ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016  Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele legii-cadru,ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor și al activității profesionale prestate,ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții, iar, pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, că instanțele pronunță hotărâri judecătorești în favoarea salariaților, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări și plăți retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătorești executorii pronunțate în anii anteriori,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, să determine creșterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,având în vedere faptul că, în afară de disfuncționalitățile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaționale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migrația forței de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condițiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,având în vedere că disfuncționalitățile salariale din sectorul învățământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale,luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative arătate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I Abrogat (la 01-07-2017, Articolul I a fost abrogat de Punctul 23, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Articolul I^1 a fost abrogat de Punctul 23, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Articolul I^2 a fost abrogat de Punctul 23, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul II(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 3^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinație prin buget, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță.(4) Condițiile de reformă și criteriile de performanță se stabilesc de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul III Abrogat (la 01-07-2017, Articolul III a fost abrogat de Punctul 23, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul IVAbrogat.----------Art. IV a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.  +  Articolul VDupă articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general de evidență prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispozițiilor prezentei legi, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și, dacă este cazul, a dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate.(2) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituției/autorității publice, dată de la care devine document opozabil.(3) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.(4) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituției/autorității publice, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei altei autorități care îl solicită, în condițiile legii.(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituția/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.(6) În cazul încetării activității instituției/autorității publice, registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituției/autorității publice.(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VILa data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:---------------Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor
  cu mediul de afaceri,
  Vlad Vasiliu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul tineretului și sportului,
  Elisabeta Lipă
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 8 iunie 2016.Nr. 20.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"
   +  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere*Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Funcția │Nivelul │ Spitale peste │ Spitale │ Servicii de │ │crt.│ │studiilor│ 400 de paturi │ sub 400 de paturi │ ambulanță │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Manager │ S │ 6500│ 6791│ 6400│ 6500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Manager general │ S │ │ │ │ │ 6400│ 6500│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director medical │ S │ 6350│ 6400│ 6250│ 6350│ 6069│ 6200│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director de cercetare-dezvoltare │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Director financiar-contabil │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Director economic │ S │ │ │ │ │ 5450│ 5500│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│Director tehnic │ S │ │ │ │ │ 4095│ 4212│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Director de îngrijiri │ S, SSD │ 4095│ 4212│ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Alți directori │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent-șef │ S, SSD, │ │ │ │ │ 4095│ 4212│ │ │ │ PL │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Funcția │Nivelul │Institutul Național│Centrul de │Centre de │Centre de │ │crt.│ │studiilor│de Hematologie │Transfuzie Sanguină│transfuzie sanguină│transfuzie sanguină│ │ │ │ │Transfuzională │al Municipiului │regionale │județene │ │ │ │ │"Prof. Dr. C. T. │București │ │ │ │ │ │ │Nicolau" │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Director general │ │ 5500│ 5737│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Director, director general adjunct│ S │ 5274│ 5500│ 5274│ 5500│ 5128│ 5274│ 5128│ 5274│ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director adjunct științific │ S │ 5128│ 5274│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director adjunct financiar │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │ │ │contabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Director resurse umane │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Contabil-șef │ S │ │ │ 3459│ 4212│ 3400│ 4095│ 3363│ 3557│ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Alte funcții de conducere │Nivelul │ Grad I │ Grad II │ │crt.│ │studiilor├─────────┼─────────┤ │ │ │ │Salariile│Salariile│ │ │ │ │de bază │de bază │ │ │ │ │- lei - │- lei - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1.│Director general*) │ S │ 5500│ 5737│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2.│Director general adjunct, director, director executiv*) │ S │ 5274│ 5500│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3.│Director adjunct*) │ S │ 5128│ 5274│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.│Director adjunct financiar-contabil*) │ S │ 3659│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5.│Contabil-șef*) │ S │ 3459│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6.│Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare │ S │ 5500│ 5550│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7.│Șef serviciu │ S │ 3459│ 4212│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8.│Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu │ S │ 2955│ 3459│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9.│Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), │ S │ 5500│ 5550│ │ │șef secție, șef laborator și altele similare │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent medical-șef pe unitate │ S, SSD, │ 3850│ 3950│ │ │ │ PL │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 11.│Șef formație muncitori │ │ 1500│ 1900│ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Notă
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.
  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează: ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcția │Creștere │ │crt.│ │salariu │ │ │ │de bază │ │ │ │ - % - │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1.│Director program de rezidențiat medicină de urgență │ 12,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 2.│Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 3.│Farmacist șef serviciu │ 7,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 4.│Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, │ │ │ │oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef │ │ │ │și/sau coordonator │ 15 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 5.│Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și │ │ │ │alt personal cu gestiune │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 6.│Spălătoreasă cu gestiune │ 2,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 7.│Șef echipă │ 2,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 8.│Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, │ │ │ │psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector │ │ │ │(referent) care exercită atribuții de control în sănătate │ │ │ │publică - direcția de sănătate publică │ 12,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 9.│Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță │ │ │ │București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 10.│Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță│ │ │ │București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 11.│Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație │ │ │ │Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de│ │ │ │ambulanță județean │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 12.│Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de │ │ │ │medicamente (stocul de urgență din stația centrală a │ │ │ │Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale│ │ │ │din serviciile de ambulanță județene) │ 10 │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncăa) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Unități clinice ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic primar dentist │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic specialist dentist │ S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic rezident anul VI-VII │ S │3262│3507│3682│3866│3963│4062│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic rezident anul IV-V │ S │2709│2912│3058│3211│3291│3373│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Medic dentist rezident anul IV-V│ S │2709│2912│3058│3211│3291│3373│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Medic rezident anul III │ S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Medic dentist rezident anul III │ S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Medic rezident anul II │ S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Medic dentist rezident anul II │ S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Medic rezident anul I │ S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Medic dentist rezident anul I │ S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Medic │ S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Medic dentist │ S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Farmacist primar*1) │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Farmacist specialist │ S │3544│3810│4000│4200│4305│4413│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Farmacist rezident anul III │ S │2635│2833│2974│3123│3201│3281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Farmacist rezident anul II │ S │2361│2538│2665│2798│2868│2940│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Farmacist rezident anul I │ S │2105│2263│2376│2495│2557│2621│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Farmacist │ S │2600│2795│2935│3081│3159│3237│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; principal │ S │3098│3330│3497│3672│3764│3858│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; specialist │ S │2538│2728│2865│3008│3083│3160│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2015│2166│2274│2388│2448│2509│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │1804│1939│2036│2138│2192│2246│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audiologie și protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă licențiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în nutriție și │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică, moașă; principal │ S │2760│2967│3115│3271│3353│3437│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriție și dietetică, moașă │ S │2132│2292│2406│2527│2590│2655│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriție și dietetică, moașă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1704│1832│1923│2020│2070│2122│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Dentist principal │ SSD │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Dentist │ SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Dentist debutant │ SSD │1578│1696│1781│1870│1917│1965│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ SSD │2389│2568│2697│2831│2902│2975│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ SSD │2093│2250│2362│2481│2543│2606│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Asistent medical principal*2) │ PL │2285│2456│2579│2708│2776│2845│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Asistent medical*2) │ PL │2058│2212│2323│2439│2500│2563│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Asistent medical debutant*2) │ PL │2628│1750│1838│1929│1978│2027│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Asistent medical principal*2) │ M │2081│2237│2349│2466│2528│2591│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Asistent medical*2) │ M │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Asistent medical debutant*2) │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Tehnician dentar principal*3) │ M │2081│2237│2349│2466│2528│2591│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Tehnician dentar*3) │ M │1832│1969│2068│2171│2226│2281│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Soră medicală principal*4) │ M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Soră medicală*4) │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Soră medicală debutant*4) │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Autopsier principal │ M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Autopsier │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 49 │Autopsier debutant │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 50 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; principal │ M │1790│1924│2020│2121│2175│2229│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 51 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 52 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; debutant │ M │1593│1712│1798│1888│1935│1984│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘a.2. Anatomia patologică și medicina legală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Anatomia patologică ││Nr. │ Funcția │ Nivelul │ și medicina legală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. │Medic primar │ S │7585│8154│8562│8990│9214│9445│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2. │Medic specialist │ S │5961│6408│6728│7065│7242│7423│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3. │Medic rezident anul IV-V │ S │4557│4898│5143│5400│5535│5674│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4. │Medic rezident anul III │ S │4431│4763│5001│5251│5383│5517│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5. │Medic rezident anul II │ S │3970│4268│4481│4705│4823│4944│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6. │Medic rezident anul I │ S │3541│3806│3997│4197│4302│4409│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7. │Farmacist primar*1) │ S │5789│6223│6534│6861│7033│7208│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8. │Farmacist specialist │ S │4727│5082│5336│5602│5742│5886│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9. │Farmacist │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. │Asistent medical, tehnician de │ S │5395│5800│6090│6394│6554│6718││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. │Asistent medical, tehnician de │ S │4139│4449│4672│4905│5028│5154││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. │Asistent medical, tehnician de │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. │Asistent medical, asistent │ SSD │4288│4610│4840│5082│5209│5339││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. │Asistent medical, asistent │ SSD │3861│4151│4358│4576│4690│4808││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. │Asistent medical, asistent │ SSD │2305│2478│2602│2732│2800│2870││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. │Asistent medical principal*2) │ PL │4227│4544│4771│5010│5135│5263│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. │Asistent medical*2) │ PL │3795│4080│4284│4498│4610│4725│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18. │Asistent medical debutant*2) │ PL │2136│2296│2411│2532│2595│2660│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19. │Asistent medical principal*2) │ M │3692│3969│4167│4376│4485│4597│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20. │Asistent medical*2) │ M │3365│3617│3798│3988│4088│4190│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21. │Asistent medical debutant*2) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22. │Soră medicală principală*4) │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23. │Soră medicală*4) │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24. │Soră medicală debutant*4) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25. │Autopsier principal │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26. │Autopsier │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27. │Autopsier debutant │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28. │Statistician medical, │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29. │Statistician medical, │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30. │Statistician medical, │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590││ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Servicii de ambulanță, ││ │ │ │ compartimente de primire ││ │ │ │urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,││ │ │ │ CPU-S, secții/compartimente ││ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate ││Nr. │ Funcția │ Nivelul │ de transport neonatală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic dentist primar │ S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic dentist specialist │ S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic rezident anul IV-V │ S │2819│3030│3182│3341│3425│3510│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic rezident anul III │ S │2745│2951│3098│3253│3335│3418│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Medic rezident anul II │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Medic rezident anul I │ S │2215│2381│2500│2625│2691│2758│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Medic │ S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Medic dentist │ S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Farmacist primar*1) │ S │4808│5169│5427│5698│5841│5987│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Farmacist specialist │ S │3740│4021│4222│4433│4543│4657│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Farmacist rezident anul III │ S │2745│2951│3098│3253│3335│3418│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Farmacist rezident anul II │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Farmacist rezident anul I │ S │2215│2381│2500│2625│2691│2758│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Farmacist │ S │2710│2913│3059│3212│3292│3374│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; principal │ S │3102│3335│3501│3676│3768│3863│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; specialist │ S │2541│2732│2868│3012│3087│3164│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2200│2365│2483│2607│2673│2739│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │1844│1982│2081│2185│2240│2296│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; principal, expert în │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizică medicală │ S │3102│3335│3501│3676│3768│3863│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2541│2732│2868│3012│3087│3164│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician │ S │2200│2365│2483│2607│2673│2739│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician, fizician medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1844│1982│2081│2185│2240│2296│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moașă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în nutriție și │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică; principal │ S │2765│2972│3121│3277│3359│3443│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moașă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în nutriție și │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică │ S │2135│2295│2410│2530│2594│2658│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │moașă, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în nutriție și │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică; debutant │ S │1672│1797│1887│1982│2031│2082│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Dentist principal │ SSD │1921│2065│2168│2277│2334│2392│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Dentist │ SSD │1866│2006│2106│2212│2267│2324│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Dentist debutant │ SSD │1588│1707│1792│1882│1929│1977│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ SSD │2426│2608│2738│2875│2947│3021│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ SSD │2095│2252│2365│2483│2545│2609│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Asistent medical principal*2) │ PL │2376│2554│2682│2816│2886│2959│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Asistent medical*2) │ PL │2142│2303│2418│2539│2602│2667│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Asistent medical debutant*2) │ PL │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Asistent medical principal*2) │ M │2342│2518│2644│2776│2845│2916│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Asistent medical*2) │ M │1908│2051│2154│2261│2318│2376│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Asistent medical debutant*2) │ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Tehnician dentar principal*3) │ M │2087│2244│2356│2473│2535│2599│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Tehnician dentar*3) │ M │2908│2051│2154│2261│2318│2376│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Soră medicală principal*4) │ M │1864│2004│2104│2209│2264│2321│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Soră medicală*4) │ M │1711│1839│1931│2028│2079│2131│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Soră medicală debutant*4) │ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgență; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ M │1864│2004│2104│2209│2264│2321│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgență │ M │1711│1839│1931│2028│2079│2131│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator de urgență; debutant│ M │1657│1781│1870│1964│2013│2063│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │Unități sanitare, cu excepția││ │ │ │ celor cuprinse în unități ││ │ │ │clinice, unități de asistență││ │ │ │ socială și unități de ││Nr. │ Funcția │ Nivelul │ asistență medico-socială ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic dentist primar │ S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic dentist specialist │ S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic rezident anul VI-VII │ S │2999│3224│3385│3554│3643│3734│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul IV-V │ S │2924│3143│3300│3465│3552│3641│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul III │ S │2455│2639│2771│2910│2982│3057│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul II │ S │2211│2377│2496│2620│2686│2753│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Medic rezident, medic dentist │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezident, anul I │ S │1985│2134│2241│2353│2411│2472│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Medic │ S │2485│2671│2805│2945│3019│3094│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Medic dentist │ S │2485│2671│2805│2945│3019│3094│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Farmacist primar*1) │ S │3601│3871│4065│4268│4375│4484│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Farmacist specialist │ S │3137│3372│3541│3718│3811│3906│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Farmacist rezident anul III │ S │2455│2639│2771│2910│2982│3057│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Farmacist rezident anul II │ S │2211│2377│2496│2620│2686│2753│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Farmacist rezident anul I │ S │1985│2134│2241│2353│2411│2472│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Farmacist │ S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; principal │ S │2205│2370│2489│2613│2679│2746│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; specialist │ S │1921│2065│2168│2277│2334│2392│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │1813│1949│2046│2149│2202│2258│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │1625│1747│1834│1926│1974│2023│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audiologie și protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă licențiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în nutriție și │ │ │ │ │ │ │ ││ │dietetică, moașă; principal │ S │2302│2475│2598│2728│2797│2866│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriție și dietetică, moașă │ S │1916│2060│2163│2271│2328│2386│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │laborator clinic licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneofiziokinetoterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │dentar licențiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmacie licențiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ ││ │licențiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie dentară licențiat, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical licențiat în │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriție și dietetică, moașă; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1683│1809│1900│1995│2045│2096│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Dentist principal │ SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Dentist │ SSD │1605│1725│1812│1902│1950│1999│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Dentist debutant │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; principal │ SSD │2125│2284│2399│2519│2581│2646│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar │ SSD │1849│1988│2087│2191│2246│2302│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Asistent medical, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie, radioterapie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de urgențe medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ ││ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │radiologie și imagistică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician de audiologie și │ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ ││ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gerontologie și asistență │ │ │ │ │ │ │ ││ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical de igienă și │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ ││ │nutriționist și dietetician, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent dentar; debutant │ SSD │1646│1769│1858│1951│2000│2050│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Asistent medical principal*2) │ PL │2012│2163│2271│2385│2444│2505│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Asistent medical*2) │ PL │1816│1952│2050│2152│2206│2261│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Asistent medical debutant*2) │ PL │1586│1705│1790│1880│1927│1975│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Asistent medical principal*2) │ M │1859│1998│2098│2203│2258│2315│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Asistent medical*2) │ M │1683│1809│1900│1995│2045│2096│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Asistent medical debutant*2) │ M │1553│1669│1753│1841│1887│1934│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Tehnician dentar principal*3) │ M │1713│1841│1934│2030│2081│2133│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Tehnician dentar*3) │ M │1628│1750│1838│1929│1978│2027│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Soră medicală principal*4) │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Soră medicală*4) │ M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Soră medicală debutant*4) │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Autopsier principal │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Autopsier │ M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Autopsier debutant │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; principal │ M │1638│1761│1849│1941│1990│2040│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical │ M │1609│1730│1816│1907│1955│2004│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Statistician medical, │ │ │ │ │ │ │ ││ │registrator medical; debutant │ M │1589│1708│1794│1883│1930│1979│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Unități clinice ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; principal, expert în │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizică medicală │ S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │2702│2905│3050│3202│3282│3364│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician │ S │2476│2662│2795│2935│3008│3083│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician, fizician medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; principal*5) │ SSD │2269│2439│2561│2689│2756│2825│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social*5) │ SSD │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; debutant*5) │ SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Psiholog principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Psiholog specialist │ S │2702│2905│3050│3202│3282│3364│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Psiholog practicant │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Psiholog stagiar │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b.2. Anatomia patologică și medicina legală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Anatomia patologică și ││Nr. │ Funcția │ Nivelul │ medicina legală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; principal, expert în │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizică medicală │ S │5528│5943│6240│6552│6716│6883│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician; specialist, fizician │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical │ S │4510│4848│5091│5345│5479│5616│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician │ S │3528│3793│3982│4181│4286│4393│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Biolog, biochimist, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizician, fizician medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Psiholog principal │ S │5374│5777│6066│6369│6528│6692│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Psiholog specialist │ S │5197│5587│5866│6159│6313│6471│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Psiholog practicant │ S │4116│4425│4646│4878│5000│5125│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Psiholog stagiar │ S │2305│2478│2602│2732│2800│2870│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ Servicii de ambulanță, ││ │ │ │ compartimente de primire ││ │ │ │urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,││ │ │ │ CPU-S, secții/compartimente ││ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate ││Nr. │ Funcția │ Nivelul │ de transport neonatală ││crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social │ S │2451│2635│2767│2905│2978│3052│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Logoped, sociolog, profesor CFM,│ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; principal*5) │ SSD │2549│2740│2877│3021│3097│3174│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social*5) │ SSD │2015│2166│2274│2388│2448│2509│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Profesor CFM, biolog, chimist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent social; debutant*5) │ SSD │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Psiholog principal │ S │2948│3169│3328│3494│3581│3671│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Psiholog specialist │ S │2451│2635│2767│2905│2978│3052│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Psiholog practicant │ S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Psiholog stagiar │ S │1758│1890│1984│2084│2136│2189│└────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │Nivelul │ Unități sanitare, cu excepția celor ││crt.