ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 (**republicată**)privind activitatea de audit financiar**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 22 august 2003    **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanța Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 133/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003. Ulterior a mai fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 12/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.  +  Capitolul IDispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează auditul financiar și exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de lege. (la 15-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 2Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale, potrivit reglementărilor legale în domeniu. (la 15-07-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 3(1) Auditorul financiar este persoana fizică ce dobândește această calitate în condițiile legii.(2) Firma de audit este persoana juridică ce se autorizează în condițiile legii.(3) Auditul financiar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în condițiile legii și care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, și constă, în principal, din următoarele activități:a) auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în condițiile legii;b) auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii;c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră;e) audit intern, altul decât auditul public intern.(4) Auditorii financiari și firmele de audit pot desfășura și alte activități, precum:a) consultanță financiar-contabilă;b) management financiar-contabil;c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective. (la 15-07-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 4Auditorii financiari și firmele de audit, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională. (la 15-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul IIÎnființarea, organizarea și atribuțiile Camerei Auditorilor Financiari din România  +  Articolul 5(1) Se înființează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial.(2) Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. (la 15-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (3) Camera are, în principal, următoarele atribuții:a) reglementarea și monitorizarea activităților desfășurate de către membrii săi, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e);b) atribuțiile delegate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, sub supravegherea și controlul acesteia;c) reprezentarea intereselor membrilor săi. (la 15-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (4) Camera elaborează:a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Conferinței membrilor Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;b) normele de audit intern, altele decât cele de audit public intern;c) reglementările necesare efectuării activităților prevăzute la alin. (6);d) alte reglementări necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor Camerei. (la 15-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (5) Reglementările prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei. (la 15-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (6) Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e);b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e);c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul Finanțelor Publice, precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în condițiile legii;e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 32^1 alin. (4);f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de audit, după caz, în condițiile legii;g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional;h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 15-07-2017, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari, în condițiile legii. (la 15-07-2017, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (la 08-03-2010, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 6(1) Camera are sediul în municipiul București, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5.(2) Camera poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate, fără personalitate juridică.(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului Camerei.(4) Membrii și președintele Consiliului Camerei sunt aleși în cadrul Conferinței, dintre auditorii financiari, pentru un mandat de 3 ani, putând îndeplini cel mult două mandate.(5) Consiliul Camerei este format din 11 membri, inclusiv președintele acestuia.(6) Alegerea membrilor și a președintelui Consiliului Camerei se desfășoară în conformitate cu procedura de alegeri aprobată de către Consiliul Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS.(7) În cadrul Conferinței, președintele Consiliului Camerei se alege separat de alegerea membrilor Consiliului Camerei.(8) Membrii Consiliului aleg, dintre aceștia, pentru aceeași perioadă, membrii Biroului permanent, cu excepția persoanei prevăzute la alin. (7).(9) Conferința este formată din membrii Camerei care au calitatea de auditor financiar și au îndeplinite obligațiile către Cameră, în anul anterior desfășurării Conferinței, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.(10) Membrii Consiliului Camerei, membrii structurilor de disciplină ale acesteia, precum și angajații Camerei au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese. (la 15-07-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 7Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligați să solicite suspendarea lor din funcția pe care o dețin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii.  +  Articolul 8(1) Camera are ca membri auditori financiari care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi și firme de audit, conform legii.(2) Auditorul sau auditorii financiari care semnează raportul de audit sau alte rapoarte prevăzute de standardele internaționale de audit, în nume propriu sau în numele unei persoane juridice, trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ.(3) Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entității economice respective, decad din această calitate:a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ, un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditată;c) persoanele cărora le este interzisă ocuparea funcției de administrator;d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.(4) Auditorii financiari care coordonează activitatea de audit intern conform art. 23 trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ. (la 15-07-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 9Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entității economice respective, decad din aceasta calitate:a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditata;c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, potrivit legii;d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.  +  Articolul 10Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul IIIAtribuirea calității de auditor financiar, educație continuă și recunoaștere reciprocă (la 08-03-2010, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 13^1(1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru ași menține cunoștințele teoretice și competențele profesionale la un nivel înalt.(2) Nerespectarea cerințelor privind formarea profesională continuă se sancționează potrivit reglementărilor emise în acest sens, conform legii. (la 15-07-2017, Articolul 13^1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 13^2Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calității serviciilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e), prestate de auditorii financiari și firmele de audit. (la 15-07-2017, Articolul 13^2 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul IVExercitarea independenta a profesiei de auditor financiar  +  Articolul 14Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este membru persoana activa a Camerei;b) îndeplinește condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.  +  Articolul 15(1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entități economice dacă este angajata a acesteia ori dacă are relații cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea economică respectiva are relații care conduc la situația de incompatibilitate sau conflict de interese.