HOTĂRÎRE Nr. 567 din 16 august 1991 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995  Notă *) Republicată în temeiul art.II din Hotărârea Guvernului nr. 913 din 14 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 567 din 16 august 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 septembrie 1991 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 314 din 9 iunie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 8 iulie 1992. Notă **) Anexa se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 1Aeroclubul Central Roman din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizează sub denumirea Aeroclubului României şi are emblema prevăzută în anexa nr. 1.**)Aeroclubul României are sediul în Bucureşti, Bd. Ana Ipatescu nr. 54, sectorul 1.  +  Articolul 2Aeroclubul României funcţionează ca instituţie publică finanţată de la bugetul de stat, are personalitate juridică, iar în compunerea sa intra aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, ca subunitati fără personalitate juridică, cu sediile şi terenurile de zbor în localităţile prevăzute în aceasta anexa.Aeroclubul României este:- unitatea centrala de aeronautica civilă şi sportiva, cu drepturile şi atribuţiile ce decurg din aceasta calitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;- unitate sportiva de performanţă cu profil aeronautic, cu drepturile şi atribuţiile ce decurg din lege.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Aeroclubului României îl constituie: a) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire, perfecţionare teoretică şi practica de zbor şi parasutare cu aeronave civile uşoare, de şcoala şi de sport, pentru personalul aeronautic propriu şi pentru sportivii legitimati la Aeroclubul României; b) selecţionarea şi iniţierea tineretului prin organizarea de cursuri şi cantonamente de instruire teoretică şi în zbor, în scopul atragerii acestuia în practicarea sporturilor aeronautice, în baza criteriilor şi normelor propuse de Aeroclubul României şi aprobate de Ministerul Transporturilor; c) eliberarea, echivalarea, prelungirea, preschimbarea, suspendarea, retragerea documentelor de calificare aeronautica şi efectuarea operaţiunilor ce decurg din calitatea sa de unitate centrala de aeronautica sportiva, pentru personalul aeronautic propriu şi pentru sportivii legitimati la Aeroclubul României; d) pregătirea sportivilor legitimati la Aeroclubul României, precum şi a personalului aeronautic propriu pentru activităţile aeronautice cu caracter sportiv; e) asigurarea condiţiilor tehnico-administrative pentru organizarea şi cantonamente, competitii interne şi internaţionale, mitinguri şi manifestări aeronautice, în vederea creşterii nivelului de pregătire a personalului propriu şi a sportivilor legitimati la Aeroclubul României; f) efectuarea operaţiunilor ce decurg din calitatea de unitate centrala de aeronautica civilă şi sportiva, pentru personalul aeronautic sportiv şi amator; g) înfiinţarea de secţii ale aerocluburilor teritoriale cu avizul Ministerului Transporturilor şi al Ministerului Finanţelor; h) efectuarea, în calitate de unitate centrala de aeronautica civilă şi sportiva, a operaţiunilor necesare obţinerii sau prelungirii autorizării de funcţionare a unităţilor aeronautice sportive, indiferent de subordonare, precum şi a locurilor în care se organizează competitii şi manifestări sportive aeronautice; i) organizarea de tîrguri, impresariat, expoziţii interne şi internaţionale şi alte manifestări cu caracter aeronautic, editarea de materiale publice specifice, în scopul promovării aviaţiei sportive şi uşoare; j) eliberarea, echivalarea, prelungirea valabilităţii, preschimbarea, validarea, suspendarea, retragerea şi anularea documentelor de înmatriculare şi navigabilitate pentru planoare, parasute, aerostate destinate activităţii aeronautice sportive, cu excepţia certificatelor de navigabilitate pentru produsele destinate exportului; k) eliberarea, echivalarea, prelungirea şi retragerea certificatelor de funcţionare pentru aparatele de lansare la zbor şi a turnurilor de parasutism utilizate în aeronautica sportiva; l) testarea şi evaluarea aeronavelor ultrausoare utilizate în aeronautica sportiva din România, eliberarea, echivalarea, preschimbarea, prelungirea valabilităţii, retragerea şi suspendarea documentelor de navigabilitate individuale pentru categoriile de aeronave ultrausoare, conform reglementărilor specifice şi condiţiilor stabilite de Ministerul Transporturilor; m) exploatarea, întreţinerea, repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor şi instalaţiilor aferente, a infrastructurii şi instalaţiilor în dotare, precum şi asistenţa tehnica către terţi; n) efectuarea tuturor operaţiunilor legate de declararea, experimentarea, omologarea, autorizarea, deschiderea, dezafectarea şi utilizarea terenurilor de aeronautica sportiva, cu respectarea obiectului de activitate; o) efectuarea operaţiunilor de