HOTĂRÂRE nr. 44 din 28 iunie 2017privind completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 12 mai 2017, se completează după cum urmează:– La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Membrii titulari sau membrii supleanți care absentează de la lucrările Comisiei pot fi înlocuiți de un alt deputat/senator din același grup parlamentar, pe baza împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv.  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 se prelungește cu 60 de zile. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, în ședința comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 28 iunie 2017.Nr. 44.-----