│ │studiilor│ cuprinse în unități clinice, ││ │ │ │ unități de asistență socială și ││ │ │ │ unități de asistență medico-socială ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal, expert în fizică medicală │ S │ 2782│ 2991│ 3140│ 3297│ 3380│ 3464│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialist, fizician medical │ S │ 2336│ 2511│ 2637│ 2769│ 2838│ 2909│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 2141│ 2302│ 2417│ 2537│ 2601│ 2666│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ │ │ │ │ │ │ ││ │medical; debutant │ S │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ S │ 2275│ 2446│ 2568│ 2696│ 2764│ 2833│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social │ S │ 1941│ 2087│ 2191│ 2300│ 2358│ 2417│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7 │Logoped, sociolog, profesor CFM, │ │ │ │ │ │ │ ││ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ S │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 8 │Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal*5) │ SSD │ 2003│ 2153│ 2261│ 2374│ 2433│ 2494│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9 │Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ │ │ │ │ │ │ ││ │social*5) │ SSD │ 1829│ 1966│ 2064│ 2168│ 2222│ 2277│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 10│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant*5) │ SSD │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 11│Psiholog principal │ S │ 2782│ 2991│ 3140│ 3297│ 3380│ 3464│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 12│Psiholog specialist │ S │ 2336│ 2511│ 2637│ 2769│ 2838│ 2909│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 13│Psiholog practicant │ S │ 2141│ 2302│ 2417│ 2537│ 2601│ 2666│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 14│Psiholog stagiar │ S │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unități clinice*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │Nivelul │ Unități clinice ││crt.│ │studiilor│ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 1380│ 1484│ 1558│ 1636│ 1676│ 1718│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitoare │ G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Șofer autosanitară II*7) │ M │ 1390│ 1494│ 1569│ 1647│ 1689│ 1731│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Șofer autosanitară III*7) │ M; G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.2. Anatomia patologică și medicina legală*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │Nivelul │Anatomia patologică și medicina legală││crt.│ │studiilor│ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Brancardier, îngrijitoare │ G │ 2075│ 2231│ 2342│ 2459│ 2521│ 2584│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │Nivelul │ Servicii de ambulanță, ││crt.│ │studiilor│ compartimente de primire urgențe: ││ │ │ │ UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/ ││ │ │ │ compartimente cu paturi de ATI/TI, ││ │ │ │ unitate de transport neonatală ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Infirmieră, agent DDD │ M; G │ 1484│ 1595│ 1675│ 1759│ 1803│ 1848│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Infirmieră, agent DDD; debutant │ M; G │ 1467│ 1577│ 1656│ 1739│ 1782│ 1827│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitoare │ G │ 1462│ 1572│ 1650│ 1733│ 1776│ 1820│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Ambulanțier*6) │ M │ 2080│ 2236│ 2348│ 2465│ 2527│ 2590│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Șofer autosanitară I*7) │ M │ 1761│ 1893│ 1988│ 2087│ 2139│ 2193│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Șofer autosanitară II*7) │ M │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │Nivelul │ Unități sanitare, cu excepția celor ││crt.│ │studiilor│ cuprinse în unități clinice, ││ │ │ │ unități de asistență socială și ││ │ │ │ unități de asistență medico-socială ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Salariile de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ │ Gradația │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1350│ 1451│ 1524│ 1600│ 1640│ 1681││ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Șofer autosanitară II*7) │ M │ 1375│ 1478│ 1552│ 1630│ 1670│ 1712│├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Șofer autosanitară III*7) │ M;G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘ NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual și funcționarilor publici din direcțiile de sănătate publică, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii și gradației avute. Salariul pentru șef serviciu - funcționar public - se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru șef birou - funcționar public se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul I - personal contractual.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar.5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează și pentru personalul din creșe. Notă
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.
  *7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare1. Salarii de bază pentru funcții de conducere┌────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Clase de │ Grad I │ Grad II ││crt.│ │salarizare├─────────────────┼─────────────────┤│ │ │ potrivit │Salariile de bază│Salariile de bază││ │ │studiilor │ - lei - │ - lei - │├────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┤│a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică │├────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ 1 │Director │ S │ 6143 │ 6498 │├────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Contabil-șef │ S │ 5450 │ 5500 │├────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┤│b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică │├────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ 3 │Șef centru │ S │ 5500 │ 5700 │├────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 4 │Coordonator personal de │ │ │ ││ │specialitate │S; SSD; PL│ 3850 │ 4212 │└────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┘ NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică și personalului de conducere funcționari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcțiile de asistență socială și protecția copilului.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Clase de │ Salariile de bază ││crt.│ │salarizare│ - lei - ││ │ │ potrivit │ Gradația ││ │ │studiilor │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Medic primar │ S │3274│3520│3696│3880│3977│4077│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Medic primar dentist │ S │3274│3520│3696│3880│3977│4077│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Medic specialist │ S │2852│3066│3219│3380│3465│3551│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Medic specialist dentist │ S │2852│3066│3219│3380│3465│3551│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Medic │ S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Medic dentist │ S │2367│2545│2672│2805│2875│2947│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Asistent social principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Asistent social specialist │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Asistent social practicant │ S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Asistent social debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Psiholog principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│Psiholog specialist │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Psiholog practicant │ S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│Psiholog stagiar │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15│Logoped, profesor CFM, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││ │în limbajul mimico-gestual și al│ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate, kinetoterapeut│ │ │ │ │ │ │ ││ │psihopedagog, terapeut │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocupațional; principal │ S │2782│2991│3140│3297│3380│3464│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Logoped, profesor CFM, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││ │în limbajul mimico-gestual și al│ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate, kinetoterapeut│ │ │ │ │ │ │ ││ │psihopedagog, terapeut │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocupațional │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Logoped, profesor CFM, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││ │în limbajul mimico-gestual și al│ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate, kinetoterapeut│ │ │ │ │ │ │ ││ │psihopedagog, terapeut │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocupațional; debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Fiziokinetoterapeut principal │ S │2785│2994│3144│3301│3383│3468│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Fiziokinetoterapeut specialist │ S │2336│2511│2637│2769│2838│2909│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Fiziokinetoterapeut │ S │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Fiziokinetoterapeut debutant │ S │1700│1828│1919│2015│2065│2117│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Educator principal │ S │2405│2585│2715│2850│2922│2995│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Educator │ S │2020│2172│2280│2394│2454│2515│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24 │Educator debutant │ S │1376│1479│1553│1631│1672│1713│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 25 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă; principal │ S │2405│2585│2715│2850│2922│2995│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 26 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare auditivă│ S │2020│2172│2280│2394│2454│2515│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 27 │Asistent medical, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ ││ │audiologie și protezare │ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă; debutant │ S │1376│1479│1553│1631│1672│1713│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 28 │Educator, profesor CFM, educator│ │ │ │ │ │ │ ││ │puericultor, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal*1) │ SSD │2269│2439│2561│2689│2756│2825│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 29 │Educator, profesor CFM, educator│ │ │ │ │ │ │ ││ │puericultor, asistent medical*1)│ SSD │2141│2302│2417│2537│2601│2666│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 30 │Educator, profesor CFM, educator│ │ │ │ │ │ │ ││ │puericultor, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant*1) │ SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 31 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical; principal*1) │ PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 32 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical*1) │ PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 33 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent medical; debutant*1) │ PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 34 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ ││ │optician protezare ortopedică și│ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal*1) │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 35 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ ││ │optician protezare ortopedică și│ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă, asistent medical*1) │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 36 │Educator, educator puericultor, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent igienă, asistent BFT, │ │ │ │ │ │ │ ││ │optician protezare ortopedică și│ │ │ │ │ │ │ ││ │auditivă, asistent medical; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant*1) │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 37 │Profesor CFM, interpret în │ │ │ │ │ │ │ ││ │limbaj mimico-gestual și al │ │ │ │ │ │ │ ││ │limbajului specific persoanelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu surdocecitate │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 38 │Instructor de educație, │ │ │ │ │ │ │ ││ │instructor CFM; principal │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 39 │Instructor de educație, │ │ │ │ │ │ │ ││ │instructor CFM │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 40 │Instructor de educație, │ │ │ │ │ │ │ ││ │instructor CFM; debutant │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 41 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 42 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare │ PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 43 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 44 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │principal │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 45 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 46 │Instructor de ergoterapie, art │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeut, animator socio- │ │ │ │ │ │ │ ││ │educativ, pedagog de recuperare;│ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 47 │Soră medicală, masor; principal │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 48 │Soră medicală, masor │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 49 │Soră medicală, masor; debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 50 │Părinte social, îngrijitor la │ │ │ │ │ │ │ ││ │domiciliu, asistent personal, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent maternal profesionist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistent personal profesionist │ M, G │1446│1554│1632│1714│1757│1801│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 51 │Tehnician protezist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ ││ │audioprotezist │ M, PL │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 52 │Agent informare privind cariera │ M, PL │1909│2052│2155│2263│2319│2377│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă
  *1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.
