NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 decembrie 2000  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275 din 7 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 690 din 22 decembrie 2000.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Eliberarea autorizațiilor de construire pentru locuințe noi se face obligatoriu cu respectarea exigențelor minimale privind suprafețele și nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuințele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege. (la 06-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (1^1) Autoritățile administrației publice locale publică prin afișare pe site-ul instituției sau afișează într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuințe pe care le dețin în proprietate și/sau în administrare, în funcție de destinația acestora, gradul de ocupare a acestora, precum și hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanții care beneficiază de respectivele locuințe. (la 06-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (2) Exigențele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu excepția celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizațiilor pentru lucrări de reabilitare a clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuințe sociale.(3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul operațiunilor de modificare constructivă și/sau funcțională prin care se realizează refacerea și/sau ameliorarea construcțiilor, astfel încât acestea sa satisfacă cerințele de siguranță, de confort și de economicitate, pentru a asigura cel puțin nivelul exigențelor minimale stabilite de lege.(4) La eliberarea autorizațiilor de construire pentru locuințele începute înainte de intrarea în vigoare a legii și sistate din diferite motive, a căror executare se reia după această dată, se va ține seama de condițiile stabilite prin proiectele care au fost inițial elaborate și aprobate.  +  Articolul 2(1) Terenurile care se concesioneaza pentru construirea de locuințe vor fi situate în zonele cu aceasta destinație, stabilite prin planurile urbanistice.(2) Concesionarea unor terenuri aparținând unităților administrativ-teritoriale în vederea construirii de locuințe urmează regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.  +  Articolul 3(1) În vederea soluționării cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuințe, consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenta și pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop consiliile locale vor stabili și vor da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.(2) Solicitarile vor fi înregistrate în ordinea primirii și vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispoziții ale primarilor comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București.(3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de soluționare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitărilor analizate.(4) Hotărârile consiliilor locale vor fi afișate în locuri accesibile publicului.(5) Contestațiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 4(1) Consiliile locale răspund de pregătirea și de asigurarea terenurilor, conform documentației urbanistice, cu utilități și dotări edilitare necesare pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe în corelare cu programul aprobat.(2) Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe se finanțează conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.(3) Primării vor aduce la cunoștința publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc să investească pentru construirea de locuințe în scopul vânzării sau închirierii, precizând condițiile de concesionare, precum și nivelul taxelor și al redevențelor, după caz.  +  Capitolul II Dezvoltarea construcției de locuințeLocuințe proprietate personală realizate cu sprijin financiar de la bugetul de stat  +  Articolul 5(1) În aplicarea prevederilor art. 62 din lege, lista cuprinzând blocurile de locuințe aflate în diferite stadii de execuție este cea stabilită de consiliile județene și de Consiliul General al Municipiului București, în baza propunerilor consiliilor locale, până la data de 21 octombrie 1996.(2) Lista cuprinzând blocurile de locuințe pe fiecare comuna, oraș, municipiu și pe sectoarele municipiului București, cu prezentarea stadiilor fizice și a valorii lucrărilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, precum și lista cuprinzând blocurile de locuințe a căror execuție se realizează în continuare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 19/1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea întocmirii programelor anuale de construcție și, respectiv, de finalizare a locuințelor. În lista întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 se înscriu toate blocurile de locuințe care se realizează cu finanțare conform art. 7-9 din lege, indiferent de sursele de finanțare utilizate.Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea întocmirii programelor anuale de construcție și, respectiv, de finalizare a locuințelor. În lista întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 se înscriu toate blocurile de locuințe care se realizează cu finanțare conform art. 7-9 din lege, indiferent de sursele de finanțare utilizate. (la 06-07-2017, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului cu denumirea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. ) (3) Normele metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 19/1994, modificate și completate prin Hotărârea Guvernului nr. 160/1999, se aplică în continuare pentru finalizarea lucrărilor la locuințele care se realizează în baza Ordonanței Guvernului nr. 19/1994.(4) Blocurile de locuințe necuprinse în programul întocmit în baza normelor metodologice prevăzute la alin. (3) se pot finaliza în condițiile prevăzute la art. 7 sau 38 din lege.  +  Articolul 6(1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea executării construcțiilor de locuințe în baza prevederilor art. 7 din lege, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale vor prevedea pentru fiecare dintre construcțiile respective sumele aferente, pe surse de finanțare, inclusiv sumele necesare să fie alocate în completare de la bugetul de stat.(2) În susținerea sumelor solicitate pentru alocațiile de la bugetul de stat, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, consiliile locale vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuințelor începute de cele necesare pentru construcțiile noi.  +  Articolul 7(1) Sursele de finanțare prevăzute la art. 9 lit. b), c) și d) din lege se evidențiază la indicatorul 36.11.08 «Depozite speciale pentru construcția de locuințe», în afara bugetelor consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, după caz. (la 24-09-2008, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. ) (2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) și d) din lege, în vederea finanțării construcțiilor de locuințe, se reflectă, în afara bugetelor locale, la capitolul «Diverse venituri», respectiv la subcapitolul «Depozite speciale pentru construcția de locuințe», iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică», subcapitolul 70.11.03 «Locuințe». (la 24-09-2008, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. ) (3) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale vor urmări transferarea în conturile special constituite a sumelor rezultate din vânzarea locuințelor și a spațiilor cu alta destinație decât cea de locuința din blocurile de locuințe, precum și a sumelor realizate în condițiile prevederilor art. 7 din lege.(4) Contribuția de la bugetul local pentru finanțarea construcțiilor de locuințe în limita surselor prevăzute la art. 9 lit. a) din lege se evidențiază la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică», respectiv la subcapitolul «Locuințe». (la 24-09-2008, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. )  +  Articolul 8(1) Pentru primirea alocațiilor de la bugetul de stat cu destinația finanțării construcțiilor de locuințe consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București procedează astfel:a) solicita lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcții-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoțită de situația privind producția realizată, conform anexei nr. 2. Anexa nr. 2 se completează în baza situațiilor de lucrări verificate și însușite de diriginți și avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din cadrul inspecțiilor de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului județene, respectiv a municipiului București; (la 06-07-2017, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Litera a) alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor". ) b) în vederea fundamentarii sumelor necesare să fie alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producției care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminata a producției respective, conform anexei nr. 3;c) după analiza și aprobare Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene solicita Ministerului Finanțelor Publice alocații bugetare cu aceasta destinație, conform anexei nr. 4; (la 06-07-2017, sintagma: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Litera c) din Alineatul (1), Articolul 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului cu denumirea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. ) d) după analiza și aprobarea alocațiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, «Depozite speciale pentru construcția de locuințe», deschis la Trezoreria Statului din municipiul reședință de județ, respectiv din municipiul București; (la 06-07-2017, sintagma: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Litera d) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. ) e) la primirea sumelor în cont, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București repartizează alocațiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, și vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul «Depozite speciale pentru construcția de locuințe» în același cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București la unitățile Trezoreriei Statului. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. (la 24-09-2008, Litera e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. ) (2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la art. 9 din lege se evidențiază în afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 «Locuințe, servicii și dezvoltare publică». (la 24-09-2008, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. )  +  Articolul 9(1) Consiliile locale vor aproba listele cuprinzând construcțiile de locuințe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la trezoreria statului.(2) Listele cuprinzând construcțiile de locuințe, în care se vor preciza numărul, structura după mărime și amplasamentul acestora, vor fi afișate la sediul primăriei.  +  Articolul 10(1) În situațiile în care la unele blocuri de locuințe se impune realizarea de spații cu alta destinație decât cea de locuința, pentru activități comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanțarea lucrărilor corespunzătoare acestor spații se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de către autoritățile administrației publice locale, prin administratorii delegați în a căror răspundere a fost data urmărirea investițiilor, conform unui grafic de plati convenit între părți, și se vor urmări distinct față de sumele alocate pentru construcția de locuințe.(2) Finanțarea și execuția lucrărilor pentru aceste spații se vor realiza astfel încât să permită recepția și darea în folosința a locuințelor din clădire la termenele prevăzute în contract.  +  Articolul 11(1) Autoritățile administrației publice locale vor urmări și vor controla pe parcursul executării lucrărilor finalizarea contractării tuturor locuințelor aflate în execuție. Încredințarea contractelor de proiectare și, respectiv, de execuție a lucrărilor se va face prin licitație publică, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Deschiderea finanțării lucrărilor se efectuează numai dacă sunt contractate cu viitorii beneficiari 70% din numărul de locuințe pe fiecare obiectiv de investiție.