HOTĂRÎREA nr. 570 din 21 august 1991privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 19 septembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărîrea Guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se înfiinţează Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, denumita prescurtat S.N.C.F.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are statut de regie autonomă, are personalitate juridică, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, avînd în structura unităţile prevăzute în anexa nr. 1.Art. 2. - Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are ca obiect de activitate efectuarea transporturilor de călători şi mărfuri pe calea ferată, în scopul satisfacerii interesului public, social şi de apărare.În acest scop, în calitate de proprietar al bunurilor din patrimoniul sau, administrează şi asigura exploatarea căilor ferate din domeniul public, colaborează cu alte cai ferate străine în cadrul traficului internaţional şi participa la toate organismele internaţionale de profil.Art. 3. - În cadrul exploatării şi administrării căilor ferate publice, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are obligaţia să asigure dezvoltarea şi modernizarea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, clădirilor şi celorlalte mijloace din dotare, întreţinerea şi reparaţiile acestora, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de transport, ţinînd cont şi de asigurarea transporturilor militare.Art. 4. - Patrimoniul la 30.06.1991 al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române de 153.617 milioane lei va fi împărţit, în termen de 30 de zile, între S.N.C.F.R. şi unităţile care se desprind din S.N.C.F.R. prevăzute în anexa nr. 3.Art. 5. - Activitatea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi a unităţilor sale, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.Art. 6. - Dotările cu material rulant, dezvoltarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii şi a instalaţiilor aferente acesteia, precum şi prestările nerentabile în traficul de călători şi mărfuri determinate de nivelurile tarifelor de baza stabilite de guvern, care nu acoperă cheltuielile, se suporta de la bugetul administraţiei centrale de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale.Art. 7. - În cazurile în care, interese de stat, inclusiv cele de ordin militar vor necesita executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale, beneficiarii acestora, împreună cu Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aproba potrivit legii.Deficitul determinat de gratuităţi, reduceri de tarif şi abonamente la transportul de călători aprobate prin hotărîri ale guvernului se acoperă, în cadrul lunii următoare, prin subvenţii de la bugetul administraţiei centrale de stat.Art. 8. - Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, poate cere aprobarea guvernului de a suprima exploatarea unor linii neeficiente.În cazul cînd interesele economice, sociale şi cele de apărare a tarii impun menţinerea acestora, pierderile vor fi acoperite prin subvenţii de la bugetul administraţiei centrale de stat sau de la bugetele locale şi de agenţii economici interesaţi.Art. 9. - Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române va prelua obligaţiile ce reveneau Căilor Ferate Române stabilite prin convenţii şi acte normative care nu contravin reglementărilor legale în vigoare.Art. 10. - În vederea asigurării exploatării eficiente şi întreţinerii corespunzătoare a parcului de vagoane de marfa specializat pentru transportul produselor fluide, cărbuni, ciment şi cereale, în termen de 60 de zile, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române va preda prin transfer, fără plata, pe bază de protocol, aceste mijloace fixe Ministerului Industriei şi Ministerului Agriculturii şi AlimentaţieiArt. 11. - Reţeaua medicală a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române va fi preluată cu patrimoniul şi alocaţia bugetară existenta la 31.07.1991 de Ministerul Transporturilor în vederea asigurării asistenţei medicale şi sanitare pentru întregul personal din transporturi şi comunicaţii.Art. 12. - Personalul care trece de la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române la unităţile care se vor reorganiza, potrivit prezentei hotărîri, se considera transferat în interesul serviciului. Salariaţii acestor unităţi beneficiază de permise de călătorie gratuita pe calea ferată şi îşi menţin drepturile specifice salariaţilor C.F.R. în condiţiile legii.Art. 13. - Ministerul Economiei şi Finanţelor, la propunerea fundamentală a Ministerului Transporturilor, va prezenta guvernului, o dată cu propunerile de modificări ce se vor aduce în bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991 ca urmare a generalizarii liberalizarii preţurilor şi a indexării salariilor şi celorlalte drepturi, influentele care intervin în bugetul administraţiei centrale de stat pe acest an pentru realizarea lucrărilor strict necesare din programul de întreţinere şi reparare a infrastructurii pe calea ferată pe anul 1991. Salariile negociate rămîn valabile pentru anul 1991.Art. 14. - Unităţile desprinse din cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prevăzute în anexa nr. 3, se vor reorganiza în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.Institutul de cercetări şi proiectari tehnologice în transporturi îşi va menţine actuala forma organizatorică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor.Art. 15. - Ministerul Transporturilor va prezenta guvernului, în termen de cel mult un an, un proiect de lege privind domeniul căilor ferate." PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTA UNITĂŢILORdin structura Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
    Nr. crt.Denumirea unităţilor Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
    1.Regionalele de căi ferate
    2.Direcţia de căi ferate port Constanţa
    3.Întreprinderea de sudare a liniilor şi regenerare a şinelor de cale ferată
    4.Centrul de informatică şi calcul electronic al Căilor Ferate Române
    5.Bazele de aprovizionare şi desfacere
    6.Centrul de perfecţionare, documentare şi editură al căilor ferate (inclusiv Biblioteca tehnică specializată în transporturi, Muzeul C.F.R. şi Oficiul de informare documentară în transporturi)
    7.Întreprinderea poligrafică "Filaret"
    8.Grupurile şcolare.