  3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Clase de │ Salariile de bază ││crt.│ │salarizare│ - lei - ││ │ │ potrivit │ Gradația ││ │ │studiilor │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Infirmieră │ M, G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Infirmieră debutantă │ M, G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Supraveghetor de noapte │ M, G │1370│1473│1546│1624│1664│1706│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Supraveghetor de noapte debutant│ M, G │1360│1462│1535│1612│1652│1693│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Îngrijitoare, spălătoreasă │ M, G │1350│1451│1524│1600│1640│1681│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
  4. Alte funcții comune din sistemul sanitarA. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități clinice, servicii de ambulanță și institute de medicină legală┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Auditor I │ S │2957│3179│3338│3505│3592│3682│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Auditor II │ S │2426│2608│2738│2875│2947│3021│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul I │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul II │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul III │ S │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Inginer, economist, specialist │ │ │ │ │ │ │ ││ │IA │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Inginer, economist, gradul I │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Inginer, economist, gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Inginer, economist, debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Consilier juridic, IA │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│Gradul I │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; I │ SSD │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; II │ SSD │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; III │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18│Referent, subinginer, conductor │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhitect, arhivar, tehnician- │ │ │ │ │ │ │ ││ │economist; debutant │ SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; IA │ M │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; I │ M │1686│1812│1903│1998│2048│2099│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21│II │ M │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22│debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘B. Unități de informatică din unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Funcții de execuție pe grade │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; IA │ S │2827│3039│3191│3351│3434│3520│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │I │ S │2317│2491│2615│2746│2815│2885│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Informatician, conductor tehnic;│ │ │ │ │ │ │ ││ │I │ SSD │2176│2339│2456│2579│2643│2710│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │II │ SSD │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │III │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │debutant │ SSD │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Funcții de execuție pe trepte│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Analist (programator) ajutor IA │ M │2004│2154│2262│2375│2434│2495│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Analist (programator) ajutor I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Operator, controlor date; I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15│III │ M │1590│1709│1795│1884│1932│1980│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16│debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘C. Alte funcții comune din unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; IA │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; I │ M; G │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Secretar │ M; G │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Secretar debutant │ M; G │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Administrator I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Administrator II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Șef depozit I │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Șef depozit II │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Casier, magaziner, funcționar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar │ M; G │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Casier, magaziner, funcționar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar; I │ M; G │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Casier, magaziner, funcționar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar, debutant │ M; G │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Șef formație pază/pompieri │ │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Șef formație muncitori │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Portar, paznic, pompier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │manipulant bunuri, curier │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Maistru I │ │1705│1833│1925│2021│2071│2123│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Maistru I │ │1560│1677│1761│1849│1895│1942│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Șofer I │ │1848│1987│2086│2190│2245│2301│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Șofer II │ │1779│1912│2008│2108│2161│2215│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Muncitor calificat I │ │1510│1623│1704│1790│1834│1880│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Muncitor calificat II │ │1448│1557│1634│1716│1759│1803│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Muncitor calificat III │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22 │Muncitor calificat IV │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23 │Muncitor necalificat │ │1250│1344│1411│1481│1519│1556│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘D. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Auditor I │ S │2809│3020│3171│3329│3412│3498│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Auditor II │ S │2305│2478│2602│2732│2800│2870│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul I │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul II │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, gradul III │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Consilier, expert, referent de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, debutant │ S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Inginer, economist, specialist, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul IA │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Inginer, economist, gradul I │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Inginer, economist, gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Inginer, economist, debutant │ S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Consilier juridic, gradul IA │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12│Consilier juridic, gradul I │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13│Consilier juridic, gradul II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14│Consilier juridic, debutant │ S │1660│1785│1874│1967│2017│2067│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; IA │ │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 22│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; I │ M │1686│1812│1903│1998│2048│2099│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 23│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; II │ M │1568│1686│1770│1858│1905│1952│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 24│Tehnician, merceolog, contabil, │ │ │ │ │ │ │ ││ │referent; debutant │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘E. Unități de informatică din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┴──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │a) Funcții de execuție pe grade │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┬──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; IA │ S │2686│2887│3032│3183│3263│3345│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; I │ S │2201│2366│2484│2609│2674│2741│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; II │ S │1827│1964│2062│2165│2219│2275│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Analist, programator, inginer de│ │ │ │ │ │ │ ││ │sistem; debutant │ S │1675│1801│1891│1985│2035│2086│├────┼────────────────────────────────┴──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │b) Funcții de execuție pe trepte │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┬──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Analist (programator) ajutor IA │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Analist (programator) ajutor I │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Analist (programator) ajutor II │ M │1513│1626│1708│1793│1838│1884│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Operator, controlor date; I │ M │1742│1873│1966│2065│2116│2169│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Operator, controlor date; II │ M │1590│1709│1795│1884│1932│1980│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10│Operator, controlor date; III │ M │1410│1516│1592│1671│1713│1756│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11│Operator, controlor date; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ M │1350│1451│1524│1600│1640│1681│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘F. Alte funcții comune din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice┌────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția │ Nivelul │ Salarii de bază ││crt.│ │ studiilor│ - lei - ││ │ │ ├─────────────────────────────┤│ │ │ │ Gradația │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; IA │ M │1540│1656│1738│1825│1871│1918│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2 │Stenodactilograf, secretar- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf, dactilograf; I │ M; G │1410│1516│1592│1671│1713│1756│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3 │Secretar │ M; G │1390│1494│1569│1647│1689│1731│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4 │Secretar debutant │ M; G │1250│1344│1411│1481│1519│1556│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5 │Administrator I │ M │1710│1838│1930│2027│2077│2129│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6 │Administrator II │ M │1600│1720│1806│1896│1944│1992│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7 │Șef depozit I │ M │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8 │Șef depozit II │ M │1530│1645│1727│1813│1859│1905│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9 │Casier, magaziner, funcționar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │arhivar │ M; G │1390│1494│1569│1647│1689│1731│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 10 │Șef formație pază/pompieri │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 11 │Șef formație muncitori │ │1640│1763│1851│1944│1992│2042│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 12 │Portar, paznic, pompier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │manipulant bunuri, curier │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 13 │Maistru I │ │1590│1709│1795│1884│1932│1980│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 14 │Maistru II │ │1500│1613│1693│1778│1822│1868│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 15 │Șofer I │ │1530│1645│1727│1813│1859│1905│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 16 │Șofer II │ │1500│1613│1693│1778│1822│1868│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 17 │Muncitor calificat I │ │1570│1688│1772│1861│1907│1955│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 18 │Muncitor calificat II │ │1400│1505│1580│1659│1701│1743│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 19 │Muncitor calificat III │ │1380│1484│1558│1636│1676│1718│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 20 │Muncitor calificat IV │ │1344│1445│1517│1593│1633│1674│├────┼────────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 21 │Muncitor necalificat │ │1250│1344│1411│1481│1519│1556│└────┴────────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
  (la 24-12-2016, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 21 decembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
   +  Capitolul I Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Rector*) │ S │ 7662 │ 8819 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Prorector*) │ S │ 7044 │ 8105 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Decan*) │ S │ 6474 │ 7662 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Prodecan*) │ S │ 6120 │ 7450 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director de departament │ S │ 6120 │ 7450 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Director general administrativ al universității*) │ S │ 6474 │ 7662 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Director general adjunct administrativ al │ │ │ ││ │universității**) │ S │ 5782 │ 6471 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  **) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Inspector școlar general*) │ S │ 5727 │ 5999 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Inspector școlar general adjunct*) │ S │ 5363 │ 5616 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 5363 │ 5616 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) │ S │ 4989 │ 5151 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel │ │ │ ││ │maxim**) │ S │ 4616 │ 4838 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Inspector școlar*) │ S │ 4808 │ 5030 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  **) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ Învățământ superior │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ 1 │Director, contabil-șef │ S │ 5466 │ 6471 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar-șef universitate │ S │ 5024 │ 6471 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Secretar-șef facultate*) │ S │ 3723 │ 4058 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Șef serviciu*) │ S │ 3887 │ 4423 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Șef birou*) │ S │ 3417 │ 3566 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤│ Învățământ preuniversitar**) │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ 1 │Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ S │ 3818 │ 4009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim │ S │ 3222 │ 3384 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ M │ 2656 │ 2793 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim │ M │ 2409 │ 2531 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.