(2) Contractele de execuție vor conține clauze speciale care vor prevedea ca influentele în costurile pentru construcții, rezultate din depășirea termenului limita de recepție, în condiții de inflație, să fie suportate de partea care a generat depășirea termenului respectiv.(3) Locuințele necontractate până la finalizare, dar nu mai mult de 30% din numărul acestora pe fiecare obiectiv de investiție, se constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale, aparținând domeniului privat al acesteia. Modul de administrare și eventuala înstrăinare a acestor locuințe se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, fără schimbarea destinației date prin autorizația de construcție. Vânzarea locuințelor nerepartizate sau necontractate până la finalizarea acestora se poate efectua prin licitație publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Alocarea sumelor constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare construcție de locuințe, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcțiune și cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.(2) Verificarea situațiilor de lucrări, precum și a stadiului fizic de execuție se va efectua de o comisie stabilită prin hotărâre a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegați de primar și diriginții nominalizați de unitățile specializate în răspunderea cărora a fost data derularea investiției.(3) Constituirea, repartizarea și utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege sunt de competența autorităților administrației publice locale respective, care sunt obligate sa urmărească și să asigure respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 13(1) În vederea soluționării cererilor privind construirea sau cumpărarea unor locuințe din cele care se realizează în condițiile art. 7 din lege, autoritățile administrației publice locale vor stabili măsuri pentru luarea în evidenta și pentru analiza solicitărilor primite din partea cetățenilor. În acest scop vor stabili și vor da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.(2) Solicitarile primite vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispoziții ale primarilor comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului București.(3) Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de soluționare a solicitărilor primite, respectând ordinea de prioritate prevăzută la art. 7 din lege.(4) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 lit. d) din lege, în funcție de condițiile specifice locale și în ordinea de prioritate pentru care optează, consiliile locale pot avea în vedere categorii de persoane cum ar fi:a) persoane rămase fără adapost în urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii ca urmare a unor calamitați naturale sau dezastre;b) persoane evacuate din locuințele ce fac obiectul unor legi de restituire a imobilelor trecute în proprietatea statului;c) persoane care locuiesc în construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele etc.;d) persoane cu handicap;e) chiriași din imobilele naționalizate restituite în natura foștilor proprietari;f) alte persoane a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, grava.(5) În cadrul fiecărei categorii de persoane care beneficiază de prioritate se va tine seama și de:a) condițiile de locuit ale solicitanților;b) numărul copiilor și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul;c) starea sănătății soților sau a unor membri ai familiei.(6) Listele cuprinzând solicitarile și modul de soluționare a acestora vor fi afișate la sediul primăriei.(7) Contestațiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la prioritățile stabilite se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 14(1) Administratorii delegați de autoritatea administrației publice locale sau unitățile specializate în a căror responsabilitate a fost încredințată derularea investiției vor încheia cu persoanele fizice cărora le-a fost aprobată construirea sau cumpărarea unei locuințe, în ordinea stabilită prin lista definitivă de prioritate aprobată, contracte de construire a unei locuințe cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, pentru construcțiile ale căror lucrări urmează să fie începute, sau de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, pentru construcțiile începute și ale căror lucrări se finalizează conform art. 7 din lege.(2) Contractele de construire a unei locuințe cu credit sau contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate se vor încheia la prețurile corespunzătoare valorii de deviz a locuinței la data contractării, valoarea definitivă urmând să se stabilească la terminarea lucrărilor și darea în folosința a locuinței.(3) Abrogat. (la 04-12-2002, Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat de lit. c) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002. ) (4) Abrogat. (la 04-12-2002, Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de lit. c) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002. ) (5) Abrogat. (la 18-09-2002, Alin. (5) al art. 14 a fost abrogat de lit. b) a art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 950 din 5 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 18 septembrie 2002. )  +  Articolul 15În vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 7 din lege solicitanții vor prezenta consiliului local următoarele documente:a) dovada că nu au deținut și nu dețin în proprietate o locuința sau, după caz, dovada ca se încadrează în prevederile art. 10 din lege;b) adeverința de venit net lunar pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri;c) acte doveditoare ca se încadrează în una dintre următoarele categorii stabilite de lege:- tineri căsătoriți, fiecare în vârsta de până la 35 de ani;- persoane care beneficiază de facilități la cumpărarea sau la construirea unei locuințe potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare;- persoane calificate din agricultura, învățământ, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural;d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta în baza prevederilor art. 13 alin. (4) și (5).  +  Articolul 16(1) Persoanele fizice care pot beneficia de subvenții în sume fixe vor depune, o dată cu cererea pentru construirea sau, după caz, cumpărarea unei locuințe, solicitarea acordării subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite în acest scop prin hotărâre a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse în listele de prioritati stabilite și rămase definitive conform art. 13, iar după verificare și însușire se vor înscrie în tabele nominale care vor fi supuse spre aprobare consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfințesc dreptul la subvenție al solicitanților și vor fi comunicate administratorilor delegați în a căror răspundere a fost data derularea investițiilor pentru construirea de locuințe.(2) Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitării de către ordonatorul principal de credite a subvențiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinație.(3) Pe măsura încheierii contractelor prevăzute la art. 11 administratorii delegați pentru derularea investițiilor vor calcula cuantumul subvențiilor prevăzute la art. 7 alin. 2 din lege, potrivit normelor aprobate de Guvern în aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din lege, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, și în funcție de valoarea de contractare a locuinței. Cuantumurile de subvenție se vor înscrie în tabele nominale și se vor prezenta consiliului local, însoțite de acte justificative.(4) În baza tabelelor nominale astfel întocmite și avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentând subvențiile prevăzute la art. 7 din lege. Subvențiile astfel stabilite se vor solicita, în mod centralizat, de către consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare. (la 06-07-2017, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (5) Cererea de subvenții se va face conform modelului prezentat în anexa nr. 7 și se va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în sume actualizate la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcțiune locuințele respectivilor beneficiari de subvenție. (la 06-07-2017, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Alineatul (5) din Articolul 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului cu denumirea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. ) (6) Cererea de subvenții, prezentată conform modelului din anexa nr. 7, se va reactualiza la data punerii în funcțiune a locuințelor, după stabilirea valorii finale a acestora, și se va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea alocării subvențiilor cuvenite. (la 06-07-2017, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor". ) (7) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, din creditele bugetare deschise în acest scop, va aloca consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București subvențiile cuvenite, în limita alocațiilor stabilite prin legea bugetului de stat. (la 06-07-2017, sintagma: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Alineatul (7) din Articolul 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului cu denumirea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. ) (8) Sumele stabilite și aprobate pentru a fi acordate ca subvenții persoanelor îndreptățite potrivit legii se vor confirma de autoritățile administrației publice locale administratorilor delegați sau unităților specializate în a căror răspundere a fost data derularea investițiilor pentru construirea de locuințe, urmând ca acestea să fie deduse din sumele care se datorează pentru locuințele construite, după scăderea din valoarea locuinței a avansului minim plătit potrivit legii.(9) Întreaga subvenție, primită și dedusă din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuințe, va fi virata în conturile speciale deschise conform prevederilor art. 7, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuințe.  +  Articolul 17(1) Autoritățile administrației publice locale, prin administratorii delegați care au preluat obligația vânzării locuințelor, vor urmări încasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfel:a) sumele plătite ca avans sau ca plata integrală la nivelul prețului inițial al locuinței, stabilit prin contractul de construire a unei locuințe cu credit;b) sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din prețul final al locuinței, rezultat la terminarea lucrărilor și darea în folosința a locuințelor, a sumelor plătite ca avans și rate scadente, precum și, după caz, a subvențiilor de care beneficiază acestea.(2) Administratorii delegați cu derularea investițiilor în a căror răspundere au fost date evidenta, urmărirea și încasarea ratelor la împrumuturile acordate și a dobânzilor la acestea vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operațiuni dintr-un comision de 1%, care se va retine la fiecare încasare care se face în contul locuinței vândute cu plata integrală ori în rate, exclusiv dobânda.  +  Articolul 18(1) În situațiile în care pe terenul proprietate a persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuințe, construirea acestora se va face pe baza unui contract încheiat, potrivit prevederilor Codului civil, între consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investiției, și persoana fizica proprietara a terenului.(2) Pentru dobândirea unei locuințe construite în condițiile prevăzute la alin. (1) persoana fizica proprietara a terenului poate încheia un contract de construire a unei locuințe cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 19Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 19 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) Locuința socială și locuința de necesitate  +  Articolul 20(1) În cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuințe consiliile locale vor urmări asigurarea fondului de locuințe sociale și de necesitate, necesar pentru acoperirea cerințelor pe plan local.