NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 28 martie 2008 privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 29 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008
     +  Articolul 1ObiectivePrezenta normă sanitară veterinară stabilește măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice.  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni și expresii au următoarele semnificații:a) rabie - encefalomielita infecțioasă acută, comună omului și diferitelor specii de animale domestice și sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte;b) zoonoză - boală transmisibilă de la animale la om;c) deținător de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în responsabilitatea sa animale;d) proprietar de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate animale;e) zonă infectată - teritoriul în care s-au diagnosticat cazuri de rabie;f) zonă rabigenă - teritoriul în care au fost diagnosticate succesiv mai multe cazuri de rabie;g) zonă de protecție - perimetrul exploatației sau fondului de vânătoare unde a fost diagnosticată rabia;h) zonă de supraveghere - zona stabilită de autoritățile competente în urma anchetei epidemiologice, în care se dispun măsuri de control al rabiei, reprezentată de traseul pe care animalul suspect sau bolnav de rabie s-a deplasat înainte și după perioada contactului infecțios și în care ar fi putut să infecteze alte mamifere;i) exploatație - orice incintă împrejmuită, cu unul ori mai multe adăposturi, sau orice loc în care sunt ținute animale;j) specie receptivă - omul sau orice animal domestic ori sălbatic cu sânge cald;k) persoană expusă - persoana care a venit în contact, în orice mod, cu animalul bolnav sau suspect de rabie.  +  Articolul 3Notificarea suspiciunii de rabie(1) Prezența animalelor cu comportament deviat, suspecte de rabie, sau a carnivorelor moarte trebuie anunțată imediat medicului veterinar, poliției sau primăriei locale de către orice persoană care a constatat aceasta.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit notifică suspiciunea de rabie medicului veterinar oficial, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 4Măsuri aplicate în cazul suspiciunii rabiei la animalele dintr-o exploatație sau localitate(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit ia următoarele măsuri:a) dacă suspiciunea de rabie se datorează unui animal sălbatic, se solicită sprijinul autorităților administrației publice locale competente, în vederea uciderii acestuia, urmată de recoltarea de probe, care se trimit la laborator;b) inspectează animalele receptive;c) identifică și înregistrează, conform legislației în vigoare, toate animalele din speciile receptive, găsite neidentificate și neînregistrate la data inspecției;d) întocmește catagrafia speciilor receptive;e) izolează animalele domestice care au mușcat sau zgâriat persoane sau alte animale din zona de protecție și le ține sub observație o perioadă de 14 zile, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4;f) anunță, de îndată, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, cu privire la apariția oricărui semn clinic atribuit rabiei la animalele aflate în perioada de observație. (la 22-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (2) Medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale ia următoarele măsuri:a) anunță suspiciunea de rabie direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și medicului de familie care asigură asistență pe raza localității;b) întocmește ancheta epidemiologică preliminară;c) întocmește planul de măsuri, pune sub observație animalele și verifică aplicarea planului conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4;d) dispune scoaterea de sub observație, dacă în această perioadă animalul mușcat sau zgâriat nu prezintă semne clinice de rabie;e) dispune uciderea, dacă în această perioadă animalul luat în observație prezintă semne clinice de rabie;f) cadavrele animalelor moarte și ale celor care au fost ucise se distrug; în zonele izolate sau greu accesibile, distrugerea cadavrelor se face prin neutralizare și îngropare, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii bolii;g) ridică restricțiile instituite asupra exploatației, dacă suspiciunea de rabie nu se confirmă.  +  Articolul 5Diagnosticul rabieiProcedurile de prelevare, ambalare, etichetare, conservare și transport al probelor pentru diagnosticul rabiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Notificarea confirmării rabiei(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe teritoriul căreia s-a diagnosticat rabia notifică cazul/cazurile de rabie la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, la Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală, la celelalte direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene limitrofe, respectiv a municipiului București și la autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București.(2) Medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale înștiințează circumscripția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și proprietarul, conform dispoziției prevăzute în anexa nr. 3.