NORME METODOLOGICE din 14 decembrie 1999privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 17 decembrie 1999  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.031 din 14 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 620 din 17 decembrie 1999.
  1. Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local.În baza inventarelor întocmite pentru bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, a căror apartenența a fost stabilită prin hotărâre a Guvernului, regiile autonome, instituțiile publice, consiliile locale și consiliile județene, după caz, care, potrivit legii, administrează astfel de bunuri, înregistrează bunurile respective în conturi contabile distincte, după cum urmează:a) regiile autonome, precum și institutele naționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare, care, potrivit legii, administrează bunuri din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, înregistrează în contabilitate bunurile respective în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizari, analitic distinct, iar în pasiv, în creditul contului 1015.02 "Patrimoniul public". Evidenta analitica se tine pe surse de dobândire, potrivit legii;b) societățile comerciale, companiile naționale sau societățile naționale înființate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și care se predau organelor de specialitate ale administrației publice centrale sau locale, după caz, înregistrează în contabilitate aceste operațiuni astfel:       %               =         212  - cu valoarea de înregistrare a                                        mijloacelor fixe predate    1015.02                           - cu valoarea neamortizata a                                        mijloacelor fixe predate      281                             - cu amortizarea calculată până                                        la apariția Legii nr. 15/1994                       și    1015.02            =         118  - cu sumele rămase în soldul                                         creditor al contului 1015.02                                        "Patrimoniul public"                      sau      118              =         212  - cu sumele reprezentând                                        mijloace fixe aparținând                                        domeniului public, achiziționate                                        din alte surse;Bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, nu sunt de uz sau de interes public se înregistrează în conturi contabile distincte potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.2. Planurile de conturi pentru instituțiile publice, consiliile locale și județene se modifica și se completează potrivit anexei nr. 1.3. Bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, respectiv domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, se înregistrează la intrarea în patrimoniu în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizari, analitic distinct, iar în pasiv, în creditul conturilor 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului", respectiv 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale", după caz.4. Funcțiunea conturilor nou-introduse este prezentată în anexa nr. 2, iar Monografia privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale este prezentată în anexa nr. 3.5. Bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, neevaluate în expresie bănească, se înregistrează în evidenta tehnic-operativă în unități naturale sau natural-convenționale, după caz.6. Bunurile proprietate publică aflate în administrarea regiilor autonome, respectiv a ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și a instituțiilor publice de interes național sau local, se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.7. Ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și consiliile județene, consiliile locale sau instituțiile publice de interes local, care, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pot concesiona, pot închiria sau pot da în folosință gratuita bunuri proprietate publică ori privată a statului, respectiv a unității administrativ-teritoriale, au obligația înregistrării acestora în conturi corespunzătoare de imobilizari, analitic distinct.8. Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosință gratuita bunuri din domeniul public ori privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale au obligația inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit și titularului dreptului de administrare.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceCOMPLETĂRIîn planurile de conturi pentru instituții publice și consilii locale și județene  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  Simbolul conturilor  Funcția Nr.                                       Clasa  ────────────────────  contu- crt.        Denumirea conturilor                 Sintetice Analitice   rilor                                                                        Activ/                                                                        Pasiv ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1                   2                       3       4         5         6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. La instituțiile publice      1. Conturi introduse în activ*):      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        public al statului**)                  0      011       011.01    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        public al statului, aflate în                  administrare                           0      011    011.01.01    A       - Terenuri care alcătuiesc domeniul        public al statului, date în         concesiune, închiriere sau în         folosință gratuita                     0      011    011.01.02    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul         privat al statului                     0      011       011.02    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul         privat al statului, aflate în         administrare                           0      011    011.02.01    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        privat al statului, date în         concesiune, închiriere sau în         folosință gratuita                     0      011    011.02.02    A      - Garanții constituite de concesionar    9      928        -        A      2. Conturi introduse în pasiv:      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul public al statului            3      306        -        P      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul privat al statului            3      307        -        P      3. Conturi eliminate din pasiv:      - Fondul mijloacelor fixe și al         terenurilor                            3      310        -        P    B. La consiliile județene și la consiliile locale      1. Conturi introduse în activ*):      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        public al unității         administrativ-teritoriale              0      011       011.03    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        public al unității         administrativ-teritoriale, aflate        în administrare                        0      011    011.03.01    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        public al unității         administrativ-teritoriale, date în        concesiune, închiriere sau în         folosință gratuita                     0      011    011.03.02    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        privat al unității         administrativ-teritoriale              0      011       011.04    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        privat al unității         administrativ-teritoriale,         aflate în administrare                 0      011    011.04.01    A      - Terenuri care alcătuiesc domeniul        privat al unității         administrativ-teritoriale, date        în concesiune, închiriere sau în        folosință gratuita                     0      011    011.04.02    A      - Garanții constituite de concesionar    9      928         -       A      2. Conturi introduse în pasiv:      - Fondul bunurilor care alcătuiesc        domeniul public al unității         administrativ-teritoriale              3      308         -       P      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul public al județului           3      308       308.01    P      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul public de interes local       3      308       308.02    P      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul privat al unității         administrativ-teritoriale              3      309         -       P      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul privat al județului           3      309       309.01    P      - Fondul bunurilor care alcătuiesc         domeniul privat de interes local       3      309       309.02    P      3. Conturi eliminate:      - Fondul mijloacelor fixe și terenurilor 3      310         -       P      C. La consiliile locale comunale se          introduc și se elimina, după caz,          partizile corespunzătoare conturilor          contabile de la consiliile locale. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă
      *) Pentru bunurile de natura amenajărilor de terenuri și a mijloacelor fixe se deschid conturi analitice distincte în cadrul conturilor 012 și 013, după caz, potrivit metodologiei de la "terenuri".