  **) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  4. Salarii de bază învățământ universitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Salariul de bază ││Nr. │ Funcția*) │ Nivelul │ Vechimea în │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ învățământ/ │ Gradația ││ │ │ │ cercetare ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 6935││ │cercetător științific I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6453││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 5999││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 5575││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5255││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4783│ 4903││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4305│ 4413│ 4523││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 2991│ 3141│ 3298│ 3380│ 3465│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Conferențiar universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 4475││ │cercetător științific II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4394││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4141││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 4014││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3806││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3520│ 3608││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3140│ 3219│ 3299││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2599│ 2729│ 2797│ 2867││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2460│ 2583│ 2712│ 2780│ 2849│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Șef lucrări (lector │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar) │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3313││ │cercetător științific III ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3177││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2988││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2928││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2784│ 2854││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2661│ 2728│ 2796││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2525│ 2651│ 2718│ 2785││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2386│ 2505│ 2631│ 2696│ 2764│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Asistent universitar/ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2762││ │cercetător științific ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2743││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2724││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2705││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2620│ 2686││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2537│ 2600│ 2665││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2398│ 2518│ 2581│ 2645││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2265│ 2378│ 2497│ 2560│ 2624││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ până la 3 ani │ 2095│ 2252│ 2365│ 2483│ 2545│ 2609│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ NOTĂ: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar. Notă
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția didactică și │ Nivelul │ Vechimea în │ ││crt.│ gradul didactic*) │studiilor│ învățământ │ ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic I │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 3608││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3436││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3267││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3188││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 3052││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2896│ 2968││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2651│ 2717│ 2785││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2536│ 2599│ 2664││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2231│ 2343│ 2401│ 2461││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1896│ 2038│ 2140│ 2247│ 2303│ 2361│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic II │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2938││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2822││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2612││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2486││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2358│ 2417││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2212│ 2267│ 2324││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2202│ 2257│ 2313││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2076│ 2180│ 2234│ 2290││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic definitiv │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2793││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2677││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2560││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2437││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2367││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2227│ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2082│ 2134│ 2187││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2061│ 2113│ 2165││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1944│ 2041│ 2092│ 2145││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1707│ 1835│ 1927│ 2023│ 2074│ 2126│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ S │ până la 1 an │ 1687│ 1814│ 1904│ 1999│ 2049│ 2101│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic I │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2984││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2831││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2591││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2444││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2323│ 2381││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2174│ 2228│ 2284││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2108│ 2161│ 2215││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1899│ 1994│ 2044│ 2095│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic II │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2755││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2645││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2524││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2405││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2294││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2156│ 2210││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1884│ 1978│ 2028│ 2078││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1656│ 1780│ 1869│ 1963│ 2012│ 2062│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic definitiv │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2493││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2353││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2323││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2175││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2153││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2081│ 2133││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1869│ 1962│ 2012│ 2062││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ SSD │ până la 1 an │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.│Institutor studii superioare│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lungă durată grad didactic I│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2944││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2796││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2659││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2553││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2405││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2287│ 2344││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2137│ 2190│ 2245││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2046│ 2097│ 2150││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1863│ 1956│ 2005│ 2055│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2617││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2510││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2389││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2173││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2086│ 2138││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1970│ 2019│ 2070││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1959│ 2008│ 2058││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1856│ 1949│ 1998│ 2047││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2444││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2321││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2203││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2119││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1984│ 2034││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1883│ 1930│ 1978││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1783│ 1872│ 1919│ 1967││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12.│Institutor studii superioare│ S │ până la 1 an │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ │lungă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2871││ │scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2720││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2614││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2478││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2342││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2211│ 2266││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2048│ 2099│ 2152││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1993│ 2043│ 2094││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1749│ 1836│ 1882│ 1929│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2525││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2422││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2192││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1996│ 2046││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1855│ 1901│ 1949││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1535│ 1650│ 1733│ 1819│ 1865│ 1911│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2384││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2343││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2151││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2058││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1938│ 1986││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1833│ 1879│ 1926││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1734│ 1821│ 1866│ 1913││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1525│ 1639│ 1721│ 1807│ 1853│ 1899│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16.│Institutor studii superioare│ SSD │ până la 1 an │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ │scurtă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17.│Învățător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2889││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2774││ │didactic I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2649││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2507││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2376││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2119│ 2172││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1988│ 2038│ 2089││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1808│ 1898│ 1946│ 1995│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18.│Învățător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2437││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2307││ │didactic II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2202││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2114││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1970│ 2019││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1899│ 1946│ 1995││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1798│ 1888│ 1935│ 1983││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19.│Învățător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2288││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2185││ │didactic definitiv ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2066││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1990││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1962││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1900│ 1948││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1823│ 1869│ 1915││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1813│ 1858│ 1905││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1717│ 1803│ 1848│ 1894││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20.│Învățător, educatoare, │ M │ până la 1 an │ 1495│ 1607│ 1687│ 1772│ 1816│ 1862││ │maistru-instructor; (cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21.│Profesor, învățător, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 1980││ │educatoare, educator, ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │maistru-instructor; (cu │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 1959││ │studii de nivel liceal, fără├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │pregătire de specialitate) │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 1939││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1920││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1853│ 1899││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1798│ 1843│ 1889││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1778│ 1822│ 1868││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1677│ 1761│ 1805│ 1850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ până la 1 an │ 1465│ 1575│ 1654│ 1736│ 1780│ 1824│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salarii de bază ││crt.│ Funcția, gradul sau treapta profesională │studi-│ - lei - ││ │ │ ilor │ Gradația │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ Funcții de execuție │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Administrator financiar, economist, referent, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic și contabil grad I │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II │ S │ 1919│ 2063│ 2166│ 2274│ 2331│ 2390││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III │ S │ 1818│ 1954│ 2052│ 2155│ 2209│ 2264││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Informatician gradul IA │ S │ 2324│ 2498│ 2623│ 2754│ 2823│ 2894││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 2161│ 2323│ 2439│ 2561│ 2625│ 2691││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 2060│ 2215│ 2325│ 2441│ 2503│ 2565││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3.│Secretar instituție unitate de învățământ I*) │ S │ 2255│ 2424│ 2545│ 2673│ 2739│ 2808││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II*) │ S │ 2151│ 2312│ 2428│ 2549│ 2613│ 2678││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III*) │ S │ 1672│ 1797│ 1887│ 1982│ 2031│ 2082││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Pedagog școlar, laborant; IA │ S │ 1999│ 2149│ 2256│ 2369│ 2428│ 2489││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ S │ 1802│ 1937│ 2034│ 2136│ 2189│ 2244││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ S │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5.│Instructor-animator, corepetitor; instructor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │educație extrașcolară gradul I │ S │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6.│Administrator patrimoniu grad I**) │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II**) │ S │ 1832│ 1969│ 2068│ 2171│ 2226│ 2281││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III**) │ S │ 1689│ 1816│ 1906│ 2002│ 2052│ 2103││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7.