(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor notifică boala și furnizează informații Oficiului Internațional de Epizootii prin rapoarte de notificare imediată și prin rapoarte periodice, semestriale sau anuale.  +  Articolul 7Declararea rabieiDeclararea oficială a rabiei se face la sediul primăriei de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, după confirmarea bolii prin examene de laborator, prin act sanitar veterinar de declarare a epizootiei, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 8Măsuri aplicate în cazul confirmării rabiei la animalele  dintr-o exploatație (la 22-06-2017, Titlul articolului 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (1) După confirmarea rabiei, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează următoarele:a) întocmește ancheta epidemiologică finală;b) stabilește zona de protecție și zona de supraveghere;c) elaborează planul de măsuri cu termene și responsabilități.(2) Măsurile în zona de protecție includ:(i) întocmirea hărților epidemiologice;(ii) eutanasierea carnivorelor care au fost mușcate sau zgâriate de animalele bolnave, dacă sunt nevaccinate antirabic sau dacă au mai puțin de 21 de zile, în cazul primei vaccinări;(iii) izolarea animalelor receptive la rabie care au fost mușcate sau zgâriate de animalul bolnav de restul animalelor din exploatație pentru o perioadă de 30 de zile; (la 22-06-2017, Punctul (iii) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (iv) punerea sub restricție și observație a tuturor animalelor receptive la rabie din exploatație pe o perioadă de 30 de zile, începând din momentul constatării contactului unui animal suspect de rabie cu animalul/animalele receptiv(e) din exploatație; (la 22-06-2017, Punctul (iv) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (v) eutanasierea animalelor prevăzute la pct. (iv) în cazul în care manifestă semne clinice de rabie în această perioadă; animalele care nu prezintă semne clinice de rabie, după această perioadă, sunt scoase de sub observație;(vi) inspecția animalelor receptive la rabie din zona de protecție, care au fost mușcate sau zgâriate de animalul bolnav, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, pe o perioadă de 30 de zile; după această perioadă animalele se scot de sub observație dacă nu prezintă semne clinice de rabie; (la 22-06-2017, Punctul (vi) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (vii) interzicerea înstrăinării animalelor care s-au aflat sub observație pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.(3) Măsurile în zona de supraveghere includ:(i) efectuarea catagrafiei câinilor și pisicilor;(ii) efectuarea vaccinărilor de completare la câini și pisici cu vaccin inactivat;(iii) supravegherea și limitarea circulației câinilor și pisicilor.  +  Articolul 9Măsuri aplicate în fondurile de vânătoare, în cazul confirmării prezenței rabiei la animalele sălbaticeLa confirmarea rabiei, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București inițiază următoarele activități:a) efectuează ancheta epidemiologică;b) stabilesc și declară zona infectată;c) solicită administratorilor fondurilor de vânătoare evaluarea populației animalelor sălbatice, în special a vulpilor;d) elaborează planul de măsuri cu termene și responsabilități;e) elaborează și implementează un program de vaccinare a vulpilor;f) solicită organizarea de vânători la specia vulpe, fără a fi utilizați câini de vânătoare;g) dispun interzicerea jupuirii animalelor sălbatice ucise sau găsite moarte.  +  Articolul 10Vaccinarea profilactică(1) Profilaxia specifică a rabiei se face prin vaccinarea carnivorelor domestice și sălbatice, în conformitate cu prevederile Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 privind aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (1^1) În cazul în care medicul veterinar oficial decide existența unui punct de risc, se vaccinează toate animalele receptive din focar conform metodei de vaccinare recomandate de producător în instrucțiunile de utilizare a vaccinului. (la 22-06-2017, Articolul 10 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (2) Vaccinarea profilactică a câinilor și a pisicilor din exploatațiile nonprofesionale și a câinilor de la stână se face cu vaccin inactivat, prin organizarea de campanii de vaccinare în masă, anuale, în perioada toamnă-iarnă, urmate de vaccinări de completare, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, cu modificările ulterioare. (la 22-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (3) Vaccinarea profilactică se organizează având ca bază catagrafia tuturor carnasierelor de curte, a câinilor de la stână, precum și înregistrarea și identificarea lor conform prevederilor legislației în vigoare. (la 22-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) (4) Vaccinarea carnivorelor se consemnează într-un carnet de sănătate standard, individual, obligatoriu pentru fiecare câine sau pisică, în care se completează datele de identificare ale proprietarului și animalului, data și tipul vaccinului utilizat, semnătura și ștampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.