ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 30 iunie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017  Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României s-a angajat că toți salariații din sistemul public vor beneficia de indemnizație de vacanță sau primă de vacanță, după caz, sub forma unui voucher de vacanță egal cu valoarea salariului minim brut din acel an.Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017-2020 anterior citat, „măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creșterea numărului de locuri de muncă și astfel la păstrarea forței de muncă în România“. Astfel, obiectivul Guvernului este să oprească „exodul forței de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României“, stimulând acest domeniu prin „acordarea unui tichet de vacanță pentru angajații din sistemul public.“Având în vedere că prin introducerea indemnizațiilor de vacanță sau a primelor de vacanță, după caz, sub forma voucherelor Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului din sectorul bugetar, căruia îi cresc veniturile reale, își poate petrece o vacanță în țară, cu rol de recuperare a capacității de muncă, de creștere a productivității muncii salariatului și de motivare a acestuia,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (2), (2^4) și (4) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.…………………………………………(2^4) În limita resurselor bugetare, angajatorul stabilește, în condițiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanță, de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz.…………………………………………(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță de către alți angajatori decât cei prevăzuți la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum șase salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel stabilit în condițiile legii.2. După alineatul (2^4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:(2^5) În cazul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, modalitatea de acordare a indemnizațiilor de vacanță se stabilește prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaților din administrația publică centrală și locală pentru vouchere de vacanță sau echivalent.3. Articolul 1^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor acorda angajaților proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii, pentru un salariat.4. Alineatul (2^2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Voucherele de vacanță emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de servicii turistice în unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).5. Alineatul (3) al articolul 3 se abrogă. 6. Alineatul (5) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.7. Articolul 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator și unitatea afiliată de către unitățile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanță, care conține elementele minime obligatorii.(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unității afiliate a altor elemente grafice față de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenții și nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1).8. Alineatele (1)-(5) ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte - amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.(2) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă următoarele:a) fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță;b) comercializarea voucherelor de vacanță de către angajați, angajatori, unitățile afiliate și structurile de primire turistice;c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanță utilizate de angajați;d) emiterea de vouchere de vacanță cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);e) emiterea de vouchere de vacanță de către alte entități decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenției de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă fapta unităților emitente de a emite vouchere de vacanță cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (2^1) și (2^2).9. După alineatul (5) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Un punct - amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii.  +  Articolul IIAlineatele (1) - (5) ale articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 iunie 2017.Nr. 46.-----