ORDIN nr. 1.022/2.562/2016privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE NR. 1.022 din 30 iunie 2016
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 2.562 din 7 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 12 iulie 2016  Având în vedere dispozițiile:– art. 5 alin. (4), art. 111, 112 și 113 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și ministrul justiției emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:a) 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i, prevăzut în anexa nr. 1;b) 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10, prevăzut în anexa nr. 3;b) 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11, prevăzut în anexa nr. 4;c) "Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de ....., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", prevăzut în anexa nr. 5;d) "Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", prevăzut în anexa nr. 6.(3) Formularele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) se modifică prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 7.(2) Se aprobă Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10, prevăzută în anexa nr. 8.(3) Se aprobă Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor menționate la art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală pentru reglementarea colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul justiției,
  Florin Aurel Moțiu,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile
  din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i
  I. Depunerea declarației1. Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.2. Declarația cuprinde informații privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.3. Formularul se utilizează de către notarii publici și pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.4. Formularul nu se completează pentru tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal care nu sunt supuse impozitului pe venit și pentru care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită prin studiul de piață.5. Termenul de depunere5.1. Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.5.2. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.5.3. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.6. Organul fiscal central competent6.1. Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.6.2. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.7. Modul de completare și depunere7.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML).7.2. Notarii publici au obligația depunerii declarației la organul fiscal central competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.7.3. Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației și cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secțiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" din formular.7.4. Formatul hârtie se listează în două exemplare:– originalul se depune la organul fiscal central competent, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declarației, fișierul XML atașat;– copia se păstrează de către notarul public.7.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.NOTĂ:În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, acestea se vor soluționa conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.II. Completarea declarației1. Perioada de raportare1.1. În rubrica "Semestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al perioadei de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).1.2. Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).2. Căsuța "Declarație rectificativă" se bifează ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie "X3. Secțiunea A "Date de identificare a notarului public"3.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal central competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția" din formular se înscrie "Împuternicit".În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".3.2. În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele notarului public.3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.4. Secțiunea B "Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia.Col. 1-5 se completează cumulat, pe beneficiari de venit și pe tranzacții.5. Secțiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"Coloanele 1-7 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.Coloanele 8-12 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.Coloanele 13-15 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.Col. 1 "Număr act notarial" - se înscrie numărul actului notarial, pentru fiecare tranzacție.Col. 2 "Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia" - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacție (vânzare-cumpărare, moștenire, donație etc.).Col. 3 "Taxele notariale aferente transferului" - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacție.Prin taxe notariale se înțelege tariful ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), tariful pentru obținerea extraselor, precum și alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăților imobiliare.Col. 4 "Valoarea stabilită în studiul de piață" - se înscrie suma reprezentând valoarea minimă stabilită prin studiul de piață, pentru fiecare tranzacție.ATENȚIE !Coloanele 4 și 7 se completează numai în situația în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici.Col. 5 "Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție.Col. 6 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție.Col. 7 "Notificare potrivit art. 111 alin. (4) din Legea nr. 227/2015" - se bifează pentru fiecare tranzacție, în situația în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale (col. 5) este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață (col. 4).Col. 8 "Nume, Prenume" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.Col. 9 "CNP/NIF" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Col. 10 "Cota %" - se înscrie cota (%) deținută de fiecare beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.Col. 11 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute.Col. 12 "Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.Col. 13 "Nume, Prenume/Denumire" - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.Col. 14 "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi:a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la donatar, iar în col. 13-15 cele referitoare la donator.În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la persoana căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar col. 13-15 nu se completează.Col. 15 "Cota %" - se înscrie cota (%) care revine fiecărui dobânditor, din proprietatea imobiliară, în urma transferului dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia. (la 04-07-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera a), Articolul 1 din ORDINUL nr. 1.886 din 27 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 04 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare
  din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10
