ORDONANTA nr. 72 din 27 august 1999pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 31 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 32 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, în valoare de 1,67 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului privind extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei-Ochiuri, judeţul Dambovita.  +  Articolul 2Aplicarea acordului-cadru va fi realizată de Consiliul Local al Comunei Gura Ocnitei-Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei- Ochiuri, desemnat ca agenţie de implementare.  +  Articolul 3Finanţarea proiectului se va asigura pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia din împrumutul acordat de Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, din fonduri de la bugetul de stat şi din alocaţii din bugetul Consiliului Judeţean Dambovita, conform planului de finanţare inclus în acordul subsidiar de împrumut menţionat la art. 5.Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie, majorate în mod corespunzător cu valoarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile în România, vor fi prevăzute prin legea bugetului de stat, ca poziţie distinctă şi globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, şi vor fi puse la dispoziţie prin bugetul anual al Consiliului Local Gura Ocnitei, aprobat în condiţiile legii.  +  Articolul 4Rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor şi a altor costuri interne şi externe, aferente împrumutului, vor fi suportate de către Consiliul Local Gura Ocnitei din surse cu aceasta destinaţie, prevăzute anual în bugetul propriu, şi din sume alocate de la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. Sumele ce vor fi alocate de la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, pentru aceste destinaţii, vor reprezenta cel puţin 50% din totalul plăţilor anuale necesare.În acest sens, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Consiliul Local Gura Ocnitei va încheia o convenţie cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin care se va stabili modul de asigurare a efectuării plăţilor.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor va încheia cu Consiliul Local Gura Ocnitei - Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei-Ochiuri un acord subsidiar de împrumut prin care va transfera acestuia obligaţiile şi răspunderile care decurg din acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1.  +  Articolul 6Echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea proiectului privind extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei-Ochiuri, este cel valabil la data încheierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei şi poate fi modificat, pe parcursul executării lucrărilor, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe propria răspundere a Consiliului Local Gura Ocnitei şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei-Ochiuri, precum şi în urma modificării legislaţiei româneşti care reglementează taxele şi impozitele aferente proiectului, datorate şi plătibile în România.  +  Articolul 7Guvernul României este autorizat ca prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, sa introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe componente, precum şi orice alte modificări şi detalieri, care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei sau sa determine noi condiţionalitati economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaACORD 29/07/1999