HOTĂRÂRE nr. 566 din 9 mai 2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 12 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul I Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 18, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 2. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Sancțiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.  +  Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 9 mai 2017. Nr. 566. ----