   +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Denumirea: Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, prescurtat "S.N.C.F.R.". Natura juridică  +  Articolul 2Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române este regie autonomă şi, potrivit legii, are personalitate juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are ca obiect de activitate efectuarea transporturilor de călători şi mărfuri pe calea ferată şi îndeplineşte rolul de serviciu public. În acest scop, în calitate de proprietar al bunurilor din patrimoniul sau, administrează şi asigura exploatarea căilor ferate din domeniul public şi colaborează cu alte cai ferate străine în traficul internaţional.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, în scopul realizării obiectului sau de activitate, desfăşoară şi unele activităţi secundare, inclusiv de aprovizionare comercială şi de comerţ exterior.  +  Articolul 5În realizarea obiectului sau de activitate, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române exercita următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi aproba norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile pe care le desfăşoară, obligatorii, după caz, şi pentru beneficiarii de transport şi deţinătorii de linii industriale şi mijloace de transport de cale ferată cu acces pe reţeaua C.F.R.;2. stabileşte şi asigura condiţiile generale de transport, precum şi măsurile de siguranţă a circulaţiei transporturilor, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;3. stabileşte măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătăţirii calităţii prestaţiilor şi lucrărilor, utilizării şi gospodăririi rationale a mijloacelor economice, precum şi îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru în toate activităţile;4. elaborează şi aproba instrucţiuni de exploatare tehnice şi economice;5. organizează şi exercită, prin organele proprii specializate, controlul activităţii de exploatare, producţie, siguranţa circulaţiei şi economico-financiară;6. exercita controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport, liniilor, instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea transporturilor şi proceselor de producţie;7. ia măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora;8. coordonează activitatea de organizare a producţiei, stabileşte şi aproba norme privind activitatea tehnica, de programare, de contabilitate şi financiară, norme de muncă, normative şi număr de personal, funcţiile şi meseriile necesare, precum şi introducerea de funcţii noi, în concordanta cu trecerea la economia de piaţa;9. elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare în perspectiva a activităţilor proprii;10. asigura proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a noilor obiective, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administraţie;11. asigura programarea şi urmărirea transporturilor;12. pregăteşte şi negociaza cu beneficiarii şi furnizorii volumul producţiei, contractarea acesteia în condiţiile asigurării resurselor şi bazei materiale prin repartiţii sau direct de pe piaţa libera şi din import;13. pregăteşte elementele necesare şi fundamentează cheltuielile de producţie, tarifele de baza şi nivelul subvenţiilor;14. aproba studiile tehnico-economice pentru modernizări şi obiective noi care privesc transporturile pe căile ferate, în limita competentelor;15. stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor proprii de transport şi soluţiile tehnice pentru lucrările privind construirea şi darea în exploatare a liniilor noi şi a instalaţiilor de transport pe căile ferate, precum şi în cazul modernizării celor existente;16. avizează caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport pe căile ferate din dotarea unităţilor din afară C.F.R., precum şi soluţiile tehnice pentru construirea şi respectarea caracteristicilor tehnice ale liniilor, construcţiilor şi instalaţiilor de transport ale acestora, avizează sau autorizeaza funcţionarea mijloacelor de transport şi exercită controlul tehnic pe liniile ferate şi industriale ale unităţilor din afară C.F.R., verifica pregătirea şi capacitatea personalului care le deserveşte, în condiţiile stabilite de regulamentele în vigoare;17. avizează tipurile şi caracteristicile tehnico-economice ale instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ale maşinilor şi instalaţiilor unicate, de mare importanţa, ce urmează a fi procurate din ţara sau din străinătate pentru transporturile pe căile ferate, avizează şi îşi da acordul pentru executarea de orice fel de lucrări de construcţii şi instalaţii care se executa în zona C.F.R. sau care pot afecta stabilitatea şi securitatea căilor şi instalaţiilor feroviare, conform prevederilor legii de exploatare a caii ferate în vigoare;18. stabileşte norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport pe căile ferate, inclusiv pe liniile ferate industriale, care sînt obligatorii şi pentru unităţile din afară C.F.R.;19. aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei, proiectarea şi