  I. Depunerea declarației1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.În situația în care instanțele judecătorești nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârii judecătorești definitive și executorii, hotărârea și documentația prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declarația în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.2. Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăți imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declarație pentru fiecare transfer.3. În cazul în care proprietățile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deținute în coproprietate, declarația se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică.4. Termenul de depunere4.1. Declarația se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condițiile legii.4.2. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop.5. Organul fiscal central competentDeclarația se completează în două exemplare:– originalul se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii;– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.6. Modul de completare și depunere6.1. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind, corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației sale fiscale.6.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire.6.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.6.4. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.6.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).2. Căsuța "Declarație rectificativă" se bifează ori de câte ori persoana fizică constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie "X3. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"3.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.3.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.4. Secțiunea II "Date privind tranzacția imobiliară"4.1. Punctul 1 "Numele și prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entități cărora li se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia" - se completează numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, conform documentului de transfer.În situația în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, se completează pentru fiecare persoană, înscriinduse numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.Codul de identificare fiscală, potrivit legii, este:a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.4.2. Punctul 2 "Documentul de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia" - se înscriu numărul, data și emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.4.3. Punctul 3 "Adresa proprietății imobiliare înstrăinate" - se înscrie adresa completă a proprietății imobiliare înstrăinate.4.4. Punctul 4 "Cota de deținere" - se înscrie cota deținută de coproprietar, beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.5. Secțiunea III "Date privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" rd. 1 "Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare tranzacție.6. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului/ curatorului fiscal"6.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.6.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/ curatorului fiscal.6.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/ curatorului fiscal. (la 04-07-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Litera b), Articolul 1 din ORDINUL nr. 1.886 din 27 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 04 iulie 2017 )
   +  Anexa nr. 3*Font 9*    Sigla Ministerul Finanțelor Publice    DGRFP Agenția Națională de Administrare 253           Fiscală           Direcția Generală Regională a           Finanțelor Publice_______________________           Unitatea Fiscală ________________________ Nr. înregistrare______           Serviciul/Biroul/Compartimentul _________                                                         Data__________________                              DECIZIE DE IMPUNERE                   privind venitul din transferul proprietăților                      imobiliare din patrimoniul personal                                      ┌┬┬┬┐                              pe anul └┴┴┴┘  Către:    Nume_____________________________________________ Cod numeric personal/Număr de                                                          identificare fiscală    Prenume__________________________________________ _____________________________  Domiciliu fiscal: Localitatea_______Cod poștal_____ În baza art. 111, din                                                          Legea nr. 227/2015 privind  Stradă_________________________ Număr____ Bloc ____ Codul fiscal, cu modificările                                                          și completările ulterioare,  Scară ___Etaj___ Ap. ____ Județ(sector)____________ Declarației privind veniturile                                                          din transferul proprietăților                                                          imobiliare din patrimoniul                                                          personal nr. ____ din data___/                                                          Documentul de transfer a                                                          dreptului de proprietate                                                          nr.____din data_______emis                                                          de____________se stabilește                                                          impozitul pe venitul din                                                          transferul proprietăților                                                          imobiliare din patrimoniul                                                          personal, după cum urmează:    I. Date privind transferul dreptului de proprietate și al dezmembrăminteloracestuia    Adresa proprietății imobiliare înstrăinate ________________________________    II. Determinarea impozitului datorat                                                                         -lei-┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐│ Denumire indicator │ Decizie │Decizie││ │anterioară│curentă│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤│ 1. Baza de calcul al impozitului datorat │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤│ 2. Impozit datorat │ │ │├──────────────────────────────────┬────────────────────────┼──────────┼───────┤│ 3. Diferențe de impozit, conform │a. constatate în plus │ │ ││ art. 94 alin. (2) din ├────────────────────────┤ │ │Legea nr. 207/2015 privind │b. constatate în minus │ │ ││ Codul de procedură fiscală, │ │ │ ││ cu modificările și │ │ │ ││ completările ulterioare │ │ │ │└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴───────┘    Impozitul datorat (rd. 2) în sumă de _____ lei se plătește în termen de celmult 60 de zile de la data comunicării prezentei.    Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vorcalcula dobânzi și penalități de întârziere, conform legii.    Diferența de impozit constatată în plus (rd.3a) în sumă de ...... lei seplătește în funcție de data primirii prezentei, astfel:    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună,termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenulde plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.    Diferența de impozit constatată în minus (rd.3b) în sumă de..... lei secompensează și/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale învigoare.    Prezenta reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată,conform legii.    Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune întermen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.    Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date necesare efectuării plății impozitului │├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│Beneficiar │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Cod de identificare fiscală beneficiar │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Contul de venituri bugetare corespunzător │ ││obligației de plată │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Codul IBAN aferent contului de venituri │ ││bugetare │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Explicații │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Suma (lei) │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘    Informații privind modalitățile de plată a impozitului pe venit:    Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin unadintre următoarele modalități:    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului.................;    - prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N.Poșta Română S.A.;    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis lao instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme deplată electronică de tip "internet banking";    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numeleMinisterului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetareîn care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de cătrepersoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de AdministrareFiscală, www.anaf.ro.    Conducătorul unității fiscale, Am primit un exemplar,    Nume, prenume______________ Semnătură contribuabil___________    Semnătură__________________ Data __/__/____ sau                                           Nr. și data confirmării de                                           primire ________________    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - ......    Cod 14.13.02.13/10  +  Anexa nr. 4*Font 8*             Ministerul Finanțelor PubliceSigla DGRFP Agenția Națională de Administrare Fiscală 254             Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice___________             Unitatea fiscală___________________________________________             Serviciul/Biroul/Compartimentul____________________________ Nr. înregistrare_________                                                                          Data___________________                        DECIZIE DE IMPUNERE       privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul           proprietăților imobiliare din patrimoniul personal                                ┌─┬─┬─┬─┐                        pe anul │ │ │ │ │                                └─┴─┴─┴─┘    Către:        Nume___________________ Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:        Prenume________________ ____________________________________________________    Domiciliu fiscal: Localitatea _____________ În baza art. 112 din Legea nr. 227/2015 privind    Cod poștal ______ Codul fiscal, cu modificările și completările    Stradă ______________Număr____ Bloc________ ulterioare, se stabilește impozitul pe venitul    Scară_____ Etaj_____ Ap. _______ din transferul proprietăților imobiliare din    Județ(sector)______ patrimoniul personal, după cum urmează:    I. Date privind transferul dreptului de proprietate    Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. _____ Data _____ Emis de _______    Adresa proprietății înstrăinate _______________________________    II. Determinarea impozitului datorat                                                                                           -lei-┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐│ Denumire indicator │Decizie anterioară│ Decizie curentă│├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│1. Baza de calcul al impozitului │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│2. Impozit datorat │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│3. Impozit calculat de notarul public │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│4. Diferențe de impozit stabilite în plus (rd.2-rd.3) │ │ │├────────────────────────────────────────┬─────────────────────┼──────────────────┴────────────────┤│5. Diferențe de impozit conform │a. constatate în plus│ │art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015├─────────────────────┼───────────────────────────────────┤│privind Codul de procedură fiscală, cu │b. constatate în │ ││modificările și completările ulterioare │minus │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┘Diferența de impozit stabilită în plus (rd. 4) în sumă de ......... lei se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei.Pentru diferența de impozit neachitată până la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere, conform legii.Diferența de impozit constatată în plus (rd. 5a) în sumă de ....... lei se plătește în funcție de data comunicării prezentei, astfel:– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;Diferența constatată în minus (rd. 5b) în sumă de ......... lei se compensează și/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.Prezenta reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Date necesare efectuării plății diferențelor de impozit │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Beneficiar │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Cod de identificare fiscală beneficiar │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de │ ││plată │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Explicații │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Suma (lei) │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘Informații privind modalitățile de plată a impozitului pe venit:Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:– în numerar, la unitatea Trezoreriei statului ...................;– prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.;– prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internet banking";– prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.    Conducătorul unității fiscale, Am primit un exemplar,    Nume, prenume __________________ Semnătură contribuabil ______________    Semnătură _____________________ Data ____/____/____                                        Nr. și data confirmării de                                        primire_______________________    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ___________    Cod 14.13.02.13/11  +  Anexa nr. 5Biroul notarului public .........................Localitatea .........., județul/sectorul ........Adresa ..........................................CIF .............................................Telefon .........................................
  BORDEROU
  privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei
  de ............., reprezentând impozit pe venitul din transferurile
  proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
  aferent lunii .............
  nr. ......./data .......
  *Font 8*                                                                                              - lei -┌────┬────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────────────┐│Nr. │ │ Denumirea unității │Codul de identificare│Impozitul│ Cota de 50% ││crt.│ Denumirea județului│administrativ-teritoriale│fiscală al unității │ total │cuvenită bugetului││ │ │ │administrativ- │ │ local ││ │ │ │ teritoriale │ │ │├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ 1 │Județul 1 │Localitatea 1 │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ │ │Localitatea 2 │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ │ │etc. │ │ │ │├────┴────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ Total județ 1 │ │ │ │ │├────┬────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ 2 │Județul 2 │Localitatea 1 │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ │ │Localitatea 2 │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ │ │etc. │ │ │ │├────┴────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ Total județ 2 │ │ │ │ │├────┬────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│... │etc. │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────────────┤│ Total general │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────────────┘                                    L.S. Notar publicNOTĂ:Prezentul borderou se depune la organul fiscal împreună cu formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".
