toate lucrările de construcție de drumuri de interes național, județean și local; expropriator este statul român pentru drumurile de interes național, județele pentru drumurile de interes județean, iar municipiile, orașele și comunele pentru drumurile de interes local. În aplicarea prevederilor prezentei legi, statul român este reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., iar unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale.(2) În înțelesul prezentei legi, prin lucrări de construcție de drumuri, denumite în continuare lucrări, se înțelege lucrări de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare ori extindere a drumurilor de interes național, județean și local.(3) Fac parte din drumurile de interes național, județean și local elementele drumurilor astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Terenurile necesare pentru relocarea utilităților, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, precum și cele necesare gropilor de împrumut pot fi expropriate și se supun prevederilor prezentei legi.(5) Terenurile expropriate conform prevederilor alin. (4) se predau, după finalizarea lucrărilor, autorităților publice locale și nu pot fi înstrăinate.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 3(1) Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor de execuție de drumuri de interes național, județean și local se elaborează în condițiile Legii nr. 500/2002privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiții publice de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. sau de către autoritățile administrației publice locale, după caz, și va conține varianta finală a studiului de fezabilitate.(2) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligați, după o prealabilă înștiințare, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate.(3) După avizarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, a fiecărei documentații cadastral-juridice de expropriere, aceasta are obligația de a transmite unităților administrativ-teritoriale lista imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis, autorizație cu privire la imobilele supuse exproprierii.(4) Documentațiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare construcției obiectivelor prevăzute la art. 1 se depun de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrările de interes național, respectiv de către autoritățile administrației publice locale, pentru lucrările de interes județean și local.(5) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează și se comunică Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrările de interes național, respectiv autorităților administrației publice locale, pentru lucrările de interes județean și local, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentației.(6) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepția acordului de mediu, vor fi eliberate și comunicate Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrările de interes național, respectiv autorităților administrației publice locale, pentru lucrările de interes județean și local, în termen de 25 de zile calendaristice de la data depunerii documentației pentru eliberarea lor.(7) În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele și autorizațiile se consideră acordate, dacă acestea nu au fost transmise către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrările de interes național, respectiv către autoritățile administrației publice locale, pentru lucrările de interes județean și local, în termenele menționate la alin. (5) și (6).(8) În cazul aprobării tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor și autorizațiilor, autoritățile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării tacite.(9) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se exceptează de la eliberarea autorizației de construire realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1.(10) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor sau în cele ale autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea de drumuri de interes național, respectiv de interes județean și local sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Construcții menționate în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și în Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(11) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 4(1) Pe baza documentației tehnico-economice prevăzute la art. 3 alin. (1), Guvernul sau autoritatea publică locală competentă, după caz, aprobă, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici, amplasamentul lucrării, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, suma globală a despăgubirilor estimată de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit conform alin. (9) și termenul în care aceasta se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, și va fi comunicat Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea notării intenției de expropriere a imobilelor situate pe coridorul de expropriere. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autoritățile administrației publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale localităților.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.(2) După publicarea hotărârii prevăzute la alin. (1), expropriatorul întocmește documentațiile cadastral-juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere, având în vedere și dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. Documentațiile vor cuprinde și date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și planuri cu amplasamentul lucrării care se avizează de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale. Planul cu amplasamentul lucrării, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care conține delimitarea imobilelor - teren și/sau construcții - propuse spre expropriere, cu indicarea numelor deținătorilor, precum și a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizați, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afișat până la finalizarea procedurii de expropriere, și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.(3) Suma globală estimată a despăgubirilor se virează la dispoziția expropriatorului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestuia.(4) Suma prevăzută la alin. (3) poate fi suplimentată, prin hotărâre a Guvernului sau a autorității administrației publice locale competente, după caz, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizării rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință, a modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum și în orice alte situații, temeinic motivate.(5) Tabelele cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii în condițiile prezentei legi, cuprinzând județul, localitatea, indicatorul cadastral, suprafața (m2) și numele proprietarului/deținătorului, conform documentației cadastral-juridice, se vor afla la expropriator și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local al fiecărei unități administrativ-teritoriale și pe pagina proprie de internet a expropriatorului, cu 10 zile înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1).(6) Data începerii activității comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1) și data la care vor fi afișate tabelele prevăzute la alin. (5) se vor aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea unui anunț într-un ziar local.(7) În situația în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii și la actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (5), cu respectarea reglementărilor în vigoare și fără a mai fi necesară modificarea hotărârii Guvernului sau a autorității administrației publice locale competente, după caz.(8) Înainte de data începerii activității prevăzute la art. 6 alin. (1), un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință. Raportul de evaluare a terenurilor forestiere și agricole va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.-----------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.(9) Raportul de evaluare se întocmește având în vedere expertiza actualizată de Camera Notarilor Publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.-----------Alin. (9) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 5(1) Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate în baza prevederilor art. 4 alin. (1) se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum și de către orice persoană care justifică un interes legitim.(2) Cererea pentru plata despăgubirilor va conține numele și prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale și/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, prin afișare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul a tabelelor prevăzute la art. 4 alin. (5).---------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.(3) Dovada dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare, cu modificările ulterioare, în funcție de modalitatea de dobândire a drepturilor - convențională, judiciară, legală, succesorală, înțelegând prin dobândire și constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale.--------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.(4) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea și/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) și (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor și le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despăgubirile vor fi eliberate în condițiile prezentei legi.(5) În cazul în care despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptățite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărțite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice și/sau hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator.--------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.(6) În situația în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuți sau nu pot prezenta certificat de moștenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama moștenitorilor aparenți. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptățit să solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama moștenitorilor aparenți. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care își vor dovedi calitatea cu certificatul de moștenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă.---------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.(6^1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire vor fi expropriate în condițiile prezentei legi sau, după caz, transferate în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale - S.A. În ipoteza în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul despăgubirii se va consemna pe numele deținătorului și al persoanei care a făcut notificarea. În situația în care imobilul se află în domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, acesta va face obiectul transferului în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. În această ipoteză persoana îndreptățită la restituire va fi despăgubită în condițiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.--------Alin. (6^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.(7) În cazul altor situații litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) și (6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condițiile prezentei legi.(8) În cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflați în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului sau, după caz, al titularilor. Despăgubirea va fi eliberată în baza cererii formulate în acest sens, însoțită de acte autentice sau de hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de stabilire a cuantumului despăgubirii ori, după caz, de declarația autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii prevăzute în hotărârea de stabilire a despăgubirii.---------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.(9) Identificarea imobilelor supuse exproprierii, aflate în litigiu, se va face numai în coordonate cadastrale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată.---------Alin. (9) al art. 6 a fost introdus pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 6(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, respectiv de la data publicării hotărârii autorității administrației publice locale, prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul numește o comisie care verifică dreptul de proprietate ori alt drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată și constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.(2) La cererea comisiei prevăzute la alin. (1), solicitantul are obligația să completeze documentația depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile. În caz contrar, comisia prevăzută la alin. (1) va consemna despăgubirea pe numele solicitantului, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul își va dovedi dreptul în condițiile prezentei legi.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 7Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condițiile prevăzute la art. 5 și 6 se comunică solicitantului, precum și celorlalți titulari ori, după caz, titulari aparenți, se afișează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat și în extras, pe pagina proprie de internet a expropriatorului.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 8În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, în condițiile art. 5 alin. (4)-(8) și ale art. 6.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 9(1) Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii consemnate în condițiile art. 5 alin. (4)-(8) și ale art. 6 alin. (2) se poate adresa instanței judecătorești competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra terenului.(2) În cazul în care hotărârea nu a fost comunicată, orice persoană care se consideră îndreptățită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanței judecătorești competente, în termen de 3 ani de la data afișării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, în condițiile art. 7, sub sancțiunea decăderii.(3) Acțiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluționează potrivit dispozițiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce privește stabilirea despăgubirii.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.(4) Fac excepție de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile în care imobilele sunt solicitate pentru expropriere în vederea realizării lucrărilor de utilitate publică privind drumurile. În acest caz, persoanelor îndreptățite li se va atribui de expropriator despăgubirea legală.(5) Atât procedura de expropriere, cât și lucrările de utilitate publică privind drumurile care fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existența unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.-----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 10(1) Cererile adresate instanței judecătorești pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unitățile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere și a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru și sunt de competența instanțelor de drept comun.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii.(3) Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de drept comun.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.--------Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 12(1) Actele juridice care se încheie după data comunicării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii sau după data plății ori, după caz, a consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută, cu excepția celor care clarifică ulterior exproprierii situația juridică a imobilelor, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (4)-(8) și art. 6 alin. (2) din prezenta lege.(2) Începând cu data publicării hotărârii prevăzute la art. 4 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan în intravilan, precum și cele prin care se face trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativteritoriale, referitoare la imobilele necesar a fi expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absolută.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.---------Art. 13 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 13^1Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de construcție de drumuri de interes național, județean și local din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (3) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 și 42 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic.---------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 14(1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de construcție de autostrăzi și drumuri naționale din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 și 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, și art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, aprobată și modificată prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În vederea asigurării continuității echilibrului ecologic în țara noastră prin asigurarea integrității fondului forestier național, sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de creștere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, precum și cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzute de lege, se asigură de la bugetul de stat, pe bază de programe anuale.(3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsă în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică aflat la dispoziția autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creștere a arboretului, precum și cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă la Fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.---------Art. 14 a revenit la forma avută la publicare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 75 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007 de către LEGEA nr. 35 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009.  +  Articolul 15Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativteritoriale și în administrarea expropriatorului operează de drept la data plății despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în condițiile prezentei legi.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 16Secretarii unităților administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum și notarii publici sunt obligați să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informațiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.  +  Articolul 17Serviciile privind înregistrarea, avizarea și recepționarea documentațiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de construire de drumuri de interes național, județean și local, precum și orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plată.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 18Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum și cu cele ale Codului civil și ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel.  +  Articolul 18^1(1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizații emise unor terțe persoane pentru imobilele supuse exproprierii de la data avizării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, a documentațiilor cadastral-juridice sunt lovite de nulitate absolută.(2) Neeliberarea în termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor de autoritățile în a căror sarcină cade eliberarea lor se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local.(4) Dispozițiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situația în care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizații, constructorii înregistrează întârzieri în executarea lucrărilor definite la art. 1, valoarea daunelor pretinse de către aceștia va fi suportată de instituțiile care se fac vinovate de depășirea termenelor stabilite la art. 3 alin. (5), (6) și (8).(6) Dispoziția prevăzută la alin. (5) se aplică și în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizații unor terțe persoane pentru imobilele supuse exproprierii.--------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 19În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 184 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 31 octombrie 2008.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 25 mai 2004.Nr. 198.-------