(5) Vaccinările profilactice efectuate se raportează lunar la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(6) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București raportează Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, lunar, situația centralizată a vaccinărilor antirabice. (la 22-06-2017, Alineatul (6) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 10^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (3) pct. (îi) și ale art. 10 alin. (2), până la data de 1 ianuarie 2009 se pot utiliza și alte tipuri de vaccinuri autorizate pentru comercializare.(2) Prevederile menționate la alin. (1) nu se aplică câinilor și pisicilor care fac obiectul mișcărilor în scopuri comerciale sau necomerciale între statele membre.------------Art. 10^1 a fost introdus de art. 4 din ORDINUL nr. 55 din 13 iunie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008.  +  Articolul 11Proprietarii și deținătorii de câini și pisici au următoarele obligații:a) să se prezinte la sediile circumscripțiilor sanitar-veterinare de asistență/la sediul oricărei unități medicale veterinare de asistență înregistrate ca utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, în a căror rază teritorială își au domiciliul, în vederea înregistrării și identificării câinilor conform legislației în vigoare. (la 22-06-2017, Litera a) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) b) să anunțe în termen de 7 zile orice modificare produsă prin cumpărare, pierdere, înstrăinare sau naștere, de la ultima catagrafie;c) să notifice cu 21 de zile înainte intenția de a porni cu turmele la pășunat și să identifice câinii însoțitori, în scopul stabilirii statusului imun sub raportul rabiei, precum și al efectuării tratamentelor necesare;d) să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice;e) să dețină un carnet de sănătate al animalului, în care să se evidențieze acțiunile imunoprofilactice antirabice efectuate și tratamentele;f) să respecte dispozitiile direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București privind interdicțiile de mișcare a câinilor în afara curților;g) să anunțe imediat medicului veterinar orice mușcătură produsă la om de către câinii aflați în proprietatea sau îngrijirea lor, precum și orice modificare a comportamentului acestora;h) proprietarii sau deținătorii adăposturilor de câini comunitari și de animale de companie sunt obligați să accepte numai animale vaccinate sau să le vaccineze antirabic la primire.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de art. 10 din ORDINUL nr. 6 din 11 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinară    DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ..........    Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ........                              ACT SANITAR VETERINAR                            de declarare a epizootiei                         Nr. ........ din .............    1. Denumirea bolii ........................................................    2. Speciile de animale afectate ...........................................    3. Data apariției bolii ...................................................    4. Localitatea ....... , județul ..........................................    5. Curțile sau locurile contaminate .......................................                          (denumirea unităților, numele proprietarilor, adresa)    6. Efectivele de animale existente în curțile sau în locurile contaminate:       Specia Categoria Numărul de animale    ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    7. Numărul de animale bolnave ..........., tăiate de necesitate ............    ..........................., moarte ......................................    8. Originea bolii (surse și mod de contaminare) ............................    ....................................................................    9. Măsurile și restricțiile sanitare veterinare stabilite în aria infectatăși în localitate .............................................................................................................................................          Medic veterinar, Primar,            ............. ...........       (semnătura și parafa) L.S.                L.S.  +  Anexa 2la norma sanitară veterinarăPROCEDURIde prelevare, ambalare, etichetare, conservare șitransport al probelor pentru diagnosticul rabiei1. Diagnosticul rabiei se realizează prin testul de imunofluorescență directă IFD la nivelul laboratorului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv al municipiului București, la toate animalele receptive la virusul rabic moarte/ucise, suspecte sau cu semne clinice de rabie, precum și la cele împușcate pentru determinarea eficienței vaccinării antirabice; în cazul în care rezultatul testului de imunofluorescență directă IFD efectuat la nivelul laboratorului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv al municipiului București este pozitiv, se declară suspiciunea de boală în baza buletinului de analiză emis de laborator, iar proba respectivă se transmite pentru confirmare la Laboratorul Național de Referință pentru rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală; diagnosticul rabiei se confirmă prin testul de imunofluorescență directă IFD la Laboratorul Național de Referință pentru rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală. (la 22-06-2017, Punctul 1. din Anexa 