ORDIN nr. 58 din 24 mai 2017pentru modificarea și completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor și permisul de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Autoritățile competente potrivit alin. (2) încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii.(5) Sumele prevăzute la alin. (4) pot fi achitate prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1În situația în care, potrivit dispozițiilor prezentului ordin, pentru efectuarea operațiunilor solicitate este necesară copia unui document, aceasta poate fi transmisă și în format electronic, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție în acest scop și publicată pe pagina de internet a instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul transmiterii certificatului de înmatriculare prin serviciile poștale, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor eliberează solicitantului un document, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului și emiterea certificatului de înmatriculare corespunzător.4. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea solicitantului, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;5. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților;6. La articolul 7 alineatul (1), literele i) și j) se abrogă.7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin (3).8. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;9. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților;10. La articolul 8 alineatul (1), literele h) și m) se abrogă.11. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).12. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, fișa de înmatriculare a vehiculului prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) nu se mai solicită.13. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.14. La articolul 13 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;..............................................................................................c) certificatul de înmatriculare deteriorat sau, după caz, declarația de pierdere sau furt a acestuia;15. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).16. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă;17. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia“;.18. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).19. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate.(2) Autorizația de circulație provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăși 90 de zile. Valabilitatea autorizației de circulație provizorie nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.20. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă;21. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abrogă.22. La articolul 16 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu;23. La articolul 16 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele de proveniență străină pentru care se solicită autorizarea de circulație provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depășesc 30 de zile24. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă.“;25. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se abrogă. 26. La articolul 17 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu;27. La articolul 20, litera f) se abrogă. 28. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulație, al cărei model este prevăzut în anexă, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spațiu adecvat.29. După articolul 29 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În cazul apariției unei defecțiuni tehnice, desfășurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând, la rubrica «Mențiuni» din anexa la testul de examen, ora și punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, iar examenul continuă până la îndeplinirea cerințelor probei pentru categoria respectivă. În situația în care proba nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Înregistrarea în aplicația informatică de examinare și susținerea probelor de examen sunt condiționate de prezentarea documentului/documentelor care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, în original, și a dosarului de examinare. Documentele prezentate în original se restituie după verificarea datelor.3. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Dosarul de examinare trebuie să conțină următoarele documente:4. La articolul 6 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate;5. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se abrogă. 6. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) dovada de plată a contravalorii permisului de conducere.7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de acesta. Modelul formularului privind exprimarea consimțământului/depunerea personală a certificatului de cazier judiciar este prevăzut în anexa nr. 2^1.8. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Contravaloarea permisului de conducere se achită prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.9. La articolul 6, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (6) În cazul în care se solicită obținerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conțină câte o fotocopie a extrasului de pe cazierul judiciar/certificatului de cazier judiciar în termenul de valabilitate. Fotocopia se realizează de serviciul public comunitar.(7) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit legii.10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Candidații susțin proba teoretică în aceeași zi în care dosarul de examinare este înregistrat în aplicația informatică. În caz contrar, bonul de ordine prevăzut la art. 4 alin. (2) își pierde valabilitatea.11. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins: (5^1) Programarea prevăzută la alin. (5) se poate efectua și de către școlile de conducători auto, prin utilizarea unei aplicații informatice puse la dispoziție gratuit de către D.R.P.C.I.V., pe bază de protocol.12. La articolul 10 alineatul (5), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Testele trebuie să cuprindă și noțiuni specifice categoriilor pentru care se susține examinarea, după cum urmează:13. La articolul 17 litera c), punctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: 1. stăpânirea vehiculului, ținând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor și a centurii de siguranță; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a accelerației, a frânei și menținerea direcției, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1E și DE; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruște, numai pentru categoriile D1, D, D1E, DE, Tb și Tv;2. conducerea judicioasă și cu grijă pentru mediul înconjurător, ținând cont de turația motorului, de treptele de viteză, de frână și de accelerație, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE și Tr;14. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.15. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.16. În anexa nr. 4 „Caracteristicile care trebuie îndeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practică“, paragrafele Categoria C1, Categoria C1E, Categoria D1, Categoria D1E se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Categoria C1Un vehicul din categoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu o lungime de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina.  +  Categoria C1EUn ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din categoria C1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puțin 8 m și poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puțin mai îngust decât cabina, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg...............................................................................................  +  Categoria D1Un vehicul din categoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu lungimea de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.  +  Categoria D1EUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) dovada plății contravalorii permisului de conducere, achitată prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) documentul de identitate, respectiv pașaport diplomatic și carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, pașaport de serviciu și carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum și documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autoritățile competente din România;3. În anexa nr. 3, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins: 10. Insula Jersey  +  Articolul IVOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea și controlul examinatorilor care participă la desfășurarea examenelor practice pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 30 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: f) să nu exercite o funcție sau să desfășoare activități în cadrul unei școli de conducători auto;2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru înscrierea la curs, solicitantul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-f) trebuie să transmită D.R.P.C.I.V., cu cel puțin 15 zile înainte de începerea cursului, următoarele documente:a) cererea pentru înscrierea la curs, semnată de solicitant;b) avizul medical și psihologic, în original, cu mențiunea «apt» pentru a conduce vehicule din categoria/categoriile pentru care solicită formarea ca examinator, în termenul de valabilitate.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să conțină și o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d) și f).(3) Serviciul regim permise de conducere și examinări din cadrul D.R.P.C.I.V. verifică dacă solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-f) și, în caz afirmativ, confirmă înscrierea acestuia cu cel puțin 5 zile înainte de începerea cursului.(4) Data planificării cursului se comunică serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de unde provin solicitanții care au depus cereri pentru înscriere.3. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Examenul se consideră promovat atunci când candidatul răspunde corect la cel puțin 40 de întrebări din testul tip grilă și obține calificativul «Admis» la proba practică.  +  Articolul VOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 123/2013 privind condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 august 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dovada plății contravalorii permisului de conducere, achitată prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2).3. La articolul 3 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Fotografiile titularului trebuie să respecte următoarele cerințe:4. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) fotografiile prevăzute la alin. (1) lit. f) se aplică atât pe cerere, în spațiul anume destinat, cât și pe procura specială, în colțul din dreapta sus, și se certifică inclusiv din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2) prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.5. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Copia actului de identitate, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b), poate fi transmisă și în format electronic prin e-mail la adresa pusă la dispoziție în acest scop și publicată pe pagina de internet a instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor căruia îi este adresată solicitarea.6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După implementarea cererii în Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, cu excepția situației în care documentele au fost transmise în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (3).7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.8. În anexă, paragraful „Anexez: Chitanța nr. .............. din data ..../..../......... și documentul care atestă faptul că sunt apt medical, eliberat de .................., cu nr. ........................ din data de ..../..../.........“ se abrogă.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 24 mai 2017.Nr. 58.  +  Anexa nr. 1 (Anexa la Ordinul nr. 1.501/2006)
  MODEL CERERE
   +  NOTĂ DE INFORMARES.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituției Prefectului .................................., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. .........., prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării operațiunii solicitate. În acest sens este necesar să furnizați aceste date, refuzul determinând imposibilitatea procesării cererii dumneavoastră. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor legali. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2^1 la Ordinul nr. 268/2010)Operator date:
  FORMULAR
  privind exprimarea consimțământului/depunerea personală a certificatului de cazier judiciar
  Subsemnatul(a) (numele de familie), ............., prenumele ............., numele anterior ............., fiul/fiica lui ...................... și ...................., născut(ă) în anul .................., luna ............, ziua ........., în ......................., județul (sectorul) ......................., cu domiciliul în .........., județul (sectorul) ........., str. .................. nr. ............, bl. ........., ap. ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............ nr. .................., CNP....................... Sunt de acord ca S.P.C.R.P.C.I.V. să îmi prelucreze datele pentru obținerea informațiilor din cazierul judiciar necesare la dosarul de examinare pentru obținerea permisului de conducere.Declar pe propria răspundere că nu am avut și nici nu am folosit alte nume și date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere și îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Depun personal certificatul de cazier judiciar necesar la dosarul de examinare pentru obținerea permisului de conducere.S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituției Prefectului.................................., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. .............., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, cu privire la cazierul judiciar în scopul examinării pentru obținerea permisului de conducere.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor legali.Conform Legii nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.Data.........................Semnătura.............................
  -----