│Administrator financiar, economist, referent și │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil grad I │ SSD │ 1768│ 1901│ 1996│ 2095│ 2148│ 2201││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II │ SSD │ 1651│ 1775│ 1864│ 1957│ 2006│ 2056││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8.│Informatician gradul I │ SSD │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1667│ 1792│ 1882│ 1976│ 2025│ 2076││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul III │ SSD │ 1505│ 1618│ 1699│ 1784│ 1828│ 1874││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9.│Secretar instituție unitate de învățământ I*) │ SSD │ 1889│ 2031│ 2132│ 2239│ 2295│ 2352││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II*) │ SSD │ 1687│ 1814│ 1904│ 1999│ 2049│ 2101││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III*) │ SSD │ 1533│ 1648│ 1730│ 1817│ 1862│ 1909││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10.│Pedagog școlar, laborant I │ SSD │ 1717│ 1846│ 1938│ 2035│ 2086│ 2138││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ SSD │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11.│Instructor-animator, corepetitor, instructor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │educație extrașcolară gradul I │ SSD │ 1480│ 1591│ 1671│ 1754│ 1798│ 1843││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12.│Administrator patrimoniu grad I**) │ SSD │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad II**) │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad III**) │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13.│Administrator financiar, economist,referent și │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil grad I │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta II │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta III │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 14.│Informatician IA │ PL/M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ PL/M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 15.│Secretar IA*) │ M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I*) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II*) │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ III*) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant*) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 16.│Pedagog școlar IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 17.│Instructor-animator, instructor educație │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrașcolară IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 18.│Corepetitor I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 19.│Șef atelier-școală, tehnician, administrator │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniu treapta I**) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta II**) │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ treapta III**) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant**) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 20.│Laborant I │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 21.│Instructor, model I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 22.│Mediator școlar I │ M/G │ 1394│ 1499│ 1573│ 1652│ 1693│ 1736││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M/G │ 1384│ 1488│ 1562│ 1640│ 1681│ 1723││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 23.│Îngrijitor grupă învățământ preșcolar │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 24.│Supraveghetor noapte I │ G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 25.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA -│ │ │ │ │ │ │ ││ │din instituții de învățământ superior și │ │ │ │ │ │ │ ││ │biblioteci centrale universitare │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ S │ 2101│ 2259│ 2372│ 2490│ 2552│ 2616││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ S │ 2021│ 2173│ 2281│ 2395│ 2455│ 2517││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ S │ 1.540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 26.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ SSD │ 1825│ 1962│ 2060│ 2163│ 2217│ 2272││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ SSD │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 27.│Bibliotecar, documentarist, redactor IA │ PL/M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor I │ PL/M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor II │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 28.│Mânuitor carte │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 29.│Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 2563│ 2755│ 2893│ 3038│ 3114│ 3191││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; I │ S │ 2294│ 2466│ 2589│ 2719│ 2787│ 2856││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; II │ S │ 2057│ 2211│ 2322│ 2438│ 2499│ 2561││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; deb. │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 30.│Analist (programator) ajutor; IA │ M │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; I │ M │ 1467│ 1577│ 1656│ 1739│ 1782│ 1827││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Analist (programator) ajutor; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 31.│Operator, controlor date; I │ M │ 1491│ 1603│ 1683│ 1767│ 1811│ 1857││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Operator, controlor date; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 32.│Inginer gradul IA │ S │ 2005│ 2155│ 2263│ 2376│ 2436│ 2497││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul I │ S │ 1882│ 2023│ 2124│ 2231│ 2286│ 2343││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul II │ S │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer gradul debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 33.│Subinginer gradul I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer gradul II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Subinginer debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 34.│Biolog, biochimist, chimist, fizician principal │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist│ S │ 2079│ 2235│ 2347│ 2464│ 2526│ 2589││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1734│ 1864│ 1957│ 2055│ 2106│ 2159││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 35.│Inginer agronom, zootehnist, pedolog I │ S │ 1953│ 2099│ 2204│ 2315│ 2373│ 2432││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog II │ S │ 1711│ 1839│ 1931│ 2028│ 2079│ 2131││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 36.│Psiholog, sociolog principal │ S │ 2144│ 2305│ 2420│ 2541│ 2605│ 2670││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog │ S │ 1910│ 2053│ 2156│ 2264│ 2320│ 2378││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Psiholog, sociolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 37.│Asistent de cercetare științifică │ S │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent de cercetare științifică stagiar │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 38.│Asistent I │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent stagiar │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 39.│Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic I │ S │ 2639│ 2837│ 2979│ 3128│ 3206│ 3286││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic II │ S │ 2415│ 2596│ 2726│ 2862│ 2934│ 3007││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic III │ S │ 2246│ 2414│ 2535│ 2662│ 2728│ 2797││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │consultant artistic debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 40.│Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine sunet I │ S │ 2360│ 2537│ 2664│ 2797│ 2867│ 2939││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet II │ S │ 2233│ 2400│ 2520│ 2647│ 2713│ 2781││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet III │ S │ 1970│ 2118│ 2224│ 2335│ 2393│ 2453││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ ││ │literar muzical), operator imagine, sunet │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 41.│Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I │ S │ 2457│ 2641│ 2773│ 2912│ 2985│ 3059││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II│ S │ 2050│ 2204│ 2314│ 2430│ 2490│ 2553││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. │ │ │ │ │ │ │ ││ │cor; III │ S │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 42.│Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; I │ - │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; II │ - │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii balet; debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 43.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine II │ S │ 1795│ 1930│ 2026│ 2127│ 2181│ 2235││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 44.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine I │ - │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine II │ - │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ ││ │imagine, editor imagine debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 45.│Regizor scenă (culise) I │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Regizor scenă (culise) debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 46.│Secretar tehnic de redacție, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacție, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic II │ S │ 1840│ 1978│ 2077│ 2181│ 2235│ 2291││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacție, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic III │ S │ 1780│ 1914│ 2009│ 2110│ 2162│ 2216││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar tehnic de redacție, traducător, │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnoredactor, corector, desenator artistic │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 47.│Redactor I │ SSD │ 1739│ 1869│ 1963│ 2061│ 2113│ 2165││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor II │ SSD │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 48.│Secretar de redacție, tehnoredactor IA │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacție, tehnoredactor I │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacție, tehnoredactor II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar de redacție, tehnoredactor debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 49.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf IA │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf I │ S │ 1864│ 2004│ 2104│ 2209│ 2264│ 2321││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf II │ S │ 1693│ 1820│ 1911│ 2007│ 2057│ 2108││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 50.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bibliograf III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 51.│Conservator, restaurator, custode sala I │ M │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1813│ 1858││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala II │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Conservator, restaurator, custode sala debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 52.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal) │ S │ 1658│ 1782│ 1871│ 1965│ 2014│ 2065││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialist) │ S │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul III - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │practicant) │ S │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 53.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal) │ SSD │ 1454│ 1563│ 1641│ 1723│ 1766│ 1811││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 54.│Asistent social I - (asistent social principal) │ PL/M │ 1403│ 1508│ 1584│ 1663│ 1704│ 1747││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Asistent social debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 55.│Antrenor maestru (categoria I) │ - │ 2192│ 2356│ 2474│ 2598│ 2663│ 2729││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor senior (categoria a II-a) │ - │ 1843│ 1981│ 2080│ 2184│ 2239│ 2295││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor (categoria a III-a și a IV-a) │ - │ 1744│ 1875│ 1969│ 2067│ 2119│ 2172││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Antrenor asistent (categoria a V-a și debutant) │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 56.│Medic veterinar I │ S │ 2297│ 2469│ 2593│ 2722│ 2790│ 2860││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar II │ S │ 1952│ 2098│ 2203│ 2313│ 2371│ 2431││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar III │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Medic veterinar debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 57.│Tehnician IA***) │ M │ 1478│ 1589│ 1668│ 1752│ 1795│ 1840│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 58.│Căpitan │ S │ 1637│ 1760│ 1848│ 1940│ 1989│ 2038│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 59.│Căpitan │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 60.│Șef mecanic │ S │ 1637│ 1760│ 1848│ 1940│ 1989│ 2038│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 61.│Șef mecanic │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 62.│Ofițer de punte, ofițer mecanic, ofițer │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrician │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 63.│Ofițer de punte, ofițer mecanic, ofițer │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrician │ M │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 64.│Șef timonier, șef echipaj │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 65.│Șef timonier, șef echipaj │ M │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ Notă
  *) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.
  **) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.
  7. Funcții auxiliare comune specifice învățământului*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salarii de bază ││crt.│ Funcția │studi-│ - lei - ││ │ │ ilor │ Gradația │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ Funcții de execuție │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Muncitor calificat │ M; G │ 1390│ 1494│ 1569│ 1647│ 1730│ 1816│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Portar, paznic, îngrijitor, pompier, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă │ M; G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1705│ 1790│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Muncitor necalificat │ M; G │ 1350│ 1451│ 1524│ 1600│ 1680│ 1764│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
  (la 24-12-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 21 decembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 2^1 (Anexa nr. 2^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)A. Învățământ preuniversitara.1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Inspector școlar general*) │ S │ 5564 │ 5700 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Inspector școlar general adjunct*) │ S │ 5208 │ 5335 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 5208 │ 5335 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) │ S │ 4522 │ 4603 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel │ │ │ ││ │maxim**) │ S │ 4185 │ 4296 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Inspector școlar*) │ S │ 4669 │ 4780 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  **) Categoriile de unități din învățământul preuniversitar de stat și nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct sunt prevăzute la lit. D.
