HOTĂRÂRE nr. 369 din 25 mai 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 8 iunie 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 54, judeţul Galaţi, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.(3) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al institutului.(4) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi administrează suprafeţe de teren din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a) Diviziunea 03 - Pescuitul şi acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci;b) Diviziunea 18 - Tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; c) Diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; d) Diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;e) Diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; f) Diviziunea 70 - Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; g) Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; h) Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; i) Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;j) Diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, reorganizat, se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale statutului personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este de 110.  +  Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de acesta.  +  Articolul 11(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ–teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este asigurată de:a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;b) director general.(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti“, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“. Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Conducerea executivă a institutului este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti“, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la institut, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi.  +  Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al institutului, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi are în dotare un parcauto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) se modifică denumirea bunului cu nr. M.F. 108407, conform datelor de identificare prevăzute la pct. 1 poziţia a treia din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;b) se actualizează valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Şerban-Constantin Valeca
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 369.  +  Anexa nr. 1
  Bunurile din domeniul public şi privat al statului, aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi - C.U.I. 1640830
  1. Bunurile din domeniul public al statului *Font 7*┌──────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐│Nr.   │Codul de │              Denumirea          │   Descrierea tehnică pe scurt │        Adresa               │Valoarea de││MFP   │clasifi- │                                 │                               │                             │ inventar  ││      │care     │                                 │                               │                             │  - lei -  │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108393│  8.28.10│Staţie mecanizată tipizată pentru│Construcţie tip hală din beton │Judeţul Galaţi               │           ││      │         │reproducere artificială Brateş   │armat cu închidere din zidărie,│Tarla 129, parcela 450 Brateş│    462.828││      │         │                                 │regim de înălţime tip P,       │                             │           ││      │         │                                 │suprafaţa construită - 650 mp  │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108403│  8.28.10│Compartimentare bazine Ferma de  │Construcţie specială - lucrări │Judeţul Galaţi               │     68.343││      │         │cercetare şi dezvoltare Brateş   │hidrotehnice, terasamente      │Tarla 12, parcela 450 Brateş │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108407│  8.29.08│Clădire sediu ICDEAPA Galaţi     │Clădire P + demisol, structura │Judeţul Galaţi, municipiul   │      6.624││      │         │Corp B                           │de rezistenţă şi închidere de  │Galaţi Str. Portului nr. 2-4 │           ││      │         │                                 │zidărie, învelitori cu şarpantă│                             │           ││      │         │                                 │Suprafaţa desfăşurată - 469 mp │                             │           ││      │         │                                 │                               │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108412│  8.28.10│Bazin de decantare - Baza de     │Construcţie specială - Lucrare │Judeţul Galaţi               │     20.135││      │         │cercetare şi microproducţie      │hidrotehnică în debleu cu      │Tarla 12, Brateş             │           ││      │         │piscicolă Brateş                 │taluze protejate cu pereţi de  │                             │           ││      │         │                                 │dale.                          │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108416│  8.28.10│Platformă portuară Galaţi        │Construcţie specială-platformă │Judeţul Galaţi, municipiul   │        319││      │         │                                 │Suprafaţa construită - 3.500 mp│Galaţi Str. Portului nr. 54  │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108425│  8.28.10│Dig compartimentare, baza de     │Lucrare hidrotehnică -         │Judeţul Galaţi Cotu-Chiului  │     36.107││      │         │genofonduri Cotu-Chiului -       │terasamente                    │                             │           ││      │         │construcţie specială             │                               │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108428│  8.28.10│Compartimentare bazine           │Lucrări hidrotehnice,          │Judeţul Galaţi               │     87.293││      │         │prematurare, Baza de cercetare şi│terasamente şi instalaţii prin │Tarla 12, Brateş             │           ││      │         │microproducţie piscicolă Brateş  │conducte metalice îngropate    │                             │           ││      │         │- construcţie specială           │                               │                             │           ││      │         │                                 │                               │                             │           ││      │         │                                 │                               │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108432│  8.28.10│Staţie de pompe, baza