LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (**republicată**)privind perdelele forestiere de protecție*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014  **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 28 decembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de protecție, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecție sunt de următoarele tipuri:a) pentru protecția terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători și pentru ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat;b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;c) pentru protecția căilor de comunicație și de transport, în special împotriva înzăpezirilor*);d) pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții și altele;e) pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale.  +  Articolul 3(1) Perdelele forestiere de protecție pot fi, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun de interes național.(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protecție se exercită în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul 4(1) Rețeaua de perdele forestiere de protecție formează Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție.(2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se declară de utilitate publică.(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.(4) În cadrul Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se aprobă Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.--------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.(5) Documentațiile tehnico-economice se realizează de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 03-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (6) Finanțarea obiectivelor de investiții aferente Programului se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare cu destinație funciară, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile și din Fondul de mediu.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016.  +  Articolul 5(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică și pentru crearea de cordoane forestiere.(2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantații de arbori și arbuști forestieri, care unesc trupuri de pădure sau rețele de perdele forestiere de protecție, aflate la distanțe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea lățimi de până la 30 m și se amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor și malurilor sau în jurul localităților. În aceste cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere de protecție și preiau funcțiile de protecție ale acestora.  +  Capitolul II Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecție, amplasarea și înființarea acestora  +  Articolul 6(1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride, la propunerea autorității publice centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală. (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor. (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (3) Perdelele forestiere pentru protecția căilor de comunicație și de transport se înființează de o parte sau de alta a acestora, pe porțiunile afectate frecvent de depuneri masive de zăpadă.(4) Perdelele forestiere pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor și sloiurilor de gheață se realizează de-a lungul acestora în aliniamente rectangulare, pe lățimi și lungimi diferite, în funcție de orografia terenului, viteza curentului apei, de înălțimea valurilor și de forța de împingere a ghețurilor.(5) Perdelele forestiere pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale se realizează în jurul comunităților urbane și rurale, al unităților industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale și strategice.(6) În cazul înființării perdelelor forestiere de protecție în cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.(7) În cazul în care terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protecția solului și subsolului.  +  Articolul 7(1) Necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".(2) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice.(3) Execuția perdelelor forestiere de protecție se face în baza studiilor tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu:a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecție: orientarea, lățimea și distanța dintre perdelele forestiere de protecție, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;b) lucrările de întreținere până la declararea închiderii stării de masiv;c) investiția specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecție, precum și alte date necesare;d) identificarea proprietarilor, dacă este posibil; (la 03-07-2017, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecție;f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. (la 03-07-2017, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (4) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi.(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție.(6) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin structurile silvice teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunțării la efectuarea investițiilor.(7) Avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(8) Executarea perdelelor forestiere de protecție în siturile Natura 2000 se face după obținerea actului de reglementare care va rezulta în urma procedurii de evaluare adecvată.  +  Articolul 8(1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice ale căror suprafețe au fost cuprinse în documentațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).(2) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2^1, Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 9(1) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificați de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la:a) necesitatea, utilitatea publică și amplasamentul perdelelor forestiere de protecție;b) posibilitatea de a-și exprima acordul pentru înființarea perdelei forestiere de protecție, urmând să rămână în continuare proprietari și să beneficieze de compensația prevăzută la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) posibilitatea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în cazul în care nu își exprimă acordul.(3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informați despre realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin afișare pe site-ul instituției.(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 20 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2).----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 24 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.(5) Acordul scris este însoțit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(6) În situația în care titularii dreptului de proprietate nu își exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3), se demarează procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile prezentei legi, expropriator fiind statul român, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 10Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție au destinație silvică și se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire.  +  Articolul 11Recepția lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se face cu participarea obligatorie a:a) deținătorului terenului;b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvică a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) reprezentantului unității specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.  +  Capitolul III Procedura de expropriere  +  Articolul 12Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 17 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 20 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 22Faptele persoanelor fizice și juridice prin care acestea împiedică realizarea perdelelor forestiere de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei până la 1.200 lei, dacă forma în care are loc aceasta nu constituie o faptă mai gravă pedepsită de lege ca infracțiune.  +  Articolul 23(1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 22 se fac de către personalul silvic împuternicit, ofițerii și agenții de poliție și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.(2) Prevederile art. 22 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile stabilite potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.(4) În situația în care fapta prevăzută la art. 22 constituie infracțiune, se aplică prevederile legii penale. Competența de constatare a infracțiunii aparține structurilor specializate ale statului, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul IV Gospodărirea perdelelor forestiere de protecție  +  Articolul 24Perdelele forestiere de protecție sunt supuse unor norme tehnice silvice, elaborate în condițiile art. 44, având ca finalitate asigurarea gestionării durabile a acestora, în vederea exercitării funcțiilor de protecție pentru care au fost înființate.  +  Articolul 25(1) Deținătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecție au obligația să ia măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, să respecte dispozițiile cu privire la protecția pădurilor și la circulația materialelor lemnoase, prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, și în alte reglementări specifice domeniului, și să execute lucrări de îngrijire, conform normelor tehnice.(2) Organele silvice, prefecții, consiliile județene și locale, unitățile de poliție, jandarmerie, unitățile și formațiunile de pompieri, unitățile Ministerului Apărării Naționale, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege, îi vor sprijini pe deținătorii de perdele forestiere de protecție în acțiunile de pază a vegetației forestiere și de stingere a incendiilor de pădure.(3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protecție, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, va prelua asupra sa paza și gospodărirea vegetației forestiere respective, pe bază de contracte sau convenții încheiate cu solicitanții.(4) Perdelele forestiere de protecție se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. (la 03-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 26Reducerea suprafeței perdelelor forestiere de protecție, indiferent de forma de proprietate, este interzisă. Dispozițiile art. 35-37 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.  +  Articolul 27Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție se face de către persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1).  +  Articolul 28(1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție este permisă numai cu marcarea prealabilă, contra cost, de către ocolul silvic a arborilor de extras.(2) Materialul lemnos subțire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub îndrumarea personalului silvic, fără marcarea prealabilă a acestuia.  +  Articolul 29Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecție. (la 03-07-2017, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 30Pășunatul este interzis în perdelele forestiere de protecție. Dispozițiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.  +  Capitolul V Finanțarea lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție  +  Articolul 31(1) Sursele de finanțare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru realizarea respectivelor lucrări sunt următoarele:a) fondul de ameliorare a fondului funciar și alocații de la bugetul de stat, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) fondul pentru mediu;d) alocații de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;e) sponsorizări de la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fundații și altele;f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;g) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;h) alte surse legale.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor.(3) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 7, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 32Întocmirea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție prevăzute la art. 7 se finanțează din sursele prevăzute la art. 31.  +  Articolul 33(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protecție, va întocmi până la data de 30 mai a fiecărui an situația fondurilor existente, conform surselor prevăzute la art. 31 destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, pe fiecare tip, pentru anul următor.(2) Fondurile necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protecție vor fi solicitate anual de către direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură până la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinația respectivă.(3) Sumele constituite în condițiile prevăzute la art. 31 vor fi depuse în conturi bancare purtătoare de dobândă și vor fi utilizate în exercițiul financiar al anului următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul de stat.(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare în cadrul Programului.--------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.  +  Articolul 34(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole pentru prevenirea și combaterea fenomenului de secetă și a deșertificării.(2) Reprezentanții autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor elabora un raport anual privind activitățile de realizare a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole, care va fi prezentat comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului. (la 26-03-2017, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 21 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 35Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 36(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile art. 106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 98-100, 102 și 104-107 din Legea nr. 26/1996*), precum și cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice**). Notă
  *) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost abrogată prin prevederile art. 139 lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările ulterioare.
  **) Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin prevederile art. 46 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare.
  (2) Contravențiilor prevăzute în Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
   +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 37(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și colaborează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii***), Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", precum și cu alte instituții și operatori economici interesați. Notă
  ***) A se vedea dispozițiile art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În cazul imobilelor expropriate, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură actualizarea anuală a inventarului centralizat al bunurilor proprietate publică a statului.
   +  Articolul 38La nivelul județelor în care urmează să se creeze rețele de perdele forestiere de protecție se înființează comandamente județene sub responsabilitatea directă a prefecților, constituite din conducerile direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, ale direcțiilor silvice județene, ale altor instituții interesate, precum și din primarii localităților, care vor analiza periodic stadiul realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție la nivel de localitate, respectiv la nivel de județ.  +  Articolul 39Componența, modul de funcționare și atribuțiile structurilor prevăzute la art. 37 și 38 se vor stabili prin hotărâre a Guvernului****), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă
  ****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 548/2003 privind atribuțiile Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și componența, modul de funcționare și atribuțiile comandamentelor județene de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2003.
   +  Articolul 40Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție. (la 03-07-2017, Articolul 40 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 41Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va raporta anual Guvernului situația identificării terenurilor destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.  +  Articolul 42Pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de protecție deținătorii acestora nu datorează taxele și impozitele prevăzute de lege.  +  Articolul 43Deținătorii de terenuri împădurite, în condițiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, după închiderea stării de masiv, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază și protecție a vegetației forestiere, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie.  +  Articolul 44Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție*****). Notă
  *****) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 636/2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003.
