HOTĂRÂRE nr. 569 din 9 mai 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 52-52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Dispozițiile art. 37 alin. (6)-(6^2) se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiei prevăzute la art. 12.2. La articolul 37, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor practice care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reauacredință sau grava neglijență a acestora.3. La articolul 37, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins: (6^1) Persoanele prevăzute la alin. (6) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(6^2) Sancțiunile prevăzute la alin. (6^1) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.  +  Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 9 mai 2017.Nr. 569.----