(2) Construirea locuințelor sociale și a celor de necesitate se face pe terenurile aparținând unităților administrativteritoriale, în zonele și pe amplasamentele prevăzute în documentațiile de urbanism legal aprobate și în condițiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor și a normativelor din domeniul investițiilor și construcțiilor.(3) Locuințele sociale și cele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 21(1) În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale, autoritățile administrației publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenta și pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiza a solicitărilor de locuințe sociale și se vor stabili și da publicității, prin afișare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va ține seama de prevederile art. 42 și 43 din lege. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere:a) condițiile de locuit ale solicitanților;b) numărul copiilor și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanții;c) starea sănătății solicitanților sau a unor membri ai familiilor acestora;d) vechimea cererilor.(2) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuințele sociale și vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanții îndreptățiții sa primească în anul următor o locuința socială, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afișa la sediile primăriilor.(3) Contestațiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuințelor sociale se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 22În limita numărului și structurii locuințelor sociale disponibile consiliile locale vor emite repartiții în ordinea stabilită în lista de prioritati rămasă definitivă. Repartizarea locuințelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor și în condițiile stabilite de consiliile locale conform legii.  +  Articolul 23În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuințe sociale sau de necesitate, beneficiarii de repartiții vor prezenta următoarele documente:a) repartiția emisă de consiliul local;b) buletinul/cartea de identitate;c) declarație și adeverința de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri;d) alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu închirierea locuinței.  +  Articolul 24Contractul de închiriere pentru locuințe sociale sau de necesitate se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 și prevederilor art. 44, respectiv 55, din lege.  +  Articolul 25(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III - Stabilirea și plata chiriei din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuințe sociale și, respectiv, art. 55 din lege pentru locuințe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenționează chiria pentru locuințele sociale, declarate ca locuințe de necesitate conform art. 56 din lege, și categoriile de persoane beneficiare ale subvenției. (la 06-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (2) Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartiției pentru o locuința socială sau de necesitate se stabilește o dată cu încheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 și, respectiv, 55 din lege. Chiria astfel stabilită se va recalcula o dată cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit alin. (1) și prevederilor art. 45 din lege.(3) Pentru acoperirea de la bugetul local a diferenței dintre chiria nominală a locuinței și cea plătită de beneficiarul repartiției, unitățile care administrează fondul locuințelor sociale sau al celor de necesitate, după caz, vor depune la consiliile locale situația privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferenței până la valoarea nominală a chiriei aferente locuințelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuințelor de necesitate, prevăzută în anexa nr. 9. Pentru cuprinderea în programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de acordare a subventiei de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuințelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuințelor de necesitate, prevăzută în anexa nr. 10.  +  Articolul 26(1) Finanțarea construirii locuințelor sociale și a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare. (la 06-07-2017, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (1^1) Finanțarea locuințelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate așteptate realizarea de locuințe sociale și de necesitate la nivelul întregii țări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat care determină numărul de locuințe sociale și de necesitate realizate în raport cu numărul solicitărilor și indicatorii de eficiență care determină costul/metru pătrat de suprafață construită desfășurată. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (2) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea executării construcțiilor de locuințe sociale și de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcțiile respective, pe surse de finanțare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat.(2^1) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condițiile legii, următoarele:a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice;b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcționării acesteia. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (3) În situațiile în care la unele blocuri de locuințe se impune realizarea de spații cu altă destinație decât cea de locuință, pentru activități comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanțarea lucrărilor corespunzătoare acestor spații se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autoritățile administrației publice locale, prin administratorii delegați în a căror răspundere a fost dată urmărirea investițiilor, conform unui grafic de plăți convenit între părți, și se vor urmări distinct față de sumele alocate pentru construcția de locuințe. Finanțarea și execuția lucrărilor pentru aceste spații se vor realiza astfel încât să permită recepția și darea în folosință a locuințelor din clădire la termenele prevăzute în contract.(4) Autoritățile administrației publice locale vor urmări ca în contractele de execuție a locuințelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influențele în costurile pentru construcții, rezultate din depășirea termenului-limită de recepție, în condiții de inflație, să fie suportate de partea care a generat depășirea termenului respectiv.(5) Verificarea situațiilor de lucrări, precum și a stadiului fizic de execuție se va efectua de comisii stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, din care vor face parte administratorii delegați de primar/primarul general și diriginții de șantier nominalizați de unitățile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiției.(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiții pentru locuințe sociale și de necesitate care urmează să se finanțeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de fonduri pentru finanțarea Programului de construcții locuințe sociale și de necesitate, până cel târziu la data de 1 august a anului în curs. (la 06-07-2017, Alineatul (6) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (7) În susținerea sumelor solicitate pentru alocațiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuințelor începute de cele necesare pentru construcțiile noi.(8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București deschid la unitățile Trezoreriei Statului contul «Depozite speciale pentru construcția de locuințe», în afara bugetelor locale, reprezentând venituri cu destinație specială. Acest cont se alimentează, în măsura necesităților și în limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentând transferuri de la bugetul de stat.(la 06-07-2017 sintagma: "Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017)(9) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza propunerilor transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investițiilor în construcția de locuințe sociale și de necesitate, în funcție de propunerile transmise și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, și întocmește lista de obiective propuse spre finanțare și sumele alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. (la 06-07-2017, Alineatul (9) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (9^1) După aprobarea listei și a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legii. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (10) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are obligația să transfere către consiliile locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (9^1) în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene aprobat cu această destinație, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcțiune și cu încadrarea în limitele contravalorii cheltuielilor prevăzute la alin. (2^1). (la 06-07-2017, Alineatul (10) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (11) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația asigurării surselor de finanțare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanțează de la bugetul local până la finalizarea investiției, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv să nu conducă la nerespectarea termenului de finalizare stipulat în contractul de achiziție publică încheiat în condițiile legii. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (12) La finalizarea obiectivului de investiții, autoritățile administrației publice locale au obligația transmiterii la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a datelor și informaților cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (13) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene centralizează datele și informațiile transmise conform alin. (12) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență în ceea ce privește construcția de locuințe sociale și de necesitate, prevăzuți la alin. (1^1), în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (14) Obligația monitorizării obiectivelor de investiții în ceea ce privește construcția de locuințe sociale și de necesitate constă în centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a sumelor alocate și decontate de către unitățile administrativ-teritoriale, a stadiilor fizice, precum și a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (15) Obiectivele de investiții pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a decontat integral sumele cuvenite de la bugetul de stat nu vor mai fi cuprinse în programul anului următor. (la 06-07-2017, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Art. 26 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. )  +  Articolul 27(1) Finanțarea construcțiilor de locuințe, a locuințelor sociale și a celor de necesitate se efectuează prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreria statului a mecanismului de finanțare a investițiilor publice.