  a.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul preuniversitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Funcția didactică și │ Nivelul │ Vechimea în │ Salarii de bază ││crt.│ gradul didactic*) │studiilor│ învățământ │ - lei - ││ │ │ │ │ Gradația ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor studii superioare │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 3548││ │de lungă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3379││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3213││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3097││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2965││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2759│ 2850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2553│ 2640│ 2728││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2448│ 2531│ 2615││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2108│ 2209│ 2284│ 2359││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1842│ 1958│ 2054│ 2152│ 2225│ 2298│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Profesor studii superioare │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2924││ │de lungă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2808││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2687││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2597││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2471││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2300│ 2376││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2139│ 2212│ 2285││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2113│ 2185│ 2257││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1989│ 2084│ 2154│ 2226││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1749│ 1859│ 1950│ 2043│ 2112│ 2182│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Profesor studii superioare │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2779││ │de lungă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2664││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2548││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2425││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2356││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2160│ 2231││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2015│ 2084│ 2152││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1991│ 2059│ 2127││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1882│ 1972│ 2038│ 2106││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1655│ 1759│ 1845│ 1933│ 1998│ 2065│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Profesor studii superioare │ S │ până la 1 an │ 1645│ 1749│ 1834│ 1922│ 1987│ 2053││ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │didactic debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2969││ │de scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2817││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2637││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2578││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2432││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2263│ 2339││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2117│ 2189│ 2262││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2044│ 2114│ 2184││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1824│ 1911│ 1976│ 2041│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2742││ │de scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2632││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2512││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2393││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2101│ 2170││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1964│ 2031│ 2098││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1911│ 1976│ 2041││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1812│ 1898│ 1963│ 2027││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1593│ 1693│ 1776│ 1861│ 1924│ 1987│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.│Profesor studii superioare │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2481││ │de scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2336││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2274││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2154││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2104││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1997│ 2063││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1902│ 1966│ 2031││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1878│ 1942│ 2006││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1782│ 1866│ 1929│ 1994││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1582│ 1681│ 1764│ 1848│ 1910│ 1974│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.│Profesor studii superioare │ SSD │ până la 1 an │ 1565│ 1664│ 1745│ 1829│ 1891│ 1953││ │de scurtă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2930││ │lungă durată grad didactic I├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2782││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2646││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2541││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2393││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2228│ 2302││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2080│ 2151│ 2223││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1997│ 2065│ 2133││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1795│ 1881│ 1945│ 2009│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2604││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2498││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2377││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2272││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2162││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2032│ 2100││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1892│ 1956│ 2021││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1873│ 1937│ 2001││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1768│ 1851│ 1914│ 1978││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1569│ 1668│ 1750│ 1833│ 1895│ 1958│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2432││ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2310││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2192││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2109││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2071││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1932│ 1997││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1835│ 1897│ 1960││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1808│ 1869│ 1931││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1688│ 1769│ 1828│ 1888││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 1-6 ani │ 1499│ 1594│ 1671│ 1752│ 1810│ 1870│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12.│Institutor studii superioare│ S │ până la 1 an │ 1476│ 1569│ 1646│ 1725│ 1783│ 1842││ │lungă durată debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2857││ │scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2707││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2601││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2466││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2331││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2156│ 2228││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1994│ 2062│ 2130││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1940│ 2006│ 2072││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1706│ 1788│ 1849│ 1910│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2513││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2410││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2272││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2181││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2071││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1944│ 2009││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1808│ 1870│ 1932││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1788│ 1849│ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1684│ 1764│ 1824│ 1885││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1495│ 1590│ 1667│ 1747│ 1806│ 1866│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2356││ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2283││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2141││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2048││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2025││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1888│ 1951││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1788│ 1849│ 1910││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1769│ 1830│ 1890││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1654│ 1733│ 1792│ 1850││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1469│ 1562│ 1638│ 1716│ 1774│ 1832│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16.│Institutor studii superioare│ SSD │ până la 1 an │ 1439│ 1530│ 1605│ 1682│ 1739│ 1796││ │scurtă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17.│Învățător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2807││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2695││ │didactic I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2574││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2436││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2308││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2067│ 2135││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1937│ 2003│ 2070││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1856│ 1920│ 1933││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1712│ 1794│ 1854│ 1915│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18.│Învățător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2425││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2296││ │didactic II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2191││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2104││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2003││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1908│ 1972││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1821│ 1882│ 1945││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1805│ 1866│ 1928││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1704│ 1786│ 1846│ 1907││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1499│ 1593│ 1671│ 1751│ 1810│ 1870│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19.│Învățător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2277││ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2174││ │didactic definitiv ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2056││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1980││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1953││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1851│ 1912││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1754│ 1813│ 1873││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1738│ 1797│ 1856││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1632│ 1710│ 1769│ 1826││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1449│ 1541│ 1616│ 1693│ 1751│ 1808│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20.│Învățător, educatoare, │ M │ până la 1 an │ 1428│ 1518│ 1592│ 1668│ 1725│ 1781││ │maistru-instructor; (cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21.│Profesor, învățător, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 1843││ │educatoare, educator, ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │maistru-instructor; (cu │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 1824││ │studii de nivel liceal, fără├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │pregătire de specialitate) │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 1807││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1788││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1777││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1707│ 1763││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1640│ 1695│ 1750││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1622│ 1677│ 1732││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1533│ 1607│ 1661│ 1715││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ 1-6 ani │ 1363│ 1449│ 1520│ 1593│ 1646│ 1699││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ M │ până la 1 an │ 1358│ 1438│ 1508│ 1581│ 1633│ 1687│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  B. Învățământul superior/universitarb.1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul superior/universitar*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐│ │ │ │ Salarii de bază ││ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├──────────┬──────────┤│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Rector*) │ S │ 7302 │ 8405 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Prorector*) │ S │ 6636 │ 7636 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Decan*) │ S │ 6149 │ 7278 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Prodecan*) │ S │ 5778 │ 7034 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Director de departament*) │ S │ 5778 │ 7034 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Director general administrativ al universității*) │ S │ 6149 │ 7278 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Director general adjunct administrativ al │ │ │ ││ │universității**) │ S │ 5642 │ 6315 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.
  b.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul superior/universitar*Font 8*┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Salarii de bază ││Nr. │ Funcția*) │ Nivelul │ Vechimea în │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ învățământ/ │ Gradația ││ │ │ │ cercetare ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Profesor universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 6901││ │cercetător științific I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6421││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 5970││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 5549││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5230││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4760│ 4919││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4284│ 4431│ 4579││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 3127│ 3280│ 3436│ 3556│ 3675│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.│Conferențiar universitar/ │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 4348││ │cercetător științific II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4269││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4024││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3901││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3698││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3420│ 3534││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3051│ 3155│ 3259││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2590│ 2714│ 2807│ 2901││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2437│ 2556│ 2678│ 2769│ 2862│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Șef lucrări (lector │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3292││ │universitar)/cercetător ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │științific III │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3157││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2963││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2904││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2760│ 2852││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2619│ 2708│ 2798││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2483│ 2602│ 2691│ 2780││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2340│ 2454│ 2572│ 2659│ 2747│├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Asistent universitar/ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2715││ │cercetător științific ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2699││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2683││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2667││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2565│ 2650││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2467│ 2551│ 2636││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2254│ 2362│ 2441│ 2522││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2121│ 2225│ 2332│ 2410│ 2489││ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ S │ până la 3 ani │ 1974│ 2100│ 2202│ 2307│ 2385│ 2463│└────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă
  *) Funcțiile se ocupă potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  C. Funcții didactice auxiliare din învățământul superior/universitar și preuniversitarc.1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământ*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Învățământ superior/universitar*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Director, contabil-șef (administrator financiar) al │ │ │ ││ │universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) │ S │ 5492│ 6147│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Director, contabil-șef (administrator financiar) al │ │ │ ││ │universității cu un nr. mai mic de 10.000 de │ │ │ ││ │studenți*) │ S │ 5292│ 5924│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Secretar-șef al universității cu cel puțin 10.000 │ │ │ ││ │de studenți*) │ S │ 5492│ 6147│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Secretar-șef al universității cu un nr. mai mic de │ │ │ ││ │10.000 de studenți*) │ S │ 4864│ 5292│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Secretar-șef facultate*) │ S │ 3536│ 3855│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3697│ 4207│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3227│ 3350│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Învățământ preuniversitar**) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ S │ 3.777│ 3.903│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim │ S │ 3.206│ 3.295│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ ││ │maxim │ M │ 2.716│ 2.754│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim │ M │ 2.394│ 2.463│└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ Notă
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.
