ORDIN nr. 925 din 23 iunie 2017privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 4 iulie 2017  Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabili din producție, comerț și prestări de servicii în vederea realizării de venituri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit și vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.(2) În situația în care la o poziție din nomenclatorul prevăzut la art. 1 se regăsesc mai multe tipuri de activități, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.(3) Fiecărei poziții din nomenclatorul prevăzut la art. 1, care se referă la denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2.(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București vor stabili norme anuale de venit pentru activitățile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevăzute în anexă, și pentru cazurile în care codurile CAEN corespunzătoare activităților respective nu se regăsesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în nomenclator.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, cu completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 23 iunie 2017.Nr. 925.  +  ANEXĂ
  NOMENCLATORUL
  activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii
  *Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea activităților independente pentru         │Codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia  ││crt.│ care venitul net se poate determina pe baza         │            națională - CAEN Rev. 2                                           ││    │      normelor anuale de venit                       │                                                                              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Boiangerie                                           │- 1330: Finisarea materialelor textile                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu   │- 4711: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare            ││    │vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi  │predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun                          ││    │și tutun                                             │                                                                              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Comerț cu plante medicinale, semințe de legume,      │- 4622: Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor                        ││    │fructe și flori                                      │- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu   ││    │                                                     │amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine  ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Comerț cu produse agricole și alimentare             │- 4721:Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine   ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4724: Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor  ││    │                                                     │zaharoase, în magazine specializate                                           ││    │                                                     │- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine          ││    │                                                     │pecializate                                                                   ││    │                                                     │- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor││    │                                                     │din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe                          ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Comerț cu obiecte de uz casnic și unelte gospodărești│- 4649: Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc                  ││    │                                                     │- 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate           ││    │                                                     │- 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din    ││    │                                                     │sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate                     ││    │                                                     │- 4753: Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor   ││    │                                                     │acoperitoare de podea, în magazine specializate                               ││    │                                                     │- 4754: Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în   ││    │                                                     │magazine specializate                                                         ││    │                                                     │- 4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al      ││    │                                                     │articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate                     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Comerț cu îmbrăcăminte și încălțăminte nouă și uzată │- 4642: Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei                  ││    │                                                     │- 4771: Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate        ││    │                                                     │- 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în     ││    │                                                     │magazine specializate                                                         ││    │                                                     │- 4779: Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine      ││    │                                                     │- 4782: Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei     ││    │                                                     │efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Comerț cu ambalaje din sticlă                        │- 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din    ││    │                                                     │sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate                     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Comerț cu casete audio video CD și DVD               │- 4763: Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără   ││    │                                                     │înregistrări audio/video în magazine specializate                             ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video,   │                                                                              ││    │în magazine specializate                             │- 4743: Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine         ││    │                                                     │specializate                                                                  │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Comerț cu animale și păsări vii                      │- 4611: Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii,      ││    │                                                     │materii prime textile și cu semifabricate                                     ││    │                                                     │- 4623: Comerț cu ridicata al animalelor vii                                  ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Comerț cu lână, piei crude                           │- 4624: Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor         ││    │                                                     │prelucrate                                                                    ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Comercializare de stuf                               │- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu   ││    │                                                     │amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine   ││    │                                                     │specializate                                                                  │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Comercializarea câinilor și pisicilor de rasă,       │- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu   ││    │păsărilor ornamentale, broaștelor țestoase, a        │amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine   ││    │animalelor pentru blană și a altor animale de        │specializate                                                                  ││    │companie, inclusiv hrana specifică acestora          │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Comercializare de flori naturale/artificiale și      │- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic                         ││    │confecționare și/sau comercializare de aranjamente   │- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                        ││    │florale din flori naturale/artificiale               │- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu   ││    │                                                     │amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine  ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Comercializare piese și accesorii pentru autovehicule│- 4531: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule          ││    │                                                     │- 4532: Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Confecționare și/sau comercializare de încălțăminte  │- 1520: Fabricarea încălțămintei                                              ││    │                                                     │- 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în     ││    │                                                     │magazine specializate                                                         ││    │                                                     │- 4782: Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei     ││    │                                                     │efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Confecționare, comercializare și/sau reparare de     │- 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția         ││    │obiecte din lemn, fire textile, materiale textile,   │îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)                                           ││    │deșeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, │- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase                       ││    │cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă,      │- 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția   ││    │hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de │confecțiilor de îmbrăcăminte                                                  ││    │porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf               │- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.                              ││    │                                                     │- 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele                      ││    │                                                     │- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor   ││    │                                                     │de galanterie                                                                 ││    │                                                     │- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de           ││    │                                                     │îmbrăcăminte                                                                  ││    │                                                     │- 1621: Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn                        ││    │                                                     │- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,  ││    │                                                     │paie și din alte materiale vegetale împletite                                 ││    │                                                     │- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie și carton                        ││    │                                                     │- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc                                  ││    │                                                     │- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții        ││    │                                                     │- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic                         ││    │                                                     │- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă                                     ││    │                                                     │- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică                                       ││    │                                                     │- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                           ││    │                                                     │- 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale            ││    │                                                     │structurilor metalice                                                         ││    │                                                     │- 2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal                               ││    │                                                     │- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri       ││    │                                                     │ și arcuri                                                                    ││    │                                                     │- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                            ││    │                                                     │- 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate           ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor        ││    │                                                     │produse                                                                       ││    │                                                     │- 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele                    ││    │                                                     │- 9524: Repararea mobilei și a furniturilor casnice                           ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Confecționare și/sau reparații de obiecte de uz      │- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau    ││    │casnic, gospodăresc și ornamental                    │carton                                                                        ││    │                                                     │- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental   ││    │                                                     │- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic                         ││    │                                                     │- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru ││    │                                                     │casă și grădină                                                               ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Confecționare și/sau comercializare de garnituri     │- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc                                  ││    │ pentru etanșare                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Confecționare și/sau comercializare de obiecte       │- 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale            ││    │metalice și de mecanică fină                         │structurilor metalice                                                         ││    │                                                     │- 2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal                               ││    │                                                     │- 2571: Fabricarea produselor de tăiat                                        ││    │                                                     │- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie                                   ││    │                                                     │- 2573: Fabricarea uneltelor                                                  ││    │                                                     │- 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea ││    │                                                     │de nituri și șaibe                                                            ││    │                                                     │- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                            ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor        ││    │                                                     │produse                                                                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Confecționare și/sau comercializare de obiecte din   │- 2332: Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții  ││    │beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă,       │din argilă arsă                                                               ││    │cărămizi, țigle, vălătuci și din alte materiale și/  │- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcții                    ││    │sau produse pentru construcții                       │- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții                    ││    │                                                     │- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos                  ││    │                                                     │- 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei                               ││    │                                                     │- 4673: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de       ││    │                                                     │construcții și echipamentelor sanitare                                        ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Confecționare și/sau comercializare de hamuri și     │- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de   ││    │harnașamente                                         │harnașament                                                                   ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Confecționare și/sau reparare de obiecte din blană și│                                                                              ││    │cojocărie                                            │- 1420: Fabricarea articolelor din blană                                      ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Confecționare și/sau reparare de bijuterii din metale│ - 3212: Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre ││    │și pietre prețioase                                  │prețioase                                                                     ││    │                                                     │- 9525: Repararea ceasurilor și a bijuteriilor                                │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Confecționare și/sau comercializare de gablonțuri,   │- 3213: Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare              ││    │mărțișoare și felicitări                             │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Confecționare și/sau comercializare de pălării, șepci│- 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția         ││    │și/sau articole de ceaprăzărie                       │îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)                                           ││    │                                                     │- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.                              ││    │                                                     │- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.         ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Confecționare și/sau comercializare de rame,         │- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,  ││    │încadrări tablouri și oglinzi                        │paie și din alte materiale vegetale împletite                                 ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Confecționare și/sau reparații de articole de        │- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de   ││    │marochinărie și de voiaj de orice fel                │harnașament                                                                   ││    │                                                     │- 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Confecționare, acordări și/sau reparații de          │- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale                                    ││    │instrumente muzicale                                 │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Confecționare și/sau comercializare de mături și     │- 3291: Fabricarea măturilor și periilor                                      ││    │perii                                                │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Confecționare și/sau comercializare de unelte de     │                                                                              ││    │pescuit                                              │- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport                                   ││    │                                                     │- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                        ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Confecționare și/sau reparații ambarcațiuni          │- 3011: Construcția de nave și structuri plutitoare                           ││    │                                                     │- 3012: Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement                   ││    │                                                     │- 3315: Repararea și întreținerea navelor și bărcilor                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33. │Copiere acte                                         │- 1812: Alte activități de tipărire n.c.a.                                    ││    │                                                     │- 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte        ││    │                                                     │activități specializate de secretariat                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34. │Creșterea și/sau comercializarea de pești exotici și │                                                                              ││    │accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică   │- 0321: Acvacultură maritimă                                                  ││    │                                                     │- 0322: Acvacultură în ape dulci                                              ││    │                                                     │- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu   ││    │                                                     │amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine   ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35. │Croitorie, corsetărie                                │- 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru                   ││    │                                                     │- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) ││    │                                                     │- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp                            ││    │                                                     │- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.         ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36. │Dactilografiere și stenografiere                     │- 8211: Activități combinate de secretariat                                   ││    │                                                     │- 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte        ││    │                                                     │activități specializate de secretariat                                        ││    │                                                     │- 8299: Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37. │Dărăcit și/sau toarcere                              │- 1310: Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile                       ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│38. │Demontare (dezasamblare) de autovehicule și          │                                                                              ││    │comercializare de piese auto uzate                   │- 3831: Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz││    │                                                     │pentru recuperarea materialelor                                               ││    │                                                     │- 4677: Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│39. │Dogărie                                              │- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn                                       ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40. │Dresura de animale                                   │- 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor                      ││    │                                                     │- 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a                       ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│41. │Dulgherie, tâmplărie și comercializare de bârne,     │- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru           ││    │grinzi, suporți pentru construcții                   │construcții                                                                   ││    │                                                     │- 4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie                                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│42. │Extracția și comercializarea pietrei, pietrișului,   │- 0811: Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții,        ││    │nisipului, argilei                                   │extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei                  ││    │                                                     │- 0812: Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului   │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│43. │Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor     │- 1051: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│44. │Fântânărie                                           │- 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei                                ││    │                                                     │- 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide          ││    │                                                     │- 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții                         ││    │                                                     │- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.                           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│45. │Fierărie-potcovărie                                  │- 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor                      ││    │                                                     │- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie                                   ││    │                                                     │- 2573: Fabricarea uneltelor                                                  ││    │                                                     │- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a                             ││    │                                                     │- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal                             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│46. │Fotografiere, fotocopiere și fotoceramică            │- 7420: Activități fotografice                                                ││    │                                                     │- 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte        ││    │                                                     │activități specializate de secretariat                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│47. │Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate  │                                                                              ││    │de măsură și control                                 │- 3320: Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale                    ││    │                                                     │- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru ││    │                                                     │casă și grădină                                                               ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│48. │Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de    │- 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și        ││    │transport auto și pe apă, parapante, ski-jet-uri și  │echipament sportiv                                                            ││    │material sportiv                                     │- 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și       ││    │                                                     │gospodărești n.c.a.                                                           