   +  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Anexă
  PROGRAMUL NAȚIONAL
  de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția
  autostrăzilor și drumurilor naționale
  ┌────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │D.R.D.P. │    Județul    │ DN  │   Poz. km     │ Partea │Lungimea │Suprafața ││crt.│         │               │     │               │drumului├─────────┼──────────┤│    │         │               │     │               │        │    m    │    mp    │├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 0  │    1    │       2       │  3  │      4        │   5    │    6    │     7    │├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   1│București│Ilfov          │  1  │  18+500+20+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   2│         │               │     │  26+100-26+150│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   3│         │               │     │  26+350-26+450│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   4│         │               │     │  26+650-26+750│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   5│         │               │     │  37+000-39+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   6│         │               │     │  42+200-42+900│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   7│         │               │     │  48+000-49+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   8│         │               │     │  50+000-50+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   9│         │               │     │  57+500-58+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  10│         │               │     │  59+450-59+750│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  11│         │               │     │  67+500-68+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  12│         │               │     │  71+000-72+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  13│         │               │2    │  17+870-18+070│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  14│         │               │     │  60+200-60+350│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  15│         │               │     │  61+450-61+700│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  16│         │               │3    │  22+400-23+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  17│         │               │     │  24+000-24+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  18│         │               │4    │  12+800-12+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  19│         │               │     │  13+200-13+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  20│         │               │     │  17+900-19+100│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  21│         │               │     │  19+900-20+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  22│         │               │7    │  15+800-16+100│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  23│         │               │     │  17+100-17+150│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  24│         │               │     │  17+180-17+200│dreapta │       20│       600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  25│         │               │     │  17+250-17+400│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  26│         │               │CB   │    4+600-7+700│stânga  │    3.100│    93.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  27│         │               │     │    6+500-6+900│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  28│         │               │     │    7+000-7+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  29│         │               │     │    7+500-7+550│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  30│         │               │     │    7+500-7+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  31│         │               │     │    8+300-8+850│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  32│         │               │     │  14+800-14+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  33│         │               │     │  16+400-16+950│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  34│         │               │     │  39+000-39+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  35│         │               │     │  41+000-43+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  36│         │               │     │  46+500-48+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  37│         │               │     │  54+500-55+300│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  38│         │               │     │  56+000-57+100│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  39│         │               │A1   │  13+400-19+000│dreapta │    5.600│   168.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  40│         │               │A2   │  12+000-13+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  41│         │               │     │  21+900-26+550│stânga  │    4.650│   139.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ILFOV                                                  │   36.970│ 1.109.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│  42│București│Giurgiu        │41   │  24+000-28+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  43│         │               │     │  31+000-37+000│dreapta │    6.000│   180.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  44│         │               │     │  40+000-41+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  45│         │               │     │  45+000-49+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  46│         │               │     │  51+000-53+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  47│         │               │     │  59+800-61+000│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  48│         │               │5    │  23+350-24+792│stânga  │    1.442│    43.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  49│         │               │     │  25+000-25+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  50│         │               │     │  27+000-27+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  51│         │               │     │  28+490-28+690│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  52│         │               │     │  35+500-37+500│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  53│         │               │5B   │    3+600-5+100│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  54│         │               │     │    6+000-6+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  55│         │               │     │  11+000-12+350│dreapta │    1.350│    40.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  56│         │               │     │  12+550-14+000│dreapta │    1.450│    43.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  57│         │               │     │  14+200-14+650│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  58│         │               │     │  27+000-28+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  59│         │               │     │  29+200-29+800│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  60│         │               │     │  35+000-37+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  61│         │               │6    │  18+800-19+200│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  62│         │               │     │  27+600-27+900│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  63│         │               │61   │    3+000-4+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  64│         │               │     │  19+500-20+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  65│         │               │     │  27+500-28+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  66│         │               │A1   │  42+200-42+700│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  67│         │               │     │  48+000-49+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  68│         │               │A2   │  12+000-13+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  69│         │               │     │  21+900-26+550│stânga  │    4.650│   139.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  70│         │               │     │  28+490-28+690│stânga  │      200│     6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┼───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL GIURGIU                       │                        │   42.342│ 1.270.260│├────┬─────────┬───────────────┬─────┼───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│  71│București│Călărași       │3    │  25+270-25+320│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  72│         │               │     │  26+800-27+118│stânga  │      318│     9.540│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  73│         │               │     │  27+270-37+350│stânga  │       80│     2.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  74│         │               │     │  28+500-28+750│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  75│         │               │     │  30+200-30+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  76│         │               │     │  30+500-30+650│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  77│         │               │     │  34+350-34+700│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  78│         │               │     │  36+100-36+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  79│         │               │     │  36+400-37+190│stânga  │      790│    23.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  80│         │               │     │  37+300-37+600│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  81│         │               │     │  41+050-41+300│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  82│         │               │     │  42+800-42+850│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  83│         │               │     │  44+200-45+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  84│         │               │     │  47+900-48+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  85│         │               │     │  48+080-49+100│stânga  │    1.020│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  86│         │               │     │  49+800-50+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  87│         │               │31   │  48+000-49+200│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  88│         │               │4    │  21+200-21+350│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  89│         │               │     │  28+000-29+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  90│         │               │     │  30+900-32+800│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  91│         │               │4    │  32+800-33+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  92│         │               │     │  39+850-41+250│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  93│         │               │     │  45+000-45+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  94│         │               │     │  46+000-47+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  95│         │               │     │  56+900-57+850│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  96│         │               │41   │   8+100-13+000│dreapta │    4.900│   147.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  97│         │               │     │  13+000-13+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  98│         │               │     │  14+000-14+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  99│         │               │     │  15+000-15+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 100│         │               │     │  19+000-22+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 101│         │               │A2   │  44+000-46+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 102│         │               │     │  55+500-56+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 103│         │               │     │  59+000-60+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CĂLĂRAȘI                                               │   27.508│   825.240│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 104│București│Ialomița       │1D   │  27+000-27+050│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 105│         │               │     │  27+100-27+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 106│         │               │     │  28+200-28+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 107│         │               │     │  34+600-34+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 108│         │               │     │  36+400-36+900│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 109│         │               │     │  37+300-37+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 110│         │               │2    │  47+900-48+350│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 111│         │               │     │  52+100-52+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 112│         │               │     │  58+000-59+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 113│         │               │     │  60+000-61+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 114│         │               │     │  61+400-62+200│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 115│         │               │     │  63+000-63+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 116│         │               │     │  65+000-65+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 117│         │               │     │  67+000-68+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 118│         │               │2A   │  11+100-11+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 119│         │               │     │  12+600-12+800│stânga  │      200│     6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IALOMIȚA                                               │    7.700│   231.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 120│București│Dâmbovița      │1A   │  26+725-26+805│dreapta │       80│     2.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 121│         │               │     │  26+885-28+340│dreapta │    1.455│    43.650│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 122│         │               │     │  33+600-33+700│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 123│         │               │     │  33+800-34+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 124│         │               │     │  34+050-34+420│dreapta │      370│    11.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 125│         │               │     │  34+475-34+605│dreapta │      130│     3.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 126│         │               │     │  37+500-38+630│dreapta │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 127│         │               │     │  38+640-38+855│dreapta │      215│     6.450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 128│         │               │     │  43+000-43+070│dreapta │       70│     2.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 129│         │               │     │  43+100-43+280│dreapta │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 130│         │               │     │  46+900-47+285│dreapta │      385│    11.550│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 131│         │               │1A   │  47+140-47+400│dreapta │      260│     7.800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 132│         │               │61   │  47+000-48+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 133│         │               │     │  62+250-62+450│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 134│         │               │7    │  24+700-25+100│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 135│         │               │     │  25+300-25+430│dreapta │      130│     3.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 136│         │               │     │  32+000-33+300│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 137│         │               │     │  33+320-33+470│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 138│         │               │     │  33+520-34+600│dreapta │    1.080│    32.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 139│         │               │     │  38+000-39+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 140│         │               │7    │  39+000-39+900│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 141│         │               │     │  42+400-43+900│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 142│         │               │     │  44+000-47+600│dreapta │    3.600│   108.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 143│         │               │     │  51+200-51+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 144│         │               │     │  59+550-60+000│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 145│         │               │     │  60+500-62+200│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 146│         │               │     │  75+000-75+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 147│         │               │71   │   9+200-10+000│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 148│         │               │     │  11+500-14+350│dreapta │    2.850│    85.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 149│         │               │     │  15+500-15+900│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 150│         │               │     │  19+700-20+050│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 151│         │               │     │  22+900-23+100│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 152│         │               │     │  23+900-25+970│dreapta │    2.070│    62.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 153│         │               │     │  27+100-32+370│dreapta │    5.270│   158.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 154│         │               │     │  35+250-35+600│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 155│         │               │     │  36+450-38+970│dreapta │    2.520│    75.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 156│         │               │     │  39+300-41+580│dreapta │    2.280│    68.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 157│         │               │     │  43+300-43+380│dreapta │       80│     2.400│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 158│         │               │A1   │  50+000-50+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 159│         │               │     │  50+500-51+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 160│         │               │     │  51+500-53+700│dreapta │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 161│         │               │     │  54+000-55+900│dreapta │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 162│         │               │     │  56+550-56+800│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 163│         │               │     │  57+500-58+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 164│         │               │     │  58+800-58+900│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 165│         │               │     │  59+350-59+450│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 166│         │               │     │  59+450-59+750│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 167│         │               │     │  59+750-59+800│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 168│         │               │     │  61+850-63+600│dreapta │    1.750│    52.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 169│         │               │     │  67+500-68+600│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 170│         │               │     │  71+600-72+800│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 171│         │               │     │  77+500-79+200│dreapta │    1.700│    51.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL DÂMBOVIȚA                                              │   49.005│ 1.470.150│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 172│București│Argeș          │65   │ 99+050-102+000│dreapta │    2.950│    88.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 173│         │               │     │112+200-112+600│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 174│         │               │     │113+000-113+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 175│         │               │     │113+800-114+500│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 176│         │               │65A  │  34+600-35+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 177│         │               │     │  41+600-42+400│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 178│         │               │     │  48+700-49+200│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 179│         │               │73   │  59+200-60+300│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 180│         │               │     │  86+000-86+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 181│         │               │     │  86+000-86+300│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 182│         │               │     │  87+000-87+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 183│         │               │A1   │  81+000-84+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 184│         │               │     │  87+000-89+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 185│         │               │     │  86+000-90+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 186│         │               │     │  90+700-90+820│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 187│         │               │     │  95+000-98+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 188│         │               │     │ 99+000-102+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 189│         │               │     │103+000-105+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ARGEȘ                                                  │   25.770│   773.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 190│București│Teleorman      │5C   │  37+300-40+400│dreapta │    3.100│    93.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 191│         │               │51   │  19+000-23+480│stânga  │    4.480│   134.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 192│         │               │     │  23+520-25+300│stânga  │    1.780│    53.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 193│         │               │     │  25+530-28+700│stânga  │    3.170│    95.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 194│         │               │     │  28+800-37+000│stânga  │    8.200│   246.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 195│         │               │6    │  65+150-66+000│stânga  │      850│     25500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 196│         │               │     │  81+040-81+230│stânga  │      190│      5700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 197│         │               │     │  81+550-81+990│stânga  │      440│     13200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 198│         │               │     │  83+400-83+764│stânga  │      360│     10800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 199│         │               │51A  │    2+000-3+890│dreapta │    1.890│    56.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 200│         │               │     │    3+910-7+000│dreapta │    3.090│    92.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 201│         │               │     │  15+000-19+500│dreapta │    4.500│   135.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 202│         │               │52   │   5+500-13+700│stânga  │    8.200│   246.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 203│         │               │65A  │  58+000-62+700│dreapta │    4.700│   141.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 204│         │               │     │  65+800-72+000│dreapta │    6.200│   186.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 205│         │               │     │  72+600-74+400│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 206│         │               │     │  77+000-78+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 207│         │               │     │  92+000-96+030│stânga  │    4.030│   120.