HOTĂRÂRE nr. 155 din 29 mai 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități
EMITENT
  • CURTEA DE CONTURI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 24 iulie 2014    Având în vedere Nota nr. 30.351 din 23 mai 2014 privind proiectul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități,în baza dispozițiilor art. 11 alin. (2) și (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din Regulamentul propriu al plenului Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea nr. 153 din 15 decembrie 2010,în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992, republicată,plenul Curții de Conturi, întrunit în ședința din data de 29 mai 2014, adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități intră în vigoare la data de 1 septembrie 2014.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1, Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 130/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.----------Art. 4 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 155 din 29 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 7 noiembrie 2014.
    Președintele Curții de Conturi,
    Nicolae Văcăroiu
    București, 29 mai 2014.Nr. 155.  +  AnexăREGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precumși valorificarea actelor rezultate din aceste activități