      **) Cu excepția celor dobândite din venituri publice extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceFUNCȚIUNEA CONTURILOR NOU - INTRODUSEContul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale și instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat subordonate acestora țin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, potrivit legii.Evidenta analitica se tine pe surse de dobândire, potrivit legii.Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul public al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul public al statului, în condițiile legii.Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului la un moment dat.Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se crediteaza prin debitul conturilor:310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"– cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al statului, atestate prin hotărâre a Guvernului);011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii.Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se debiteaza prin creditul conturilor:011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora țin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii.Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul privat al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul privat al statului, în condițiile legii.Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului la un moment dat.Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se crediteaza prin debitul conturilor:310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"– cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii, existente în patrimoniu;011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii.Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se debiteaza prin creditul conturilor:011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale"Cu ajutorul acestui cont consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, precum și instituțiile finanțate integral de la bugetul local subordonate acestora țin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii.Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale la un moment dat.Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" se desfășoară în analitic astfel:308.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului"308.02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local"În cadrul conturilor de mai sus se deschid fise analitice, distincte pe surse de dobândire, potrivit legii.Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" se crediteaza prin debitul conturilor:310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"– cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care aparțin domeniului public județean sau de interes local, atestate prin hotărâre a Guvernului);011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe" – cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor:011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale"Cu ajutorul acestui cont consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, precum și instituțiile publice și serviciile publice subordonate acestora țin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii.Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale la un moment dat.Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" se desfășoară în analitic astfel:309.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al județului"309.02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat de interes local"Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" se crediteaza prin debitul conturilor:310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"– cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patrimoniu;011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor:011 "Terenuri"– cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;012 "Amenajări de terenuri"– cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;013 "Mijloace fixe"– cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.Contul 928 "Garanții constituite de concesionari"Cu ajutorul acestui cont ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, consiliile județene, consiliile locale sau instituțiile publice de interes local, care, potrivit legii, au calitatea de concendent, în numele statului, județului, orașului sau al comunei, după caz, țin evidenta garanțiilor constituite de concesionar pentru bunurile, activitățile sau serviciile publice concesionate potrivit legii.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare concesionar.Contul 928 "Garanții constituite de concesionari" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează garanțiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar în credit, garanțiile restituite sau reținute de la concesionar, în condițiile legii.Soldul debitor al contului reprezintă garanțiile constituite de concesionar la un moment dat.  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceMONOGRAFIEprivind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Explicatia operațiunii                            Cont        Cont                                                             debitor    creditor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. La ministere sau la alte organe de specialitate       ale administrației publice centrale   1. Evidenta bunurilor aflate în administrare  - pe baza hotărârii Guvernului care atesta apartenența     bunurilor la domeniul public al statului                  310        306  - intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit    legii, alcătuiesc domeniul public al statului          011.01.01     306                                                             (013)      (306)  - ieșirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit     legii, alcătuiesc domeniul public al statului             306     011.01.01                                                             (306)      (013)  2. Evidenta bunurilor date în concesiune  - pe baza contractului de concesiune, potrivit     legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul       011.01.02  011.01.01    concesiunii                                              (013)      (013)  - garanția constituită de concesionar, potrivit     legii                                                     928         -  - redeventa lunară datorată de concesionar, potrivit    legii, precum și penalități datorate pentru neplata     la termen a redeventei                                    220        531  - redeventa virata de concesionar în contul bugetului    de stat (pe baza documentului care atesta virarea)        232        220                                                                    și                                                              531        232  - la expirarea termenului de concesiune,     înregistrarea bunurilor care au făcut     obiectul concesiunii                                   011.01.01  011.01.02  - la expirarea termenului de concesiune,     înregistrarea bunurilor care au rezultat     în urma investițiilor impuse prin caietul     de sarcini:    - modernizări la bunurile care au făcut      obiectul concesiunii                                    013        306    - alte investiții, materializate în bunuri      care aparțin domeniului public sau privat,      după