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 208│         │               │     │ 96+100-101+000│stânga  │    4.900│   147.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 209│         │               │     │101+700-102+600│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 210│         │               │     │102+700-110+070│stânga  │    8.370│   251.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 211│         │               │     │110+100-110+500│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 212│         │               │     │114+500-123+480│stânga  │    8.980│   269.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 213│         │               │     │114+500-123+480│dreapta │    8.980│   269.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 214│         │               │     │123+500-127+230│stânga  │    3.730│   111.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 215│         │               │     │123+500-127+230│dreapta │    3.730│   111.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 216│         │               │     │127+250-128+380│stânga  │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 217│         │               │     │127+250-128+380│dreapta │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 218│         │               │     │128+400-129+050│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 219│         │               │     │128+400-129+050│dreapta │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 220│         │               │     │129+100-129+700│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 221│         │               │     │129+100-129+700│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 222│         │               │65E  │    0+000-4+400│stânga  │    4.400│   132.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 223│         │               │     │    0+000-4+400│dreapta │    4.400│   132.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 224│         │               │     │    4+400-5+400│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 225│         │               │65E  │  11+300-13+000│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 226│         │               │     │  11+300-13+000│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 227│         │               │     │  16+000-17+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 228│         │               │     │  18+900-20+500│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 229│         │               │     │  18+900-20+500│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 230│         │               │     │  25+200-26+400│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 231│         │               │     │  25+200-26+400│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 232│         │               │     │  32+000-32+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 233│         │               │     │  33+800-36+100│stânga  │    2.300│    69.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TELEORMAN                                              │  125.030│ 3.750.900│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 234│București│Prahova        │1    │  39+500-39+900│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 235│         │               │     │  41+990-42+052│dreapta │       62│     1.860│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 236│         │               │     │  42+058-42+333│dreapta │      275│     8.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 237│         │               │     │  42+349-42+353│dreapta │        4│       120│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 238│         │               │     │  42+625-42+940│dreapta │      315│     9.450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 239│         │               │     │  43+080-43+180│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 240│         │               │     │  51+100-51+400│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 241│         │               │     │  57+000-58+585│dreapta │    1.585│    47.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 242│         │               │     │  58+602-58+956│dreapta │      354│    10.620│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 243│         │               │     │  58+969-59+620│dreapta │      681│    20.430│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 244│         │               │     │  59+626-59+918│dreapta │      292│     8.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 245│         │               │     │  59+924-61+550│dreapta │    1.626│    48.780│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 246│         │               │     │  61+642-61+822│dreapta │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 247│         │               │     │  61+846-62+600│dreapta │      754│    22.620│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 248│         │               │     │  63+000-64+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 249│         │               │     │  64+500-67+284│dreapta │    2.784│    83.520│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 250│         │               │     │  71+000-71+285│dreapta │      285│     8.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 251│         │               │     │  71+295-72+718│dreapta │    1.423│    42.690│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 252│         │               │     │  72+724-73+187│dreapta │      463│    13.890│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 253│         │               │     │  73+193-73+740│dreapta │      547│    16.410│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 254│         │               │     │  73+760-74+892│dreapta │    1.132│    33.960│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 255│         │               │     │  74+898-75+700│dreapta │      802│    24.060│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 256│         │               │     │  75+706-76+380│dreapta │      674│    20.220│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 257│         │               │     │  76+386-77+804│dreapta │    1.418│    42.540│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 258│         │               │     │  77+822-79+000│dreapta │    1.178│    35.340│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 259│         │               │     │  79+470-79+850│dreapta │      380│    11.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 260│         │               │     │  80+050-81+010│dreapta │      960│    28.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 261│         │               │     │  84+770-87+950│dreapta │    3.180│    95.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 262│         │               │     │137+220-137+420│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 263│         │               │1A   │  54+100-56+600│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 264│         │               │     │  73+750-74+450│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 265│         │               │     │  76+400-78+000│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 266│         │               │1D   │    4+000-5+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 267│         │               │     │   5+000-12+500│dreapta │    7.500│   225.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 268│         │               │     │  12+500-16+800│dreapta │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 269│         │               │     │  16+800-18+000│dreapta │    1.200│    36.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 270│București│Prahova        │1D   │  23+000-26+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 271│         │               │72   │  66+130-67+450│dreapta │    1.320│    39.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 272│         │               │     │  68+850-73+170│dreapta │    4.320│   129.600│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL PRAHOVA                                                │   50.794│ 1.523.820│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 273│București│Buzău          │1B   │  63+400-64+350│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 274│         │               │2    │  67+960-70+500│dreapta │    2.540│    76.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 275│         │               │     │  69+100-70+520│dreapta │    1.420│    42.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 276│         │               │     │  71+100-71+800│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 277│         │               │     │  72+500-73+600│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 278│         │               │     │  77+200-77+508│dreapta │      308│     9.240│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 279│         │               │     │  77+517-77+664│dreapta │      147│     4.410│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 280│         │               │     │  77+670-78+000│dreapta │      330│     9.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 281│         │               │     │  60+450-61+050│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 282│         │               │     │  80+000-82+500│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 283│         │               │     │  83+000-83+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 284│         │               │     │128+850-128+880│stânga  │       30│       900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 285│         │               │     │128+902-129+530│stânga  │      628│    18.840│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 286│         │               │     │129+600-130+152│stânga  │      552│    16.560│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 287│         │               │     │130+158-130+795│stânga  │      637│    19.110│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 288│         │               │     │131+700-132+546│stânga  │      846│    25.380│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 289│         │               │     │132+552-132+600│stânga  │       48│     1.440│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 290│         │               │     │133+600-134+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 291│         │               │     │135+200-136+188│stânga  │      988│    29.640│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 292│         │               │     │136+218-137+000│stânga  │      782│    23.460│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 293│         │               │     │137+200-137+396│stânga  │      196│     5.880│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 294│         │               │     │137+400-138+251│stânga  │      851│    25.530│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 295│         │               │     │138+269-139+000│stânga  │      731│    21.930│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 296│         │               │     │139+000-140+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 297│         │               │     │148+000-149+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 298│         │               │     │151+000-152+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 299│         │               │2B   │  12+200-12+731│stânga  │      531│    15.930│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 300│         │               │     │  12+737-13+270│stânga  │      533│    15.990│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 301│         │               │     │  13+280-13+400│stânga  │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 302│         │               │     │  16+600-16+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 303│         │               │     │  20+600-20+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 304│         │               │     │  28+150-29+000│stânga  │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 305│         │               │     │  29+030-30+000│stânga  │      970│    29.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 306│         │               │     │  30+100-31+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 307│         │               │     │  31+010-32+150│stânga  │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 308│         │               │     │  32+250-32+350│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 309│         │               │2C   │    0+550-0+650│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 310│         │               │     │    0+750-1+150│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 311│         │               │     │    6+500-6+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 312│         │               │     │    6+790-7+132│stânga  │      342│    10.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 313│         │               │     │    8+600-8+700│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 314│         │               │     │  12+100-12+500│stânga  │      400│    12.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 315│București│Buzău          │2C   │  13+950-14+100│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 316│         │               │     │  17+300-19+000│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 317│         │               │     │  20+200-20+700│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 318│         │               │     │  21+500-22+028│stânga  │      528│    15.840│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 319│         │               │     │  22+028-23+500│stânga  │    1.472│    44.160│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 320│         │               │     │  28+500-29+800│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 321│         │               │     │  31+078-31+146│stânga  │       68│     2.040│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 322│         │               │     │  32+900-34+300│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 323│         │               │     │  46+100-46+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 324│         │               │     │  47+800-48+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 325│         │               │22   │    2+800-3+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 326│         │               │     │    3+444-4+506│stânga  │    1.062│    31.860│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 327│         │               │     │    3+700-4+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 328│         │               │     │    4+512-5+000│stânga  │      488│    14.640│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 329│         │               │     │    4+050-5+000│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 330│         │               │22   │    8+000-8+205│stânga  │      205│     6.150│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 331│         │               │     │    8+211-9+253│stânga  │    1.042│    31.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 332│         │               │     │    9+267-9+859│stânga  │      592│    17.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 333│         │               │     │   9+865-10+477│stânga  │      612│    18.360│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 334│         │               │     │  10+483-10+500│stânga  │       17│       510│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 335│         │               │     │  10+900-11+800│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 336│         │               │     │  12+000-12+774│stânga  │      774│    23.220│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 337│         │               │     │  12+780-13+764│stânga  │      984│    29.520│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 338│         │               │     │  14+511-16+180│stânga  │    1.669│    50.070│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 339│         │               │     │  19+740-20+900│stânga  │    1.160│    34.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 340│         │               │     │  21+200-21+715│stânga  │      515│    15.450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 341│         │               │     │  21+721-22+000│stânga  │      279│     8.370│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 342│         │               │     │  22+900-23+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 343│         │               │     │  23+000-23+164│stânga  │      164│     4.920│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 344│         │               │     │  23+170-23+640│stânga  │      470│    14.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 345│         │               │     │  23+646-24+860│stânga  │    1.214│    36.420│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 346│         │               │     │  24+882-25+900│stânga  │    1.018│    30.540│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 347│         │               │     │  25+906-27+000│stânga  │    1.094│    32.820│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 348│         │               │     │  27+100-27+500│stânga  │      400│    12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BUZĂU                                                  │   52.197│ 1.565.910│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. BUCUREȘTI                                     │  417.316│12.519.480│┼────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 349│Craiova  │Olt            │6    │138+700-144+800│dreapta │    6.100│   183.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 350│         │               │     │146+900-151+100│dreapta │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 351│         │               │     │152+000-153+050│dreapta │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 352│         │               │     │156+000-158+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 353│         │               │     │166+000-170+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 354│         │               │     │179+000-179+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 355│         │               │54   │    2+700-4+500│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 356│         │               │     │    5+600-6+700│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 357│         │               │     │   9+600-10+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 358│         │               │     │  10+000-13+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 359│Craiova  │Olt            │54   │  10+000-13+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 360│         │               │     │  15+000-15+600│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 361│         │               │     │  17+000-17+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 362│         │               │     │  17+200-18+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 363│         │               │     │  19+600-20+100│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 364│         │               │     │  19+600-20+100│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 365│         │               │     │  20+600-27+400│dreapta │    6.800│   204.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 366│         │               │     │  20+600-21+300│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 367│         │               │     │  26+500-27+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 368│         │               │     │  26+500-27+800│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 369│         │               │     │  30+600-31+000│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 370│         │               │     │  31+000-34+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 371│         │               │     │  31+000-34+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 372│         │               │     │  35+000-36+800│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 373│         │               │     │  36+000-36+800│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 374│         │               │     │  37+500-38+300│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 375│         │               │     │  52+000-52+850│stânga  │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 376│         │               │     │  53+050-53+500│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 377│         │               │54A  │    4+400-8+400│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 378│         │               │64   │    2+300-3+400│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 379│         │               │     │    2+300-3+400│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 380│         │               │     │    4+000-5+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 381│         │               │     │    4+000-5+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 382│         │               │     │    5+800-5+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 383│         │               │     │   9+800-11+300│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 384│         │               │     │   9+800-11+300│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 385│         │               │     │  14+200-15+700│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 386│         │               │     │  14+200-15+700│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 387│         │               │     │  17+800-21+300│stânga  │    3.500│   105.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 388│         │               │     │  17+800-19+300│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 389│         │               │     │ 19+600- 21+300│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 390│         │               │     │  22+400-23+500│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 391│         │               │     │  24+500-26+600│dreapta │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 392│         │               │     │  24+500-26+600│stânga  │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 393│         │               │     │  26+700-27+600│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 394│         │               │     │  26+700-27+600│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 395│         │               │     │  32+800-33+500│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 396│         │               │     │  32+800-33+500│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 397│         │               │     │  34+500-35+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 398│         │               │     │  36+000-37+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 399│         │               │     │  37+300-38+400│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 400│         │               │     │  43+000-46+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 401│         │               │     │  57+400-57+700│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 402│         │               │     │  58+500-58+700│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 403│         │               │65   │  21+800-22+400│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 404│         │               │     │  29+700-30+400│dreapta │      700│    21.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 405│Craiova  │Olt            │65   │  37+300-41+800│dreapta │    4.500│   135.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 406│         │               │     │  54+200-56+100│dreapta │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 407│         │               │     │  58+200-58+300│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 408│         │               │     │  60+370-65+000│dreapta │    4.630│   138.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 409│         │               │     │  65+500-66+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 410│         │               │     │  67+000-67+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 411│         │               │     │  69+500-69+800│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 412│         │               │     │  72+800-74+070│dreapta │    1.270│    38.