2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) 2. Probele destinate examenelor de laborator în cazul suspiciunii de rabie - cadavre întregi ale animalelor mici sau capete ale animalelor mari - sunt ambalate corespunzător, astfel încât să se evite orice scurgeri de lichide biologice.3. Transportul este efectuat în containere frigorifice, în maximum 24 de ore iarna și 12 ore vara, etichetate cu mențiunea "PROBE BIOLOGICE CU RISC MARE DE CONTAMINARE - ATENȚIE RABIE"; dacă probele nu se recoltează în timp util, se congelează - cadavrul la animalele mici și craniul întreg la animalele mari.4. La recoltarea și manipularea probelor se respectă măsurile stricte de protecție a muncii și de biosecuritate; se impune purtarea unui echipament individual de protecție la care se adaugă masca de unică folosință, ochelari de protecție, mănuși chirurgicale; sunt obligatorii dezinfecția instrumentelor și a mesei de lucru folosite pentru recoltarea probelor, conform normelor sanitare veterinare în vigoare, precum și spălarea și dezinfecția mâinilor operatorului.5. Pe adresa de însoțire a probelor se menționează cu exactitate originea animalului, proprietarul, domiciliul proprietarului, numărul de telefon, modificările comportamentale sau ale stării fiziologice a animalului respectiv, dacă a mușcat sau zgâriat alte persoane, precum și datele de identificare și domiciliul acestora.6. Se impun măsuri de transport în vederea ecarisării cadavrelor, distrugerii materialelor consumabile folosite la manipularea probelor, precum și ecarisării animalelor de laborator (șoareci albi) folosite în vederea stabilirii diagnosticului de confirmare sau de infirmare a rabiei.  +  Anexa 3la norma sanitară veterinară    DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ..........    Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ..........    Nr. ....../data......                            DISPOZIȚIE DE ÎNȘTIINȚARE               a circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța                  alimentelor și/sau a proprietarului privind rabia                  în curtea/exploatația/localitatea ..............    Ca urmare a confirmării oficiale a rabiei în curtea/exploatația ..........din localitatea ........... în data de ...... conform Buletinului de analizănr. ..../...., emis de ......., în baza prevederilor art. .. alin. ... dinOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentruSiguranța Alimentelor nr. ...., dispune următoarele:    1. Se declară oficial rabia în curtea/exploatația .................. dinlocalitatea ............. .    2. Zona de protecție pentru rabie este cuprinsă în perimetrul (zona seînscrie pe harta județului și se descrie)................................    .................................................................... .    3. Zona de supraveghere pentru rabie este cuprinsă în perimetrul (zonase înscrie pe harta județului) .................................................................................................... .    4. În cadrul măsurilor de control al rabiei vă revin următoareleobligații:    - medic veterinar de liberă practică împuternicit ................................................................................................ .    - proprietar ..................................................................................................................................... ............................................................................ .    5. Această dispoziție intră în vigoare la data de ..................... .                Întocmit: Luat cunoștință:            Medic veterinar, Proprietar,           ................. ..............       (semnătură, parafă, ștampilă) (semnătură)  +  Anexa 4la norma sanitară veterinarăINSTRUCȚIUNIprivind punerea sub observație sanitară veterinarăpentru rabie a animalelor1. Câinii și pisicile care au mușcat sau au zgâriat persoane, precum și câinii și pisicile cu simptome suspecte de rabie care au mușcat sau au zgâriat persoane ori alte animale sunt puse sub observație sanitară veterinară, în condiții de izolare și securitate strictă, în cuști sau în boxe; în raport cu posibilitățile locale de asigurare a acestor condiții, ținerea sub supraveghere sanitară veterinară se face la domiciliul proprietarului sau la sediul unităților medicale de asistență. (la 22-06-2017, Punctul 1. din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) 2. Câinii și pisicile care se țin sub observație sanitară veterinară sunt examinați clinic, în mod obligatoriu, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial, în termen de 24 de ore de la anunțarea suspiciunii, precum și în ziua a 5-a, a 10-a, a 14-a, a 21-a și a 30-a de la data producerii mușcăturii sau zgârieturii; atunci când condițiile permit, examenul clinic al animalelor se face zilnic, pe toată perioada de observație sanitară veterinară. (la 22-06-2017, Punctul 2. din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) 3. În vederea orientării tratamentului antirabic la om, medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial eliberează, atât în ziua primului examen, cât și în ziua a 5-a, a 10-a, a 14-a, a 21-a și a 30-a de la producerea mușcăturii sau zgârieturii, câte o