HOTĂRÂRE nr. 410 din 9 iunie 2017privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 9 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Legea nr. 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, al art. 24 alin. (4) şi (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru inventarierea şi predarea către Arhivele Naţionale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor a arhivei aparţinând fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei, denumită în continuare fosta D.G.P.A., arhivă aflată în prezent în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se înfiinţează Comisia pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., denumită în continuare Comisia, organism consultativ, fără personalitate juridică. (2) Comisia are următoarele atribuţii principale:a) inventariază arhiva fostei D.G.P.A.;b) propune clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform dispoziţiilor legale; c) predă, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele de personal ale foştilor angajaţi ai D.G.P.A. identificate în arhivă; d) predă, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Arhivele Naţionale documentele cu valoare istorică identificate în arhivă.(3) Predarea documentelor către instituţia prevăzută la alin. (2) lit. d) se poate face pe toată durata activităţii Comisiei.  +  Articolul 2(1) Comisia este alcătuită dintr-un număr de 5 persoane, numite prin ordin al ministrului justiţiei. Doi dintre membrii Comisiei sunt din cadrul Ministerului Justiţiei, unul dintre membri este din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ceilalţi doi sunt propuşi de către Secretariatul General al Guvernului. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) vor propune fiecare câte un supleant, care vor fi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei.(3) Membrii Comisiei din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) sunt numiţi la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.(4) Membrii Comisiei, precum şi supleanţii acestora vor completa o declaraţie pe propria răspundere, întocmită potrivit anexei nr. 1.(5) Membrii Comisiei şi supleanţii acestora trebuie să aibă, potrivit legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.(6) Comisia este convocată la prima sa şedinţă de ministrul justiţiei. Cu ocazia primei şedinţe a Comisiei se alege preşedintele acesteia, cu votul majorităţii membrilor Comisiei.(7) Comisia se consideră legal reunită în prezenţa majorităţii membrilor săi.(8) Deciziile Comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  +  Articolul 3(1) Secretariatul Comisiei este compus din 2 persoane, numite prin ordin al ministrului justiţiei, şi este asigurat de Ministerul Justiţiei şi Secretariatul General al Guvernului, care vor propune câte un membru. (2) Membrii Secretariatului Comisiei trebuie să aibă, potrivit legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor asigură îndeplinirea atribuţiilor Comisiei prin organizarea accesului în arhivă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, asigurând, totodată, şi custodia acestei arhive.  +  Articolul 4(1) Până la finalizarea inventarierii arhivei fostei D.G.P.A., documentele cuprinse în această arhivă nu pot fi puse la dispoziţia niciunei persoane fizice sau juridice, cu excepţia celor însărcinate, potrivit legii, să îndeplinească atribuţii cu privire la documentele acestei arhive. (2) Comisia va putea furniza informaţii din documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A. dacă există proceduri judiciare în derulare, la cererea motivată a organelor judiciare.(3) După împlinirea unui termen de cinci luni de la începerea activităţii Comisiei, persoanele care doresc să consulte documentele din arhiva fostei D.G.P.A. referitoare la viaţa lor privată vor avea acces la acestea în baza unei solicitări scrise, adresată Comisiei.(4) Înscrisurile conţinând date referitoare la viaţa privată vor fi distruse la momentul încetării activităţii Comisiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 6 alin. (2).(5) Înscrisurile care constituie secrete de serviciu pot fi desecretizate, în condiţiile legii, şi pot fi consultate, în condiţiile prezentei reglementări, de către persoanele la care se referă. Informaţiile astfel desecretizate pot fi comunicate, în condiţiile legii, oricărei entităţi fizice sau juridice, la cererea acestora. Respectivele înscrisuri vor fi distruse la momentul încetării activităţii Comisiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 6 alin. (2).(6) Dispoziţiile alin. (5) referitoare la distrugerea înscrisurilor care constituie secrete de serviciu nu sunt aplicabile nici documentelor cu valoare istorică sau practică, arhivarea acestora urmând să se facă în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.  +  Articolul 5Activitatea Comisiei se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte reglementări în materia prelucrării informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal.  +  Articolul 6(1) După inventariere şi în vederea predării arhivei fostei D.G.P.A. către autorităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d), Comisia întocmeşte un raport, formulând, după caz, propunerile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).