repararea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi tuturor utilajelor din dotare, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiare, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;20. asigura şi urmăreşte executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a reparaţiilor mijloacelor din dotare;21. organizează recepţia materialului rulant, liniilor, instalaţiilor, echipamentelor şi altele, la întreprinderile furnizoare şi reparatoare, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare şi siguranţei în circulaţie a acestora;22. întocmeşte lucrările privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje;23. asigura aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii şi imbunatatire a mediului înconjurător în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirii profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;24. organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, mecanic şi energetic şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de metrologie în unităţile din structura sa;25. coordonează activitatea de transport cu mijloace auto proprii;26. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea şi aplicarea tarifelor şi preţurilor în ramura şi subramurile sale de activitate;27. întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie;28. efectuează, centralizat, vărsămintele la buget pentru obligaţiile către stat;29. aproba casarea fondurilor fixe în cadrul competentelor stabilite;30. organizează activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, perfecţionare profesională şi ia măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi valorificarea acestora; organizează activitatea de documentare tehnica specifică ramurii şi asigura informarea unităţilor din structura sa cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la problemele de producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţii pe care o desfăşoară; face propuneri privind standardele de stat;31. organizează activitatea de management, marketing şi consulting în unităţile sale;32. asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie, respectarea atribuţiilor de serviciu şi prevederilor legale de către întregul personal, conform reglementărilor stabilite prin statutul personalului C.F.R.;33. organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte organe din ţara şi din străinătate şi instituţii specializate în ramura sa de activitate; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea de transport pe căile ferate şi controlează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate;34. propune elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea de transport pe căile ferate; este consultata la avizarea proiectelor de acte normative care interesează ramura sa de activitate;35. stabileşte, cu respectarea prevederilor legale, normelor de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile din activitatea de cai ferate;36. exercita şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor unităţilor din structura.  +  Articolul 7Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române este proprietarul bunurilor din patrimoniul sau.În exercitarea drepturilor de proprietate, societatea poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Capitolul 4 Structura societăţii  +  Articolul 8Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, servicii, oficii, birouri şi compartimente de muncă, care asigura îndeplinirea funcţiilor de exploatare, producţie, aprovizionare, comerciale, cercetare, dezvoltare, financiar-contabile, protecţie socială şi de personal şi unităţi exterioare organizate în regionale şi direcţii de cai ferate, unităţi de prestări servicii, baze de aprovizionare, centre de informatica şi calcul electronic, unităţi de alimentare publică şi altele.Aceste unităţi au în structura: divizii, servicii, birouri, compartimente de muncă, regulatoare de circulaţie, staţii de cale ferată, agenţii de voiaj, depouri şi remize de locomotive, revizii de vagoane, ateliere de zona, grupuri şcolare şi altele.  +  Articolul 9Structura organizatorică a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, înfiinţarea şi structura organizatorică a regionalelor şi direcţiilor de cai ferate şi a celorlalte unităţi din cadrul societăţii, precum şi înfiinţarea de agenţii în străinătate, se aproba de către consiliul de administraţie al societăţii.Gradarea acestor unităţi şi subunitati se aproba conform competentelor stabilite de Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 10Regionalele şi direcţiile de cai ferate, bazele de aprovizionare au competentele stabilite de consiliul de administraţie, fără a avea relaţii directe cu administraţia centrala de stat. Acestea pot sa deschidă conturi bancare şi sa contracteze credite în condiţiile legii.Consiliul de administraţie al societăţii poate să aprobe ca şi alte unităţi sa funcţioneze potrivit principiilor prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al societăţii stabileşte, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, relaţiile dintre unităţile din cadrul societăţii, precum şi cele cu terţii, în domeniile tehnic, de exploatare, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi atele.  +  Articolul 12Toate unităţile din structura Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române răspund în faţa consiliului de administraţie de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărîrea de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor.  +  Articolul 13Atribuţiile direcţiilor generale, direcţiilor şi celorlalte compartimente, precum şi ale unităţilor din structura, se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al societăţii. Pentru subunitati, atribuţiile se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Articolul 14Conducerea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este asigurata de:- consiliul de administraţie - preşedintele societăţii;- comitetul director, ca organ operativ de conducere.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi este compus din 15 membri, după cum urmează:- preşedintele societăţii, care este şi preşedinte al consiliului de administraţie;- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Industriei;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Transporturilor;- ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti, specialişti din domeniile de activitate ale societăţii.La lucrările consiliului de administraţie pot participa ca invitaţi un delegat al Ministerului Apărării Naţionale, pentru consultare în probleme care privesc armata şi nevoile de apărare a tarii, precum şi delegaţi ai altor organe şi instituţii.Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe luna şi ori de cîte ori necesita interesul societăţii.El este convocat de preşedintele consiliului, care hotărăşte ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din membrii consiliului.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare . Activitatea acestora poate fi compensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 18Dezbaterile consiliului de administraţie sînt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vîrsta dintre membri.Ministrul transporturilor şi secretarul de stat participa, ori de cîte ori socotesc ca este cazul, la şedinţele consiliului de administraţie.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie poate hotărî dacă majoritatea simpla a membrilor săi este prezenta.Dacă nu este îndeplinită aceasta majoritate simpla, reuniunea consiliului de administraţie se reprogrameaza într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:1. aproba conceptia şi strategia de dezvoltare a societăţii;2. aproba introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;3. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia; repartizează între sectoarele de activitate a societăţii bugetul de venituri şi cheltuieli, după aprobare;4. analizează bilanţul şi contul de profit şi pierderi anual şi le înaintează pentru a fi aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;5. aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a se realiza de către societate;6. aproba înfiinţarea, structura organizatorică şi gradarea regionalelor şi direcţiilor de cai ferate, a întreprinderilor, a unităţilor de informatica, aprovizionare, precum şi înfiinţarea de agenţii în străinătate;7. aproba structura organizatorică şi funcţională a societăţii;8. stabileşte şi aproba relaţiile compartimentelor din aparatul propriu şi al unităţilor din structura sa în cadrul societăţii şi cu terţii, în domeniile tehnic, de exploatare, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi altele;9. stabileşte şi aproba competentele şi atribuţiile unităţilor din cadrul şi din componenta societăţii;10. prezintă ministerului propunerilor de subvenţii pentru a fi aprobate de organele competente;11. aproba volumul maxim al creditelor bancare;12. aproba propunerile de depasire a cheltuielilor totale prevăzute în buget, în cazul în care exista un plus de venituri care să acoperă plusul de cheltuieli;13. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului societăţii, în condiţiile legii;14. aproba sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezerva;15. prezintă ministerului propuneri de înfiinţare de diferite fonduri sociale de care C.F.R. are nevoie pentru mersul normal al exploatării şi a căror aprobare intră în competenţa ministrului transporturilor, respectiv a Ministerului Economiei şi Finanţelor, care stabilesc sursele de acoperire;16. aproba competente privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, vinzari sau închirieri de bunuri mobile şi imobile, care nu mai sînt necesare sau ale căror cheltuieli cu întreţinerea sînt nejustificate în condiţiile legii;17. prezintă ministrului, pentru a fi supuse guvernului, proiectele de linii noi şi modernizarea celor existente, potrivit competentelor stabilite;18. prezintă ministrului proiectele tarifelor de baza pentru călători şi mărfuri, pentru a fi supuse spre aprobare celor în drept;19. stabileşte condiţiile de baza în aplicarea reglementărilor privind transporturile aprobate de guvern;20. analizează raportul trimestrial al societăţii