HOTĂRÂRE nr. 638 din 5 august 1999privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 august 1999    În temeiul prevederilor art. 74 din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor, prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 615/1992 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 3 noiembrie 1992.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuBucureşti, 5 august 1999.Nr. 638.  +  Anexa 1REGULAMENTULde apărare împotriva inundatiilor, fenomenelormeteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice reprezintă o activitate de interes naţional prin dimensiunea efectelor negative ce se pot produce.  +  Articolul 2Face obiectul prezentului regulament apărarea împotriva dezastrelor produse de: a) inundatii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni şi avalanse de zăpada; b) inundatii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; c) dezastre produse de fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţa, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina şi seceta.  +  Articolul 3Sunt expuse direct sau indirect dezastrelor prevăzute la art. 2: a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile; b) obiectivele sociale; c) capacităţile productive (fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele); d) barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente; e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apa şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele asemenea; f) mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).  +  Articolul 4În sensul prezentului regulament, prin apărarea împotriva dezastrelor produse de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice se înţelege: a) măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţie, luate înainte de declanşarea dezastrelor; b) măsuri operative urgente de intervenţie, luate după declanşarea fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase sau a accidentelor la construcţiile hidrotehnice pentru limitarea dezastrelor, evacuarea, cazarea, salvarea şi ajutorarea populaţiei sinistrate; c) măsuri de intervenţie ulterioară, pentru recuperare, inventariere şi reabilitare.  +  Articolul 5Activităţile prevăzute la art. 4 constituie o obligaţie pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.  +  Articolul 6Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, sa doteze aceste lucrări cu aparatura de măsura şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi sa organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, planurilor de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea.  +  Articolul 7Elaborarea strategiei şi conceptiei de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice revine Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Capitolul II Organizarea apărării împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice  +  Articolul 8 (1) Organizarea şi conducerea la nivel naţional a activităţilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice se realizează de către Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, denumita în continuare Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, organizată pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (2) Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor conlucreaza permanent şi se subordonează în caz de dezastre Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 9În teritoriu se organizează comisii judeţene, respectiv Comisia municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor, conduse de prefecţi. Pe linia apărării împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, aceste comisii sunt subordonate tehnic Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor. Comisiile judeţene organizează, împreună cu unităţile de gospodărire a apelor, acţiunile de prevenire şi operative de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase. Acţiunile de refacere şi reabilitare se realizează de către deţinătorii de lucrări.  +  Articolul 10Modul de organizare şi funcţionare, componenta, atribuţiile specifice şi dotarea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor se stabilesc prin regulamente întocmite de acestea şi avizate de către Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, pentru aspecte ce privesc activitatea de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, denumita în continuare activitatea de apărare.  +  Articolul 11 (1) Pentru asigurarea continuităţii desfăşurării activităţii de apărare, comisiile judeţene îşi organizează, în cadrul Secretariatului tehnic permanent, o secţiune pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice. (2) Secţiunea prevăzută la alin. (1) se afla în subordinea prefectului, este condusă de către directorul unităţii de gospodărire a apelor din judeţ (sistem de gospodărire a apelor sau direcţia apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.) şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii specifice, cu personalul aferent, după cum urmează: a) inundatii, gheturi şi accidente la construcţii hidrotehnice, cu personal de la Sistemul de gospodărire a apelor judeţean, sucursala Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, autoritatea locală de navigaţie, completat cu personal de la alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor; b) furtuni, depuneri de gheaţa şi chiciura, cu personal de la unităţile de navigaţie, de exploatare a reţelelor electrice şi de telecomunicaţii şi de la agenţii economici din agricultura; c) inzapeziri, viscol şi polei, cu personal al agenţilor economici din domeniul drumurilor, căilor ferate, navigaţiei şi de gospodărire comunală; d) ingheturi timpurii sau tarzii, grindina, seceta, cu personal al agenţilor economici din agricultura, silvicultura şi personal din cadrul primăriilor. (3) Secţiunea pentru apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice a Secretariatului tehnic permanent al comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează planul judeţean de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, prin corelarea planurilor de apărare întocmite de comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare, precum şi de către comandamentele locale de la obiectivele social-economice; b) acorda asistenţă tehnică pentru întocmirea planurilor de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, pe care le avizează în vederea aprobării de către preşedintele comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor; c) urmăreşte evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase din bazinele cursurilor de apa din judeţ şi, pe baza prognozelor şi avertizarilor transmise de Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. şi de unităţile de gospodărire a apelor, participa la avertizarea comisiilor locale de apărare împotriva dezastrelor şi propune preşedintelui comisiei declanşarea stării de apărare; d) stabileşte marimile caracteristice locale de apărare, împreună cu comisiile şi comandamentele locale, pe care le transmite direcţiilor apelor ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., pentru stabilirea de către acestea a marimilor de avertizare zonala; e) urmăreşte şi coordonează tehnic, sub conducerea prefectului, desfăşurarea acţiunilor de apărare în teritoriu şi aplica prevederile din planul de apărare, asigura legăturile cu comisiile judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ; f) face propuneri de cuprindere în bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru acţiuni operative de apărare, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localităţilor; g) întocmeşte rapoarte informative zilnice, în timpul acţiunilor de apărare, şi rapoarte de sinteza, după încetarea fenomenelor, pe baza rapoartelor primite de la comisiile şi comandamentele locale de apărare, pe care le transmite Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor.  +  Articolul 12 (1) La nivelul tuturor municipiilor, oraşelor şi comunelor se organizează comisii de apărare împotriva dezastrelor, pentru apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor, conduse de primari. (2) Comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor sunt subordonate comisiilor judeţene.  +  Articolul 13La obiectivele care pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice, indiferent de forma de proprietate, se organizează comandamente de apărare conduse de conducătorul acestora, căruia îi revine responsabilitatea măsurilor şi acţiunilor întreprinse. Aceste comandamente sunt subordonate direct comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale de apărare împotriva dezastrelor, după caz, pe teritoriul cărora se afla.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în folosinţa terenuri sau obiective în zone ce pot fi afectate de acţiuni distructive ale apelor sau de accidente la construcţii hidrotehnice au obligaţia sa participe la acţiunile de apărare şi să asigure întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de apărare existente. (2) În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau a unor construcţii hidrotehnice datorită viiturilor, deţinătorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrări au obligaţia sa refacă sau sa repare aceste lucrări în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare execuţiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse. (3) În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau a unor construcţii hidrotehnice ca urmare a acţiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligaţia să le refacă în cel mai scurt timp, din surse proprii.  +  Articolul 15Aplicarea măsurilor operative de apărare şi intervenţie sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici şi pentru toate persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţiile prevăzute la art. 5. Aceste măsuri se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, denumite în continuare planuri de apărare, ce se elaborează pe judeţe şi localităţi, precum şi la obiectivele care pot fi afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase sau de accidente la construcţiile hidrotehnice.  +  Articolul 16Elaborarea planurilor de apărare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restrictionarii regimului de construcţii în zonele inundabile.Măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţie  +  Secţiunea A Organizarea sistemului informaţional  +  Articolul 17Sistemul informaţional meteorologic şi hidrologic consta în observarea, măsurarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizarilor şi alarmarilor, precum şi în transmiterea acestora factorilor implicaţi în acţiunile de apărare, conform schemei fluxului informaţional definit în planurile de apărare, în vederea luării deciziilor şi măsurilor necesare. Pentru acestea se folosesc măsurătorile punctuale din reţeaua meteorologica şi hidrologica, sistemele globale de teledetectie, precum şi procedeele de prognoza, astfel încât să se asigure anticiparea fenomenelor periculoase care se pot produce.  +  Articolul 18 (1) În zonele amenajate cu lucrări hidrotehnice, sistemul informaţional cuprinde, de asemenea, date şi măsurători privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere. (2) Transmiterea acestor informaţii constituie o obligaţie a organelor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, indiferent de deţinător, şi se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional, aprobată prin planurile de apărare respective.  +  Articolul 19Conţinutul de detaliu al informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor, pragurile critice, frecventa transmiterii, unităţile la care se transmit, precum şi deciziile operative de la şi la Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiile locale de apărare se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. împreună cu Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi sunt aprobate de Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor.  +  Articolul 20 (1) Primării, conducerile comandamentelor locale de apărare, precum şi cele ale unităţilor care deţin construcţii hidrotehnice au obligaţia să asigure instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice şi hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmăririi marimilor caracteristice locale de apărare şi asigurare a corelării acestora cu cele zonale. (2) Întreţinerea şi exploatarea dispozitivelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, iar transmiterea datelor şi măsurătorilor se asigura de către deţinători.  +  Articolul 21 (1) Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor de la unităţile meteorologice şi hidrologice la comisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor şi la Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, prin planurile operative de apărare se stabilesc mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta. (2) La judeţe permanenta va fi asigurata de către secretariatele tehnice permanente ale comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, prin grija prefecţilor; la municipii, oraşe şi comune permanenta va fi asigurata prin grija primarilor, iar la obiectivele sociale şi economice periclitate, prin grija conducătorilor acestora. (3) Pentru asigurarea fluxului informaţional decizional operativ între comisiile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor, preşedinţii acestora pot dispune şi folosirea mijloacelor de telecomunicaţii ale unităţilor de protecţie civilă, de poliţie, militare şi a altor mijloace de telecomunicaţii disponibile. (4) Pentru avertizarea obiectivelor situate în aval de baraje, se elaborează de către unităţile cărora li se concesioneaza aceste baraje planuri de avertizare-alarmare a populaţiei şi obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacurile de acumulare, în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice, conform anexei nr. 1g) la prezentul regulament.  +  Secţiunea B Stabilirea pragurilor de apărare  +  Articolul 22 (1) Acţiunea de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice se declanşează în momentul în care se constata apariţia fenomenului periculos sau când probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoza, în situaţiile de la alin. (3) lit. a), b) şi c). (2) Pe parcursul acestei activităţi se pot deosebi trei situaţii care diferă între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice) şi care sunt precizate în instrucţiuni speciale. (3) Activităţile de apărare se adapteaza pe măsura trecerii de la o situaţie la alta, corespunzător gradului de pericol, astfel: a) Situaţia de atenţie are semnificaţia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol.Consecinţele intrării în situaţia de atenţie sunt:* indesirea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale;* verificarea construcţiilor de apărare şi urmărirea asigurării condiţiilor de scurgere a apelor mari. b) Situaţia de alerta este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apa, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenarii de materiale din corpul acestora, creşterea intensităţii precipitatiilor sau a vitezei vantului şi altele).Declanşarea stării de alerta conduce la intrarea în situaţia operativă a comisiilor de apărare. Activităţile de apărare desfăşurate sunt atât activităţi menite sa stapaneasca fenomenul, cat şi activităţi pregătitoare pentru eventualitatea declanşării situaţiei de alarma. c) Situaţia de pericol (urgenta) este declansata în momentul în care pericolul devine iminent şi este necesară luarea unor măsuri excepţionale: evacuarea populaţiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, restricţii de circulaţie pe unele drumuri şi poduri, precum şi pe căile navigabile şi altele din zonele posibil a fi afectate. (4) Trecerea şi revenirea de la o stare la alta se pot face în funcţie de evoluţia fenomenelor.  +  Articolul 23 (1) Marimile caracteristice de apărare împotriva inundatiilor sunt: a) marimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite; b) marimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.Posturile avertizoare fac parte din reţeaua naţionala de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin planurile de apărare. (2) Marimile caracteristice de apărare definite la alin. (1), în caz de inundatii, sunt:A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa: a) cota fazei I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia; b) cota fazei a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea inaltimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare; c) cota fazei a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv.B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa: a) cota de atenţie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare; b) cota de inundaţie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv; c) cota de pericol - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.  +  Articolul 24În cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor şi revarsarea apelor, se stabilesc următoarele marimi caracteristice:* faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul de apa;* faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţa formează ingramadiri;* faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zapoare.  +  Articolul 25Marimile caracteristice zonale şi locale de apărare se stabilesc o dată cu întocmirea planurilor de apărare pentru fiecare obiectiv în parte şi orice modificare survenită în intervalul de valabilitate a planurilor de apărare se pune de acord cu direcţiile apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi se reactualizează în planurile de apărare, la toate nivelurile.  +  Articolul 26 (1) Pragurile critice de apărare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. şi se aproba de către Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor. (2) Pragurile critice de apărare pentru baraje se stabilesc de proiectant pentru fiecare obiectiv, la stabilirea ipotezelor de dimensionare şi verificare sau pe perioada urmăririi în exploatare, pe baza regulamentelor de exploatare.  +  Secţiunea C Întocmirea planurilor operative de apărare  +  Articolul 27 (1) Planurile de apărare constituie documentaţii tehnice, care se întocmesc de către unităţile care deţin obiective periclitate, de către primării şi prefecturi, cu consultarea tehnica şi coordonarea sistemelor de gospodărire a apelor, şi de către direcţiile apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., pentru bazinele hidrografice aferente. Aceste planuri se reactualizează o dată la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice şi atunci când este necesar, datorită modificărilor organizatorice. (2) Conţinutul planurilor de apărare şi modul de aprobare a acestora, la toate nivelurile, sunt prezentate în anexele nr. 1a)-1d) la prezentul regulament. (3) Modificările operate în planurile judeţene de apărare şi în planurile pe bazine hidrografice se vor transmite Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor.  +  Articolul 28Planurile de avertizare-alarmare, prevăzute la art. 21 alin. (4), se întocmesc de către deţinători împreună cu inspectoratele judeţene de protecţie civilă şi se aproba de Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor. Aceste planuri se reactualizează o dată la 10 ani sau în funcţie de modificările survenite la obiective şi la dotările cu mijloace de alarmare şi de intervenţie. Planurile de apărare ale localităţilor şi obiectivelor din aval, din zona de influenţa, se corelează cu elementele aferente din planurile de avertizare-alarmare.  +  Articolul 29Conţinutul-cadru al planurilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase este prevăzut în anexa nr. 1h) la prezentul regulament.  +  Secţiunea D Organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţie  +  Articolul 30 (1) Comisiile locale, agenţii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase, precum şi deţinătorii de lucrări hidrotehnice au obligaţia de a organiza şi asigura apărarea acestor obiective cu forte şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condiţiile concrete care pot aparea. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa constituie formaţii de apărare nominalizate, înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor.  +  Articolul 31Formatiile de apărare locale vor fi instruite de către specialişti din cadrul comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, pe categorii de fenomene hidrometeorologice periculoase, pentru cunoaşterea exactă a atribuţiilor ce le revin în diferite situaţii de apărare, inclusiv în cazul accidentelor la construcţiile hidrotehnice.  +  Articolul 32Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor, împreună cu Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase şi de avarii la construcţiile hidrotehnice pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional pentru acest tip de dezastru, vor efectua exerciţii aplicative pentru verificarea pregătirii formatiilor, funcţionarii sistemelor de avertizare-alarmare şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţii, precum şi instruiri ale personalului implicat în acţiuni de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 33 (1) Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condiţiilor tehnice şi functionale corespunzătoare ale acestora. (2) Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsura şi control, a comportării construcţiilor, precum şi buna funcţionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicaţie şi a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor şi mijloacelor de intervenţie, modul în care sunt depozitate şi se vor lua măsurile ce se impun în toate aceste direcţii. (3) Comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, prin secretariatele tehnice permanente, vor efectua anual verificări privind starea tehnica a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, conform celor specificate la alin. (1) şi (2), dispunând măsuri obligatorii pentru unităţile care deţin aceste construcţii.Măsuri operative de intervenţie în perioada de apărare  +  Articolul 34 (1) În cazul prognozarii atingerii pragurilor de apărare sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau următoarele măsuri:Comisia judeţeana de apărare împotriva dezastrelor: a) declanşează starea de apărare în zonele periclitate şi verifica asigurarea permanentei la comisiile şi comandamentele locale de apărare şi la dispeceratele unităţilor de gospodărire a apelor; b) asigura cazarea, aprovizionarea cu alimente şi asistenţă medicală pentru populaţia sinistrata; c) asigura adăpostirea, hranirea şi asistenţă veterinara a animalelor evacuate; d) concentrează mijloacele de intervenţie în zonele critice ale lucrărilor hidrotehnice.Comisiile şi comandamentele locale de apărare: a) declanşează acţiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:* supravegherea continua a situaţiei lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, în special în punctele critice;* dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;* suprainaltarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate;* evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţa a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare; b) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheturi, în special în zonele podurilor rutiere şi de cale ferată, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte; c) aplica regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor sau care pot fi afectate de viituri, prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari; d) supraveghează continuu barajele, digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi alte lucrări hidrotehnice şi urmăresc aparatura de măsura şi control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice şi luarea măsurilor preventive care se impun; e) executa lucrări de intervenţie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice; f) limitează extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii; g) localizeaza apele revarsate, precum şi pe cele provenite din infiltratii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijeaza în albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare; h) anunţa obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcţiile hidrotehnice şi care pot produce pagube în zonele de influenţa; i) iau măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenţa, în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice sau de alunecări de teren, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare; j) asigura funcţionarea fluxului informaţional decizional de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informaţii, prognoze şi avertizari către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare; k) transmit informaţii despre efectele inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi despre măsurile luate, astfel:* comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale la comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor;* comisiile judeţene la Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor;* Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor transmite informări periodice la Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor. (2) Cheltuielile pentru acţiunile operative de interes public se finanţează în conformitate cu art. 73 din Legea apelor nr. 107/1996.Măsuri de refacere după încetarea fenomenelor  +  Articolul 35 (1) După trecerea perioadelor de inundatii, fenomenelor meteorologice periculoase sau după accidentele la construcţiile hidrotehnice, în vederea restabilirii situaţiei normale, comisiile judeţene şi locale de apărare şi agenţii economici specializaţi iau următoarele măsuri: a) repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundatii şi baltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile; b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate; d) refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor, refacerea instalaţiilor de pompare a apelor; e) refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice; f) repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse; g) repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate; h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea locuinţelor proprietate personală, avariate sau distruse; i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedica desfăşurarea normală a activităţilor, şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice. (2) Unităţile de gospodărire a apelor materializeaza în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitura şi reactualizarea valorilor caracteristice de apărare; verifica comportarea lucrărilor hidrotehnice; stabilesc măsurile ce se impun şi fac propuneri de lucrări noi de apărare în zonele afectate.  +  Articolul 36La sfârşitul fiecărei perioade de inundatii sau de fenomene meteorologice periculoase, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor întocmesc rapoarte de sinteza potrivit conţinutului stabilit în anexa nr. 1j) la prezentul regulament.  +  Capitolul III Atribuţiile prefecţilor şi primarilor  +  Articolul 37Prefectii şi primării au următoarele atribuţii specifice pentru activitatea de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice: a) organizează şi conduc comisiile de apărare împotriva dezastrelor; b) asigura condiţiile de funcţionare a permanentei secretariatelor tehnice ale comisiilor de apărare proprii; c) asigura mijloacele necesare înştiinţării şi alarmarii populaţiei din zonele ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, cu excepţia celor pe care deţinătorii de baraje sunt obligaţi să le asigure; d) coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice; e) asigura întocmirea planurilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, pe care le includ ca secţiune distinctă în planurile de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre; f) asigura desfăşurarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa şi alimente, asistenţă sanitară a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate; g) stabilesc, împreună cu agenţii economici şi unităţile de profil, acţiuni şi măsuri operative pentru identificarea şi inhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de gospodărie comunală, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apa, energie electrica şi gaze naturale; h) centralizează datele privind urmările inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi întocmesc rapoarte, potrivit conţinutului din anexele nr. 1i) şi 1j) la prezentul regulament, pe care le transmit Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor; i) asigura fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apa în zona localităţilor; j) asigura funcţionarea, în regim permanent, pe durata acţiunilor operative de apărare, a aeroportului din zona calamitata, cat şi a celor de destinaţie.  +  Capitolul IV Atribuţiile generale ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice  +  Articolul 38 (1) Atribuţiile persoanelor juridice sunt următoarele: a) elaborează planuri proprii de apărare în caz de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase şi le supun spre aprobare comisiilor judeţene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor; b) constituie stocuri de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor, conform normativului-cadru, şi le menţin în stare operativă; c) organizează înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; d) respecta normele şi normativele specifice privind apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase; e) întocmesc scheme de înştiinţare în caz de pericol şi asigura funcţionarea mijloacelor de transmisiuni şi alarmare, aflate în dotare; f) ţin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi pun la dispoziţie comisiilor judeţene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor datele necesare; g) asigura accesul la obiectivele periclitate şi executa lucrări şi servicii de interes public în situaţii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţii hidrotehnice, din dispoziţia comisiilor judeţene şi a comisiei municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor. (2) Persoanele juridice asigura din surse proprii fondurile necesare finanţării activităţilor prevăzute la alin. (1). (3) Persoanele fizice sunt obligate să îşi însuşească metodele de protecţie şi regulile de comportare în caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice şi sa participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop. În situaţii de producere a unor inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, persoanele fizice sunt obligate sa participe la acţiunile de intervenţie pentru care sunt solicitate şi să se conformeze măsurilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.  +  Capitolul V Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale  +  Secţiunea A Atribuţii comune  +  Articolul 39Autorităţile administraţiei publice centrale care participa la apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice au, în principal, următoarele atribuţii: a) controlează şi coordonează apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice la unităţile proprii, conform planurilor de apărare, precum şi dotarea cu mijloace de apărare şi intervenţie; b) desemnează specialiştii care fac parte din Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor; c) elaborează regulamente şi instrucţiuni tehnice, iniţiază studii şi cercetări în domeniul apărării împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; d) participa cu specialişti, mijloace tehnice şi aparatura din dotare la acţiunile de intervenţie şi de refacere şi dispun unităţilor proprii sa acţioneze pe plan local; e) asigura pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice.  +  Secţiunea B Atribuţii specifice  +  Articolul 40Ministerul Apărării Naţionale: a) asigura, prin inspectoratele judeţene de protecţie civilă, transmiterea prognozelor, avertizarilor şi informaţiilor privind producerea de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase la comisiile şi comandamentele locale de apărare împotriva dezastrelor; b) participa cu forte şi mijloace proprii, în zonele afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, la acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, precum şi la evacuarea populaţiei şi a bunurilor aflate în pericol, conform planurilor de apărare; c) urmăreşte şi coordonează realizarea sistemelor de alarmare a populaţiei în localităţi şi verifica periodic starea de funcţionare a acestora; d) participa la elaborarea programelor de pregătire a populaţiei, pentru protecţia şi intervenţia în cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, conduce exerciţii şi aplicaţii de pregătire a populaţiei şi a agenţilor economici din zonele de risc şi verifica aplicabilitatea măsurilor din planurile de apărare.  +  Articolul 41Ministerul de Interne: a) participa cu efective şi mijloace ale unităţilor subordonate, în cazuri deosebite de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, la acţiunile de salvare a populaţiei şi a bunurilor, precum şi la asigurarea transmisiilor operative; b) executa controlul şi îndrumarea circulaţiei rutiere, acordând prioritate traseelor pe care se executa evacuarea populaţiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul naţional, precum şi deplasarea forţelor şi a mijloacelor pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi ale accidentelor la construcţiile hidrotehnice; c) participa la verificarea respectării măsurilor de protecţie şi de intervenţie, urmăreşte asigurarea măsurilor de paza a bunurilor şi a localităţilor afectate, asigura ordinea pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare în perioadele de apărare şi aplica sancţiuni potrivit competentelor legale; d) stabileşte, împreună cu reprezentanţii prefecturilor şi ai consiliilor locale, situaţia victimelor, tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a producerii inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea lor; e) participa cu mijloacele unităţilor de pompieri la aprovizionarea cu apa potabilă a populaţiei din oraşele calamitate; f) asigura transmiterea, prin intermediul posturilor de poliţie din mediul rural, a prognozelor, avertizarilor şi informaţiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, în perioadele când la primării şi oficii poştale nu este asigurata permanenta.  +  Articolul 42Ministerul Transporturilor: a) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, mijloacele de transport feroviare şi aeriene necesare ce urmează a fi asigurate de agenţii economici din subordine (inclusiv funcţionarea în regim permanent a aeroportului din zona calamitata şi a celor de destinaţie), pentru limitarea şi înlăturarea efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi pentru evacuarea populaţiei şi a bunurilor din zonele respective; b) stabileşte, împreună cu organele administraţiei publice locale, agenţii economici şi navele aparţinând acestora, care participa la acţiunile de spargere a ghetii, participa la acţiunile operative de apărare împotriva inundatiilor şi efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi coordonează, prin direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordine, aceasta activitate; c) stabileşte, împreună cu Ministerul de Interne, restricţiile şi întreruperea circulaţiei pe timp de ape mari sau fenomene meteorologice periculoase şi asigura restabilirea cat mai operativă a circulaţiei în zonele afectate; d) stabileşte reguli speciale de navigaţie pe căile navigabile interioare, în caz de ape mari, inundatii, accidente la construcţiile hidrotehnice, şi le aduce la cunoştinţa celor interesaţi; e) dispune unităţilor care administrează porturile şi căile navigabile transmiterea citirilor de la mirele proprii la secţiunile pentru apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice ale secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor; f) agenţii economici din subordinea/coordonarea Ministerului Transporturilor vor utiliza în caz de fenomene meteorologice periculoase dotările prevăzute în instrucţiunile specifice.  +  Articolul 43Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica: a) participa, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu organele de protecţie civilă, la stabilirea conceptiei comunicaţiilor din planurile de apărare, pentru asigurarea legăturilor necesare conducerii acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; b) asigura, în perioadele de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase, deservirea cu prioritate a comunicaţiilor, pe baza indicativelor speciale: "INUNDATII", "METEOR" sau "ACCIDENT LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE"; c) coordonează şi controlează reorganizarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de telecomunicaţii, instalarea, înlocuirea sau mutarea liniilor de transmisie şi a punctelor terminale necesare conducerii acţiunilor de apărare, inclusiv prin reţele de radiocomunicaţii mobile; d) studiază posibilităţile tehnice şi prevede măsurile organizatorice necesare acţionarii centralizate a mijloacelor de alarmare din zonele ce pot fi afectate, concomitent cu folosirea reţelelor radio locale (independente).  +  Articolul 44Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului: a) controlează respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului privind interdicţia, după caz, restrictia, de a amplasa construcţii în zonele expuse inundatiilor; b) organizează elaborarea de către instituţii abilitate de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului a instrucţiunilor şi prescripţiilor de proiectare, execuţie şi control la solicitări seismice ale construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, le avizează din punct de vedere tehnic şi le aproba.  +  Articolul 45Ministerul Sănătăţii: a) dirijeaza spre zonele afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice personal sanitar pentru acordarea asistenţei medicale de urgenta; b) dispune măsuri de supraveghere epidemiologică a populaţiei dislocate ca urmare a inundatiilor şi de supraveghere sanitară a aprovizionării populaţiei cu apa potabilă şi cu alimente necontaminate, respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice; c) organizează, împreună cu Consiliul Naţional de Cruce Roşie şi cu alte organisme abilitate, pregătirea sanitară a populaţiei; d) organizează pregătirea cadrelor medico-sanitare în probleme specifice de acordare a asistenţei medicale în situaţii de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase.  +  Articolul 46Ministerul Industriei şi Comerţului:Asigura, prin Compania Naţionala de Electricitate - S.A. - Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A: a) dotarea sistemelor sau a amenajărilor hidrotehnice care îi sunt concesionate cu aparatura hidrometrica şi meteorologica necesară prognozarii aportului de apa în lacuri şi evacuării debitelor de viitura, precum şi comunicarea la dispeceratele bazinale ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi la comisiile de apărare împotriva dezastrelor, a datelor de la staţiile hidrometrice aparţinând unităţilor proprii şi a informaţiilor privind manevrele care pot conduce la creşterea periculoasa a debitelor şi nivelurilor în aval de baraje; b) instalarea dispozitivelor de avertizare-alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în aval de barajele proprii, în cazuri de avariere, descărcare accidentală sau rupere, conform prevederilor din anexa nr. 1g) la prezentul regulament; c) furnizarea, contra cost, a energiei electrice pentru iluminat, funcţionarea agregatelor de pompare pentru evacuarea apelor în exces, repararea şi punerea în funcţiune a reţelelor de energie electrica avariate sau instalarea, în cazuri deosebite, de trasee provizorii; d) dotarea amenajărilor hidrotehnice care îi sunt concesionate cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundatiilor, conform prevederilor Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor; e) întocmirea planurilor de apărare împotriva inundatiilor a sistemelor hidrotehnice proprii şi înaintarea lor spre verificare şi aprobare comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor; f) întocmirea planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la baraje, şi înaintarea lor spre aprobare Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor.  +  Articolul 47Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei: a) asigura, prin Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare:- apărarea împotriva inundatiilor a incintelor indiguite din administrarea proprie, pe baza planurilor de apărare întocmite, şi luarea măsurilor de dotare cu mijloace şi materiale de apărare, în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor;- întreţinerea sistemelor de desecare şi evacuarea apelor în exces, precum şi refacerea lucrărilor hidrotehnice din administrare afectate de viituri, din surse proprii, din fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse;- inzestrarea cu instalaţii hidrometrice şi meteorologice a sistemelor de îmbunătăţiri funciare, transmiterea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor conform schemei fluxului informaţional;- organizarea şi instruirea formatiilor proprii de intervenţie pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi dotarea acestora cu mijloace de intervenţie stabilite prin Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor; b) face, anual, propuneri Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor şi Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de acţiunile de apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi pentru completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare; c) elaborează, prin sucursalele Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, planurile de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor pentru sistemele hidroameliorative de la Dunăre şi râurile interioare din administrare, le avizează şi le transmite comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor; d) elaborează programe de intervenţie în caz de producere a fenomenelor meteorologice periculoase (ingheturi timpurii sau tarzii, grindina, seceta etc.) şi urmăreşte realizarea măsurilor stabilite.  +  Articolul 48Ministerul Educaţiei Naţionale: a) organizează şi realizează educaţia populaţiei şcolare prin însuşirea unor cunoştinţe specifice de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, în cadrul orelor de educaţie. Conţinutul pregătirii va fi dimensionat la 3-4 ore pe an; b) elaborează programe de protecţie şi de evacuare, în caz de necesitate, a populaţiei şcolare şi a patrimoniului unităţilor de învăţământ, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; c) elaborează programe de pregătire a personalului din subordine pe probleme specifice de acţiune, în timpul şi după producerea fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 49Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, agenţii naţionale de presa: a) asigura difuzarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor în perioade de ape mari şi de fenomene meteorologice periculoase. Avertizarile se difuzează la propunerea Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor sau a Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor; b) organizează emisiuni pentru cunoaşterea măsurilor specifice de apărare a populaţiei în cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la baraje.  +  Capitolul VI Atribuţiile Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor  +  Articolul 50Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului: a) elaborează strategia naţionala de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiunile de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice în domeniul gospodăririi apelor, precum şi pentru executarea lucrărilor noi cu rol de apărare împotriva inundatiilor şi refacerea unor lucrări afectate de calamitaţi; c) coordonează şi urmăreşte realizarea într-o concepţie unitară a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; d) coordonează, la nivel naţional, activitatea de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi urmăreşte modul de informare cu date şi prognoze hidrologice şi meteorologice a factorilor interesaţi; e) iniţiază elaborarea sau modificarea de acte normative în domeniul apărării împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi reglementări în aplicarea acestora. Controlează modul în care sunt respectate prevederile legale şi reglementările în acest domeniu; f) cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, privind apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; g) verifica, anual, starea tehnica şi funcţională a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, împreună cu unităţile care au în administrare aceste lucrări, stabilind măsurile şi lucrările necesare maririi gradului de siguranţă în exploatare a acestora; h) verifica realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, a lucrărilor de întreţinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacităţii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor şi a altor lucrări care pot influenţa scurgerea, dispunând măsuri obligatorii pentru unităţile care au în administrare aceste obiective; i) asigura condiţiile de funcţionare a Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor şi a Secretariatului tehnic permanent al acesteia.  +  Articolul 51Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.: a) organizează, prin sucursalele bazinale (direcţiile apelor), activităţile de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice pentru obiectivele şi lucrările de apărare de pe cursurile de apa; b) întocmeşte planurile de apărare pe bazine hidrografice şi le transmite spre aprobare Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor. Acorda, prin sistemele de gospodărire a apelor, asistenţă tehnică la întocmirea planurilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare; c) asigura întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, care îi sunt concesionate; d) asigura instalarea şi buna funcţionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice şi pluviometrice din bazinele hidrografice şi de la obiectivele şi lucrările hidrotehnice care îi sunt concesionate; e) asigura datele necesare pentru întocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura şi centralizează elementele privitoare la modul de comportare în timpul apelor mari a lucrărilor hidrotehnice care îi sunt concesionate; f) asigura constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare în conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundatiilor şi gheturilor, din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din surse proprii, precum şi depozitarea lor în bune condiţii, pentru obiectivele şi lucrările care îi sunt concesionate; g) propune lucrări noi de apărare, precum şi de optimizare constructivă şi funcţională a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate după trecerea apelor mari; h) propune Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor, împreună cu comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, măsuri de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite în cadrul planurilor de apărare sau introducerea unor măsuri speciale în funcţionarea sistemelor de evacuare a apelor mari; i) participa cu personal de specialitate în comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi în secţiunile pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice ale secretariatelor tehnice permanente ale acestora, asigurând conducerea acestor secţiuni; j) răspunde de starea tehnica şi funcţională a lucrărilor de apărare care îi sunt concesionate, asigurând remedierile sau completările necesare, precum şi de buna funcţionare a aparaturii de măsura şi control; k) organizează periodic, împreună cu deţinătorii, verificări ale secţiunilor de scurgere la poduri şi podeţe, ale lucrărilor de apărare şi consolidare a malurilor şi a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind măsuri şi lucrări obligatorii pentru deţinători, în vederea asigurării capacităţii de tranzitare a debitelor la viituri; l) asigura exploatarea corelată, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor şi urmăreşte ca regulamentele de exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare, indiferent de deţinător, sa conţină prevederi privind modul de exploatare a acestora înainte, în timpul şi după trecerea apelor mari, precum şi în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice; m) dispune, în perioade de ape mari, măsuri operative obligatorii în legătura cu exploatarea lacurilor şi barajelor, indiferent de deţinători, astfel încât prin exploatarea corelată a lacurilor de acumulare din bazin să se realizeze eficienta maxima pe ansamblul bazinului, în acţiunea de apărare împotriva inundatiilor; n) asigura, prin dispeceratele de gospodărire a apelor bazinale ale direcţiilor apelor, transmiterea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor la comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi la obiectivele hidrotehnice, conform anexei nr. 1e) la prezentul regulament; o) participa, prin dispeceratele sistemelor de gospodărire a apelor judeţene, la avertizarea populaţiei în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice, precum şi la pregătirea populaţiei pentru apărarea împotriva inundatiilor, prin exerciţii periodice de simulare; p) participa, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale, la organizarea apărării pe Dunăre şi pe celelalte râuri care formează sau traversează frontiera de stat a României, în care scop colaborează şi cu unităţile care administrează porturile şi căile navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor şi cu comisiile judeţene limitrofe; r) asigura elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor privitoare la inundatii şi gheturi pe bazine hidrografice; s) ia măsuri permanente de creştere a preciziei prognozelor hidrologice şi de diseminare a acestora la dispeceratele sistemelor de gospodărire a apelor şi la unităţile care au în exploatare lucrări hidrotehnice şi corelează datele obţinute din reţea cu cele provenite de la aceste unităţi; t) asigura transmiterea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor la Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, în conformitate cu anexa nr. 1f) la prezentul regulament.  +  Articolul 52Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.: a) asigura elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor privitoare la fenomenele meteorologice periculoase, inundatii şi gheturi şi transmiterea acestora Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor, Dispeceratului naţional al apelor al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi dispeceratelor bazinale ale direcţiilor apelor; b) asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători meteorologice care îi este concesionată; c) elaborează instrucţiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele hidrometeorologice periculoase şi de elaborare şi transmitere a avertizarilor şi prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; d) asigura îndrumarea metodologică şi coordonarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice.  +  Articolul 53Regia Naţionala a Pădurilor: a) asigura, prin filialele sale, plantarea perdelelor de protecţie a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor şi exploatarea acestora în concordanta cu cerinţele apărării; b) asigura înfiinţarea plantaţiilor cu rol antierozional pe versanţi, în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, pentru prevenirea colmatarii acestora, interzice taierile "la ras" şi stabileşte regimul de exploatare a pădurilor cu rol de protecţie; c) pune la dispoziţie comisiilor şi comandamentelor locale de apărare, în mod prioritar, materialul lemnos necesar lucrărilor de apărare şi de refacere a construcţiilor avariate sau distruse; d) asigura comunicarea la unităţile de gospodărire a apelor a datelor de la staţiile hidrometrice şi meteorologice aparţinând unităţilor proprii; e) asigura constituirea stocurilor de materiale şi mijloacele de apărare împotriva inundatiilor, din surse proprii, pentru comandamentele de apărare constituite la nivelul unităţilor silvice; f) ia măsuri, prin direcţiile silvice, pentru curăţarea de material lemnos a albiilor cursurilor de apa din administrare şi pentru degajarea podurilor şi podetelor în vederea asigurării scurgerii.Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 54Faptele care constituie contravenţii, amenzile pentru acestea, precum şi organele împuternicite să le constate şi să le aplice sunt cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995, şi în Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 55Conţinutul planului de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor al comisiilor municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor şi al comandamentelor obiectivelor este prevăzut în anexa nr. 1a).  +  Articolul 56Conţinutul planului de apărare împotriva inundatiilor, gheturilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice al sistemului hidrotehnic este prevăzut în anexa nr. 1b).  +  Articolul 57Conţinutul planului judeţean de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, al comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor, este prevăzut în anexa nr. 1c).  +  Articolul 58Conţinutul planului bazinal de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor, întocmit de către sucursalele bazinale (direcţiile apelor) ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., este prevăzut în anexa nr. 1d).  +  Articolul 59Conţinutul informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor ce se transmit de la dispeceratele bazinale la comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi la obiectivele hidrotehnice este prevăzut în anexa nr. 1e).  +  Articolul 60Conţinutul informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor ce se comunică Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor de către Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. şi de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este prevăzut în anexa nr. 1f).  +  Articolul 61Conţinutul planului de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice, este prevăzut în anexa nr. 1g).  +  Articolul 62Conţinutul-cadru al planurilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase este prevăzut în anexa nr. 1h).  +  Articolul 63Conţinutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de către comandamentele agenţilor economici şi comisiile locale de apărare comisiilor ierarhic superioare, în timpul acţiunilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice este prevăzut în anexa nr. 1i).  +  Articolul 64Conţinutul raportului de sinteza privind apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice este prevăzut în anexa nr. 1j).  +  Articolul 65Anexele nr. 1a)-1j) fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1a)la regulamentCONŢINUTUL PLANULUIde apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor al comisiilormunicipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotrivadezastrelor şi al comandamentelor obiectivelor  +  Articolul 1Comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor întocmesc, cu asistenţă tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi a administraţiilor portuare şi de cai navigabile, planurile de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor, având următorul conţinut:1. hotărârea consiliului municipal, orasenesc sau comunal de constituire a comisiei de apărare împotriva dezastrelor;2. componenta nominală a membrilor comisiei împotriva dezastrelor, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu;3. numerele de telefon, fax sau telex ale permanentei (primărie, poliţie, protecţie civilă etc.) unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;4. schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;5. tabelul cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de inundatii, de pe raza municipiului, oraşului, comunei respective, care să conţină:- numărul curent;- denumirea obiectivului, importanţă economico-socială, deţinătorul;- cursul de apa pe care este situat, codul cadastral, poziţia kilometrica;6. tabelul cuprinzând construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor de pe raza municipiului, oraşului, comunei, caracteristicile tehnice, gradul de asigurare (normata şi reală, data ultimei verificări a acesteia), puncte critice (subtraversari, eroziuni active de mal, lipsa perdelelor forestiere de protecţie, zone cu grifoane, infiltratii etc.), deţinătorul, anul punerii în funcţiune etc.;7. tabelul cuprinzând staţiile hidrometrice sau posturile pluviometrice zonale şi staţiile hidrometrice locale, poziţia kilometrica pe cursul de apa, pe dig, pentru fiecare obiectiv, valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii) şi locale de apărare, timpul de propagare a undelor de viitura de la staţia avertizoare la mira locală a obiectivului sau timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv; pragurile critice de apărare împotriva gheturilor;8. măsurile ce se vor lua la fiecare mărime caracteristica de apărare împotriva inundatiilor sau gheturilor. Descrierea pe scurt a măsurilor de intervenţie la diguri şi baraje de pământ la ape mari: diguri iepureşti, anihilarea grifoanelor, combaterea infiltratiilor. Semnalul folosit pentru alarmarea populaţiei, locul unde sunt afişate instrucţiunile privind modul de evacuare a populaţiei şi a bunurilor;9. tabelele cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie şi nominalizarea unităţilor care le vor pune la dispoziţie;10. tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul (din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comisia de apărare superioară sau de la unităţile militare din zona);11. responsabilităţile privind luarea măsurilor de apărare şi de evacuare a oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv periclitat, precum şi pentru actionarea dispozitivelor de avertizare-alarmare. Responsabilităţile pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice pe timpul apărării şi a rapoartelor de sinteza la comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor;12. planurile la scara 1:10.000 sau 1:25.000, cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile, staţiile hidrometrice şi meteorologice la care s-au stabilit valorile caracteristice locale de apărare şi cu zonele de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;13. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje de pe raza municipiului, oraşului sau comunei, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (treceri prin dig, zone cu grifoane, infiltratii, zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu eroziuni active de mal, cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mire locale cu cota "0" a mirei, în sistemul de referinţa a axului cadastral al apelor, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul executării profilurilor);14. fişele de instruire periodică, pe probleme de apărare împotriva inundatiilor, a comisiilor locale de apărare.  +  Articolul 2Pentru obiectivele izolate, cum sunt: şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol etc., se vor întocmi planuri de apărare după modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, şi se vor transmite la comisia locală de care aparţine obiectivul.  +  Articolul 3Planurile de apărare ale comisiilor locale se verifica şi se avizează de către Secţiunea pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice a Secretariatului tehnic permanent al comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi se aproba de către comisia judeţeana de apărare împotriva dezastrelor. Ele constituie secţiuni distincte în cadrul planurilor de protecţie şi intervenţie la dezastre.  +  Anexa 1b)la regulamentCONŢINUTUL PLANULUIde apărare împotriva inundatiilor, gheturilor şi accidentelorla construcţiile hidrotehnice al sistemului hidrotehnic  +  Articolul 1Planurile de apărare se întocmesc de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., sistemele hidroenergetice din cadrul Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare şi de către alte sisteme organizate pe construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor şi vor avea următorul conţinut-cadru adaptat la condiţiile specifice:1. copia de pe decizia de constituire a comandamentului de apărare de la sistemul hidrotehnic;2. tabelul cuprinzând componenta comandamentului de apărare constituit la nivelul sistemului hidrotehnic, numerele de telefon, radio-telefon, fax şi de telefoane mobile ale membrilor acestuia;3. descrierea tehnica a sistemului hidrotehnic: amplasarea în cadrul bazinului hidrografic, rolul şi funcţiunile sistemului, prezentarea caracteristicilor principalelor construcţii hidrotehnice şi uvrajelor, anul punerii în funcţiune;4. gradul de asigurare a lucrărilor (normat şi real, data ultimei verificări). Debite şi niveluri de dimensionare şi de verificare la faza de proiect. Debite şi niveluri maxime produse. Debite actuale corespunzătoare clasei de importanţă. Marimi caracteristice de apărare zonale (niveluri sau praguri critice la precipitatii) şi locale (faze de apărare), pentru fiecare dig, localitate şi obiectiv afectabil, şi faze de apărare la baraje. Măsuri de observare şi intervenţie la fiecare mărime caracteristica de apărare;5. punctele critice: traversari, zone cu grifoane şi infiltratii, alunecări de versant, eroziuni de mal, zone lipsite de perdele de protecţie, dificultăţi în manevrarea instalaţiilor de închidere şi măsuri de intervenţie; descrierea pe scurt a măsurilor de intervenţie la diguri şi baraje de pământ, la ape mari: diguri iepureşti, combaterea infiltratiilor, anihilarea grifoanelor etc.;6. dispozitivele hidrologice şi meteorologice proprii sau din reţeaua naţionala, care deservesc sistemul în acţiunile de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;7. regulile de exploatare la ape mari, competente în luarea deciziilor în cazuri deosebite;8. materialele şi mijloacele de apărare (normate, existente şi de completat), locul de depozitare şi gestionare a acestora;9. formaţii şi forte de intervenţie proprii;10. aparate de măsura şi control (AMC) pentru urmărirea comportării barajelor;11. pragurile critice de atenţie, alerta şi pericol în aval de baraje. Pentru fiecare baraj se întocmeşte planul de avertizare-alarmare conform criteriilor şi conţinutului-cadru din anexa nr. 1g);11.1. piesele desenate, materialele grafice şi alte materiale ajutătoare;11.2. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice şi meteorologice zonale şi locale, a zonelor şi traseelor de evacuare în caz de ape mari sau de accidente la construcţiile hidrotehnice;11.3. fluxul informaţional decizional al sistemului;11.4. planul de situaţie a acumulărilor cu zona de influenţa din aval, în ipoteza de rupere a barajului;11.5. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de apărare (NNR, faze de apărare, niveluri de calcul şi de verificare, niveluri maxime produse, cote descarcator de ape mari, prize, goliri de fund etc.);11.6. profiluri longitudinale şi transversale prin diguri cu cote coronament proiectat şi existent, niveluri corespunzătoare celor 3 faze de apărare, cote teren în incinta şi în exteriorul incintei, niveluri maxime produse, puncte critice (treceri prin dig, zone cu grifoane, cu infiltratii, lipsite de perdele de protecţie, eroziuni active de mal), mire locale cu cota "0" a acestora, anul executării profilurilor şi sistemul de referinţa etc.);11.7. benzi inundabile pe râurile principale la scara 1:5.000 - 1:10.000, cu trasarea zonelor inundabile, cu asigurarea de 10%, 5%, 1% şi pe celelalte râuri pe sectoare dens populate sau cu obiective importante;11.8. graficele dispecer ale acumulărilor;11.9. chei limnimetrice pentru descarcatorii de suprafaţa, pentru golirile de fund şi combinate;11.10. chei limnimetrice la mirele avertizoare şi locale, grafice de corelaţie între cotele de apărare zonale-locale.  +  Articolul 2Planurile de apărare ale sistemelor hidrotehnice se avizează de către direcţiile apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi se aproba de către preşedintele comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor.Pentru sistemele hidroameliorative de la Dunăre avizarea se va face şi de către Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare, apoi se transmite comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor, fiind parte componenta distinctă a planului judeţean de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice.  +  Anexa 1c)la regulamentCONŢINUTUL PLANULUIjudeţean de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelormeteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiilehidrotehnice al comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor  +  Articolul 1Planul de apărare al comisiei judeţene reprezintă o sinteza a planurilor comisiilor şi comandamentelor locale ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice şi a planurilor de avertizare-alarmare în aval de baraje.Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informationale ale planurilor locale aprobate de preşedintele comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi va avea următorul conţinut:1. memoriul de prezentare a judeţului:- caracterizarea fizico-geografică;- regimul meteorologic şi hidrologic;- scurt istoric al evenimentelor şi pagubelor produse;- prezentarea principalelor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, indiferent de deţinător, caracteristicile tehnice, gradul de asigurare (normata şi reală, data ultimei verificări a acesteia), starea tehnica şi funcţională a acestora, anul punerii în funcţiune;- măsuri de observare şi intervenţie la fiecare din marimile caracteristice de apărare;- localităţile şi obiectivele afectate în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice, zonele de evacuare a populaţiei şi bunurilor;- zonele stabilite pentru inundarea dirijata în situaţii deosebite;2. ordinul prefectului de constituire a comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor a Secretariatului tehnic permanent, precum şi a Secţiunii pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice a acestuia;3. componenta nominală a comisiei, cu indicarea funcţiei, locului de muncă, adresei şi telefoanelor membrilor acesteia (de la serviciu şi de la domiciliu);4. componenta nominală a Secretariatului tehnic permanent şi a secţiunii acestuia pentru apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi telefoanele sau alte mijloace de telecomunicaţii existente la locul unde se asigura permanenta, telefoanele mobile ale membrilor acestora;5. schema sinoptica a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice şi hidrologice, centrele meteorologice regionale şi dispeceratele de la sucursalele bazinale (direcţiile apelor) ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., cu legăturile între acestea şi secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor - secţiunile pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, comisiile şi comandamentele locale de apărare. Schema sinoptica va cuprinde şi legătura cu Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, cu comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor învecinate, precum şi, după caz, cu organele de apărare din ţările vecine;6. harta sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ la scara 1:100.000, pe care se localizeaza elementele din schema sinoptica;7. tabelul cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comisiilor şi comandamentelor locale, care va cuprinde:- numărul curent;- comisia, comandamentul local;- localizarea hidrografica (raul, codul cadastral);- staţia pluviometrica sau hidrometrica avertizoare (zonala);- valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii), aferente marimilor de atenţie, inundatii şi de pericol;- staţiile hidrometrice locale;- valorile caracteristice de apărare locale;- numerele de telefon, radio-telefon, telex, fax, la care va fi anunţat pericolul de inundatii la comisii şi comandamente locale;- timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrica avertizoare până la comisia locală;- construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare;- clasa de importanţă normata a localităţii (asigurarea de calcul şi asigurarea de verificare, conform STAS 4.068/1987 şi 4.273/1983) şi asigurarea reală;- forţele şi mijloacele prevăzute de organul local pentru acţiunile de apărare;8. tabelul cuprinzând formatiile de intervenţie constituite la nivel judeţean, pentru sprijinirea comisiilor locale de apărare;9. tabelul cuprinzând mijloacele de intervenţie disponibile la comisia judeţeana, cu indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul);10. tabelul cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare (necesar conform normativului, existent, deficit) pe total comisii locale şi, separat, pe sisteme hidrotehnice;11. planul de situaţie, pe care vor fi menţionate căile şi zonele de evacuare a populaţiei şi bunurilor;12. benzile inundabile pe cursurile de apa, cu localizarea obiectivelor afectabile;13. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltratii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul execuţiei profilurilor şi sistemul de referinţa;14. cheile limnimetrice pentru fiecare staţie hidrometrica, graficele de corelare dintre marimile zonale şi locale de apărare.  +  Articolul 2Planul judeţean de apărare cuprinde distinct şi planurile de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, întocmite conform anexei nr. 1h), planurile de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice [anexa nr. 1g)], şi planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative de la Dunăre. Mai cuprinde, de asemenea, procesele-verbale privind instruirea periodică, pe probleme de apărare împotriva inundatiilor, a personalului din judeţ, implicat în acest tip de dezastru.  +  Articolul 3Planul judeţean de apărare se întocmeşte de către Secţiunea pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice a Secretariatului tehnic permanent al comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor se aproba din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifica de către Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor, se aproba de către preşedintele Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor şi constituie secţiune distinctă a planului judeţean de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre.  +  Anexa 1d)la regulamentCONŢINUTUL PLANULUIbazinal de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor,întocmit de către sucursalele bazinale (direcţiile apelor)ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.  +  Articolul 1Planul de apărare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeţene de apărare privind sistemul informaţional şi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice în condiţii de ape mari şi cuprinde:1. tabelul nominal cuprinzând conducerea direcţiei apelor, componenta personalului permanent al dispeceratelor şi a personalului tehnic care participa la acţiuni de apărare, cu adresele şi telefoanele de la domiciliu;2. tabelul nominal cuprinzând componenta comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi a secţiunilor pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, a secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor - din bazinul respectiv -, mijloacele de telecomunicaţii şi telefoanele de la serviciu şi de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât să se asigure în toate condiţiile comunicarea prognozelor şi avertizarilor la comisiile judeţene;3. schema sinoptica a sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzând unităţile meteorologice şi hidrologice din bazin, comisiile judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum şi legăturile cu Dispeceratul naţional al apelor al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. şi cu Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor;4. harta sistemului informaţional hidrometeorologic, întocmită la o scara de 1:200.000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajările hidrotehnice ce pot produce inundatii sau care au rol de apărare, amplasarea staţiilor şi posturilor hidrometrice şi pluviometrice, schema fluxului informaţional decizional pentru apărare împotriva inundatiilor, sistemele de telecomunicaţii şi caracterul permanent sau periodic al transmisiunilor (simbolurile folosite fiind cele din cadastrul apelor), numerotarea obiectivelor cuprinse în planurile judeţene de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;5. lista cuprinzând staţiile hidrometrice din reţeaua naţionala şi de exploatare, precum şi staţiile şi posturile aparţinând altor unităţi din subordinea unor ministere sau organe centrale, necesare în organizarea acţiunilor de apărare pe ansamblul bazinului hidrografic, cu marimile caracteristice de apărare (înscrise în următoarea ordine: staţie zonala avertizoare, urmată de staţiile locale avertizate, cu corelaţia dintre acestea);6. tabelul cuprinzând mijloacele de telecomunicaţii folosite în cadrul dispeceratului în timpul acţiunilor de apărare şi de la obiectivele cuprinse în schema sinoptica;7. regulile de exploatare pe timp de ape mari şi fenomene meteorologice periculoase, cu indicarea restricţiilor în exploatarea sistemelor hidrotehnice. Soluţiile extreme în caz de ape mari şi de accidente la construcţiile hidrotehnice (zone stabilite pentru inundare dirijata, modificarea regulilor de exploatare, alarmarea populaţiei etc.);8. extrase din regulamentele privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursuri de apa ce formează frontiera sau sunt intretaiate de aceasta, precum şi din regulamentele privind transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice din zonele de frontieră;9. sistemele de avertizare-alarmare a obiectivelor şi localităţilor inundabile din aval de lacurile de acumulare, în cazul pericolului descarcarilor accidentale, avarierii sau distrugerii barajelor, conform planurilor de avertizare-alarmare a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, întocmite de deţinători conform anexei nr. 1g);10. benzile inundabile şi profilurile longitudinale, cu indicarea poziţiei obiectivelor şi a cotelor caracteristice de apărare în raport cu curbele suprafeţei libere a apei la probabilitati caracteristice (0,1%, 1%, 5% şi 10%) ale râurilor principale şi pe sectoare dens populate pe celelalte râuri;11. situaţia stocului de materiale şi a mijloacelor de apărare la lucrările hidrotehnice din administrare proprie;12. lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apărare locale şi zonale (tabelar).  +  Articolul 2Planurile de apărare pe bazine hidrografice se întocmesc de către direcţiile apelor, se verifica de către Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi se aproba de Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor.  +  Anexa 1e)la regulamentCONŢINUTULinformaţiilor, prognozelor şi avertizarilor care se transmitde la dispeceratele bazinale la comisiile judeţene deapărare împotriva dezastrelor şi la obiectivele hidrotehnice  +  Articolul 1În situaţii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. transmite avertizari de inundatii sau de fenomene meteorologice periculoase la Dispeceratul naţional al apelor şi la dispeceratele bazinale ale direcţiilor apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. Aceste avertizari sunt diseminate la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, pentru ca acestea să intre în dispozitiv de apărare, în timp util. Se prezintă succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.În funcţie de evoluţia reală a fenomenelor se fac actualizari ale prognozei.  +  Articolul 2După declanşarea ploilor sau încălzirea brusca a vremii, dispeceratul bazinal elaborează prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursuri de apa şi staţii hidrometrice, din care să rezulte situaţia la zi, prognoza pentru 24 de ore şi valorile culminatiei raportate la cotele de apărare, pe care le transmit la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor - secţiunile pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice.  +  Articolul 3În cazul pericolului de blocare a gheturilor pe râuri se vor indica zonele cele mai periclitate şi amploarea posibila a fenomenelor de iarna, în colaborare cu unităţile specializate din cadrul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 4Se prezintă situaţia construcţiilor hidrotehnice, cu măsurile necesare în situaţii deosebite: descărcarea unor debite mari, pericol de avarii şi alte abateri de la regulamentele de exploatare.  +  Articolul 5Se solicita secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, precum şi secţiunilor pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice ale acestora sa disemineze informaţiile, prognozele şi avertizarile primite la toate obiectivele afectabile, specificate în planurile de apărare, atentionand zonele cu periculozitate maxima.Model de prognoza hidrologica elaborata de dispeceratul bazinal pentru comisiile judeţene şi de Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. pentru Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor ┌──┬──────┬──────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ │Marimi │ Ultima │Variatia │Valoarea │Prognoza │ │ │ │ │ │caracte-│ cota │ │culmina- │maximului│ │ │ │ │ │ristice │ citită │ │tiei │ │ │ │ │ │ │de apa- │ │ │atinse │ │ │ │ │ │ │rare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬──┬──┼────┬────┼────┬────┼──┬───┬──┼──┬───┬──┤ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │Fata│ │ │D │ │ │D │ │ │r.