LEGE nr. 143 din 16 iunie 2017pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) Locuință de sprijin Locuință cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.2. După articolul 56 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzând articolele 56^1-56^9, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VII^1 Locuința de sprijin  +  Articolul 56^1Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu pot fi înstrăinate de către acestea.  +  Articolul 56^2Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le-au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local, în condițiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuințe pot beneficia persoanele și familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe, în urma neachitării obligațiilor derivate din contractele de credit ipotecar.  +  Articolul 56^3(1) Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.(2) Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința de sprijin.  +  Articolul 56^4Contractul de închiriere se poate rezilia:a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile întrun termen de minimum 60 de zile;b) la cererea proprietarului, în cazul în care:– chiriașul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;– chiriașul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;– chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriașului;– chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.  +  Articolul 56^5Nu pot beneficia de locuințe de sprijin, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:a) dețin în proprietate o altă locuință;b) dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.  +  Articolul 56^6Beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, după caz.  +  Articolul 56^7(1) În cazul în care locuința de sprijin nu este solicitată de către fostul proprietar al locuinței, aceasta va fi repartizată altor persoane a căror locuință a fost executată silit în urma neplății unui contract de credit ipotecar.(2) Situația este valabilă și în cazul expirării termenului prevăzut la art. 56^4, dacă chiriașul nu dorește să prelungească contractul de închiriere.  +  Articolul 56^8În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuințelor de sprijin la nivelul unei autorități ale administrației publice locale este, timp de cel puțin un an, constant mai redus decât numărul locuințelor de sprijin aflate în proprietatea autorității administrației publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuințelor de sprijin și altor categorii de solicitanți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 56^9Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot decide achiziționarea, prin licitație publică, a locuințelor reglementate de prezentul capitol.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 16 iunie 2017.Nr. 143.-----