(2) Constituirea, repartizarea și utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului București și, după caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, conform prevederilor programelor de investiții, sunt de competența autorităților administrației publice locale respective, care sunt obligate să urmărească și să asigure respectarea prevederilor legale. (la 24-09-2008, Alin. (2) al art. 27 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. )  +  Articolul 27^1(1) Pentru primirea alocațiilor de la bugetul de stat cu destinația finanțării construcțiilor de locuințe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București procedează după cum urmează:a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii anterioare. În luna decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate în luna în curs, până la acea dată. Solicitarea va fi însoțită de situația privind producția realizată, conform anexei nr. 2bis, și de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitățile Trezoreriei Statului. Anexa nr. 2bis se completează în baza situațiilor de lucrări verificate, însușite și avizate de diriginții de șantier nominalizați în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unitățile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investițiilor; (la 06-07-2017, Litera a) din Articolul 27^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producției care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producției respective, conform anexei nr. 3bis;c) după analiză și aprobare, în baza fundamentării prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene solicită Ministerului Finanțelor Publice alocații bugetare cu această destinație, conform anexei nr. 4; (la 06-07-2017, sintagma: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) d) după analiza și aprobarea alocațiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile de venituri ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. (la 06-07-2017, Litera d) din Articolul 27^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (1^1) Lucrările eligibile la decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) pot solicita transferuri reprezintă lucrările ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 26 alin. (2^1), care sunt cuprinse în cadrul devizului general actualizat corespunzător după încheierea contractelor de achiziție publică, în condițiile legii. (la 06-07-2017, Articolul 27^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, vor aproba listele cuprinzând construcțiile de locuințe sociale și de necesitate care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.(3) În listele prevăzute la alin. (2), cuprinzând construcțiile de locuințe, se vor preciza numărul, structura după mărime și amplasamentul acestora.(4) Sumele primite potrivit alin. (1), rămase neutilizate la finele anului bugetar, se restituie la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 06-07-2017, Articolul 27^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) (la 24-09-2008, Art. 27^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. )  +  Articolul 28Pentru construcțiile noi de locuințe sociale și de necesitate abaterile suprafețelor construite, prevăzute în cap. B din anexa nr. 1 la lege, nu au influența asupra suprafețelor utile decât în sens pozitiv.Locuința de serviciu și locuința de intervenție  +  Articolul 29(1) Locuințele de serviciu și cele de intervenție fac parte din patrimoniul agenților economici sau al instituțiilor publice centrale ori locale și se administrează în interesul acestora prin închiriere salariaților proprii, contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.(2) Condițiile de administrare și de închiriere a acestor locuințe se stabilesc de către conducerile agenților economici sau ale instituțiilor deținătoare, cu respectarea prevederilor legale.(3) Locuințele de serviciu construite sau achiziționate cu fonduri de stat se pot vinde numai în condițiile în care, datorită restrângerii sau încetării activității care a generat realizarea acestora, nu mai pot fi utilizate conform prevederilor alin. (1).(4) Vânzarea locuințelor de serviciu prevăzute la alin. (3) și modalitatea specifică de realizare a acesteia se supun spre aprobare Guvernului, potrivit legii.  +  Capitolul IIIRepartizarea și închirierea locuințelor (la 06-07-2017, Titlul Capitolului III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 30(1) În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, autoritățile administrației publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenta a solicitărilor primite și analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. În acest scop vor stabili și vor da publicității, prin afișare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează asemenea locuințe.(2) Criteriile de baza pentru stabilirea modului de soluționare a cererilor primite și a ordinii de prioritate în rezolvarea acestora vor fi următoarele:a) condițiile de locuit ale solicitanților;b) numărul copiilor și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul;c) starea sănătății soților sau a unor membri ai familiei;d) venitul mediu net lunar pe membru de familie;e) vechimea cererii.(3) Vor avea prioritate în cadrul fiecărui criteriu familiile de tineri și cele cărora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuați din locuința în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința și de comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire socială, locatari ai unor locuințe care nu mai prezintă siguranța în exploatare, funcționari publici transferați în interes de serviciu.(4) Criteriile de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat, avute în vedere la alin. (2), nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de către consiliile locale și alte criterii, în funcție de situațiile specifice existente pe plan local.(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuințelor și eventualele contestații se fac în condițiile legii. (la 06-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 30 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 31 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 32 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 33 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 34 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 35 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 06-07-2017, Articolul 36 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Articolul 37(1) Chiria practicată pentru locuințe se stabilește conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.(2) Închirierea locuințelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locațiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (la 06-07-2017, Articolul 37 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 08-05-2003, Cap. IV a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 38Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 38 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 39Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 39 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 40Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 40 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 41Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 41 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 42Abrogat (la 08-05-2003, Art. 42 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 43 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 44 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 45Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 45 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 46 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 47 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 48Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 48 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 49 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 50 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 51 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 52 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 53Abrogat (la 08-05-2003, Art. 53 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 54 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 55Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 55 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 56Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 56 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 57Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 57 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 58Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 58 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 59Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 59 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 60Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 60 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 61Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 61 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 62Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 62 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 63Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 63 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 64Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 64 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 65Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 65 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 66Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 66 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 67Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 67 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Capitolul VAbrogat. (la 08-05-2003, Cap. V a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 68Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 68 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 69 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. ) A. Abrogată. (la 08-05-2003, Litera A din Cap. V a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 70Abrogată. (la 08-05-2003, Art. 70 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 71Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 71 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 72Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 72 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 73Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 73 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 74Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 74 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 75Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 75 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 76Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 76 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. ) B. Abrogată. (la 08-05-2003, Litera B din Cap. V a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 77Abrogată. (la 08-05-2003, Art. 77 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 78Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 78 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 79Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 79 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 80Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 80 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 81Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 81 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. ) C. Abrogată. (la 08-05-2003, Litera C din Cap. V a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 82Abrogată. (la 08-05-2003, Art. 82 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 83Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 83 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 84Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 84 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 85Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 85 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 86Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 86 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 87Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 87 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 88Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 88 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 89Abrogat. (la 08-05-2003, Art. 89 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008. )  +  Articolul 90Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis și 5-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 06-07-2017, Articolul 90 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceCONSILIUL JUDEȚEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  LISTA
  cuprinzând locuințele propuse să fie finanțate
  conform art. 7-9 din Legea locuinței nr. 114/1996 în anul ......
