HOTĂRÂRE nr. 376 din 25 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2 (1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanțărilor, garanțiilor și asumarea angajamentelor de garantare sau finanțare, precum și orice alte instrumente de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii, definite potrivit legii, precum și de alte categorii de solicitanți prevăzuți în lege și în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse. 2. Articolul 7 se abrogă. 3. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Finanțelor Publice“. 4. Anexa „Act constitutiv al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN“ se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 25 mai 2017. Nr. 376.  +  ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001)
  ACT CONSTITUTIV
  al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN
   +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății  +  Articolul 1 (1) Denumirea societății este Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sau Fondul. (2) În toate documentele oficiale emise de Fond vor fi prevăzute, conform legii, denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală și emblema. Aceste informații vor fi publicate și pe pagina web a Fondului.  +  Articolul 2 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este instituție financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român, și își desfășoară activitatea în conformitate cu: a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; b) dispozițiile prezentei hotărâri; c) dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare; e) clauzele prezentului act constitutiv; f) prevederile regulamentului de organizare și funcționare al Fondului; g) celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile Fondului.  +  Articolul 3 (1) Sediul social al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este în România, municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, și poate fi mutat cu aprobarea acționarului, la propunerea consiliului de administrație al Fondului. (2) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate înființa/desființa filiale și unități teritoriale fără personalitate juridică. (3) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate majora sau diminua capitalul filialelor, în condițiile legii.  +  Articolul 4 Durata de funcționare a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este nelimitată.  +  Capitolul II Misiunea și obiectul de activitate  +  Articolul 5 (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN constă în îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii. (2) FNGCIMM S.A. - IFN își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, prestând pentru persoanele juridice legal constituite, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, servicii financiare de natura finanțărilor, garanțiilor și asumarea angajamentelor de finanțare sau de garantare a creditelor, precum și a oricăror altor instrumente de finanțare necesare punerii în aplicare a obiectului specific de activitate al acestora, în condițiile legii. (3) FNGCIMM S.A. - IFN poate fi mandatat de către Ministerul Finanțelor Publice să desfășoare, în numele și în contul statului, activități specifice de garantare în scopul derulării unor programe guvernamentale pentru susținerea unor sectoare ale economiei naționale. (4) FNGCIMM S.A. - IFN poate desfășura activități specifice de finanțare, cofinanțare, garantare, din fonduri încredințate, conform prevederilor legale și regulamentelor aferente, de autorități publice centrale, autorități de management sau instituții financiare internaționale, în condițiile prevăzute de actele normative emise în vederea derulării acestor operațiuni. (5) Măsurile de sprijin susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau de minimis vor fi acordate numai cu respectarea reglementărilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat. (6) FNGCIMM S.A. - IFN colaborează cu autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public pe baza unor protocoale, în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii, în condiții de reciprocitate, pentru furnizarea informațiilor necesare pentru realizarea misiunii și obiectului său de activitate.  +  Articolul 6 (1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are drept obiect principal de activitate acordarea din fonduri proprii a finanțărilor, garanțiilor și asumarea angajamentelor de garantare a creditelor și a altor instrumente de finanțare entităților prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activități de creditare. (2) Activitățile secundare care pot fi desfășurate de Fond sunt: a) acordarea din fonduri proprii a finanțărilor și asumarea angajamentelor de finanțare a entităților prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activități de creditare; b) servicii de informare și consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, referitoare la realizarea activităților de garantare și finanțare, CAEN 7022; c) activități auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, CAEN 6619, numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare și finanțare; d) administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naționale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri, CAEN 6630; e) alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a., CAEN 8299; f) activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice, CAEN 7320.  +  Articolul 7 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate acorda finanțări, cofinanțări, garanții personale, potrivit normelor și procedurilor sale interne de lucru.  +  Articolul 8 (1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate administra fonduri încredințate de autorități publice centrale, autorități de management sau instituții financiare internaționale; în acest sens, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate, fără a se limita la acestea, să implementeze instrumente financiare printr-o structură proprie de tip fond de fonduri; F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate avea și calitatea de organism de implementare a unor produse specifice ale instrumentelor financiare. (2) Activitățile specifice de finanțare, cofinanțare și garantare se vor derula potrivit reglementărilor emise în acest sens. (3) Creanțele rezultate în urma desfășurării activităților specifice prevăzute la alin. (2) au regimul stabilit prin actele normative pe baza cărora au fost acordate finanțările, cofinanțările și garanțiile. Recuperarea acestora se va efectua în condițiile menționate în cuprinsul acestor acte normative. (4) Noțiunea de „fonduri în administrare“ definește fonduri puse la dispoziție de către o altă entitate, în vederea acordării de garanții pentru scopurile/obiectivele stabilite de acele entități, fără însă a se confunda cu împrumuturile pentru societate, care sunt surse atrase în vederea desfășurării activității în interes propriu al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.  +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 9 (1) Capitalul social al Fondului este de 931.292.300 lei, fiind împărțit în 9.312.923 de acțiuni nominative și indivizibile, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei; acestea aparțin în totalitate statului român până la o eventuală transmitere a lor către terți, în condițiile legii. (2) Majorarea capitalului social se face potrivit legii. Numai autoritățile publice și instituțiile financiare interne și internaționale pot participa la capitalul social, statul rămânând acționar majoritar al societății.  +  Articolul 10 (1) Calitatea actuală de acționar unic conferă statului, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prerogativa de a exercita toate drepturile și de a executa toate obligațiile care decurg din această calitate, respectând, în relația cu societatea și filialele sale, principiul investitorului privat prudent în economia de piață. (2) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale acționarului unic. (3) Acțiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sunt în formă dematerializată, evidențiate în registrul acționarilor. (4) Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul Fondului, sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație. (5) Obligațiile F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, asumate pe seama fondurilor proprii, sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.  +  Articolul 11 (1) Acțiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea inițială și vor putea fi transferate sau vândute numai autorităților publice și/sau instituțiilor financiare interne și internaționale. Acționarul, prin reprezentantul său, va fixa cuantumul noilor emisiuni și criteriile de subscriere. (2) Acțiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. (3) Dacă sunt mai mulți proprietari indivizi asupra unei acțiuni, aceștia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei. (4) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va evidenția în registrul acționarilor, după caz, denumirea, precum și sediul acționarilor cu acțiuni nominative și va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație.  +  Articolul 12 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate emite obligațiuni prin ofertă publică adresată investitorilor calificați, în înțelesul legislației privind piața de capital, și poate contracta împrumuturi de la bănci/instituții financiare, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu.  +  Articolul 13 Acoperirea riscurilor financiare care decurg din activitatea desfășurată de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN se face din fondurile acestuia sau prin alte modalități prevăzute de lege.  +  Capitolul IV Conducere și administrare  +  Articolul 14 (1) Statul, reprezentat conform art. 10 alin. (1), deține în prezent calitatea de unic acționar al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. (2) În această calitate, statul, prin reprezentantul său, exercită atribuțiile adunării generale a acționarilor astfel: a) aprobă strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; b) aprobă completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și orice alte modificări ale actului constitutiv al acestuia; c) numește și revocă membrii consiliului de administrație, desemnând pe unul dintre membrii neexecutivi președinte al acestuia, și aprobă clauzele contractului de mandat; d) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite președintelui consiliului de administrație, a directorului general, a directorului general adjunct și a directorului financiar/ economic, precum și nivelul indemnizației lunare cuvenite membrilor consiliului de administrație; e) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN de către aceștia; f) aprobă situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului de audit financiar; g) aprobă repartizarea profitului, conform legii; h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare și finanțare, programul de activitate și programul de investiții pe exercițiul financiar următor; i) aprobă competențele de acordare a garanțiilor și finanțărilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum și politica de risc și cerințele prudențiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; j) aprobă participarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societăți sau la asocierea în vederea realizării obiectului de activitate cu alte persoane fizice ori juridice din țară sau străinătate; k) aprobă mutarea sediului social; l) aprobă înființarea ori desființarea de unități teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, în condițiile legii; m) aprobă modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; n) aprobă dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societăți ori instituții financiare sau lichidarea, în condițiile legii; o) aprobă emiterea de obligațiuni, conform legii; p) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar; q) adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale și prezentului act constitutiv. (3) Adunarea generală a acționarilor poate delega consiliului de administrație îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. k) și l). (4) Adunarea generală a acționarilor se poate ține și prin corespondență, conform legii. În acest caz, documentele ce se supun aprobării se transmit de către societate reprezentantului acționarului unic, care se pronunță asupra lor și comunică Fondului hotărârile adoptate.  +  Articolul 15 (1) FNGCIMM S.A. - IFN. este administrat în sistem unitar și condus de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 9 membri. (2) Numirea membrilor consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condițiile legii. Administratorii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de reglementările legale, la numire și în timpul mandatului, inclusiv cele aplicabile instituțiilor financiare nebancare. (3) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, completarea locurilor vacante se face pe funcția respectivă și numai până la expirarea mandatului celor înlocuiți, în condițiile legii. (4) Membrii Consiliului de administrație al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligațiile și îndatoririle față de societate. (5) Administratorii trebuie să dispună de bună reputație și experiență adecvată naturii, întinderii și complexității activității Fondului și responsabilităților încredințate. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. (6) Consiliul de administrație este condus de un președinte, numit dintre administratorii neexecutivi. (7) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii încheie un contract de mandat. (8) Calitatea de administrator încetează prin expirarea duratei mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuțiilor și în caz de revocare. (9) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv și ale regulamentului de organizare și funcționare a Fondului ori ale hotărârilor acționarului. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.  +  Articolul 16 (1) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (2) În vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în cursul executării mandatului încredințat administratorilor, aceștia vor încheia, în beneficiul Fondului, o asigurare de răspundere profesională, potrivit hotărârii acționarului unic al acestuia.  +  Articolul 17 (1) Consiliul de administrație decide asupra tuturor operațiunilor desfășurate de Fond și are următoarele atribuții: a) propune adunării generale a acționarilor modificările și completările actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; b) aprobă, în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor Fondului la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care acesta să dobândească bunuri, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; c) supune aprobării reprezentantului acționarului situațiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor și raportul de audit financiar; d) supune aprobării acționarului strategia, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor; e) aprobă structura organizatorică a Fondului și a unităților teritoriale, numărul de posturi și sistemul de salarizare; f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Fondului, care detaliază atribuțiile și competențele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată, inclusiv ale celor cu competență în acordarea de garanții/finanțări, precum și relațiile dintre acestea; g) aprobă afilierea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN la organisme financiare internaționale, precum și acordurile de colaborare cu aceste instituții; h) hotărăște cu privire la politica de plasamente a Fondului și stabilește limitele globale de expunere față de societățile bancare și societățile de asigurare-reasigurare; i) hotărăște cu privire la politica de acordare de garanții și finanțări și supune spre aprobare acționarului competențele de acordare a garanțiilor și finanțărilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice; j) aprobă nivelul comisioanelor și dobânzilor practicate de Fond; k) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia conform legii și prezentului act constitutiv; l) dezbate și aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, în care sunt cuprinse principiile generale, regulile și procedurile de bază ale domeniilor respective; m) aprobă încheierea de convenții privitoare la acordarea de garanții și/sau cofinanțări; n) supune spre aprobare reprezentantului acționarului încheierea de contracte de asociere între Fond și alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, în condițiile legii; o) decide asupra clauzelor contractului de mandat dintre Fond și directorul general, directorul general adjunct și directorul financiar/economic; p) propune spre aprobare reprezentantului acționarului emiterea de acțiuni și/sau obligațiuni, în condițiile legii; q) propune reprezentantului acționarului modificarea capitalului social al Fondului; r) supune spre aprobare reprezentantului acționarului modalitatea de constituire și utilizare a fondului de rezervă; s) supune spre aprobare reprezentantului acționarului cerințele prudențiale în activitatea Fondului, potrivit legii; ș) aprobă componența comitetului de audit și a comitetului de administrare a riscurilor și stabilește limitele de competență ale acestora, în condițiile legii; t) poate delega directorului general sau directorului general adjunct unele dintre atribuțiile sale, cu excepția competențelor care potrivit art. 142 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi delegate directorilor; ț) decide în orice alte probleme referitoare la Fond, cu excepția celor date în competența acționarului sau conducătorilor, conform legii; u) supune aprobării Ministerului Finanțelor Publice politica de risc. (2) Consiliul de administrație este responsabil cu punerea în aplicare a hotărârilor acționarului.  +  Articolul 18 (1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin trimestrial, la sediul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau la cererea directorului general. (2) La ședințele consiliului de administrație, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocați directorul general, directorul general adjunct, personalul cu funcții de conducere și auditorii interni. (3) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv și ale regulamentului de organizare și funcționare a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. Consiliul de administrație poate adopta un regulament propriu de organizare și funcționare, conform legii și prezentului act constitutiv. (4) Consiliul de administrație este prezidat de președinte. Dacă acesta nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului de administrație vor alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca și președintele în funcție. (5) Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie dintre salariații Fondului. (6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 5 administratori, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă. (7) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile acestui organ doar de către alți membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. (8) Ședințele consiliului de administrație se desfășoară conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii. În situația dezbaterii unor acțiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administrație se poate face și verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi înscris într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate. (9) Procesul-verbal se semnează de toți administratorii prezenți și de secretar și se comunică administratorilor care nu au participat la ședință. (10) Pentru deciziile luate în ședințele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoștință de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale și nu i-a încunoștințat despre aceasta în scris pe auditorii interni. (11) Consiliul de administrație emite după fiecare ședință documentul numit „Decizie a Consiliului de administrație“, cu semnătura președintelui de ședință și a secretarului consiliului de administrație. (12) Deciziile consiliului de administrație sunt puse în aplicare de către conducerea executivă.  +  Articolul 19 (1) Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv a internetului, cu condiția ca acestea să asigure identificarea participanților, participarea efectivă a administratorilor la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. (2) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și interesul societății, hotărârile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului. Această procedură nu poate fi utilizată pentru adoptarea deciziilor privind situațiile financiare anuale.  +  Articolul 20 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu acordă finanțări și/sau garanții pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducători de la instituții financiar-bancare sau din alte surse.  +  Articolul 21 Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția reprezentantului acționarului, la cererea acestuia, toate documentele prevăzute de lege.  +  Articolul 22 (1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al societății persoana care se află în oricare dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația specială aplicabilă sau de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Directorul general și directorul general adjunct nu pot fi, fără autorizarea consiliului de administrație, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, sub sancțiunea revocării și a răspunderii pentru daune. (3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general.  +  Articolul 23 Președintele consiliului de administrație are următoarele atribuții: a) convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, prezidează întrunirea și veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi; b) coordonează activitatea consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta reprezentantului acționarului; c) veghează la buna funcționare a organelor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN; d) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de către lege, actul constitutiv sau hotărâte de acționar ori de consiliul de administrație, conform legii.  +  Articolul 24 (1) Conducerea activității curente a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este asigurată de un director general și un director general adjunct, care îndeplinesc toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, cu excepția celor rezervate prin lege și de prezentul act constitutiv consiliului de administrație, respectiv reprezentantului acționarului. (2) Dispozițiile art. 22 alin. (2) se aplică și persoanelor cu funcții de conducere în F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. (3) În relațiile cu terții, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este reprezentată de directorul general, iar, în absența acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de aceștia. Consiliul de administrație păstrează însă dreptul de a reprezenta F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în raporturile cu directorul general și directorul general adjunct. (4) Consiliul de administrație înregistrează în registrul comerțului numele persoanelor prevăzute la alin. (1). Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.  +  Articolul 25 Directorul general are următoarele atribuții: a) aprobă încheierea de contracte în limitele mandatului primit din partea consiliului de administrație; b) angajează cheltuielile Fondului, în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și a reglementărilor legale în vigoare; c) încheie, modifică și desface contractele individuale de muncă ale salariaților Fondului; d) negociază contractul colectiv de muncă cu salariații, reprezentați conform legii; e) aprobă regulamentul intern, care va reglementa cel puțin aspectele referitoare la: protecția, igiena și securitatea în muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, disciplina muncii, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, procedura disciplinară; f) prezintă consiliului de administrație rapoarte și alte informații solicitate, referitoare la activitatea Fondului; g) supune deciziei consiliului de administrație situațiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, precum și proiectele strategiei, bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de investiții și programului anual de activitate și politicii de risc; h) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de către consiliul de administrație sau care decurg din regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 26 Directorul general adjunct are următoarele atribuții: a) este înlocuitorul de drept al directorului general; b) conduce și coordonează structurile interne ale Fondului date în responsabilitatea sa prin regulamentul de organizare și funcționare, analizează lucrările elaborate în cadrul acestora și urmărește realizarea în termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, în strictă concordanță cu reglementările în vigoare și normele interne; c) propune măsuri de organizare eficientă a muncii în cadrul Fondului; d) prezintă consiliului de administrație rapoarte și alte informații solicitate, referitoare la activitatea Fondului; e) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de către consiliul de administrație sau care decurg din regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 27 (1) Contabilitatea Fondului se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în numele și în contul statului, pe operațiuni desfășurate în nume și în cont propriu și pe operațiuni desfășurate din fonduri în administrare, potrivit legii. (2) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN întocmește situații financiare anuale individuale și consolidate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. (3) Rapoartele de audit statutar vor fi prezentate reprezentantului acționarului și vor fi publicate împreună cu situațiile financiare anuale, conform legii.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 28 F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate edita publicații necesare activității proprii.  +  Articolul 29 Unitățile teritoriale ale Fondului își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a normelor metodologice și a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.  +  Articolul 30 Directorii unităților teritoriale reprezintă F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în relațiile cu terții, în legătură cu activitatea unităților pe care le conduc și în limitele competențelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 31 (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va păstra confidențialitatea asupra faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicității, precum și asupra oricăror fapte, date sau informații aflate la dispoziția sa, care sunt calificate de legislația aplicabilă instituțiilor financiare nebancare drept confidențiale ori cu caracter de secret profesional. (2) Orice membru al consiliului de administrație, angajații Fondului și orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN au obligația să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informații prevăzute la alin. (1), de care au luat cunoștință în cursul desfășurării activității lor profesionale. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sau unui client al său. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informații de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le dețin sau de care au luat cunoștință în orice mod. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor prevăzute în rapoarte ori în alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.  +  Articolul 32 (1) Obligația de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată de Fond nu poate fi opusă autorității competente în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege. (2) Informații de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt solicitate ori furnizate, în următoarele situații: a) în cazul în care F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN justifică un interes legitim; b) la solicitarea clientului în cauză, a moștenitorilor sau reprezentanților legali/statutari ai acestuia ori cu acordul lui expres; c) la solicitarea structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate în condițiile legii; d) la solicitarea scrisă a unor autorități sau instituții, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritățile sau instituțiile care sunt îndrituite să solicite și/sau să primească astfel de informații și sunt identificate clar informațiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale acestor autorități sau instituții. (3) Nu se consideră încălcări ale obligației de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel încât identitatea și informațiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum și furnizarea de date auditorului financiar.  +  Articolul 33 (1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și persoane juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.  +  Articolul 34 Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile activităților desfășurate de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, precum și cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.
  -----