de         │Platformă betonată în debleu   │Judeţul Galaţi               │    154.310││      │         │genofonduri Cotu-Chiului         │dotată cu instalaţie de pompare│Cotu-Chiului                 │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108435│  8.28.10│Dig de apărare, baza de          │Lucrare hidrotehnică;          │Judeţul Galaţi               │    451.030││      │         │genofonduri Cotu-Chiului         │terasamente cu protecţie din   │Râul Prut km 36-38           │           ││      │         │                                 │dale de beton în zonele        │                             │           ││      │         │                                 │periculoase                    │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108437│  8.28.10│Canton muncitori Cotu-Chiului    │Construcţie din cărămidă,      │Judeţul Galaţi               │        806││      │         │(2 corpuri)                      │Suprafaţa construită - 35 mp   │Cotu-Chiului                 │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108439│  8.29.08│Clădire sediu ICDEAPA Galaţi     │Clădire P+1 cu structură de    │Judeţul Galaţi,              │     12.538││      │         │Corp A                           │rezistenţă din beton şi        │municipiul Galaţi            │           ││      │         │                                 │închideri din zidărie,         │Str. Portului nr. 2-4        │           ││      │         │                                 │învelitori cu şarpantă,        │                             │           ││      │         │                                 │suprafaţa desfăşurată - 469 mp │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108440│  8.28.10│Magazie furaje - Baza de         │Construcţie din cărămidă,      │Judeţul Galaţi,              │     39.022││      │         │cercetare şi microproducţie      │suprafaţa construită - 648 mp  │municipiul Galaţi Tarla 12,  │           ││      │         │piscicolă Brateş                 │                               │parcela 450                  │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108441│  8.28.10│Clădire staţie pompe - bază de   │Construcţie specială din beton,│Judeţul Galaţi, municipiul   │     89.600││      │         │cercetare şi microproducţie      │suprafaţa desfăşurată - 85,5 mp│Galaţi Tarla 12, Brateş      │           ││      │         │piscicolă Brateş                 │                               │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108442│  8.28.10│Clădire staţie de incubaţie -    │Construcţie tip hală din beton,│Judeţul Galaţi, municipiul   │     48.266││      │         │Baza de cercetare şi             │regim de înălţime tip P,       │Galaţi Tarla 12, Brateş      │           ││      │         │microproducţie piscicolă Brateş  │suprafaţa construită - 715 mp  │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108445│  8.28.10│Pepiniera Piscicolă Brateş       │Incintă îndiguită şi           │Judeţul Galaţi, municipiul   │  2.647.487││      │         │                                 │compartimentată (320 ha)       │Galaţi Tarla 12, Brateş      │           ││      │         │                                 │compusă din luciu apă          │                             │           ││      │         │                                 │S = 292 ha, din care: bazine   │                             │           ││      │         │                                 │creştere - 198,2 ha, bazine    │                             │           ││      │         │                                 │iernat - 59,2 ha, bazine       │                             │           ││      │         │                                 │parcare - 0,3 ha, bazine       │                             │           ││      │         │                                 │reproducere - 30 ha şi         │                             │           ││      │         │                                 │terasamente (diguri) şi        │                             │           ││      │         │                                 │canale 28 ha                   │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108448│  8.28.10│Clădire sediu. Baza de cercetare │Construcţie din zidărie de     │Judeţul Galaţi, municipiul   │     40.744││      │         │şi microproducţie piscicolă      │cărămidă, regim de înălţime    │Galaţi  Tarla 12, Brateş     │           ││      │         │Brateş                           │tip P, suprafaţa construită    │                             │           ││      │         │                                 │- 361 mp                       │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108452│  8.28.10│Atelier Prototipuri utilaje      │Clădire P + 2, Suprafaţa       │Judeţul Galaţi, municipiul   │     64.080││      │         │pentru mecanizarea operaţiilor în│construită - 774 mp; suprafaţa │Galaţi Str. Portului nr. 54  │           ││      │         │pescuit                          │desfăşurată - 1.496 mp         │                             │           │├──────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│108463│  8.05.03│Total suprafaţă                  │441,53 ha                      │Judeţul Galaţi, municipiul   │           ││      │         │                                 │                               │Galaţi Str. Portului nr. 2   │ 40.878.841│├──────┴─────────┴─────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤│                                                  │TOTAL                          │                             │ 45.108.373│└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┘2. Bunurile din domeniul privat al statului*Font 7*┌────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐│Nr. │     │                                                                      │  Valoarea de    │                  ││crt.│Grupa│                Denumirea                                             │inventar - lei - │ Situaţia juridică│├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ 1. │   1 │Construcţii                                                           │          211.727│în administrare   │├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ 2. │   2 │Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii       │        1.271.474│în administrare   │├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ 3. │   3 │Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor        │                 │                  ││    │     │umane şi materiale şi alte active corporale                           │          270.831│în administrare   │├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│    │     │              TOTAL                                                   │        1.754.032│                  │└────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1*Font 7*┌────┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │                      │  Nr.    │Nr. carte│                                          │  Suprafaţa     │Suprafaţa│Valoarea ││crt.│  Denumirea bunului   │cadastral│funciară │ Adresa                                   │ construită     │terenului│contabilă││    │                      │         │         │                                          │ desfăşurată    │- mp -   │ - lei - ││    │                      │         │         │                                          │   - mp -       │         │         │├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  1.│Baracă metalică pază  │    -    │  -      │Bază experimentală Brateş, judeţul Galaţi,│                │         │         ││    │                      │         │         │tarla 129, parcela 450 Brateş             │   200          │    -    │    1.579│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  2.│Racord reţea electrică│    -    │  -      │Bază experimentală Brateş, judeţul Galaţi,│                │         │         ││    │                      │         │         │tarla 129, parcela 450 Brateş             │Lungime: 40 m   │    -    │    1.780│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  3.│Instalaţie electrică  │         │         │Baza experimentală Cotu Chiului comuna    │                │         │         ││    │de alimentare         │  -      │  -      │Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71,       │                │         │         ││    │                      │         │         │parcela 433/2                             │Lungime: 2.100 m│    -    │   23.402│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  4.│Canton pază dig       │  -      │  -      │Baza experimentală Cotu Chiului comuna    │                │         │         ││    │                      │         │         │Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71,       │                │         │         ││    │                      │         │         │parcela 433/2                             │     128,40     │    -    │    2.415│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  5.│Dig compartimentare   │         │         │Baza experimentală Cotu Chiului comuna    │                │         │         ││    │bazine                │  -      │  -      │Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71,       │                │         │         ││    │                      │         │         │parcela 433/2                             │     450        │    -    │    6.493│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  6.│Magazie pentru        │         │         │Str. Portului nr. 2-4 Galaţi, judeţul     │                │         │         ││    │materiale             │  -      │  -      │Galaţi                                    │      20        │    -    │    2.035│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  7.│Magazie metalică      │  -      │  -      │Platforma Combinatului Chimic Săvineşti,  │                │         │         ││    │                      │         │         │comuna Săvineşti, judeţul Neamţ           │     246,30     │    -    │    1.180│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│  8.│Hală fabricaţie       │  -      │  -      │Platforma Combinatului Chimic Săvineşti,  │                │         │         ││    │                      │         │         │comuna Săvineşti, judeţul Neamţ           │     450        │    -    │  172.843│├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤│    │TOTAL                 │         │         │                                          │                │         │  211.727│└────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┘
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
  Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică,
  Pescuit şi Acvacultură - Galaţi -
  C.U.I. 1640830, care pot fi închiriate
  *Font 7*┌─────────┬────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. MFP  │Codul de│       Denumirea       │          Descrierea tehnică pe scurt          │            Adresa               ││         │clasifi-│                       │                                               │                                 ││         │care    │                       │                                               │                                 │├─────────┼────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│108407   │        │Clădire sediu ICDEAPA  │Clădire P + demisol, structura de rezistenţă   │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi││(parţial)│ 8.29.08│Galaţi Corp B          │şi închidere de zidărie, învelitori cu şarpantă│Str. Portului nr. 2-4            ││         │        │                       │Suprafaţa desfăşurată - 100 mp                 │                                 │├─────────┼────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│108416   │ 8.28.10│Platformă portuară     │Construcţie specială - platformă pietruită     │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi││(parţial)│        │Galaţi                 │Suprafaţa construită - 500 mp                  │Str. Portului nr. 54             │├─────────┼────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│108439   │ 8.29.08│Clădire sediu ICDEAPA  │Clădire P+1 cu structură de rezistenţă din     │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi││(parţial)│        │Galaţi Corp A          │beton şi închideri din zidărie, învelitori cu  │Str. Portului nr. 2 - 4          ││         │        │                       │şarpantă, suprafaţa desfăşurată - 280 mp       │                                 │├─────────┼────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│108452   │ 8.28.10│Atelier Prototipuri    │Clădire P + 2, Suprafaţa construită - 774 mp;  │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi││(parţial)│        │utilaje pentru         │suprafaţa desfăşurată - 78 mp                  │Str. Portului nr. 54             ││         │        │mecanizarea operaţiilor│                                               │                                 ││         │        │în pescuit             │                                               │                                 │└─────────┴────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
  -----