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Termenul Sumele Sumele Surse Denumirea Numar Regimul Stadiul de punere necesare solicitate propriilocalității, de de fizic în în de la prevăzute blocul aparta- înălțime funcțiune vederea bugetul pentru mente (luna, an) finali- de stat anul ...*) zării pentru (lei) (lei) anul ... (lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiective noi de investiții Localitatea Bloc Bloc Totallocalitate Totalobiective noiObiective de investițiiîn continuare Localitatea Bloc Bloc Totallocalitate Totalobiectiveîn continuare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Președinte (Primar general), ................... Notă
  *) Se înscrie totalul sumelor care sunt cuprinse în listele de investiții ale bugetului local, fără transferuri de la bugetul de stat.
  NOTĂ:Anexa nr. 1 se completează în baza datelor transmise de consiliile locale. (la 06-07-2017, sintagma: mii lei din Anexa nr. 1 la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCONSILIUL JUDEȚEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  SITUAȚIA
  privind producția realizată în anul ....... până la finele lunii ......
  pentru darea în folosința a locuințelor ..........*) aflate în diferite stadii de execuție
  Notă
  *) Se va preciza pentru care categorie de locuințe se transmite situația: pentru locuințe care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuințe sociale și de necesitate.
  - lei - ---------------- I. Producția realizată de la începutul anului ....... .........II. Producția decontată cumulat de la începutul anului ......, ......... din care: Consiliul local - bugetul de stat ......... - surse proprii .........III. Producția realizată și nedecontata la finele lunii ....., din care: Suma solicitată la plata Suma care se va plati de la bugetul de stat din surse proprii - lei - - lei - ---------------- ----------------Consiliul Local ................ ................. .................Consiliul Local ................ ................. .................Consiliul Local ................ ................. .................Consiliul Local ................ ................. ................. TOTAL: ................ ................. Raspundem pentru realitatea datelor. Președinte Director buget-finanțe, (Primar general), ....................... .................. (la 06-07-2017, sintagma: milioane lei din Anexa nr. 2 la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 2bisla normele metodologiceCONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  SITUAȚIA
  privind producția realizată în anul ........
  până la finele lunii ................ pentru
  darea în folosință a locuințelor .........*)
  aflate în diferite stadii de execuție
  Notă
  *) Se va preciza pentru care categorie de locuințe se transmite situația: pentru locuințe sociale sau pentru locuințe de necesitate.
  *Font 9* - lei -┌───────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea │ Valoarea lucrărilor │ Valoarea lucrărilor ││ obiectivului │ lucrărilor │ realizate și decontate, │ realizate și nedecontate ││ de investiții │ executate │cumulat de la începutul anului│ la finele lunii ....... ││ │ de la ├─────┬────────────────────────┼─────┬────────────────────────┤│ │ începutul │Total│ Din care │Total│ la care plata se face ││ │ anului │ ├──────────┬─────────────┤ ├──────────┬─────────────┤│ │până la ....│ │Din bugete│De la bugetul│ │Din bugete│De la bugetul││ │ │ │ proprii │ de stat │ │ proprii │ de stat │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│Obiectiv 1 ....│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│ ............. │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│Obiectiv n ....│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────────┴─────┴──────────┴─────────────┘Răspundem pentru realitatea datelor.Primar, Director buget-finanțe,(Primar general), ..................................... (la 06-07-2017, sintagma: mii lei din Anexa nr. 2 bis la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceCONSILIUL JUDEȚEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  SITUAȚIA
  privind sumele preliminate pentru luna ............
  necesare în vederea realizării locuințelor*) ............
  Notă
  *) Se va preciza pentru care categorie de locuințe se transmite situația: pentru locuințe care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuințe sociale și de necesitate.
  - lei - ---------------- Producția preliminata pentru luna..........., .............. din care: Bugetul de stat Surse proprii - lei - - lei - ---------------- ---------------- Consiliul Local .................... .............. ................ Consiliul Local .................... .............. ................ Consiliul Local .................... .............. ................ TOTAL: .............. ............... Raspundem pentru realitatea datelor. Președinte Director buget-finanțe, (Primar general), ......................... .................. (la 06-07-2017, sintagma: mii lei din Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 3bisla normele metodologiceCONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  SITUAȚIA
  privind sumele preliminate pentru luna .........
  necesare în vederea realizării locuințelor*) ...........
  Notă
  *) Se va preciza pentru care categorie de locuințe se transmite situația: pentru locuințe sociale sau pentru locuințe de necesitate.
  - lei -┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Denumirea obiectivului│ Alocații necesare pentru plata lucrărilor ││ de investiții │ preliminate pe luna în curs ││ ├─────┬─────────────────────────────────────────┤│ │ │ Din care │├──────────────────────┤Total├───────────────────┬─────────────────────┤│ │ │Din bugetul propriu│De la bugetul de stat│├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│Obiectiv 1 .......... │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ ................... │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│Obiectiv n ...........│ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└──────────────────────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┘Răspundem pentru realitatea datelor.Primar, Director buget-finanțe,(Primar general), ...................................... (la 06-07-2017, sintagma: mii lei din Anexa nr. 3bis la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE (la 06-07-2017, sintagma: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
  NOTA DE FUNDAMENTARE
  privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finanțarea construcțiilor de locuințe
  conform Legii nr. 114/1996, pe luna ................ pentru locuințe ..........*)
  - lei - ----------------1. Program pentru anul ............. ..............2. Valoarea lucrărilor executate de laînceputul anului până la ..................... ..............3. Valoarea lucrărilor decontate cumulatde la începutul anului ......................., ..............din care: - de la bugetul de stat ..............- din surse proprii ..............4. Valoarea lucrărilor realizate șinedecontate până la finele lunii ............., ..............din care: - suma solicitată de la bugetul de statde consiliile județene pentru decontareaproducției executate și nedecontate ..............- suma ce se va plati din surse proprii ..............5. Suma aprobată la plata de la bugetul de stat pentrudecontarea producției executate și nedecontatepână la finele lunii ................. ...............6. Alocații solicitate de la bugetul de stat pentrudecontarea producției preliminate a lunii în curs ...............Ordonator principal de credite,...............................-----------------*) Se va completa pentru locuințele care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege și, separat, pentru locuințele sociale și de necesitate, conform art. 50 din lege. (la 06-07-2017, sintagma: milioane lei din Anexa nr. 4 la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 4bisla normele metodologice De acord, MinistruMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
  FUNDAMENTAREA
  sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finanțarea construcțiilor de locuințe conform
  Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  pe luna ……. anul ……., pentru locuințe sociale
  lei┌─────────────┬────────┬────────────────┬──────────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬────────┐│ Denumirea │ Suma │Alocații pentru │Valoarea │ Valoarea lucrărilor │Valoarea lucrărilor │ Alocații necesare │ Sume │Total ││obiectivului │necesară│plata lucrărilor│lucrărilor│realizate și decontate,│realizate și nede- │pentru plata lucrărilor│existente │alocații││de investiții│finali- │în anul în curs │executate │cumulat de la începutul│contate la finele │preliminate pe luna │în cont și │care se ││ │zării │ │ de la │ anului │ lunii ..... │ în curs │necheltuite│solicită││ │obiecti-├────────┬───────┤începutul ├─────┬─────────────────┼───┬────────────────┼─────┬─────────────────┤ │de la ││ │vului │ Din │De la │ anului │Total│ Din care: │To-│ Din care: │Total│ Din care: │ │bugetul ││ │ de │bugetele│bugetul│ până │ ├────────┬────────┤tal├────────┬───────┤ ├────────┬────────┤ │de stat ││ │investi-│ proprii│de stat│la .......│ │ Din │De la │ │ Din │De la │ │ Din │De la │ │ ││ │ții │ │ │ │ │bugetele│bugetul │ │bugetele│bugetul│ │bugetele│bugetul │ │ ││ │ │ │ │ │ │proprii │de stat │ │proprii │de stat│ │proprii │de stat │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴─────┴────────┼────────┴───┴────────┴───────┴─────┴────────┴────────┴───────────┴────────┤│Județul │ ││I .......... │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Consiliul │ ││local 1 ..... │ │├─────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬─────┬────────┼────────┬───┬────────┬───────┬─────┬────────┬────────┬───────────┬────────┤│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1 ...........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2 .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Consiliu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││local 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴───┴────────┴───────┴─────┴────────┴────────┴───────────┴────────┤│............. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Consiliul ││local ││n ........... │├─────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬─────┬────────┬────────┬───┬────────┬───────┬─────┬────────┬────────┬───────────┬────────┤│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1 ...........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2 ...........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Consiliu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││local n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│Total județ I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴───┴────────┴───────┴─────┴────────┴────────┴───────────┴────────┤│............. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Județul n │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│............. │├─────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬─────┬────────┬────────┬───┬────────┬───────┬─────┬────────┬────────┬───────────┬────────┤│Total Județ n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼───┼────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤│TOTAL GENERAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴───┴────────┴───────┴─────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ Secretar de stat, ........................... DIRECȚIA COORDONATOARE PROGRAM Director general/Director, ............................ (la 06-07-2017, Anexa nr. 4bis a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceÎnregistrat la ...................Nr. ......... din ................
