CONDIȚII din 1 martie 2011 speciale ale contractului pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2011  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 146 din 1 martie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 188 din 17 martie 2011.
   + 
  CONDIȚII SPECIALE din 1 martie 2011 ALE CONTRACTULUI
  PENTRU ECHIPAMENTE Și CONSTRUCȚII, INCLUSIV PROIECTARE
  Condițiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste Condiții Speciale completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale.1.1.1.1. Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiții speciale.1.1.1.3. Scrisoare de acceptare(a) "Scrisoarea de Atribuire" se referă la scrisoarea emisă și semnată de către Beneficiar, prin care se confirmă intenția Beneficiarului de a accepta Scrisoarea de ofertă, inclusiv orice convenții/note anexate, respectiv angajamente/acorduri semnate de către și între cele două părți.(b)  "Scrisoare de confirmare" se referă la scrisoarea emisă și semnată de către Beneficiar în care îi pune la dispoziție ofertantului câștigător Contractul preliminar.1.1.3.5. "Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepție numită de către Beneficiar, recomandând sau nu recepționarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10.1.1.3.7. "Perioada de Garanție a Lucrărilor" înseamnă perioada de remediere a defecțiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor], așa cum se menționează în Anexa nr. 1 la prezentele condiții intitulată "Anexa la Ofertă" (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanție a Lucrărilor], calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări].1.1.3.8. "Procesul Verbal de Recepție Finală" înseamnă procesul verbal întocmit și semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepție finală numită de către Beneficiar, recomandând sau nu recepționarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.1.1.3.10. "Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor" înseamnă certificatul emis de Inginer precizând data ia care Lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepția unor lucrări minore rămase neexecutate și a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste Lucrări sunt finalizate și defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.1.1.3.11. "Certificatul de Recepție Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.1.1.5.6. "Sector" înseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de începere a Lucrărilor.1.1.5.7. "Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Șantier pentru execuția și terminarea Lucrărilor Permanente și remedierea oricăror defecțiuni.1.1.5.8. "Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente și Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz.1.1.5.9. "Utilități" se referă la instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apă, electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi în proprietate publică sau privată.1.1.6.7. "Șantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele, și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului. Suprafețele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii și pentru organizarea de șantier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Șantierului, însă obligația asigurării dreptului de acces la acestea și plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafețe va fi responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.1.1.6.10. "Autorizația de Construcție" se referă la autorizația legală pentru demararea Lucrărilor Permanente pe teren/șantier în conformitate cu legislația română în vigoare și desemnată, în România, sub numele de "Autorizația de Construcție", care se va obține de către Antreprenor în interesul și în numele Beneficiarului1.1.6.11. "Graficul de proiectare înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat săptămânal și lunar în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției proiectării în conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluției Lucrărilor]".1.1.6.12. "Graficul de Lucrări" înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat săptămânal și lunar și trebuie să se identifice cu listele de cantități care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluției Lucrărilor]".1.1.6.13. "Declarație de proiectare" reprezintă intenția de proiectare, respectiv încadrarea in condițiile minime privind capacitățile/caracteristicile tehnice/exigentele calitative și cantitative stabilite în Studiul de Fezabilitate și stabilește setul de criterii de proiectare elaborate de Antreprenor în baza Cerințelor Beneficiarului.1.1.6.14. "Proiect ilustrativ" reprezintă Studiul de fezabilitate furnizat Antreprenorului de către Beneficiar respectiv Documentația tehnica la un nivel de exigență cantitativă și calitativă minima acceptată de către Beneficiar și impusă de către acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție".1.1.6.15. "Ordin de modificare" reprezintă aprobarea de către Inginer și Beneficiar și dispunerea de către Inginer către Antreprenor a uneia dintre Modificările menționate în prezentul Contract privind executarea Contractului.1.5. Prioritatea Documentelor Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în conformitate cu ordinea de mai jos:(a)  Acordul Contractual(b) Actele Adiționale la Acordul contractual,(c) Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat),(d) "Anexa la Ofertă"(e) Condițiile Speciale(f)  Condițiile Generale(g) Cerințele Beneficiarului,(h)  Scrisoarea de oferta și graficele de prețuri/plăți (Propunerea Financiară a Antreprenorului)(i) Listele,(j)  Propunerea Tehnică a Antreprenorului și orice alte documente ce reprezintă parte integrantă a Contractului. Actele adiționale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanțe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguității, erorii sau discrepanțelor. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenție atunci când Inginerul emite o clarificare.1.6. Acordul Contractual Părțile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conținutul din formularul Anexă la documentația de atribuire.1.7. Cesiunea(1) În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta Sub-clauza la alin. 2).(2) În situația încetării anticipate a contractului, dacă Antreprenorul este înlocuit de un alt contractant, Antreprenorul are obligația de a cesiona Beneficiarului contractele de subcontractare, în scris.1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar în relația dintre Părți, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului și alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndată ce Antreprenorul le-a transmis în conformitate cu Sub-Clauza 5.2.1.12. Informații Confidențiale Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private și confidențiale, exceptând situațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea și nu va dezvălui orice informații confidențiale despre Lucrări în nicio publicație comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului.1.13. Respectarea Legilor La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a)  Beneficiarul a obținut (sau va obține) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizații similare pentru Lucrările Permanente și orice alte aprobări descrise în Cerințele Beneficiarului ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii acestor aprobări; și(b)  Antreprenorul va transmite toate înștiințările, va plăti toate taxele, impozitele și onorariile și va obține toate autorizațiile, licențele și aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații.(c)  Antreprenorul se va angaja în/va iniția toate activitățile și va pregăti toată documentația necesară care să îi permită Beneficiarului obținerea Autorizației de Construire cât și toate aprobările și avizele conexe necesare pentru a iniția și executa Lucrările.1.14. Obligații Comune și Individuale Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:(a)  aceste persoane vor fi considerate ca având obligații comune și individuale față de Beneficiar pentru executarea Contractului;(b)  aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toți membrii asocierii; și(c)  Antreprenorul nu își va modifica componența sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Liderul va fi autorizat de către aceste persoane să primească instrucțiuni și să recepționeze plata pentru și în numele fiecăreia și tuturor persoanelor menționate.2.1. Dreptul de Acces pe Șantier În termen de 28 zile de la Data de începere a Lucrărilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Șantier și punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces în Șantier și punerea în posesia acestuia și etapizat, pe Sectoare, acesta având obligația să execute Lucrările în conformitate cu aceasta etapizare și cu respectarea termenelor contractuale stabilite. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Șantier și punerea în posesia acestuia astfel încât să se realizeze lucrările ce fac obiectul prezentului Contract cu respectarea Duratei de Execuție a Lucrărilor. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legătură cu împrejurarea că punerea în posesie a Șantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, și își va revizui corespunzător programul de execuție astfel încât să asigure finalizarea execuției fiecărui Sector până la expirarea Duratei de Execuție a Lucrărilor. Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-și asigura orice drept de acces și posesia pentru orice suprafață de teren suplimentară față de locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente. Aceste suprafețe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrările Provizorii, drumuri de acces și organizarea de șantier a Antreprenorului. Suprafețele pentru Lucrări Provizorii a căror poziționare este în afara zonei afectate de lucrările Acordului Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Șantierului. Antreprenorul va permite desfășurarea unui trafic fluent de vehicule și persoane, în toate condițiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract și de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietăților învecinate, cât și pentru proprietari de utilități și operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren și nici drepturi asupra unui teren pe care se vor efectua Lucrările Permanente în absența unui acord, obținut în prealabil, în scris, din partea Beneficiarului. Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreună cu orice alte drepturi privind un teren, teren dobândit de către Antreprenor la alegerea sa și care a fost inclus ulterior în Lucrările Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit și degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislația română în vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren în conformitate cu dispozițiile prezentei Sub-Clauze.2.5. Revendicările Beneficiarului Dacă Beneficiarul se consideră îndreptățit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiții sau în legătură cu Contractul și/sau la o prelungire a Perioadei de Garanție a Lucrărilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înștiința Antreprenorul și îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situația unor plăți efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înștiințare nu este necesară. Înștiințarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoștință despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înștiințarea cu privire la prelungirea Perioadei de Garanție a Lucrărilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivație a revendicării și trebuie să includă o justificare a sumei și/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptățit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptățit să o primească de la Antreprenor și/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Garanție a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanție a Lucrărilor]. Această sumă poate fi dedusă din Prețul Contractului și din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi îndreptățit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Sumele prevăzute în contract și în Anexa la ofertă, cu titlul de penalități, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer și aprobate de Beneficiar și vor fi facturate separat Antreprenorului. În cazul în care Antreprenorul nu achită sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data comunicării facturii de către Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptățit, fără nicio notificare prealabilă și fără altă formalitate, să suspende plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrările executate, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, în conformitate cu prevederile prezentei Sub- Clauze.3.1. Responsabilitățile și Autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experiență și calificare corespunzătoare și alt personal de specialitate care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuții Inginerul trebuie să obțină aprobarea Beneficiarului înainte de a-și exercita autoritatea, atribuțiile respective vor fi cele specificate în Condițiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorității Inginerului, cu excepția celor stabilite cu Antreprenorul. În orice situație în care Inginerul își exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului a fost dat. Cu excepția altor prevederi menționate în aceste Condiții:(a) se va considera că Inginerul acționează în numele Beneficiarului de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.(b) inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în Contract; și(c)  orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absența obiecțiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități. Înainte de a acționa potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentului Contract, Inginerul va obține de la Beneficiar aprobările specifice:a) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea consimțământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuși;b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea oricărei prelungiri a Duratei de Execuție;c) Sub-Clauza 8.8 [Suspendarea Lucrărilor]: suspendarea, parțială sau integrală a executării Lucrărilor;d) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor;e) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepție Finală;f) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Prețul Contractului să depășească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract; de asemenea, aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după evaluare, ar avea implicații financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată.g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei omiteri a unor lucrări.h) Sub-Clauza 6.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesara înainte de orice înlocuire a personalului cheie;i) Sub-Clauza 13.2: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesara înainte de orice decizie privind optimizarea proiectului.j) Sub-Clauza 13.3: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesara înainte de a dispune orice Modificare care, după evaluare, ar avea implicații financiare care ar conduce la depășirea Valorii de Contract Acceptate". În pofida obligațiilor specificate mai sus și necesare pentru a obține autorizarea/acordul, în condițiile în care Inginerul consideră că a survenit o situație de urgență care pune în pericol siguranța/viața unei/unor persoane sau siguranța Lucrărilor sau a proprietăților învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe Antreprenor de răspunderea și obligațiile asumate prin Contract, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau acțiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Prețului Contractului, aferenta acestor instrucțiuni și va înștiința imediat Beneficiarul despre aceasta.3.4. Înlocuirea Inginerului Dacă Beneficiarul dorește să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puțin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul înlocuitor al Inginerului.3.5. Stabilirea Modului de Soluționare Ori de câte ori aceste Condiții stipulează că Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluționare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 70 de zile de la data transmiterii unei revendicări detaliate, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], Inginerul va stabili o soluționare imparțială în conformitate cu prevederile Contractului, în termen de 84 de zile de la data transmiterii unei revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] luând în considerare toate circumstanțele relevante. Inginerul va înștiința ambele Părți cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluționare, prezentând motivația de susținere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord. Dacă, în absența unui acord al Părților, Inginerul nu a stabilit un mod de soluționare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 84 de zile de la data transmiterii revendicării detaliate, oricare Parte poate, în termen de 30 zile, să transmită o înștiințare de nemulțumire celeilalte Părți. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În termen de 42 de zile de la transmiterea unei înștiințări de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită se va adresa instanțelor de judecată. În cazul în care nu a fost transmisă o înștiințare de nemulțumire în termen, sau a fost transmisă o înștiințare de nemulțumire dar niciuna dintre Părți nu s-a adresat instanțelor de judecată în termenul de 42 de zile menționat mai sus, se consideră că Partea reclamantă și-a anulat revendicarea și Partea reclamată va fi exonerată de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. Anularea revendicării va deveni definitivă, irevocabilă și obligatorie pentru ambele Părți de la acel termen. Dacă vreuna dintre Părți nu este mulțumită de stabilirea modului de soluționare emis de Inginer, atunci acea Parte poate, în termen de 30 zile de la primirea acestuia să transmită o înștiințare de nemulțumire celeilalte Părți. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În termen de 42 de zile de la transmiterea unei înștiințări de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită se va adresa instanțelor de judecata. În cazul în care niciuna dintre Părți nu transmite o înștiințare de nemulțumire în termen, sau a fost transmisa o înștiințare de nemulțumire dar niciuna dintre Părți nu s-a adresat instanțelor de judecata în termenul de 42 de zile menționat mai sus, stabilirea modului de soluționare emisă de către Inginer va deveni definitivă și obligatorie pentru ambele Părți de la acel termen.3.6. Întâlnirile de Management Antreprenorul și Inginerul vor organiza întâlniri săptămânale de management în scopul revizuirii pregătirilor pentru lucrările viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Inginerului și ai Antreprenorului și vor fi invitați și reprezentanții Beneficiarului și alte persoane despre care Beneficiarul va înștiința Antreprenorul și pe Inginer. Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregătită de către Inginer și va cuprinde o trecere în revistă a progresului lucrărilor, a programului de lucru și planurile pentru viitoarele activități, situația personalului, siguranța, echipamente, achiziția de materiale, plăți, identificarea riscurilor și stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăți curente și viitoare, interacțiunea cu alți antreprenori, revendicări, precum și alte subiecte care vor fi considerate relevante. Timpul și locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuției. Inginerul va furniza participanților la întâlnire copii ale agendei și ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmează a fi discutate. Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire și îl va transmite în copie fiecărui participant în două zile lucrătoare după întâlnire, precum și la Beneficiar, la adresa și datele de contact comunicate de către acesta. Mențiunile din procesul- verbal cu privire la responsabilitățile pentru orice activități ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. Prin aceste procese-verbale, chiar dacă sunt semnate de către Părți, nu pot fi modificate prevederile Contractului.4.2. Garanția de Bună Execuție Antreprenorul va obține (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) o Garanție de Bună Execuție pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea și în moneda stipulate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu se menționează suma, această sub-clauză nu se va aplica. Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanția de Bună Execuție în original, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Acordului Contractual și va trimite o copie a acesteia și Inginerului. Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorțiului. Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-o scrisoare de garanție de bună execuție emisă în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Scrisoarea de garanție de bună execuție trebuie: ● să fie irevocabilă; ● trebuie să prevadă că plata Garanției de Bună Execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; ● să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garanție de bună execuție din Documentația de Atribuire; ● să nu fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc. În situația în care scrisoarea de garanție de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta va trebui prezentată Beneficiarului însoțită de o adresă din partea Societății de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că scrisoarea de garanție este valabilă și în vigoare indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de Beneficiar va fi exclusiv în baza scrisorii de garanție de bună execuție emisă. Nerespectarea acestor condiții va pune Beneficiarul în situația de a nu accepta scrisoarea de garanție de bună execuție emisă de către o societate de asigurare și totodată, Beneficiarul poate rezilia Contractul și va executa scrisoarea de garanție de participare la licitație. Antreprenorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la execuția și terminarea Lucrărilor de către Antreprenor și remedierea oricăror defecțiuni. Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptățit să obțină Certificatul de Recepție Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de bună execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, și care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare din obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Antreprenorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării Garanției de Bună Execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția de buna execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Beneficiar. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxe legale și cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptățit la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanția de Bună Execuție după cum urmează:a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și după primirea de către Beneficiar a unei copii a Certificatului de Recepție la Terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală și după primirea de către Beneficiar a unei copii a Certificatului de Recepție Finală. De fiecare dată când este agreat că Prețul Contractului depășește Valoarea de Contract Acceptată și se încheie un Act Adițional/Ordin de Modificare/Ordin de Variație la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile în aceeași proporție, valoarea Garanției de Bună Execuție.4.3. Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului și îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acționa în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepția cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obținerea consimțământului, înainte de Data de începere, numele și referințele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimțământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reușește să acționeze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele și referințele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcții. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului și nu va numi un înlocuitor fără consimțământul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Șantier pe parcursul execuției Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimțământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecință. Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucțiunile emise da către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucțiunile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcții sau împuterniciri oricărei persoane competente și va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înștiințare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana și care să specifice împuternicirile, funcțiile și autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului și toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba], Antreprenorul va pune la dispoziție, în permanență, pe șantier, serviciile unui interpret specializat pentru a asista la transmiterea corectă a instrucțiunilor și informațiilor. Reprezentantul Antreprenorului va participa, alături de Inginer, la întâlniri lunare având drept subiect analizarea stadiului lucrărilor și aranjamentele pentru activități viitoare. Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrărilor, raport elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor] în cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrărilor.4.4. Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările. În cazul în care părți din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulți Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiți în Ofertă. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiți în Ofertă, sau pe cei numiți ulterior pentru care a fost obținut consimțământul Inginerului, fără acceptul prealabil al Inginerului. Antreprenorul va fi responsabil pentru acțiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenților sau angajaților săi, ca și cum acestea ar fi acțiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a)  Antreprenorului nu i se va cere să obțină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;(b)  Pentru numirea Subantreprenorilor (Subcontractanților) propuși după semnarea Contractului va fi obținut consimțământul prealabil al Inginerului; acest consimțământ se va baza pe evaluarea Subantreprenorilor (Subcontractanților) propuși. Ulterior semnării contractului de achiziție publica, introducerea/înlocuirea unui Subantreprenor (Subcontractant) va respecta prevederile Articolelor 219, 220 și 235 alin. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, precum și ale Articolelor 151-161 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016." Numirea Subantreprenorului (Subcontractorului) va fi efectivă și își va produce efectele numai după aprobarea Beneficiarului și transmiterea către Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză.Contractul de subantrepriză (subcontractare) trebuie să conțină obligatoriu o clauza prin care Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului /Subcontractantului un avans în procent din valoarea contractului cel puțin egal cu cel plătit de Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii/ Subcontractanții propuși și aprobați vor fi notificați de către Beneficiar cu privire la prevederile Sub-Clauzei 14.3.(c)  După aprobarea Subantreprenorului (Subcontractantului) de către Beneficiar, Antreprenorul va transmite Inginerului înștiințări cu cel puțin 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul (Subcontractantul) intenționează să înceapă lucrările, precum și datele efective de începere a lucrărilor pe Șantier.4.5. Subantreprenorii Nominalizați În această sub-clauză, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor (termen sinonim cu subcontractant) pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări], îl desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucțiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligația să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul a ridicat obiecții justificate și înștiințează Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivația corespunzătoare.4.6. Colaborarea Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucțiunile Inginerului, pe propria sa cheltuială, condiții corespunzătoare desfășurării activității pentru:(a) Personalul Beneficiarului(b) alți antreprenori angajați de Beneficiar, și(c)  personalul autorităților publice legal constituite, care pot fi angajați pentru execuția, pe sau în zona Șantierului, unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. Serviciile pentru acest personal și alți antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrărilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activități de execuție pe Șantier și va coordona propriile sale activități cu cele ale altor antreprenori în condițiile (dacă există) specificate în Cerințele Beneficiarului. Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundații, structuri, echipamente sau căi de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele și în condițiile prevăzute în Cerințele Beneficiarului.4.7. Trasarea Lucrărilor Antreprenorul va trasa Lucrările în funcție de reperii originali, coordonatele și cotele de referință specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părțile de Lucrări și va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu ale Lucrărilor.4.10. Informații despre Șantier Beneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Bază, anumite date, referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe Șantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul poate pune la dispoziția Antreprenorului, oricare date care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretării și verificării acestor date. Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru acuratețea, suficiența sau completitudinea acestor date, cu excepția celor menționate în Sub-Clauza 5.1. [Obligațiile Generale de Proiectare]. În măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), se va considera că Antreprenorul a obținut toate informațiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeași măsură, se va considera că Antreprenorul a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile acestuia, datele menționate mai sus și alte informații disponibile, și că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea):(a) forma și natura Șantierului, inclusiv condițiile subterane;(b) condițiile hidrologice și climaterice;(c)  volumul și natura activității și Bunurilor necesare pentru execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni;(d) legislația, procedurile și codul muncii aferente Țării; și(e)  cerințele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilități, personal, energie, transport, apă și alte servicii.4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut și consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă și suficientă. Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi toate obligațiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) și toate cele necesare pentru o proiectare și o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor.4.12. Condiții Fizice Imprevizibile Exceptând cazurile în care Contractul nu menționează altceva:(a) Antreprenorul va fi obligat să fi obținut toate informațiile necesare cu privire la riscuri, diverse și neprevăzute precum și alte circumstanțe care pot influența sau afecta Lucrările;(b) prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptă responsabilitatea totală pentru ca și-a prevăzut toate dificultățile și costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor, și(c) Prețul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost neprevăzut.4.17. Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Șantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Șantier niciun Utilaj important fără consimțământul Inginerului. Nu este necesar consimțământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Șantierului. Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă și listate în Contract. Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului incluse în Programul de execuție. Prin Ordinul de mobilizare se înțelege instrucțiunea emisa de către Inginer Antreprenorului în care sunt menționate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de execuție. În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului. Numărul maxim de Utilaje ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultă din Programul de execuție. Antreprenorul va mobiliza categoriile de Utilaje ale Antreprenorului, menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de către Inginer. În situația în care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă penalități în valoarea menționată în Anexa la Oferta începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate în Ordinul de mobilizare. În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalități potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reușește să recupereze întârzierea și să se încadreze în programul de execuție aprobat de către Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de Execuție] din Condițiile Speciale ale Contractului și să respecte prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata de Execuție] din Condițiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalități.4.21. Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluția execuției Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor și transmise Inginerului în două exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârșitul primei luni calendaristice consecutive Datei de începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport. Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Fiecare raport va include:(a)  grafice și descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziție, fabricație, livrări pe Șantier, construcție, montaj, testare, punerea în funcțiune și efectuarea probelor;(b)  fotografii care să reprezinte stadiul fabricației și evoluția lucrărilor pe Șantier;(c)  pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor și pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate și cele realizate pentru:(i) începerea asamblării;(ii) inspecțiile făcute de Antreprenor;(iii) testele și(iv) transportul și sosirea pe Șantier;(d)  detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul și Utilajele Antreprenorului];(e)  copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultatele testelor și certificatele de calitate pentru Materiale;(f) lista Modificărilor, a înștiințărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului];(g)  statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute și activități în legătură cu aspectele de mediu și relațiile publice;(h)  comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului și măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor și(i)  o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor remis în conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de Execuție], specificând estimarea, de către Antreprenor, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare. În condițiile în care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrărilor la termenul stabilit în Contract, nu le va remite în forma indicată, sau nu va remite Inginerului un raport complet și corespunzător privind stadiul lucrărilor, se va aplica o sancțiune echivalentă cu cea specificată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care documentele respective ar fi trebuit remise și până la data la care este remis un raport satisfăcător/corespunzător privind stadiul lucrărilor.4.23. Activitățile Antreprenorului pe Șantier Antreprenorul va restrânge aria de desfășurare a activității numai în limitele Șantierului și în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către Antreprenor și acceptate de către Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului și Personalul propriu în limitele Șantierului și ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Șantierul degajat de obstacole inutile și va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăța și înlătura de pe Șantier orice moloz, resturi și Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. După emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăța și îndepărta, de pe acea parte a Șantierului și a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele și Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Șantierului și Lucrările curate și în siguranță. Pe parcursul Perioadei de Garanție a Lucrărilor, Antreprenorul poate păstra pe Șantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract. În condițiile în care Antreprenorul nu va respecta dispozițiile prezentei Sub-Clauze sau pe cele privind curățenia pe șantier, specificate în Solicitările Beneficiarului, se va aplica o sancțiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu a șaptea zi de la data la care Inginerul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curățeniei pe șantier și până la data la care respectivele obligații sunt îndeplinite de către Antreprenor.4.24. Vestigii/Muniții Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul pe propria cheltuiala, conform Graficului de Plăți, și propriul risc, va efectua inspecție completă a Șantierului și a oricăror suprafețe pe care se vor executa Lucrări sau se intenționează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafețe în care este posibil să fie găsite fosile, monede, articole de valoare sau antichități, structuri, muniții sau alte rămășițe sau articole de interes geologic sau arheologic. 0 copie a rezultatului acestei inspecții va fi transmisă Inginerului înainte de începerea oricăror lucrări. Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitățile, împreună cu construcțiile și alte rămășițe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Șantier vor fi încredințate în grija și sub autoritatea Beneficiarului. În conformitate cu legislația română în vigoare, orice obiecte găsite devin automat proprietatea statului român. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autorităților române. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada" și de Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică. După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înștiințare Inginerului, care va emite instrucțiuni pentru modul de soluționare.4.25. Administrarea Traficului Într-un termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul îi va comunica Inginerului un "Plan Autorizat de Administrare a Traficului". Planul de Administrare a Traficului va descrie în detaliu propunerile Antreprenorului pentru administrarea traficului care au fost deja agreate de către Inginer, Direcția Regională de Drumuri și Poduri și Direcția Siguranța Circulației din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și poliția locală și, în al doilea rând, care au fost autorizate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și poliția națională. În condițiile în care Planul anterior pentru Administrarea Traficului nu respectă măsurile de administrare a traficului propuse de către Antreprenor, acesta va conveni, împreună cu Inginerul și părți le implicate, asupra unor măsuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului și va remite Inginerului un Plan, revizuit și autorizat, pentru Administrarea Traficului înaintea începerii Lucrărilor la acea secțiune din site. În condițiile în care Antreprenorul nu remite un Plan pentru Administrarea Traficului elaborat corespunzător în termenul stipulat în Contract sau nu respectă, în orice moment, dispozițiile Planului pentru Administrarea Traficului convenit, se va aplica o sancțiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând de la data la care Planul pentru Administrarea Traficului ar fi trebuit remis sau de la data la care a intervenit încălcarea Planului pentru Administrarea Traficului și până la data la care se constată respectarea acestor condiții.4.26. Jurnalul de Șantier Antreprenorul trebuie să mențină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Șantier trebuie ținut pe Șantier și Antreprenorul trebuie să înregistreze zilnic cel puțin următoarele informații:1. Condițiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, numărul de ore lucrate, numărul și calificarea personalului muncitor de pe șantier, materialele achiziționate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieșite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum și instrucțiunile verbale date Antreprenorului;2. Anexele cu informații detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Șantier și utilizate pentru calcularea plăților către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantitățile reale, materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Șantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente separate;3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Antreprenor în timpul execuției Lucrărilor din ziua respectivă. Înregistrările în Jurnalul de Șantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării și contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informații. În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Șantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în Jurnalul de Șantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Șantier. 0 copie a Jurnalului de Șantier pentru fiecare lună în cauză va fi inclusă în Raportul privind Evoluția Execuției Lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna și va ștampila în conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii.4.27. Dreptul la Audit Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze și să copieze, fără restricții, conturile sale, înregistrările și alte documente privind procedura de depunere a ofertei și executarea Contractului și să permită auditarea acestora de către experți/ auditori desemnați de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptățit să producă și să folosească orice astfel de conturi și înregistrări și alte documente ca evidență în caz de dispută sau arbitraj.5.1. Obligațiile Generale de Proiectare Antreprenorul va fi obligat să fi examinat înainte de Data de bază, Cerințele Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare și calculare, dacă este cazul). Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea Lucrărilor și pentru acuratețea acelor Cerințe ale Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare și calcul). Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacuratețe sau omisiune de orice fel din Cerințele Beneficiarului incluse inițial în Contract și nu va fi obligat să fi demonstrat acuratețea sau completitudinea oricăror date sau informații, cu excepția celor menționate mai jos. Orice date sau informații primite de către Antreprenor de la Beneficiar sau altfel, nu vor degreva Antreprenorul de responsabilitățile sale în privința proiectării și execuției Lucrărilor. În orice caz, Antreprenorul va răspunde dacă va corecta următoarele fragmente din Cerințele Beneficiarului și următoarele date și informații furnizate de (sau în numele Beneficiarului):(a) secțiuni, date și informații care sunt menționate în Contract ca fiind de neschimbat sau în responsabilitatea Beneficiarului.(b) definiții despre scopul intenționat al Lucrărilor sau oricărei părți din Lucrări(c) specificații pentru testarea și verificarea Lucrărilor Finalizate Antreprenorul va acționa ca Proiectant și va îndeplini obligațiile în calitate de proiectant în conformitate cu prevederile Legii Românești.5.2. Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerințele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări și documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuția] și Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare și întreținere]. Cu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba]. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul să controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. Pe durata implementării Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligațiile de proiectare la timp astfel încât să finalizeze execuția lucrărilor corespunzător programului de execuție ținând cont de orice perioadă de timp necesară pentru analiza de către Inginer și obținerea oricăror aprobări, avize, autorizații și alte asemenea. Antreprenorul va obține, pe cheltuiala sa, toate aprobările necesare conform legislației în vigoare. În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în conformitate cu prezenta sub-clauză însoțite de avizele necesare, verificate și vizate de către verificatorii autorizați angajați de către Beneficiar cu excepția situației prevăzute la punctul 3.14 "Proiectarea Lucrărilor Temporare" din Cerințele Beneficiarului. Fiecare perioadă de analiză de către Inginer nu va depăși 14 zile calculate de la data primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor. Dacă nu se menționează altfel în Cerințele Beneficiarului, fiecare perioadă de revizuire trebuie să permită 14 zile pentru revizuire Inginerului și alte 14 zile pentru Comitetul Tehnico Economic (perioada totală de 42 de zile fiind "perioada combinata pentru revizuire"). Începutul perioadei combinate pentru revizuire va fi data în care Inginerul primește un document al Antreprenorului și notificarea Antreprenorului. Inginerul va putea în perioada de analiză să înștiințeze Antreprenorul dacă un document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacă un document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va fi corectat de către acesta pe cheltuiala sa, revizuit și retransmis în termen de 2 zile în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze. Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obținerii avizului Comitetului Tehnico-Economic al Beneficiarului, a avizelor și aprobărilor necesare emiterii Autorizației de Construire, va completa documentația tehnică de autorizare cu elementele necesare, astfel încât execuția lucrărilor să se poată desfășura în conformitate cu prevederile legale. Inginerul va analiza documentele de proiectare și își va exprima consimțământul prin aplicarea mențiunii "bun de execuție" iar Antreprenorul va putea începe execuția lucrărilor aferente. Antreprenorul va pregăti și va transmite Beneficiarului, proiectul tehnic și detaliile de execuție în termen de 2 zile de la exprimarea consimțământul de către Inginer prin aplicarea mențiunii "bun de execuție". Orice aprobare sau consimțământ ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități. Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiții în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va obține toate aprobările necesare până la emiterea Hotărârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizați. Documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor ca urmare a obligațiilor ce îi revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente și date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente în alte scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. Pentru fiecare parte a Lucrărilor și exceptând situația în care aprobarea sau consimțământul Inginerului a fost obținut:(a)  în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (așa cum s-a menționat) transmis Inginerului spre aprobare:(i)  Inginerul va înștiința Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menținând măsura în care nu corespunde);(ii)  execuția unei părți a Lucrărilor nu va începe până când Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului și(iii)  se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea și execuția unei părți a Lucrărilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o înștiințare cuprinzând mențiunile prevăzute în sub- paragraful (i);(b)  execuția unei părți a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea și execuția acesteia;(c) execuția unei părți a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (și aprobate, dacă este specificat) și(d)  dacă Antreprenorul dorește să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (și aprobare, dacă este specificat,), Antreprenorul va înștiința imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. Dacă Inginerul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine. Orice aprobare sau consimțământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nicio obligație sau responsabilitate.5.3. Obligațiile Asumate de către Antreprenor Antreprenorul își va asuma răspunderea ca proiectul, Documentele Antreprenorului, execuția și Lucrările terminate vor fi în conformitate cu:(a)  Legile țării, și(b)  documentele care alcătuiesc Contractul, schimbate și actualizate de Modificări. În faza de proiectare, Antreprenorul va elabora Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) și Proiectul tehnic de execuție, conform Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. La întocmirea Declarației de Proiectare, capacitățile/caracteristicile tehnice și soluțiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru Antreprenor împreună cu Cerințele Beneficiarului acestea din urma având prioritate. Antreprenorul nu va include în Declarația de Proiectare modificări/optimizări ale soluțiilor tehnice stabilite în cadrul Studiului de Fezabilitate, cu excepția celor care reies din Cerințele Beneficiarului. Eventualele erori/omisiuni/neconformități/necorelări din cadrul Studiului de Fezabilitate și care nu au fost remediate prin Cerințele Beneficiarului vor fi aduse la cunoștință în scris Beneficiarului și Inginerului odată cu depunerea Declarației de Proiectare însoțite de propuneri de soluționare/remediere. După avizarea Declarației de Proiectare, Antreprenorul va obține aprobarea Inginerului și a Beneficiarului pentru propunerile de soluționare/remediere, astfel încât acestea să poată fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea în Valoarea de Contract Acceptată. Antreprenorul poate prezenta soluții de actualizare și/sau optimizare și/sau îmbunătățire a Proiectului Tehnic de Execuție față de Declarația de Proiectare aprobată, cu încadrarea în Valoarea de Contract Acceptată și cu condiția menținerii cel puțin a capacităților/caracteristicilor tehnice, exigențelor de calitate, și a funcționalităților obiectivului, astfel încât acestea să poată fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție. Antreprenorul poate prezenta soluții de actualizare și/sau optimizare și/sau îmbunătățire a Proiectului Tehnic de Execuție față de Declarația de Proiectare aprobată numai cu condiția posibilității justificării acestor soluții din perspectiva avantajelor obținute de Beneficiar. Antreprenorul are obligația de a se încadra în coridorul/culoarul de expropriere în ceea ce privește soluțiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Execuție cu excepția situațiilor în care soluțiile tehnice nu se pot încadra în coridorul/culoarul de expropriere și pentru care se obține aprobarea Beneficiarului. Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Execuție pe Sectoare/Secțiuni cu condiția ca ultimul/ultima Sector/Secțiune să fie predat/tă către Beneficiar până la expirarea termenului final de predare a Proiectului Tehnic de Execuție asumat de către Antreprenor în oferta. Antreprenorul poate, după aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, cu asumarea Proiectantului și a Verificatorului, să prezinte modificări ale acestuia numai în cazuri excepționale, cu încadrarea în coridorul/culoarul de expropriere pus la dispoziție de către Beneficiar. Fundamentarea cazurilor excepționale se va face pe baze solide, informații, investigații specifice, studii, analize și breviare de calcul. Prin cazuri excepționale se înțeleg numai acele situații care nu modifică elementele esențiale ale Proiectului Tehnic de Execuție și care au un impact local, care pot fi remediate prin dispoziții de șantier și care nu necesită reautorizarea/ reavizarea lucrărilor. Proiectul Tehnic de Execuție/Detaliile de Execuție va/vor fi considerat/te finalizat/e, numai după ce vor fi prezentate conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi ștampilat/e conform legii de către Verificatorii autorizați corespunzători.5.4. Standardele și Normativele Tehnice Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuția lucrărilor și Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice și Legilor referitoare la execuția lucrărilor, construcție și mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările și alte standarde menționate în Cerințele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare. Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări și la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data recepției de către Beneficiar a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepția Lucrărilor de către Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înțelese ca referiri la ediția aplicabilă la Data de Bază, dacă nu este altfel specificat. Dacă în Țară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va înștiința Inginerul și (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situația în care:(a) inginerul decide că este necesară aplicarea, și(b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va iniția o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări], Antreprenorul are obligația asigurării unui standard ridicat pentru toate aspectele necesare proiectării Lucrărilor, standard ce poate fi verificat de către Inginer. În plus, Antreprenorul are obligația de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea Lucrărilor respectă cerințele impuse de către Comitetul Tehnic și Economic al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în cadrul procedurii de aprobare.6.1. Angajarea Personalului și Forței de Muncă Cu excepția celor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal și forței de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia. Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusă în Contract și îl va menține pe toată durata contractului. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește această obligație, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice penalități în valoarea înscrisă în "Anexa la Ofertă", pentru fiecare persoană înlocuită. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal care să îndeplinească cerințele din Documentația de Atribuire și cu respectarea prevederilor articolului 162 din din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016. În aceasta situație Antreprenorul are obligația de a transmite pentru noul personal cheie documentele solicitate prin Documentația de atribuire. Reprezentantul Antreprenorului și toate persoanele pe care Antreprenorul le împuternicește, confirmate pe astfel de poziții la semnarea Contractului ca și personal cheie, vor fi menținute pe toată durata executării Lucrărilor, cu excepția situației în care Inginerul cere înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care nu țin de puterea Antreprenorului (ex. demisie în baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica dovedită, deces, desfacerea disciplinara a contractului de muncă, etc.). În aceste situații, Antreprenorul are obligația ca în termen de 20 zile de la data producerii evenimentului să solicite concomitent Inginerului și Beneficiarului aprobarea înlocuirii oricăruia dintre membrii personalului cheie pentru poziția asumată în Contract, transmițând totodată toate documentele precizate în paragraful anterior. Inginerul va aproba sau va respinge personalul înlocuitor propus și va informa cu privire la respingere sau va supune aprobării Beneficiarului personalul înlocuitor propus, în termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a solicitării de înlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul înlocuitor propus și va comunica Inginerului hotărârea sa în termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei Inginerului cu privire la acesta. Dacă Beneficiarul respinge personalul înlocuitor propus de către Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptățit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalități în cuantumul menționat în Anexa la Oferta care vor curge începând cu a 41-a zi de la data producerii evenimentului și până la data comunicării aprobării de către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor. În situația în care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu privire la noul personal cheie în termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar Beneficiarul întârzie aprobarea/respingerea personalului înlocuitor propus peste termenele prevăzute mai sus, penalitatea corespunzătoare zilelor de întârziere cauzate de Beneficiar va fi scăzută din penalitatea ce va fi aplicată Antreprenorului conform paragraful anterior. Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumba Antreprenorului. Aprobarea și/sau înlocuirea personalului cheie va face obiectul unei Modificări. Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus în Programul de execuție. Prin Ordinul de mobilizare se înțelege instrucțiunea emisa de către Inginer Antreprenorului în care sunt menționate categoriile de Personal necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de execuție. În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de Personal. Numărul maxim de personal ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de execuție. Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de către Inginer. În situația în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă penalități în valoarea menționată în Anexa la Oferta începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Personal menționate în Ordinul de mobilizare. În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalități potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reușește să recupereze întârzierea și să se încadreze în programul de execuție aprobat de către Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de Execuție] din Condițiile Speciale ale Contractului și să respecte prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata de Execuție] din Condițiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalități.6.5. Programul de Lucru Activitatea pe Șantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare și în afara programului normal de lucru menționat în "Anexa la Ofertă", cu următoarele excepții:(a)  Contractul conține alte prevederi;(b)  există acordul Inginerului;(c)  Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieții sau a proprietății sau pentru siguranța Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu în două schimburi, astfel cum este menționat în "Anexa la Ofertă". Acele activități care necesită prezența permanentă pe șantier, cum ar fi paza și supravegherea șantierului, managementul traficului și altele asemenea, se vor desfășura atât timp cât este necesar, fără restricții legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislației muncii. În baza dispozițiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție], Antreprenorul îl va informa pe Inginer în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână și fiecare lună de executare a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului. Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atât Antreprenorului cât și Beneficiarului6.7. Sănătatea și Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menținerea sănătății și securității Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritățile sanitare, că personalul medical, facilitățile de prim ajutor, infirmeria și serviciul de ambulanță sunt asigurate în permanență pe Șantier și în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului și că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenței sociale, condițiilor de igienă și prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Șantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate și va avea autoritatea de a emite instrucțiuni și a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilitățile necesare acestei Persoane pentru exercitarea responsabilității și autorității sale. În situația producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea și asistența socială acordată persoanelor, precum și la daunele aduse proprietății, așa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) și de muncă, de procedeele tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru antreprenorul general (subantreprenori), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului, în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Antreprenor, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale și se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.6.8. Supravegherea Asigurată de Antreprenor Pe durata elaborării proiectului și execuției Lucrărilor și atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistența necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea și testarea lucrărilor. Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba]) și operațiunile care trebuie executate (inclusiv metode și proceduri necesare, riscuri posibile și metode de prevenire a accidentelor) pentru execuția satisfăcătoare și în siguranță a Lucrărilor. 0 proporție rezonabilă a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea cunoștințe de limba română. În caz contrar, Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenți disponibili pe Șantier pe durata întregului program de lucru.6.10. Raportări privind Personalul și Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului informații care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului și a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Șantier. Informațiile vor fi transmise săptămânal, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menționate în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.7.2. Prelevarea de Probe Antreprenorul va transmite Inginerului, următoarele probe de Materiale și informații relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]:(a)  probe standard prelevate de la producător și probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului;(b) probe suplimentare indicate de către Inginer și(c)  toate certificările materialelor și proceselor în conformitate cu cerințele autorităților competente, cum ar fi, de exemplu, "certificat de aprobare/autorizare etc. Fiecare probă va fi etichetată, cu mențiunea originii și locului de utilizare în Lucrare.7.8. Redevențe Cu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, Antreprenorul va plăti toate redevențele, chiriile și alte cheltuieli pentru:(a)  Materialele naturale obținute în afara Șantierului și(b)  depozitarea materialelor rezultate din demolări și excavări și a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepția cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Șantierului sunt specificate în Contract. Documentele Antreprenorului, execuția și Lucrările finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale tării, legislația în domeniul clădirilor, construcțiilor și mediului, legea aplicabilă produsului ce rezultă din execuția Lucrărilor și alte standarde specificate în Cerințele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de către legile în vigoare. Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înțelese ca fiind trimiteri la edițiile aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel.8.1. Începerea Lucrărilor Inginerul va trimite Antreprenorului o înștiințare privind Data de începere a Activității de Proiectare cu cel puțin 7 zile înainte de această dată și Data de începere a Activității de Proiectare nu va depăși cu mai mult de 42 de zile data semnării Acordului Contractual. Inginerul va trimite Antreprenorului o înștiințare privind Data de începere a Lucrărilor numai în condițiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuție, și au fost obținute Autorizațiile de construire. Aceasta Înștiințarea privind Data de începere a Lucrărilor poate fi emisa și pe Secțiuni/Sectoare. Inginerul va trimite Antreprenorului înștiințarea privind Data de începere a Lucrărilor cu cel puțin 7 zile înainte de această dată și Data de începere a Lucrărilor nu va depăși cu mai mult de 42 de zile data emiterii Înștiințării privind Data de începere a Lucrărilor. Antreprenorul va începe execuția Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor și va continua execuția Lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.8.3. Programul de Execuție Antreprenorul îi va remite Inginerului un program de lucru detaliat în termen de 42 de zile de la Data de începere a Activității de Proiectare. Antreprenorul va remite programe actualizate la intervale nu mai mari de trei luni. Antreprenorul va remite de asemenea un program revizuit ori de câte ori programul anterior nu reflectă stadiul curent al executării Lucrărilor/activității de proiectare sau încalcă Obligațiile asumate de către Antreprenor. Fiecare program va include:(1) a) ordinea în care Antreprenorul intenționează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspecție, livrare pe Șantier, construcție, montare, testare, punere în funcțiune și efectuare a probelor;b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] și orice alte transmiteri, aprobări și acorduri menționate în Cerințele Beneficiarului;c) succesiunea și termenele aferente inspecțiilor și testelor specificate în Contract, șid) un raport justificativ care să includă:(i)  o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenționează să le aplice și a principalelor etape de execuție a Lucrărilor și(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum și numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Șantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrărie) toate datele, termenele și jaloanele specificate în Contract, în special Data de începere a Lucrărilor, termenul de obținere a Autorizației de Construire și Data Finalizării Lucrărilor,f) data planificată de Antreprenor pentru finalizarea Lucrărilor,g) conexiunile logice și dependențele existente între activități,h) liniile de acțiune/deciziile decisive,i) datele la care Antreprenorul necesită orice tip de informații sau alte date pe care Beneficiarul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la diferitele secțiuni ale șantierului.(2) Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus față de datele deja menționate:j) progresul curent realizat la fiecare activitate și impactul pe care acesta îl are asupra volumului de muncă restant șik) orice modificare a Datei de Finalizare, modificare rezultată în urma unei Extinderi a Termenului acordate de către Inginer. Antreprenorul îi va furniza Inginerului actualizări săptămânale ale programului care să confirme intervalul de desfășurare, locul și natura fiecărei activități care se va efectua pe șantier în cursul săptămânii ulterioare. Programul de execuție va fi furnizat și în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat și urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcțiilor. Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înștiințare Antreprenorului, în care să menționeze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acționa în conformitate cu programul și cu alte obligații pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptățit să-și planifice activitatea conform programului Antreprenorului. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora Prețul Contractului sau provoca întârzieri în execuția Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. Dacă Inginerul transmite o înștiințare Antreprenorului în care se menționează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluției Lucrărilor și intențiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 7 zile. În condițiile în care Antreprenorul nu va remite orice program în termenul stabilit în Contract, se va aplica o sancțiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care programul ar fi trebuit remis și până la data la care un program corespunzător este remis. În condițiile în care Antreprenorul nu reușește să obțină Autorizația de Construire, cu o copie pentru confirmare transmisă Inginerului, la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul sau, penalități egale cu cele stabilite în "Anexa la Ofertă" vor fi aplicate de la data de la care Autorizația de Construire ar fi trebuit obținută și transmisă, până la data efectivă când este obținută și transmisă.8.4. Prelungirea Duratei de Execuție Antreprenorul va avea dreptul, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuție dacă și în măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze:(a)  o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuție potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),(b)  un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuție potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiții de Contract,(c)  condiții climaterice adverse speciale care au o influență directă asupra progresului Lucrărilor și care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv condiții de temperatură, precipitații și/sau vânt definite drept condiții climaterice mai dificile decât media lunară pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variația lunară standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valoare măsurată de către Institutul Național de Meteorologie la stația meteorologică cea mai apropiată unde condițiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe șantier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul actual, măsurat în zile, derivat din analiza statistică și nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condițiile prezente pe șantier care au fost afectate de variațiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatură, precipitații; vânt vor fi luați în considerare în combinație sau separat și estimat dacă ziua respectivă se califică drept o zi cu condiții climaterice adverse speciale sau nu.(d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acțiuni guvernamentale, sau(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite altor antreprenori ai Beneficiarului care își desfășoară activitatea pe Șantier, dacă în fiecare caz care a apărut, Antreprenorul nu-l putea evita sau preîntâmpinaf) o întârziere, impediment sau obstacol ca urmare a solicitărilor suplimentare ale proprietarilor rețelelor de utilități, a apariției unor situri arheologice suplimentare, a depășirii culoarului/coridorului de expropriere, a solicitărilor suplimentare ale: autorităților de mediu, autorițăților locale/centrale cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații, acorduri internaționale, convenții, înțelegeri ale statului/autorițăților cu alte state.g) apariției unor elemente independente de voința Antreprenorului Dacă Antreprenorul se consideră îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție, Antreprenorul va înștiința Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuție conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior și va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire. Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de Execuție și/sau costuri suplimentare rezultate din următoarele cauze:a) apariția necesității de exproprieri suplimentare din cauza modificărilor propuse de Antreprenor în cadrul Proiectului Tehnic de Execuție;b) modificări propuse de Antreprenor asupra Proiectului Tehnic de Execuție inițial elaborat de acesta și aprobat de Beneficiar;c) revizuirea Acordului de Mediu din cauza modificărilor propuse de Antreprenor în cadrul Proiectului Tehnic de Execuție;d) revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici inițiali avizați prin Hotărâre de Guvern din cauza modificărilor propuse de Antreprenor în cadrul Proiectului Tehnic de Execuție;e) erori de proiectare;f) studii de teren insuficiente care conduc la soluții tehnice eronate;g) elaborarea de proiecte incomplete, proiecte care prezintă soluții neconforme, proiecte care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, proiecte care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor aplicabile, proiecte care necesita completarea/refacerea documentației tehnice în urma verificării acestora de către Verificatorul autorizat;h) necesitatea obținerii unor noi avize, acorduri și autorizații (sau revizuirea acestora);i) necesitatea demolării parțiale sau totale a lucrărilor deja executate și implicit refacerea acestora,j) necesitatea protejării oricăror utilitățik) pentru completarea/refacerea documentației tehnice (Declarația de proiectare, Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) și Proiectul Tehnic de Execuție)8.5. Întârzieri Cauzate de Autorități În cazul în care se produc următoarele situații:(a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autoritățile publice legal constituite din Țară,(b) autoritățile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, și(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuție potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio plată din profit cu privire la orice întârziere sau întrerupere.8.6. Ritmul Evoluției Lucrărilor în situația în care: (a) evoluția lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuție, și/sau (b) evoluția lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuție valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție] din cauze diferite de cele menționate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție], a unui program actualizat și a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluției lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuție. Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru și/sau a numărului de Personal și/sau Bunuri, cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum și penalități pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7. Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuție al Antreprenorului, așa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6 puncte de referință, pentru monitorizarea și evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referință va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuți la Punctul de referință anterior. Indicatorii vor fi definiți pe baza programului de execuție al Antreprenorului. Mai jos sunt definite integral Punctul de referință nr. 1, Punctul de referință nr. 2, Punctul de referință nr. 3 Definirea celorlalte trei Puncte de referință, va fi făcută de către Beneficiar și Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuție al Antreprenorului.(a)  Punctul de referință nr. 1 va fi realizat în ...... zile (în funcție de durata asumată de ofertant și/sau menționată în "Anexa la Oferta" și/sau menționată în Cerințele Beneficiarului) de la Data de începere a Activității de Proiectare și presupune realizarea următorilor indicatori:– tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activității de proiectare este mobilizat pe Șantier;– studiile topo și hidro sunt finalizate;– studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrările de artă sunt realizate într-un procent care să asigure dimensionarea conform eurocodurilor– Declarația de Proiectare a Antreprenorului este finalizată– panourile de identificare a Contractului sunt instalate;– rezultatul inspecției realizată în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;b) Punctul de referința 2 va fi realizat în ..... (în funcție de durata asumată de ofertant și/sau menționată în "Anexa la Oferta") de zile de la Data de începere a Activității de Proiectare și presupune următoarele:– Indicatorii definiți la Punctul de referința nr. 1 sunt realizați;– Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) și Proiectul Tehnic de Execuție inclusiv Detaliile de execuție sunt finalizate și verificate și stampilate de către verificatorul de proiect atestat și predate către Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuție aferente– a fost obținută autorizația de construire(c) Punctul de referința nr. 3 va fi realizat în 42 de zile de la Data de începere a Lucrărilor și presupune următoarele:– indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 2 sunt realizați;– tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Șantier;– Organizarea de șantier a Antreprenorului este finalizată și funcțională;– Programul de execuție al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;– Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;– Jurnalul de Șantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;– Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerințele Beneficiarului (cel puțin unul asigurat temporar). Puncte de referință stabilite mai jos se aplică numai în condițiile în care Beneficiarul, Inginerul și Antreprenorul vor stabili de comun acord, mai multe secțiuni de proiectare, astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuție aferente primei Secțiuni. Totodată, celelalte Secțiuni vor fi stabilite astfel încât întreaga activitate de proiectare să fie finalizată în termen de ..... luni (în funcție de durata asumată de ofertant și/sau menționată în "Anexa la Oferta") Mai jos sunt definite integral Punctul de referință nr. 1, Punctul de referință nr. 2, Punctul de referință nr. 3 pentru prima secțiune. Definirea celorlalte trei Puncte de referință aferente oricărei Secțiuni, va fi făcută de către Beneficiar și Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuție al Antreprenorului.(a)  Punctul de referință nr. 1 va fi realizat în ...... zile (în funcție de durata asumată de ofertant și/sau menționată în "Anexa la Oferta" și/sau menționată în Cerințele Beneficiarului) de la Data de începere a Activității de Proiectare și presupune realizarea următorilor indicatori:– tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activității de proiectare este mobilizat pe Șantier;– studiile topo și hidro sunt finalizate;– studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrările de arta sunt realizate într-un procent care să asigure dimensionarea conform eurocodurilor– Declarația de Proiectare a Antreprenorului este finalizată– panourile de identificare a Contractului sunt instalate;– rezultatul inspecției realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;(b) Punctul de referința 2 va fi realizat în ..... zile (va fi completat conform Cerințelor Beneficiarului) de la Data de începere a Activității de Proiectare și presupune următoarele:– Indicatorii definiți la Punctul de referința nr. 1 sunt realizați;– Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) pentru prima secțiune și Proiectul Tehnic de Execuție inclusiv Detaliile de execuție pentru prima secțiune sunt finalizate și verificate și stampilate de către verificatorul de proiect atestat și predate către Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuție aferente– a fost obținută autorizația de construire pentru prima secțiune(c) Punctul de referință nr. 3 va fi realizat în 42 de zile de la Data de începere a Lucrărilor pentru prima secțiune și presupune următoarele:– indicatorii definiți la Punctul de referință nr. 2 sunt realizați;– tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Șantier;– Organizarea de șantier a Antreprenorului este finalizată și funcțională;– Programul de execuție al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;– Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;– Jurnalul de Șantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer; Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerințele Beneficiarului (cel puțin unul asigurat temporar). Punctele de referință pentru celelalte Secțiuni vor fi definite în același mod cu cele aferente primei Secțiuni, după ce Beneficiarul, Inginerul și Antreprenorul vor stabili de comun acord Secțiunile de proiectare. În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referință nr. 1, 2 sau 3, aferente fiecărei Secțiuni, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă", în cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre celelalte trei punctele de referință, Beneficiarul va fi îndreptățit, să suspende orice plată datorată în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 până când toți indicatorii aferenți Punctului de referință vor fi atinși. În cazul în care Antreprenorul reușește să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuție] penalitățile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepției la Terminarea Lucrărilor. Ori de câte ori este transmis un program de execuție actualizat, punctele de referință vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiția ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înștiințare în care să menționeze că programul nu corespunde prevederilor Contractului.8.7. Penalități de întârziere Dacă Antreprenorul nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuție], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalitățile de întârziere vor constitui suma menționată în "Anexa la Ofertă", care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală și data specificată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăși suma maximă aferentă penalităților de întârziere (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă". Penalitățile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalități nu vor exonera Antreprenorul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.8.11. Suspendarea PrelungităDacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult de 730 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înștiințarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări și Actualizări] a părții de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înștiințare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].10.1. Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări Cu excepția celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepționa Lucrările în situația în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiționările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuție], (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepției și (iii) Inginerul a emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor cu cel puțin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate și pregătite de recepție. Dacă Lucrările sunt împărțite pe Sectoare, Părțile pot agrea emiterea Certificatelor de Recepție la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepție a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va întocmi și semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în vigoare. Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările cuprinse în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea Antreprenorului, Inginerul:(a)  Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor; sau(b) Va respinge solicitarea, prezentând motivația și specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepției. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înștiințare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.10.2. Recepția unor Părți de Lucrări Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract, fie este convenită de ambele Părți), până când Inginerul emite un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul folosește totuși orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părți începând cu această dată, moment în care răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condițiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Garanție a Lucrărilor. Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepției și/sau utilizării de către Beneficiar a unei părți din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înștiința Inginerul și (ii) cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare și profitul aferent. Dacă a fost emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalitățile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalitățile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă și partea recepționată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, reducerea proporțională a penalităților de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părții de Lucrări recepționată și valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili aceste proporții. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalități de întârziere] și nu vor afecta limita maximă a penalităților.10.3. Recepția și Testele la Terminarea Lucrărilor Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Înștiințarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum și detalii referitoare la natura și durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apărea din această cauză. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare și, cu condiția respectării prevederilor Sub- Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a)  o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea este sau va fi întârziată, și(b)  plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.10.4. Restabili rea Suprafețelor de Teren Cu excepția altor prevederi ale Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, un certificat emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuția lucrărilor necesare de restabilire a suprafețelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafețe de teren.11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor Pentru ca Lucrările și Documentele Antreprenorului și fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepția uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Garanție a Lucrărilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:(a)  va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menționată de către Inginer și(b)  va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Garanție a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz). Dacă se produc defecțiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înștiințat în consecință de către (sau în numele) Beneficiar. Terminarea lucrărilor neexecutate, remedierea deficiențelor și recepționarea finală a Lucrărilor se vor efectua în conformitate cu legislația română în vigoare.11.2. Costul Remedierii Defecțiunilor Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor] vor fi executate cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului, dacă și în măsura în care lucrările se datorează:(a) proiectului Lucrărilor,(b)  Echipamentelor, Materialelor sau calității execuției care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau(c) exploatării sau întreținerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau(d) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligații. Dacă și în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) și se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].11.3. Prelungirea Perioadei de Garanție a Lucrărilor Beneficiarul va fi îndreptățit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Garanție a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă și în măsura în care o mare parte din Lucrări, Sectoare de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcție de caz și ulterior recepției), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecțiuni sau unor degradări. În condițiile în care Antreprenorul nu va remedia deficiențele sau prejudiciile cauzate la termenul indicat în Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecțiunilor], Perioada de Garanție a Lucrărilor se va extinde de la data la care s-a emis notificarea solicitând remedierea în conformitate cu Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecțiunilor] până la data la care deficiențele au fost remediate de către Beneficiar, în condițiile în care se impun rectificări sau actualizări în conformitate cu Sub-Clauza 12.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după Terminare], Perioada de Garanție a Lucrărilor se va extinde de la data la care a fost constatată necesitatea rectificării sau actualizării până la data finalizării lucrărilor privind rectificarea sau actualizarea, sau, în cazul în care rectificarea sau actualizarea privesc o mare parte a Lucrărilor, la o dată agreată de către Beneficiar. În condițiile în care Antreprenorul nu acceptă o extindere a Perioadei de Garanție a Lucrărilor, se va apela la stabilirea extinderii acesteia prin intermediul Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare]11.8. Stabilirea Cauzelor Defecțiunilor La solicitarea și indicațiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecțiunilor. Dacă este necesar a se remedia o defecțiune apărută la Lucrări pe costul Antreprenorului cum prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defecțiunilor], Beneficiarul poate solicita Antreprenorului să caute defecțiuni similare, iar costurile căutării respectiv remedierii vor fi suportate de către Antreprenor.11.9. Procesul Verbal de Recepție Finală Îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepție Finală, precizând data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract. Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările făcute în Procesul Verbal de Recepție Finală, Inginerul va emite Certificatul de Recepție Finală în termen de 28 zile de la expirarea celei din urmă Perioade de Garanție a Lucrărilor, sau cât mai repede după acest termen cu condiția ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului și să fi terminat și testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. 0 copie a Certificatului de Recepție Finală va fi trimisă Beneficiarului. Certificatul de Recepție Finală va fi singurul document considerat a certifica recepția Lucrărilor.11.10. Obligații Neîndeplinite După emiterea Certificatului de Recepție Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligație care rămâne neîndeplinită la data recepției. În scopul stabilirii naturii și volumului obligațiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.11.11. Eliberarea Șantierului După primirea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va îndepărta din Șantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deșeurile și Lucrările Provizorii. Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar al Certificatului de Recepție Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptățit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea și amenajarea Șantierului. Orice diferență de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferența neacoperită.12.