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 413│         │               │     │  76+200-78+350│dreapta │    2.150│    64.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 414│         │               │     │  79+000-79+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 415│         │               │     │  82+900-84+300│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 416│         │               │     │  84+800-85+250│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 417│         │               │     │  87+500-88+100│dreapta │      600│    18.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL OLT                                                    │  105.850│ 3.175.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 418│Craiova  │Mehedinți      │56A  │  34+060-34+600│stânga  │      540│    16.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 419│         │               │     │  36+730-39+360│stânga  │    2.630│    78.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 420│         │               │     │  43+500-44+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 421│         │               │     │  45+475-45+945│stânga  │      470│    14.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 422│         │               │     │  57+700-58+300│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 423│         │               │     │  19+200-19+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 424│         │               │     │  24+050-24+800│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 425│         │               │     │  28+850-29+950│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 426│         │               │     │  34+400-34+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 427│         │               │     │  36+000-36+730│stânga  │      730│    21.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 428│         │               │     │  40+700-43+500│stânga  │    2.800│    84.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 429│         │               │     │  44+200-45+475│stânga  │    1.275│    38.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 430│         │               │     │  57+300-57+700│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 431│         │               │     │  58+300-58+850│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 432│         │               │56B  │    9+300-9+700│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 433│         │               │     │  24+000-24+900│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 434│         │               │     │  11+500-12+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 435│         │               │     │  14+600-15+500│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 436│         │               │     │  16+800-17+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 437│         │               │     │  19+900-20+100│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 438│         │               │     │  22+000-23+600│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 439│         │               │     │  25+700-26+400│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 440│         │               │     │  28+300-30+700│dreapta │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 441│         │               │56C  │    0+000-1+300│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 442│         │               │     │    0+400-0+900│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 443│         │               │     │    1+900-2+300│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 444│         │               │     │    5+600-6+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 445│         │               │     │    8+700-9+800│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 446│         │               │     │    8+700-9+800│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 447│         │               │     │  10+500-11+200│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 448│         │               │     │  14+900-15+600│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 449│         │               │     │  26+300-29+400│stânga  │    3.100│    93.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 450│Craiova  │Mehedinți      │56C  │  31+800-32+600│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 451│         │               │     │  46+700-47+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 452│         │               │     │  49+050-49+400│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 453│         │               │CDTS │   9+200-11+700│dreapta │    2.500│    75.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL MEHEDINȚI                                              │   34.895│ 1.046.850│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 454│Craiova  │Dolj           │55   │ 17+100 -17+500│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 455│         │               │     │  27+200-27+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 456│         │               │     │  28+300-29+300│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 457│         │               │     │  29+700-30+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 458│         │               │     │  34+300-34+500│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 459│         │               │     │  46+200-46+800│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 460│         │               │     │  48+300-49+000│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 461│         │               │     │  49+700-50+200│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 462│         │               │     │  62+000-64+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 463│         │               │55A  │    6+630-8+000│dreapta │    1.370│    41.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 464│         │               │     │  20+000-21+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 465│         │               │     │  27+800-29+600│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 466│         │               │     │  42+800-43+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 467│         │               │     │  44+700-48+900│stânga  │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 468│         │               │     │  51+200-52+200│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 469│         │               │     │  58+500-60+300│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 470│         │               │     │  87+000-88+910│dreapta │    1.910│    57.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 471│         │               │     │  90+000-91+640│dreapta │    1.640│    49.200│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 472│         │               │56   │  14+000-15+700│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 473│         │               │     │  15+700-15+800│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 474│         │               │     │  22+400-23+400│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 475│         │               │     │  26+400-29+000│dreapta │    2.600│    78.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 476│         │               │     │  39+100-40+500│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 477│         │               │     │  44+050-48+000│dreapta │    3.950│   118.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 478│         │               │     │  48+600-48+900│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 479│         │               │     │  62+900-65+900│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 480│         │               │     │  66+000-69+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 481│         │               │56A  │    5+800-7+800│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 482│         │               │65   │  17+100-18+300│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 483│         │               │65C  │    8+400-8+550│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 484│         │               │     │  14+800-15+200│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 485│         │               │     │    5+790-6+800│dreapta │    1.010│    30.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 486│         │               │     │  17+800-18+300│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 487│         │               │     │  28+100-28+700│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 488│         │               │6    │199+500-200+100│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 489│         │               │     │215+300-215+900│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 490│         │               │     │190+850-193+100│stânga  │    2.250│    67.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 491│         │               │     │193+050-194+300│dreapta │    1.250│    37.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 492│         │               │6    │207+000-211+000│stânga  │    4.000│   120.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 493│         │               │     │215+300-215+550│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 494│         │               │6B   │    4+100-4+600│dreapta │      500│    15.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 495│Craiova  │Dolj           │6B   │    5+100-5+500│dreapta │      400│    12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL DOLJ                                                   │   54.280│ 1.628.400│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA                                       │  195.025│ 5.850.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 496│Timișoara│Arad           │69   │  26+000-28+200│stânga  │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 497│         │               │     │  26+000-28+200│dreapta │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 498│         │               │     │  33+000-35+100│stânga  │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 499│         │               │     │  33+000-35+100│dreapta │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 500│         │               │     │  36+000-37+200│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 501│         │               │     │  36+000-37+200│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 502│         │               │     │  39+300-40+300│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 503│         │               │     │  39+300-40+300│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 504│         │               │     │  41+200-41+800│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 505│         │               │     │  41+200-41+800│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 506│         │               │     │  42+300-45+700│stânga  │    3.400│   102.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 507│         │               │     │  42+300-45+700│dreapta │    3.400│   102.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 508│         │               │7    │523+200-523+600│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 509│         │               │     │524+000-524+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 510│         │               │     │578+300-578+500│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 511│         │               │     │580+600-580+800│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 512│         │               │     │581+400-581+700│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 513│         │               │     │583+700-584+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 514│         │               │79   │  32+000-32+800│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 515│         │               │     │  50+900-51+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 516│         │               │79A  │119+000-119+950│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 517│         │               │A1   │508+400-508+800│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 518│         │               │     │508+400-508+800│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 519│         │               │     │514+000-515+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 520│         │               │     │514+000-515+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 521│         │               │     │517+000-519+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 522│         │               │     │517+000-519+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 523│         │               │     │523+000-524+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 524│         │               │     │523+000-524+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 525│         │               │     │530+000-535+000│dreapta │    5.000│   150.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ARAD                                                   │   39.450│ 1.183.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 526│Timișoara│Caraș-Severin  │6    │408+700-408+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 527│         │               │     │413+100-413+400│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 528│         │               │     │431+400-431+800│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 529│         │               │     │436+000-436+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 530│         │               │     │393+000-397+000│stânga  │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 531│         │               │     │398+000-403+000│dreapta │    5.000│   150.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 532│         │               │57   │  98+600-99+200│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 533│         │               │     │142+500-143+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 534│         │               │     │132+500-132+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 535│         │               │     │132+500-132+800│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 536│         │               │     │135+000-135+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 537│         │               │     │135+000-135+500│dreapta │      300│     9.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 538│Timișoara│Caraș-Severin  │57   │  78+500-80+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 539│         │               │     │  98+000-98+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 540│         │               │     │  98+000-98+600│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 541│         │               │     │117+000-138+000│dreapta │   21.000│   630.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 542│         │               │     │164+000-177+000│stânga  │   13.000│   390.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 543│         │               │57B  │  11+000-20+000│dreapta │    9.000│   270.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 544│         │               │     │  26+000-40+000│dreapta │   14.000│   420.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 545│         │               │     │  66+000-76+000│stânga  │   10.000│   300.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 546│         │               │     │  83+000-86+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 547│         │               │     │  94+000-97+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 548│         │               │58   │  26+000-28+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 549│         │               │     │  31+000-32+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 550│         │               │     │  52+800-53+100│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 551│         │               │     │  60+800-61+050│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 552│         │               │58B  │  34+000-36+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 553│         │               │     │  37+000-38+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 554│         │               │     │  39+000-39+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 555│         │               │     │  41+600-44+000│stânga  │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 556│         │               │67D  │  89+700-90+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 557│         │               │68   │    3+500-6+000│stânga  │    2.500│    75.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CARAȘ-SEVERIN                                          │  100.850│ 3.025.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 558│Timișoara│Hunedoara      │68A  │  54+870-55+130│stânga  │      260│     7.800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 559│         │               │7    │356+500-357+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 560│         │               │     │356+500-357+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 561│         │               │     │369+000-369+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 562│         │               │     │369+000-369+400│dreapta │      400│    12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL HUNEDOARA                                              │    2.060│    61.800│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 563│Timișoara│Bihor          │57   │    4+093-7+000│dreapta │    2.907│    87.210│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 564│         │               │     │  24+000-30+000│dreapta │    6.000│   180.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 565│         │               │     │  50+000-56+000│dreapta │    6.000│   180.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 566│         │               │67D  │  76+830-89+700│stânga  │   12.870│   386.100│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BIHOR                                                  │   27.777│   833.310│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 567│Timișoara│Timiș          │6    │531+000-531+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 568│         │               │     │531+800-531+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 569│         │               │     │571+650-572+850│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 570│         │               │     │516+000-517+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 571│         │               │     │518+000-519+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 572│         │               │     │520+000-523+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 573│         │               │     │525+000-526+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 574│         │               │     │530+000-531+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 575│         │               │     │538+200-538+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 576│         │               │     │539+100-539+900│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 577│         │               │     │540+600-540+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 578│         │               │     │542+200-542+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 579│         │               │     │571+500-571+650│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 580│         │               │     │592+000-601+400│dreapta │    8.900│   267.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 581│Timișoara│Timiș          │6    │604+200-607+000│dreapta │    2.800│    84.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 582│         │               │     │612+200-617+300│stânga  │    5.100│   153.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 583│         │               │     │632+800-635+200│dreapta │    2.400│    72.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 584│         │               │     │638+400-639+000│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 585│         │               │57   │185+100-186+000│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 586│         │               │     │186+000-186+200│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 587│         │               │     │186+200-187+700│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 588│         │               │     │190+600-192+300│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 589│         │               │     │194+250-199+700│stânga  │    5.450│   163.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 590│         │               │58B  │  50+000-53+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 591│         │               │     │  50+000-53+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 592│         │               │     │  61+000-66+000│stânga  │    5.000│   150.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 593│         │               │59   │  26+500-29+000│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 594│         │               │     │  26+500-29+000│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 595│         │               │     │  33+000-34+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 596│         │               │     │  54+500-58+800│stânga  │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 597│         │               │     │  60+900-63+400│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 598│         │               │59A  │  12+400-13+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 599│         │               │     │  20+000-22+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 600│         │               │     │  34+400-34+600│stânga  │      200│    6.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 601│         │               │     │  38+900-39+100│stânga  │      200│    6.000 │├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 602│         │               │59B  │    5+000-6+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 603│         │               │     │   9+500-10+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 604│         │               │     │  16+000-18+000│stânga  │    2.000│   60.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 605│         │               │     │  18+200-19+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 606│         │               │     │  18+200-19+000│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 607│         │               │     │  23+600-27+400│dreapta │    3.800│   114.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 608│         │               │     │  29+400-37+300│dreapta │    7.900│   237.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 609│         │               │     │  39+300-40+600│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 610│         │               │     │  50+000-51+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 611│         │               │     │  52+600-53+400│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 612│         │               │     │  57+000-58+300│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 613│         │               │     │  61+500-62+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 614│         │               │     │  68+800-71+000│stânga  │    2.200│   66.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 615│         │               │     │  72+000-73+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 616│         │               │     │  73+400-73+800│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 617│         │               │59C  │    3+000-6+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 618│         │               │     │  11+100-13+100│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 619│         │               │     │  15+800-20+000│stânga  │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 620│         │               │     │  29+000-35+500│stânga  │    6.500│   195.