│ │Situa-│ │ │ │ │ │ │de │ │ │a │ │ │a │ │ │ │ │tia │ │ │ │ │ │ │cota│ │ │t │ │ │t │ │ │c │ │hidro-│CA│CI│CP│ H │Data│ H │din │ H│ 0 │a │ H│ 0 │a │ Situaţia│ │r │Cursul│metri-│ │ │ │ │ │ │data│ │mc/│ │ │mc/│ │şi prog- │ │t.│ de │ca │cm│cm│cm│(cm)│-ora│(cm)│,ora│cm│ s │-o│cm│ s │-o│noza ghe-│ │ │ apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ r│ │ │ r│turilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ a│ │ │ a│ │ └──┴──────┴──────┴──┴──┴──┴────┴────┴────┴────┴──┴───┴──┴──┴───┴──┴─────────┘  +  Anexa 1f)la regulamentCONŢINUTULinformaţiilor, prognozelor şi avertizarilor care se comunicăSecretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale deapărare împotriva inundatiilor de către Compania Naţionala"Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor" - S.A. şi Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.A. Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.:1. în situaţii de atingere a marimilor caracteristice de apărare şi a pragurilor critice ale fenomenelor meteorologice periculoase, va comunică de doua ori pe zi şi ori de câte ori apar schimbări sau amplificari semnificative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase situaţia succintă prin harţi de precipitatii, temperaturi şi alte fenomene periculoase (oraje, grindina, polei, chiciura, viscol, caderi masive de zăpada etc.);2. va transmite zilnic situaţiile meteorologice din zona europeană, care pot afecta ţara noastră, situaţia şi prognoza meteorologica şi hidrologica pe ţara, pe termen de 3 zile şi de 24 de ore, precum şi orice schimbări ale situaţiei fata de prognozele şi avertizarile anterioare privind inundatiile şi fenomenele meteorologice periculoase;3. va transmite situaţia radar în cazul pericolului de ploi intense, cu indicarea zonelor afectabile, a cantităţilor de apa căzute, a direcţiei de deplasare şi a tendintei de intensificare sau slabire a precipitatiilor, precum şi bazinele în care este probabila producerea precipitatiilor periculoase;4. va transmite, conform modelului din anexa nr. 1e), situaţia şi prognoza hidrologica, raportate la cotele caracteristice de apărare pe cursurile de apa principale.B. Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.:1. transmite zilnic nivelurile şi debitele înregistrate şi în evoluţie pe cursurile de apa, după depăşirea cotelor de atenţie;2. transmite zilnic situaţia lacurilor de acumulare şi a construcţiilor hidrotehnice, deciziile luate privind exploatarea acestora în perioadele de ape mari, pregoliri ale acumulărilor permanente şi umpleri ale acumulărilor nepermanente pentru a corela situaţia hidrologica din bazin cu exploatarea construcţiilor hidrotehnice;3. transmite, când este cazul, situaţiile periculoase la construcţiile hidrotehnice (depăşirea pragurilor critice la aparate de măsura şi control, infiltratii, alunecări de taluzuri, blocari de vane etc.), măsurile luate la obiective, precum şi pe cele de avertizare în aval;4. transmite Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor informaţiile operative primare privind depasirile marimilor caracteristice de apărare împotriva inundatiilor, efectele fizice ale apelor mari, pierderile de vieţi omeneşti şi alte date primare pe care le primeşte de la sucursalele sale bazinale (direcţiile apelor);5. după perioadele de ape mari, va transmite Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor propuneri de lucrări de refacere şi de completare a construcţiilor hidrotehnice afectate sau care au avut un comportament necorespunzător, precum şi propuneri de lucrări noi pentru apărarea împotriva inundatiilor şi posibilităţi de realizare (surse de finanţare).  +  Anexa 1g)la regulamentCONŢINUTULplanului de avertizare-alarmare a populaţiei, obiectiveloreconomice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare,în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice  +  Articolul 1Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile: înălţimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane m 3 , existenta în aval a localităţilor şi obiectivelor la distanţe mai mici de 10 km de secţiunea barajului.Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare şi pentru barajele mai mici de 10 m şi cu un volum mai mic de 10 milioane m 3 şi pentru alte construcţii hidrotehnice, dacă prin avarierea lor pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale în localităţile sau la obiectivele situate în aval.  +  Articolul 2Conţinutul-cadru al planului este următorul:A. Foaia de capăt pe care se vor menţiona:- Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la barajul ..., construcţia hidrotehnica ...- Avizat:inspectoratul judeţean de protecţie civilă;Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. - Direcţia apelor ... (pentru barajele terţilor);Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. - pentru barajele care îi sunt concesionate.- Aprobat:comisia judeţeana de apărare împotriva dezastrelor;Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice.- Întocmit:deţinătorul/administratorul acumulării (barajului);- Proiectant;- Perioada de valabilitate a planului.B. Piese scrise:1. descrierea amenajării şi a barajului care realizează retentia;2. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;3. descrierea sistemului informaţional, inclusiv a celui de avertizare sonora;4. situaţiile şi decizia de declanşare a sistemului de alarma. Responsabilităţi privind luarea deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate;5. căile de transmitere a deciziilor, responsabilităţile şi modul de acţionare a sistemului de alarmare. Localităţile din aval, în care exista sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situaţii critice, locurile unde sunt afişate pentru populaţie deciziile, măsurile, obligaţiile cetăţenilor;6. măsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Măsuri de protecţie a populaţiei împotriva undelor de rupere: evacuarea şi dispersarea în zone neinundabile, protecţia împotriva intemperiilor, asistenţă medicală, asigurarea cu materiale şi alimente etc.C. Materiale grafice:1. tabelul cu comisiile locale de apărare împotriva dezastrelor din aval de baraje. Se vor preciza persoanele responsabile pentru declanşarea sistemelor de avertizare din localităţi, luarea deciziilor de evacuare şi de salvare a populaţiei şi bunurilor, precum şi permanentele unde se transmit avertizari şi alarmari la comisiile şi comandamentele locale de apărare din aval, primării, poliţie, apărare civilă (adresele, numerele de telefon de la serviciu şi de la domiciliu);2. tabelul, pe comisii locale, cu localităţile, cartierele, agenţii economici şi instituţiile publice care se evacueaza preventiv, în caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri aferente), mijloacele de transport şi locul de dispersare a acestora;3. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construcţiilor în caz de pericol de avariere (adresele şi telefoanele acestora);4. planurile de situaţie 1:10.000 sau 1:25.000, după caz, cu trasarea zonelor de afectare după 60 minute, ca şi zona maxima de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei de rupere calculate în ipoteza "lac plin" şi rupere 100%;5. ca la pct. 4, pentru zona afectată la avariere medie 50%. Pe planuri se vor amplasa obiectivele economice şi sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de comanda a acestora, zonele şi căile de evacuare a populaţiei şi animalelor în afară zonei periclitate;6. profilul longitudinal al curbei suprafeţei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului de parcurgere şi a poziţiei obiectivelor periclitate;7. schemele sinoptice informationale de supraveghere a comportării construcţiilor hidrotehnice şi a aparaturii de măsura şi control;8. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologica a construcţiilor hidrotehnice;9. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate în caz de avariere.  +  Articolul 3Planurile se întocmesc de către deţinătorii/administratorii lucrărilor prin proiectanţi de specialitate, conform prevederilor din instrucţiunile aprobate de Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor, şi se avizează de către direcţiile apelor pentru barajele deţinute de ceilalţi agenţi economici şi de către Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., pentru lucrările care îi sunt concesionate.Responsabilitatea prezentării acestor planuri pentru aprobare Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor revine unităţii căreia îi este concesionată construcţia hidrotehnica.Un rol deosebit în stabilirea sistemului de alarma acustica şi a zonelor şi căilor de evacuare a populaţiei şi a bunurilor revine inspectoratelor judeţene de protecţie civilă cu care deţinătorii şi proiectantii vor colabora şi vor obţine avizele solicitate de acestea.  +  Anexa 1h)la regulamentCONŢINUTUL-CADRUal planurilor de apărare împotriva efectelorfenomenelor meteorologice periculoase  +  Articolul 1Planurile de apărare împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase se întocmesc de către comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor prin unităţile de profil din judeţ, pe următoarele categorii de fenomene periculoase:- furtuni, depuneri de gheaţa şi chiciura - prin unităţile de exploatare a reţelelor electrice şi de telecomunicaţii;- inzapeziri, viscol şi polei - prin unităţile din domeniul drumurilor, căilor ferate, navigaţiei şi de gospodărie comunală;- ingheturi timpurii şi tarzii, grindina, seceta - prin unităţile cu profil agricol şi silvic.  +  Articolul 2Planurile vor conţine următoarele:1. lista agenţilor economici, responsabili cu intervenţia;2. sistemul informaţional de avertizare-alarmare hidrometeorologica de la direcţiile apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi de la acestea la agenţii economici stabiliţi sa intervină;3. tabelul cu formatiile şi mijloacele de intervenţie, pe categorii de fenomene meteorologice periculoase;4. instrucţiunile elaborate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi de agenţii economici, în vederea reducerii efectelor negative ale acestor fenomene asupra drumurilor, căilor ferate, reţelelor electrice, de telecomunicaţii, serelor, culturilor agricole, colectivităţilor de animale, sistemelor hidroameliorative etc;5. planul de aprovizionare în cazul producerii unor fenomene meteorologice periculoase care conduc la izolarea obiectivelor economice şi sociale din cauza impracticabilitatii căilor rutiere şi feroviare de acces;6. modul de avertizare a colectivităţilor şi obiectivelor izolate (şantiere, exploatări forestiere, tabere de animale, campinguri etc.) în cazul prevederii unor fenomene meteorologice periculoase.  +  Anexa 1i)la regulamentCONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVEce se transmit zilnic de către comandamentele agenţiloreconomici şi comisiile locale de apărare comisiilor ierarhicesuperioare, în timpul acţiunilor de apărare împotriva inundatiilor,fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelorla construcţiile hidrotehnice  +  Articolul 1Rapoartele operative vor cuprinde:1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos şi evoluţia lui de la un raport la altul (niveluri şi debite, gheturi şi blocaje, revarsari de ape meteorice, caderi de grindina, caderi masive de zăpada, vijelie etc.), arătându-se data şi ora începerii culminatiei şi încetării fenomenului, precum şi amploarea lui la culminatie;2. data declanşării şi încetării stării de apărare, trecerea de la o faza la alta, marimile caracteristice de apărare atinse, pe unităţi administrative şi pe râuri;3. gospodării ale populaţiei, obiective social-economice, terenuri agricole, poduri şi podeţe, lucrări hidrotehnice afectate etc., cauza afectării (revarsarea raului ..., scurgeri de pe versanţi, ape interne, grindina, furtuna etc.), pe unităţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;4. situaţia căilor de comunicaţie, a liniilor de telecomunicaţie şi de transport al energiei electrice, a sistemelor de alimentare cu apa, cu menţionarea perioadei de întrerupere, a datei şi orei restabilirii situaţiei;5. evoluţia situaţiilor critice intervenite, durata acestora, măsurile luate, forţele şi mijloacele cu care s-a acţionat şi rezultatele obţinute, numărul de gospodării şi persoanele evacuate, măsurile de cazare, ajutorare, asistenţă sanitară etc.;6. pierderile de vieţi omeneşti, cu precizarea numelui şi prenumelui, vârstei şi ocupaţiei, domiciliului, precum şi a împrejurărilor;7. cererile de forte, materiale şi mijloace, asistenţă tehnică pentru sprijin în cazuri deosebite, precum şi de ajutoare umanitare de urgenta;8. modul cum au fost anunţate obiectivele situate în aval de zona la care se referă raportarea;9. respectarea prevederilor convenţiilor hidrotehnice cu ţările vecine privind apele de frontieră, sub aspectul apărării de inundatii şi fenomene meteorologice periculoase, acolo unde este cazul.  +  Articolul 2Rapoartele operative se transmit zilnic de către comandamentele agenţilor economici şi comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale la secţiunile pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice ale secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi de către acestea la Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor.În cazuri deosebite, Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor va informa zilnic Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor.  +  Anexa 1j)la regulamentCONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZAprivind apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologicepericuloase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice  +  Articolul 1Rapoartele de sinteza se întocmesc de către comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi se transmit Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor, în termen de 30 de zile de la producerea fenomenelor.Rapoartele de sinteza se întocmesc pe baza constatărilor efectuate la nivelul comisiilor şi comandamentelor locale de apărare de către comisii numite de primari şi, respectiv, de conducătorii comandamentelor locale de apărare, validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. (sisteme de gospodărire a apelor sau sisteme hidrotehnice).  +  Articolul 2Raportul de sinteza va conţine:1. descrierea succintă a fenomenelor hidrometeorologice şi a evoluţiei acestora în raport cu marimile caracteristice de apărare (niveluri, debite, praguri critice la precipitatii şi la celelalte fenomene meteorologice periculoase), pe perioade caracteristice;2. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare, modul în care a funcţionat sistemul informaţional şi de avertizare-alarmare, măsurile pregătitoare, măsurile de intervenţie, măsurile de evacuare;3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, pagubele fizice şi valorice, cuprinse într-un tabel sintetic în care se înscriu: unităţile administrative (municipii, oraşe, comune), râurile, suprafeţele şi obiectivele afectate (pe categorii de obiective), perioada de afectare, cauza afectării (revarsarea raului ..., scurgeri de pe versanţi, ape interne, furtuna, grindina etc.).Pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu specificarea împrejurărilor în care au survenit;4. forţele şi mijloacele de intervenţie care au acţionat pentru limitarea şi înlăturarea efectelor inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;5. comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare; lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, afectate de viituri, cu nominalizarea lor şi a deţinătorului; propuneri de surse financiare pentru lucrările de refacere (surse proprii ale administratorilor de lucrări, bugete locale, buget de stat, alte surse); materialele şi mijloacele de intervenţie folosite în acţiunile de apărare, care nu mai pot fi recuperate şi care vor fi scoase din stoc;6. concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundatiilor, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);7. raportarea pagubelor se va face pe fiecare comisie locală şi, centralizat, conform modelului de mai jos:- numărul de victime umane;- numărul de localităţi afectate;- numărul de case şi valoarea - total,din care:* numărul şi valoarea celor distruse;* numărul şi valoarea anexelor gospodăreşti;- numărul de hectare şi valoarea terenurilor agricole - total,din care:* numărul de hectare şi valoarea celor calamitate;* numărul şi valoarea obiectivelor social-economice - total;- numărul de kilometri şi valoarea drumurilor - total,din care:* DN (km, valoare);* DJ + DC (km, valoare);* drumuri forestiere (km, valoare);- numărul de kilometri şi valoarea podurilor şi podetelor;- numărul de kilometri şi valoarea căilor ferate;- numărul de kilometri şi valoarea reţelelor electrice;- numărul de kilometri şi valoarea reţelelor telefonice;- numărul de kilometri şi valoarea reţelelor de alimentare cu apa şi de canalizare;- numărul de kilometri şi valoarea reţelelor de alimentare cu gaz metan;- numărul şi valoarea animalelor moarte;- numărul şi valoarea construcţiilor hidrotehnice;- valoarea altor pagube.  +  Anexa 2NORMATIV-CADRUde dotare cu materiale şi mijloace de apărareoperativă împotriva inundatiilor şi gheturilor  +  Articolul 1Comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, agenţii economici şi comisiile locale.  +  Articolul 2 (1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale agenţilor economici interesaţi. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.  +  Articolul 3 (1) Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor, pentru intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, a planurilor de apărare ale comisiilor locale şi ale agenţilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărare împotriva inundatiilor). (2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, stocuri, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp. (3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală de întreţinere a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, măsurare, transmisie şi avertizare.  +  Articolul 4Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor vor fi evidenţiate distinct şi depozitate separat.  +  Articolul 5Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari şi gheturi.  +  Articolul 6Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în principal la barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje deţinătorii acestora vor asigura dotări specifice, corespunzător necesităţilor de intervenţie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare şi în planurile de apărare.  +  Articolul 7Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundatiilor şi gheturilor, în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi cursurile de apa pe categorii, după cum urmează:- D1 - diguri la Dunăre şi râurile principale;- D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;- R1 - zone inundabile neindiguite la Dunăre şi râurile principale;- R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;- BP - baraje din pământ;- CH - alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;- SH, SM - staţii hidrologice şi staţii meteorologice.  +  Articolul 8Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 7, precum şi trecerea de la o categorie la alta se fac de către direcţiile apelor din cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi se comunică organelor de apărare şi agenţilor economici care aplica prezentul normativ-cadru, la solicitarea acestora.  +  Articolul 9Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale comisiilor municipale, orăşeneşti şi comunale, ale sistemelor hidrotehnice şi ale comandamentelor de la agenţii economici expuşi inundatiilor.  +  Articolul 10Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu rol de apărare împotriva inundatiilor, materialele şi mijloacele de apărare se asigura de către comisiile locale şi agenţii economici, care au obligaţia sa pună la dispoziţie organelor tehnice de apărare împotriva inundatiilor, în afară de forta umană, şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de apărare.  +  Articolul 11Agenţii economici care au obiective inundabile, precum şi primării municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.  +  Articolul 12Modul de stabilire a cantităţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3-6;- cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesita materiale de apărare;- la rubrica "Menţiuni speciale" se stabilesc unele materiale, mijloace de apărare şi cantităţi în funcţie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodărire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de intervenţie, staţii meteorologice şi hidrometrice.  +  Articolul 13Agenţii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.  +  Articolul 14În cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, ţinându-se seama de experienţa anterioară.  +  Articolul 15Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţa a lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviaza undele de viitura (acumulări sau derivatii de ape mari), se pot reduce, fata de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu condiţia să se menţină un grad de asigurare corespunzător.  +  Articolul 16Materialele şi mijloacele de apărare stabilite în baza prezentului normativ, precum şi locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.  +  Articolul 17Sistemele de alarmare, în caz de inundatii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.  +  Articolul 18Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţii economici care au obiective inundabile sau care pot fi afectate de alte fenomene meteorologice periculoase îşi pot elabora normative de dotare cu mijloace de apărare specifice împotriva acestor fenomene, avizate de către Comisia centrala de apărare împotriva inundatiilor.  +  Articolul 19 (1) După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnica şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare). (2) O parte din materialele lemnoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele lucrări de întreţinere-reparaţii ori investiţii care nu necesita materiale de calitate superioară sau va putea fi folosită în continuare ca stoc, pe o perioadă determinata, stabilită de comisie, valorificată, prin vânzare la licitaţie, ca bunuri scoase din funcţiune, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, ori casată. (3) Sumele obţinute prin valorificarea acestor bunuri sau prin vânzare la licitaţie vor fi folosite numai pentru reîntregirea stocului de materiale şi mijloace de apărare şi vor fi evidenţiate în cont distinct.  +  Articolul 20Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de către o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine, se consemnează într-un proces-verbal ce va fi vizat de către preşedintele comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor pe teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.NORMATIV - CADRU DE DOTARE CU MATERIALE SI MIJLOACE DE APĂRARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR SI GHETURILORTIPUL ZONELOR DE APĂRARE:* D1 diguri la Dunăre şi râuri principale;* D2 diguri la celelalte cursuri de apa;* R1 zone inundabile neindiguite la Dunăre şi râuri principale;* R2 zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;* BP baraje din pământ;* CH alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton anrocamente, noduri hidrotehnice, prize, etc.;* SH, SM staţii hidrologice, meteorologice;* T - Durata de funcţionare ori folosire.*Font 7*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ DENUMIREA MATERIALELOR SI MIJLOACELOR │U.M.│ D1 │ D2 │ R1 │ R2 │ BP │ CH │SH,│ T │ ││crt.│ DE APARARE │ │(km)│(km)│(km)│(km)│(buc)│(buc)│SM │(ani)│ MENTIUNI SPECIALE │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. A. MATERIALE DE APARARE │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1 │Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine dacă nu a │buc.│ 75 │ 50 │ 15 │ 10 │ 50- │ 50- │ - │ 2 │pentru zone fără protecţie forestiera ││ │fost folosit în acţiuni de aparare se va reinnoi minim 1/3 din │ │ │ │ │ │ 100 │ 100 │ │ │cantitatile se pot majoră cu 25% ││ │fiecare an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2 │Pari din lemn rotund c.r. esenta tare d 8-12 cm; L=1-3 m │buc.│150 │100 │ 30 │ 10 │100- │100- │ - │ 10 │idem pct. 1 ││ │ │ │ │ │ │ │ 300 │ 300 │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3 │Piloti din lemn rotund c.r. esenta tare d 12-20 cm cu cerc │ │ 10 │ 5 │ │ │ 4 │ 2 │ - │ │ - ││ │de otel lat 30/3 mm (pentru D1, D2: L=3,6 ml, pentru R1, │buc.│ │ │ - │ - │ │ │ │ 10 │ ││ │R2, L=2-4 ml) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4 │Scanduri de 2,5 cm, L=4 ml (cherestea clasele 4-5) - 0,0275 │ mc │0,1 │0,05│ - │ - │ 0,5 │ - │ │ 8 │pentru zone fără perdele de protecţie ││ │mc/buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5 │Dulapi + palplanse (5 cm, L=4 ml, l=20-25 cm) │ mc │0,3 │0,2 │0,2 │0,2 │ 1 │ 0,5 │ │ 6 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6 │Cozi de lemn pentru unelte (rezerva) │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │20% din numărul uneltelor cu cozi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevazute în normativ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7 │Profile metalice usoare │buc.│0,2 │0,1 │ - │ - │ 0,3 │ 0,1 │ │ 15 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8 │Scoabe din otel rotund (d 18 - 20 cm │buc.│ 10 │ 5 │ - │ - │ 4 │ 2 │ │ 15 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9 │Cuie cu lungimi diferite (2 - 20) cm │ kg │ 3 │ 2 │ - │ - │ 3 │ 3 │ │ 8 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10 │Sarma neagra d 2 - 4 mm │ kg │ 12 │ 1 │ 9 │0,8 │ 10 │ 10 │ │ 8 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 11 │Plasa sarma (zincata sau neagra) d 2 - 3 mm │ kg │ 60 │ 40 │ - │ - │ 30 │ 20 │ │ 8 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 12 │Saci de 50/80 cm pentru pamant din canepa, iuta, │buc.│ 60 │ 40 │ 10 │ 10 │ 100 │ 100 │ │ 8 │0,5 ml sfoara pentru sac ││ │polietilena şi sfoara pentru legat saci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 13 │Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor şi │ kg │0,36│0,13│0,22│0,1 │ 4,5 │ 2,2 │ │ 8 │ ││ │uneltelor d 15-10 mm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 14 │Piatra bruta (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatra │ mc │ 5 │ 3 │ 5 │ 3 │ 10 │ 10 │ │ 40 │numai unde este nevoie ││ │200-1000 kg/buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(zone de eroziuni de mal) │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 15 │Pietris sortat (d 7-15 mm) │ mc │ 5 │ 3 │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │- pentru zone cu grifoane │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 16 │Folii de polietilena (cantitatea de folie rezultata din │ mp │100 │ 60 │ - │ - │ - │ - │ │ 4 │- pentru zonele expuse fără perdele ││ │aplicarea normativului se va aproviziona esalonat, cate 1/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de protecţie ││ │din necesar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- pentru zone cu perdele 50% │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 17 │Geotextil │ mp │100 │ 60 │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │pentru zone cu grifoane cat este ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesar │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. B. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Se asigura un stoc minim pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │functionarea utilajelor de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │interventie, statiilor de pompare şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupurilor de iluminat timp de 48 ore. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Uleiul hidraulic intr-o cantitate ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │egala cu capacitatea instalatiei ││ 18 │Motorina, benzina, lubrifianti, ulei hidraulic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidraulice. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Se asigura stocul pentru autoturismele ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de teren folosite în acţiuni operative ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de aparare, precum şi pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │verificarea în teren a construcţiilor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrotehnice cu rol de aparare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │împotriva inundatiilor şi exercitii de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │simulare. │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENTIE │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ │Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori tip CFR şi alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 19 │mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezerva (incarcator│buc.│ 4 │ 2 │ 1 │ - │ 4 │ 4 │ │ 8 │3 - 4 lampi cu petrol pe canton ││ │acumulatori tip CFR baterii de rezerva, becuri, felinare, lampi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │acolo unde este cazul │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 20 │Bidoane şi canistre de 10-20 l pentru petrol │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │un bidon/canton │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 21 │Petrol lampant │ l │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │3 litri/lampa │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 22 │Cazmale şi lopeti cu cozi │buc.│ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 4 │ 4 │ │ 8 │50% cazmale ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50% lopeti │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 23 │Tarnacoape şi sape cu cozi │buc.│0,5 │0,5 │0,2 │0,2 │ 2 │ 2 │ - │ 8 │50% tarnacoape ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50% sape │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 24 │Furci de fier sau cangi de fier cu cozi │buc.│ 1 │0,5 │0,25│0,25│ 2 │ 2 │ │ 8 │idem │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 25 │Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de lemn │buc.│ 1 │0 5 │ - │ - │ 2 │ 1 │ │ 8 │idem 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 26 │Maiuri pentru compactat pamant (din lemn sau metal); maiuri │buc.│ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ │ 8 │idem ││ │pentru batut pari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 27 │Berbeci de mana în greutate de până la 50 kg │buc.│0,5 │0,4 │0,2 │ - │ 1 │ 1 │ │ 8 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 28 │Ciocane diferite │buc.│0,5 │0,5 │ - │ - │ 3 │ 3 │ │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 29 │Cleste de cuie │buc.│0,5 │0,5 │ - │ - │ 3 │ 3 │ │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 30 │Barde pentru cioplit şi topoare │buc.│0,5 │0,2 │0,2 │0,2 │ 2 │ 2 │ - │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 31 │Sfredele de lemn diferite │buc.