  CONTRACT
  de construire a unei locuințe cu credit
  nr. ...........
  Între subscrișii: Consiliul Local al ........ (Consiliul General al Municipiului București), prin ...........*), reprezentat prin director ............. și contabil-șef ..................., în calitate de contractant, pe de o parte, și ..................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. ................... nr. ........, bl. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/județul ........, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........, eliberat/eliberata de........... la data de............, denumit/denumita beneficiar, pe de altă parte, în baza art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, a intervenit următorul contract de construire și de creditare a unei locuințe proprietate, în baza cererii nr. ....../......... și a poziției din lista de prioritati nr. ......./.........-----------------*) Agentul economic specializat pentru a derula investiția - construcția de locuințe.I. Contractantul se obliga:a) să asigure beneficiarului construirea unei locuințe proprietate potrivit proiectului de execuție nr. ....... din ............, acceptat de beneficiar, locuința ce va fi situata în localitatea ..........., str. ............ nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ......., sectorul/județul .........., compusă din ......... camere și dependințe, în suprafața construită de .......... mp în proprietate exclusiva și o cota-parte de ........% din proprietatea comuna.Valoarea locuinței la data prezentului contract este de ............... lei, din care prețul garajului ............. lei și al boxei ................ lei.Prețul definitiv al locuinței se stabilește la terminarea construcției, iar pentru diferența dintre acesta și prețul locuinței la data contractării se încheie cu beneficiarul un act adițional la prezentul contract, care va cuprinde clauze privind termenele și modalitățile de plată a acesteia;b) sa invite beneficiarul sa participe la recepția locuinței;c) sa predea beneficiarului la data de........... locuința contractată, în clădirea complet terminată, pe baza unui proces-verbal de predare-preluare. În cazul în care la predarea-preluarea locuinței de către beneficiar se va constata ca locuința nu corespunde condițiilor legale în vigoare sau prezintă unele defecțiuni care necesita remedieri, contractantul este obligat sa refacă lucrările respective în termenele prevăzute în procesul-verbal de recepție. Contractantul se obliga să asigure remedierea deficiențelor sau a viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de beneficiar în cursul perioadei de garanție, în termen de maximum 30 de zile de la cererea beneficiarului.Pentru neefectuarea la termen a lucrărilor de remediere a deficiențelor consemnate în procesul-verbal de recepție, respectiv de predare-preluare a locuinței, contractantul se obliga sa plătească pentru fiecare zi de întârziere o penalizare de 0,05% din valoarea lucrărilor neterminate;d) pentru nepredarea locuinței în termenul stabilit în prezentul contract contractantul se obliga sa plătească beneficiarului următoarele penalizări calculate la prețul locuinței prevăzut în contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depășirea termenului; 0,04% pentru următoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depășesc termenele cu peste 3 luni.Suma penalităților se va vira în contul ratelor curente ale beneficiarului. În cazul în care nepredarea în termen a locuinței s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuinței prevăzut în prezentul contract va putea fi modificat cu acordul ambelor părți.II. Beneficiarul se obliga:a) sa achite prețul locuinței, stabilit în suma de........ lei, începând de la data semnării prezentului contract, astfel:- suma de .......... lei, cu chitanța nr. ...... din ........., reprezentând plata integrală;- suma de .......... lei, cu chitanța nr. ...... din ........., reprezentând avansul de .............% din prețul locuinței;- suma de .......... lei în rate lunare, astfel: rata lunară ........ lei (rata ............ lei + dobânda ............ lei) se achită începând cu data de .............; ultima rata se achită la data de ............ și este de .......... lei (rata ............ lei + dobânda ............ lei);- suma de .......... lei reprezentând prețul integral al boxei.Din prețul locuinței a fost scăzută suma de ............ lei, reprezentând subvenția plătită de la bugetul de stat, în baza prevederilor art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată.În cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, beneficiarul va plati o dobânda de 10% anual, aplicată la suma nerambursata.Rata lunară de ............ lei urmează să fie reținută pe statul de plată al unității la care beneficiarul locuinței (girantul plătitor) are de încasat drepturi bănești și să fie virata în contul contractantului nr. .......;b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate de situațiile de urmărire și de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;c) să se prezinte la data comunicată de contractant la recepția lucrării, precum și la data fixată pentru predarea-preluarea locuinței.În caz de neprezentare în termen de 10 zile de la data stabilită pentru preluarea locuinței, aceasta se considera predată pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.III. Subscrisul declar că:- nu am deținut și nu avem, atât eu, cat și familia mea, în proprietate o alta locuința (sau alte situații permise de lege);- sunt căsătorit/căsătorită, necasatorit/necăsătorită;- ....................................................IV. Până la restituirea integrală a sumelor datorate locuința este ipotecata conform prevederilor art. 18 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, și nu poate fi instrainata înainte de termenele contractuale decât cu avizul contractantului și numai după ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate datorate și suma actualizată obținută ca subvenție de la bugetul de stat.Pentru locuința construită în condițiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de impozit pe clădiri. Scutirea de impozit pe clădiri se aplică după recepția la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinței, în care titularul contractului se constituie parte. În condițiile înstrăinării locuinței prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia și după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.V. Terenul aferent construcției, în suprafața totală de .............. mp, din care în proprietate indiviză ...........%, este concesionat pe durata existenței construcției, pe baza contractului semnat cu Consiliul Local ..............VI. Prezentul contract va fi pus în executare la data semnării lui de către părțile contractante.VII. Se anexează planul locuinței.Încheiat azi, ..............., în .............. exemplare.Contractant, Beneficiar,............. .............Director, Contabil-șef,............. ...............Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.--------------------- -----------GARANȚII CONTRACTUALESubsemnatul/subsemnata ......................, născut/născută în ...................., la data de .................., fiul/fiica lui .............. și al/a ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................., str. ......................... nr. ......, bl. ....., et. ....., ap. ......., județul/sectorul .........., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberata de.................... la data de..........., ma oblig sa garantez solidar sau plătitor pe/pentru ...................., în cazul neachitarii/până la achitarea sumei de ............. lei, reprezentând ratele și dobânzile la care s-a angajat beneficiarul, până la stingerea acestora.Semnătura girantului solidar sau plătitor
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceÎnregistrat la ...........Nr. ... din ...........