adeverință, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, din care un exemplar rămâne la medicul veterinar de liberă practică împuternicit al circumscripției sanitar-veterinare de asistență și un exemplar este înmânat proprietarului; examenul clinic efectuat în zilele menționate va fi înscris în Registrul de consultații și tratamente, iar adeverința eliberată va purta numărul de înscriere din registru. (la 22-06-2017, Punctul 3. din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 ) 4. Dacă în timpul observației sanitare veterinare animalele prezintă semne de rabie, ele sunt eutanasiate; în acest caz, precum și în cazul în care animalele mor în perioada de observație, indiferent din ce motive, medicul veterinar anunță imediat centrele de vaccinare antirabică teritoriale (umane) dacă sunt persoane suspecte de contaminare și iau măsuri pentru trimiterea de probe la laboratorul sanitar veterinar județean, în vederea diagnosticului de laborator, executând sau supraveghind direct recoltarea și expedierea probelor, îngroparea cadavrelor și executarea dezinfecției.5. Celelalte animale receptive sau cu semne clinice de rabie din zona de protecție suspecte de a fi venit în contact cu animalul/animalele care a/au mușcat sau zgâriat, în afara carnasierelor domestice prevăzute la pct. 1, se țin în observație sanitară veterinară timp de 30 de zile, asigurându-se totodată toate măsurile de izolare și securitate strictă; medicii veterinari sunt obligați ca, în astfel de situații, să aplice aceeași conduită și să facă aceleași comunicări direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ca și în cazul câinilor și pisicilor puse sub observație sanitară veterinară. (la 22-06-2017, Punctul 5. din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 )  +  Anexa 5la norma sanitară veterinară    DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR................    Circumscripția Sanitar-Veterinară de Asistență ............................    Nr......../..............                                ADEVERINȚĂ            privind rezultatul examenului clinic la animalul pus sub                         observație pentru rabie    Subsemnatul ....................., medic veterinar oficial, am examinatastăzi animalul din specia ..............., de sex ......, în vârstă de .....,rasa .........., culoare ........, semne particulare, ........, proprietate alocuitorului (unității) ................., din localitatea ........, str.......... nr. ..., județul .................., constatând că .....................................................................................    La examenul efectuat astăzi, în ziua a.......de la producerea suspiciuniide contaminare, am constatat că animalul prezintă/nu prezintă semne clinice deturbare.    Animalul se menține în continuare/a fost scos de sub observație.    Animalul a murit (a fost ucis) în ziua de..............., fără/prezentândsemne clinice de rabie, și s-au prelevat probe pentru examenul de laborator,care au fost expediate la................ .                               Medic veterinar,                               ...............                                     L.S.                       (semnătura, parafa și ștampila)---------- (la 22-06-2017, Anexa 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 70 din 12 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017 )  +  Anexa 6la norma sanitară veterinară    DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ..........    Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală .........                            ACT SANITAR VETERINAR                          de stingere a epizootiei                            Nr. ...... din ......    1. Denumirea bolii ........................................................    2. Speciile de animale afectate ...........................................    3. Data apariției bolii ...................................................    4. Localitatea ........................, județul ..........................    5. Situația centralizată la sfârșitul evoluției bolii .....................    6. Nr. curți, unități sau locuri contaminate ..............................    7. Nr. animale îmbolnăvite ................................................    8. Nr. animale vindecate ..................................................    9. Nr. animale ucise ......................................................    10. Nr. animale moarte ....................................................    11. Constatări privind:    a) absența bolii în teritoriu .............................................    b) perioada de la ultimul caz de boală ....................................    c) rezultatele examenelor de laborator ....................................    ....................................................................    d) realizarea măsurilor stabilite .........................................    ....................................................................    12. Data ridicării măsurilor și restricțiile sanitare veterinare ..........            Medic veterinar oficial, Primar,              .................. ..............            (semnătura și parafa) L.S.                     L.S.--------