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 621│         │               │     │  38+000-39+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 622│         │               │69   │   7+400-22+300│stânga  │   14.900│   447.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 623│         │               │     │   7+400-22+300│dreapta │   14.900│   447.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 624│         │               │     │  24+750-26+000│stânga  │    1.250│    37.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 625│         │               │     │  24+750-26+000│dreapta │    1.250│    37.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 626│         │               │     │  15+200-15+800│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 627│Timișoara│Timiș          │69   │  18+800-19+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 628│         │               │     │  35+600-36+000│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 629│         │               │     │  39+700-39+900│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 630│         │               │     │  41+800-42+300│stânga  │      500│    15.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TIMIȘ                                                  │  143.100│ 4.293.000│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. TIMIȘOARA                                     │  313.237│ 9.397.110│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 631│Cluj     │Alba           │1    │359+000-362+780│stânga  │    3.780│   113.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 632│         │               │     │370+040-372+357│stânga  │    2.317│    69.510│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 633│         │               │     │372+495-373+000│stânga  │      505│    15.150│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 634│         │               │     │387+700-387+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 635│         │               │     │388+000-388+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 636│         │               │     │390+600-391+300│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 637│         │               │     │392+500-394+000│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 638│         │               │     │394+150-394+500│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 639│         │               │7    │330+100-331+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 640│         │               │     │331+100-332+650│stânga  │    1.550│    46.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 641│         │               │     │333+400-333+550│stânga  │      150│     4.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ALBA                                                   │   12.552│   376.560│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 642│Cluj     │Bihor          │1H   │  18+400-18+500│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 643│         │               │     │  20+100-20+350│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 644│         │               │     │  22+700-23+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 645│         │               │     │  23+150-23+350│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 646│         │               │19   │  19+700-20+500│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 647│         │               │     │  25+200-26+000│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 648│         │               │     │  59+500-62+000│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 649│         │               │19E  │    2+500-4+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 650│         │               │     │   8+000-10+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 651│         │               │     │  16+500-18+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 652│         │               │     │  20+480-22+500│dreapta │    2.020│    60.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 653│         │               │     │  23+800-25+600│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 654│         │               │     │  26+000-27+300│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 655│         │               │     │  30+000-30+900│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 656│         │               │19D  │    4+950-5+300│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 657│         │               │     │    6+500-7+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 658│         │               │     │    9+200-9+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 659│         │               │     │    2+800-3+200│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 660│         │               │19B  │    2+150-2+550│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 661│         │               │     │    5+000-5+300│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 662│         │               │     │    7+000-8+400│dreapta │     1.40│   42.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 663│         │               │     │  30+900-31+700│dreapta │     800 │    24.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 664│         │               │79   │  93+900-94+200│dreapta │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 665│         │               │     │  94+850-95+300│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 666│         │               │79   │103+200-103+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 667│         │               │     │105+400-105+600│stânga  │      200│     6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BIHOR                                                  │   20.670│   620.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 668│Cluj     │Cluj           │1    │439+400-440+500│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 669│         │               │     │451+300-452+600│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 670│         │               │     │453+300-455+300│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 671│         │               │     │458+000-458+300│stânga  │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 672│         │               │     │509+000-509+600│stânga  │    600  │    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 673│         │               │     │510+200-510+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 674│         │               │     │510+800-511+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 675│         │               │1C   │  23+200-24+700│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 676│         │               │     │  36+600-37+700│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 677│         │               │1R   │  23+800-24+800│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 678│         │               │     │  26+800-27+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 679│         │               │16   │  30+500-30+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 680│         │               │     │  32+000-33+050│stânga  │    1.050│    31.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 681│         │               │75   │154+150-155+900│stânga  │    1.750│    52.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 682│         │               │*VOCE│    2+000-2+300│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CLUJ                                                   │   13.100│   393.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 683│Cluj     │Satu Mare      │1C   │182+000-182+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 684│         │               │     │184+000-185+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 685│         │               │     │185+500-186+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 686│         │               │     │193+500-193+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 687│         │               │     │198+500-198+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 688│         │               │     │200+050-200+200│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 689│         │               │     │181+000-182+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 690│         │               │1F   │150+550-153+750│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 691│         │               │     │163+700-164+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 692│         │               │     │165+000-165+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 693│         │               │     │166+500-166+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 694│         │               │     │171+600-173+000│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 695│         │               │19   │  78+700-78+750│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 696│         │               │     │  80+300-82+300│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 697│         │               │     │  90+000-90+200│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 698│         │               │     │  92+800-92+900│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 699│         │               │     │ 99+350+100+300│dreapta │      950│    28.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 700│         │               │     │100+400-100+600│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 701│         │               │     │149+500-150+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 702│         │               │     │  78+500-78+550│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 703│         │               │19A  │  21+700-21+900│dreapta │      200│     6.000│├────┤         ┤               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 704│         │               │     │  28+200-28+500│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 705│         │               │     │  42+000-42+300│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL SATU MARE                                              │   10.900│   327.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 706│Cluj     │Bistrița-Năsăud│17   │106+000-107+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 707│         │               │     │111+000-112+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 708│         │               │     │111+000-112+600│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         ├───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 709│         │Bistrița-Năsăud│     │113+000-113+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 710│         │               │     │113+000-113+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 711│Cluj     │Bistrița-Năsăud│17   │114+400-115+000│stânga  │      600│    18.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                        │    6.800│   204.000│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CLUJ                                          │   64.022│ 1.920.660│├─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤│*VOCE=varianta de ocolire Cluj-est                                                │├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┤│ 712│Iași     │Bacău          │2    │238+700-238+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 713│         │               │     │239+000-239+150│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 714│         │               │     │240+200-241+500│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 715│         │               │     │246+200-246+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 716│         │               │     │248+200-249+100│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 717│         │               │     │262+500-263+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 718│         │               │     │263+800-264+950│dreapta │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 719│         │               │     │265+800-266+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 720│         │               │     │274+500-275+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 721│         │               │     │278+830-279+700│stânga  │      870│    26.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 722│         │               │     │298+100-299+800│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 723│         │               │     │302+000-303+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 724│         │               │     │311+100-312+800│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 725│         │               │2F   │    5+600-5+800│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 726│         │               │     │    6+300-6+450│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 727│         │               │     │  15+655-16+200│stânga  │      545│    16.350│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 728│         │               │     │  16+800-17+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 729│         │               │     │  17+200-17+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 730│         │               │     │  17+900-18+200│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 731│         │               │     │  25+930-26+100│stânga  │      170│     5.100│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 732│         │               │2G   │  20+120-20+170│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 733│         │               │     │  20+400-21+100│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 734│         │               │     │  39+500-40+000│dreapta │     500 │    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 735│         │               │     │  40+000-41+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 736│         │               │     │  42+100-43+000│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 737│         │               │     │  43+000-43+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 738│         │               │11   │157+015-157+135│stânga  │      120│     3.600│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 739│         │               │11A  │  18+000-25+350│stânga  │    7.350│   220.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 740│         │               │     │  31+500-31+950│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 741│         │               │     │  32+050-32+300│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 742│         │               │     │  32+600-33+300│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 743│         │               │12A  │  84+200-84+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 744│         │               │     │  90+200-90+950│stânga  │      750│    22.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BACĂU                                                  │   27.205│   816.150│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 745│Iași     │Vaslui         │2F   │  46+500-47+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 746│         │               │     │  48+800-49+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 747│         │               │     │  50+800-51+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 748│         │               │     │  52+000-53+800│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 749│         │               │     │  60+000-60+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 750│         │               │     │  76+000-77+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 751│         │               │11A  │  78+800-79+200│stânga  │      400│    12.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 752│Iași     │Vaslui         │11A  │  85+200-86+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 753│         │               │     │  86+200-87+200│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 754│         │               │     │  88+300-89+100│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 755│         │               │     │  90+000-90+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 756│         │               │     │  91+900-92+800│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 757│         │               │15D  │108+400-109+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 758│         │               │     │109+500-110+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 759│         │               │24   │  56+800-57+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 760│         │               │     │  81+290-83+000│stânga  │    1.710│    51.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 761│         │               │     │  85+150-86+200│stânga  │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 762│         │               │     │  91+440-92+590│stânga  │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 763│         │               │     │  94+000-94+895│stânga  │      895│    26.850│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 764│         │               │     │  98+000-99+150│stânga  │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 765│         │               │     │139+200-139+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 766│         │               │     │146+000-148+892│stânga  │      892│    26.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 767│         │               │     │150+350-151+000│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 768│         │               │24A  │    8+100-9+100│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 769│         │               │     │  22+000-23+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 770│         │               │     │  33+330-36+000│stânga  │    2.670│    80.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 771│         │               │     │  42+000-43+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 772│         │               │     │  52+000-54+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 773│         │               │     │  63+000-64+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 774│         │               │     │  66+000-67+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 775│         │               │     │  74+000-75+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 776│         │               │     │  64+600-64+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 777│         │               │     │  67+000-67+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 778│         │               │     │  69+950-70+500│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 779│         │               │     │  80+900-81+400│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 780│         │               │24B  │  11+000-12+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 781│         │               │     │  14+000-15+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 782│         │               │     │  16+500-17+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 783│         │               │     │  19+000-20+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 784│         │               │     │  36+000-38+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 785│         │               │     │  38+600-41+000│stânga  │    2.400│    72.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 786│         │               │     │  41+200-42+100│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 787│         │               │     │  43+000-43+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 788│         │               │     │  44+500-45+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 789│         │               │26   │  81+210-81+950│stânga  │      740│    22.200│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VASLUI                                                 │   41.857│ 1.255.710│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 790│Iași     │Iași           │2    │382+700-383+200│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 791│         │               │24   │152+000-152+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 792│         │               │     │157+900-158+700│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 793│         │               │     │175+150-175+550│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 794│         │               │     │184+000-184+100│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 795│         │               │     │209+900-211+200│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 796│         │               │     │211+600-212+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 797│         │               │24C  │    1+000+2+080│stânga  │    1.080│    32.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 798│         │               │     │    1+000+2+080│dreapta │    1.080│    32.400│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 799│Iași     │Iași           │24C  │    2+130-3+750│stânga  │    1.620│    48.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 800│         │               │     │    2+130-3+750│dreapta │    1.620│    48.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 801│         │               │     │  24+200-25+800│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 802│         │               │     │  31+800-32+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 803│         │               │     │  40+000-40+900│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 804│         │               │     │  40+000-40+900│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 805│         │               │     │  42+300-43+900│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 806│         │               │28   │    0+900-1+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 807│         │               │     │    7+900-9+200│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 808│         │               │     │  10+200-10+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 809│         │               │     │  11+300-12+100│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 810│         │               │     │  14+000-15+450│stânga  │    1.450│    43.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 811│         │               │     │  20+600-22+000│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 812│         │               │     │  32+200-35+100│stânga  │    2.900│    87.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 813│         │               │     │  37+650-39+450│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 814│         │               │     │  40+960-43+080│stânga  │    2.120│    63.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 815│         │               │     │  44+900-46+100│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 816│         │               │     │103+600-103+700│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 817│         │               │     │105+700-105+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 818│         │               │     │106+400-106+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 819│         │               │     │108+400-110+000│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 820│         │               │     │108+400-110+000│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 821│         │               │     │120+500-122+500│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 822│         │               │     │120+500-121+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 823│         │               │     │132+500-133+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 824│         │               │     │132+500-133+200│dreapta │    700  │21.000    │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 825│         │               │     │133+200-133+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 826│         │               │     │133+200-133+500│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 827│         │               │     │133+500-134+300│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 828│         │               │     │134+300-136+600│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 829│         │               │     │134+300-136+600│dreapta │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 830│         │               │     │140+500-141+400│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 831│         │               │28A  │  11+700-12+150│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 832│         │               │     │  15+980-17+000│dreapta │     1.02│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 833│         │               │     │  30+900-31+000│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 834│         │               │     │  31+100-31+500│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 835│         │               │28B  │    2+500-4+500│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 836│         │               │     │  11+500-11+800│stânga  │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 837│         │               │     │  21+350-22+000│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 838│         │               │     │  31+800-32+600│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 839│         │               │     │  36+400-37+200│stânga  │      800│    24.