ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 14 februarie 2000privind înființarea Institutului Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 16 februarie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" prin reorganizarea Institutului de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" care se desființează.(2) Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" este instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sectorul 1, care funcționează în compunerea Ministerului Apărării Naționale. (la 14-10-2017, sintagma: sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 167 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017 )  +  Articolul 2(1) Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" are următoarele atribuții:a) efectuează selecția, expertiza medicală și psihologică pentru personalul aeronautic militar și civil care desfășoară activități aeronautice și spatiale și eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naționale și internaționale specifice, în condițiile autorizării corespunzătoare și în conformitate cu legislația și cu reglementările naționale;b) asigura fundamentarea științifică și elaborează normele tehnico-metodologice de expertiza medicală și psihologică privind capacitatea individuală de exercitare a atribuțiilor în activități aeronautice și spatiale, în condiții de siguranță și eficienta;c) executa expertizarea medicală a personalului aeronautic care participa la misiuni speciale în țara și în străinătate;d) examinează personalul aeronautic militar și civil din România, precum și personalul aeronautic militar și civil din străinătate, care desfășoară activități aeronautice în România;e) participa cu specialiști la investigarea evenimentelor de aviatie militară și civilă, la solicitare;f) efectuează și certifica calificarea în domeniul medicinei aeronautice și spatiale pentru cadrele militare și alți specialiști angajați în activități aeronautice și spatiale, asigura pregătirea pentru doctorat, cu respectarea prevederilor legislației și reglementărilor specifice naționale;g) efectuează cursuri de instruire și certifica competența în performanțele și siguranța factorului uman, urgente medico-aeronautice pentru personalul angajat în activități aeronautice și spatiale;h) desfășoară activități de cercetare științifică privind medicina aeronautica și spatiala, pentru necesitați proprii sau pentru terți, pe bază de contract;i) elaborează programe de profilaxie a afectiunilor cu incidența și prevalenta importanța la personalul aeronautic militar și civil;j) asigura asistența medicală specializată și produse farmaceutice pentru personalul aeronautic, militar și civil, pentru familiile acestora, pentru cadrele militare active, în rezerva sau în retragere, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța naționala și justiție, conform prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare;k) reprezintă România în relațiile internaționale în domeniul medicinei aeronautice și spatiale;l) editează, traduce, multiplica, tipareste și comercializează lucrări specifice domeniului de activitate, pe bază de tarife stabilite în condițiile legii.(2) Serviciile furnizate instituțiilor interesate se vor face pe bază de protocol încheiat cu acestea.  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a Institutului Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale și va fi formată dintr-un număr maxim de 170 de posturi.(2) Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" va fi condus de un consiliu de conducere și de un director general (comandant) numit prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență personalul încadrat în prezent la Institutul de Medicina Aeronautica "General doctor aviator Victor Anastasiu" se transfera la Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" și își păstrează drepturile salariale avute la data transferului.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" se constituie prin preluare pe bază de protocol de predare-preluare a activului și pasivului Institutului de Medicina Aeronautica "General doctor aviator Victor Anastasiu", stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 6(1) Institutul Național de Medicina Aeronautica și Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" se finanțează din venituri extrabugetare, din alocații de la bugetul de stat, precum și din donații și sponsorizări, în condițiile legii.(2) Veniturile extrabugetare provin din veniturile realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate, precum și din alte venituri obținute în condițiile legii.  +  Articolul 7Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 385/1999 privind organizarea Ministerului Apărării Naționale se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Decretul nr. 168/1979 privind expertizarea și stabilirea aptitudinii de zbor a personalului din aviația militară și civilă, precum și a cosmonautilor și orice alte dispoziții contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Ioan Mircea Plangu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Irinel Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul transporturilor,
  Aleodor Francu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  ----------