LEGE nr. 133 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 7 iunie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare organizaţii, şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare federaţii, beneficiare de finanţare publică nerambursabilă în procent de 100% pentru proiectele de investiţii declarate eligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sau alte fonduri publice, au calitate de autoritate contractantă.2. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) încheierea de contracte cu Agenţia, pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea;3. La articolul 24, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:a^1) federaţiile care deţin infrastructura de îmbunătăţiri funciare în folosinţă cu titlu gratuit încheie cu Agenţia contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii. Cheltuielile, cu excepţia costului apei şi costului energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii în aducţiunea principală, vor fi suportate de către federaţii;a^2) în cazul federaţiilor prevăzute la lit. a^1), abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alţi prestatori de servicii de irigaţii se reziliază, iar Agenţia va încheia contracte pentru resursele de apă şi energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză;4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut;b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie;c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;e) intrarea în stare de insolvenţă.(2) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).(3) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).(4) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.5. După articolul 29^2 se introduce un nou articol, articolul 29^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^3(1) Prin mandat din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate şi folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea condiţiilor rezolutorii, precum şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii şi a terenurilor preluate. Organizaţiile şi federaţiile au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.6. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Agenţia asigură un nivel optim al apei pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii:a) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, cu executare succesivă, încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale;b) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere.7. Articolul 58 se abrogă.8. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60Termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabileşte prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.9. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63Agenţia calculează şi percepe tarife pentru evacuarea apei din orezării, care cuprinde cheltuieli cu energia electrică consumată, cu excepţia tarifelor pentru activitatea de irigaţii.10. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii funcţională aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii.11. La articolul 66, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei şi costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii, se suportă din bugetul Agenţiei, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.(3) Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi/sau federaţiile de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii au obligaţia de a utiliza apa pentru irigaţii furnizată de către Agenţie, conform contractelor încheiate şi comenzilor de livrare a apei pentru irigaţii.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 3.026.2. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii;3. Articolul 7 se abrogă. 4. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii;5. La articolul 12, după litera c^2) se introduce o nouă literă, litera c^3), cu următorul cuprins:c^3) cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere se suportă în limita sumelor alocate anual din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie;6. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al Agenţiei.7. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.8. Articolul 17 se abrogă.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia de îmbunătăţiri funciare nouînfiinţată în baza prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procedura de decontare a cheltuielilor suportate de Agenţie, potrivit art. 66 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată de prezenta lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul VÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele multianuale încheiate se modifică şi se completează, după caz, potrivit prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.  +  Articolul VIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 542 din 1 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul VIILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 31 mai 2017.Nr. 133.-----