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IAȘI                                                   │   50.890│ 1.526.700│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 840│Iași     │Botoșani       │24C  │  50+000-52+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 841│         │               │     │  53+350-54+400│dreapta │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 842│         │               │     │  56+000-57+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 843│         │               │     │  59+700-60+700│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 844│         │               │     │  59+700-60+700│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 845│         │               │     │  64+000-65+400│stânga  │    1.400│    42.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 846│Iași     │Botoșani       │24C  │  79+250-81+100│stânga  │    1.850│    55.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 847│         │               │     │  79+250-81+100│dreapta │    1.850│    55.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 848│         │               │     │  82+200-82+650│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 849│         │               │     │  83+000-84+900│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 850│         │               │     │  86+000-86+800│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 851│         │               │     │  86+000-86+800│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 852│         │               │     │  88+500-89+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 853│         │               │     │  88+500-89+100│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 854│         │               │     │  91+150-91+850│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 855│         │               │     │  92+750-93+800│stânga  │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 856│         │               │     │  98+500-99+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 857│         │               │     │100+500-101+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 858│         │               │     │100+500-101+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 859│         │               │     │102+100-103+100│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 860│         │               │     │103+760-105+100│stânga  │    2.040│    61.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 861│         │               │     │106+900-107+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 862│         │               │     │109+000-110+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 863│         │               │     │109+000-110+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 864│         │               │     │114+400-114+750│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 865│         │               │     │114+400-114+750│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 866│         │               │     │114+800-115+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 867│         │               │     │119+000-120+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 868│         │               │     │123+600-127+200│stânga  │    3.600│   108.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 869│         │               │     │123+600-128+000│dreapta │    4.400│   132.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 870│         │               │     │129+500-134+450│dreapta │    4.950│   148.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 871│         │               │     │138+200-139+800│dreapta │    1.600│   48.000 │├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 872│         │               │28B  │  40+100-41+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 873│         │               │     │  59+900-62+300│stânga  │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 874│         │               │29   │  25+650-26+550│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 875│         │               │     │  29+700-30+370│stânga  │      670│    20.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 876│         │               │     │  45+400-45+900│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 877│         │               │     │  46+050-46+800│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 878│         │               │     │  47+100-47+500│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 879│         │               │     │  47+750-48+200│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 880│         │               │     │  51+400-53+550│stânga  │    2.150│    64.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 881│         │               │     │  54+500-57+400│stânga  │    2.900│    87.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 882│         │               │     │  59+000-60+400│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 883│         │               │     │  60+400-62+000│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 884│         │               │     │  66+000-71+850│stânga  │    5.850│   175.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 885│         │               │     │  72+050-74+050│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 886│         │               │     │  72+050-74+050│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 887│         │               │     │  77+150-78+200│dreapta │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 888│         │               │     │  78+500-82+300│dreapta │    3.800│   114.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 889│         │               │     │  82+900-83+600│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 890│         │               │     │  82+900-83+600│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 891│         │               │     │  85+550-87+500│stânga  │    1.950│    58.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 892│         │               │     │  91+800-94+100│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 893│         │               │29A  │  42+400-43+400│stânga  │    1.000│    30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 894│Iași     │Botoșani       │29A  │  43+850-45+100│stânga  │    1.250│    37.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 895│         │               │     │  45+200-47+300│stânga  │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 896│         │               │     │  49+000-50+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 897│         │               │     │  51+150-51+250│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 898│         │               │     │  53+410-53+900│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 899│         │               │     │  54+000-54+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 900│         │               │     │  54+800-55+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 901│         │               │     │  57+000-58+100│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 902│         │               │     │  59+700-61+000│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 903│         │               │     │  66+400-68+400│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 904│         │               │     │  69+320-70+700│stânga  │    1.380│    41.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 905│         │               │     │  78+800-79+900│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 906│         │               │     │  80+030-82+100│stânga  │    2.070│    62.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 907│         │               │     │  85+000-86+900│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 908│         │               │     │  88+100-88+250│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 909│         │               │     │  91+700-93+000│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 910│         │               │29B  │  17+100-17+300│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 911│         │               │     │  19+200-19+550│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 912│         │               │     │  20+100-20+500│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 913│         │               │     │  22+800-24+300│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 914│         │               │     │  26+700-27+040│stânga  │      340│    10.200│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 915│         │               │29C  │    0+000-0+850│dreapta │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 916│         │               │     │    3+500-5+300│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 917│         │               │     │    5+700-7+300│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 918│         │               │     │  42+500-43+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 919│         │               │29D  │    3+900-4+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 920│         │               │     │  12+200-14+000│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 921│         │               │     │  21+200-21+800│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 922│         │               │     │  24+000-25+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 923│         │               │     │  29+500-29+900│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 924│         │               │     │  34+600-35+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 925│         │               │     │  35+300-36+400│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 926│         │               │     │  39+700-40+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 927│         │               │     │  44+150-46+650│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 928│         │               │     │  44+150-46+950│dreapta │    2.800│    84.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 929│         │               │29E  │    2+095-2+400│stânga  │      305│     9.150│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BOTOȘANI                                               │  119.095│ 3.572.850│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 930│Iași     │Suceava        │2    │396+185-396+455│dreapta │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 931│         │               │     │403+600-403+750│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 932│         │               │     │421+180-424+257│stânga  │    3.077│    92.310│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 933│         │               │     │423+250-423+890│dreapta │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 934│         │               │     │426+250-431+100│dreapta │    4.850│   145.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 935│         │               │     │427+000-429+500│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 936│         │               │     │471+840-471+940│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 937│         │               │     │472+100-472+550│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 938│         │               │     │476+500-476+700│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 939│         │               │2E   │  46+000-47+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 940│         │               │     │  46+000-47+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 941│Iași     │Suceava        │2E   │  47+300-47+700│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 942│         │               │     │  48+400-48+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 943│         │               │     │  48+400-48+700│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 944│         │               │2H   │  17+500-19+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 945│         │               │     │  28+700-29+000│dreapta │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 946│         │               │     │  38+000-39+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 947│         │               │2K   │    1+300-3+700│dreapta │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 948│         │               │15C  │  58+328-59+000│stânga  │      672│    20.160│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 949│         │               │     │  68+330-68+750┤stânga  │      420│    12.600│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 950│         │               │17   │243+100-243+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 951│         │               │     │243+700-245+350│stânga  │    1.650│    49.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 952│         │               │     │245+600-249+950│stânga  │    4.350│   130.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 953│         │               │     │238+100-238+600│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 954│         │               │     │241+250-241+550│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 955│         │               │     │242+060-242+200│stânga  │      140│     4.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 956│         │               │     │242+350-242+420│stânga  │       70│     2.100│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 957│         │               │17A  │  64+300-66+100│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 958│         │               │     │  66+200-68+200│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 959│         │               │     │  72+800-74+400│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 960│         │               │     │  79+200-82+500│stânga  │    3.300│    99.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 961│         │               │     │  81+200-81+600│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 962│         │               │     │  81+900-82+400│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 963│         │               │     │  83+000-83+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 964│         │               │29   │  12+700-13+552│stânga  │      852│    25.560│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 965│         │               │     │  18+062-19+000│stânga  │      938│    28.140│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 966│         │               │     │  19+600-20+313│stânga  │      713│    21.390│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 967│         │               │29A  │  13+200-13+550│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 968│         │               │     │  15+100-15+800│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 969│         │               │     │  16+200-17+150│stânga  │      950│    28.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL Suceava                                                │   42.842│ 1.285.260│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 970│Iași     │Vrancea        │11A  │  34+000-36+800│stânga  │    2.800│    84.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 971│         │               │     │  41+243-42+500│stânga  │    1.257│    37.710│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 972│         │               │     │  52+500-53+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 973│         │               │     │  53+800-55+600│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 974│         │               │     │  58+400-58+500│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 975│         │               │     │  59+000-60+400│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 976│         │               │     │  62+000-63+200│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 977│         │               │     │  63+900-64+500│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 978│         │               │2    │174+850-175+700│stânga  │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 979│         │               │     │175+900-177+200│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 980│         │               │     │194+500-194+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 981│         │               │     │206+000-206+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 982│         │               │     │207+900-208+100│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 983│         │               │     │209+500-211+800│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 984│         │               │     │221+700-223+250│stânga  │    1.550│    46.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 985│         │               │     │223+250-224+200│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 986│         │               │     │227+000-228+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 987│         │               │2D   │   5+200-10+300│dreapta │    5.100│   153.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 988│Iași     │Vrancea        │2L   │    0+000-7+000│dreapta │    7.000│   210.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 989│         │               │2M   │    0+000-3+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 990│         │               │     │  3+000-3+650  │dreapta │      650│    19.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 991│         │               │2N   │    0+800-8+000│dreapta │    7.200│   216.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 992│         │               │     │   9+900-12+500│dreapta │    2.600│    78.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 993│         │               │     │  13+800-15+200│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 994│         │               │23   │    1+100-2+400│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 995│         │               │     │    4+200-6+400│stânga  │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 996│         │               │     │   9+600-11+000│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 997│         │               │     │  11+200-11+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 998│         │               │     │  12+000-15+600│stânga  │    3.600│   108.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 999│         │               │     │  23+000-24+150│stânga  │    1.150│    34.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1000│         │               │23A  │    0+000-2+500│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1001│         │               │     │  11+000-16+500│stânga  │    5.500│   165.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1002│         │               │     │  22+000-24+500│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1003│         │               │     │  34+000-34+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1004│         │               │23B  │   3+000-15+700│dreapta │   12.700│   381.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1005│         │               │     │  17+850-19+000│dreapta │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1006│         │               │     │  20+500-21+300│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1007│         │               │24   │    0+000-0+870│stânga  │      870│    26.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1008│         │               │     │    1+800-4+000│stânga  │    2.200│    66.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VRANCEA                                                │    84.22│ 2.526.810│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1009│Iași     │Galați         │24   │  11+100-15+400│stânga  │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1010│         │               │     │  16+370-16+800│stânga  │      430│    12.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1011│         │               │     │  30+000-32+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1012│         │               │     │  40+000-43+900│stânga  │    3.900│   117.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1013│         │               │24D  │  17+000-18+800│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1014│         │               │     │  38+350-38+770│stânga  │      420│    12.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1015│         │               │     │  43+800-45+450│stânga  │    1.650│    49.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1016│         │               │     │  45+700-51+250│stânga  │    5.550│   166.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1017│         │               │     │  51+250-51+470│dreapta │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1018│         │               │     │  51+500-58+150│stânga  │    6.650│   199.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1019│         │               │     │  62+000-73+130│stânga  │   11.130│   333.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1020│         │               │     │  73+900-81+330│stânga  │    7.430│   222.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1021│         │               │     │  75+380-75+880│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1022│         │               │25   │  34+650-35+000│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1023│         │               │     │  40+000-42+650│stânga  │    2.650│    79.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1024│         │               │     │  44+340-44+950│stânga  │      610│    18.300│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1025│         │               │26   │  28+400-32+700│stânga  │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1026│         │               │     │  32+450-32+700│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1027│         │               │     │  44+300-45+000│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1028│         │               │     │  54+850-55+150│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1029│         │               │     │  80+000-81+138│stânga  │    1.138│    34.140│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1030│         │               │V TEC│    0+000-0+300│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL GALAȚI                                                 │   56.578│ 1.697.340│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1031│Iași     │Neamț          │2    │341+990-342+200│dreapta │      210│     6.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1032│         │               │     │343+900-344+800│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1033│         │               │     │347+000-347+250│dreapta │      250│     7.500│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1034│Iași     │Neamț          │2    │347+300-348+000│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1035│         │               │     │351+700-351+900│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1036│         │               │15B  │  59+800-60+063│stânga  │      263│     7.890│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1037│         │               │15C  │    9+600-9+790│stânga  │      190│     5.