ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 31 august 2016pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016  Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele Legii-cadru,ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,ținând cont de faptul că, în prezent, unele din diferențele de salarizare pentru aceeași funcție au fost eliminate prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale au identificat o serie de neclarități în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016,având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare: art. 3^1 alin. (1), referitoare la definirea sintagmei "fiecare funcție", precum și la drepturile salariale luate în considerare la stabilirea nivelului maxim al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, art. 3^2 alin. (6) referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activității prestate în linia de gardă, în funcție de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1, precum și art. 3^6 privind asimilarea funcțiilor din aparatul propriu al ministerelor cu cele din cadrul Secretariatului General al Guvernului,ținând seama că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât personalul plătit din fonduri publice beneficiază de drepturile salariale prevăzute de actele normative privind salarizarea, fără a putea pretinde în lipsa unor dispoziții legale, alte drepturi, hotărârile judecătorești pronunțate în soluționarea unor litigii și care produc doar efecte relative neputând fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcții similare; în lipsa unui temei legal expres, hotărârile judecătorești nu pot fi aplicate în mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profită exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte în proces, dându-se astfel eficiență autorității de lucru judecat și obligativității hotărârilor judecătorești,de asemenea, având în vedere faptul că la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a putea pretinde, în lipsa unor dispoziții legale, alte drepturi, hotărârile judecătorești pronunțate în soluționare a unor litigii și care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcții similare,luând în considerare necesitarea de a reglementa situația tarifului orar utilizat pentru plata gărzilor efectuate în afara programului de la norma de bază în regim de urgență pentru a înlătura starea de neîncredere a medicilor cu privire la salariul de bază în funcție de care se determină tariful orar pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază, fapt care se află în legătură directă cu semnarea contractelor de muncă cu timp parțial pentru gărzi prin care, în fapt, se asigură continuitatea asistenței medicale,având în vedere că începând cu data de 1 august 2016 se abrogă Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a se aplica noile prevederi legislative privind salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din întregul sistem de învățământ,constituie situație de urgență asigurarea plății salariilor atât pentru personalul din rețeaua din învățământ, cât și pentru personalul din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.Datorită apariției unor interpretări diferite privind plățile salariale în domeniul educație în prima etapă, se impune de urgență modificarea și completarea textului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, în sensul că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice să fie abilitat să elaboreze grile de salarizare aferente primei etape de implementare a actului normativ.Ținând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii august 2016 se face în sistemul bugetar în perioada 5-15 septembrie 2016,având în vedere faptul că în aparatul de lucru al Secretariatului General al Guvernului nu se regăsesc toate funcțiile din cadrul ministerelor, ceea ce ar conduce la salarii diferite pentru aceeași funcție, dar cu gradații diferite,în vederea asigurării plății salariilor personalului din aparatul propriu al ministerelor aferente lunii august 2016, conform art. 3^6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevede că "salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale, serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului", text care determină interpretări diferite privind aplicarea,ținând cont că există riscul real al generării de inechități între funcționarii publici sau personalul contractual din cadrul aceleiași instituții prin diminuarea salariilor unor categorii importante de funcții, inclusiv de conducere,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I Abrogat (la 01-07-2017, Articolul I a fost abrogat de Punctul 21, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul II Abrogat (la 01-07-2017, Articolul II a fost abrogat de Punctul 21, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul III Abrogat (la 01-07-2017, Articolul III a fost abrogat de Punctul 21, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul IV Abrogat (la 01-07-2017, Articolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul VÎn cuprinsul art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin sintagma "se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului" se înțelege aplicarea aceluiași procent de creștere salarială pentru toate funcțiile, corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția funcțiilor de demnitate publică, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene și manager public.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru,
  ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 31 august 2016.Nr. 43.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR1. Salarii de bază pentru funcționarii publici din aparatul propriu al ministerelora) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Secretar general │ S │ 6499 │ 7149 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Secretar general adjunct/comisar general│ S │ 6305 │ 6936 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘b) Funcții publice de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Director general │ S │ 6305 │ 6936 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Director general adjunct │ S │ 6102 │ 6712 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3│Director │ S │ 6102 │ 6712 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4│Director adjunct │ S │ 5695 │ 6264 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5│Șef serviciu │ S │ 5288 │ 5816 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6│Șef birou │ S │ 5085 │ 5593 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) și b).c) Funcții publice generale de execuție*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția, gradul profesional │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Auditor, grad profesional superior │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4367│ 4476│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ S │ 3209│ 3450│ 3623│ 3804│ 3899│ 3996│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ S │ 2102│ 2260│ 2373│ 2492│ 2554│ 2618│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Consilier, consilier juridic, expert, inspector;│ │ │ │ │ │ │ ││ │ grad profesional superior │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4367│ 4476│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ S │ 3208│ 3449│ 3621│ 3802│ 3897│ 3994│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ S │ 2078│ 2234│ 2346│ 2463│ 2525│ 2588│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Referent de specialitate; │ │ │ │ │ │ │ ││ │ grad profesional superior │ SSD │ 2158│ 2320│ 2436│ 2558│ 2622│ 2688│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal│ SSD │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1812│ 1857│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ SSD │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional debutant │ SSD │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Referent; grad profesional superior │ M │ 1447│ 1556│ 1634│ 1716│ 1759│ 1803│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ M │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1536│ 1574│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional debutant │ M │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘d) Funcții publice specifice de manager public*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Manager public, grad profesional superior │ S │ 4001│ 4301│ 4516│ 4742│ 4861│ 4983│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional principal │ S │ 3614│ 3885│ 4079│ 4283│ 4390│ 4500│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ grad profesional asistent │ S │ 3123│ 3357│ 3525│ 3701│ 3794│ 3889│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2. Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor1. Salarii de bază pentru funcții de specialitatea) Funcții de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Secretar general │ S │ 5158 │ 5674 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Secretar general adjunct │ S │ 4643 │ 5107 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3│Director general │ S │ 3964 │ 4360 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4│Director general adjunct │ S │ 3837 │ 4221 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5│Director │ S │ 3837 │ 4221 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6│Director adjunct │ S │ 3581 │ 3939 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7│Șef serviciu │ S │ 3325 │ 3657 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 8│Șef birou │ S │ 3197 │ 3517 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Auditor gradul I A │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Consilier, expert, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ ││ │revizor contabil, arhitect; referent de │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812││ │specialitate, inspector casier gradul I A │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Consilier juridic gradul I A │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Tehnician-economist, secretar superior, │ │ │ │ │ │ │ ││ │interpret relații, interpret profesional, │ SSD │ 2024│ 2176│ 2285│ 2399│ 2459│ 2520││ │conductor arhitect, inspector, referent, │ │ │ │ │ │ │ ││ │subinginer, arhivist; gradul IA │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul I │ SSD │ 1645│ 1768│ 1857│ 1950│ 1998│ 2048│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ gradul II │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant │ SSD │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Referent, inspector, referent casier; IA │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ I │ M │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ II │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1537│ 1575│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ debutant│ M │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2. Funcții specifice unor ministere2.1. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de AfaceriSalarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economicea) Funcții de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariile│ Salariile││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Director general cu rang diplomatic │ S │ 6310 │ 6941 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2│Director general adjunct, director de │ S │ 6105 │ 6716 ││ │cabinet cu rang diplomatic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3│Director cu rang diplomatic │ S │ 6105 │ 6716 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4│Director adjunct cu rang diplomatic │ S │ 5699 │ 6269 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5│Șef serviciu cu rang diplomatic │ S │ 5292 │ 5821 │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6│Șef birou cu rang diplomatic │ S │ 5087 │ 5596 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Ministru consilier │ S │ 3709│ 3987│ 4186│ 4395│ 4505│ 4618│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Consilier economic │ S │ 2027│ 2179│ 2288│ 2402│ 2462│ 2524│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Secretar economic I │ S │ 1838│ 1976│ 2075│ 2179│ 2233│ 2289││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar economic II │ S │ 1645│ 1768│ 1856│ 1949│ 1998│ 2048││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Secretar economic III │ S │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Atașat economic │ S │ 1405│ 1510│ 1586│ 1665│ 1707│ 1750│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Referent transmitere I │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Referent transmitere II │ M │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Referent transmitere III │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1536│ 1574││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Referent transmitere debutant │ M │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2.2. Ministerul Sănătății*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │a) Funcții de execuție pe grade profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Asistent-șef │ S │ 2311│ 2484│ 2608│ 2738│ 2806│ 2876│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Asistent-șef │ SSD │ 1940│ 2086│ 2190│ 2300│ 2358│ 2417│├────┼────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │b) Funcții de execuție pe trepte profesionale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3.│Asistent-șef │ PL │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Asistent-șef │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2.3. Consilieri pentru afaceri europene*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Consilier pentru afaceri europene │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4366│ 4475│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘2.4. Funcții specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Casier trezorier I │ M │ 1310│ 1408│ 1479│ 1553│ 1591│ 1631││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Casier trezorier II │ M; G │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Casier trezorier debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I │ M; G │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1537│ 1575││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Agent fiscal, operator rol, numărător bani; │ │ │ │ │ │ │ ││ │debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘3. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelorSalarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Director de cabinet │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Șef cabinet │ S │ 2052│ 2206│ 2316│ 2432│ 2493│ 2555│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Stenodactilograf, șef cabinet, referent │ SSD │ 2024│ 2176│ 2285│ 2399│ 2459│ 2520│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Stenodactilograf, șef cabinet, referent │ PL │ 1692│ 1819│ 1910│ 2006│ 2056│ 2107│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Stenodactilograf, șef cabinet, referent │ M │ 1495│ 1607│ 1687│ 1771│ 1815│ 1860│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6│Consilier │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7│Expert │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8│Consultant │ S │ 2260│ 2430│ 2552│ 2680│ 2747│ 2816│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9│Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier │ │ │ │ │ │ │ ││ │personal (șofer) │ M │ 1488│ 1600│ 1680│ 1764│ 1808│ 1853│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘4. Funcții comune din aparatul propriu al ministerelorSalarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservirea) Funcții de conducere┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II ││crt.│ Funcția │studiilor├──────────┼──────────┤│ │ │ │ Salariul │ Salariul ││ │ │ │ de bază │ de bază ││ │ │ │ - lei - │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Șef formație muncitori │ │ 1447 │ 1664 │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a)b) Funcții de execuție pe trepte profesionale*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Nive-│ ││Nr. │ │ lul │ Salariile de bază ││crt.│ Funcția │ stu- │ - lei - ││ │ │ dii- │ Gradația ││ │ │ lor │ │├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ Funcții de execuție pe trepte profesionale │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf; IA │ M │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf; I │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ ││ │dactilograf; debutant │ M; G │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│Secretar │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│Secretar debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│Administrator I │ M │ 1290│ 1387│ 1456│ 1529│ 1567│ 1606││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Administrator II │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│Șef depozit I │ M │ 1285│ 1381│ 1450│ 1523│ 1561│ 1600││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Șef depozit II │ M │ 1275│ 1371│ 1439│ 1511│ 1549│ 1588│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6│Casier, magaziner; funcționar, arhivar │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 7│Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant│ M; G │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 8│Șef formație pază/pompieri │ │ 1275│ 1371│ 1439│ 1511│ 1549│ 1588│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 9│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, │ │ │ │ │ │ │ ││ │bufetier, manipulant bunuri, curier │ │ 1285│ 1381│ 1450│ 1523│ 1561│ 1600│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10│Maistru I │ │ 1300│ 1398│ 1467│ 1541│ 1579│ 1619││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Maistru II │ │ 1290│ 1387│ 1456│ 1529│ 1567│ 1606│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11│Șofer I │ │ 1488│ 1600│ 1680│ 1764│ 1808│ 1853││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Șofer II │ │ 1435│ 1543│ 1620│ 1701│ 1743│ 1787│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12│Muncitor calificat I │ │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor calificat II │ │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor calificat III │ │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor calificat IV │ │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13│Muncitor necalificat I │ │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │Muncitor necalificat II - fără sporuri │ │ 1250│ 1344│ 1411│ 1481│ 1519│ 1556│└────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘-----