CONDIȚII din 1 martie 2011 speciale ale contractului pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2011    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 146 din 1 martie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 188 din 17 martie 2011.
    Condițiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste Condiții Speciale completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract.Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale.În cazul unor neconcordante între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale.Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale.1.1.1.1. Contract"Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiții speciale.1.1.1.5. Specificații"Specificații" înseamnă documentul intitulat Specificații Tehnice, așa cum este inclus în Contract și orice alte modificări sau adăugiri ale Specificațiilor Tehnice în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de document explicitează caracteristicile Lucrărilor.1.1.3.5. Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor:"Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepție numită de către Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandând sau nu recepționarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10.1.1.3.8. Procesul Verbal de Recepție Finală:"Procesul Verbal de Recepție Finală" înseamnă procesul verbal întocmit și semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepție finală numită de către Beneficiar la cererea Inginerului, recomandând sau nu receptionarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.1.1.3.10. Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor"Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor" înseamnă certificatul emis de Inginer precizând data la care Lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepția unor lucrări minore rămase neexecutate și a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste Lucrări sunt finalizate și defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.1.1.3.11. Certificatul de Recepție Finală"Certificatul de Recepție Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.1.1.4.13. Preț Unitar"Prețul Unitar" este prețul unei unități cantitative din Lista de Cantități excluzând TVA-ul.1.1.5.6. Sector"Sector" inseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de Începere a Lucrărilor.1.1.6.7. Șantier"Șantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele, și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului.Suprafețele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii și pentru organizarea de șantier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Șantierului, însă obligația asigurării dreptului de acces la acestea și plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafețe va fi responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.1.1.6.10. Jurnalul de Șantier:"Jurnalul de Șantier" înseamnă jurnalul definit în Sub-Clauza 4.25 [Jurnalul de Șantier] și pe care Antreprenorul îl întocmește în conformitate cu prevederile acelei Sub-Clauze.1.5. Prioritatea DocumentelorDocumentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu ordinea stabilită în Articolul 2 din Acordul Contractual.Actele adiționale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanțe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguității, erorii sau discrepanțelor. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau alta pretenție atunci când Inginerul emite o clarificare.1.6. Acordul ContractualPărțile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conținutul din formularul Anexă la documentația de atribuire.1.7. CesiuneaÎn prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.----------Subclauza 1.7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 211 din 12 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2012.1.12. Informații ConfidențialeAntreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Inginerului, toate informațiile confidențiale sau alte informații, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului.Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private și confidentiale, exceptând situațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publică, nu va permite publicarea și nu va dezvălui orice informații confidențiale despre Lucrări în nicio publicație comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului.2.1. Dreptul de Acces pe ȘantierÎn termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Șantier și punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces în Șantier și punerea în posesia acestuia și etapizat, pe Sectoare, acesta având obligația să execute Lucrările în conformitate cu această etapizare și cu respectarea termenelor contractuale stabilite.Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita să pună Antreprenorul în posesia unor fundații, structuri, echipamente sau căi de acces, Beneficiarul va acționa în acest sens la termenul și în condițiile prevăzute în Specificații. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea Garanției de Bună Execuție.Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Șantier și punerea în posesia acestuia astfel încât să se realizeze lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legatură cu împrejurarea că punerea în posesie a Șantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, și își va revizui corespunzător programul de execuție astfel încât să asigure finalizarea execuției fiecărui Sector până la expirarea Duratei de Execuție a Lucrărilor.Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-și asigura orice drept de acces și posesia pentru orice suprafața de teren suplimentară fată de locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente. Aceste suprafețe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrările Provizorii, drumuri de acces și organizarea de șantier a Antreprenorului.Suprafețele pentru Lucrări Provizorii a căror poziționare este în afara zonei afectate de lucrările prezentului Acord Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Șantierului.Antreprenorul va permite desfășurarea unui trafic fluent de vehicule și personae, în toate condițiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract și de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietăților învecinate, cât și pentru proprietari de utilități și operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor.Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren și nici drepturi asupra unui teren pe care se vor efectua Lucrările Permanente în absența unui acord, obținut în prealabil, în scris, din partea Beneficiarului.Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreună cu orice alte drepturi privind un teren, teren dobândit de către Antreprenor la alegerea sa și care a fost inclus ulterior în Lucrările Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit și degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislația română în vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren în conformitate cu dispozițiile prezentei Clauze 2.1.2.5. Revendicările BeneficiaruluiDacă Beneficiarul se consideră îndreptățit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiții sau în legătură cu Contractul și/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înștiința Antreprenorul și îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situația unor plăți efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înștiințare nu este necesară.Înștiințarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoștință despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înștiințarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade.Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivație a revendicării și trebuie să includă o justificare a sumei și a prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptățit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptățit să o primească de la Antreprenor și/sau (îi) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare a Defecțiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor].Această sumă poate fi dedusă din Prețul Contractului și din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi îndreptățit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.Sumele prevăzute în contract și în "Anexa la oferta", cu titlul de penalități, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer și aprobate de Beneficiar și vor fi facturate separat Antreprenorului.În cazul în care Antreprenorul nu achită sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data comunicării facturii de către Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptățit, fără nicio notificare prealabilă și fără altă formalitate, să suspende plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrările executate, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, în conformitate cu prevederile prezentei clauze.3.1. Responsabilitățile și Autoritatea IngineruluiBeneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obligațiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experiență și calificare corespunzătoare și alt personal de specialitate care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile.Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuții Inginerul trebuie să obțină aprobarea Beneficiarului înainte de a-și exercită autoritatea, atribuțiile respective vor fi cele specificate în Condițiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorității Inginerului, cu excepția celor stabilite cu Antreprenorul.În orice situație în care Inginerul își exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului, a fost dat.Cu excepția altor prevederi menționate în aceste Condiții:(a) Se va considera că Inginerul acționează în numele Beneficiarului de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în Contract; și(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absența obiecțiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.Înainte de a acționa potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Condiții, Inginerul va obține de la Beneficiar aprobările specifice:a) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea consimțământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuși;b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea oricărei prelungiri a Duratei de Execuție;c) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor;d) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepție Finală;e) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Prețul Contractului să depășească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor acte adiționale la Contract;f) Sub-Clauza 13.1: de asemenea, aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după evaluare, ar avea implicații financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată.g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei omiteri a unor lucrări.În pofida obligațiilor specificate mai sus și necesare pentru a obține autorizarea/acordul, în condițiile în care Inginerul consideră că a survenit o situație de urgență care pune în pericol siguranța/viața unei/unor persoane sau siguranța Lucrărilor sau a proprietăților învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe Antreprenor de răspunderea și obligațiile asumate prin Contract, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau acțiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Prețului Contractului, aferenta acestor instrucțiuni și va înștiința imediat Beneficiarul despre aceasta.3.4. Înlocuirea IngineruluiDacă Beneficiarul dorește să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puțin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul înlocuitor al Inginerului.3.6. Întâlnirile de ManagementAntreprenorul și Inginerul vor organiza întâlniri săptămânale de management în scopul revizuirii pregătirilor pentru lucrările viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Inginerului și ai Antreprenorului și vor fi invitați și reprezentanții Beneficiarului și alte persoane despre care Beneficiarul va înștiința Antreprenorul și pe Inginer.Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregătită de către Inginer și va cuprinde o trecere în revistă a progresului lucrărilor, a programului de lucru și planurile pentru viitoarele activități, situația personalului, engineering, siguranța, echipamente, achiziția de materiale, plăți, identificarea riscurilor și stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăți curente și viitoare, interacțiunea cu alți antreprenori revendicări, precum și alte subiecte care vor fi considerate relevante.Timpul și locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuției.Inginerul va furniza participanților la întâlnire copii ale agendei și ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmează a fi discutate.Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire și îl va transmite în copie fiecărui participant în două zile lucrătoare după întâlnire, precum și la Beneficiar, la adresa și datele de contact comunicate de către acesta. Mențiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilitățile pentru orice activități ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului.Prin aceste procese-verbale, chiar dacă sunt semnate de către Părți, nu pot fi modificate prevederile Contractului.4.2 Garanția de Bună ExecuțieAntreprenorul va obține (pe cheltuiala sa) o Garanție de Bună Execuție pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea și în moneda stipulate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu se menționează suma, această Sub-Clauză nu se va aplica.Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanția de Bună Execuție în termen de 15 zile de la data semnării Acordului Contractual și va trimite o copie a acesteia și Inginerului. Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorțiului.Garanția de Bună Execuție se va prezenta sub forma unei garanții bancare și se va emite către o bancă cu sediul pe teritoriul României și având conținutul formularului anexat în Documentația de Atribuire.Antreprenorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la execuția și terminarea Lucrărilor de către Antreprenor și remedierea oricăror defecțiuni. Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptățit să obțină Certificatul de Recepție Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate.Beneficiarul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție, cu excepția revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptățit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:(a) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, situație în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție;(b) Antreprenorul nu plătește Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj].(c) Antreprenorul nu reușește să remedieze o defecțiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecțiunii, sau(d) se creează circumstanțe care să îndreptățească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis sau nu înștiințare de reziliere.Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxe legale și cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptățit la revendicare.Având în vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrărilor de drumuri, Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanția de Bună Execuție în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Certificatului de Recepție Finală.De fiecare dată când este agreat ca Prețul Contractului depășește valoarea de Contract și se încheie un act adițional la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile, în aceeași proporție, valoarea Garanției de Bună Execuție.4.3. Reprezentantul AntreprenoruluiAntreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului și îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acționa în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.Cu excepția cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obținerea consimțământului, înainte de Data de Începere, numele și referințele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimțământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reușește să acționeze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele și referințele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcții.Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului și nu va numi un înlocuitor fără consimțământul prealabil al Inginerului.Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Șantier pe parcursul execuției Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimțământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecință.Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucțiunile emise de către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucțiunile Inginerului].Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcții sau împuterniciri oricărei persoane competente și va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înștiințare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana și care să specifice împuternicirile, funcțiile și autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului și toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba]. Antreprenorul va pune la dispoziție, în permanență, pe șantier, serviciile unui interpret specializat pentru a asista la transmiterea corectă a instrucțiunilor și informațiilor.Reprezentantul Antreprenorului va participa, alături de Inginer, la întâlniri lunare având drept subiect analizarea stadiului lucrărilor și aranjamentele pentru activități viitoare.Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrărilor, raport elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrărilor.4.4. SubantreprenoriiAntreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările.În cazul în care părți din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulți Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiți în Ofertă.Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiți în Ofertă, sau pe cei numiți ulterior pentru care a fost obținut consimțământul Inginerului, fără acceptul prealabil al Inginerului.Antreprenorul va fi responsabil pentru acțiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenților sau angajaților săi, ca și cum acestea ar fi acțiunile sau erorile Antreprenorului.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Antreprenorului nu i se va cere să obțină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;(b) pentru numirea Subantreprenorilor propuși după semnarea Contractului va fi obținut consimțământul prealabil al Inginerului; acest consimțământ se va baza pe evaluarea Subantreprenorului propus și anume a experientei sale generale, a capacității tehnice și financiare. Numirea Subantreprenorului va fi efectivă și își va produce efectele numai după transmiterea către Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză. Numirea Subantreprenorului va fi efectivă și își va produce efectele numai după transmiterea către Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză. Contractul de subantrepriză trebuie să conțină obligatoriu o clauză prin care Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului un avans în procent din valoarea contractului cel puțin egal cu cel plătit de Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii propuși și aprobați vor fi notificați de către Beneficiar cu privire la prevederile clauzei 14.3.(c) Antreprenorul va transmite Inginerului înștiințări cu cel puțin de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenționează să înceapă lucrările, precum și datele efective de începere a lucrărilor pe Șantier;(d) fiecare contract de subantrepriză va include prevederi care să îndreptățească Beneficiarul să solicite transferul obligațiilor contractului către Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul Obligațiilor Subantreprenorului], (dacă și când este aplicabil) sau în eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar].4.12. Condiții Fizice ImprevizibileExceptând cazurile în care Contractul nu menționează altceva:(a) Antreprenorul va fi obligat să fi obținut toate informațiile necesare cu privire la riscuri, diverse și neprevăzute precum și alte circumstanțe care pot influența sau afecta Lucrările;(b) prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptă responsabilitatea totală pentru că și-a prevăzut toate dificultățile și costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor, și(c) Prețul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost neprevăzut.4.17. Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Șantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Șantier niciun Utilaj important fără consimțământul Inginerului. Nu este necesar consimțământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Șantierului.Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje cel puțin de aceeași calitate și capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă și listate în Contract.4.21. Rapoarte privind Evoluția Execuției LucrărilorCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluția execuției Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor și transmise Inginerului în două exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârșitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Fiecare raport va include:(a) grafice și descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare (dacă e cazul), Documentele Antreprenorului, achiziții, fabricație, livrări pe Șantier, construcție, montaj și efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor nominalizat (după cum se specifică în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizați]);(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricației și evoluția lucrărilor pe Șantier;(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor și pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate și cele realizate pentru:(i) începerea asamblării;(îi) inspecțiile făcute de Antreprenor;(iii) testele, și(iv) transportul și sosirea pe Șantier;(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul și Utilajele Antreprenorului];(e) copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultatele testelor și certificatele de calitate pentru Materiale;(f) lista înștiințărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului];(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute și activități în legătură cu aspectele de mediu și relațiile publice; și(h) comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului și măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.4.22. Securitatea ȘantieruluiCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Șantier, și(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului și oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Șantier.Pentru această Sub-Clauză, utilizatorii drumului și proprietarii riverani nu vor fi considerați ca fiind persoane neautorizate atunci când folosesc drumul sau când vor să treacă pe proprietățile riverane. Astfel de folosință și acces trebuie reglementate ca parte din sistemul Antreprenorului de management al traficului.În 21 de zile de la Data de Incepere a Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului planul de management al traficului spre aprobare.Planul de management al traficului va indica măsurile care vor fi implementate pentru gestionarea în condiții de siguranță a traficului în timpul execuției Lucrărilor. Un astfel de plan trebuie să descrie, sub forma unor schițe însoțite de detalii descriptive, înșiruirea elementelor de semnalizare, devierile, iluminarea, împrejmuirea, etc., care trebuie aplicate pe fiecare secțiune, pentru asigurarea tuturor condițiilor de siguranță potrivit reglementărilor în vigoare.Planul de Management al Traficului va fi aprobat de Inginer înaintea începerii lucrărilor efective. Aprobarea va fi acordată doar după obținerea aprobării de la Poliția Rutieră și de la serviciile specializate ale Beneficiarului.În cazul nerespectării de către Antreprenor a obligației de a asigura implementarea și menținerea unui astfel de Sistem de Management al Traficului, așa cum a fost aprobat de Inginer, pe orice secțiune a Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul, în baza Sub-Clauzei 2.5, să solicite despăgubiri din partea Antreprenorului, în valoare de 10.000 Euro, echivalent în LEI, pentru fiecare caz sau orice sumă mai mare, în funcție de pagube.4.23. Activitățile Antreprenorului pe ȘantierAntreprenorul va restrânge aria de desfășurare a activității numai în limitele Șantierului și în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către Antreprenor și acceptate de către Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului și Personalul propriu în limitele Șantierului și ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Șantierul degajat de obstacole inutile și va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăța și înlătura de pe Șantier orice moloz, resturi și Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.După emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăța și îndepărta, de pe acea parte a Șantierului și a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele și Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Șantierului și Lucrările curate și în siguranță. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Șantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract.4.24. Vestigii/MunițiiToate fosilele, monedele, munițiile, articolele de valoare sau antichitățile, împreună cu construcțiile și alte rămășițe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Șantier vor fi încredințate în grija și sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.În conformitate cu legislația română în vigoare, orice obiecte găsite devin automat proprietatea Statului Român. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autorităților române.Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura efectuarea următoarelor operațiuni: toate investigațiile necesare privind situri arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obținerea licențelor, autorizațiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrărilor de construcții efectuate în interiorul siturilor arheologice.După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înștiințare Inginerului, care va emite instrucțiuni pentru modul de soluționare.Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul, pe propria cheltuială și propriul risc, va efectua o inspecție completă a șantierului și a oricăror suprafețe pe care se vor executa Lucrări sau se intenționează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafețe în care este posibil să fie găsite fosile, monede, muniții, articole de valoare sau antichități, structuri sau alte rămășițe sau articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspecții va fi transmisă Inginerului înainte de începerea oricăror lucrări.Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrulului transporturilor și infrastructurii și al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada" și de Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică.4.25. Jurnalul de ȘantierAntreprenorul trebuie să mențină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Șantier trebuie ținut pe Șantier și Antreprenorul trebuie să înregistreze zilnic cel puțin următoarele informații:1. Condițiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, numărul de ore lucrate, numărul și calificarea personalului muncitor de pe șantier, materialele achiziționate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieșite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum și instrucțiunile verbale date Antreprenorului;2. Anexele cu informații detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Șantier și utilizate pentru calcularea plăților către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantitățile reale, materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Șantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente separate;3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Antreprenor în timpul execuției Lucrărilor din ziua respectivă.Înregistrările în Jurnalul de Șantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării și contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informații.În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Șantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în Jurnalul de Șantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul său în Jurnalul de Șantier.O copie a Jurnalului de Șantier pentru fiecare lună în cauză va fi inclusă în Raportul privind Evoluția Execuției Lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna și va ștampila în conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii.4.26. Autorizații/Permise necesare începerii LucrărilorExceptând Autorizația de Construire care trebuie furnizată de Beneficiar, autorizatiile și/sau permisele solicitate de autoritățile locale/naționale relevante trebuie obținute de Antreprenor, pe propria cheltuială. Astfel de permise includ printre altele autorizații de lucru, permise pentru șantier, pentru devierea traficului, pentru rute, permise de rezidentă și muncă, pentru comunicații radio, pentru mutarea utilităților publice etc.În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul trebuie să transmită Inginerului o listă a tuturor permiselor și autorizațiilor necesare și timpul necesar pentru obținerea acestora în vederea desfășurării Lucrărilor în conformitate cu programul întocmit și actualizat conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție].4.27. Proiectarea de către AntreprenorPlanșele, Specificațiile și documentele de proiectare existente sunt considerate a fi suficiente pentru execuția Lucrărilor de către Antreprenor.În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planșe sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, Antreprenorul va realiza suprapunerea tuturor proiectelor de utilități peste proiectul de Execuție și va identifica eventualele conflicte sau eventualele suprafețe de teren suplimentare necesare pentru lucrările de relocare/protecție a utilităților. Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1), în conformitate cu legislația, standardele și reglementările tehnice în vigoare.Proiectarea și planșele elaborate de către Antreprenor vor alcătui o documentație de execuție coerentă împreună cu proiectul furnizat de către Beneficiar.Cu excepția proiectării elaborate de către Antreprenor ca urmare a unei modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.1, orice proiect elaborat de către antreprenor care ar aduce modificări substanțiale la proiectul existent, inclusiv modificări ale soluțiilor tehnice, va fi considerat ca o propunere a antreprenorului transmisă în conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.2.Pe durata implementării Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligațiile de proiectare la timp astfel încât să finalizeze execuția lucrărilor corespunzător programului de execuție ținând cont de orice perioadă de timp necesară pentru analiza de către Inginer și obținerea oricăror aprobări, avize, autorizații și alte asemenea. Antreprenorul va obține, pe cheltuiala sa, toate aprobările necesare și va asigura inclusiv verificarea tehnică de specialitate pentru planșele și documentele de proiectare elaborate, conform legislației în vigoare.În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în conformitate cu prezenta sub-clauză însoțite de avizele necesare, verificate și vizate de către verificatorii autorizați.Fiecare perioadă de analiză de către Inginer nu va depăși 28 de zile calculate de la data primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor.Inginerul va putea în perioada de analiză să înștiințeze Antreprenorul dacă un document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacă un document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va fi corectat de către acesta pe cheltuiala sa, revizuit și retransmis în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze.În cazul în care Inginerul va constata că pentru realizarea lucrărilor aferente documentelor de proiectare este necesară obținerea avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului și/sau modificarea/completarea/extinderea sau obținerea unei noi autorizații de construire acesta va inștiința Antreprenorul cât și Beneficiarul și va instructa Antreprenorul în vederea obținerii avizului și/sau autorizației necesare.