│0,3 │0,2 │ - │ - │ 1 │ 1 │ │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 32 │Pile diferite │buc.│0,4 │0,3 │0,1 │0,1 │ 2 │ 2 │ │ 8 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 33 │Fierastraie de mana │buc.│0,1 │0,1 │0,1 │0,05│ 1 │ │ │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 34 │Fierastraie mecanice (drujbe) │buc.│ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ 6 │x bucata pe formatie de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │interventie/zona cu vegetatie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 35 │Cutitoaie pentru cioplit; dalti pentru lemn │buc.│0,4 │0,2 │0,2 │0,2 │ 2 │ 2 │ │ 10 │50% cutitoaie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50% dalti pentru lemn │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 36 │Galeti pentru apa sau bidoane din plastic şi cani de apa │buc.│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │ 4 │ 2 │ │ 8 │5 cani pentru o galeata sau bidon │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 37 │Marmite pentru transport hrana │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │4/sistem numai unde este cazul │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 38 │Butoaie de tabla 100-200 l pentru utilaje de interventie │buc.│ - │ - │ - │ - │ 2 │ 2 │ │ 8 │6 pe sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 39 │Sonete de mana sau mecanice │buc.│ x │ x │ x │ - │ 1 │ 1 │ │ 15 │x) 2 până la 4 buc. pe sistem hidrotehnic ││ │(L = 6 m cu berbec de 100-150 kg) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (în functie de nivelul de organizare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ al sistemului │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) una bucata/canton (functie de nivelul ││ 40 │Barci de lemn metalice, fibra de sticla sau pneumatice cu rame │buc.│ x │ x │ x │ - │ 2-3 │ 3-4 │ │ 12 │ de organizare a sistemului: 30% din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ numărul de barci se pot dota cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ motoare de barca │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 41 │Salupe │buc.│ x │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │x) una/sistem hidrotehnic cu lac de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ acumulare: ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ una/unitatea care are în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ exploatare diguri la Dunăre ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ o şalupa rapida pentru unit. de gosp. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ apelor care adm. lucrari cu rol de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ aparare împotriva inundatiilor din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Delta Dunarii │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 42 │Bacuri dormitor │buc.│ x │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │x) unul la fiecare sistem hidrotehnic: 2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ la fiecare unitate care are în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ exploatare diguri la Dunăre │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 43 │Autoturisme de teren cu doua diferentiale dotate cu │buc.│ x │ x │ x │ x │ - │ - │ │ 6 │x) 1/sistem hidrotehnic; ││ │statii emisie - receptie fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1/sistem de gospodarire a apelor │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 44 │Vagoane dormitor echipate cu utilitati │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ 6 │x) 1/fiecare formatie de interventie sau ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ cort - poz. 86 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 45 │Bormasina electrica portabila │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │x) 2/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 46 │Frigidere 240 l │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │x) 1/canton │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 47 │Containere pentru materiale şi echipamente de protecţie, │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │x) 1 pentru fiecare formatie ││ │cazarmament, alimente nealterabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 48 │Costum scafandru autonom │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 8 │x) 1-2 pentru fiecare sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 49 │Capre taluz │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 8 │x) 1/canton la Dunăre ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1/bara │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 50 │Binoclu │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 20 │x) 1/formatie de aparare; ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 51 │Aparat foto │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │x) 1/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 52 │Rezervor combustibil de 10 t │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 8 │x) 1/canton │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 53 │Camera video, aparat video │buc.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │ 1 pentru fiecare sistem de gospodarirea││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ apelor │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MASURARE, TRANSMISIE SI AVERTIZARE │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ 54 │Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, │buc.│ x │ x │ x │ x │ 2 │ 1 │ 1 │ 8 │x) 1 buc/canton şi ││ │radio, acumulatori şi piese de schimb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 buc/formatie de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 55 │Telefoane mobile │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │x) 1/sef sistem de gospodarire a apelor, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sef sistem hidrotehnic, director de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sucursala bazinala │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- în localităţi şi la obiective importante││ 56 │Sirene, difuzoare pentru alarma, inclusiv materiale necesare │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 │ situate în aval de acumulari ││ │montarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - 2/baraj │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 57 │Echipamente de prelucrare şi transmitere automata a datelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6 │- un set pentru Comisia centrala de ││ │(microcalculator PC, modem, telefax) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ aparare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- un set pentru fiecare sucursala CNAR, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ RAIF, CONEL, sistem de gospodarire a ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ apelor, sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 58 │Pluviometre şi nivelmetre de avertizare automata │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 6 - 8 pluviometre/sistem ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6 - 8 nivelmetre/sistem │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 59 │ Moristi hidrometrice cu tija │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 5 buc./sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 60 │ Teodolit electrooptic │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 2 buc./sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 61 │ Nivela NI - 007 cu trusa │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 2 buc./sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 62 │ Ruleta 20 - 50 m │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 5 buc./sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 63 │ Set mira + plăcuţe │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 1 buc./sistem hidrotehnic │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 1/sistem hidrotehnic ││ 64 │Grupuri electrogene cu anexe pentru iluminat │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ 1 │ │ 8 │ 1/formatie de interventie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1/sistem de gospodarire a apelor │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reteaua de │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │x) 1/sistem hidrotehnic ││ │reflectoare); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 65 │ - cablu pentru iluminat, │ ml │ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 1/formatie de interventie ││ │ - izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1/sistem de gospodarire a apelor ││ │intrerupatoare, becuri, etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cate 6 buc. de grup electrogen + 6 buc. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de rezerva ││ 66 │Agregate pentru sudura electrica sau oxiacetilenica şi │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ 1 │ │ 10 │- cate 100 ml de grup elecuogen ││ │materiale de sudura, truse aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cate 200 buc. de fiecare grup electrogen│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 1/sistem hidrotehnic ││ 67 │Motopompe cu anexe şi 150 ml conducta sau furtun │buc.│ x │ x │ x │ x │ - │ - │ │ 8 │ 1/formatie de interventie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2/sistem de gospodarire a apelor │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 68 │ Pompe submersibile pentru epuismente │buc.│ x │ x │ x │ x │ 1 │ 1 │ │ 8 │x) 2/formatie de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 69 │Motocositori (multifunctionale) │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │x) 2-4 buc/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 70 │Utilaje terasiere (buldozer excavator) cu piese │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │x) 1/formatie de interventie ││ │de schimb aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, SIGURANTA SI CAZARMAMENT │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ 71 │Cizme de cauciuc scurte şi lungi │per.│ x │ x │ - │ - │ 5 │ 5 │ 2 │ 2 │x) 12 perechi/formatie de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 72 │Mantale de ploaie cu glugi │buc.│ x │ x │ - │ - │ 5 │ 5 │ 2 │ 3 │x) 12 perechi/formatie de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │buc.│ x │ x │ - │ - │ 8 │ 8 │ 2 │ 3 │x) 12 buc/formatie de interventie ││ 73 │Salopete din doc sau impermeabile. Costume vatuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 buc/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 12 buc/formatie de interventie ││ 74 │Pufoaice sau scurte imblanite │buc.│ x │ x │ - │ - │ 2 │ 2 │ 2 │ 10 │ 20-30 buc/sistem hidrotehnic ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50% salopete ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50% costume vatuite │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 75 │Caciuli de blana sau vatuite │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 │x) 12 buc/formatie de interventie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 buc/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 76 │Manusi de protecţie │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │-12 pe formatie de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 77 │Centuri, veste şi colaci de salvare │buc.│ x │ x │ - │ - │ 5 │ 5 │ 1 │ 4 │-12 pe formatie de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 78 │Pieptare avertizoare (reflectorizante │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 2 │x) 12 pentru fiecare formatie interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 79 │Paturi de fier, lemn sau pliante echipate cu saltele, perne şi │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 15 │x) 12 pentru fiecare formatie de ││ │2 seturi de paturi şi lenjerie/pat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 80 │Dulap cazarmamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- se calculeaza în functie de spatiile de ││ │ │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 15 │dormit din cantoane şi din alte spatii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gospodaresti folosite în timpul actiunilor││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de aparare │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 81 │Bucatarie mobila │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 15 │x) 2/canton │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 82 │Filtru rapid pentru apa potabila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- numai unde este cazul │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 83 │Aragaz cu butelie, vesela, tacamuri pentru bucatarie │buc.│ │ │ │ │ │ │ │ 10 │- unul pe canton ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- doua pe sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 84 │Corturi impermeabile │buc.│ x │ x │ - │ - │ 1 │ - │ │ 10 │- se prevad la cantoane │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 85 │Aparat radio + TV │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │x) 1 radio + 1 Tv/canton │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 86 │Boiler electric │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 10 │x) 1/canton ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1-2/sistem hidrotehnic │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 87 │Trusa medicală de prim ajutor │buc.│ x │ x │ - │ - │ - │ - │ │ 1 │x) 1/canton │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA SI CONSERVAREA MATERIALELOR │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ 88 │Sapun şi detergenti │ kg │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ 1 │x) 20 kg detergenti/caton, statie/an ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 10 kg sapun/canton, statie/an │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 89 │Materiale dezinfectante (var şi cloramina) │ kg │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ 1 │x) 20 kg detergenti/canton, statie/an ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 10 kg sapun/canton, statie/an │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 90 │Pudra talc, naftalina │ kg │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ 1 │x) 5 kg var/canton, statie/an ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x) 5 kg cloramina/canton, statie/an │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 91 │Otrava de soareci │ kg │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ 1 │x) 3 kg/canton/an │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┤│ CAP. H. MATERIALE SI MIJLOACE PENTRU INTERVENTIE LA GHETURI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┬──────────────────────────────────────────┤│ 92 │Prajini din lemn de esenta tare pentru dirijarea sloiurilor │buc.│ x │ x │ x │ x │ │ x │ x │ 8 │x) 5 la o echipa de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 93 │Scanduri de rasinoase pentru asigurarea oamenilor │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 8 │x) 5 la o echipa de interventie ││ │(3-4 cm grosime, 20 cm latime 4-5 m lungime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 94 │Rangi de fier 2-4 m lungime │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 15 │x) 2 la o echipa de interventie │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────────────────────────────────────┤│ 95 │Fierastraie pentru gheata │buc.│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 10 │x) 5 la o echipa de interventie │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────────────────────────────────────┘-------