ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 decembrie 2012  Luând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale și bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern,având în vedere că prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,ținând cont că neadoptarea acestor măsuri și pentru anul 2013 ar genera un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare și, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice, dar și necesitatea compatibilizării dispozițiilor Legii nr. 148/2012 cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește facturarea și arhivarea electronică a facturilor,întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. (la 01-07-2017, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 1 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 2 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 3 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 4 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 5 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Capitolul II Măsuri fiscal-bugetare  +  Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 2013 și până la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea dispozițiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice se suspendă.  +  Articolul 7După articolul 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu următorul cuprins:ARTICOLUL 111^1Prevederi speciale privind scadența și declararea creanțelor fiscaleCreanțele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadența și termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente și se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.  +  Articolul 8Articolele 37 și 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează până la data de 1 martie 2013:a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea MinisteruluiMuncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, cu atribuțiile referitoare la activitățile de standardizare și acreditare prevăzute la art. 20.Art. 38. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepția dispozițiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 10 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 29, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Capitolul III Prorogarea unor termene din acte normative  +  Articolul 11Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul justiției,
  Mona Maria Pivniceru
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe
  Ministrul apărării naționale,
  Corneliu Dobrițoiu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  București, 12 decembrie 2012.Nr. 84.----