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1038│         │               │     │   9+880-10+254│stânga  │      374│    11.220│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1039│         │               │     │  10+300-10+390│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1040│         │               │     │  15+280-15+730│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1041│         │               │     │  23+000-23+210│dreapta │      210│     6.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1042│         │               │     │  25+775-25+875│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1043│         │               │     │  36+300-36+475│stânga  │      175│     5.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1044│         │               │     │  46+250-46+375│stânga  │      125│     3.750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1045│         │               │     │  50+390-51+150│stânga  │      760│    22.800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1046│         │               │15D  │    2+100-2+600│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1047│         │               │     │    6+750-6+980│stânga  │      230│     6.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1048│         │               │     │    7+210-7+430│stânga  │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1049│         │               │     │    7+500-8+800│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1050│         │               │     │  10+800-11+030│stânga  │      230│     6.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1051│         │               │     │  11+100-15+800│stânga  │    4.700│   141.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1052│         │               │     │  16+300-17+100│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1053│         │               │     │  17+200-18+240│stânga  │    1.040│    31.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1054│         │               │     │  20+000-20+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1055│         │               │     │  20+500-20+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1056│         │               │     │  21+570-21+895│stânga  │      325│     9.750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1057│         │               │     │  22+190-22+680│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1058│         │               │     │  23+420-23+650│stânga  │      230│     6.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1059│         │               │     │  23+900-25+850│stânga  │    1.950│    58.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1060│         │               │     │  26+800-28+582│stânga  │    1.782│    53.460│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1061│         │               │     │  28+900-29+126│stânga  │      226│     6.780│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1062│         │               │     │  31+670-31+754│stânga  │       84│     2.520│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL NEAMȚ                                                  │   19.604│   588.120│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. IAȘI                                          │  442.298│13.268.940│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1063│Constanța│Constanța      │2A   │131+000-131+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1064│         │               │     │134+100-134+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1065│         │               │     │153+100-153+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1066│         │               │     │168+000-168+048│stânga  │       48│     1.440│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1067│         │               │     │181+000-181+906│stânga  │      906│    27.180│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1068│         │               │     │188+500-189+096│stânga  │      596│    17.880│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1069│         │               │     │190+400-191+306│stânga  │      906│    27.180│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1070│         │               │     │191+500-192+008│stânga  │      508│    15.240│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1071│         │               │     │192+400-192+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1072│         │               │     │194+600-194+684│stânga  │       84│     2.520│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1073│         │               │3    │190+000-192+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1074│         │               │     │255+300-255+800│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1075│         │               │     │253+100-254+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1076│         │               │     │251+200-251+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1077│         │               │     │235+500-235+557│stânga  │       57│     1.710│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1078│         │               │     │233+100-233+160│stânga  │       60│     1.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1079│         │               │     │222+900-223+050│stânga  │      150│     4.500│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1080│Constanța│Constanța      │3    │217+200-217+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1081│         │               │     │216+450-216+700│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1082│         │               │     │214+400-214+686│stânga  │      286│     8.580│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1083│         │               │     │213+900-214+050│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1084│         │               │     │212+700-212+850│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1085│         │               │     │211+350-211+600│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1086│         │               │     │210+830-211+100│stânga  │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1087│         │               │     │210+050-210+100│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1088│         │               │     │209+800-209+950│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1089│         │               │     │209+000-209+350│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1090│         │               │     │208+600-208+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1091│         │               │     │208+000-208+033│stânga  │       33│       990│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1092│         │               │     │207+650-207+850│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1093│         │               │     │207+200-207+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1094│         │               │     │204+650-204+900│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1095│         │               │     │201+200-201+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1096│         │               │     │201+000-201+022│stânga  │       22│       660│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1097│         │               │     │200+000-200+036│stânga  │       36│     1.080│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1098│         │               │     │194+200-194+300│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1099│         │               │     │192+200-192+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1100│         │               │     │173+500-173+400│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1101│         │               │     │173+128-173+100│stânga  │       28│       840│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1102│         │               │     │172+500-172+400│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1103│         │               │     │161+600-161+207│stânga  │      393│    11.790│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1104│         │               │     │156+207-156+200│stânga  │        7│       210│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1105│         │               │     │147+300-147+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1106│         │               │     │142+300-142+050│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1107│         │               │3C   │    7+400-7+500│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1108│         │               │22   │239+100-241+000│dreapta │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1109│         │               │     │241+000-243+200│dreapta │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1110│         │               │     │244+600-244+700│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1111│         │               │     │244+900-251+000│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1112│         │               │     │261+000-261+600│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1113│         │               │     │257+000-270+000│dreapta │   13.000│   390.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1114│         │               │     │283+400-283+493│stânga  │       93│     2.790│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1115│         │               │     │265+500-265+515│dreapta │       15│       450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1116│         │               │     │255+600-256+599│dreapta │      999│    29.970│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1117│         │               │22A  │  65+000-68+600│dreapta │    3.600│   108.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1118│         │               │22C  │  34+700-34+744│stânga  │       44│     1.320│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1119│         │               │     │  34+000-34+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1120│         │               │     │  32+800-33+500│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1121│         │               │     │  29+500-29+900│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1122│         │               │     │  27+300-27+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1123│         │               │     │  24+500-23+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1124│         │               │     │  23+600-23+677│stânga  │       77│     2.310│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1125│         │               │     │  22+800-23+046│stânga  │      246│     7.380│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1126│         │               │     │  22+600-22+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1127│         │               │     │  19+400-19+600│stânga  │      200│     6.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1128│Constanța│Constanța      │22C  │  12+600-13+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1129│         │               │39   │  30+000-30+110│dreapta │      110│     3.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1130│         │               │     │  31+900-33+700│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1131│         │               │     │  29+400-30+000│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1132│         │               │38   │  10+690-10+800│dreapta │      110│     3.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1133│         │               │     │  31+560-31+580│dreapta │       20│       600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1134│         │               │     │  34+400-38+600│dreapta │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1135│         │               │     │  44+380-44+580│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1136│         │               │39E  │    1+500-2+499│dreapta │      999│    29.970│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CONSTANȚA                                              │   49.753│ 1.492.590│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1137│Constanța│Călărași       │3    │  51+000-51+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1138│         │               │     │  57+700-58+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1139│         │               │     │  64+000-64+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1140│         │               │     │  80+000-80+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1141│         │               │     │  84+900-85+300│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1142│         │               │     │  99+600-99+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1143│         │               │     │103+400-104+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1144│         │               │     │106+300-106+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1145│         │               │     │  51+560-52+000│stânga  │      440│    13.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1146│         │               │     │  58+030-58+330│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1147│         │               │     │  62+600-62+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1148│         │               │     │  70+200-70+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1149│         │               │     │  70+600-70+850│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1150│         │               │     │  76+150-78+200│stânga  │    2.050│    61.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1151│         │               │     │  80+800-81+700│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1152│         │               │     │  83+900-84+350│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1153│         │               │     │  88+000-88+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1154│         │               │     │108+000-108+150│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1155│         │               │     │108+800-109+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1156│         │               │3A   │    1+500-2+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1157│         │               │     │    3+900-4+200│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1158│         │               │     │    6+100-6+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1159│         │               │     │  11+400-11+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1160│         │               │     │  22+600-22+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1161│         │               │     │  23+500-24+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1162│         │               │     │  27+900-28+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1163│         │               │     │    2+000-2+006│stânga  │        6│       180│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1164│         │               │     │    2+006-2+666│stânga  │      660│    19.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1165│         │               │     │    3+138-3+238│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1166│         │               │     │    5+500-5+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1167│         │               │     │    6+475-6+675│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1168│         │               │     │  10+400-10+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1169│         │               │     │  11+768-12+068│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1170│         │               │     │  12+300-14+000│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1171│         │               │     │  23+000-23+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1172│         │               │     │  24+000-24+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1173│         │               │     │  28+000-28+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1174│         │               │3B   │  10+900-11+500│stânga  │      600│    18.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1175│Constanța│Călărași       │3B   │  18+300-18+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1176│         │               │     │  21+500-21+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1177│         │               │     │  26+800-27+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1178│         │               │21   │102+800-103+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1179│         │               │     │112+500-112+700│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1180│         │               │     │114+100-114+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1181│         │               │     │119+800-120+050│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1182│         │               │     │115+000-116+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1183│         │               │     │117+000-118+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1184│         │               │31   │  23+000-23+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1185│         │               │A2   │  65+500-70+750│C2      │    5.250│   157.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1186│         │               │     │  70+900-72+700│C2      │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1187│         │               │     │  72+750-73+280│C2      │      530│    15.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1188│         │               │     │  73+350-78+700│C2      │    5.350│   160.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1189│         │               │     │  78+800-85+600│C2      │    6.800│   204.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1190│         │               │     │  85+700-86+730│C2      │    1.030│    30.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1191│         │               │     │  86+830-87+960│C2      │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1192│         │               │     │  88+065-90+100│C2      │    2.035│    61.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1193│         │               │     │  90+200-91+220│C2      │    1.020│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1194│         │               │     │  91+330-94+310│C2      │    2.980│    89.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1195│         │               │     │ 94+410-101+200│C2      │    6.790│   203.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1196│         │               │     │102+800-103+280│C2      │      480│    14.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1197│         │               │     │103+380-105+100│C2      │    1.720│    51.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1198│         │               │     │105+500-108+600│C2      │    3.100│    93.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1199│         │               │     │108+700-111+530│C2      │    2.830│    84.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1200│         │               │     │111+640-114+250│C2      │    2.610│    78.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1201│         │               │     │114+350-115+970│C2      │    1.620│    48.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1202│         │               │     │116+070-119+600│C2      │    3.530│   105.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1203│         │               │     │119+700-122+270│C2      │    2.570│    77.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1204│         │               │     │122+390-126+630│C2      │    4.240│   127.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1205│         │               │     │126+730-128+290│C2      │    1.560│    46.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1206│         │               │     │128+390-131+700│C2      │    3.310│    99.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1207│         │               │     │131+800-132+390│C2      │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1208│         │               │     │132+490-139+320│C2      │    6.830│   204.900│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1209│         │               │A2   │139+420-142+800│C2      │    3.380│   101.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1210│         │               │     │147+000-156+780│C2      │    9.780│   293.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1211│         │               │     │182+183-182+823│C2      │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1212│         │               │     │183+183-183+983│C2      │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1213│         │               │     │184+503-185+723│C2      │    1.220│    36.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1214│         │               │     │185+963-186+403│C2      │      440│    13.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1215│         │               │     │186+663-187+583│C2      │      720│    21.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1216│         │               │     │188+123-189+443│C2      │    1.320│    39.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1217│         │               │     │191+583-192+123│C2      │      540│    16.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1218│         │               │     │192+483-194+163│C2      │    1.680│    50.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1219│         │               │     │194+843-195+363│C2      │      320│     9.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1220│         │               │     │196+103-196+863│C2      │      540│    16.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1221│         │               │     │197+183-197+363│C2      │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1222│         │               │     │199+403-199+903│C2      │      380│    11.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1223│         │               │     │200+403-202+083│C2      │    1.680│    50.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1224│         │               │     │202+403-203+863│C2      │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1225│         │               │     │204+163-204+423│C2      │      160│     4.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1226│         │               │     │205+323-206+023│C2      │      580│    17.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1227│         │               │     │206+683-207+003│C2      │      320│     9.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1228│         │               │     │207+463-207+983│C2      │      520│    15.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1229│         │               │     │208+443-209+183│C2      │      740│    22.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1230│         │               │     │209+743-210+223│C2      │      480│    14.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1231│         │               │     │210+923-211+923│C2      │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1232│         │               │A4   │    0+300-5+000│C2      │    4.700│   141.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1233│         │               │     │   6+000-11+000│C2      │    5.000│   150.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1234│         │               │     │  13+000-21+000│C2      │    7.000│   210.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CĂLĂRAȘI                                               │  135.421│ 4.062.630│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1235│Constanța│Ialomița       │2A   │  32+600-33+200│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1236│         │               │2C   │  49+800-52+300│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1237│         │               │     │  53+900-54+200│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1238│         │               │3A   │  69+300-69+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1239│         │               │3B   │  60+050-60+920│stânga  │      870│    26.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1240│         │               │     │  75+800-75+950│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1241│         │               │21A  │    4+420-5+000│stânga  │      580│    17.