LEGE nr. 150 din 27 iunie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 6 septembrie 2016, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Documentațiile tehnico-economice se realizează de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride, la propunerea autorității publice centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală.(2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor.3. La articolul I, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. La articolul 7 alineatul (3), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) identificarea proprietarilor, dacă este posibil;……………………………………f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale.4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 9 se abrogă. 6. La articolul I, după punctul 3 se introduc cinci noi puncte, punctele 4-8, cu următorul cuprins: 4. Articolele 12-21 se abrogă.5. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Perdelele forestiere de protecție se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.6. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecție.7. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.8. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.7. La articolul II, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002 se realizează pe terenurile:a) deținute de unități administrativ-teritoriale sau alte instituții publice care se vor transmite în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) care au dobândit regimul de proprietate publică prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, realizată de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.8. La articolul II, alineatul (2) se abrogă.9. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:  +  Articolul IIIProcedura de expropriere a terenurilor necesare realizării perdelelor forestiere de protecție se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 iunie 2017.Nr. 150.-----