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│49. │Închiriere de cort și/sau veselă, de rochii de gală, │- 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și        ││    │de mireasă și pentru diferite ocazii                 │echipament sportiv                                                            ││    │                                                     │- 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și       ││    │                                                     │gospodărești n.c.a.                                                           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│50. │Închirieri de casete audio-video CD și DVD           │- 7722: Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│51. │Închiriere de camere în scop turistic                │- 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare                        ││    │                                                     │- 5520: Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată      ││    │                                                     │- 5590: Alte servicii de cazare                                               │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│52. │Întreținere și reparare și/sau recondiționare        │                                                                              ││    │autovehicule și utilaje agricole, inclusiv piese auto│- 3312: Repararea mașinilor                                                   ││    │                                                     │- 3317: Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.       ││    │                                                     │- 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor                             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│53. │Intermedieri în turism                               │- 7911: Activități ale agențiilor turistice                                   ││    │                                                     │- 7990: Alte servicii de rezervare și asistență turistică                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│54. │Lăcătușerie                                          │- 2562: Operațiuni de mecanică generală                                       ││    │                                                     │- 2573: Fabricarea uneltelor                                                  ││    │                                                     │- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                            ││    │                                                     │- 8020: Activități de servicii privind sistemele de securizare                │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│55. │Legare de cărți                                      │- 1814: Legătorie și servicii conexe                                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│56. │Lucrări de excavare                                  │- 4312: Lucrări de pregătire a terenului                                      ││    │                                                     │- 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│57. │Organizare de cursuri sportive, de activități de     │                                                                              ││    │întreținere și înfrumusețare fizică                  │- 9313: Activități ale centrelor de fitness                                   ││    │                                                     │- 9319: Alte activități sportive                                              ││    │                                                     │- 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a.                      ││    │                                                     │- 9604: Activități de întreținere corporală                                   │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│58. │Organizare de activități distractive în discoteci,   │                                                                              ││    │distracții populare și zodiac cu papagal             │- 9321: Bâlciuri și parcuri de distracții                                     ││    │                                                     │- 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a.                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│59. │Producerea și/sau comercializarea produselor de      │- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete  ││    │panificație, patiserie, gogoșărie, covrigărie,       │de patiserie                                                                  ││    │cofetărie                                            │- 1072: Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și    ││    │                                                     │produselor conservate de patiserie                                            ││    │                                                     │- 4724: Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și a produselor││    │                                                     │zaharoase, în magazine specializate                                           ││    │                                                     │- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine          ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor││    │                                                     │din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│60. │Prelucrare piei, prepararea și vopsirea blănurilor   │- 1511: Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│61. │Prepararea cărbunelui din lemn                       │- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută,  ││    │                                                     │paie și din alte materiale vegetale împletite                                 ││    │                                                     │- 1910: Fabricarea produselor de cocserie                                     ││    │                                                     │- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│62. │Producere și/sau comercializare de var               │- 2352: Fabricarea varului și ipsosului                                       ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│63. │Producere și/sau reparare de cazane și căldări       │- 2521: Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală           ││    │                                                     │- 2591: Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel││    │                                                     │- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal                               ││    │                                                     │- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,       ││    │                                                     │băuturilor și tutunului                                                       ││    │                                                     │- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru ││    │                                                     │casă și grădină                                                               │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│64. │Producere și/sau comercializare de articole de       │                                                                              ││    │feronerie                                            │- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie                                   ││    │                                                     │- 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din    ││    │                                                     │sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│65. │Producere și/sau comercializare de floricele de      │- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor         ││    │porumb, castane prăjite, porumb fiert, semințe       │zaharoase                                                                     ││    │prăjite de floarea-soarelui și dovleac, dovleac copt,│- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.                            ││    │vată de zahăr, borș                                  │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│66. │Producere și/sau comercializare de înghețată, gemuri,│- 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.              ││    │marmelade, jeleuri și conservare a fructelor prin    │- 1052: Fabricarea înghețatei                                                 ││    │uscare                                               │- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine          ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor││    │                                                     │din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│67. │Producere și/sau comercializare de paste făinoase,   │- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse   ││    │macaroane, spaghete, tăiței                          │făinoase similare                                                             ││    │                                                     │- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine          ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor││    │                                                     │din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│68. │Producere și/sau comercializare de obiecte de        │                                                                              ││    │artizanat                                            │- 1320: Producția de țesături                                                 ││    │                                                     │- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,  ││    │                                                     │paie și din alte materiale vegetale împletite                                 ││    │                                                     │- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental   ││    │                                                     │- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                        ││    │                                                     │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│69. │Producere și/sau comercializare de frânghii, sfori și│- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase                       ││    │șnururi din fibre sau fâșii textile                  │- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate     ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│70. │Producere, comercializare și/sau reparare de mobilă, │- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării                                 ││    │inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele,     │- 3103: Fabricarea de saltele și somiere                                      ││    │mese,dulapuri                                        │- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.                                           ││    │                                                     │- 4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al      ││    │                                                     │articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate                      ││    │                                                     │- 9524: Repararea mobilei și a furniturilor casnice                           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│71. │Producție, comercializare și/sau reparare jocuri și  │                                                                              ││    │jucării                                              │- 3240: Fabricarea jocurilor si jucăriilor                                    ││    │                                                     │- 4765: Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine            ││    │                                                     │specializate                                                                  ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│72. │Producere și/sau comercializare de coloranți, esențe │- 1084: Fabricarea condimentelor și ingredientelor                            ││    │alimentare condimente și ingrediente                 │- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine          ││    │                                                     │specializate                                                                  │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│73. │Paza și îngrijirea animalelor, inclusiv în stâne și  │                                                                              ││    │cirezi                                               │- 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│74. │Pescuit și comercializare de pește                   │- 0311: Pescuitul maritim                                                     ││    │                                                     │- 0312: Pescuitul în ape dulci                                                ││    │                                                     │- 4638: Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește,     ││    │                                                     │crustacee și moluște                                                          ││    │                                                     │- 4723: Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în       ││    │                                                     │magazine specializate                                                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│75. │Reparare brichete, montat supapă și umplere cu gaz   │- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru ││    │                                                     │casă și grădină                                                               ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│76. │Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele,      │                                                                              ││    │ochelari                                             │- 9525: Repararea ceasurilor și a bijuteriilor                                ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│77. │Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare,      │- 3312: Repararea mașinilor                                                   ││    │mașini de scris, cântare, telefoane, echipamente de  │- 3319: Repararea altor echipamente                                           ││    │comunicații, alte aparate electronice de uz casnic,  │- 3313: Repararea echipamentelor electronice și optice                        ││    │inclusiv frigidere, aragaze, mașini de spălat, alte  │- 9511: Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice              ││    │dispozitive și echipamente pentru casă și grădină    │- 9512: Repararea echipamentelor de comunicații                               ││    │                                                     │- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic                         ││    │                                                     │- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru ││    │                                                     │casă și grădină                                                               ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│78. │Reparare și întreținere moto-velo                    │- 4540: Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și   ││    │                                                     │repararea motocicletelor                                                      ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│79. │Reparare și recondiționare încălțăminte              │- 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│80. │Reparare și/sau întreținere ascensoare de persoane și│                                                                              ││    │de mărfuri                                           │- 3317: Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.       ││    │                                                     │- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│81. │Rotărie și/sau executare de caroserii din lemn       │- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,  ││    │                                                     │paie și din alte materiale vegetale împletite                                 ││    │                                                     │- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.                         ││    │                                                     │- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│82. │Servicii de bătut porumb cu mașina                   │- 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală                        ││    │                                                     │- 0163: Activități după recoltare                                             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│83. │Servicii de afumare carne și slănină                 │- 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii                                     ││    │                                                     │- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│84. │Servicii de amplasare de corturi, rulote și altele   │- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere                           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│85. │Servicii de cântărire                                │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│86. │Servicii de formatare și încărcare baterii auto,     │                                                                              ││    │acumulatori și pile electrice                        │- 2720: Fabricarea de acumulatori și baterii                                  ││    │                                                     │- 3314: Repararea echipamentelor electrice                                    ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│87. │Servicii executate de proprietarii de cazane pentru  │- 1101: Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice                 ││    │fabricat rachiuri naturale                           │- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│88. │Servicii de strungărie, frezare, alezare             │- 2562: Operațiuni de mecanică generală                                       ││    │                                                     │- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal                               ││    │                                                     │- 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea ││    │                                                     │de nituri și șaibe                                                            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│89. │Servicii de încărcat stingătoare                     │- 2829: Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.       ││    │                                                     │- 8425: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora  ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│90. │Servicii executate pentru instalații de apă, gaz,    │- 4321: Lucrări de instalații electrice                                       ││    │încălzire termică, canal, electricitate,             │- 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat    ││    │frigotehnice, izolații la construcții                │- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții                         ││    │                                                     │- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.                           ││    │                                                     │- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru ││    │                                                     │casă și grădină                                                               ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│91. │Servicii de încărcat sifoane                         │- 1107: Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape        ││    │                                                     │minerale și alte ape îmbuteliate                                              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│92. │Servicii de incubare ouă                             │- 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│93. │Servicii de reproducție și selecția în creșterea     │                                                                              ││    │animalelor                                           │- 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│94. │Servicii executate de ipsosari                       │- 4331: Lucrări de ipsoserie                                                  │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│95. │Servicii executate de lustragii                      │- 8129: Alte activități de curățenie                                          ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│96. │Servicii executate de tehnicieni veterinari          │- 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor                      ││    │                                                     │- 7500: Activități veterinare                                                 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│97. │Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură,│                                                                              ││    │pedichiură, masaj                                    │- 9602: Coafură și alte activități de înfrumusețare                           ││    │                                                     │- 9604: Activități de întreținere corporală                                   │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│98. │Servicii executate de măcelari                       │- 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii                                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│99. │Servicii de morărit și urluit                        │- 1061: Fabricarea produselor de morărit                                      ││    │                                                     │- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│100.│Servicii executate de mozaicari, faianțari,          │                                                                              ││    │parchetari, zidari, zugravi, geamgii                 │- 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale    ││    │                                                     │- 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților                           ││    │                                                     │- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri                ││    │                                                     │- 4339: Alte lucrări de finisare                                              ││    │                                                     │- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.                           │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│101.│Servicii de întreținere și curățare a clădirilor,    │                                                                              ││    │inclusiv menaj casnic                                │- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.                           ││    │                                                     │- 8121: Activități generale de curățenie a clădirilor                         ││    │                                                     │- 8122: Activități specializate de curățenie                                  ││    │                                                     │- 8129: Alte activități de curățenie                                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│102.│Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de│                                                                              ││    │învelirea cu tablă, țiglă, sită a construcțiilor     │- 2562: Operațiuni de mecanică generală                                       ││    │                                                     │- 4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│103.│Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare   │- 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate                                   ││    │                                                     │- 3900: Activități și servicii de decontaminare                               ││    │                                                     │- 8129: Alte activități de curățenie                                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│104.│Servicii executate de meditatori                     │- 8559: Alte forme de învățământ n.c.a.                                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│105.│Servicii executate de organizatori de expoziții și   │- 8230: Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor    ││    │spectacole                                           │- 9002: Activități-suport pentru interpretarea artistică (spectacole)         ││    │                                                     │- 9004: Activități de gestionare a sălilor de spectacole                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│106.│Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări          │- 1330: Finisarea materialelor textile                                        ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│107.│Servicii executate cu pive                           │- 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția   ││    │                                                     │confecțiilor de îmbrăcăminte                                                  ││    │                                                     │- 1396: Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile             ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│108.│Servicii de presare metale la rece, bobinare         │- 2431: Tragere la rece a barelor                                             ││    │                                                     │- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste                                   ││    │                                                     │- 2433: Producția de profile obținute la rece                                 ││    │                                                     │- 2434: Trefilarea firelor la rece                                            ││    │                                                     │- 2445: Producția altor metale neferoase                                      ││    │                                                     │- 2550: Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;      ││    │                                                     │metalurgia pulberilor                                                         ││    │                                                     │- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și    ││    │                                                     │arcuri                                                                        ││    │                                                     │- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice ││    │                                                     │- 3314: Repararea echipamentelor electrice                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│109.