  CONTRACT
  de vânzare-cumpărare cu plata în rate
  nr. ...........
  Între subscrișii: Consiliul Local al...... (Consiliul General al Municipiului București), prin.....*), reprezentat prin director... și contabil-șef...., în calitate de vânzător, pe de o parte, și...., născut/născută ....în ...., județul/sectorul ...., la data de ...., fiul/fiica lui .... și al/a ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., domiciliat/domiciliată în localitatea ......, str. .... nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, județul/sectorul ...., căsătorit/căsătorită cu ...., născut/născută în ............., județul/sectorul ...., la data de ...., fiul/fiica lui .... și al/a ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., domiciliat/domiciliată în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr. .... și a poziției din lista de prioritati nr. .... și în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.Art. 1. - ........*) vinde și ........ cumpăra locuința situata în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., conform schitei și fisei de calcul al prețului, compusă din .... camere de locuit, cu o suprafața utila de .... mp în proprietate exclusiva, precum și o cota indiviză de ....% din suprafața părților comune ale imobilului. Notă
  *) Agentul economic specializat pentru vânzarea de locuințe.
  Terenul aferent locuinței, în suprafața de .... mp, respectiv cota indiviză de ....% din totalul suprafeței, se concesioneaza pe durata existenței construcției, conform Contractului de concesiune nr. ...., încheiat cu Consiliul Local .... .Predarea-preluarea locuinței se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător și cumpărător.Art. 2. - Prețul locuinței este de .... lei.La data prezentului contract cumpărătorul a achitat suma de .... lei, cu chitanța nr. .... din ...., reprezentând un avans de ....% din prețul locuinței, plus T.V.A., precum și comisionul vânzătorului.Art. 3. - În baza prevederilor art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cumpărătorul beneficiază de o subvenție în suma de .... lei.Art. 4. - Diferența dintre prețul locuinței, din care s-a scăzut subvenția în suma de .... lei, și avansul achitat în suma de .... lei, precum și dobânda totală de .... lei, calculată cu .... % pe an și T.V.A. total de .... lei, vor fi achitate de cumpărător în rate lunare pe termen de .... ani, astfel:- rata lunară .... lei + dobânda lunară .... lei + T.V.A. lunară .... lei = .... lei;- ultima rata .... lei + ultima dobânda .... lei + ultima T.V.A. .... lei = .... lei.Rata, dobânda și T.V.A. lunară de .... lei urmează să fie reținute pe statul de plată al unității la care cumpărătorul (girantul plătitor) .... are de încasat drepturi bănești, conform dovezii nr. ...., începând cu data de .... până la data de ...., și vor fi virate în contul vânzătorului nr. ..., deschis la .... .Pentru perioada în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi bănești ratele, dobânzile aferente și T.V.A. se achită la casieria vânzătorului până la sfârșitul lunii curente.În cazul neachitarii la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plati o dobânda de 10% anual, aplicată la suma nerambursata.Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului și de executarea acestuia în caz de neplata la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumpărător.Art. 5. - Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinței conform prevederilor art. 18 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată.Art. 6. - Pentru locuința dobandita în condițiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de plată impozitului pe clădiri. Scutirea de plată impozitului pe clădiri se aplică după recepția de la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinței, în care titularul contractului se constituie parte. În condițiile înstrăinării locuinței prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia și după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.Art. 7. - Locuința care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata înainte de termenele contractuale decât cu acceptul vânzătorului și după ce cumpărătorul achită integral vânzătorului sumele actualizate datorate și restituie suma actualizată obținută ca subvenție de la bugetul de stat.Eliberat la data de ........ în .... exemplare, din care .... exemplare se înmânează cumpărătorului.Vânzător, Cumpărător,......... .............Director, Contabil-șef,.......... .............Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.--------------------- ------------GARANȚII CONTRACTUALESubsemnatul/subsemnata ...., născut/născută în .... la data de ...., fiul/fiica lui .... și al/a ...., domiciliat/domiciliată în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., ma oblig sa garantez solidar sau plătitor pentru .... în cazul neachitarii/până la achitarea sumei de .... lei, reprezentând ratele și dobânzile la care s-a angajat cumpărătorul, până la stingerea acestora.Semnătura garantului solidar sau plătitor
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceCONSILIUL JUDEȚEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  CERERE
  de subvenții în sume fixe de la bugetul de stat pentru
  construcții de locuințe*) (art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de beneficiari Numar de cazuri Subvenția totalăcrt - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Tineri căsătoriți care la data contractării locuinței au fiecare vârsta până la 35 de ani 2. Persoane care beneficiază de facilități la cumpărarea sau la construirea unei locuințe potrivit prevederilorLegii nr. 42/1990, republicată 3. Persoane calificate din agricultura, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural 4. Alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Președinte (Primar general), Secretar, .................. ........... Notă
  *) Are la baza listele nominale pentru acordarea subvențiilor, aprobate de consiliile locale și însușite de consiliile județene.
  (la 06-07-2017, sintagma: mii lei din Anexa nr. 7 la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceÎnregistrat la .............Nr. .... din ........
  CONTRACT-CADRU DE LOCAȚIUNE
  pentru suprafețele cu destinația de locuință*)
  Notă
  *) Utilizat pentru locațiunea locuințelor sociale și, după caz, a locuințelor de necesitate.
  Între ...................... în calitate de locator, cu sediul în localitatea .............., str. .............. nr. ........, sectorul/județul ..............., reprezentat prin ............, în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparține domeniului public din patrimoniul Consiliului Local .................., și.............., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ............., eliberat/eliberată de ............... la data de ..........., și...................... în calitate de locatar, în baza Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a repartiției nr. ........ din ............, emisă de .........., a intervenit prezentul contract.I. Obiectul locațiuniiPrimul, în calitate de locator, închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, ia cu chirie locuința din localitatea ..............., str. ............ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ............, compusă din ............. camere în suprafață de .... mp (camera ......... mp, camera ......... mp, camera ......... mp, camera ......... mp), dependințe în suprafață de ......... mp (baie ......... mp, bucătărie ......... mp, WC ......... mp, debara ........ mp, cămară ........ mp, boxă ....... mp, hol ......... mp, pod ......... mp, pivniță ......... mp, boxă ......... mp), ......... mp curte (grădină) și ......... mp terasă, folosite în exclusivitate, și .........., folosite în comun.Locuința care face obiectul locațiunii va fi folosită de locatar și de membrii familiei menționați în comunicarea încheierii contractului de locațiune, astfel: ............... locatar, ............... soție, ............. fiu, ................... fiică.Locuința descrisă la pct. I se predă în stare de folosință, cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnații, care face parte integrantă din prezentul contract.Durata locațiunii este ....... ani (luni), cu începere de la data de ............ până la data de ................. .II. Prețul locațiunii (chiria)Chiria lunară aferentă locuinței descrise la pct. I este de .... , calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:– de către locatar ........... lei**); Notă
  **) Cota-parte pe care o suportă locatarul se va recalcula ori de câte ori apar modificări ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Diferența se va suporta din bugetul local. Se vor avea în vedere pentru acest calcul prevederile legale în vigoare cu privire la locațiunea locuințelor.
