ORDONANȚA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României și în coordonarea directa a primului-ministru, cu autoritate la nivel național în domeniul securității informațiilor clasificate.(2) ORNISS asigura implementarea unitară, la nivel național, a măsurilor de securitate a informațiilor naționale clasificate, precum și a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, înțelegerilor și acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte.(3) ORNISS reprezintă organismul național de legătură pentru informațiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale, precum și cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, înțelegeri sau acorduri care prevăd protecția informațiilor clasificate.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005.(4) ORNISS exercita atribuții de reglementare, autorizare, evidenta și control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, scop în care:a) organizează evidenta listelor și a informațiilor secrete de stat, a termenelor de menținere în nivelul de clasificare, a personalului verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile secrete de stat și a registrelor de autorizari de la instituțiile care dețin sau care utilizează informații clasificate;b) elaborează norme, instrucțiuni și proceduri pentru protecția informațiilor naționale clasificate și, respectiv, a informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, denumita în continuare NATO;c) asigura respectarea standardelor naționale și, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;d) cooperează cu instituțiile publice, inclusiv cu cele care au atribuții privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informații naționale clasificate;f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informații NATO clasificate și pentru participarea la activități organizate în cadrul Aliantei Nord-Atlantice;g) stabilește cerințele de securitate pentru încăperile și containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru și încuietori și autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informațiilor secrete de stat, potrivit legii;h) organizează și coordonează activitățile de pregătire a structurilor și funcționarilor de securitate la persoanele juridice care gestionează informații clasificate;i) eliberează, în condițiile prevăzute de standardele naționale, autorizații speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importanța deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;j) asigura, prin intermediul agențiilor specializate, implementarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și a Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecția informațiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare și transmitere automată a datelor;k) coordonează implementarea unitară la nivel național a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate din domeniul industrial;l) eliberează autorizații și certificate de securitate industriala în conformitate cu standardele în domeniu;m) organizează evidenta autorizațiilor și a certificatelor de securitate industriala la nivel național;n) organizează și controlează Sistemul Național de Registre (SNR) a cărui baza este Registrul Central;o) efectuează constatări în cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate, ce pot induce riscuri pentru securitatea informațiilor clasificate, îl informează operativ pe primul-ministru și ia măsurile legale ce se impun;p) avizează acordurile internaționale departamentale care privesc protecția informațiilor clasificate;q) coordonează, la dispoziția primului-ministru, activitățile necesare negocierii și încheierii acordurilor internaționale în domeniul protecției informațiilor clasificate;r) acreditează și reacrediteaza sistemele de protecție a informațiilor clasificate.(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește protecția informațiilor U.E. clasificate.------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005.  +  Articolul 2(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin ORNISS este abilitat să solicite informațiile necesare de la conducătorii autorităților și ai instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat.(2) Conducătorii autorităților și ai instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligația de a pune la dispoziție ORNISS datele și informațiile referitoare la protecția informațiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 3(1) ORNISS este condus de un director general asimilat funcției de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.(2) Salarizarea directorului general se face potrivit poziției nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.(3) Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, anual și ori de câte ori este nevoie, informări privind activitatea desfășurata de ORNISS.(4) Directorul general prezintă primului-ministru, anual și ori de câte ori este nevoie, informări, evaluări și analize ale situației din domeniul de responsabilitate, precum și propuneri concrete de remediere a deficiențelor constatate și de perfecționare a cadrului de activitate specifică.(5) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare și reprezintă ORNISS în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice, române sau străine.(6) În exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite ordine și decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) Pe lângă directorul general funcționează Consiliul de coordonare ca organ consultativ.(2) Consiliul de coordonare funcționează potrivit regulamentului aprobat prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.(3) Membrii Consiliului de coordonare sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale ORNISS, până la nivelul direcțiilor inclusiv, se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, în limita numărului de posturi aprobat.(2) În cadrul direcțiilor se pot organiza sectoare, servicii sau birouri, după caz, cu aprobarea directorului general.(3) Numărul maxim de posturi din structura ORNISS este de 125, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.  +  Articolul 6Salarizarea personalului de conducere și de execuție din cadrul ORNISS se face potrivit cap. II din anexa nr. I, anexei nr. V/2 și anexei nr. VI la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 4, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 8În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin ORNISS administrează și folosește spații corespunzătoare, echipamente și sisteme de receptionare, prelucrare, stocare și transmitere a informațiilor.  +  Articolul 9Numărul de autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru parcul auto din dotarea ORNISS se stabilesc potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ORNISS se asigura de la bugetul de stat.(2) Fondurile necesare în anul 2002 pentru finanțarea cheltuielilor privind organizarea și funcționarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002, în limita sumei de 3.800.000 mii lei.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.  +  Articolul 11Atribuțiile Autorității Naționale de Securitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Securitate, vor fi preluate de ORNISS în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Hotărârea Guvernului nr. 845/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 23 august 2002.(2) La data încheierii procesului de preluare a atribuțiilor prevăzute la art. 11 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Securitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Directorul general al
  Oficiului Registrului Național
  al Informațiilor Secrete de Stat,
  Marius Petrescu
  p. Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 7 noiembrie 2002.Nr. 153.-----------