ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 30 iunie 2017pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017  Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative reglementează organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare și activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.Astfel, în prezent, art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 prevede că sursele de finanțare pentru realizarea investițiilor în industria națională de apărare sunt fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condițiile legii, pentru realizarea prin planurile anuale de pregătire a economiei naționale pentru apărare, drept care este necesară reformularea pentru a nu se interpreta că fondurile alocate de la bugetul de stat pot merge doar la conservarea și securizarea capacităților.Potrivit art. 42 lit. a) din Legea nr. 232/2016, la 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, respectiv la data de 3.07.2017, se abrogă art. 1-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2016, cu completările ulterioare.Întrucât respectivele articole se referă la investiții care se derulează pe tot parcursul anului 2017 în baza acestei legislații, este esențială prorogarea acestui termen și având în vedere că bugetele de venituri și cheltuieli, precum și programele de reorganizare și restructurare ale operatorilor economici din industria de apărare au fost elaborate și aprobate cu luarea în calcul a realizării de investiții sub regimul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2016, cu completările ulterioare,o modificare a programelor de reorganizare și restructurare în vederea viabilizării, precum și a bugetelor de venituri și cheltuieli la jumătatea anului ar avea efecte negative asupra activității operatorilor economici din industria națională de apărare, a căror redresare economică este esențială și cu impact asupra potențialului statului român de a gestiona resurse și mijloace prin care să asigure securitatea și siguranța națională.În acest sens, programul de guvernare statuează necesitatea unei revitalizări a industriei naționale de apărare, acesta fiind un obiectiv important pentru perioada 2017-2020 prin:– susținerea investițiilor în infrastructura industriei naționale de apărare, pentru atingerea standardelor și calității necesare;– stimularea producției industriei naționale de apărare, în raport cu necesitățile și cerințele Armatei, la standard NATO;– stabilirea pragului critic de armamente și sisteme de arme ce trebuie asigurate la nivel național de către industria națională de apărare.Neadoptarea acestei măsuri conduce la perturbarea fluxului de investiții în industria de apărare, fapt ce ar duce la imposibilitatea realizării de produse militare sensibile și strategice care să satisfacă necesitățile de înzestrare ale instituțiilor din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare (FSNA), precum și a asigurării securității aprovizionării pe timp de pace, criză sau război, aspect care creează vulnerabilități și constituie risc cu impact major asupra interesului esențial de securitate al României, risc ce trebuie evitat, luând în considerare actualul context regional geopolitic.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ITermenul prevăzut la art. 42 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, se prorogă, în ceea ce privește art. 42 lit. a) din același act normativ, până la data de 31 decembrie 2017.  +  Articolul IILa articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condițiile legii  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 iunie 2017.Nr. 47.-----