HOTĂRÂRE nr. 681 din 27 iunie 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 52-52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor profesionale ale judecătorilor și procurorilor, precum și a conduitei acestora.2. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Candidatul poate depune și lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum și orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante, în limba română.3. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În cadrul probei prevăzute la art. 20 lit. a) sunt evaluate acte întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora în ultimii 5 ani de activitate.4. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) De îndată după afișarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de organizare solicită curților de apel sau, după caz, parchetelor de pe lângă curțile de apel ori Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.6. La articolul 21, alineatele(6)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) În cazul candidaților judecători, în vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor și de redactare a hotărârilor ori de efectuare a altor lucrări dintre cele prevăzute la alin. (1) și (1^1), se solicită curții de apel la care își desfășoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:a) activitatea candidatului, precum: numărul de ședințe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluționate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depășit acest termen, perioada medie de soluționare a cauzelor de către candidat, alte activități desfășurate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;b) activitatea instanței la secția la care a funcționat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în ședințe de judecată, timpul mediu de soluționare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.(7) În cazul candidaților procurori, în vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluționare a lucrărilor, se solicită parchetelor de pe lângă curțile de apel ori, după caz, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la care își desfășoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:a) activitatea candidatului, precum: numărul dosarelor sau al lucrărilor soluționate, numărul de ședințe de judecată la care a participat, numărul căilor de atac declarate și motivate, alte activități desfășurate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;b) activitatea parchetului la secția la care a funcționat procurorul, precum: numărul mediu de dosare/lucrări soluționate de procurori, numărul mediu de participări în ședințe de judecată, numărul mediu de căi de atac declarate și motivate.(8) Primind solicitarea comisiei de organizare prevăzută la alin. (5^1), președintele curții de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ia măsurile necesare pentru strângerea informațiilor prevăzute la alin. (6) ori (7), după caz, și pentru transmiterea în termen a acestora.(9) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (8), președintele curții de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție va solicita documente necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor de la instanțele sau parchetele la care a funcționat candidatul în ultimii 5 ani de activitate.(10) Datele statistice și documentele prevăzute la alin. (6) și (7) sunt anonimizate de comisia de organizare, dispozițiile art. 21^1 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.7. La articolul 21, alineatele (11) și (12) se abrogă.8. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 21^1 și 21^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) Pentru realizarea evaluării candidaților care, în ultimii 5 ani, au desfășurat activitate de judecată, de îndată după afișarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de organizare solicită compartimentului de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii listele hotărârilor judecătorești pronunțate și redactate de acești candidați în ultimii 5 ani de activitate, cu evidențierea datei și numărului hotărârii, a numărului de dosar în care aceasta a fost pronunțată, a obiectului cauzei, a stadiului procesual, a tipului hotărârii și cu mențiunea că soluția a fost desființată/casată, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.(2) În vederea înaintării lor către comisiile de evaluare, listele prevăzute la alin. (1) sunt anonimizate de comisia de organizare, prin înlocuirea numelui candidatului cu codul numeric atribuit acestuia și prin eliminarea menționării instanței la care își desfășoară activitatea candidatul și a numărului de dosar în care a fost pronunțată respectiva hotărâre. (3) În termen de 5 zile de la primirea listelor anonimizate prevăzute la alin. (2) de la comisia de organizare, comisiile de evaluare stabilesc criterii unitare pe fiecare specializare pentru selectarea aleatorie a câte 30 de hotărâri judecătorești pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării, cu respectarea ponderii referitoare la diferitele stadii procesuale ale cauzelor, stabilite de comisiile de evaluare. La stabilirea criteriilor de selecție, comisiile de evaluare vor ține seama și de dispozițiile art. 21 alin. (3).(4) În termenul și pe baza criteriilor prevăzute la alin. (3), comisiile de evaluare realizează selecția hotărârilor judecătorești, prin intermediul unui program informatic. Selecția se face cu sprijinul compartimentului informatic, în prezența președintelui comisiei de organizare sau a altui membru al acestei comisii, desemnat de președinte.(5) Dacă programul informatic prevăzut la alin. (4) nu este disponibil, selecția hotărârilor judecătorești se realizează de comisiile de evaluare, în termenul și pe baza criteriilor prevăzute la alin. (3).(6) După selecția realizată potrivit alin. (4) sau, după caz, potrivit alin. (5), comisiile de evaluare trimit comisiei de organizare adresele privind solicitarea de la curțile de apel a hotărârilor selectate. (7) Curțile de apel transmit comisiei de organizare hotărârile judecătorești solicitate, în termen de 5 zile de la primirea adreselor. Hotărârile sunt înaintate și în format electronic, în măsura în care există în acest format.(8) După anonimizarea hotărârilor primite de la curțile de apel, comisia de organizare le înaintează comisiilor de evaluare.(9) În situația în care comisiile de evaluare apreciază că nu toate hotărârile judecătorești selectate sunt reprezentative pentru activitatea candidatului, acestea vor realiza, în completare, o singură dată, o nouă selecție, pe baza procedurii prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(10) Pentru realizarea evaluării candidaților procurori, comisia de organizare solicită procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție listele actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora în ultimii 5 ani. Dispozițiile alin. (1)-(3) și (5)-(9) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 21^2(1) Dispozițiile art. 21^1 alin. (10) se aplică în mod corespunzător și candidaților care în ultimii 5 ani nu au desfășurat activitate la instanțe sau parchete; în acest caz, lista actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora în ultimii 5 ani, precum și documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor sunt solicitate de comisia de organizare instituției sau, după caz, instituțiilor la care au funcționat candidații.(2) În cazul candidaților care, în ultimii 5 ani, au desfășurat activitate atât la alte instituții, cât și la instanțe sau parchete, se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (1) și ale art. 21^1.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și judecătorilor de supraveghere a privării de libertate.9. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea și conduita candidaților, având în vedere și rapoartele de evaluare întocmite în procedurile similare anterioare.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 27 iunie 2017.Nr. 681.----