LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (**republicată**)privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 3 august 2009  ----------Cap. I a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Cap. II a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Capitolul III Agenția Națională de Integritate  +  Secţiunea 1 Organizare și funcționare  +  Articolul 13(1) Se înființează Agenția Națională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național, ca structură unică, cu sediul în municipiul București.(2) Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreședintele Agenției este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut special.----------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 3 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 15(1) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin potrivit legii, Agenția acționează potrivit principiului independenței operaționale.(2) Agenția este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, numiți de Senat, pe bază de concurs, organizat de Consiliul Național de Integritate. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui se mențin până la sfârșitul perioadei de exercitare a acestora.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.(3) Potrivit principiului independenței operaționale, președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziții referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 16(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmește de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.(2) Președintele Agenției are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcția de președinte al Agenției este vacantă, precum și în orice alte cazuri în care președintele se află în imposibilitate de a-și exercită funcția, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreședintele Agenției sau de secretarul general al Agenției.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.(3) Numărul maxim de posturi pentru Agenție este de 200, putând fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea președintelui Agenției.(4) Structura organizatorică a Agenției, atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al acesteia se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui Agenției, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.-----Art. 17 a fost abrogat de pct. 6 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Secţiunea a 2-a Statutul personalului Agenției  +  Articolul 18(1) Poate fi numită în funcția de inspector de integritate persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2).(2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre*) a Consiliului Național de Integritate, la propunerea președintelui Agenției, și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a Agenției. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalți funcționari publici și, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Personalului Agenției îi este interzis să își exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agenției.(5) Personalul Agenției are obligația de a nu divulga datele sau informațiile la care a avut acces altfel decât în condițiile legii. Această obligație se menține timp de 5 ani și după încetarea activității, sub sancțiunea legii penale.(6) Personalul Agenției răspunde civil, disciplinar, contravențional, administrativ și penal, în condițiile legii.
   +  Articolul 19(1) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt numiți în funcție de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reînnoit, în urma concursului organizat potrivit prezentei legi.(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Agenției persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este cetățean român;b) are capacitate deplină de exercițiu;c) are studii superioare juridice sau economice atestate în condițiile legii;d) nu face și nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică;e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și care îl fac incompatibil cu funcția de demnitate publică, și nu are cazier fiscal;g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.(3) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) și e) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.  +  Articolul 20(1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanșarea procedurii de selecție a președintelui sau a vicepreședintelui, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției, în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea concursului sau a examenului în vederea numirii președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, după caz, se asigură de către aceasta.(2) Candidaturile însoțite de actele doveditoare se depun, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului, la compartimentul de resurse umane din cadrul Agenției.  +  Articolul 21(1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul Național de Integritate va verifica respectarea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) și va efectua selecția dosarelor candidaților.(2) În termen de 30 de zile de la terminarea verificărilor, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2) vor susține un concurs.  +  Articolul 22(1) Condițiile și procedura de desfășurare a concursului se stabilesc prin regulament.(2) Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre*) a Consiliului Național de Integritate și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Agenției, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Național de Integritate și se publică pe pagina de internet a Agenției.(4) Concursul sau examenul constă într-o probă scrisă și în susținerea unui interviu.(5) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte atât cunoștințele de specialitate ale candidaților, cât și calitățile de conducere și organizare. Subiectele se notează fiecare cu puncte de la 1 la 100.(6) Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect.(7) Contestațiile se depun în termen de două zile de la afișarea rezultatelor și se soluționează în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere.(8) Candidații care au obținut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susține un interviu în fața Consiliului Național de Integritate în termen de 5 zile de la soluționarea contestațiilor.(9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul Național de Integritate, în termen de 15 zile de la soluționarea contestațiilor.(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice și să comunice acesteia apartenența sau colaborarea candidaților cu serviciile de informații înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul candidatului.