│Servicii executate cu uleinițe                       │- 1041: Fabricarea uleiurilor și grăsimilor                                   ││    │                                                     │- 2053: Fabricarea uleiurilor esențiale                                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│110.│Servicii executate de bucătari                       │- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate                                     ││    │                                                     │- 5629: Alte activități de alimentație n.c.a.                                 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│111.│Servicii de pompe funebre                            │- 9603: Activități de pompe funebre și similare                               │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│112.│Servicii executate de instructori auto               │- 8553: Școli de conducere (pilotaj)                                          │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│113.│Servicii executate în agricultură, manual sau cu     │                                                                              ││    │mijloace mecanice                                    │- 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│114.│Servicii executate de rectificatori, sculeri,        │- 2562: Operațiuni de mecanică generală                                       ││    │matrițeri, sudori, machetiști, fierari - betoniști,  │- 2573: Fabricarea uneltelor                                                  ││    │tinichigii                                           │- 2591: Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel││    │                                                     │- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal                               ││    │                                                     │- 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea ││    │                                                     │de nituri și șaibe                                                            ││    │                                                     │- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.                            │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│115.│Servicii executate de sobari, de teracotari, coșari  │- 2331: Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică                           ││    │                                                     │- 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat    ││    │                                                     │- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții                         ││    │                                                     │- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.                           ││    │                                                     │- 8122: Activități specializate de curățenie                                  ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│116.│Servicii de spălătorie și curățătorie a produselor   │- 9601: Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din││    │din textile și din blănuri                           │blană                                                                         │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│117.│Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate    │                                                                              ││    │auto, spălătorie auto, lustruire și ceruire auto     │- 3312: Repararea mașinilor                                                   ││    │                                                     │- 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor                             ││    │                                                     │- 8122: Activități specializate de curățenie                                  │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│118.│Servicii de vânzare ziare, reviste, cărți            │- 4761: Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate             ││    │                                                     │- 4762: Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în       ││    │                                                     │magazine specializate                                                         ││    │                                                     │- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse││    │                                                     │- 4799: Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,       ││    │                                                     │chioșcurilor și pieselor                                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│119.│Servicii de supraveghere și îngrijire copii sau alte │- 8891: Activități de îngrijire zilnică pentru copii                          ││    │persoane aflate la nevoie                            │- 8899: Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a.              ││    │                                                     │- 8810: Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru││    │                                                     │persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure                       │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│120.│Servicii executate în domeniul informaticii, altele  │- 6202: Activități de consultanță în tehnologia informației                   ││    │decât cele care generează drepturi de autor sau      │- 6203: Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de   ││    │drepturi conexe drepturilor de autor                 │calcul                                                                        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│121.│Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular       │- 1610: Tăierea și rindeluirea lemnului                                       ││    │                                                     │- 1629: Fabricarea altor produse din lemn                                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│122.│Tăiere și șlefuire piatră                            │- 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei                               │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│123.│Țesut covoare, preșuri                               │- 1393: Fabricarea de covoare și mochete                                      │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│124.│Tescuire                                             │- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe și legume                              ││    │                                                     │- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri                                     ││    │                                                     │- 1103: Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe                      ││    │                                                     │- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare        │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│125.│Tocilărie                                            │- 2562: Operațiuni de mecanică generală                                       ││    │                                                     │- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.            ││    │                                                     │- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.                                    │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│126.│Transporturi de mărfuri și persoane, inclusiv        │                                                                              ││    │mijloace de transport cu tracțiune animală           │- 4941: Transporturi rutiere mărfuri                                          ││    │                                                     │- 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│127.│Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri și       │                                                                              ││    │persoane, mai puțin cea efectuată în regim de        │                                                                              ││    │maxi-taxi                                            │- 4932 : Transporturi cu taxiuri                                              │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│128.│Transporturi de pasageri și/sau marfă pe căi         │- 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare                  ││    │navigabile interioare                                │- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare                     │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│129.│Vulcanizare                                          │- 2211: Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea  ││    │                                                     │anvelopelor                                                                   ││    │                                                     │- 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor                             │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│130.│Vopsire, emailare și cositorie                       │- 2561: Tratarea și acoperirea metalelor                                      │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----