În acest caz Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obținerii avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului și/sau va înștiința emitentul Autorizației de Construire, va completa documentația tehnică de autorizare cu elementele necesare și va obține în numele Beneficiarului orice modificare/completare/extindere sau nouă Autorizație de Construire, astfel încât execuția lucrărilor să se poată desfășura în conformitate cu prevederile legale.După obținerea acestor avize și/sau autorizații, Antreprenorul va înainta documentele de proiectare Inginerului spre analiză.Inginerul va analiza documentele de proiectare și își va exprima consimțământul prin aplicarea mențiunii "bun de execuție" iar Antreprenorul va putea începe execuția lucrărilor aferente.Antreprenorul va pregăti și transmite Beneficiarului, planul cu coordonatele proiectului, așa cum sunt definite de Legea română, și caracteristicile speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de către Beneficiar în scopul asigurării oricăror suprafețe de teren suplimentare afectate de realizarea lucrărilor și a punerii acestora în posesia Antreprenorului.Orice aprobare sau consimțământ ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiții în conformitate prevederile legale în vigoare și va obține toate aprobările necesare până la emiterea Hotărârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizați.Documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor ca urmare a obligațiilor ce îi revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente și date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente în alte scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract.Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publică, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.4.28. Dreptul la AuditAntreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze și să copieze, fără restricții, conturile sale, înregistrările și alte documente privind procedura de depunere a ofertei și executarea Contractului și să permită auditarea acestora de către experți/ auditori desemnați de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptățit să producă și să folosească orice astfel de conturi și înregistrări și alte documente ca evidență în caz de dispută sau arbitraj.5.3. Plata Subantreprenorilor NominalizațiAntreprenorul va plăti Subantreprenorilor nominalizați sumele pe care Inginerul le certifică ca fiind datorate, în conformitate cu prevederile Contractului de subantrepriză. Aceste sume împreună cu alte plăți vor fi incluse în Prețul Contractului în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepția celor menționate în Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plăților către Subantreprenori].5.4. Confirmarea PlățilorÎnainte de emiterea Certificatului de Plată care include o sumă care poate fi plătită unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului să furnizeze o dovadă rezonabilă care să arate că Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este îndreptățit în conformitate cu Certificatele de Plată anterioare, mai puțin deducerile care se aplică pentru sumele reținute sau alte obligații. Cu excepția cazurilor în care Antreprenorul:(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau(b) (i) transmite Inginerului în scris un răspuns care să menționeze că Antreprenorul are dreptul de a reține sau refuză să plătească aceste sume, și (îi) transmite Inginerului dovezi rezonabile care să dovedească faptul că Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa) să plătească, direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai puțin deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat și pentru care Antreprenorul nu a reușit să transmită dovezile descrise în sub-paragrafele (a) și (b) de mai sus. Antreprenorul va plăti Beneficiarului sumele plătite de către Beneficiar Subantreprenorilor.6.1. Angajarea Personalului și Forței de MuncăCu excepția celor prevăzute în Specificații, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal și forței de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia.Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusă în Contract și îl va menține pe toată durata contractului. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin echivalente cu cele ale personalului înlocuit.Reprezentantul Antreprenorului și toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceste, confirmate pe astfel de poziții la semnarea Contractului ca și personal cheie, vor fi menținute pe toată durata executării Lucrărilor, cu excepția situației în care Inginerul cere înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive care nu țin de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boală, deces, etc.).În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește această obligație, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice penalități în valoarea înscrisă în Anexa nr. 1 la prezentele condiții speciale, intitulată "Anexa la Ofertă", pentru fiecare persoană înlocuită.6.5. Programul de LucruActivitatea pe Șantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare și în afara programului normal de lucru menționat în "Anexa la Ofertă", cu următoarele excepții:(a) Contractul conține alte prevederi;(b) Există acordul Inginerului;(c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieții sau a proprietății sau pentru siguranța Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.În afara programului normal de lucru menționat în "Anexa la Ofertă", Personalul Antreprenorului va putea să lucreze până la două schimburi cu acordul Inginerului. În acest caz, Antreprenorul va transmite o inștiințare cu 7 zile înainte de data la care intenționează să înceapă lucrul în 2 schimburi.Acele activități care necesită prezența permanentă pe șantier, cum ar fi paza și supravegherea șantierului, managementul traficului și altele asemenea, se vor desfășura atât timp cât este necesar, fără restricții legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislației muncii.6.7. Sănătatea și Securitatea MunciiAntreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menținerea sănătății și securității Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritățile sanitare, că personalul medical, facilitățile de prim ajutor, infirmeria și serviciul de ambulanță sunt asigurate în permanență pe Șantier și în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului și că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenței sociale, condițiilor de igienă și prevenirea epidemiilor.Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Șantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate și va avea autoritatea de a emite instrucțiuni și a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilitățile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilității și autorității sale.În situația producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea și asistența socială acordată persoanelor, precum și la daunele aduse proprietății, așa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil.Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, procedeelor tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru antreprenorul general (subantreprenori), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Antreprenor, acesta va comunică și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale și se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.6.8. Supravegherea Asigurată de AntreprenorPe durata execuției Lucrărilor și atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistența necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea și testarea lucrărilor.Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba]) și operațiunile care trebuie executate (inclusiv metode și proceduri necesare, riscuri posibile și metode de prevenire a accidentelor) pentru execuția satisfăcătoare și în siguranță a Lucrărilor.O proporție rezonabilă a personalului supreveghetor al Antreprenorului va avea cunoștințe de limba română. În caz contrar, Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenți disponibili pe Șantier pe durata întregului program de lucru.6.10. Raportări privind Personalul și Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va transmite Inginerului informații care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului și a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Șantier. Informațiile vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menționate în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.7.2. Prelevarea de ProbeÎnainte de utilizarea Materialelor la Lucrări, Antreprenorul va transmite Inginerului, pentru consimțământ, următoarele probe de Materiale și informații relevante:(a) probe standard prelevate de la producător și probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; și(b) probe suplimentare indicate de către Inginer.Fiecare probă va fi etichetată, cu mențiunea originii și locului de utilizare în Lucrare.(c) toate certificările materialelor și proceselor în conformitate cu cerințele autorităților competente, cum ar fi acord de certificare etc.7.9. Standarde Tehnice și ReglementăriProiectul, documentele Antreprenorului, execuția și Lucrările finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale țării, legislația în domeniul clădirilor, construcțiilor și mediului, legea aplicabilă produsului ce rezultă din execuția Lucrărilor și alte standarde specificate în Specificații, aplicabile Lucrărilor sau definite de către legile în vigoare.Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înțelese ca fiind trimiteri la edițiile aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel.Dacă, după Data de Bază, în Țară au intrat în vigoare standarde modificate sau noi, Antreprenorul va înștiința Inginerul și (dacă este cazul) va înainta propuneri pentru conformitate. În cazul în care:a) Inginerul stabilește că este necesară conformitatea șib) propunerile pentru conformitate constituie o modificare, atunci Inginerul va iniția o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări].8.1. Începerea LucrărilorInginerul va trimite Antreprenorului o înștiințare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puțin 42 zile înainte de această dată și Data de Începere a Lucrărilor nu va depăși cu mai mult de 365 de zile data semnării Acordului Contractual.Antreprenorul va începe execuția Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere și va continua execuția Lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.8.3. Programul de ExecuțieÎn termen de 28 zile după primirea înștiințării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuție detaliat cu planificări calendaristice. Dacă Inginerul transmite o înștiințare Antreprenorului în care se menționează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluției Lucrărilor și intențiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, în termenul stabilit de Inginer.Fiecare program va include:(a) ordinea în care Antreprenorul intenționează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Șantier, construcția, montarea și testarea,(b) fiecare din activitățile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizați (definiți în Clauza 5 [Subantreprenori nominalizați]);(c) succesiunea și termenele aferente inspecțiilor și testelor specificate în Contract, și(d) un raport justificativ care să includă:(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenționează să le aplice și a principalelor etape de execuție a Lucrărilor, și(îi) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum și numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Șantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrăriDacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înștiințare Antreprenorului, în care să menționeze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acționa în conformitate cu programul și cu alte obligații pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptățit să-și planifice activitatea conform programului Antreprenorului.Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majoră Prețul Contractului sau provoca întârzieri în execuția Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].Dacă Inginerul transmite o înștiințare Antreprenorului în care se menționează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluției Lucrărilor și intențiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.În cazul în care Antreprenorul întârzie, din vina sa exclusivă, în emiterea programului de execuție - inițial sau actualizat ori de câte ori este necesar sau nu indeplinește instrucțiunile Inginerului necesare pentru aprobare, Beneficiarul este îndreptățit să aplice penalități în valoarea precizată în "Anexa la Ofertă".Programul de execuție inițial și cel actualizat transmis de către Antreprenor vor fi prezentate detaliat la nivel de activități și subactivități și vor indica resursele alocate și nivelul ratelor de productivitate estimate în mod rezonabil de către Antreprenor, arătând și condițiile precedente pentru realizarea fiecărei obligații a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obținerea de instrucțiuni, aprobări, permise și alte asemenea. Programul de execuție al Antreprenorului și orice actualizare a acestuia va indica dacă e cazul și activitățile pentru care lucrul va fi organizat în două schimburi.Programul de execuție va fi furnizat și în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat și urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcțiilor.8.6. Ritmul Evoluției LucrărilorÎn situația în care:(a) evoluția lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuție, și/sau(b) evoluția lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuție valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție] din cauze diferite de cele menționate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor SubClauzei 8.3 [Programul de Execuție], a unui program actualizat și a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluției lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuție.Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru și/sau a numărului de Personal și/sau Bunuri, cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], precum și penalități pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuție al Antreprenorului, așa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform Sub-Clauzei 8.3, este controlată printr-un sistem de puncte de referință.Acest sistem include patru puncte de referință pentru monitorizarea și evaluarea progresului Lucrărilor. Mai jos este definit integral Punctul de referință nr. 1 și parțial Punctul de referință nr. 2. Definirea integrală a Punctelor de referință, va fi convenită de comun acord de către Antreprenor și Inginer în termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuție al Antreprenorului. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referință va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuți la Punctul de referință anterior. În cazul în care nu se ajunge la un acord în perioada menționată, Inginerul va defini integral toate cele patru Puncte de referință. Indicatorii vor fi definiți pe baza programului de execuție al Antreprenorului.(a) Punctul de referință nr. 1 va fi realizat în 28 zile de la Data de Incepere a Lucrărilor și presupune realizarea următorilor indicatori:- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Șantier;- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;- programul de execuție al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;- Jurnalul de Șantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;- laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Specificațiile Tehnice (cel puțin unul asigurat temporar);(b) Punctul de referință nr. 2 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a Lucrărilor și presupune, până la definirea integrală a acestuia de către Antreprenor și Inginer de comun acord, următoarele:- indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 1 sunt realizați;- Planul de Management al Calității este aprobat de către Inginer și implementat;- organizarea de șantier a Antreprenorului este finalizată și funcțională;- investigațiile complete privind utilitățile au fost finalizate și raportul detaliat a fost înaintat Inginerului.- realizarea altor indicatori ce vor fi definiți conform prevederilor prezentei Sub-Clauzei. Indicatorii se referă la realizarea unor stadii de execuție corespunzător categoriilor principale de lucrări, stabilite conform Programului de execuție înaintat de către Antreprenor.În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unui punct de referință, Beneficiarul va fi îndreptățit să suspende orice plată datorată în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 până când toți indicatorii aferenți Punctului de referință vor fi atinși.Ori de câte ori este transmis un program de execuție actualizat, punctele de referință vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiția ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înștiințare în care să mentioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului.8.7. Penalități de ÎntârziereDacă Antreprenorul nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuție], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalitățile de întârziere vor constitui suma menționată în "Anexa la Ofertă", care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală și data specificată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăși suma maximă aferentă penalităților de întârziere (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă".Penalitățile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalități nu vor exonera Antreprenorul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.8.11. Suspendarea PrelungităDacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult de 182 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înștiințarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări și Actualizări] a părții de Lucrări afectate.Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înștiințare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].9.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la TerminareDacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptățit:(a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;(b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Beneficiarul va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful(c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecțiunilor]; sau(c) să emită un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul solicită acest lucru.În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordanță cu celelalte obligații impuse de Contract, iar Prețul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Beneficiarului de consecințele erorilor Antreprenorului. Dacă diminuarea menționată pentru acoperirea consecințelor erorilor Antreprenorului nu este stabilită (sau metoda de calcul a acesteia nu este definită) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele părți (pentru remedierea erorii) și plătită înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, sau (îi) stabilită și plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare].10.1. Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de LucrăriCu excepția celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepționa Lucrările în situația în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiționările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuție], (îi) a fost emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepției și (iii) Inginerul a emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor cu cel puțin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate și pregătite de recepție. Dacă Lucrările sunt împărțite pe Sectoare, Părțile pot agrea emiterea Certificatelor de Recepție la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepție a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va întocmi și semna Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în vigoare.Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările cuprinse în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea Antreprenorului, Inginerul:(a) Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor; sau(b) Va respinge solicitarea, prezentând motivația și specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepției. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înștiințare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.10.2. Recepția unor Părți de LucrăriInginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, cu condiția ca acea parte să fie independentă din punct de vedere fizic și funcțional.Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract, fie este convenită de ambele Părți), până când Inginerul emite un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul folosește totuși orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părți începând cu această dată, moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului.După ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condițiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor.Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepției și/sau utilizării de către Beneficiar a unei părți din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înștiința Inginerul și (îi) cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare și profitul aferent.Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalitățile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalitățile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă și partea recepționată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, reducerea proporțională a penalităților de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părții de Lucrări recepționată și valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili aceste proporții. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalități de Întârziere] și nu vor afecta limita maximă a penalităților.10.3 Recepția și Testele la Terminarea LucrărilorDacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Înștiințarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum și detalii referitoare la natura și durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apărea din această cauză.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.10.4. Restabilirea Suprafețelor de TerenCu excepția altor prevederi ale Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, un certificat emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuția lucrărilor necesare de restabilire a suprafețelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafețe de teren, care necesită restabiliri.11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea DefecțiunilorPentru ca Lucrările și Documentele Antreprenorului și fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepția uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menționată de către Inginer, și(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau facute în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz).Dacă se produc defecțiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înștiințat în consecință de către (sau în numele) Beneficiar.11.7. Dreptul de AccesPotrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrări după cum este în mod rezonabil necesar, până la emiterea Certificatul de Recepție Finală, cu excepția situațiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.11.9. Procesul Verbal de Recepție FinalăÎndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepție Finală, precizând data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract.Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările făcute în Procesul Verbal de Recepție Finală, Inginerul va emite Certificatul de Recepție Finală în termen de 28 zile de la expirarea celei din urmă Perioade de Notificare a Defectelor, sau cât mai repede după acest termen cu condiția ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului și să fi terminat și testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de Recepție Finală va fi trimisă Beneficiarului.Certificatul de Recepție Finală va fi singurul document considerat a certifica recepția Lucrărilor.11.10. Obligații NeîndepliniteDupă emiterea Certificatului de Recepție Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligație care rămâne neîndeplinită la data recepției. În scopul stabilirii naturii și volumului obligațiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.Emiterea Certificatului de Recepție Finală de către Inginer nu înlătură răspunderea Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrărilor pe durata termenelor de garanție impuse de Legile în vigoare.11.11. Eliberarea ȘantieruluiDupă primirea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va îndepărta din Șantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deșeurile și Lucrările Provizorii.Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar al Certificatului de Recepție Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptățit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea și amenajarea Șantierului.Orice diferență de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferența neacoperită.12.3. EvaluareaCu excepția altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Prețul Contractului prin evaluarea fiecărui articol de lucrări, aplicând metoda de măsurare convenită sau stabilită în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 și 12.2 de mai sus, și cu tariful sau prețul corespunzător fiecărui articol.Pentru fiecare articol de lucrări, tariful sau prețul corespunzător articolului va fi tariful sau prețul specificat pentru articolul respectiv în Contract sau, dacă nu există un asemenea tip de articol, se vor lua în considerare specificățiile referitoare la articole similare de lucrări. Pentru un articol de lucrări se va aplica un nou tarif sau preț în situația în care:(a) (i) cantitatea măsurată a articolului este modificată cu mai mult de 15% din cantitatea acestui articol din Lista de Cantități sau alte Liste;(îi) modificarea de cantitate, multiplicată cu tariful aplicat pentru articolul respectiv depășește 0.5% din Valoarea de Contract Acceptată,(iii) modificarea de cantitate modifică Costul unitar al articolului cu mai mult de 2%, și iv) articolul nu este specificat în Contract ca "articol cu tarif fix" sau(b) (i) execuția lucrărilor este dispusă conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări],(îi) în Contract nu se specifică niciun tarif sau preț pentru un articol, și(iii) Niciun tarif sau preț din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de lucrări nu este similar sau nu este executat în condiții similare cu niciun alt articol din Contract.Fiecare nou tarif sau preț va fi calculat pe baza unor tarife sau prețuri similare din Contract cu modificările de rigoare, care să țină cont de cele descrise în subparagrafele (a) și/sau (b), după caz. Dacă nu există tarife sau prețuri similare pentru calcularea unui tarif sau preț nou, acestea se vor calcula potrivit Costului real de execuție a lucrării luând în considerare orice aspect relevant la care se adaugă un profit rezonabil,Până când se va conveni sau se va stabili un tarif sau preț corespunzător, Inginerul va stabili un tarif sau preț provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Plată.13.1. Dreptul de a ModificaModificările pot fi inițiate de către Inginer până la emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucțiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.Antreprenorul va avea obligația de a executa orice Modificare, cu excepția cazului în care Antreprenorul va înștiința Inginerul cu promptitudine (prezentând detalii justificative) că Antreprenorul nu poate obține cu ușurință Bunurile necesare pentru Modificare. După primirea înștiințării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucțiunea.O Modificare poate include:(a) modificări ale cantităților pentru un articol de lucrări din Contract (deși, asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o Modificare),(b) modificări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări,(c) modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din Lucrări,(d) omiterea unor lucrări, cu excepția celor realizate de către alți executanți,(e) orice lucrare suplimentară, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrările Permanente, împreună cu Testele la Terminare aferente, foraje și alte activități de testare și investigare sau(f) modificarea succesiunii sau programului de execuție a Lucrărilor.Antreprenorul nu va face nicio transformare sau modificare a Lucrărilor Permanente, până când Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.Orice Modificare care implica o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptată, pentru a produce efecte, se va materializa într-un act adițional la contract ce va fi semnat de Antreprenor și Beneficiar.13.2. Optimizarea ProiectuluiAntreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (îi) va reduce costul execuției, întreținerii și exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăți eficiența sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului și va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].Dacă o propunere aprobată de Inginer, va include o modificare a proiectului unei părți din Lucrările Permanente și dacă nu va fi convenit altfel de către Părți, atunci:(a) Antreprenorul va proiecta această parte a lucrărilor,(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obligațiile Generale ale Antreprenorului] șiAntreprenorul va fi pe deplin răspunzător de orice propunere făcută conform acestei Sub-Clauze, precum și de perioadele necesare analizării sau aprobării acestora. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio prelungire a Duratei de Execuție, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire și aprobare.13.5. Sume ProvizionateFiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate cu instrucțiunile Inginerului, iar Prețul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucțiuni:(a) Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), și evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; și/sau(b) Echipamentele, Materialele, Lucrările sau Serviciile să fie achiziționate de către Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]) sau în alt fel; și a căror valoare care va fi inclusă în Prețul Contractului reprezintă:(i) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor și(îi) o sumă pentru cheltuielile indirecte și profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent specificat în "Anexa la Ofertă".La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri și chitanțe justificative.Atunci când achizitionează Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii conform prevederilor paragrafului (b) anterior, în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acționa ca și autoritate contractantă în sensul legislației de achiziții publice și va respecta regulile de achiziții publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare.Având în vedere această obligație a Antreprenorului, pentru achiziționarea de Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii, plătite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea estimată a contractului de achiziție conform prevederilor legislației de achiziții publice în vigoare și va acționa după cum urmează:a) În situația în care valorile estimate ale contractelor de achiziție depăsesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va întocmi Documentația de Atribuire și va desfășura procedurile de achiziție publică potrivit obligațiilor ce îi revin conform legislației de achiziții publice.b) În cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziție nu depăsesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va achiziționa serviciile/lucrările/produsele plătite din Sume Provizionate, conform procedurii definite în Specificații.14.1 Prețul ContractuluiCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Prețul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] și va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului,(b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele și onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Prețul Contractului nu va fi modificat în funcție de aceste costuri, cu excepția celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor];(c) cantitățile care sunt incluse în Listele de Cantități sau alte Liste vor fi cantități estimate și nu vor fi considerate cantități reale și corecte pentru:(i) Lucrările pe care Antreprenorul trebuie să le execute, sau(îi) scopurile Clauzei 12 [Măsurarea și Evaluarea], și(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, o defalcare detaliată a fiecărui preț unitar din listele de cantități pentru Lucrări. Defalcarea va conține costul prevăzut pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, precum și procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi această defalcare la evaluarea oricăror modificări ale prețurilor unitare sau a oricărui preț unitar nou, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea], dar nu va fi limitat de aceasta.Inginerul va înștiința Beneficiarul și Antreprenorul ori de câte ori ia cunoștință de faptul că Prețul Contractului poate depăși Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract, cu evaluarea diferenței respective.În orice situație, Prețul Contractului nu va putea depăși cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptată cu excepția prevederilor sub-clauzelor 13.7 și 13.8 din Condițiile Generale.14.2. Plata în AvansPlățile în avans și returnările avansului trebuie efectuate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.Beneficiarul va efectua plăți în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării și executării Lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare, după ce Antreprenorul va transmite garanții în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Procentul fiecărei plăți în avans, numărul și data tranșelor (dacă sunt mai multe decât una) și monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă".Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanția nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă".Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru fiecare tranșă a plăților în avans după primirea unei Situații de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări]) și după primirea de către Beneficiar (i) a Garanției de Bună Execuție în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție] și (îi) a unei garanții în cuantumul și în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanție va fi emisă de o bancă din România agreată de către Beneficiar, și va avea forma prevăzută în Contract sau altă formă aprobată de către Beneficiar.Antreprenorul se va asigura că fiecare garanție va rămâne valabilă și în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanției poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, așa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă termenii unei garanții specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puțin 90 de zile după data estimată pentru emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției până la rambursarea plății în avans.Fiecare plată în avans va fi justificată și rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.La încheierea fiecărui an bugetar, Antreprenorul are obligația de a transmite Inginerului un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinațiilor stabilite prin Contract.Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în cuantumul indicat în "Anexa la Ofertă". Deducerile vor începe să se facă din primul Certificat Interimar de Plată emis după acordarea avansului.Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea și rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forța Majoră] (după caz), diferența rămasă nerambursată va deveni imediat datorată și plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului.Plățile în avans și returnările avansului trebuie efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 500/2002privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula și va factura Antreprenorului penalități în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Antreprenorul având obligația achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.Pentru a recupera sumele reprezentând diferența rămasă nerambursată și penalitățile aferente acesteia, în situația neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalități emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanția pentru plata avansului.Valoarea scrisorii de garanție pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru:- valoarea avansului acordat;- TVA-ul aferent avansului;- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.Valoarea scrisorii de garanție pentru plata avansului = valoare avans + TVA + valoare avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * 90 de zile.Dacă în termen de 90 de zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puțin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităților pentru o perioadă de încă 90 de zile.De asemenea, în situația în care, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuției lucrărilor, nu va fi emis cel puțin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităților pentru o perioadă de încă 90 de zile.Ori de câte ori, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuției lucrărilor nu va fi emis cel puțin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităților pentru încă o perioadă de 90 de zile, astfel încât valoarea garanției pentru plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea Beneficiarului către Antreprenor, Beneficiarul este îndreptățit să execute garanția pentru plata avansului și să recupereze avansul acordat și prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.--------Subclauza 14.2 din anexa nr. 2 a fost completată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 558 din 22 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.14.3. Prezentarea Situațiilor Interimare de LucrăriAntreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârșitul fiecărei luni, o situație de lucrări, în șase exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluția lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor].Situația de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plătește Prețul Contractului, în ordinea de mai jos:(a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate și Documentele Antreprenorului elaborate până la sfârșitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;(b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor și prețurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] și Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor];(c) orice sumă care este dedusă ca reținere, calculată prin aplicarea procentului de reținere, prevăzut în "Anexa la Ofertă", la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reținută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reținute (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă";(d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans și rambursări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];(e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente și Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor];(f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj], și(g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare.Situația de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoțită de un document emis de fiecare Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptățit în conformitate cu lucrările executate și certificate anterior.Orice Situație de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect.Antreprenorul nu va solicita la plată în cadrul Situațiilor de Lucrări sume pentru care nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de către Beneficiar.14.4. Graficul de PlățiDacă în Contract este prevăzut un grafic de plăți care să specifice procentele în care se va plăti Prețul Contractului, atunci, cu excepția altor prevederi ale acestui grafic:(a) tranșele prevăzute în acest grafic de plăți vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări];(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica;(c) dacă tranșele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluția reală, înregistrată în execuția Lucrărilor, și dacă se constată că evoluția reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăți, atunci Inginerul poate acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili valorile tranșelor care să ia în considerare măsura în care evoluția înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranșele de plată.Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăți, Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăților estimate a fi datorate la sfârșitul fiecarei luni. Prima estimare va fi transmisă în termen de 28 de zile după Data de Începere. Estimările revizuite vor fi transmise lunar, până la emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.14.5. Echipamente și Materiale destinate LucrărilorÎn situația aplicării acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plată se vor adăuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele și Materialele, care au fost expediate pe Șantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente, și (îi) deduceri, în situația în care valoarea de contract a acestor Echipamente și Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări].Dacă listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în "Anexa la Ofertă", această Sub-Clauză nu se va aplica.Inginerul va stabili și va aproba adăugarea sumelor suplimentare în Certificatele Interimare de Plată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:(a) Antreprenorul:(i) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, chitanțele, Costurile și folosirea Echipamentelor și Materialelor), iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare, și(îi) a transmis o situație de plată pentru Costurile de achiziționare și livrare a Echipamentelor și Materialelor pe Șantier, însoțită de documente justificative;și, de asemenea:(b) Echipamentele și Materialele respective:(i) sunt cele cuprinse în lista din "Anexa la Ofertă" pentru plata la expedierea pe Șantier, și(îi) au fost livrate și depozitate corespunzător pe Șantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări și par a fi în conformitate cu prevederile Contractului.Sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente și Materiale (inclusiv livrarea pe Șantier), ținând cont de documentele menționate în această Sub-Clauză și de valoarea de contract pentru Echipamente și Materiale.Moneda de plată pentru sumele suplimentare va fi aceeași cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusă în situația de lucrări potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări]. În Certificatul de Plată se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele și Materialele respective și va fi în aceleași monede și aceleași proporții ca și suma suplimentară.14.6. Emiterea Certificatelor de Plată InterimareNicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit și aprobat Garanția de Bună Execuție. Apoi, în termen de 28 de zile după primirea Situației de Lucrări și a documentelor justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer și detaliile justificative aferente. Data primirii de către Inginer a Situației de Lucrări se va considera data la care Situația de Lucrări însoțită de toate documentele justificative necesare, așa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări] va fi înregistrată la sediul Inginerului.Inginerul nu va avea obligația de a emite, înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după rețineri și alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată (dacă există) prevăzută în "Anexa la Ofertă". În această eventualitate, Inginerul va transmite o înștiințare Antreprenorului.Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii va fi reținut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; și/sau(b) dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligații va fi reținută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației.În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului.Totodata, certificatele de plată vor trebui să fie însoțite obligatoriu de o situație întocmită de către Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii care au executat lucrarile cuprinse în cadrul certificatului de plată. Această situație va avea anexat, după caz, documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.În cazul în care lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzatoare, Inginerul va emite un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligația de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3.Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare.Certificatele de plată vor conține în mod obligatoriu măsurătorile și evaluarea Inginerului efectuate potrivit prevederilor Clauzei 12 [Măsurarea și Evaluarea], precum și documentele privind recepția calitativă pentru Lucrările certificate.Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depășească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract valabil încheiate.La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului.Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parțială sau returnarea fiecărui Certificat de Plată.14.7. PlățileÎn termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către Beneficiar, Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător. Factura furnizată de către Antreprenor va fi emisă și completată în conformitate cu legislația română în vigoare.Beneficiarul va plati Antreprenorului:(a) valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată, în termen de 28 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în conformitate cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze;(b) valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare Certificatului Final de Plată, în termen de 56 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în conformitate cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze.Data plății va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei 14.15, va fi făcută în contul bancar și în țara plății (pentru moneda respectivă) specificate de Antreprenor în «Formularul de identificare financiară» sau în contul bancar comunicat ulterior de către Antreprenor.----------Paragraful 4 al subclauzei 14.7 din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 558 din 22 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011.Toate plățile se vor face doar într-un cont bancar al antreprenorului deschis în România.Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecarui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevazută în "Anexa la Ofertă".14.8. Întârzieri în Efectuarea PlățilorDacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plățile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanțare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va considera că începe la data pentru plată, specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plățile], fără a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plată.Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plății, o perioadă de grație de 45 de zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă .Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7[Plățile], Antreprenorul va avea dreptul să pretindă costuri de finanțare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplătită.Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Băncii Centrale din țara Beneficiarului, la principalele operațiuni de refinanțare, așa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă, la care se vor adăuga 3 puncte procentuale.Antreprenorul va fi îndreptățit la această plată pe baza emiterii unei facturi, fără nicio altă înștiințare sau aprobare formală și fără a afecta un alt drept sau despăgubire. Orice factură pentru costurile de finanțare aferente plaților întarziate poate fi emisă de Antreprenor în termen de maxim două luni de la data scadenței plăților întârziate. În cazul în care nicio factură nu a fost emisă în această perioadă de două luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptățit să primească costurile de finanțare pentru suma aferentă neplatită.Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricăror costuri de finanțare sau altele asemenea ce ar putea să rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plăților, cauzate de nerespectarea de către Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție].14.9. Plata Sumelor ReținuteDupă emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru jumătate din Suma Reținută. Dacă un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor va fi emis pentru un Sector sau parte de lucrări, o parte din Suma Reținută va fi autorizată și plătită. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din valoarea rezultată din raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului sau părții de lucrări și Prețul Contractului final estimat.Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru restul rămas de plătit din Suma Reținută. Dacă a fost emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, o parte din a doua jumătate din Suma Reținută va fi autorizată și plătită imediat după data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din valoarea rezultată din raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului de lucrări și Prețul Contractului final estimat.În situația în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanție], Inginerul va fi îndreptățit să rețină costul estimat al acestor lucrări până la execuția acestora.La calculul părților restituite, nu se vor lua în considerare niciun fel de actualizări la care se referă Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] și Sub-Clauza 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor].Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reținute, în schimbul furnizării unei garanții bancare pentru Sume Reținute care să acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba și Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reținute, după aprobarea de către Beneficiar a garanției furnizate.Garanția bancară pentru Sume Reținute va fi emisă în formatul și de către o entitate din România, agreate de către Beneficiar, în moneda Contractului și valoarea egală cu Sumele Reținute.Antreprenorul se va asigura că garanția este validă și în vigoare până la ultimul termen dintre data eliberarii Sumelor Reținute pentru care este emisă și data emiterii Certificatului de Recepție Finală, oricare dintre acestea este mai îndepărtat.Diminuarea valorii garanției sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reținute din prezenta Sub-Clauză.14.10. Situația de Lucrări la TerminareÎn termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația de lucrări la terminare, însoțită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], care să conțină:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menționată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor,(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, și(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situația de lucrări la terminare.Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată].14.11. Prezentarea Situațiilor Finale de LucrăriÎn termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, și(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la plată în cadrul Situației Finale de Lucrări, așa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar.Situația Finală de Lucrări va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect.Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situației finale, Antreprenorul va transmite orice informații suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil și va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti și va transmite Inginerului situația finală, așa după cum s-a convenit. Aceste Condiții se referă la situația de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situația Finală de Lucrări.Dacă, în urma discuțiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situației finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părțile din situația finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluționată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti și va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situație Finală de Lucrări.14.13. Emiterea Certificatului Final de PlatăÎn termen de 28 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări și a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plată, care va menționa:(a) suma finală care este datorată, și(b) diferența (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar și toate sumele la care Beneficiarul este îndreptățit.Dacă Antreprenorul nu a depus Situația Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situația în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată.Data primirii de către Inginer a Situației Finale de Lucrări se va considera data la care Situația Finală de Lucrări, însoțită de toate docunentele justificative necesare, va fi inregistrată la sediul Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de natură a completa Situația de Lucrări, data primirii de către Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrări.Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în formă finală documentele justificative necesare, așa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar.Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depășește Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract.La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în formă finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parțială sau returnarea Certificatului Final de Plată.14.14. Încetarea Responsabilității BeneficiaruluiBeneficiarul nu va mai avea nicio obligație față de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuția Lucrărilor, cu excepția cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă pentru aceasta:(a) în Situația Finală de Lucrări, și de asemenea(b) în Situația de Lucrări la Terminare, descrisă în Sub-Clauza 14.10 [Situația de Lucrări la Terminare] (cu excepția problemelor sau situațiilor apărute după emiterea Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor).Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitățile Beneficiarului privind obligațiile sale de despăgubire, sau în caz de fraudă, greșeală deliberată sau comportament necorespunzător.14.16. RambursareaAntreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume platite în exces din valoarea finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care Antreprenorul nu va efectua rambursarea până la data limită stabilită de Beneficiar, Beneficiarul poate majoră sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: la rata de scont aplicată de Banca Centrală din țara Beneficiarului, la principalele operațiuni de refinanțare, așa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a a lunii în care termenul limită expiră, plus 3 puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursă între termenul de plată stabilit de Beneficiar (exclusiv) și data la care plata este realizată în mod real (inclusiv). Orice plăți parțiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită.15.2. Rezilierea Contractului de către BeneficiarBeneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul:(a) nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție] sau cerințele unei înștiințări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înștiințarea de Remediere],(b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului,(c) nu reușește, fără justificări rezonabile:(i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor], sau(îi) să soluționeze cerințele unei înștiințări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.(d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obțină aprobarea necesară;(e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau evenimente, sau(f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:(i) a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Contractul, sau(îi) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul,sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenți sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele și recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și să evacueze Antreprenorul de pe Șantier. Totuși, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) și (f) Beneficiarul va putea, printr-o înștiințare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instante judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități după primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere.Opțiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept.După reziliere Antreprenorul va părăsi Șantierul și va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucțiuni rezonabile incluse în înștiințare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, și (îi) pentru a proteja viața sau proprietatea sau pentru siguranța Lucrărilor.În sensul prezentei Sub-Clauze, Șantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Șantier conform definiției de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de către Antreprenor și depozitate pe Șantier, într-un loc definit de către Inginer și care va fi amenajat și împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forțe proprii și/sau cu alte entități. Beneficiarul și aceste entități vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia.Beneficiarul va transmite o înștiințare prin care Utilajele Antreprenorului și Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Șantier sau în apropierea Șantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă Antreprenorul nu va reuși să își retragă Utilajele și Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înștiințării, Beneficiarul va fi îndreptățit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele și Lucrările Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de cuviință, până la finalizarea Lucrărilor respective. Dacă până la data din înștiințare Antreprenorul nu a reușit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferență rezultată din această tranzacție va fi plătită apoi Antreprenorului.16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuția LucrărilorDacă Inginerul nu reușește să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare] sau dacă Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar] sau ale Sub-Clauzei 14.7 [Plățile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 182 de zile după ce a inștiințat Beneficiarul, să suspende execuția Lucrărilor ( sau sa reducă ritmul de execuție), până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata efectivă, după caz și în conformitate cu cele precizate în înștiințare.Acțiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plăților] și la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].Dacă Antreprenorul primește, ulterior, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare și în înștiințarea de mai sus) înainte de transmiterea înștiințării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuție) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.16.2. Rezilierea Contractului de către AntreprenorAntreprenorul va fi îndreptățit să rezilieze contractul dacă:(a) nu primește în termen de 182 de zile după transmiterea înștiințării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuția Lucrărilor] dovada rezonabilă referitoare la respectarea condițiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar];(b) Inginerul nu reușește să emită Certificatul de Plată în termen de 168 de zile după primirea Situației de Lucrări și a documentelor justificative;(c) nu primește suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 182 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plățile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepția deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului]);(d) Beneficiarul nu își îndeplinește în mod substanțial obligațiile prevăzute în Contract;(e) Beneficiarul nu reuseste să respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea];(f) o suspendare îndelungată afectează în totalitate lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungită]; sau(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau eveniment.În oricare din aceste împrejurări și circumstanțe, Antreprenorul poate rezilia Contractul la 14 zile după transmiterea unei înștiințări către Beneficiar. În cazurile descrise în subparagrafele (d) sau (e), Antreprenorul poate, printr-o înștiințare, să rezilieze Contractul imediat.Opțiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept.16.3. Încetarea Execuției Lucrărilor și Retragerea Utilajelor AntreprenoruluiDupă ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:(a) va înceta toate activitățile, cu excepția celor dispuse de către Inginer pentru conservarea și punerea în siguranță a lucrărilor și pentru protejarea vieții sau proprietății;(b) va depozita corespunzător în locurile indicate de către Inginer și amenajate de către Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele și alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit și le va preda Beneficiarului și(c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Șantier, cu excepția celor necesare pentru siguranța acestuia, și va părăsi Șantierul.16.4. Plata după Rezilierea de către AntreprenorDupă ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:a) va restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție, după efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrărilor executate și recepționarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor și Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconformă a lucrărilor sau a celor instructate de către Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3 . În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garanția de Bună Execuție până când rezilerea nu va intra în vigoare, în conformitate Sub-Clauza 16.2.b) va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], șic) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit și a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecință a acestei rezilieri.17.1. DespăgubiriAntreprenorul va despăgubi Beneficiarul și se va asigura că Personalul Beneficiarului și agenții acestuia nu sunt afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru:(a) vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare (dacă există) și de execuție ale Antreprenorului, a terminării Lucrărilor, și remedierii oricăror defecțiuni, cu excepția cazurilor de neglijență, actelor intenționate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenții acestora, și(b) daune sau pierderi asupra unor proprietăți imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi:(i) se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare ale Antreprenorului (dacă există) în cursul sau datorită acestora, a activității de execuție, terminare a Lucrărilor și de remediere a defecțiunilor, și(îi) se pot atribui neglijenței, actelor intenționate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenții acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de către aceștia.Beneficiarul va despăgubi și se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului și agenții acestora nu sunt afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijență, actelor intenționate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de către oricare din agenții acestora, și (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din polița de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (îi) și (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și Daunelor Aduse Proprietății], cu excepția cazului în care orice acțiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului și respectiv agenții săi sau oricare altă persoană a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanțele în privința cărora Antreprenorul pretinde a fi despăgubit sau găsit nevinovat.17.2. Responsabilitatea Antreprenorului fată de LucrăriAntreprenorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor și a Bunurilor de la Data de Începere până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor sau până când recepția se consideră admisă de Beneficiar în condițiile legii, dată la care responsabilitatea pentru grija față de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. Dacă se emite un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare sau părți de Lucrări (sau se consideră a fi emis), responsabilitatea pentru grija față de Sectoarele sau părțile de Lucrări va fi transferată Beneficiarului.După ce responsabilitatea a fost transferată Beneficiarului, Antreprenorul își va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată.Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrările, Bunurile și Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului.Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acțiuni întreprinse de către Antreprenor după emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor și care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era răspunzător.17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală și IndustrialăÎn această Sub-Clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; și "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare.Dacă Antreprenorul devine conștient de circumstanțele care îl pot determina pe Beneficiar să fie răspunzător în a-l despăgubi în caz de revendicare privind încălcarea, trebuie imediat să-l înștiințeze pe Beneficiar și să colaboreze cu Beneficiarul pentru a identifica și activa modalități în care o astfel de încălcare să fie evitată sau diminuată. Dacă nu ia aceste măsuri, Antreprenorul va fi obligat să renunțe la orice drept la despăgubire, în conformitate cu prezența Sub-Clauza.Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost:(a) un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a cerințelor Contractului, sau(b) un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar:(i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau(îi) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la cunoștința Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este specificată în Contract.Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamație generată de sau în legătură cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau importul oricăror bunuri, sau (îi) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul.Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluționarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea și pe costul Părții în culpă. Cealaltă Parte (și Personalul acesteia) nu va face nicio declarație care poate aduce prejudicii Părții în culpă, cu excepția cazului în care Partea în culpă nu a reușit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte.17.6. Limitarea ResponsabilitățiiBeneficiarul nu va fi răspunzător față de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecință sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] și a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri].Totalul obligațiilor Antreprenorului față de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] și Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială], nu va depăși valoarea stabilită în Condițiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract Acceptată.Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greșeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părții în culpă.18.1. Cerințe Generale pentru AsigurăriÎn această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face și menține în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante.Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asiguratori (societăți de asigurare) și în termenii aprobați de către Beneficiar. Acești termeni vor fi compatibili cu termenii conveniți de ambele Părți înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu asiguratori și în termenii care să respecte detaliile anexate la Condițiile Speciale.Dacă este necesară o poliță prin care să se despăgubească o asociație asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca și când s-ar fi emis câte o poliță separată pentru fiecare membru al asociației. Dacă polița despăgubește și o altă asociație asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acționa în contextul poliței respective în numele acestei asociații suplimentare asigurate, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul va acționa în numele Personalului Beneficiarului, (îi) celelalte asociații asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăți direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, și (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociații asigurate să respecte condițiile prevăzute în polița de asigurare.Fiecare poliță care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăților în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plățile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părți, în perioadele specificate în "Anexa la Ofertă" (calculate de la Data de Începere și în orice caz anterior începerii Lucrărilor pe Șantier) următoarele:(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, și(b) copii ale polițelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului] și Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății].După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părți dovada plății. La fiecare transmitere a dovezilor sau a polițelor, Partea asiguratoare va transmite o înștiințare Inginerului.Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu mai mari decât intervale de șase luni. În condițiile în care Antreprenorul nu va face dovada acestor plăți efectuate, se va aplica o sancțiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Ofertă începând cu data la care ar fi trebuit făcută dovada și până la data la care aceasta este prezentată în mod corespunzător.Fiecare Parte va respecta condițiile stipulate în fiecare poliță de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuția Lucrărilor și va menține asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.Niciuna din Părți nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obțină acceptul prealabil al celeilalte Părți. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înștiințare celeilalte Părți.Dacă Partea asiguratoare nu reușește să facă sau să mențină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute și menținute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reușește să asigure dovezi satisfăcătoare și copii ale polițelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opțiunea sa, și fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare și să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părți suma corespunzătoare acestor prime, iar Prețul de Contract va fi modificat în consecință.Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligațiile, îndatoririle sau responsabilitățile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor și/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligații, îndatoriri și responsabilități. Dacă Partea asiguratoare omite să facă și să mențină în vigoare o asigurare posibilă și care trebuie făcută și menținută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării și nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare.Plățile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului].18.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor AntreprenoruluiPartea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Antreprenorului pentru nu mai puțin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deșeurilor, taxele profesionale și profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerințe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Partea asiguratoare va menține în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Certificatului de Recepție Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul și care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, și pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operațiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanție].Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puțin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Șantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Șantier și pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:(a) vor fi făcute și menținute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) se vor face în numele ambelor Părți, care vor fi împreună îndreptățite să primească plăți de la asiguratori, plățile fiind destinate sau alocate între Părți pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],(d) vor acoperi și pierderile sau daunele aduse unei părți din Lucrări, care se datorează utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părți din Lucrări, și pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) și (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu francize deductibile per eveniment care să nu depășească suma specificată în "Anexa la Ofertă" (dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), și(e) pot exclude pierderi sau daune și refacerea:(i) unei părți din Lucrări care prezintă deficiențe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare (dar polița va include orice alte părți care sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficiențe și nu cum este descris în sub-paragraful (îi) de mai jos),(îi) unei părți din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficiențe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare,(iii) unei părți din Lucrări care a fost recepționată de către Beneficiar, cu excepția situației în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, și(iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Țară, în condițiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor].Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, polița descrisă la sub-paragraful (d) de mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înștiința Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptățit, în condițiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliță, și (îi) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obține polița în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerințele Generale pentru Asigurări].Va fi responsabilitatea Antreprenorului să informeze compania de asigurări despre orice schimbare privind natura, durata, volumul sau Programul de Execuție a Lucrărilor și să asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurării pe toată durata Contractului.18.3. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse ProprietățiiPartea asiguratoare va asigura ambele Părți împotriva responsabilității pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepția celor asigurate potrivit prevederilor SubClauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepția persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuția Contractului de către Antreprenor și se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepție Finală.Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de evenimente, și la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza:(a) vor fi făcute și menținute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) vor fi făcute în numele ambelor Părți(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietății Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, și(d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din:(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, și de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente,(îi) paguba care este un rezultat inevitabil al obligațiilor Antreprenorului de a executa Lucrările și de a remedia orice defecțiuni, și(iii) cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care polița este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.19.2. Înștiințarea Forței MajoreDacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forță Majoră, atunci această Parte va înștiința cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanțele care constituie Forță Majoră și va specifică obligațiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înștiințarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce Partea cunoaște (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanțele care constituie Forță Majoră și va fi însotită de documentația adecvată în care se vor evidenția circumstanțele evenimentului de Fortă MajorăPartea care a transmis înștiințarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligații pe care, și în perioada în care, Forța Majoră o împiedică să le îndeplinească.Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forța Majoră nu se va aplica obligațiilor niciuneia dintre Părți de a face plăți către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul LegiiÎn aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanțe care nu pot fi controlate de către Părți (incluzând Forța Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părți sau pentru ambele Părți, îndeplinirea obligațiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptățesc Părțile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înștiințare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanțe Inginerul poate iniția, numai cu acordul scris al Beneficiarului, o Modificare în conformitate cu Sub-Clauza 13.1 [Dreptul de a Modifica] făcând astfel de schimbări la Lucrări care sunt necesare pentru a depăși imposibilitatea sau ilegalitatea.Dacă Inginerul nu inițiază o astfel de Modificare sau dacă Inginerul nu emite nicio instrucțiune de Modificare în termen de 56 de zile din inițiativa Inginerului:(a) Părțile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părți în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, și(b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeași ca și cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a DisputelorDisputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Până la data prevăzută în "Anexa la Ofertă", Părțile vor numi de comun acord CAD.Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei persoane, cu experiență corespunzătoare ("adjudecători"). Dacă nu se specifică numărul persoanelor și dacă Părțile nu convin altfel, CAD va fi formată din trei persoane.Dacă CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un adjudecător, pentru care va primi aprobarea celeilalte Părți. Părțile vor consulta adjudecătorii nominalizați și vor conveni asupra celui de-al treilea adjudecător, care va fi numit în funcția de președinte al CAD.Dacă în Contract este inclusă o listă cu adjudecatori potențiali, adjudecatorii CAD vor fi selectați din cei nominalizați pe listă, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CAD.Acordul dintre Părți și adjudecatori, indiferent de numărul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiții Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de către semnatari.Condițiile în care se efectuează remunerarea adjudecătorilor, împreună cu remunerarea oricărui expert căruia CAD îi solicită asistență, vor fi convenite de comun acord de către Părți la convenirea condițiilor de numire în funcție.Fiecare Parte va fi responsabilă de plată unei jumătăți din suma stabilită pentru remunerare.Atunci când Părțile cad de acord, acestea pot să supună atenției CAD o problemă, pentru ca aceasta să-și exprime o opinie. Niciuna din Părți nu va consulta CAD pentru soluționarea unei probleme fără acordul celeilalte Părți.De câte ori Părțile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane cu experiența corespunzătoare care să înlocuiască (sau care să fie disponibile în vederea înlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu excepția cazului în care Părțile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacă unul din adjudecători refuză sau nu mai este capabil să-și exercite funcția ca urmare a decesului, incapacității, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcției.Dacă se produce una din aceste circumstanțe și nu este disponibilă nicio persoană înlocuitoare, se va numi o altă persoană prin procedura în care persoana înlocuită a fost nominalizată și convenită, descrisă în această Sub-Clauză.Revocarea unui adjudecător se poate face numai cu acordul comun al ambelor Părți, și niciodată numai de către Beneficiar sau de către Antreprenor. Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecărui adjudecator) va expira după ce descărcarea de responsabilități la care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare] va intra în vigoare.20.4. Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a DisputelorDacă între Părți apare o dispută (de orice fel) în legătură cu Contractul sau cu execuția Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un certificat, stabilire a modului de soluționare, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune în scris atenției CAD această dispută pentru a obține decizia acesteia, transmițând copii celeilalte Părți și Inginerului. Această scrisoare va specifică faptul că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de către președintele CAD.Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția CAD toate informațiile suplimentare și facilitățile corespunzătoare solicitate de CAD în scopul luării unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va considera ca acționând în calitate de arbitru (arbitri).În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp propus de CAD și aprobat de ambele Părți, CAD va comunică în scris Părților decizia sa, care va fi argumentată și va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părți, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de situația în care și până când decizia va fi revizuită ulterior, prin soluționare pe cale amiabilă sau hotărâre de arbitraj, așa cum este descris mai jos. În afară de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă una dintre Părți nu este mulțumită de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile după primirea deciziei, să transmită o înștiințare celeilalte Părți referitoare la nemulțumirea sa. Dacă în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Părți) după prezentarea unei dispute CAD nu comunică Părților o decizie, atunci oricare Parte poate să transmită celeilalte Părți, în termen de 28 de zile după expirarea acestei perioade, o înștiințare referitoare la nemulțumirea sa.Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze și va preciza obiectul disputei și motivul (motivele) de nemulțumire. Cu excepția celor prevăzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcționare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor], niciuna dintre Părți nu va fi îndreptățită să înceapă arbitrajul în afară de cazul în care a fost transmisă o înștiințare de nemulțumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.În situația în care CAD a luat o decizie privind soluționarea unei probleme în dispută și o comunică ambelor Părți și niciuna dintre Părți nu transmite o înștiințare de nemulțumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă și obligatorie pentru ambele Părți.20.6. ArbitrajulCu excepția disputelor soluționate pe cale amiabilă sau printr-o decizie a CAD care a devenit definitivă și obligatorie, orice dispută decurgând din sau în legătură cu Contractul care va apărea, incluzând fără rezerve orice dispută privind încălcări ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va fi soluționată în final prin arbitraj la Camera Internațională de Comerț - conform mențiunilor din "Anexa la Ofertă". Dacă nu se stabilește altfel de către ambele Părți:(a) disputa va fi soluționată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaționale de Comerț,(b) disputa va fi soluționată de către trei arbitri numiți în conformitate cu prevederile acestui Regulament, și(c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba].Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza și revizui orice certificat, stabilire a modului de soluționare, instrucțiune, opinie sau evaluare făcută de Inginer, și orice decizie a CAD, relevantă pentru soluționarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor și a oferi dovezi în fața arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanță în dispută.Niciuna dintre Părți nu va fi limitată în acțiunile sale legale în fața arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obținerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulțumire. Orice decizie luată de CAD se va accepta ca probă în procesul de arbitraj.Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligațiile Părților, ale Inginerului și ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces de arbitraj în timpul execuției Lucrărilor.21. Controale și misiuni de audit efectuate de către organismele comunitareAntreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, implementarea proiectului și să întreprindă o auditare completă, dacă este necesar, pe baza documentației doveditoare de contabilitate, documentelor contabile și orice alt document relevant privind finanțarea proiectului. Aceste inspecții pot avea loc până la sapte ani de la plata finală.În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudă să desfăsoare controale și verificări pe teren în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Comunității Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și altor nereguli.În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar agenților sau personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi pe Șantierele sau în locurile în care Antreprenorul îsi desfășoară activitatea, incluzând sistemele sale informatice, precum și toate documentele și baza de date privind managementul tehnic și financiar al proiectului și se vor lua toate măsurile necesare pentru a le ușura activitatea. Accesul dat agenților Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi se va face pe baza confidențialității cu respectarea terților, fără prejudicierea obligațiilor legilor publice al cărui subiect de drept sunt. Documentele trebuie să fie accesibile și îndosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind locația lor exactă.Antreprenorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi să execute auditări, controale și verificări vor fi aplicabile în aceeași măsură, având aceleași condiții și în conformitate cu aceleași reguli, cum ar fi cele prevăzute în această Clauză, tuturor subantreprenorilor sau oricăror părți ce beneficiază de fondurile Comisiei Europene.Anexa 1la Condițiile Speciale ale contractului pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiarAnexa la ofertă ┌───────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐ │ │Sub-clauze ale│ Informații │ │ │Condițiilor │ │ │ │Generale sau │ │ │ │Condițiilor │ │ │ │Speciale │ │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Numele și adresa │1.1.2.2 și 1.3│Compania Națională de Autostrăzi │ │Autorității Contractante │ │și Drumuri Naționale din România │ │(Beneficiarului) │ │S.A., Bd. Dinicu Golescu nr. 38, │ │ │ │București, Sector 1, România │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Numele și adresa │1.1.2.2 și 1.3│Director General CNADNR S.A. │ │reprezentantului │ │Bd. Dinicu Golescu nr. 38, etajul│ │Autorității Contractante │ │8, București, Sector 1, România │ │(Beneficiarului) │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Numele și adresa │1.1.2.3 și 1.3│(se va completa de către │ │ofertantului* │ │ofertant) │ │(Antreprenorului) │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Numele și adresa │1.1.2.4 și 1.3│Se va cunoaște după semnarea │ │Inginerului │ │contractului de supervizare a │ │ │ │lucrărilor │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Durata de Execuție a │ 1.1.3.3 │Se va completa pentru fiecare │ │Lucrărilor │ │contract în parte │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Perioada de Notificare a │ 1.1.3.7 │Minim 730 zile │ │Defecțiunilor │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Sisteme de transmitere │ 1.3 │Fax │ │electronică │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Legea contractului │ 1.4 │Română │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Limba contractului │ 1.4 │Română │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Limba pentru comunicare │ 1.4 │Română │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Perioada de acces la │ 2.1 │În 28 zile de la Data de Începere│ │șantier │ │a Lucrărilor │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Valoarea Garanției de Bună │ 4.2 │10% din Valoarea de Contract │ │Execuție │ │Acceptată, în LEI fără TVA │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Penalități pentru fiecare │ 6.1 │Se va completa pentru fiecare │ │persoană înlocuită │ │contract în parte │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Orele de lucru normale │ 6.5 │Se va completa pentru fiecare │ │ │ │contract în parte │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Începerea Lucrărilor │ 8.1 │Data de Începere a Lucrărilor nu │ │ │ │poate depăși cu mai mult de 365 │ │ │ │de zile data semnării Acordului │ │ │ │Contractual │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Programul de Execuție - │ 8.3 │Se va completa pentru fiecare │ │Penalități de întârziere │ │contract în parte │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Limita penalităților de │ 8.7 │15% din Valoarea de Contract │ │întârziere │ │Acceptată │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Penalități de întârziere │ 8.7 │0,1% pe zi din Valoarea de │ │ │ │Contract Acceptată │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Procentul pentru ajustarea │ 13.5 │5% │ │sumelor provizionate │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────┤ │Actualizări generate de │ 13.8 │ │ │modificări ale prețurilor │ │ │ └───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Tabelul datelor de actualizare și sursele indicilor │ ├────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┤ │Coeficienții│Moneda│ Sursa și definiția indicelui │ Valoarea │ │și numele │indi- │ │provizorie a│ │indicelor │celui │ │indicelui în│ │ │ │ │ luna/an │ │ │ │ │(vezi nota) │ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │a= 0,10-fix │ - │ - │ - │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │b= 0,25 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │B=1.559 │ │B - Forța de│ │Statistic Lunar, nr. 5/2010. Tabelul 55, │ │ │muncă │ │Câștigul salarial mediu brut. Construcții. │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │c= 0,15 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │C=226,65 │ │C - Bitum │ │Statistic de Prețuri nr. 10/2011. Indicii │ │ │ │ │prețurilor producției industriale pe total │ │ │ │ │pe activități (clase). Cod CAEN Rev. 2,1920│ │ │ │ │Fabricarea produselor obținute din │ │ │ │ │prelucrarea țițeilor │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │d= 0,10 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │D=129,65 │ │D - │ │Statistic de Prețuri nr. 6/2010. Indicii │ │ │Combustibil │ │armonizați ai prețurilor de consum pe │ │ │ │ │grupele de mărfuri și servicii conform │ │ │ │ │clasificării COICOP. Cod 4.5.3. │ │ │ │ │Combustibil lichid. │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │e= 0,20 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │E=133,91 │ │E - Agregate│ │Statistic de Prețuri nr. 6/2010. Indicii │ │ │ │ │prețurilor producției industriale pe total │ │ │ │ │pe activități (clase). Cod CAEN Rev.2, 0812│ │ │ │ │Extracția pietrișului și nisipului; │ │ │ │ │extracția argilei și caolinului │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │f= 0,05 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │F=130,32 │ │F - Energie │ │Statistic de Prețuri nr. 6/2010. Indicii │ │ │ │ │prețurilor producției industriale pe total │ │ │ │ │pe activități (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, │ │ │ │ │35 Producția și furnizarea de energie │ │ │ │ │electrică și termică, gaze, apă caldă și │ │ │ │ │aer condiționat. │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │g= 0,05 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │G=144,82 │ │G - Mașini │ │Statistic de Prețuri nr. 6/2010. Indicii │ │ │și │ │prețurilor producției industriale pe total │ │ │echipamente │ │pe activități (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, │ │ │ │ │28 Fabricarea de mașini, utilaje și │ │ │ │ │echipamente neclasificate în altă parte. │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │h= 0,05 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │H=150,00 │ │H - │ │Statistic de Prețuri nr. 6/2010. Indicii │ │ │Construcții │ │prețurilor producției industriale pe total │ │ │metalice │ │pe activități (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, │ │ │ │ │25 Industria construcțiilor metalice și a │ │ │ │ │produselor din metal, exclusiv mașini, │ │ │ │ │utilaje și instalații. │ │ ├────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │i= 0,05 │ RON │Institutul Național de Statistică. Buletin │I=122,06 │ │I - Ciment │ │Statistic de Prețuri nr. 6/2010. Indicii │ │ │ │ │prețurilor producției industriale pe total │ │ │ │ │pe activități (clase). Cod CAEN Rev.2, 2351│ │ │ │ │Fabricarea cimentului │ │ ├────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┤ │Notă: Valoarea fiecarui indice prezentat mai sus este orientativă. Valoarea │ │fiecarui indice va fi stabilită de Autoritatea Contractantă la momentul │ │elaborarii Documentației de Atribuire în conformitate cu Buletinul Statistic│ │Lunar publicat pe site-ul Institutului Național de Statistică. Valorile │ │indicilor stabiliți în Documentația de Atribuire reprezintă valoarea │ │indicilor la Data de Bază. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Poziția 3 din anexa 1 la Condițiile speciale ale contractului pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar, în "Tabelul datelor de actualizare și sursele indicilor" a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 211 din 12 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2012. ┌────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐ │Plata totală în avans │ 14.2 │Se va completa pentru fiecare │ │ │ │contract în parte │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Numărul și calendarul │ 14.2 │Se va completa pentru fiecare │ │tranșelor de plată în avans │ │contract în parte │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Moneda de plată și proporția│ 14.2 │LEI │ │tranșelor de plată în avans │ │100 % │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Momentul rambursării │ 14.2 │Se va completa pentru fiecare │ │plaților în avans și │ │contract în parte. │ │procentul │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Procentul Sumelor Reținute │ 14.3 │10% din fiecare certificat în │ │ │ │LEI fără TVA │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Limita Sumelor Reținute │ 14.3 │10% din Valoarea de Contract │ │ │ │Acceptată în Lei fără TVA │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Echipamente și Materiale la │ 14.5(b) │Se va completa pentru fiecare │ │plata după ce au fost aduse │ │contract în parte │ │pe șantier │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Valoarea minimă a │ 14.6 │Se va completa pentru fiecare │ │Certificatului Interimar de │ │contract în parte │ │Plată │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Moneda în care se efectuează│ 14.15 │LEU │ │plata │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Perioadele pentru │ 18.1 │a) 14 zile - dovada încheierii│ │prezentarea polițelor de │ │polițelor de asigurare │ │asigurare │ │b) 28 zile - polițe relevante │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Penalități de întârziere │ 18.1 │0,1% pe zi din Valoarea de │ │ │ │Contract Acceptată │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Valoarea asigurării terței │ 18.3 │Se va completa pentru fiecare │ │părți │ │contract în parte │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Numirea membrilor CAD │ 20.2 │1 membru │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Instanța Competentă să │ 20.6 │Curtea de Arbitraj Comercial │ │judece litigiile intervenite│ │Internațional │ │între părți │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Limba utilizată pentru │ 20.6 │Română │ │arbitraj │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤ │Locul arbitrajului │ 20.6 │București │ └────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────┘Anexa 2la Condițiile Speciale ale contractului pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiarACORDUL CONTRACTUALPrezentul Acord Contractual se încheie între:Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. (C.N.A.D.N.R. S.A.), persoana juridică română cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercială Română Sucursala Unirii, numar cont TVA RO16054368, legal reprezentată prin ..................... (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,și(denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte.(denumite în copntinuare "Parțile"),Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului Procedurii de Atribuire a contractului de achiziție publică nr. ........................, ca Lucrările cunoscute sub numele de:(denumite în continuare "Lucrarile")să fie executate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării și finalizării Contractului de Lucrări și remedierii oricăror eventuale defecte ale Lucrărilor,Părțile convin după cum urmează:1. În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.2. Contractul de Lucrări include, în ordinea enumerării, prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:Anexa I Memorandumul de Clarificări (dacă este cazul);Anexa II Acordul de Asociere (dacă este cazul);Anexa III Formularul de Depunere a Ofertei și Anexa la Formularul de Depunere a Ofertei;Anexa IV Condițiile Speciale ale Contractului;Anexa V Condițiile Generale ale Contractului;Anexa VI Caiet de Sarcini/ Specificațiile Tehnice;Anexa VII Documentația de Proiectare (planșe, piese desenate);Anexa VIII Listele de Cantități, Defalcarea prețurilor și Descrierile Prețurilor;Anexa IX Propunerea Tehnică;Anexa X Personalul Cheie al Antreprenorului;Anexa XI Contractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanții;Anexa XII Garanția de Bună Execuție;Anexa XIII Garanția pentru Returnarea Avansului;Anexa XIV Formulare și alte documente relevante.În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, se acordă ordinea de preferință în succesiunea enunțată mai sus.Toate modificările și completările efectuate la Documentația de atribuire până la depunerea ofertelor sunt cuprinse în Anexa XIV Formulare și alte documente relevante, fac parte din Contractul de Lucrări și au ordinea de precedentă a documentelor pe care le modifică și completează.Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de și să remedieze orice eventuale defecte ale acestor Lucrări în Perioada de Notificare a Defectelor, în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări.3. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să platească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecte ale Lucrărilor suma de:...................................... Lei, exclusiv TVA (în litere:.............................................................), reprezentând Valoarea de Contract Acceptată, la termenele și conform modalităților stipulate în Contractul de Lucrări.Modificarea valorii contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.La aceasta sumă se va adăuga Taxa pe Valoare Adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.4. Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.5. Limba care guvernează Contractul de lucrări este limba română.6. Contractul de lucrări va fi interpretat conform legilor din România.Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.Pentru Beneficiar Pentru AntreprenorCompania Națională de Autostrăzi șiDrumuri Naționale din România S.A.Nume: Nume:Semnătura: Semnătura:Data: Data:-----