(2) Dacă din documentele existente în arhiva fostei D.G.P.A. rezultă o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, urmează a fi sesizate organele de urmărire penală, potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7După îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 6, Comisia va preda în cel mult 30 de zile documentele din arhiva fostei D.G.P.A către autorităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d). Cu ocazia predării-primirii se încheie un proces-verbal, după modelul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Ministrul justiţiei poate emite ordine în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituţiilor reprezentate în Comisie vor propune membrii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), precum şi supleanţii prevăzuţi de art. 2 alin. (2). În acelaşi termen vor fi propuşi şi membrii secretariatului prevăzut la art. 3.(2) Comisia va finaliza activităţile prevăzute de prezenta hotărâre în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a acesteia. (3) Semestrial, Comisia va întocmi un raport de activitate. Sinteza raportului de activitate se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, după aprobarea de către ministrul justiţiei.(4) La încetarea activităţii, Comisia va întocmi un raport final de activitate, care va fi supus aprobării Guvernului. După aprobarea de către Guvern, raportul final de activitate va fi făcut public, în condiţiile legii.(5) Activitatea Comisiei încetează odată cu aprobarea raportului final de activitate prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 10(1) Se aprobă declasificarea documentelor emise de către Ministerul Justiţiei în anul 2008, prevăzute în anexa nr. 3, având clasa de secretizare „secret de stat“ şi nivelul de clasificare „secret“ şi „strict secret“, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public deţinătoare.(2) Autorităţile şi instituţiile publice care au în gestiune copii ale acestor documente vor lua măsuri în consecinţă, conform legii.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 9 iunie 2017.Nr. 410.  +  Anexa nr. 1
  Declaraţie pe propria răspundere
  *Font 9*    Subsemnatul/Subsemnata, .....[numele şi toate prenumele din actul de identitate,precum şi eventualele nume anterioare].........., cetăţean român, fiul/fiica lui...(numele şi prenumele tatălui)............ şi al/a ........(numele şi prenumelemamei)........., născut/născută la ....(ziua, luna, anul)........., în ...(locul naşterii:localitatea/judeţul)......., domiciliat/domiciliată în .......(domiciliul din actul deidentitate)........., legitimat/legitimată cu .......(felul, seria şi numărul actului deidentitate)..........., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că îmi exprim acordulde a participa, în calitate de membru/supleant al Comisiei pentru inventarierea şipredarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., la identificarea, inventarierea şipredarea către instituţiile prevăzute de reglementările privind activitatea Comisiei adocumentelor cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A.    Ataşez prezentei declaraţii dovada îndeplinirii condiţiilor de acces la informaţiiclasificate, potrivit legii.       ...............                  .................          (data)                          (semnătura)
   +  Anexa nr. 2
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire a documentelor,
  încheiat astăzi, ...............
  Subsemnaţii, ................., reprezentanţi ai ..............., cu sediul în ..................................,........, pe de o parte, şi membrii Comisiei pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., pe de altă parte, am procedat primii la primirea şi cei de-al doilea la predarea documentelor ..............., documente cuprinse în arhiva fostei DGPA, în cantitate de ........... dosare.Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarului anexat, cuprinzând ....... pagini, conform dispoziţiilor legale.Alte menţiuni: …………….Am predat,(semnatari, localitate, data)Am primit,(semnatari, localitate, data)
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  documentelor cu nivel de clasificare strict secret şi secret care se declasifică
  ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┐│Numărul de înregistrare│         Conţinutul pe scurt             │Nivelul de ││        şi data        │                                         │secretizare│├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┤│  0097 din 17.04.2008, │Raport privind activitatea Comisiei      │Strict     ││   clasificată strict  │constituite prin Ordinul ministrului     │secret     ││        secret         │justiţiei nr. 2.418/C*) din              │           ││                       │24 septembrie 2007                       │           │├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┤│  096 din 17.04.2008,  │Raport privind activitatea Comisiei      │           ││  clasificată secret   │constituite prin Ordinul ministrului     │           ││                       │justiţiei nr. 1.348/C*)                  │           ││                       │din 31 mai 2007, modificat prin Ordinul  │           ││                       │ministrului justiţiei nr. 1.489/C din    │   Secret  ││                       │11.06.2007 şi completat prin Ordinele    │           ││                       │ministrului justiţiei nr. 2.175/C        │           ││                       │din 27.08.2007 şi nr. 2.959/C din        │           ││                       │21.11.2007                               │           │├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┤│  087 din 10.04.2008,  │Proces-verbal încheiat în data de        │           ││  clasificată secret   │10.04.2008 la sediul Administraţiei      │   Secret  ││                       │Naţionale a Penitenciarelor              │           │└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă
  *) Ordinele ministrului justiţiei nr. 2.418/C/2007 şi 1.348/C/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României Partea I..
  ----