   +  Articolul 23Numirea în funcție a candidaților admiși se face de către Senat, în termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.  +  Articolul 24(1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului președintele și vicepreședintele Agenției depun în fața Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" sau, după caz, rostesc următoarea formulă: "Mă oblig să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie.(2) Refuzul depunerii jurământului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii în funcție.  +  Articolul 25Președintele și vicepreședintele Agenției pot fi eliberați din funcție în următoarele situații:a) demisie;b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);c) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;d) când se constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităților sau când se dispune confiscarea unei părți din avere ori a unui bun determinat;e) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2).  +  Articolul 26(1) În situațiile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărâre, eliberarea din funcție, la propunerea Consiliului Național de Integritate.(2) Constatarea situației prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului care, pe baza raportului de audit extern independent prevăzut la alin. (3), asigură evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de către președintele Consiliului.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.(3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.(4) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 25 lit. c) și e) se face de către Consiliul Național de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.  +  Articolul 27Funcțiile de președinte și vicepreședinte ale Agenției sunt incompatibile cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activităților exclusiv didactice din învățământul superior.  +  Articolul 28(1) Principalele atribuții ale președintelui Agenției sunt următoarele:a) organizează, coordonează, conduce și controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenției;b) aprobă statul de funcții și de personal;c) numește, prin ordin, personalul Agenției, în condițiile legii;d) exercită acțiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenției și a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenției;f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenției;g) reprezintă instituția în raporturile cu orice altă instituție publică sau privată ori persoană fizică;h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților de către Agenție, ținând seama și de recomandările Consiliului; strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului;----------Litera h) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 8 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.i) emite ordine și instrucțiuni;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(2) Vicepreședintele Agenției exercită atribuțiile prevăzute de prezenta lege ori încredințate de președintele Agenției. În cazul în care președintele Agenției se află în imposibilitatea de a-și exercită funcția sau funcția este vacantă, vicepreședintele exercită toate atribuțiile prevăzute la alin. (1).(3) Președintele, vicepreședintele și secretarul general al Agenției nu îndeplinesc atribuții operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 9 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 29(1) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului Agenției se stabilesc ținându-se seama de importanța, răspunderea, complexitatea și specificul activității desfășurate, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independenței și a autonomiei acestuia, potrivit legii.(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salarizați potrivit anexei nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și beneficiază de alte sporuri, premii și drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 29 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 4 februarie 2013.(4) Agenția suportă, pentru membrii Consiliului, cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul București, precum și celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi, în limitele bugetului aprobat.(5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de ședință, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr. 148/2010, respectiv 1% din venitul salarial brut al președintelui Agenției. Aceste drepturi se impozitează în condițiile legii.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 10 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 29^1 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 29^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 24, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 30(1) Paza sediilor Agenției, a bunurilor și a valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.(2) Efectivele de jandarmi și fondurile necesare asigurării pazei și protecției obiectivelor și personalului Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui Agenției. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele și fondurile financiare necesare prestării acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei și protecției obiectivelor și personalului Agenției se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și Agenție.  +  Articolul 31(1) Arestarea preventivă a președintelui, a vicepreședintelui sau a unui inspector de integritate al Agenției atrage suspendarea de drept din funcția pe care acesta o deține.----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 11 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.(2) În termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) procurorul sau, după caz, judecătorul comunică soluția dispusă Agenției și, după caz, Consiliului Național de Integritate.(3) Suspendarea din funcție se constată de Consiliul Național de Integritate pentru președintele și vicepreședintele Agenției și, respectiv, de președintele Agenției pentru personalul din subordine. Aceasta se comunică persoanei în cauză.(4) Dacă președintele și vicepreședintele Agenției sunt suspendați din funcție, Consiliul Național de Integritate deleagă atribuțiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcție a titularilor sau la data numirii altor persoane.(5) Dacă se dispune revocarea măsurii arestării preventive, suspendarea încetează, iar persoana respectivă va fi reintegrată în funcția deținută anterior și îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.----------Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de pct. 11 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 32(1) Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern independent.(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenției. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) La procedura de achiziție publică nu pot participa entități din sectorul public sau entități din sectorul privat la care statul este acționar.  +  Articolul 33(1) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției, precum și recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenției.(2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit președintele Agenției procedează la comunicarea acestuia Consiliului Național de Integritate.
   +  Capitolul IV Consiliul Național de Integritate  +  Articolul 34Consiliul Național de Integritate, denumit în continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 35(1) Consiliul este numit de Senat și este format dintr-un număr de membri desemnați după cum urmează:a) câte un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților;b) un reprezentant al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;c) un reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;d) un reprezentant al Asociației Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;e) un reprezentant al Asociației Orașelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;f) un reprezentant al Asociației Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;g) un reprezentant al înalților funcționari publici și un reprezentant al funcționarilor publici, desemnați de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociațiile magistraților, legal constituite;i) un reprezentant desemnat de organizațiile societății civile legal constituite, cu activitate în domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) își vor desemna reprezentanții în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnați cel puțin jumătate plus unu dintre membri de către entitățile prevăzute la alin. (1).(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.(4) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă ședința de constituire a Consiliului. Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.  +  Articolul 35^1(1) Poate fi numită în funcția de membru al Consiliului Național de Integritate persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este cetățean român;b) are capacitate deplină de exercițiu;c) are studii superioare atestate în condițiile legii;d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;e) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, în conflict de interese sau că ar fi existat diferențe semnificative mai mari de 10.000 de euro;f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și nu are cazier fiscal;g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.----------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 12 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 36(1) Președintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data ședinței de constituire a Consiliului.(2) Președintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituția și legile țării sau a executat cu rea-credință atribuțiile ce îi revin prin funcția deținută.  +  Articolul 37(1) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.----------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.(2) Mandatul de membru al Consiliului încetează la data desemnării noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1).(3) Mandatul de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale, prin demisie ori în caz de deces. Reprezintă neîndeplinirea atribuțiilor legale și cazul în care un membru al Consiliului absentează nemotivat la 3 ședințe consecutive sau la oricare 6 ședințe ale Consiliului în cursul unui an.----------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.(4) Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele Consiliului, în absența membrului Consiliului pe care îl înlocuiește.(5) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanților acestora se face potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) și (3).(6) Între a 90-a zi și a 30-a zi înaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.  +  Articolul 38(1) Ședințele Consiliului sunt publice.(2) Consiliul are următoarele atribuții:a) propune Senatului numirea și revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției;b) constată suspendarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției;c) aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului și comisiilor Consiliului, precum și norme interne de conduită;----------Litera c) a alin. (2) al art. 38 a fost modificată de pct. 14 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.d) aprobă regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției, precum și tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens;e) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele Agenției referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;f) formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea Agenției de evaluare a averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților;----------Litera f) a alin. (2) al art. 38 a fost modificată de pct. 14 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33;h) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției;i) orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 38^1Activitatea de evaluare a averii, a intereselor și a incompatibilităților pentru președintele și vicepreședintele Agenției, precum și pentru personalul acesteia se face, în condițiile prezentei legi, de către o comisie de evaluare din cadrul Consiliului Național de Integritate, alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului.----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 15 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 39Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.  +  Articolul 40(1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.(2) Convocarea Consiliului se face de președintele Consiliului sau de un număr de membri care reprezintă cel puțin un sfert din totalul membrilor săi.(3) Consiliul lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.(4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agenției.(5) Lucrările Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul Agenției.----------Cap. V a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 41 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 43 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Cap. VI a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 46 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 49 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 50 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Cap. VII a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 51 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 52 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 54 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.----------Art. 57 a fost abrogat de pct. 16 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 58În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflată la comisiile prevăzute de Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare, se predau, pe bază de proces-verbal, Agenției. Cauzele în care verificările sunt în curs vor fi soluționate în continuare de către comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 59Pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției, documentele se depun la Consiliu.  +  Articolul 60În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 10 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi și vor introduce în regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor și a incompatibilităților, adaptate specificului respectivei instituții, care vor fi aduse la cunoștință tuturor angajaților împreună cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 61Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 62(1) Prezenta lege intră în vigoare:a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*), în ceea ce privește cap. III și IV, referitoare la Agenția Națională de Integritate și la Consiliul Național de Integritate;*) Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007.b) la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce privește cap. I, II și cap. V-VII.(2) Consiliul Național de Integritate va fi desemnat în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a).(3) Președintele și vicepreședintele Agenției vor fi numiți de către Senat, în condițiile prezentei legi.(4) Agenția va funcționa cu un număr de 28 de posturi până la data când devine operațională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). Până la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse*), Agenția Națională de Administrare Fiscală și Agenția Națională a Funcționarilor Publici vor detașa persoane care vor desfășura operațiuni legate de înființarea, organizarea și funcționarea Agenției. La data la care Agenția devine operațională, aceste persoane pot opta, cu acordul președintelui Agenției, pentru desfășurarea activității în cadrul Agenției, prin transfer, potrivit legii.*) Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse s-au înlocuit cu denumirile Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(5) Instituțiile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detașat, după cum urmează:a) Ministerul Economiei și Finanțelor - 4 persoane;b) Ministerul Justiției - 6 persoane;c) Ministerul Internelor și Reformei Administrative - 5 persoane;d) Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse - 4 persoane;e) Agenția Națională de Administrare Fiscală - 6 persoane;f) Agenția Națională a Funcționarilor Publici - 3 persoane.(6) În vederea respectării dispozițiilor alin. (2)-(5), Guvernul alocă resursele financiare, materiale și logistice în vederea funcționării Agenției, în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). În același termen, Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru asigurarea sediului Agenției.(7) Prima evaluare a activității Agenției se va face începând cu mandatul președintelui, numit potrivit art. 23.  +  Articolul 63(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), se abrogă:a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 și 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare;b) cap. I "Dispoziții generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) și (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" și art. 112 și 113 din cap. VI "Dispoziții comune" din titlul IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" din Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dispozițiile privind incompatibilitățile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum și cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese și de constatare a incompatibilităților nu se aplică magistraților în activitatea de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităților.  +  Articolul 64Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Ordonanța de clasare se comunică părților și parchetului competent, precum și direcției generale județene a finanțelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării.2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Președintele curții de apel sau președintele secției de contencios administrativ și fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la Agenție. Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va fi întotdeauna citat în instanță. Participarea procurorului și a Agenției Naționale de Integritate este obligatorie.3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Sentințele curții de apel - secția de contencios administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal.4. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se înlocuiește cu denumirea "Agenția Națională de Integritate".  +  AnexăSALARIILE DE BAZĂpentru personalul încadrat în funcțiile de inspector de integritate┌────┬─────────────────────────┬─────┬────────────┬───────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcția publică │Clasa│ Gradul │Treapta de │Salariul de bază││crt.│ │ │profesional │salarizare │ - lei - │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ 1. │Inspector de integritate │ I │Superior │ 1 │ 3.500 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 3.200 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 3.000 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Principal │ 1 │ 2.700 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Principal │ 2 │ 2.500 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Principal │ 3 │ 2.300 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 2.000 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 1.700 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 1.500 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ │Debutant │ - │ 1.100 │└────┴─────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────┴────────────────┘-----