ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 31 mai 2017pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie 2017  Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condițiilor legislative și instituționale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente și integrate a teritoriului localităților și, pe de altă parte, necesitatea prezervării și protejării zonelor construite protejate, clădirilor monument istoric și a zonelor de protecție a acestora,recunoscând faptul că imprecizia delimitării zonelor de protecție a monumentelor istorice și implicit a situării imobilelor în cadrul acestora, precum și faptul că modificările succesive ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în privința competențelor autorităților administrațiilor publice locale ale municipiului București în autorizarea executării lucrărilor de construcții, au generat un blocaj funcțional la nivelul acestora ca urmare a neclarității privind stabilirea situațiilor în care competența de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire revine Primăriei Municipiului București sau primăriilor de sector,luând în considerare efectele negative pe care situația descrisă le are asupra investițiilor în municipiul București, asupra competitivității și atractivității mediului economic al Capitalei, prin faptul că pentru o serie de lucrări pentru care au fost emise certificate de urbanism de unele primării de sector au fost reluate procedurile de autorizare la nivelul Primăriei Municipiului București, dar nu au fost emise autorizațiile de construire necesare în lipsa existenței limitelor zonelor de protecție și a siturilor arheologice,întrucât, pe de o parte, această situație a determinat un blocaj al procedurii de autorizare și o depășire a termenului de 30 de zile în care certificatele de urbanism și autorizațiile de construire trebuie emise potrivit legii și a generat o serie de procese, amenzi contravenționale din partea organelor de control și cheltuieli bugetare suplimentare pentru unele dintre autoritățile administrațiilor publice locale ale municipiului București,și, pe de altă parte, blocajul procedurii de autorizare a determinat stoparea emiterii autorizațiilor de construire inclusiv pentru branșamente și racorduri la clădirile legal executate ce se află în zonele de protecție a monumentelor, situație ce face ca numeroși cetățeni să rămână fără accesibilitate la rețelele de utilități publice,întrucât prin obligația emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către Primăria Municipiului București pentru imobilele situate în zonele de protecție a monumentelor acesteia îi revine sarcina să emită certificate de urbanism și autorizații de construire pentru aproximativ 85% din suprafața municipiului București cu un suport uman și logistic insuficient pentru soluționarea în termen legal a solicitărilor,deoarece blocarea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, situație fără precedent și extraordinară la nivelul autorităților administrației publice locale ale municipiului București, afectează în mod direct activitatea complexă de realizare a construcțiilor în toate etapele acesteia, absorbția fondurilor europene, atractivitatea economică a Capitalei, predictibilitatea investițiilor pe piața imobiliară și bugetele locale prin neîncasarea taxelor de autorizare,întrucât neadoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență care să reconfigureze competențele de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire ar aduce grave atingeri interesului public și privat, cu impact negativ direct asupra dezvoltării mediului investițional și economic al Capitalei, atragerii investitorilor și realizării proiectelor de dezvoltare urbană de la nivelul municipiului București,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) de primarul general al municipiului București, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului București, pentru:1. executarea lucrărilor de construcții pentru investiții ce se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și/sau care se realizează în extravilan;2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcții sau părți din construcții împreună cu instalațiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum și alte construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și distribuție pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului București, precum și lucrări de modernizare și/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului București;d) de primarii sectoarelor municipiului București, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepția celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor și siturilor, branșamente și racorduri aferente rețelelor edilitare;  +  Articolul II(1) În cazul în care competențele de emitere a autorizației de construire/desființare se modifică în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în intervalul scurs de la emiterea certificatului de urbanism până la solicitarea emiterii autorizației de construire/desființare, autoritatea publică ce primește competențele de emitere emite autorizația de construire în baza certificatului de urbanism deja eliberat, aflat în termen de valabilitate.(2) Operațiunile legate de transferul documentelor și documentațiilor prevăzute de lege între autoritățile administrației publice locale sunt în sarcina și responsabilitatea autorităților implicate.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  București, 31 mai 2017.Nr. 40.----