ORDIN nr. 214 din 27 iunie 2017privind modificarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 4 iulie 2017  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole, al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 258.899 din 20.06.2017,în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 42 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) valorificării unei producții minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul național al exploatațiilor, și a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv păsări, și/sau a valorificării pe bază de contract comercial de vânzare/cumpărare a mărfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1,3 tone sămânță, pe bază de aviz de expediție, și/sau cantitatea minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;2. La articolul 42 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Contractul comercial de vânzare/cumpărare a mărfii, în cazul în care valorificarea producției minime de 1.300 kg/ha s-a făcut în baza acestuia, însoțit de documentele prevăzute la lit. a);  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Dumitru Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2017.Nr. 214.----