   +  Anexa nr. 6DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE ......................UNITATEA FISCALĂ ............................................Localitatea ............, județul/sectorul ............
  SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
  a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale
  în contul 21.A.03.18.00 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe
  veniturile din transferul proprietăților imobiliare din
  patrimoniul personal"
  nr. ......./data .......
  *Font 8*                                                                                   - lei -┌────┬────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ │ Denumirea unității │Codul de identificare │ Cota de 50% ││crt.│Denumirea județului │ administrativ-teritoriale│fiscală al unității │cuvenită bugetului ││ │ │ │administrativ-teritoriale│ local │├────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ 1 │Județul 1 │Localitatea 1 │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │Localitatea 2 │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │etc. │ │ │├────┴────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ Total județ 1 │ │ │ │├────┬────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ 2 │Județul 2 │Localitatea 1 │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │Localitatea 2 │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │etc. │ │ │├────┴────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ Total județ 2 │ │ │ │├────┬────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│....│etc. │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┴────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ Total general │ │ │ │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘           Conducătorul unității fiscale, Întocmit         ................................ ..........................
   +  Anexa nr. 7
  PROCEDURA
  privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul
  proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
  1. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat și încasat, conform legii.(2) Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod.14.13.01.99/bs.(3) Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu Borderoul privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.2. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în a căror rază teritorială sunt luate în evidența fiscală birourile notarilor publici. În cazul birourilor notarilor publici care sunt luate în evidența fiscală în județul Ilfov, plata se efectuează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", care se deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Județului Ilfov.(2) Contul 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" se deschide la unitățile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al biroului notarului public.(3) Codurile IBAN aferente contului 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistența contribuabili/Coduri IBAN.3. (1) Unitățile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale zilnic, în sistem informatic, încasările din contul 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".(2) Stingerea obligațiilor fiscale declarate de notarii publici prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" se realizează luându-se în considerare sumele achitate de către aceștia în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".(3) După prelucrarea în sistem centralizat a datelor și informațiilor din Borderoul privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal depus de notarii publici și după verificarea încasării efective a sumelor declarate cu titlu de impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, organele fiscale întocmesc Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și o transmit, cel târziu în a 5-a zi lucrătoare a lunii următoare încasării, unității Trezoreriei Statului la care sunt arondate.(4) Situația centralizată prevăzută la alin. (3), întocmită și transmisă unității Trezoreriei Statului, cuprinde numai sumele declarate de notarii publici și achitate integral până la această dată.(5) Sumele declarate și neachitate integral până la data întocmirii situației centralizate prevăzute la alin. (3) pot fi comunicate unității Trezoreriei Statului, în vederea distribuirii către fiecare unitate administrativ-teritorială destinatară, după achitarea lor integrală, urmând a fi cuprinse în situația centralizată imediat următoare.4. (1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organele fiscale a situației centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unitățile Trezoreriei Statului procedează la întocmirea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma cuvenită fiecărei unități administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local 21.A.03.18.00 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis la unitățile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale.(2) Pentru proprietățile imobiliare din patrimoniul personal situate pe teritoriul municipiului București, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectuează viramentul cotei cuvenite bugetului local în contul de venituri ale bugetului local al municipiului București 21.A.03.18.00 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(3) Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal către unitățile administrativ-teritoriale se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).5. (1) Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizat prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea și încasarea sa de către notarii publici se efectuează, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale centrale, în contul 20.A.03.18.00 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care întocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscală al plătitorului.(2) Situația cu unitățile administrativ-teritoriale beneficiare și sumele ce urmează a se distribui fiecăreia se întocmește de către compartimentul cu atribuții în stabilirea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent și se transmite compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori, la data comunicării deciziilor de impunere către contribuabili.(3) După luarea în evidență a debitului instituit prin decizie de impunere și stingerea integrală a acestuia, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori preia și datele referitoare la acest tip de operațiuni în situația centralizată prevăzută la pct. 3alin. (3).(4) Cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organul fiscal a situației centralizate prevăzute la pct. 3alin. (3), unitățile Trezoreriei Statului procedează la virarea sumelor cuvenite unităților administrativ-teritoriale.6. Codurile de identificare fiscală ale unităților administrativ-teritoriale se publică pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice, la adresa de internet www.mfinante.gov.ro