caz                                                013        306                                                                        (307)    - la expirarea termenului de concesiune,      înregistrarea bunurilor preluate, care au       aparținut concesionarului și au fost utilizate      de către acesta pe durata concesiunii                011.01.01     306                                                             (013)      (306)                                                                    sau                                                           011.01.01     307                                                             (013)      (307)   3. Evidenta bunurilor închiriate  - pe baza contractului de închiriere, potrivit    hotărârii Guvernului, înregistrarea bunurilor    care fac obiectul închirierii                          011.01.02  011.01.01                                                             (013)      (013)  - chiria lunară datorată de chiriaș potrivit    legii, precum și penalitățile datorate pentru    neplata la termen a chiriei                               220        531  - chiria virata de chiriaș în contul bugetului    de stat, în cuantumul stabilit (pe baza    documentului care atesta virarea)                         232        220                                                                    și                                                              531        232  - cota-parte din chirie, stabilită prin     hotărâre a Guvernului, lăsată la dispoziția     titularului dreptului de administrare,     încasată de la chiriaș                                    120        220                                                                    și                                                              531        520   B. La instituțiile publice din subordinea ministerelor      sau a altor organe de specialitate ale administrației      publice centrale (instituții de interes național)  1. Evidenta bunurilor aflate în administrare  - pe baza hotărârii Guvernului care atesta    apartenența bunurilor la domeniul public    al statului                                               310        306  - intrarea în patrimoniu a bunurilor care,    potrivit legii, alcătuiesc domeniul public    al statului                                            011.01.01     306                                                             (013)      (306)  - ieșirea din patrimoniu a bunurilor care,     potrivit legii, alcătuiesc domeniul public     al statului                                               306     011.01.01                                                             (306)      (013)   C. La consiliile județene, consiliile locale sau      la instituțiile publice de interes local  1. Evidenta bunurilor aflate în administrare  - pe baza hotărârii Guvernului care atesta     apartenența bunurilor la domeniul public al    unității administrativ-teritoriale                        310        308  - intrarea în patrimoniu a bunurilor care,     potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al    unității administrativ-teritoriale                     011.03.01     308                                                             (013)      (308)  - ieșirea din patrimoniu a bunurilor care,    potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al    unității administrativ-teritoriale                        308     011.03.01                                                             (309)      (013)  2. Evidenta bunurilor date în concesiune  - pe baza contractului de concesiune, potrivit    legii, înregistrarea bunurilor care fac     obiectul concesiunii                                   011.03.02  011.03.01                                                             (013)      (013)  - garanția constituită de concesionar, potrivit legii       928         -  - redeventa lunară datorată de concesionar, potrivit    legii, precum și penalități datorate pentru neplata    la termen a redeventei                                    220        531  - redeventa virata de concesionar în contul bugetului    local (pe baza documentului care atesta virarea)          232        220                                                                    și                                                              531        232  - la expirarea termenului de concesiune,     înregistrarea bunurilor care au făcut    obiectul concesiunii                                   011.03.01  011.03.02  - la expirarea termenului de concesiune,     înregistrarea bunurilor care au rezultat în     urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini:    - modernizări la bunurile care au făcut obiectul       concesiunii                                             013        308    - alte investiții materializate în bunuri care      aparțin domeniului public sau privat, după caz          013        308                                                                        (309)    - la expirarea termenului de concesiune,       înregistrarea bunurilor preluate, care au       aparținut concesionarului și au fost utilizate      de către acesta pe durata concesiunii                011.03.01     308                                                             (013)      (308)                                                                    sau                                                           011.01.01     309                                                             (013)      (309)  3. Evidenta bunurilor închiriate  - pe baza contractului de închiriere, potrivit    hotărârii consiliului județean, a Consiliului    General al Municipiului București sau a     consiliului local, după caz, înregistrarea     bunurilor care fac obiectul închirierii                011.03.02  011.03.01                                                             (013)      (013)  - chiria lunară datorată de chiriaș potrivit legii,    precum și penalitățile datorate pentru neplata     la termen a chiriei                                       220        531  - chiria virata de chiriaș în contul bugetului de    stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului    care atesta virarea)                                      232        220                                                                    și                                                              531        232  - cota-parte din chirie stabilită prin hotărâre    a consiliului județean, a Consiliului General    al Municipiului București sau a consiliului     local, după caz, lăsată la dispoziția titularului    dreptului de administrare, încasată de la chiriaș         120        220                                                              531        520  D. Abrogată.  E. Abrogată.  F. La persoanele juridice fără scop lucrativ,     care desfășoară activitatea de binefacere     sau de utilitate publică  - preluarea, în folosință gratuita pe termen limitat,    de imobile din patrimoniul statului sau al     unității administrativ-teritoriale                       8033         - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 30-07-2007, Anexa nr. 3 a fost modificată de Litera b), Articolul III din LEGEA nr. 259 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007 prin abrogarea Literelor D si E ) --------