HOTĂRÂRE nr. 404 din 31 mai 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Scopul Programului național constă în înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege. (2) Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor și a altor deținători, identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale și a posesorilor acestora, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale, afișarea publică, în condițiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce privește contestarea calității de posesor, actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, emiterea și plata certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele și condițiile prevăzute de art. 9 alin. (7)-(9) din Lege.(3) Finanțarea Programului național se asigură din sursele financiare prevăzute de art. 9 alin. (3) din Lege.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Agenția Națională este beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară și beneficiază de cofinanțare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Principalele activități care se realizează potrivit Legii, precum și sumele estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale și cele provenite din fonduri europene structurale și de investiții, necesare pentru realizarea Programului național în perioada 2015-2023, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale, realizate prin oricare dintre modalitățile prevăzute de art. 9 alin. (23), (29), (34^1), (34^2) și (34^5) din Lege, Consiliul de administrație al Agenției Naționale aprobă alocarea anuală a sumelor necesare finanțării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș și sectoarele municipiului București, în condițiile legii.4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea hotărârii Consiliului de administrație prevăzute la alin. (2), directorul general al Agenției Naționale va dispune publicarea Planului de acțiuni anual aprobat pe pagina de internet a Agenției Naționale.5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Nominalizarea unităților administrativ-teritoriale din mediul rural ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții se realizează, conform Programului operațional regional 2014-2020, prin aplicarea unor criterii de prioritizare, de către o comisie interministerială ce se constituie în condițiile legii și ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-ministrului. (2) Membrii comisiei interministeriale sunt reprezentanți, la nivel de decizie, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, propuși prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. (3) Comisia interministerială își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare elaborat de Agenția Națională și aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. Președintele comisiei este ales dintre membrii prevăzuți la alin. (2). Secretariatul comisiei interministeriale este asigurat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La lucrările comisiei este invitat, cu rol de observator, câte un reprezentant al Direcției Generale de Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Agenției Naționale pentru Romi, Asociației Comunelor din România și Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.(4) Comisia interministerială stabilește lista unităților administrativ-teritoriale ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, pentru o suprafață totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operațional regional 2014-2020. (5) Principalele criterii de prioritizare utilizate de comisia constituită potrivit alin. (1) și (2), ce pot fi completate de către aceasta pe parcursul derulării lucrărilor comisiei, în conformitate cu reglementările în vigoare, constau în următoarele: a) unități administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016; b) unități administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii; c) unități administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu comunități rome, precum și zonele defavorizate.(6) În cadrul listei prevăzute la alin. (4) vor fi individualizate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul fiecărui județ ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, în condițiile legii. (7) Unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost inițiate procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, indiferent de modalitatea de realizare a acestora, ce fac parte din Programul național prevăzut la art. 9 alin. (23) din Lege, și care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (5), pot fi incluse în lista prevăzută la alin. (6), pentru a beneficia de finanțarea acestor lucrări din fonduri europene structurale și de investiții, potrivit legii. (8) În baza listei prevăzute la alin. (4), Agenția Națională, în calitate de beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - «Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară», în colaborare cu unitățile subordonate, efectuează procedurile necesare inițierii lucrărilor de înregistrare sistematică, în conformitate cu legislația în vigoare.6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Finanțarea cheltuielilor de personal prevăzute la art. 6 alin. (2) și a cheltuielilor cu carburantul pentru mijloacele de transport ce decurg din activitățile necesare implementării înregistrării sistematice se face din veniturile proprii ale Agenției Naționale, incluse în bugetul acesteia, potrivit legii.7. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  București, 31 mai 2017.Nr. 404.  +  ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015)
  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI,
  precum și sumele estimate din veniturile proprii ale Agenției Naționale pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară în perioada 2015-2023
  *Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│                  Principalele activități și acțiuni           │ Sumele estimate pentru ││                                                               │realizarea activităților││                                                               │Programului național de ││                                                               │   cadastru și carte    ││                                                               │ funciară în perioada   ││                                                               │        2015-2023       ││                                                               │       - mii lei -      │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│1. ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A IMOBILELOR                      │       2.177.955        ││și alte operațiuni care privesc realizarea lucrărilor de       │                        ││înregistrare sistematică, în aplicarea dispozițiilor art. 11   │                        │alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare   │                        │nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările       │                        ││ulterioare                                                     │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│2. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI          │        96.620          ││FOTOGRAMMETRIE                                                 │                        ││a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități             │                        ││administrativ-teritoriale din mediul urban:                    │                        ││scara 1:500 și scara 1:1000                                    │                        ││b) Mentenanța și dezvoltarea Sistemului românesc de determinare│                        ││a poziției (ROMPOS)                                            │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│3. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI, care│         22.323         ││includ:                                                        │                        ││Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel│                        ││local și național (plan de comunicare, manual de identitate    │                        ││vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie      │                        ││mediatv, radio, campanie on-line, elaborare și distribuire de  │                        ││materiale de informare)                                        │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│4. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE            │         206.318        ││a) Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creșterii     │                        ││capacității de stocare a datelor și optimizării fluxurilor de  │                        ││lucru                                                          │                        ││b) Mentenanța sistemelor informatice                           │                        ││c) Instruirea specialiștilor în utilizarea sistemelor          │                        ││informatice                                                    │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE        │        345.509         ││a) Conversia în format digital a cărților funciare analogice   │                        ││b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament și  │                        ││delimitare analogice                                           │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│6. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE                             │         33.868         ││a) Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC,   │                        ││sisteme de stocare, calculatoare, stații de lucru/grafice,     │                        ││scanere, copiatoare etc.                                       │                        ││b) Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în caz │                        ││de dezastru                                                    │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│7. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL│          1.168.292     ││a) Plata certificatelor de moștenitor emise de notarul public  │                        ││conform dispozițiilor art. 9 alin. (7)-(9) din Legea           │                        ││cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,           │                        ││republicată, cu modificările și completările ulterioare        │                        ││b) Servicii de comunicații                                     │                        ││c) Instruirea personalului din cadrul instituțiilor implicate  │                        ││în procesul de înregistrare sistematică, respectiv             │                        ││administrația publică locală și centrală, contractori etc., în │                        ││domeniul înregistrării sistematice, inclusiv organizare și     │                        ││logistică                                                      │                        ││d) Instruirea personalului de specialitate din Agenția         │                        ││Națională și instituțiile subordonate în domenii specifice de  │                        ││activitate, inclusiv organizare, logistică și traineri         │                        ││e) Organizare și logistică pentru realizarea de seminare cu    │                        ││reprezentanții autorităților locale, ai prestatorilor,         │                        ││oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Agenției    │                        ││Naționale, în cadrul Programului național de cadastru și carte │                        ││funciară 2015-2023                                             │                        ││f) Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul    │                        ││înregistrării sistematice, în vederea asigurării condițiilor de│                        ││participare a persoanelor vulnerabile la procesul de           │                        ││înregistrare gratuită a proprietăților                         │                        ││g) Realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare │                        ││sistematică                                                    │                        ││h) Contractarea de servicii de inventariere, legare și arhivare│                        ││inclusiv electronică, a documentelor existente în arhivele     │                        ││Agenției Naționale și instituțiilor subordonate                │                        ││i) Dotări specifice implementării Programului național de      │                        ││cadastru și carte funciară 2015-2023 necesare Agenției         │                        ││Naționale și instituțiilor subordonate                         │                        ││j) Alte activități necesare, potrivit legii                    │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL:                                                         │       4.050.885        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│                           PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI                                      ││      precum și sumele estimate din fonduri europene structurale și de investiții       ││   pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară în perioada     ││   2015-2023 prin axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 -      ││              Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a                      ││                  proprietăților în cadastru și cartea funciară                         │├───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│Înregistrarea sistematică a imobilelor în unitățile            │       1.408.010        ││administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la        │                        ││art. 5 alin. (4) și activități complementare                   │                        │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│                                                               │                        │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
  -----