  – de la bugetul local ........... lei.
  Chiria se datorează începând cu data de ........... și se achită în numerar la casieria .... .Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăși totalul chiriei restante.În caz de neplată, executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare, iar locatarul va fi obligat să achite chiria restantă, precum și dobânda și cheltuielile de judecată.
  III. Obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiilor care fac obiectul contractuluia) Obligațiile proprietarului/locatorului:– să predea locatarului bunul dat în locațiune;– să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii;– să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonie etc.);– să efectueze toate reparațiile care sunt necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata locațiunii, conform destinației stabilite. Dacă, după încheierea contractului, se ivește nevoia unor reparații care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deși încunoștințat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de locatar.În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. În caz de urgență, locatarul îl poate înștiința pe locator și după începerea reparațiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înștiințării;– să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosința liniștită și utilă a bunului, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință.b) Locatarul are următoarele obligații principale:– să ia în primire bunul dat în locațiune;– să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract;– să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locațiune;– să asigure reparațiile locative, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului;– să asigure reparațiile de întreținere curentă;– să folosească bunul luat în locațiune cu prudență și diligență, potrivit destinației stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinația sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl folosește;– să îi notifice de îndată locatorului necesitatea efectuării reparațiilor care sunt în sarcina acestuia din urmă, sub sancțiunea plății de daune-interese și a suportării oricăror altor cheltuieli.IV. Expirarea termenului contractului de locațiuneV. Încetarea contractului de locațiuneVI. Rezilierea contractuluiVII. Clauze finale și specialeContractul de locațiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.Locatarul poate denunța unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 60 de zile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.Atunci când venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depășește cu peste 20% nivelul prevăzut la art. 42 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare. Atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractului de locațiune nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locațiunea, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii.Atunci când locatarul subînchiriază locuința deținută, cedează locațiunea sau schimbă destinația spațiului închiriat, locatorul are dreptul să rezilieze contractul de închiriere, iar locatarul va fi obligat la repararea eventualelor daune cauzate.Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriașului se face în baza unei hotărâri judecătorești.Locatarul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinței, precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.Acest contract reprezintă voința părților și orice modificare sau completare a clauzelor contractuale se poate face numai în scris și cu acordul ambelor părți.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..........., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.Proprietar/Locator,……………………….Locatar,………………………. (la 06-07-2017, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  SITUAȚIA
  privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local
  a diferenței până la valoarea nominală a chiriei aferente locuințelor sociale sau, după caz,
  a chiriei aferente locuințelor de necesitate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Chiria lunară, din care: Venitul ────────────────────────────────────Nr. Numele și mediu net nominală plătită acordatăcrt. Adresa prenumele lunar/membru de chiriaș prin locuinței chiriașului de familie (sau 10% subvenție din venitul mediu net lunar)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total pe clădire─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Director (Manager), .....................
   +  Anexa nr. 10la normele metodologiceCONSILIUL LOCAL .............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  CERERE
  de subvenție de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuințelor sociale sau,
  după caz, a chiriei nominale aferente locuințelor de necesitate în anul.....
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii Numar Chiria Subvențiacrt. de beneficiari de cazuri nominală, de la din care: bugetul local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Tineri căsătoriți care au fiecare vârsta până la 35 de ani 2. Tineri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani 3. Invalizi de gradele I și II 4. Persoane cu handicap 5. Pensionari 6. Veterani și vaduve de război 7. Beneficiari ai prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată 8. Beneficiari ai prevederilor Decretului -lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare 9. Alte persoane sau familii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar (Primar general), ....................
   +  Anexa nr. 11la normele metodologiceCONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)
  LISTA
  cuprinzând locuințele sociale și de necesitate
  propuse a fi finanțate în anul ...............
  *Font 7*┌─────────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┐│ Denumirea │Numar│ Număr│Regim│Stadiu│Termen│Tip │ Număr │ Număr │Suma necesară│Suma solicitată│Surse proprii││obiectivului │ de │ de │ de │fizic │ PIF │con- │locuințe│locuințe│ în vederea │de la bugetul │pentru anul ││de investiții│locu-│cereri│înăl-│ rea- │ │struc-│sociale │de nece-│ finalizării │de stat în anul│ ....**) ││ │ințe │ │țime │lizat │ │ție*) │ │sitate │ ( lei) │ .... (lei) │ (lei) │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│Obiectiv 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│Obiectiv n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘ Notă
  *) Se completează: reabilitare sau construcție nouă.
  **) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investiții de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.
  Primar,(Primar general),................. (la 06-07-2017, sintagma: mii lei din Anexa nr. 11 la normele metodologice a fost înlocuită de Punctul 25, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 ) -------------
   +  Anexa nr. 12Abrogată. (la 06-07-2017, Anexa nr. 12 a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )  +  Anexa nr. 13la normele metodologiceJudețul ..............Unitatea administrativ-teriorială - municipiul/orașul/comuna ……………..Nr. .............../data..............
  Date și informații necesare stabilirii indicatorilor de performanță
  și eficiență ai obiectivului de investiții "...........................
  ┌─────────────┬────────────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬───────────┬────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐│ Denumirea │ Număr de │Număr de locuințe │Tip │ Valoarea │ Valoarea │Valoarea│Raport între │Valoarea │Suprafața │Cost/mp Scd││obiectivului │ cereri │realizate, din care: │con- │ alocată │ alocată │investi-│contribuții │investiției│construită │(lei/mp) ││de investiții│înregistrate├─────────┬───────────┤struc-│din bugetul│din bugetul│ției │buget local │(cap. IV) │desfășurată│ ││ │la nivelul │Număr │Număr │ție │ local cu │de stat cu │(lei) │și contribuții│fără TVA │ (mp) │ ││ │UAT-ului │locuințe │locuințe │ │ TVA (lei) │ TVA (lei) │ │buget de stat │(lei) │ │ ││ │ │sociale │de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(unități │necesitate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │locative)│(unități │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │locative │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7 = col.│8 = col. 5/ │ │ │11=col. 9/ ││ │ │ │ │ │ │ │5+col. 6│col. 6 │ 9 │ 10 │col. 10 │├─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Obiectiv 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│.............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Obiectiv n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ Indicații de completare: La coloana 4: Se completează reabilitare sau construcție nouă. La coloana 5: Se vor însuma alocările anuale de la bugetul local. La coloana 6: Se vor însuma alocările anuale de la bugetul de stat. La coloana 9: Cap. IV reprezintă valoarea înscrisă în cap. IV din devizul general recalculat după finalizarea, în condițiile legii, a procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții. Beneficiar, Unitatea administrativ-teritorială - municipiul/orașul/ comuna ................. Primar, Nume și prenume ......................... Semnătura .......... (la 06-07-2017, Actul a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 06 iulie 2017 )