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1242│         │               │     │    8+276-9+000│stânga  │      724│    21.720│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1243│         │               │     │  14+600-15+042│stânga  │      442│    13.260│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1244│         │               │A2C2 │   3+250-11+450│stânga  │    8.200│   246.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1245│         │               │     │  11+500-13+740│stânga  │    2.240│    67.200│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1246│Constanța│Ialomița       │A2C2 │  13+800-14+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1247│         │               │2A   │  16+720-16+962│stânga  │      242│     7.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1248│         │               │     │  20+146-20+436│stânga  │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1249│         │               │     │  22+800-23+119│stânga  │      319│     9.570│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1250│         │               │     │  47+300-47+520│stânga  │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1251│         │               │     │  48+050-48+320│stânga  │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1252│         │               │     │  50+020-50+200│stânga  │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1253│         │               │     │  56+000-56+113│stânga  │      113│     3.390│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1254│         │               │     │  56+600-56+870│stânga  │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1255│         │               │     │  92+750-92+950│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1256│         │               │     │100+600-100+650│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1257│         │               │     │100+800-101+774│stânga  │      974│    29.220│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1258│         │               │2C   │  56+900-57+030│stânga  │      130│     3.900│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1259│         │               │21   │  92+050-92+933│stânga  │      883│    26.490│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1260│         │               │     │  93+350-93+700│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1261│         │               │     │  94+000-94+228│stânga  │      228│     6.840│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IALOMIȚA                                               │   21.825│   654.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1262│Constanța│Tulcea         │22   │102+000-103+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1263│         │               │     │119+000-119+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1264│         │               │     │119+210-120+250│stânga  │    1.040│    31.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1265│         │               │     │120+260-120+750│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1266│         │               │     │142+000-143+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1267│         │               │     │156+500-158+000│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1268│         │               │     │198+600-198+950│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1269│         │               │     │198+960-199+300│stânga  │      340│    10.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1270│         │               │     │208+000-209+300│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1271│         │               │     │224+000-226+300│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1272│         │               │     │230+500-231+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1273│         │               │     │234+000-234+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1274│         │               │     │234+300-235+950│stânga  │    1.650│    49.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1275│         │               │     │235+960-236+180│stânga  │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1276│         │               │     │236+290-236+500│stânga  │      210│     6.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1277│         │               │     │119+300-119+600│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1278│         │               │     │150+750-151+000│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1279│         │               │     │151+400-151+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1280│         │               │     │152+150-152+300│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1281│         │               │     │186+000-186+845│dreapta │      845│    25.350│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1282│         │               │     │190+650-190+770│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1283│         │               │     │193+400-193+450│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1284│         │               │22A  │    4+850-4+900│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1285│         │               │     │    5+600-5+700│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1286│         │               │     │    6+390-6+500│dreapta │      110│     3.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1287│         │               │     │  47+900-48+180│dreapta │      280│     8.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1288│         │               │     │  58+100-58+300│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1289│         │               │     │  59+750-59+950│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1290│         │               │     │    5+250-5+500│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1291│         │               │     │    6+150-6+300│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1292│         │               │     │  11+200-11+700│dreapta │      500│    15.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1293│Constanța│Tulcea         │22A  │  11+710-12+000│dreapta │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1294│         │               │     │  41+000-42+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1295│         │               │     │  42+510-43+000│dreapta │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1296│         │               │     │  46+500-47+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1297│         │               │22D  │    2+500-2+550│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1298│         │               │     │    2+560-2+950│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1299│         │               │     │    2+960-3+350│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1300│         │               │     │    3+360-3+800│stânga  │      440│    13.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1301│         │               │     │    3+810-4+200│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1302│         │               │     │    4+210-4+500│stânga  │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1303│         │               │     │  22+400-22+520│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1304│         │               │     │  22+740-22+860│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1305│         │               │     │  33+800-33+900│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1306│         │               │22F  │    8+750-9+050│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TULCEA                                                 │   21.325│   639.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1307│Constanța│Brăila         │2B   │  38+500-40+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1308│         │               │     │  40+210-40+800│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1309│         │               │     │  40+810-41+900│stânga  │    1.090│    32.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1310│         │               │     │  41+912-42+500│stânga  │      588│    17.640│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1311│         │               │     │  42+590-42+850│stânga  │      260│     7.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1312│         │               │     │  42+860-42+950│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1313│         │               │     │  50+000-50+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1314│         │               │     │  50+230-51+200│dreapta │      970│    29.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1315│         │               │     │  51+210-52+200│stânga  │      990│    29.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1316│         │               │     │  52+300-52+600│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1317│         │               │     │  54+050-54+200│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1318│         │               │     │  54+210-55+200│stânga  │      990│    29.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1319│         │               │     │  55+400-55+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1320│         │               │     │  56+300-56+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1321│         │               │     │  56+800-57+300│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1322│         │               │     │  57+315-59+800│stânga  │    2.485│    74.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1323│         │               │     │  59+850-60+200│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1324│         │               │     │  60+210-60+350│stânga  │      140│     4.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1325│         │               │     │  60+365-61+000│stânga  │      635│    19.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1326│         │               │     │  67+750-69+050│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1327│         │               │     │  70+150-72+000│stânga  │    1.850│    55.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1328│         │               │     │  72+000-72+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1329│         │               │     │  72+110-74+200│stânga  │    2.090│    62.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1330│         │               │     │  74+210-75+100│stânga  │      890│    26.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1331│         │               │     │  75+110-75+200│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1332│         │               │     │  75+210-76+100│stânga  │      890│    26.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1333│         │               │     │  76+110-77+000│stânga  │      890│    26.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1334│         │               │     │  81+000-81+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1335│         │               │     │  81+710-82+900│stânga  │    1.190│    35.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1336│         │               │     │  82+910-83+300│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1337│         │               │     │  83+350-85+100│stânga  │    1.750│    52.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1338│         │               │     │  85+110-86+700│stânga  │    1.590│    47.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1339│         │               │     │  86+710-88+000│stânga  │      290│     8.700│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1340│Constanța│Brăila         │2B   │  90+020-91+000│stânga  │      980│    29.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1341│         │               │     │  91+000-91+750│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1342│         │               │     │  91+760-92+700│stânga  │      940│    28.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1343│         │               │     │  92+710-93+000│stânga  │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1344│         │               │     │  93+010-94+250│stânga  │    1.240│    37.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1345│         │               │     │  94+265-94+750│stânga  │      485│    14.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1346│         │               │     │  94+780-95+800│stânga  │    1.020│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1347│         │               │     │  95+810-96+000│stânga  │      190│     5.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1348│         │               │     │  96+000-69+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1349│         │               │     │ 99+980-100+630│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1350│         │               │     │106+000-106+050│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1351│         │               │     │106+300-106+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1352│         │               │     │106+600-106+950│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1353│         │               │     │106+960-107+600│stânga  │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1354│         │               │     │107+610-108+000│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1355│         │               │     │  42+850-42+860│stânga  │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1356│         │               │     │  42+950-43+000│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1357│         │               │     │  47+750-47+900│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1358│         │               │     │  49+499-49+793│stânga  │      294│     8.820│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1359│         │               │     │  50+200-50+230│stânga  │       30│       900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1360│         │               │     │  54+020-54+050│stânga  │       30│       900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1361│         │               │     │  55+700-55+799│stânga  │       99│     2.970│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1362│         │               │     │  56+200-56+300│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1363│         │               │     │  61+800-61+901│stânga  │      101│     3.030│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1364│         │               │     │  88+892-89+027│stânga  │      135│     4.050│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1365│         │               │21   │  16+950-19+300│dreapta │    2.350│    70.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1366│         │               │     │  22+350-24+700│dreapta │    2.350│    70.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1367│         │               │     │  24+710-25+350│dreapta │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1368│         │               │     │  25+360-26+700│dreapta │    1.340│    40.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1369│         │               │     │  28+000-28+250│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1370│         │               │     │  28+260-29+400│dreapta │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1371│         │               │     │  29+410-30+000│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1372│         │               │     │  37+000-37+200│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1373│         │               │     │  37+240-39+900│dreapta │    2.660│    79.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1374│         │               │     │  39+910-40+550│dreapta │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1375│         │               │     │  40+600-41+000│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1376│         │               │     │  47+000-48+800│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1377│         │               │     │  48+810-48+900│dreapta │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1378│         │               │     │  48+920-49+500│dreapta │      580│    17.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1379│         │               │     │  49+510-50+100│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1380│         │               │     │  50+120-50+200│dreapta │       80│     2.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1381│         │               │     │  50+230-51+900│dreapta │    1.670│    50.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1382│         │               │     │  51+910-52+500│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1383│         │               │     │  52+510-53+100│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1384│         │               │     │  53+110-53+700│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1385│         │               │     │  53+710-54+500│dreapta │      790│    23.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1386│         │               │     │  54+575-56+100│dreapta │    1.525│    45.750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1387│         │               │     │  56+110-56+740│dreapta │      630│    18.900│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1388│Constanța│Brăila         │21   │  56+800-58+000│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1389│         │               │     │  14+600-14+656│dreapta │       56│     1.680│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1390│         │               │     │  28+250-28+260│dreapta │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1391│         │               │     │  30+000-30+423│dreapta │      423│    12.690│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1392│         │               │     │  40+550-40+575│dreapta │       25│       750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1393│         │               │     │  45+100-45+150│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1394│         │               │     │  49+500-49+510│dreapta │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1395│         │               │     │  58+000-58+012│dreapta │       12│       360│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1396│         │               │22   │  35+680-36+580│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1397│         │               │     │  39+900-40+500│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1398│         │               │     │  40+510-40+600│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1399│         │               │     │  40+610-42+900│stânga  │    2.290│    68.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1400│         │               │     │  43+700-44+100│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1401│         │               │     │  44+110-45+800│stânga  │    1.690│    50.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1402│         │               │     │  45+815-46+850│stânga  │    1.035│    31.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1403│         │               │     │  46+865-47+700│stânga  │      835│    25.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1404│         │               │     │  47+710-47+900│stânga  │      190│     5.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1405│         │               │     │  47+910-49+000│stânga  │    1.090│    32.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1406│         │               │     │  53+650-54+400│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1407│         │               │     │  54+410-56+700│stânga  │    2.290│    68.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1408│         │               │     │  56+710-57+300│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1409│         │               │     │  57+310-58+500│stânga  │    1.190│    35.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1410│         │               │     │  61+500-62+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1411│         │               │     │  65+000-65+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1412│         │               │     │  65+130-65+800│stânga  │      670│    20.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1413│         │               │     │  65+810-66+400│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1414│         │               │     │  66+410-67+000│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1415│         │               │     │  70+710-71+400│stânga  │      690│    20.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1416│         │               │     │  71+410-72+050│stânga  │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1417│         │               │     │  72+060-73+200│stânga  │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1418│         │               │     │  73+215-73+990│stânga  │      775│    23.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1419│         │               │     │  70+000-70+292│stânga  │      292│     8.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1420│         │               │     │  69+500-69+799│stânga  │      299│     8.970│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1421│         │               │     │  57+300-57+310│stânga  │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1422│         │               │     │  51+800-51+997│stânga  │      197│     5.910│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1423│         │               │23   │  69+000-70+900│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1424│         │               │     │  70+910-71+900│stânga  │      990│    29.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1425│         │               │     │  71+910-72+000│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1426│         │               │     │  73+000-73+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1427│         │               │     │  75+000-75+250│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1428│         │               │     │  75+260-75+600│stânga  │      340│    10.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1429│         │               │     │  75+610-76+000│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1430│         │               │     │  76+010-76+500│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1431│         │               │     │  76+510-78+000│stânga  │    1.490│    44.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1432│         │               │     │  78+010-79+600│stânga  │    1.590│    47.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1433│         │               │     │  79+610-79+700│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1434│         │               │     │  79+800-80+700│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1435│         │               │     │  81+200-82+500│stânga  │    1.300│    39.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1436│Constanța│Brăila         │23   │  82+500-83+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1437│         │               │     │  49+800-50+092│stânga  │      292│     8.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1438│         │               │     │  53+200-53+398│stânga  │      198│     5.940│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1439│         │               │     │  68+000-68+396│stânga  │      396│    11.880│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1440│         │               │     │  71+900-71+910│stânga  │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1441│         │               │     │  72+000-72+198│stânga  │      198│     5.940│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1442│         │               │     │  74+200-74+300│stânga  │      100│     3.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BRĂILA                                                 │   92.130│ 2.763.900│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CONSTANȚA                                     │  320.454│ 9.613.620│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL C.N.A.D.N.R.                                           │1.752.352│52.570.560│└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘---------Anexa a fost introdusă conform pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.
  --------