   +  Anexa nr. 8
  PROCEDURĂ
  de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul
  proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
  Cod 14.13.02.13/10
  1. În situația în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se realizează prin altă procedură decât cea notarială, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal central competent, definit potrivit legii.2. (1) În cazul în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se efectuează prin hotărâre judecătorească, instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii comunică organului fiscal central competent hotărârea și documentația aferentă în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă/hotărârii judecătorești definitive și executorii.(2) Organul fiscal din raza de competență teritorială a instanței de fond transmite hotărârea și documentația aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat. În termen de 15 zile de la primirea documentației, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 253), cod 14.13.02.13/10.(3) În situația în care instanțele judecătorești nu transmit în termenul legal documentația prevăzută de lege, organul fiscal central competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentației prezentate de acesta.(4) În cazul în care, la primirea documentației transmise de instanțele judecătorești, se constată diferențe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.3. (1) În situația în care transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 209), cod 14.13.01.13/10.(2) În cazul transferurilor prin executare silită, în situația în care contribuabilul nu depune formularul 209 la termenul prevăzut de lege, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza documentației aferente transferului, transmisă de organul de executare silită, potrivit legii.4. (1) În termen de 15 zile de la primirea Declarației privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal sau a documentației privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, după caz, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.(2) Decizia de impunere se emite în două exemplare:a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.(3) Documentele primite de la contribuabil, instanțele judecătorești, organele de executare silită, după caz, precum și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.5. (1) La calculul impozitului se au în vedere, după caz, declarația depusă de contribuabil, hotărârea judecătorească și/sau documentația aferentă hotărârii sau documentația aferentă transferului în cazul executării silite.În situația în care din documentele de mai sus nu rezultă elementele necesare stabilirii bazei de calcul al impozitului, în funcție de modul de transfer al dreptului de proprietate, se vor avea în vedere dispozițiile pct. 33 al titlului IV din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, date în aplicarea art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.(2) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.
   +  Anexa nr. 9
  PROCEDURĂ
  de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul
  proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
  1. În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situație, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.2. Notarii publici comunică în scris organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial următoarele:– cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea;– datele de identificare ale părților contractante (domiciliu, cod numeric personal/număr de identificare fiscală);– baza de calcul al impozitului inițială și impozitul calculat și încasat pentru fiecare persoană fizică contribuabil;– baza de calcul al impozitului corectă, dacă este cazul;– perioada de deținere a proprietății imobiliare transferate: până la 3 ani inclusiv sau mai mare de 3 ani, după caz;– copia documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, pe baza căruia s-a calculat impozitul, certificată de notarul public.3. (1) Organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentația, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat, potrivit legii.(2) În termen de 15 zile de la primirea documentației, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică care realizează venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, calculează diferența de impozit datorat și emite Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 254), cod 14.13.02.13/11.4. Decizia de impunere se emite în două exemplare:a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.5. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informațiilor transmise de notarii publici.Diferențele de impozit stabilite în plus se plătesc de contribuabilii persoane fizice în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.
   +  Anexa nr. 10
  Caracteristici de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare și de păstrare a formularelor
  a) Denumire: "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" (formular 208)1. Cod: 14.13.01.13/10i2. Format: A4/t23. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.5. Se utilizează la declararea impozitului calculat și încasat de notarii publici pentru fiecare beneficiar de venit, precum și la notificarea organului fiscal, potrivit legii.6. Se întocmește în două exemplare de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.7. Circulă:– originalul, însoțit de formatul electronic, la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial;– copia la notarul public.8. Se arhivează la dosarul fiscal al notarului public.b) Denumire: "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" (formular 209)1. Cod: 14.13.01.13/102. Format: A4/t13. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la declararea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.7. Se întocmește în două exemplare de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.8. Circulă:– originalul se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii;– copia la contribuabil.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.c) Denumire: "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" (formular 253)1. Cod: 14.13.02.13/102. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal în situația în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se realizează prin altă procedură decât cea notarială.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.7. Circulă:– un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.d) Denumire: "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" (formular 254)1. Cod: 14.13.02.13/112. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a diferențelor de impozit datorat de persoanele fizice care realizează venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.7. Circulă:– un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.