privind activitatea pe bază de bilanţ şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;21. prezintă ministrului propuneri de acte normative şi modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;22. analizează şi face propuneri pentru definirea, delimitarea şi reglementarea legală a zonei C.F.R., în scopul asigurării stabilitatii şi securităţii căilor şi instalaţiilor, precum şi a siguranţei circulaţiei;23. tratează şi stabileşte, împreună cu organele Ministerului de Interne, relaţiile şi condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi mărfurilor încredinţate la transport, precum şi ordinii publice în staţii şi trenuri;24. analizează şi aproba propunerile comitetului director de participare cu capital la societăţile comerciale cu capital român sau străin;25. aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale căilor ferate;26. îşi da acordul la propunerile de concesionari, potrivit legii;27. aproba utilizarea fondului valutar;28. asigura respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;29. aproba regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;30. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea societăţii, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 21Preşedintele societăţii conduce activitatea curenta şi este numit în condiţiile legii dintre specialiştii C.F.R.El este ajutat de vicepreşedinţi numiţi de consiliul de administraţie, dintre membrii săi, la propunerea preşedintelui.  +  Articolul 22Preşedintele societăţii reprezintă, personal sau prin delegat, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 23Preşedintele societăţii are, în principal, următoarele atribuţii şi competente:1. asigura conducerea curenta a societăţii, ajutat de vicepreşedinţi şi de comitetul director;2. dispune şi controlează executarea hotărîrilor consiliului de administraţie, precum şi a convenţiilor încheiate de societate;3. aproba, la propunerea comitetului director, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei, proiectarea şi separarea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi tuturor utilajelor din dotarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;4. aproba, în condiţiile Statutului personalului C.F.R., angajarea şi concedierea personalului din aparatul propriu al societăţii şi numeşte, prin decizie , conducătorii unităţilor din structura sa, delegind competente de personal conducătorilor acestor unităţi;5. aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pe termen limitat pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi alte asemenea, necesare societăţii;6. aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la congrese, adunări generale, conferinţe interne şi internaţionale, intilniri de afaceri sau studii, de interese pentru C.F.R.;7. aproba tarifele în trafic internaţional, auxiliare şi altele decît cele de baza şi reduceri de tarife cu scop comercial pentru a menţine, spori sau crea un anumit trafic, cu asigurarea echilibrului bugetar, asupra cărora informează consiliul de administraţie;8. aproba convenţii cu administraţiile de cale ferată străine sau alte organizaţii de transport străine, în limita competentelor legale;9. aproba funcţionarea de consilii de conducere la subunitatile din structura sa;10. exercita orice atribuţii ce-i revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.  +  Articolul 24Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor sau altor persoane din cadrul societăţii.Unul dintre vicepreşedinţi înlocuieşte, în lipsa, pe preşedintele societăţii, pe bază de delegaţie primită din partea acestuia.  +  Articolul 25Comitetul director este compus din preşedintele societăţii, vicepreşedinţi, directori generali şi directori din aparatul propriu al societăţii.  +  Articolul 26Comitetul director îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Conducerea regionalelor şi direcţiilor de cai ferate, precum şi a celorlalte unităţi stabilite de consiliul de administraţie, este asigurata de consilii de conducere proprii.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 28Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române determina anual volumul de venituri şi cheltuieli şi face propuneri de subvenţii şi alocaţii de la bugetul statului, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 29Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor se subvenţionează de la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, se stabileşte pentru fiecare exerciţiu financiar.Aprobarea se da de consiliul de administraţie al societăţii, pe baza propunerilor preşedintelui societăţii.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române aproba bugetele şi execuţia acestora la unităţile din structura sa.  +  Articolul 31Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limita competentelor ce-i sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi propune volumul alocaţiilor de la buget şi creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 32Relaţiile financiare dintre unităţile societăţii se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 7 Relaţiile societăţii  +  Articolul 33Modul de contractare, de stabilire a volumelor de transport şi defalcare a acestora pe perioade, regimul de funcţionare a unităţilor şi subunitatilor, se stabilesc prin regulamente şi instrucţiuni aprobate potrivit competentelor.  +  Articolul 34Regionalele, direcţiile de cai ferate şi celelalte unităţi din componenta societăţii îşi desfăşoară activitatea şi executa sarcinile ce le revin potrivit competentelor şi împuternicirilor acordate şi aprobate de preşedintele societăţii şi de consiliul de administraţie.  +  Articolul 35Relaţiile unităţilor în cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi atribuţiile, competentele şi împuternicirile acestora se stabilesc şi se aproba de preşedintele societăţii şi de consiliul de administraţie.  +  Articolul 36Unităţile prevăzute la art. 34 prin delegare de competenţa, din partea consiliului de administraţie al societăţii, pot încheia contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 37În cazul oricăror litigii Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române se poate adresa instanţelor judecătoreşti, direct sau prin unităţile din structura, pe bază de delegare de competenţa.  +  Articolul 38În relaţiile cu căile ferate străine, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române tratează cu administraţiile respective, direct sau prin unităţile din structura, pe bază de delegare de competente.  +  Capitolul 8 Controlul activităţii  +  Articolul 39Gestiunea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este controlată conform reglementărilor legale.Controlul activităţii de exploatare, producţie şi siguranţa circulaţiei se va realiza, atît la nivelul societăţii, cît şi la nivelul unităţilor din componenta, de către organe proprii specializate.Controlul economico-financiar la unităţile din componenta se executa de organele de control ale societăţii, constituie potrivit dispoziţiilor legale.Regionalele de cai ferate, direcţiile de cai ferate şi alte unităţi din structura, stabilite de comitetul director, au aparat propriu de control financiar.  +  Capitolul 9 Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 40Personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului C.F.R., precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice.Pînă la aprobarea Statutului personalului C.F.R., raporturile de muncă, drepturile membrilor de familie, ale pensionarilor C.F.R. şi membrilor lor de familie, sînt reglementate de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 41În timp de pace, personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aflat în poziţie de rezervist, poate fi scutit de concentrari de instrucţie, la propunerea consiliului de administraţie, aprobată de Marele Stat Major, în cazul cînd prezenta la serviciu a acestuia este strict necesară.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 42În prima luna a fiecărui an Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate de societate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 43Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române editează foi oficiale şi buletine comerciale.  +  Articolul 44Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.  +  Anexa 3 LISTAunităţilor care se desprind din cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române urmînd a se reorganiza
    Nr. crt.Unitatea din cadrul S.N.C.F.R. care se desprinde
    1.Direcţia de exploatare a metroului Bucureşti
    2.Institutul de cercetări, proiectări tehnologice în transporturi Bucureşti (fără Registrul Feroviar Român)
    3.Întreprinderea de exploatare a vagoanelor restaurant şi de dormit din România "Varored"
    4.Institutul de studii şi proiectări căi ferate Bucureşti
    5.Brigada căi ferate Bucureşti
    6.Întreprinderea de reparat material rulant "Griviţa" Bucureşti
    7.Întreprinderea de reparat material rulant Bucureşti - Triaj
    8.Întreprinderea de reparat material rulant Roşiori de Vede
    9.Întreprinderea de reparat material rulant Braşov
    10.Întreprinderea de reparat material rulant "16 Februarie" Cluj-Napoca
    11.Întreprinderea de reparat material rulant Craiova
    12.Întreprinderea de reparat material rulant Paşcani
    13.Întreprinderea de reparat material rulant Simeria
    14.Întreprinderea de reparat material rulant Ploieşti
    15.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Bucureşti
    16.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Craiova
    17.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Timişoara
    18.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Cluj-Napoca
    19.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Braşov
    20.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj nr. 1 Iaşi
    21.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj nr. 2 Iaşi
    22.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Galaţi
    23.Grup de şantiere de reparaţii şi construcţii-montaj Constanţa
    24.Întreprinderea de producţie industrială pentru construcţii căi ferate Buzău
    25.Ziarul "Transporturile române"
  ----------------