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după Terminare cauzate de către Beneficiar, Antreprenorul (i) va înștiința Inginerul și (ii) cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare și profitul. Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Garanție a Lucrărilor (sau oricare perioadă asupra căreia Părțile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au trecut Testul după Terminare.13.1. Dreptul de a Modifica Modificările pot fi inițiate de către Inginer înainte de emiterea Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucțiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Antreprenorul va avea obligația de a executa orice Modificare, cu excepția cazului în care Antreprenorul înștiințează cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) că (i) Antreprenorul nu poate obține Bunurile necesare pentru Modificare, (sau (ii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanții. Antreprenorul trebuie să notifice Inginerul de efectul pe care Modificarea îl are sau îl va avea la siguranța sau conformitatea Lucrărilor După primirea înștiințării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucțiunea. Orice Modificare care implică o majorare sau o diminuare a Valorii de Contract Acceptată, pentru a produce efecte, se va materializa într-un ordin de modificare conform Clauzei 13 [Modificări și actualizări]. Eventualele sume ce rezultă din aceste Modificări pot fi plătite în baza clauzei 14.1, cu condiția să nu reprezinte o modificare substanțială în sensul articolului 221 alin (7)-(9) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.13.2. Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuției, întreținerii și exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăți eficiența sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului și va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. Dacă Antreprenorul inițiază, înainte de emiterea de către Inginer, a Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, o modificare a proiectului tehnic, în sensul diminuării volumului de Lucrări, Inginerul este obligat să determine în ce măsură diminuarea propusă de către Antreprenor poate conduce la o diminuare a costului de execuție a Lucrărilor. Dacă Inginerul constată că diminuarea propusă conduce la o diminuare a costului de execuție a Lucrărilor, va instructa Antreprenorul să-și modifice Graficul de Plăți în consecință. Dacă Antreprenorul refuză să își modifice Graficul de Plăți, Beneficiarul va fi îndreptățit să apeleze la prevederile Sub-Clauzei 2.5. Antreprenorul va fi pe deplin răspunzător de orice propunere făcută conform acestei Sub-Clauze, precum și de perioadele necesare analizării sau aprobării acestora. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio prelungire a Duratei de Execuție, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire și aprobare.13.3. Procedura de Modificare Dacă Inginerul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivației pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor:(a)  descrierea proiectului și/sau lucrării propuse pentru a fi executate și programul de execuție al acestora;(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuție potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție], și a Duratei de Execuție;(c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Prețului Contractului și(d) efectele (dacă există) asupra siguranței sau conformității Lucrărilor și/sau caracterul lor corespunzător scopului. După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel) și va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuția lucrărilor până la primirea răspunsului. Fiecare instrucțiune referitoare la executarea de Modificări, însoțită de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emisă de Inginer către Antreprenor, care va confirma de primire. În categoria Modificărilor pot intra și următoarele, dar fără a se limita la:a) modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități;b) modificări ale culoarului/coridorului de expropriere;c) modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Beneficiarului sau Antreprenoruluid) modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;e) modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;f) modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize /acorduri/autorizațiig) modificări generate de acorduri, convenții, înțelegeri ale statului/autorităților locale cu alte state;h) modificări generate de aplicarea legii monumentelor istorice;i) modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;j) modificări generate de schimbarea personalului cheie;k) modificări ale valorii minime a CIP-ului;l) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice Antreprenorul nu va face nicio Modificare până când Inginerul nu o va dispune sau nu o va aproba. Antreprenorul va transmite Inginerului obiectul, limitele, natura și cauzele care au generat Modificările. Inginerul le va analiza și după caz le va aproba/respinge. Inginerul va transmite Beneficiarului propria analiza cu privire la Modificări, aceasta incluzând și fundamentările, necesitatea și oportunitatea realizării modificării și documentele necesare. Modificările se vor realiza prin Ordin de Modificare, numai sub condiția obținerii aprobării Beneficiarului. Inginerul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea și încadrarea unei Modificări în categoria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare (dacă acestea au fost prevăzute) în conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 și a metodologiei de utilizare. După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Prețului Contractului și a Graficului de Plăți. Modificările nu trebuie reprezinte o modificare substanțiala în sensul articolului 221 alin (7) - (9) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.13.5. Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate cu instrucțiunile Inginerului, iar Prețul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucțiuni:(a)  Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), și evaluată potrivit prevederilor Sub- Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; și/sau(b) Echipamentele, Materialele, Lucrările sau Serviciile să fie achiziționate de către Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizați]) sau în alt fel și a căror valoare care va fi inclusă în Prețul Contractului reprezintă:(i)  sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor și(ii)  o sumă pentru cheltuielile indirecte și profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent specificat în "Anexa la Ofertă". La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri și chitanțe justificative. Atunci când achiziționează Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii conform prevederilor paragrafului (b), în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acționa ca și autoritate contractantă în sensul legislației de achiziții publice și va respecta regulile de achiziții publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare. Având în vedere această obligație a Antreprenorului, pentru achiziționarea de Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii, plătite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea estimată a contractului de achiziție conform prevederilor legislației de achiziții publice în vigoare și va acționa după cum urmează:a) în situația în care valorile estimate ale contractelor de achiziție depășesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va întocmi Documentația de Atribuire și va desfășura procedurile de achiziție publică potrivit obligațiilor ce îi revin conform legislației de achiziții publice.b) în cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziție nu depășesc plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va achiziționa serviciile/lucrările/produsele plătite din Sume Provizionate, conform procedurii definite în Specificații.13.7. Actualizări Generate de Modificări ale Legilor Prețul Contractului va fi actualizat pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Țării (inclusiv introducerea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, guvernamentală, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea înștiințării, Inginerul va acționa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme. Fără a aduce atingere celor de mai sus, aceste actualizări nu vor fi plătite separat dacă acestea au fost deja luate în considerare la indexarea oricăror date de intrare la formula de actualizare a prețurilor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8.13.8. Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor În această Sub-clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus în "Anexa la Ofertă". Dacă nu există un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creșterea sau diminuarea costului forței de muncă, al Bunurilor și al altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute în această sub-clauză. În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensație totală pentru creștere sau diminuare, se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creștere sau scădere a costurilor. Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este evaluată în conformitate cu Lista corespunzătoare și aprobată în Certificatele de Plată, va fi determinată, conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plătește Prețul Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente. Formulele vor fi de următorul tip: Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +... unde: "Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă fiind o lună, în afară de cazul în care "Anexa la Ofertă" este prevăzut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabilă din plățile contractuale; "b", "c", "d" sunt coeficienți care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuția Lucrărilor, așa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forța de muncă, utilaje și materiale; "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenți de preț sau prețurile de referință pentru perioada "n", exprimați în moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); și "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preț de bază sau prețurile de referință, exprimați în moneda relevantă de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de Bază. Se vor utiliza indicii de preț sau prețurile de referință prevăzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienței acestora, aceștia vor fi stabiliți de către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în ultimele două coloane din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienței, deși aceste date (și respectiv aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preț de bază. În cazurile în care "moneda indicilor"(prevăzuți în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Națională a Țării, din data menționată mai sus pentru care se cere să se aplice indicele. În lipsa unui indice curent de preț disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când un indice curent de preț este disponibil. Dacă Antreprenorul nu reușește să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuție, actualizarea prețurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice sau preț aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuție a Lucrărilor, sau (ii) indicele sau prețul curent, în funcție de care dintre aceștia este mai favorabil pentru Beneficiar. Ponderile (coeficienții) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliți în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor. Formulele de rectificare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate.14.1. Prețul Contractului Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Prețul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară și va face obiectul unor actualizări, în conformitate cu prevederile Contractului;(b)  Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele și onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Prețul Contractului nu va fi modificat în funcție de aceste costuri, cu excepția celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor], în Sub-Clauza 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preturilor], și celor rezultate din aplicarea prevederilor art. 221 lit a), b), c), e), f) din Legea nr. 98/2016;(c)  Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 14 zile de la data aprobării în Comitetul Tehnico-Economic de către Beneficiar a proiectului tehnic (elaborat în conformitate cu Cerințele Beneficiarului), inclusiv listele de cantități pe categorii de Lucrări care vor conține pentru fiecare articol menționat prețul unitar. Valoarea însumată a articolelor (cantitate* preț unitar) din listele de cantități pentru fiecare categorie de Lucrări trebuie să fie cel mult egală cu valoarea prevăzută în Graficul de Plăți pentru acea categorie de Lucrări. La propunerea Antreprenorului, Graficul de plați se va putea actualiza și după elaborarea Listelor de cantități, fără semnarea unui Act Adițional, cu condiția încadrării în Valoarea de Contract Acceptată și în valoarea aferentă fiecărei categorii de lucrări în parte, așa cum a fost aceasta definită în Graficul de plăți.(d) De asemenea, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliată a fiecărui preț unitar din listele de cantități pentru Lucrări. Defalcarea va conține costul prevăzut pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, precum și procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi această defalcare la evaluarea oricăror modificări ale prețurilor unitare sau a oricărui preț unitar nou, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de modificare], dar nu va fi limitat de aceasta. Inginerul va înștiința Beneficiarul și Antreprenorul ori de câte ori ia cunoștință de faptul că Prețul Contractului poate depăși Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale sau Ordine de modificare, cu evaluarea diferenței respective, în orice situație, în aplicarea prezentei Sub-Clauze, Prețul Contractului nu va putea depăși cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptată, cu excepția prevederilor sub-clauzelor 13.7 și 13.8 din Contract și a prevederilor art. 221 lit b), c), f) din Legea nr. 98/2016.14.2. Plata în Avans Plățile în avans și returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Urgență nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, în două tranșe, numai după constituirea Garanțiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecărei transe, cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor contractuale necesare acordării acestuia, astfel:– prima tranșă se acordă pentru activitatea de proiectare și reprezintă 15% din valoarea aferentă acestei activități;– a doua tranșă se acordă pentru etapa de execuție a lucrărilor și reprezintă 15% din valoarea aferentă acestei etape. Aceste garanții pentru returnarea avansului vor rămâne în vigoare până când vor fi restituite de către Autoritatea contractantă conform prevederilor acestei sub-clauze. Procentul fiecărei plăți în avans, numărul și data tranșelor (dacă sunt mai multe decât una) și monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". Această sub- clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanția nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă". Valoarea avansului aferentă primei tranșe pentru activitatea de proiectare se va recupera până la plata finală aferentă activității de proiectare. Valoarea avansului aferentă celei de-a doua tranșe pentru etapa de execuție a lucrărilor se va recupera prin deduceri procentuale în cuantum de 15% din Certificatele Intermediare de Plată, dar nu mai mult decât valoarea avansului. Nu se va acorda a doua tranșă de avans până nu se recuperează integral avansul acordat în prima tranșă. Scrisorile de Garanție pentru Returnarea Avansului vor fi emise de către o societate bancară agreată de către Autoritatea Contractantă și vor respecta modelul indicat de către Autoritatea Contractantă. Antreprenorul se va asigura că fiecare garanție va rămâne valabilă și în vigoare până la returnarea avansului. Dacă termenii garanției aferente primei tranșe de avans specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puțin 120 de zile după data estimată pentru finalizarea perioadei de proiectare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției până la rambursarea plății în avans. Antreprenorul se va asigura că garanția aferenta celei de-a doua transe de avans va rămâne valabilă și în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanției poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, așa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă termenii unei garanții specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puțin 120 de zile după data estimată pentru emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției până la rambursarea plății în avans. Plata aferentă celei de-a doua tranșe în avans va fi justificată și rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Plățile în avans vor fi rambursate, în cuantumul și potrivit prevederilor din "Anexa la Ofertă". Deducerile aferente celei de-a doua tranșe de avans vor începe să se facă din primul Certificat Interimar de Plată emis după acordarea avansului. Dacă plata în avans aferentă celei de-a doua tranșe de avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forța Majoră] (după caz), diferența rămasă nerambursată va deveni imediat datorată și plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula și va factura Antreprenorului penalități în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Antreprenorul având obligația achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Pentru a recupera sumele reprezentând diferența rămasă nerambursată și penalitățile aferente acesteia, în situația neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalități emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanția pentru returnarea avansului. Valoarea fiecărei scrisori de garanție pentru returnarea avansului aferentă fiecărei tranșe va fi acoperitoare pentru:– valoarea avansului acordat;– TVA-ul aferent avansului;– valoarea dobânzilor și penalităților de întârziere, cât și eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor astfel:Valoarea scrisorii de garanție pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + (valoare avans cu TVA* 0,03% * 120 de zile). Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului aferent celei de-a doua transe nu va fi emis cel puțin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobânzilor și penalităților de întârziere pentru o perioadă de încă 120 de zile. De asemenea, în situația în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuției lucrărilor, nu va fi emis cel puțin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobânzilor și penalităților de întârziere pentru o perioadă de încă 120 de zile. Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuției lucrărilor nu va fi emis cel puțin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobânzilor și penalităților pentru încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanției pentru returnarea avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. Totodată, în situația în care după emiterea unui Certificat Interimar de Plată, valoarea scrisorii de garanție pentru plata avansului nu acoperă valoarea avansului rămas de recuperat + TVA aferent + penalități și dobânzi de întârziere în conformitate cu legislația în vigoare (calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data aprobării Certificatului Interimar de Plată + 120 zile), Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanție pentru returnarea avansului după următorul algoritm:– valoare avans rămas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului rămas de recuperat inclusiv TVA * (numărul de zile cuprins intre data acordării avansului și data aprobării Certificatului Interimar de Plată în cauză + 120 zile). În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea Autorității Contractante/Beneficiarului către Antreprenor, Autoritatea Contractantă/Beneficiarul este îndreptățit să execute garanția pentru returnarea avansului și să recupereze avansul acordat/rămas de recuperat și prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fără a fi necesară facturarea acestei sume. În situația în care Antreprenorul este îndreptățit la diminuarea valorii Scrisorii de garanție pentru returnarea avansului, urmare recuperării de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garanție pentru returnarea avansului va fi calculată după următorul algoritm:– valoarea avansului rămas de recuperat de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar,– TVA-ul aferent avansului rămas de recuperat de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar,– Penalități și dobânzi de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală, în cuantum de 0,03% pe zi, aplicate de la data acordării avansului până la data aprobării ultimului Certificat de Plată prin care Autoritatea Contractantă/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile. Ultimul Certificat Interimar de Plată se referă la Certificatul Interimar de Plată aprobat de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar, la data solicitării de diminuare a scrisorii de garanție pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului.14.3. Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfârșitul perioadei de plată stabilită în Contract (sau la sfârșitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situație de lucrări, în patru exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluția lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor], sume care vor fi calculate în conformitate cu clauza 14.1 [Prețul Contractului] Situația de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plătește Prețul Contractului, în ordinea de mai jos:(a)  valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate și Documentele Antreprenorului elaborate până la sfârșitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos, în conformitate cu clauza 14.1(b)  orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor și prețurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] și Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor];(c)  orice sumă care este dedusă ca reținere, calculată prin aplicarea procentului de reținere, prevăzut în "Anexa la Ofertă", la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reținută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reținute (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă";(d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans și rambursări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];(e)  orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente și Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor];(f)  orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj];(g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare;(h) deducerea unor sume aprobate în Certificatele de Plată anterioare care au fost declarate de către de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale;(i) orice sume utilizate din rezervele de implementare (dacă acestea au fost prevăzute) în conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 și a metodologiei de utilizare. Situația de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoțită de un document emis de fiecare Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptățit în conformitate cu lucrările executate și certificate anterior. Situația de lucrări transmisă de Antreprenor va fi fundamentată pe măsurătorile cantităților de lucrări real executate pentru demonstrarea îndeplinirii activităților din Graficul de Plăți. Inginerul nu va certifica nicio plată fără a verifica cantitățile executate de către Antreprenor. Orice Situație de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 4.3. în cazul în care Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect. Antreprenorul nu va solicita și Inginerul nu va certifica la plată în cadrul Situațiilor de Lucrări sume pentru care nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de către Beneficiar. Înaintea remiterii primei Situații de lucrări, Antreprenorul va obține (suportând costurile aferente) o Garanție de Reținere în cuantum egal cu reținerea de garanție pentru perioada următoare de șase luni. Fluxul de numerar prevăzut de către Antreprenor și remis Inginerului în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor)] va fi folosit pentru a stabili Garanția de Reținere. La anumite intervale ulterioare, cuantumul Garanției de Reținere va fi progresiv crescut până se atinge limita reținerii de garanție specificate în "Anexa la Ofertă". Cuantumul Garanției de Reținere va depăși întotdeauna cuantumul reținerii sumei de bani. Garanția de Reținere va fi emisă de către o instituție bancară sau societate de asigurări din România agreată de către Beneficiar și va fi în forma specificată în prezentele Condiții Speciale sau în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Antreprenorul se va asigura că Garanția de Reținere este valabilă și executorie până la data executării și finalizării, de către Antreprenor, a lucrărilor și a remedierii oricăror deficiențe în conformitate cu Garanția de Bună Execuție stipulată în Sub-Clauza 4.2 [Garanția de Bună Execuție]. Dacă Antreprenorul nu reușește să furnizeze o Garanție de Rețineri acceptabilă, suma care reprezintă reținerea va fi dedusă din Certificatele Interimare de Plată și reținută într-un cont special destinat, în conformitate cu Legislația Românească în vigoare. Beneficiarul va returna Garanția Reținută Antreprenorului în două tranșe, astfel:a) 25% în termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de Recepție la terminarea Lucrărilorb) 75% în termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Recepție Finală.14.4. Graficul de Plăți Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăți care să specifice procentele în care se va plăti Prețul Contractului, atunci:(a)  tranșele prevăzute în acest grafic de plăți vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări];(b)  prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica;(c)  dacă tranșele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluția reală, înregistrată în execuția Lucrărilor, și dacă se constată că evoluția reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăți, atunci Inginerul poate acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili valorile tranșelor care să ia în considerare măsura în care evoluția înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranșele de plată.14.6. Emiterea Certificatelor de Plată Interimare Lucrările vor fi măsurate de către Inginer, în vederea plății. De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părți din Lucrare, se va transmite o înștiințare Reprezentantului Antreprenorului, care:(a)  va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care să asiste Inginerul la efectuarea măsurătorilor, și(b)  va furniza orice detalii solicitate de către Inginer. Dacă Antreprenorul nu reușește să participe la întâlnire sau să trimită un reprezentant, măsurătorile făcute de către Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. Cu excepția altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucrările Permanente să fie măsurate pe baza înregistrărilor din documente, documentele vor fi pregătite de către Inginer. Antreprenorul va participa împreună cu Inginerul la examinarea și aprobarea documentelor și le vor semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte. Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. Certificatele de plată vor conține în mod obligatoriu măsurătorile Inginerului, precum și documentele privind recepția calitativă pentru Lucrările certificate. Totodată, certificatele de plată vor trebui să fie însoțite obligatoriu de o situație întocmită de către Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii (Subcontractanții) care au executat lucrările cuprinse în cadrul certificatului de plată, lucrările/serviciile executate de aceștia și valoarea acestor lucrări/servicii. Această situație va avea anexat, după caz, documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. În cazul în care lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzătoare, Inginerul va emite un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligația de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depășească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract valabil încheiate. În termen de 28 de zile după primirea Situației de Lucrări și a documentelor justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer și detaliile justificative aferente. Data primirii de către Inginer a Situației de Lucrări se va considera data la care Situația de Lucrări însoțită de toate documentele justificative necesare, așa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări] va fi înregistrată la sediul Inginerului. Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit și aprobat Garanția de Bună Execuție. La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului. Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, marțială sau returnarea fiecărui Certificat de Plată. În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului.14.7. Plățile Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer. Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, acceptat de către Beneficiar. Factura furnizată de către Antreprenor va fi emisă și completată în conformitate cu legislația română în vigoare. Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată și Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii, dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Certificatelor Interimare de Plată/Certificatului Final de Plată de către Beneficiar, în situația în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. Termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea și volumul mare al documentelor de verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură de interes major. Data plății va fi data la care contul Beneficiarului este debitat. Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei Toate plățile se vor face doar într-un cont bancar al Antreprenorului deschis în România.Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă14.8. Întârzieri în Efectuarea Plăților Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plații, o perioadă de grație de 45 de zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7 [Plățile], Antreprenorul va avea dreptul să pretindă costuri de finanțare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplătită. Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Băncii Centrale din țara Beneficiarului, la principalele operațiuni de refinanțare, așa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă. Antreprenorul va fi îndreptățit la această plată pe baza emiterii unei facturi, fără nicio altă înștiințare sau aprobare formală și fără a afecta un alt drept sau despăgubire. În cazul în care nicio factura nu a fost emisă într-o perioada de două luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptățit să primească costurile de finanțare pentru suma aferentă neplătită. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricăror costuri de finanțare sau altele asemenea ce ar putea să rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plăților, cauzate de nerespectarea de către Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție].14.9. Plata Sumelor Reținute După ce Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis și Lucrările au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru 25% din Sumele Reținute. Dacă pentru un Sector de lucrări a fost emis Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, procentul corespunzător al primei tranșe din Sumele Reținute va fi autorizat la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele. Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Garanție a Lucrărilor, restul rămas de plătit din Sumele Reținute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru a fi plătit Antreprenorului. Dacă a fost emis un Certificat de Recepție Finală, procentul corespunzător din a doua tranșă din Sumele Reținute va fi autorizat și plătit imediat după emiterea Certificatului de Recepție Finală. Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanție] sau Clauzei 12 [Testele după Terminare], Inginerul va fi îndreptățit să rețină costul estimat al acestor lucrări până la executarea acestora. Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a Sectorului de lucrări menționată în "Anexa la Ofertă". Dacă valoarea procentuală a unui Sector de lucrări nu este inclusă în "Anexa la Ofertă", sumele reprezentând procentul corespunzător pentru tranșele Sumelor Reținute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plată conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reținute, în schimbul furnizării unei garanții bancare pentru Sume Reținute care să acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba și Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reținute, după aprobarea de către Beneficiar a garanției furnizate. Antreprenorul se va asigura că garanția este validă și în vigoare până la ultimul termen dintre data eliberării Sumelor Reținute pentru care este emisă și data emiterii Certificatului de Recepție Finală, oricare dintre acestea este mai îndepărtat. Diminuarea valorii garanției sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reținute din prezenta sub-clauză.14.10. Situația de Lucrări la Terminare În termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația de lucrări la terminare, însoțită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], care să conțină:(a)  valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menționată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor,(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, și(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situația de lucrări la terminare. Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare].14.11. Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în patru exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, și(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel. Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la plată în cadrul Situației Finale de Lucrări, așa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar. Situația Finală de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect. Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situației finale, Antreprenorul va transmite orice informații suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil și va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti și va transmite Inginerului situația finală, așa după cum s-a convenit. Aceste Condiții se referă la situația de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situația Finală de Lucrări. Dacă, în urma discuțiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situației finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părțile din situația finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluționată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti și va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situație Finală de Lucrări.14.13. Emiterea Certificatului Final de Plată În termen de 28 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări și a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului Certificatul Final de Plată, care va menționa:(a) suma finală care este datorată, și(b)  diferența (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar și toate sumele la care Beneficiarul este îndreptățit. Dacă Antreprenorul nu a depus Situația Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situația în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată. Data primirii de către Inginer a Situației Finale de Lucrări se va considera data la care Situația Finala de Lucrări, însoțită de toate documentele justificative necesare, va fi înregistrată la sediul Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de natură a completa Situația de Lucrări, data primirii de către Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrări. Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare, așa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depășește Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract. La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului. Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parțială sau returnarea Certificatului Final de Plată.14.16. Rambursarea Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume plătite în exces din valoarea finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care Antreprenorul nu va efectua rambursarea până la data limită stabilită de Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: la rata de scont aplicată de Banca Centrală din țara Beneficiarului, la principalele operațiuni de refinanțare, așa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a lunii în care termenul limită expiră, plus 3 puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursă între termenul de plată stabilit de Beneficiar (exclusiv) și data la care plata este realizată în mod real (inclusiv). Orice plăți parțiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită.15.1. Înștiințarea de Remediere Dacă Antreprenorul nu reușește să-și îndeplinească una din obligațiile prevăzute în Contract, Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înștiințare, să corecteze greșeala și să o remedieze într-o perioadă specificată și rezonabilă de timp.15.2. Rezilierea Contractului de către Beneficiar Beneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul:(a)  nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție] sau cerințele unei înștiințări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [înștiințarea de Remediere],(b)  abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului,(c) nu reușește, fără justificări rezonabile: (i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor], sau (ii) să soluționeze cerințele unei înștiințări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. (d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obțină aprobarea necesară; (e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau evenimente, sau (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: (i) a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Contractul, sau (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenți sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele și recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. (g) nu îndeplinește condițiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurări]; (h) în urma aplicării penalităților de întârziere menționate la Sub-clauzele 4.17 și 6.1 cu privire la depășirea termenului de mobilizare a Personalului și a Utilajelor, primește penalități în valoare cumulată mai mare de 5% din Valoarea de Contract Acceptată; (i) nu este în măsură să furnizeze, în maxim 6 luni de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie din motive întemeiate, un înlocuitor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă este cazul) sau care să obțină cel puțin același punctaj (dacă este cazul) ca personalul propus în ofertă; (j) Antreprenorul și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de achiziție publică. În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și să evacueze Antreprenorul de pe Șantier. Totuși, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) și (f) Beneficiarul va putea, printr-o înștiințare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități după primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere. Opțiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept. După reziliere Antreprenorul va părăsi Șantierul și va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucțiuni incluse în înștiințare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, și (ii) pentru a proteja viața sau proprietatea sau pentru siguranța Lucrărilor. După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forțe proprii și/sau cu alte entități. Beneficiarul și aceste entități vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. Beneficiarul va transmite o înștiințare prin care Utilajele Antreprenorului și Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Șantier sau în apropierea Șantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din înștiințare Antreprenorul nu a reușit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferență rezultată din această tranzacție va fi plătită apoi Antreprenorului.Totodată, dacă Antreprenorul nu va reuși să își retragă Utilajele și Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înștiințării, Beneficiarul va fi îndreptățit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele și Lucrările Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de cuviință, până la finalizarea Lucrărilor respective. În sensul prezentei Sub-Clauze, Șantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Șantier conform definiției de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de către Antreprenor și depozitate pe Șantier, într-un loc definit de către Inginer și care va fi amenajat și împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o înștiințare de reziliere adresată Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după primirea înștiințării de către Antreprenor și returnarea Garanției de Bună Execuție de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuși Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt antreprenor.16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuția Lucrărilor Dacă Inginerul nu reușește să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare] sau dacă Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plățile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 730 de zile după înștiințarea Beneficiarului, să suspende execuția Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuție) până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata, după caz și în conformitate cu cele precizate în înștiințare. Dacă Antreprenorul primește, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare și în înștiințarea de mai sus) înainte de transmiterea înștiințării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va fi obligat să reînceapă activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuție) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:(a)  o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.16.2. Rezilierea Contractului de către Antreprenor Antreprenorul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul dacă:(a)  Inginerul nu reușește să emită Certificatul de Plată în termen de 59 de zile după primirea Situației de Lucrări și a documentelor justificative,(b)  nu primește suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plățile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepția deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului],(c)  Beneficiarul nu își îndeplinește în mod substanțial obligațiile prevăzute în Contract,(d)  Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], sau(e)  Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau eveniment. În oricare din aceste împrejurări sau circumstanțe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înștiințări către Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), Antreprenorul poate, printr-o înștiințare, să rezilieze Contractul imediat. Dacă, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful precedent, Beneficiarul remediază cauzele pentru care Antreprenorul a notificat, notificarea nu va mai produce niciun efect și Antreprenorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze Contractul. Opțiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept. În condițiile în care Beneficiarul contestă rezilierea notificată în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 (a), acesta are dreptul, într-un termen de 14 zile de la data primirii notificării de reziliere din partea Antreprenorului, să îi comunice acest fapt, în scris, Antreprenorului, și va aduce, în scris, în același termen de 14 zile, litigiul la cunoștința Comisiei de Adjudecare a Disputelor în conformitate cu Sub-Clauza 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Dacă Beneficiarul transmite o notificare pentru o astfel de intenție, rezilierea Contractului va intra în vigoare numai după ce expirarea validității notificării de reziliere a fost confirmată prin prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau dacă acea decizie nu devine finală și obligatorie, așa cum prevede Sub-Clauza 20.6 [Arbitrajul] sau dacă Beneficiarul nu urmărește adresarea unei instanțe superioare sau arbitrajului.16.3. Încetarea Execuției Lucrărilor și Retragerea Utilajelor Antreprenorului După ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opțională, Lichidare și Plăți] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:(a) va înceta toate activitățile, cu excepția celor dispuse de către Inginer pentru conservarea și punerea în siguranță a lucrărilor și pentru protejarea vieții sau proprietății;(b)  va depozita corespunzător în locurile indicate de către Inginer și amenajate de către Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele și alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit și le va preda Beneficiarului și(c)  va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Șantier, cu excepția celor necesare pentru siguranța acestuia, și va părăsi Șantierul.16.4. Plata după Rezilierea de către Antreprenor După ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:(a)  va restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție, după efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrărilor executate și recepționarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor și Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconformă a lucrărilor sau a celor instructate de către Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garanția de Bună Execuție până când rezilierea nu va intra în vigoare, în conformitate cu ultimul paragraf al clauzei 16.2.