LEGE nr. 151 din 27 iunie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 13 aprilie 2017, cu următoarele modificări și completări: 1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe2. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:3. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduc șase noi puncte, cu următorul cuprins: – La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) În aplicarea prevederilor alin. (10), tipurile de contracte-cadru și criteriile de analiză a eligibilității investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.– La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Stabilirea sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice aprobate, înainte de promovarea programelor de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e).– La articolul 4, alineatul (7^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(7^3) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (7^2), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.– La articolul 6 alineatul (1), litera g^1) se modifică și va avea următorul cuprins: g^1) sume provenite din încasarea penalităților sau a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 4 alin. (7^3), art. 8 alin. (14) și art. 10 alin. (1^1) și (3^1);– La articolul 7, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Programele guvernamentale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) sunt programe multianuale, iar fundamentarea alocațiilor bugetare pentru realizarea acestora se efectuează de A.N.L., prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care este ordonatorul principal de credite..........................................................(4) Finanțarea multianuală a obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin programele multianuale prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate pentru anii ulteriori cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin legea bugetară anuală, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare, pe o perioadă de maximum 4 ani. Pe durata de valabilitate a contractelor de achiziție publică, valoarea creditelor bugetare alocate este egală cu valoarea creditelor de angajament. În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata finanțării poate fi prelungită până la maximum 2 ani, asigurându-se finalizarea obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin program în interiorul perioadei maxime de finanțare.– La articolul 8, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Familia, în sensul prevederilor prezentei legi, este compusă din soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea soțului/soției, dacă persoanele aflate în întreținere nu realizează venituri.4. La articolul I punctul 1articolul 8, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: (9) În funcție de veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienților în funcție de anul recepției la terminarea lucrărilor, prevăzuți la alin. (8^1), se ponderează astfel:┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│                            Venit net                  │  Coeficient  │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu   │              ││salariul net rezultat din salariul de bază minim brut  │     0,80     ││pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a    │              ││Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din       │              │Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu      │              ││modificările și completările ulterioare, calculate     │              ││conform legii                                          │              │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│Venitul net pe membru de familie mai mare decât        │              ││salariul net rezultat din salariul de bază minim brut  │              ││pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a    │              ││Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din       │     0,90     │Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și     │              ││completările ulterioare, și care nu depășește cu 100%  │              ││salariul net rezultat din salariul de bază minim brut  │              ││pe țară garantat în plată, calculate conform legii     │              │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100%   │              ││salariul net rezultat din salariul de bază minim brut  │              ││pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a    │      1,00    ││Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din       │              │Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și     │              ││completările ulterioare, calculate conform legii       │              │└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘5. La articolul I punctul 3articolul 8 alineatul (9^1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculate conform legii;b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, calculate conform legii;c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculate conform legii, dar nu mai mult de 5.000 lei.6. La articolul I, după punctul 3 se introduc zece noi puncte, punctele 4-13, cu următorul cuprins:4. La articolul 8, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins: (14) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (13), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.5. La articolul 10 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat în ultimele 12 luni, să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie.6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineri. După reținerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) și, după caz, a valorii de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități în a căror administrare se află imobilele respective, în termen de maximum 30 de zile de la încasare, prin bugetul propriu, către A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor legale în vigoare. În colaborare cu autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și cu autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului și sănătății, A.N.L. ține evidența sumelor rezultate din vânzare și încasate.7. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (3), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi întârziere din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.8. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau ale administrației publice centrale interesate, în condițiile legii. Documentațiile elaborate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale autorităților administrației publice locale ori ale administrației publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.9. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) A.N.L. achiziționează documentații tehnico-economice pentru realizarea construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 20, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.(2) Finanțarea documentațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocații de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aprobat în condițiile legii.11. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către instituțiile și/sau autoritățile administrației publice centrale sau locale interesate, precum și de persoanele juridice cu capital privat, în condițiile legii. Documentațiile elaborate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale instituțiilor și/sau ale autorităților administrației publice centrale sau locale interesate și, după caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.12. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.13. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Pentru realizarea de locuințe prevăzute la alin. (1), solicitanții răspund de punerea la dispoziție a terenurilor, libere de orice sarcină, prin darea în folosință gratuită A.N.L., până la finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință prevăzută în planurile urbanistice aprobate. Terenurile aferente construcțiilor de locuințe se transmit separat de cele destinate realizării rețelelor de utilități și dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 iunie 2017.Nr. 151.-----