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înțelege toate situațiile care conduc la stirbirea cerinței fundamentale de independenta în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.  +  Articolul 16Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condițiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligația sa renunțe imediat la contractul sau și sa notifice clientului încetarea acestuia, precum și motivul renunțării.  +  Articolul 17Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 17 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Capitolul VIndependenta și integritate profesională  +  Articolul 18Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condițiile de independență și integritate prevăzute de legislația în domeniu. (la 08-03-2010, Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 19 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Capitolul VIAuditul intern  +  Articolul 20(1) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit legii.(2) Standardele de audit intern aplicabile entităților prevăzute la alin. (1) sunt standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Cameră.(3) La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează și funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice. (la 15-07-2017, Articolul 20 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 21 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 22 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 23Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.  +  Articolul 24Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 24 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 14, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 25 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 14, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul VIISupravegherea publică (la 08-03-2010, Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 26Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 26 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 14, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 28 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 29La entitățile care optează pentru auditarea situațiilor financiare, auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în măsura în care nu constituie un audit statutar, potrivit legii. (la 15-07-2017, Articolul 29 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 30Ministerul Finanțelor Publice elaborează și promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Camerei, cu consultarea acesteia și a ASPAAS. (la 15-07-2017, Articolul 30 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul VIIIAbrogat. (la 15-07-2017, Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 17, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 15-07-2017, Articolul 31 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 17, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul IXInvestigații și sancțiuni (la 08-03-2010, Titlul Cap. IX a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 32(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.(2) Abaterile disciplinare săvârșite de auditorii financiari și firmele de audit pentru care se aplică sancțiuni disciplinare de către Comisia de disciplină a Camerei se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.(3) Procedura de constatare a abaterilor disciplinare și de aplicare a sancțiunilor disciplinare, precum și modul de desfășurare a procedurii disciplinare sunt cuprinse în Regulamentul Comisiei de disciplină a Camerei. (la 15-07-2017, Articolul 32 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 18, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 32^1(1) În cadrul Camerei se constituie și funcționează Comisia de disciplină.(2) Comisia de disciplină a Camerei este competentă cu soluționarea sesizărilor disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârșite de auditorii financiari și firmele de audit, dacă faptele acestora au legătură cu efectuarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c).(3) Organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de disciplină, elaborat de Cameră.(4) Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari și firmelor de audit următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment public în care sunt identificate persoana responsabilă și natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a Camerei;b) penalitate disciplinară cuprinsă între 2 și 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% și 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activității de audit statutar, pentru firmele de audit;d) suspendarea activității cuprinsă între un an și 3 ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c).(5) Comisia de disciplină din cadrul Camerei înaintează propunerea de retragere a autorizării unui auditor financiar sau unei firme de audit, pentru abateri grave, către ASPAAS, spre competentă soluționare, conform legii.(6) Procedura disciplinară se suspendă în situația în care împotriva auditorului financiar cercetat disciplinar s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă.(7) Persoana cercetată disciplinar este obligată să aducă la cunoștința Camerei faptul că s-a dispus împotriva sa punerea în mișcare a acțiunii penale.(8) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România se pot contesta la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile.(9) Contestația formulată potrivit alin. (8) și comunicată potrivit prevederilor art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a Camerei. (la 15-07-2017, Articolul 32^1 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 19, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul IX^1Veniturile Camerei (la 15-07-2017, Capitolul IX^1 a fost introdus de Punctul 20, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 32^2Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:a) cotizații anuale fixe și variabile de la membrii săi;b) cotizații de la auditorii financiari stagiari;c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale;d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;e) sancțiuni pecuniare aplicate conform art. 32^1 alin. (4) lit. b) și c);f) donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. (la 15-07-2017, Capitolul IX^1 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 20, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 32^3(1) Cuantumul cotizațiilor, taxelor și al altor venituri ale Camerei, precum și modalitatea de încasare se aprobă de Consiliului Camerei.(2) Membrii Camerei datorează acesteia cotizații anuale fixe și variabile.(3) Cotizațiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizată din activitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 15-07-2017, Capitolul IX^1 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 20, Articolul 86, Titlul III din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 33 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Capitolul XAbrogat. (la 08-03-2010, Cap. X a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 34 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 35Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 35 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 36Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 36 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 37 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Capitolul XIDispoziții finale  +  Articolul 38Abrogat. (la 08-03-2010, Art. 38 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 39(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiza contabila și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare.(2) Abrogat. (la 08-03-2010, Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. )  +  Articolul 40Hotărârile Conferinței Camerei, ale Consiliului Camerei, precum și legislația care reglementează organizarea și funcționarea Camerei Auditorilor Financiari din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 08-03-2010, Art. 40 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. ) Notă
    Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanța Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus în forma republicabila:Articolul IIResponsabilii pentru organizarea activității de audit intern care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atribuții, timp de cel mult 4 ani, perioada în care pot obține calitatea de auditor financiar, în condițiile legii.
    -----