(b)  va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], și(c)  va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit și a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecință a acestei rezilieri.17.1. Despăgubiri Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și se va asigura că Personalul Beneficiarului și agenții acestuia nu sunt afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru:(a)  vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuție, a terminării Lucrărilor, și remedierii oricăror defecțiuni, cu excepția cazurilor de neglijență, actelor intenționate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenții acestora, și(b)  daune sau pierderi asupra unor proprietăți imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi:(i)  se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activității de execuție, terminare a Lucrărilor și de remediere a oricăror defecțiuni, și(ii) se pot atribui neglijenței, actelor intenționate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenții acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de către aceștia. Beneficiarul va despăgubi și se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului și agenții acestora nu sunt afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijență, actelor intenționate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de către oricare din agenții acestora, și (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din polița de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) și (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății], cu excepția cazului în care orice acțiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului și respectiv agenții săi sau oricare altă persoană a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanțele în privința cărora Antreprenorul pretinde a fi despăgubit sau găsit nevinovat.17.4. Consecințele Riscurilor Beneficiarului Dacă și în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înștiințare Inginerului și va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest lucru este solicitat de către Inginer. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a)  o prelungire a duratei de execuție pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială În această sub-clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; și "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare. Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o înștiințare celeilalte Părți, referitoare la revendicare, se va considera că a renunțat la orice drept de a primi despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost:(a)  un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a Cerințelor Beneficiarului, sau(b)  un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar:(i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau(ii) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la cunoștința Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este specificată în Contract. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamație generată de sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcția sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor. Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluționarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea și pe costul Părții în culpă. Cealaltă Parte (și Personalul acesteia) nu va face nicio declarație care poate aduce prejudicii Părții în culpă, cu excepția cazului în care Partea în culpă nu a reușit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte. Dacă Antreprenorul devine conștient de circumstanțele care pot conduce ca Beneficiarul să fie răspunzător în a-l despăgubi pe aceasta sau dintr-o cerere de despăgubire a unei nerespectări trebuie imediat să îl notifice pe Beneficiar și să colaboreze cu Beneficiarul să identifice și să activeze moduri ca aceste nerespectări să fie evitate sau diminuate. Dacă nu ia aceste măsuri, Antreprenorul va fi obligat să renunțe la orice drept la despăgubire, în conformitate cu prezenta Sub-Clauză.17.6. Limitarea Responsabilității Beneficiarul nu va fi răspunzător față de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecință sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] și a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri]. Totalul obligațiilor Antreprenorului față de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materialele Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] și Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială], nu va depăși valoarea stabilită în Condițiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract Acceptată. Această sub-clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greșeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părții în culpă.18.1. Cerințe Generale pentru Asigurări În această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face și menține în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante. Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asigurători (societăți de asigurare) și în termenii aprobați de către Beneficiar. Acești termeni vor fi compatibili cu termenii conveniți de ambele Părți înainte de data semnării Acordului Contractual. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu asigurători și în termenii care să respecte detaliile anexate la Condițiile Speciale. Dacă este necesară o poliță prin care să se despăgubească o asociație asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca și când s-ar fi emis câte o poliță separată pentru fiecare membru al asociației. Dacă polița despăgubește și o altă asociație asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acționa în contextul poliței respective în numele acestei asociații suplimentare asigurate, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul va acționa în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociații asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăți direct de la asigurator sau de a trata direct cu asigurătorul, și (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociații asigurate să respecte condițiile prevăzute în polița de asigurare. Fiecare poliță care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăților în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plățile primite de la asigurători vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.– Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părți, în perioadele specificate în "Anexa la Ofertă" (calculate de la Data de Începere) și în orice caz anterior începerii Lucrărilor pe șantier, următoarele:(a)  dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, și(b) copii ale polițelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului] și Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății].(c)  copii ale polițelor de asigurare descrise în Sub-Clauza 18.5 [Asigurare pentru Proiectare] După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părți dovada plății. La fiecare transmitere a dovezilor sau a polițelor, Partea asiguratoare va transmite o înștiințare Inginerului. Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu mai mari decât intervale de șase luni. În condițiile în care Antreprenorul nu va face dovada acestor plăți efectuate, se va aplica o sancțiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Ofertă începând cu data la care ar fi trebuit făcută dovada și până la data la care aceasta este prezentată în mod corespunzător. Fiecare Parte va respecta condițiile stipulate în fiecare poliță de asigurare. Partea asiguratoare va informa asigurătorii cu privire la orice modificări în execuția Lucrărilor și va menține asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze. Niciuna din Părți nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obțină acceptul prealabil al celeilalte Părți. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înștiințare celeilalte Părți. Dacă Partea asiguratoare nu reușește să facă sau să mențină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute și menținute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reușește să asigure dovezi satisfăcătoare și copii ale polițelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opțiunea sa, și fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare și să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părți suma corespunzătoare acestor prime, iar Prețul de Contract va fi modificat în consecință. Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligațiile, îndatoririle sau responsabilitățile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asigurători va fi suportată de către Antreprenor și/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligații, îndatoriri și responsabilități. Dacă Partea asiguratoare omite să facă și să mențină în vigoare o asigurare posibilă și care trebuie făcută și menținută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării și nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare. Plățile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului].18.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului– Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Antreprenorului pentru nu mai puțin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deșeurilor, taxele profesionale și profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerințe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor.– Partea asiguratoare va menține în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Certificatului de Recepție Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul și care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, și pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operațiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanție] și Clauza 12 [Testele după Terminare].– Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puțin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Șantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Șantier și pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:(a) vor fi făcute și menținute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, (b) se vor face în numele ambelor Părți, care vor fi împreună îndreptățite să primească plăți de la asigurători, plățile fiind destinate sau alocate între Părți pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi și pierderile sau daunele aduse unei părți din Lucrări, care se datorează utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părți din Lucrări, și pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) și (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franșize deductibile per eveniment care să nu depășească suma specificată în "Anexa la Ofertă" (dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), și (e) pot exclude pierderi sau daune și refacerea: (i) unei părți din Lucrări care prezintă deficiențe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuției necorespunzătoare (dar polița va include orice alte părți care sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficiențe și nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) unei părți din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficiențe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare, (iii) unei părți din Lucrări care a fost recepționată de către Beneficiar, cu excepția situației în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, și (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Țară, în condițiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale Destinate Lucrărilor]. Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, polița descrisă la subparagraful (d) de mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înștiința Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptățit, în condițiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliță, și (ii) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obține polița în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerințele Generale Pentru Asigurări]. Va fi responsabilitatea Antreprenorului să aducă la cunoștință companiei asiguratoare orice schimbare intervenită în natura, gradul de complexitate sau graficul de execuție al Lucrărilor și să se asigure ca polița respectivă este adecvată pentru a acoperi în mod corespunzător întreaga perioadă de derulare a Contractului.18.3. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății - Partea asiguratoare va asigura ambele Părți împotriva responsabilității pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepția celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor și Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepția persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuția Contractului de către Antreprenor și se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepție Finală. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de evenimente, și la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa la Ofertă" nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza:(a)  vor fi făcute și menținute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) vor fi făcute în numele ambelor Părți(c)  vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietății Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, și(d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din:(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren și de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente,(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligațiilor Antreprenorului de a executa Lucrările și de a remedia orice defecțiuni, și(iii)  cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care polița este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va face și va menține asigurarea împotriva responsabilității pentru reclamații, daune, pierderi și cheltuieli (incluzând taxele și cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului. Beneficiarul și Inginerul vor primi, de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliței de asigurare, cu excepția cazului în care această asigurare poate exclude pierderile și revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijență a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Asigurarea va fi menținută în vigoare și efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa la execuția Lucrărilor. Pentru angajații Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze.18.5. Asigurarea pentru Proiectare Antreprenorul va încheia o poliță de asigurare profesională, care să acopere riscul neglijenței profesionale în proiectarea Lucrărilor. Asigurarea va fi încheiată pentru o valoare care nu poate fi mai mică decât 10% din Valoarea Acceptată a Contractului. Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurări pentru riscuri profesionale până la primirea Certificatului de Recepție Finală.19.2. Înștiințarea Forței Majore Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forță Majoră, atunci această Parte va înștiința cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanțele care constituie Forță Majoră și va specifica obligațiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înștiințarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce Partea cunoaște (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanțele care constituie Forță Majoră. Înștiințarea va fi însoțită de documentația justificativă corespunzătoare, care să motiveze emiterea înștiințării.– Partea care a transmis înștiințarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligații pe care, și în perioada în care, Forța Majoră o împiedică să le îndeplinească. Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forța Majoră nu se va aplica obligațiilor niciuneia dintre Părți de a face plăți către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.19.3. Obligația de a Reduce Întârzierile la Minim Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forței Majore în realizarea Contractului. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forța Majoră, va transmite o înștiințare celeilalte Părți.19.4. Consecințele Forței Majore Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forța Majoră să îndeplinească oricare dintre obligațiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub- Clauzei 19.2 [Înștiințarea Forței Majore], și se produc întârzieri și/sau Costuri suplimentare din cauza Forței Majore, Antreprenorul, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:(a)  o prelungire a duratei de execuție pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b)  plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanțele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definiția Forței Majore] și, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Țară. După primirea acestei înștiințări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.19.5. Forța Majoră care Afectează Subantreprenorii Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a invoca forța majoră în termeni suplimentari sau mai extinși decât cei specificați în această Clauza, astfel de evenimente sau circumstanțe de forță majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligațiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăți să fie exonerat de responsabilități potrivit prevederilor acestei Clauze.19.6. Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți Dacă execuția unei părți importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forță Majoră pentru care s-a transmis o înștiințare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [înștiințarea Forței Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiași Forte Majore pentru care s-a transmis înștiințare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părți o înștiințare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înștiințării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [încetarea Execuției Lucrărilor și Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate și va emite un Certificat de Plată care va include:(a)  sumele datorate pentru toate lucrările executate care au prețuri stabilite în Contract(b)  Costul Echipamentelor și Materialelor comandate pentru Lucrări și care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente și Materiale vor deveni (și vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, după ce vor fi plătite de către Beneficiar și puse la dispoziția Beneficiarului de către Antreprenor;(c)  orice alte Costuri sau obligații care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor;(d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii și a Utilajelor Antreprenorului de pe Șantier și returnarea acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în țara sa de origine (sau către orice altă destinație dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); și(e) Costul repatrierii personalului și muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajați permanenți pentru Lucrări.19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanțe care nu pot fi controlate de către Părți (incluzând Forța Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părți sau pentru ambele Părți, îndeplinirea obligațiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptățesc Părțile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înștiințare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanțe:(a)  Părțile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părți în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, și(b)  suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeași ca și cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.20.1. Revendicările Antreprenorului Dacă Antreprenorul se considera îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție și/sau la plăți suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiții sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare în care să descrie evenimentele sau circumstanțele care au determinat apariția revendicării. Înștiințarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanțele respective. Dacă Antreprenorul nu reușește să transmită înștiințarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuție a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăți suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze. Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înștiințări cerute prin Contract și va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanțele relevante. Antreprenorul va ține pe Șantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele înregistrări din perioada de execuție care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. Aceste înregistrări vor include în mod obligatoriu și datele financiare, contabile și altele asemenea, referitoare la costurile suportate de către Antreprenor, în vederea fundamentării costurilor suplimentare solicitate. După primirea unei înștiințări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor și/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuție, fără ca aceasta să aibă semnificația acceptării responsabilității Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate înregistrările și va transmite Inginerului (dacă solicită) copii ale acestora. Dacă Antreprenorul nu reușește să transmită revendicarea detaliată în termenele prevăzute în paragraful anterior, Durata de Execuție a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăți suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) evenimentele sau circumstanțele care au determinat revendicarea, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliată corespunzător care să conțină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective și la prelungirea duratei de execuție și/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanțele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:(a)  revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;(b)  Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile cumulate și/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, și(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârșitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanțelor produse, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor și aprobat de către Inginer. În cazul în care Inginerul nu răspunde în termen de 84 de zile, Antreprenorul poate, în termen de 30 zile, să transmită celeilalte Părți o înștiințare de nemulțumire. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În acest caz, în termen de 42 de zile de la transmiterea înștiințării de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită se va adresa instanțelor de judecata. În termen de 84 de zile de la primirea unei revendicări detaliate sau a detaliilor suplimentare care să fundamenteze o revendicare anterioară, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate să solicite și alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării care a fost fundamentată corespunzător. Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuție a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor] și/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptățit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. Cerințele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuție și/sau plății costurilor suplimentare se va lua în considerație măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, și numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.20.3. Eșecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.20.4. Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.20.5. Soluționarea pe cale amiabilă Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.20.6. Arbitrajul Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.20.8. Expirarea Perioadei de Funcționare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluționarea litigiilor se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română. Dacă între Părți apare un litigiu (de orice fel) în legătură cu soluționarea revendicării de către Inginer, cu executarea Lucrărilor, cu Contractul, sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre părți poate solicita ca acesta să fie soluționat de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal în circumscripția căreia se află sediul Autorității contractante transmițând înștiințare și Inginerului. Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția instanței toate informațiile suplimentare necesare. În afară de cazul în care instanța nu hotărăște altfel sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunțat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale până la finalizarea litigiului. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Părți. Orice referire din cadrul contractului la dispută sau arbitraj se se va interpreta în sensul de litigiu.21. Controale și misiuni de audit efectuate de către organismele comunitare Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, implementarea proiectului și să întreprindă o auditare completă, dacă este necesar, pe baza documentației doveditoare de contabilitate, documentelor contabile și orice alt document relevant privind finanțarea proiectului. Aceste inspecții pot avea loc până la șapte ani de la plata finală. În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudă să desfășoare controale și verificări pe teren în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Comunității Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și altor nereguli. În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar agenților sau personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi pe Șantierele sau în locurile în care Antreprenorul își desfășoară activitatea, incluzând sistemele sale informatice, precum și toate documentele și baza de date privind managementul tehnic și financiar al proiectului și se vor lua toate măsurile necesare pentru a le ușura activitatea. Accesul dat agenților Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi se va face pe baza confidențialității cu respectarea terților, fără prejudicierea obligațiilor legilor publice al cărui subiect de drept sunt. Documentele trebuie să fie accesibile și îndosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind locația lor exactă. Antreprenorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții Europene de Conturi să execute auditări, controale și verificări vor fi aplicabile în aceeași măsură, având aceleași condiții și în conformitate cu aceleași reguli, cum ar fi cele prevăzute în această Clauză, tuturor subantreprenorilor sau oricăror părți ce beneficiază de fondurile Comisiei Europene.  +  Anexa nr. 11. ANEXA LA OFERTĂ*Font 9*┌────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │ Sub-clauze ale │ Informații ││ │Condițiilor Generale│ ││ │ sau Condițiilor │ ││ │ Speciale │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele și adresa Autorității│ 1.1.2.2 și 1.3 │(se va completa de către Beneficiar) ││Contractante │ │ ││(Beneficiarului) │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele și adresa │ │ ││reprezentantului │ │ ││Autorității Contractante │ 1.1.2.2 și 1.3 │(se va completa de către Beneficiar) │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele și adresa │ │ ││ofertantului │ │ ││(Antreprenorului) │ 1.1.2.3 și 1.3 │(se va completa de către ofertant) │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numele și adresa │ 1.1.2.4 și 1.3 │Se va cunoaște după semnarea ││Inginerului │ │contractului de supervizare a ││ │ │lucrărilor │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Durata de Execuție a │ 1.1.3.3 │Se va completa pentru fiecare contract││Lucrărilor │ │în parte ││ │ │ ││Durata de Execuție a │ 1.1.3.3 │(se va completa de către ofertant) ││Lucrărilor propusă de │ │ ││Ofertant │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Perioada de Garanție │ 1.1.3.7 │Minim 60 de luni │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Perioada de Garanție │ 1.1.3.7 │(se va completa de către ofertant) ││propusă de Ofertant │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Definirea │ 1.1.5.6 │Se va completa pentru fiecare contract││Sectoarelor/Loturilor │ │în parte, dacă este cazul │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Sisteme de transmitere │ │ ││electronică │ 1.3 │Fax │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Legea contractului │ 1.4 │Română │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Limba contractului │ 1.4 │Română │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Limba pentru comunicări │ 1.4 │Română │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Data accesului pe șantier │ 2.1 │În 28 zile de la Data de Începere a ││ │ │Lucrărilor │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Valoarea garanției de bună │ 4.2 │10% din valoarea de contract acceptată││execuție │ │în LEI, fără TVA │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 4.17 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 4.21 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 4.23 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități pentru fiecare │ 6.1 │Se va completa pentru fiecare contract││persoană înlocuită │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 6.1 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Orele de lucru normale │ 6.5 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Începerea Lucrărilor │ 8.1 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Termenul limită pentru │ 8.3 │42 zile după primirea înștiințării ││înaintarea programului de │ │privind Data de Începere ││execuție │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Programul de Execuție - │ 8.3 │Se va completa pentru fiecare contract││Penalități de întârziere │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 8.6 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Puncte de referință │ 8.6 │6 │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Întârziere în atingerea unui│ │Suspendarea oricărei plăți datorată ││punct de referință │ 8.6 │până când toți indicatorii aferenți ││ │ │Punctului de referință sunt atinși │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Limita penalităților de │ 8.7 │15% din Valoarea de Contract Acceptată││întârziere │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 8.7 │0,1% pe zi din Valoarea de Contract ││ │ │Acceptată │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 8.7 │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități de întârziere │ 8.7 și 14.15(b) │Se va completa pentru fiecare contract││ │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Procentul pentru ajustarea │ 13.5(b) │5% ││Sumelor Provizionate │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Procent pentru ajustare │ 13.8 │A se vedea Tabelul Datelor de ││costuri │ │Actualizare și sursele indicilor ││ │ │menționați mai jos │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Plata totală în avans │ 14.2 │Avansul se va acorda în procent ce nu ││ │ │poate depăși 15% din valoarea de ││ │ │Contract acceptată, fără TVA │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Numărul și calendarul │ 14.2 │Două tranșe ││tranșelor de plată în avans │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Moneda de plată și │ 14.2 │LEU ││proporția tranșelor de plată│ │ ││în avans │ │- Valoarea avansului pentru ││ │ │activitatea de proiectare se va ││ │ │recupera până la plata finală aferentă││ │ │activității de proiectare, dar numai ││ │ │târziu de data ultimului certificat ││ │ │interimar de plată ││ │ │ ││ │ │- Valoarea avansului pentru execuția ││ │ │lucrărilor - 15 % Deduceri procentuale││ │ │din Certificatele Interimare de Plată,││ │ │dar nu mai mult decât valoarea ││ │ │avansului │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Procentul Sumelor │ 14.3 │10% din fiecare certificat, fără TVA ││Reținute │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Limita Sumelor Reținute │ 14.3 │....% din Valoarea de Contract ││ │ │Acceptată, fără TVA (Se va completa ││ │ │pentru fiecare contract în parte) │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Echipamente și Materiale │ 14.5(c) │Se va completa pentru fiecare contract││la plată după ce au fost │ │în parte ││aduse pe Șantier │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Valoarea minimă a │ 14.6 │Se va completa pentru fiecare contract││Certificatului Interimar de │ │în parte ││Plată │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Penalități pentru neplata │ 14.7 │Se va completa pentru fiecare contract││subantreprenorilor │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Moneda în care se │ 14.15 │LEU ││efectuează plata │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Perioadele pentru │ 18.1 │a) 14 zile - dovada încheierii ││prezentarea asigurării │ │asigurării ││ │ │b) 28 zile - polițe relevante │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Valoarea asigurării terței │ 18.3 │Se va completa pentru fiecare contract││părți │ │în parte │├────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Valoarea asigurării │ 18.5 │10% din Valoarea Acceptată a ││profesionale pentru │ │Contractului ││proiectare │ │ │└────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────────────┘2. Tabelul datelor de actualizare și sursele indicilor*Font 9*┌───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────┐│ Coeficienții și │ Moneda │ Sursa și definiția indicelui │ Valoarea │Valoarea ││ numele indicilor │indicelui│ │orientativă a │indicelui││ │ │ │ indicelui în │ **) ││ │ │ │ianuarie 2017*)│ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│a = 0,1 - fix │ - │ - │ - │ - │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│b = 0,2 │ RON │Institutul Național de │ B = 2187 │ ││B - Forța de muncă │ │Statistică. Buletin Statistic │ │ ││ │ │Lunar nr. .......... Tabelul 55,│ │ ││ │ │Câștigul salarial mediu brut. │ │ ││ │ │Construcții │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│c = 0,1 │ RON │Institutul Național de │C = 97,10 │ ││C - Bitum │ │Statistică, Buletin Statistic de │ │ ││ │ │Prețuri nr. ............. Indicii│ │ ││ │ │prețurilor producției industriale│ │ ││ │ │pe total pe activități (clase). │ │ ││ │ │Cod CAEN Rev. 2, 1920 Fabricarea │ │ ││ │ │produselor obținute din │ │ ││ │ │prelucrarea țițeiului │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│d = 0,15 │ RON │Institutul Național de │D = 100,35 │ ││D - Combustibil │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ ││ │ │Prețuri nr. ........... Indicii │ │ ││ │ │armonizați ai prețurilor de │ │ ││ │ │consum pe grupele de mărfuri și │ │ ││ │ │servicii conform clasificării │ │ ││ │ │COICOP. Cod 4.5.3. │ │ ││ │ │Combustibil lichid │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│e = 0,1 │ RON │Institutul Național de │E = 102,67 │ ││E - Agregate │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ ││ │ │Prețuri nr. ........... Indicii │ │ ││ │ │prețurilor producției industriale│ │ ││ │ │pe total pe activități (clase). │ │ ││ │ │Cod CAEN Rev. 2, 0812 Extracția │ │ ││ │ │pietrișului și nisipului; │ │ ││ │ │extracția argilei și caolinului │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│f = 0,05 │ RON │Institutul Național de │ F = 112,83 │ ││F - Energie │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ ││ │ │Prețuri nr. ............ Indicii│ │ ││ │ │prețurilor producției industriale│ │ ││ │ │pe total pe activități │ │ ││ │ │(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2,35 │ │ ││ │ │Producția și furnizarea de │ │ ││ │ │energie electrică și termică, │ │ ││ │ │gaze, apă caldă și aer │ │ ││ │ │condiționat │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│g = 0,1 │ RON │Institutul Național de │ G = 112,02 │ ││ │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ ││G - Mașini și │ │Prețuri nr. ............ Indicii│ │ ││echipamente │ │prețurilor producției industriale│ │ ││ │ │pe total pe activități │ │ ││ │ │(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 │ │ ││ │ │Fabricarea de mașini, utilaje și │ │ ││ │ │echipamente neclasificate în │ │ ││ │ │altă parte │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│h = 0,1 │ RON │Institutul Național de │ H = 99,00 │ ││H - Construcții │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ ││metalice │ │Prețuri nr. ............ Indicii│ │ ││ │ │prețurilor producției industriale│ │ ││ │ │pe total pe activități │ │ ││ │ │(diviziuni). Cod CAEN Rev, 2, 25 │ │ ││ │ │Industria construcțiilor metalice│ │ ││ │ │și a produselor din metal, │ │ ││ │ │exclusiv mașini, utilaje și │ │ ││ │ │instalații │ │ │├───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┤│i = 0,1 │ RON │Institutul Național de │ I = 92,38 │ ││I - Ciment │ │Statistică. Buletin Statistic de │ │ ││ │ │Prețuri nr. ............ Indicii│ │ ││ │ │prețurilor producției industriale│ │ ││ │ │pe total pe activități (clase). │ │ ││ │ │Cod CAEN │ │ ││ │ │Rev. 2,2351 Fabricarea cimentului│ │ │└───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────┘ Notă
  *) Valoarea fiecărui indice prezentat mai sus este orientativă, cu titlu de exemplu. Aceste valori confirmă definiția fiecărui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la Data de Bază. "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile față de ultima dată de depunere a ofertei.
  ***) Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimată în lei.
   +  Anexa nr. 2
  ACORD CONTRACTUAL
  Prezentul Acord se încheie între: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București 010873 ........................(denumit în continuare "Autoritatea Contractantă" și "Beneficiar") de o parte și [Nume oficial complet] ................. [Statut legal/titlu]*1) ................... Notă
  *1) În cazul în care partea contractantă este o persoană fizică.
  [Număr Oficial de Înregistrare]*2)........................ Notă
  *2) Aplicabil în cazul persoanelor fizice, se menționează cartea de identitate sau pașaportul sau numărul de document echivalent
  [Adresă oficială completă]................................ [Număr TVA]*3)...................(denumit în continuare "Antreprenor") de partea cealaltă. Notă
  *3) Cu excepția părții contractante care nu e înregistrată ca plătitoare de TVA.
  Având în vedere că Autoritatea Contractantă a convenit ca, contractul ............. să fie proiectat și executat de către Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării și finalizării prezentului contract de Lucrări și remedierea defecțiunilor aferente. Părțile convin după cum urmează:1. În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.2. Următoarele documente sunt considerate a forma, a fi citite și interpretate ca parte a Contractului, în această ordine de prioritate:(a)  Acordul Contractual(b)  Actele Adiționale la Acordul contractual,(c) Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat),(d) "Anexa la Ofertă"(e)  Condițiile Speciale(f)  Condițiile Generale(g) Cerințele Beneficiarului,(h)  Scrisoarea de ofertă și graficele de prețuri/plăți (Propunerea Financiară a Antreprenorului)(i) Listele,(j) Propunerea Tehnică a Antreprenorului și orice alte documente ce reprezintă parte integrantă a Contractului. Actele adiționale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori sau discrepanțe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguității, erorii sau discrepanțelor. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenție atunci când Inginerul emite o clarificare.3. Ținând seama de plățile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute, să finalizeze Lucrările și să remedieze orice defecte ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție a Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului.4. Beneficiarul convine să plătească Antreprenorului, pentru proiectarea, execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni, în timpul și în modalitatea descrisă în Contract, suma de ............... (lei fără TVA) .............(litere), reprezentând Valoarea de Contract Acceptată, precum și alte sume care ar putea deveni plătibile conform prevederilor Contractului la termenele și potrivit modalităților stipulate în Contract.5. În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător ................, acesta are obligația de a notifica Beneficiarul, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt. În cazul în care Antreprenorul nu notifică Beneficiarul cu privire la faptul că întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili dacă Antreprenorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului. Beneficiarul are dreptul de a notifica terțul susținător cu privire la faptul că Antreprenorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător ............. și că terțul este chemat să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere. În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, terțul susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit susținere din partea terțului susținător. În acest sens, Beneficiarul, terțul susținător și/sau Antreprenorul, pot încheia un Act Adițional la Contract sau o înțelegere scrisă prin care acestea convin, fără a fi limitative, următoarele:– terțul susținător ............. va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere și– prevederile contractului încheiat între Antreprenor și Beneficiar vor deveni aplicabile terțului susținător. Terțul susținător are obligația de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la Contract sau al înțelegerii scrise în forma autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere. Astfel, prevederile Clauzei 18 [Asigurări] și ale Sub-clauzei 4.2 [Garanția de Buna Execuție] din Condițiile Generale ale Contractului și Condițiile Speciale ale Contractului devin aplicabile și Terțului susținător. Antreprenorul și terțul/terții susținător/susținători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. Beneficiarul va urmări orice pretenție la daune pe care Antreprenorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător. În cazul în care Antreprenorul se află în imposibilitatea derulării contractului și Beneficiarul solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către Antreprenor, iar terțul susținător nu și le îndeplinește, atunci orice pretenție la daune pe care Antreprenorul o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Antreprenor către Beneficiar cu titlu de garanție. În cazul în care terțul/terții susținător/susținători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în angajamentul de susținere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la aceștia, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligațiilor asumate.6. În cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat, în măsura în care acesta/aceștia declară și demonstrează că are/au posibilitatea derulării în condițiile optime a prezentului contract.7. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată. În cazurile prevăzute mai sus, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, fără a putea solicita daune interese. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016;b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.8. În prezența părților semnatare s-a semnat prezentul Acord Contractual. Acest Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării de către ultima parte.9. Limba care guvernează contractul este limba română.10. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Notă: Acordul contractul poate fi completat de către Beneficiar și cu alte clauze în funcție de specificul obiectivului de investiție și de modificările legislative apărute ulterior publicării ordinului în monitorul oficial. Redactat în limba română în trei originale: două originale pentru Autoritatea Contractantă, și unul original pentru Antreprenor. Pentru Beneficiar: Pentru Antreprenor: Nume: Nume: Titlu: Titlu: Semnat și ștampilat: Semnat și ștampilat: Data: Data:
  (la 13-06-2017, Condițiile a fost modificate de ANEXA din 30 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 13 iunie 2017 )