  **) Categoriile de unități din învățământul preuniversitar de stat și nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere sunt prevăzute la lit. D.
  c.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ Salarii de bază ││Nr. │ Funcția, gradul sau treapta profesională │ Nivelul │ - lei - ││crt.│ │studiilor│ Gradația │├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ Funcții de execuție │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1│Administrator financiar, economist, referent,│ │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic și contabil grad I*) │ S │ 2225│ 2365│ 2481│ 2599│ 2687│ 2776││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II*) │ S │ 1824│ 1939│ 2034│ 2131│ 2203│ 2275││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III*) │ S │ 1705│ 1813│ 1902│ 1993│ 2060│ 2127││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant*) │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2│Informatician gradul I A │ S │ 2258│ 2400│ 2517│ 2637│ 2726│ 2817││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul I │ S │ 2144│ 2278│ 2389│ 2503│ 2588│ 2675││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ S │ 2045│ 2173│ 2279│ 2387│ 2469│ 2551││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3│Secretar instituție unitate de │ │ │ │ │ │ │ ││ │învățământ I**) │ S │ 2191│ 2328│ 2442│ 2559│ 2645│ 2733││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II**) │ S │ 2090│ 2221│ 2330│ 2441│ 2524│ 2607││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III*) │ S │ 1624│ 1726│ 1811│ 1897│ 1961│ 2026││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant**) │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4│Pedagog școlar, laborant; IA │ S │ 1942│ 2064│ 2165│ 2269│ 2345│ 2423││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ S │ 1751│ 1861│ 1952│ 2045│ 2114│ 2184││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ S │ 1591│ 1691│ 1774│ 1859│ 1922│ 1985││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5│Instructor-animator, corepetitor; instructor │ │ │ │ │ │ │ ││ │de educație extrașcolară gradul I │ S │ 1563│ 1662│ 1743│ 1826│ 1888│ 1950││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ S │ 1437│ 1529│ 1603│ 1680│ 1736│ 1793││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6│Administrator patrimoniu grad I***) │ S │ 2225│ 2365│ 2480│ 2599│ 2687│ 2775││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II***) │ S │ 1780│ 1892│ 1985│ 2079│ 2150│ 2221││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III***) │ S │ 1641│ 1744│ 1829│ 1917│ 1981│ 2047││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant***) │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7│Administrator financiar, economist, referent │ │ │ │ │ │ │ ││ │și contabil grad I *) │ SSD │ 1735│ 1844│ 1934│ 2026│ 2095│ 2164││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II*) │ SSD │ 1613│ 1714│ 1798│ 1884│ 1948│ 2012││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III*) │ SSD │ 1433│ 1523│ 1597│ 1674│ 1730│ 1788││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant*) │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8│Informatician gradul I │ SSD │ 1814│ 1928│ 2022│ 2119│ 2191│ 2263││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ SSD │ 1642│ 1745│ 1830│ 1917│ 1982│ 2048││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul III │ SSD │ 1462│ 1554│ 1630│ 1708│ 1766│ 1824││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9│Secretar instituție unitate de │ │ │ │ │ │ │ ││ │învățământ I**) │ SSD │ 1869│ 1986│ 2083│ 2182│ 2257│ 2331││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II**) │ SSD │ 1670│ 1775│ 1861│ 1950│ 2017│ 2084││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III**) │ SSD │ 1490│ 1583│ 1661│ 1740│ 1799│ 1859││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant**) │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10│Pedagog școlar, laborant I │ SSD │ 1694│ 1800│ 1888│ 1978│ 2045│ 2113││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ SSD │ 1577│ 1676│ 1758│ 1842│ 1905│ 1968││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III │ SSD │ 1405│ 1493│ 1566│ 1641│ 1696│ 1752││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 11│Instructor-animator, corepetitor, instructor │ │ │ │ │ │ │ ││ │de educație extrașcolară gradul I │ SSD │ 1439│ 1529│ 1604│ 1681│ 1737│ 1795││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │gradul II │ SSD │ 1364│ 1450│ 1521│ 1594│ 1647│ 1701││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 12│Administrator patrimoniu grad I***) │ SSD │ 1411│ 1500│ 1573│ 1648│ 1704│ 1760││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad II***) │ SSD │ 1364│ 1450│ 1521│ 1594│ 1647│ 1701││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │grad III***) │ SSD │ 1359│ 1445│ 1516│ 1588│ 1641│ 1695││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant***) │ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 13│Administrator financiar, economist, referent │ │ │ │ │ │ │ ││ │și contabil treapta I *) │ M │ 1486│ 1580│ 1657│ 1736│ 1794│ 1854││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta II*) │ M │ 1402│ 1490│ 1563│ 1638│ 1693│ 1750││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta III*) │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant*) │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 14│Informatician I A │ PL/M │ 1602│ 1702│ 1785│ 1870│ 1934│ 1998││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ PL/M │ 1481│ 1574│ 1651│ 1730│ 1788│ 1847││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ PL/M │ 1346│ 1431│ 1500│ 1572│ 1625│ 1679││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III │ PL/M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ PL/M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 15│Secretar instituție unitate de învățământ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IA**) │ M │ 1602│ 1702│ 1785│ 1870│ 1934│ 1998││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I**) │ M │ 1481│ 1574│ 1651│ 1730│ 1788│ 1847││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II**) │ M │ 1346│ 1431│ 1500│ 1572│ 1625│ 1679││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │III**) │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant**) │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 16│Pedagog școlar IA │ M │ 1341│ 1426│ 1496│ 1567│ 1620│ 1673││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 17│Instructor-animator, instructor educație │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrașcolară IA │ M │ 1341│ 1426│ 1496│ 1567│ 1620│ 1673││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 18│Corepetitor I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 19│Șef atelier-școală, tehnician, administrator │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniu treapta I***) │ M │ 1486│ 1580│ 1657│ 1736│ 1794│ 1854││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta II***) │ M │ 1402│ 1490│ 1563│ 1638│ 1693│ 1750││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │treapta III***) │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant***) │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 20│Laborant I │ PL/M │ 1355│ 1440│ 1510│ 1583│ 1636│ 1690││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ PL/M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ PL/M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 21│Instructor, model I │ M │ 1339│ 1423│ 1493│ 1564│ 1617│ 1670││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M │ 1334│ 1418│ 1487│ 1558│ 1611│ 1664││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M │ 1329│ 1381│ 1418│ 1457│ 1478│ 1499│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 22│Mediator școlar I │ M/G │ 1331│ 1415│ 1484│ 1555│ 1608│ 1661││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ M/G │ 1326│ 1410│ 1479│ 1549│ 1602│ 1654││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M/G │ 1321│ 1373│ 1410│ 1448│ 1469│ 1490│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 23│Îngrijitor grupă învățământ preșcolar │ M/G │ 1321│ 1373│ 1410│ 1448│ 1469│ 1490││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │debutant │ M/G │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 24│Supraveghetor noapte I │ G │ 1321│ 1373│ 1410│ 1448│ 1469│ 1490││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │II │ G │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 25│Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul IA - din instituții de învățământ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior și biblioteci centrale universitare │ S │ 2107│ 2239│ 2348│ 2460│ 2544│ 2628││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I│ S │ 2087│ 2218│ 2326│ 2437│ 2519│ 2603││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul II │ S │ 2008│ 2134│ 2237│ 2344│ 2424│ 2505││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant│ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 26│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I│ SSD │ 1813│ 1926│ 2020│ 2117│ 2189│ 2261││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul II │ SSD │ 1627│ 1729│ 1814│ 1900│ 1965│ 2030││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor │ │ │ │ │ │ │ ││ │gradul III │ SSD │ 1432│ 1521│ 1596│ 1672│ 1729│ 1786││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant│ SSD │ 1354│ 1408│ 1446│ 1487│ 1508│ 1530│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 27│Bibliotecar, documentarist, redactor IA │ PL/M │ 1555│ 1652│ 1733│ 1816│ 1878│ 1940││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor I │ PL/M │ 1418│ 1507│ 1581│ 1656│ 1713│ 1769││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor II │ PL/M │ 1354│ 1439│ 1509│ 1581│ 1635│ 1689││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant│ PL/M │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 28│Mânuitor carte │ M/G │ 1316│ 1399│ 1468│ 1538│ 1590│ 1642│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 29│Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 2477│ 2633│ 2761│ 2894│ 2991│ 3090││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; I │ S │ 2278│ 2421│ 2539│ 2660│ 2751│ 2842││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; II │ S │ 2019│ 2145│ 2250│ 2358│ 2438│ 2518││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Analist, programator, inginer sistem; deb. │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 30│Analist (programator) ajutor: IA │ M │ 1598│ 1698│ 1781│ 1866│ 1930│ 1994││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Analist (programator) ajutor; I │ M │ 1457│ 1548│ 1624│ 1701│ 1759│ 1818││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Analist (programator) ajutor; II │ M │ 1326│ 1409│ 1478│ 1549│ 1601│ 1654││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Analist (programator) ajutor; debutant │ M │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 31│Operator, controlor date; I │ M │ 1481│ 1574│ 1650│ 1729│ 1788│ 1848││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Operator, controlor date; II │ M │ 1418│ 1507│ 1581│ 1656│ 1713│ 1769││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Operator, controlor date; III │ M │ 1354│ 1439│ 1509│ 1581│ 1635│ 1689││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Operator, controlor date; debutant │ M │ 1316│ 1367│ 1404│ 1443│ 1463│ 1483│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 32│Inginer gradul IA │ S │ 1992│ 2116│ 2220│ 2326│ 2405│ 2485││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Inginer gradul I │ S │ 1869│ 1986│ 2083│ 2183│ 2257│ 2332││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Inginer gradul II │ S │ 1714│ 1821│ 1910│ 2001│ 2069│ 2138││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Inginer gradul debutant │ S │ 1404│ 1462│ 1503│ 1547│ 1570│ 1593│├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 33│Subinginer gradul I │ SSD │ 1714│ 1821│ 1910│ 2001│ 2069│ 2138││ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │Subinginer gradul II │ SSD │ 1586│ 1685│ 1767│ 1852│ 1915│ 1979││ ├───────