import-export pentru activităţile proprii cu caracter aeronautic; p) alte activităţi care pot contribui la dezvoltarea Aeroclubului României, inclusiv activităţi aeronautice în cadrul aviaţiei generale, în condiţiile de autorizare conform reglementărilor în vigoare; r) efectuarea operaţiunilor necesare în vederea obţinerii şi prelungirii valabilităţii documentelor nominale de calificare, echivalarea cursurilor de pregătire sau perfecţionare teoretică şi practica, în calitate de centru de iniţiere, instruire şi perfecţionare, pentru personalul aeronautic sportiv şi amator; s) efectuarea pregătirii la sol şi în zbor pentru alte categorii de personal decît cele prevăzute la lit. a)-e), emitind înscrisurile privind serviciile prestate; t) organizarea şi efectuarea de zboruri şi salturi de agrement, închirieri de aeronave, precum şi activităţi de "AIR TAXI" şi alte categorii de zboruri în domeniul aviaţiei generale, conform reglementărilor în vigoare; u) asigurarea pregătirii sportivilor legitimati la Aeroclubul României, componenţi ai loturilor naţionale, cu suportarea, de către Federaţia Aeronautica Română sau de către asociaţii sportive interesate, a cheltuielilor ocazionate de deplasare, cazare, masa, precum şi a taxelor de participare la competitii şi cantonamente.  +  Articolul 4Cheltuielile necesare pentru activităţile desfăşurate cu personal propriu şi sportivii legitimati la Aeroclubul României se suporta integral de la bugetul de stat.Activităţile desfăşurate pentru alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, altele decît personalul propriu şi sportivii legitimati la Aeroclubul României, vor fi realizate prin contracte, pe bază de tarife în lei şi în valută, stabilite conform legislaţiei în vigoare şi constituie venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 5Aeroclubul României este autorizat sa primească donaţii de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite în condiţiile legii, cu respectarea destinaţiilor stabilite de donatori, în limita competentelor şi a obiectului de activitate.  +  Articolul 6Personalul din cadrul Aeroclubului României care participa la instruirea în zbor, la controlul şi urmărirea întreţinerii şi repararii tehnicii de aviatie va putea beneficia, pe lângă sporul prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, şi de un spor de tehnicitate, complexitate şi responsabilitate de până la 20% din salariul de baza, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeaşi persoana nu poate primi concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate, cu sporul pentru condiţii grele de muncă. Acest spor face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administraţie al unităţii, cu avizul Ministerului Transporturilor.Personalul operativ de dirijare, control şi informare a traficului aerian beneficiază de sporul de vechime în munca, în acelaşi cuantum ca şi personalul cu activitate similară din cadrul regiilor autonome ale aeroporturilor din România.  +  Articolul 7Aeroclubul României participa, împreună cu Federaţia Aeronautica Română, la reprezentarea sportului aeronautic român în cadrul Federaţiei Aeronautice Internaţionale.  +  Articolul 8Activitatea Aeroclubului României se conduce, se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Conducerea Aeroclubului României va lua măsuri pentru dezvoltarea activităţii şi creşterea eficientei economice în vederea trecerii, în cel mai scurt timp, pe autofinanţare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării ei în Monitorul Oficial al României*). Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare.------------------------- Notă *) Cu excepţia art.1-5 şi a nr. crt. 7 din anexa nr. 2, care au intrat în vigoare la data de 30 noiembrie 1995.  +  Anexa 2 AEROCLUBURILE TERITORIALESubunitati fără personalitate juridică
    Nr. crt.DenumireaSediulTerenul de zbor (aerodromul)
    1.Aeroclubul "Traian Vuia" AradAradAerodrom Arad
    2.Aeroclubul "Crişana" OradeaOradeaAerodrom Oradea
    3.Aeroclubul "Aurel Vlaicu" BucureştiBucureştiAerodrom Clinceni
    4.Aeroclubul "Moldova" IaşiIaşiAerodrom Iaşi-Sud
    5.Aeroclubul "Mircea Zorileanu" Sânpetru-BraşovBraşovAerodrom Sânpetru
    6.Aeroclubul "Mircea Zorileanu" Ghimbav-BraşovBraşovAerodrom Ghimbav
    7.Aeroclubul "Traian Dârjan" Cluj-NapocaCluj-NapocaAerodrom Dezmir
    8.Aeroclubul "Samus" Satu MareSatu MareAerodrom Satu Mare
    9.Aeroclubul "Gheorghe Bănciulescu" PloieştiPloieştiAerodrom Strejnic
    10.Aeroclubul "Grigore Baştan" SuceavaSuceavaAerodrom Salcea
    11.Aeroclubul "Mureş" Târgu MureşTârgu MureşAerodrom Mureşeni
    12.Aeroclubul "Oltenia" CraiovaCraiovaAerodrom Balta Verde
    13.Aeroclubul "Maramureş" Baia MareBaia MareAerodrom Tăuţii-Măgherăuş
    14.Aeroclubul "Dacia" DevaDevaAerodrom Săuleşti
    15.Aeroclubul "Transilvania" SibiuSibiuAerodrom Turnişor
    16.Aeroclubul "Henri Coandă" PiteştiPiteştiAerodrom Piteşti
  ----------------------------