ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016    În temeiul art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, numite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru un mandat de maximum 4 ani.  +  Articolul 2(1) Se aprobă componența nominală a Consiliului general și a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020.(2) Componența comisiilor de contestații se aprobă separat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  +  Articolul 3(1) Comisiile de specialitate ale CNATDCU și domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Componența nominală a Consiliului general al CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și instituțiile de învățământ superior, Academia Română, institutele și centrele de cercetare din subordinea Academiei Române și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Adrian Curaj
    București, 10 iunie 2016.Nr. 4.106.  +  Anexa 1Comisii de specialitate și domeniile arondate*Font 7*┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Domeniul fundamental │ Comisia de specialitate │ Domeniile arondate │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII │Matematică │Matematică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Informatică │Informatică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Fizică │Fizică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Chimie │Chimie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Științele pământului │Geologie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Geografie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Știința mediului │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ȘTIINȚE INGINEREȘTI │Inginerie civilă și management │Inginerie civilă și instalații ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ingineria materialelor │Ingineria materialelor ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie chimică, inginerie medicală, │Inginerie chimică ││ │știința materialelor și nanomateriale │ ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie electrică │Inginerie electrică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie energetică │Inginerie energetică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Electronică, telecomunicații și │Inginerie electronică, telecomunicații││ │nanotehnologie │și tehnologii informaționale ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie geologică, inginerie │Inginerie geologică ││ │geodezică, mine, petrol și gaze ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie geodezică ││ │ │Mine, petrol și gaze ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie aerospațială, autovehicule și│Inginerie aerospațială ││ │transporturi ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria autovehiculelor ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria transporturilor ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ingineria resurselor vegetale și │Inginerie forestieră ││ │animale ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria produselor alimentare ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Biotehnologii ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Agronomie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Horticultură ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Silvicultură ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Zootehnie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie și management în agricultură││ │ │și dezvoltare rurală ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Calculatoare, tehnologia informației și│Calculatoare și tehnologia informației││ │ingineria sistemelor ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria sistemelor ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie industrială și management │Inginerie industrială ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie și management ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie mecanică, mecatronică și │Inginerie mecanică ││ │robotică ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Mecatronică și robotică ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie navală și navigație ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie genistică, inginerie de ││ │ │armament, rachete și muniții ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Arhitectură navală ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE │Biologie și biochimie │Biologie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Biochimie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Medicină │Medicină ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Medicină veterinară │Medicină veterinară ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Medicină dentară │Medicină dentară ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Farmacie │Farmacie │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ȘTIINȚE SOCIALE │Științe juridice │Drept ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Sociologie, științe politice și │Sociologie ││ │administrative ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Științe politice ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Relații internaționale și studii ││ │ │europene ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Științe administrative ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Științe ale comunicării ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Științe militare, informații și ordine │Științe militare ││ │publică ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Informații și securitate națională ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ordine publică și siguranță națională ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Științe economice și administrarea │Economie ││ │afacerilor ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Administrarea afacerilor ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Finanțe ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Contabilitate ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Cibernetică și statistică ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Economie și afaceri internaționale ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Informatică economică ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Management ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Marketing ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Psihologie, științe ale educației, │Psihologie ││ │educație fizică și sport ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Științe ale educației ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Știința sportului și educației fizice │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE │Filologie │Filologie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Filosofie │Filosofie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Istorie și studii culturale │Istorie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Studii culturale ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Teologie │Teologie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Arhitectură și urbanism │Arhitectură ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Urbanism ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Arte vizuale │Arte vizuale ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Istoria și teoria artei ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Artele spectacolului │Teatru și artele spectacolului ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Cinematografie și media ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Muzică │└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2Componența nominală a Consiliului general*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele și prenumele │ Instituția ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Andrieș Adrian │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Andruh Marius │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Angheni Smaranda │Universitatea "Titu Maiorescu" din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4.  │Banabic Dorel            │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Baumgarten Alexander │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6.  │Rusu Eugen               │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Roș Viorel               │Universitatea «Nicolae Titulescu» din București          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Brînzănescu Vasile       │Institutul de Matematică «Simion Stoilow» din București  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Brusanowski Paul Lucian │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Bucur Alexandru │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Bucur Maria │Indiana University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Chiriac Constantin │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Chiru Anghel │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Codrea Vlad              │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Bârgăoanu Alina          │Școala Națională de Studii Politice și Administrative    ││    │                         │din București                                            │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Cornea Călina Petruța    │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină          ││    │                         │Veterinară din București                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Demetrescu Silvelia │Universitatea Națională de Arte din București ││ │Ruxandra │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Dimian Mihai             │Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Dumitrache Ioan │Academia Română │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Dumitru Mircea │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Pintilie Lucian          │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica││    │                         │Materialelor - INCDFM Măgurele                           │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Florea Adina Magda │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Țopa Vasile              │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Gavrilaș Mihai │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Ghitta Ovidiu │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Hinescu Mihail-Eugen     │Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Gavrilescu Maria         │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Iovu Horia │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Moiceanu Marian │Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Morariu Sorin │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Neda Ion │Technische Universitat Braunschweig │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Roman Mihai Daniel       │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│33. │Neuner Iohan │Universitatea Tehnică de Construcții din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│34. │Oprea Tudor │University of New Mexico │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│35. │Fetecău Cătălin          │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│36. │Crăciun Ioan             │Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din         ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│37. │Reisz Robert Doron │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│38. │Sandu-Dediu Valentina │Universitatea Națională de Muzică din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│39. │Sava Florin Alin         │Universitatea de Vest din Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│40. │Sima Anca Volumnia │Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae ││ │ │Simionescu" │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│41. │Șerban Viorel-Aurel │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│42. │Teoderescu Remus │Aalborg University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│43. │Diaconescu Răzvan        │Institutul de Matematică «Simion Stoilow» din București  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│44. │Văcăreanu Radu │Universitatea Tehnică de Construcții din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│45. │Voiculescu Octavian │University of Cambridge │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│46. │Zafiu Rodica │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│47. │Voicu Victor             │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│48. │Vlad Ionel-Valentin      │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│49. │Sinescu Ioanel           │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│50. │Simion Eugen             │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│51. │Surdu Alexandru          │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│52. │Theodorescu Răzvan       │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│53. │Zamfir Nicolae           │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│54. │Sumedrea Dorin Ioan      │Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură    ││    │                         │Pitești Mărăcineni                                       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│55. │Csaba Roth               │Institutul de Cercetări Nucleare RATEN ICN Mioveni       │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ (la 22-06-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctele 1-3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.060 din 14 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 22 iunie 2017 )  +  Anexa 3Componența nominală a comisiilor de specialitate*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele și prenumele │ Instituția ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Matematică și științe ale naturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Matematică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Brînzănescu Vasile -     │                                                         ││    │președinte               │Institutul de Matematică «Simion Stoilow» din București  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Zălinescu Constantin - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Aprodu Marian │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Beltita Daniel │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Dăscălescu Sorin │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Gologan Radu-Nicolae │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Ornea Liviu │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Timotin Dan │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Tudor Ciprian │Universite de Lille 1 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Varga Gyorgy Csaba │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Marin Liviu              │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Chițescu Ion             │Universitatea din Pitești                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Durea Marius             │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Postolache Mihai         │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Boț Radu Ioan            │University of Vienna                                     │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Breaz Simion-Sorin       │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Petrușel Adrian          │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Informatică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Țiplea Ferucio │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași ││    │Laurentiu                │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Mitrana Victor - │Universitatea din București ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Cristea Dan │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Czibula Gabriela │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Ipate Florentin │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Păun Paul Andrei │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Pop Horia-Florin │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Beiu Valeriu             │Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Diaconescu Răzvan -      │                                                         ││    │președinte               │Institutul de Matematică «Simion Stoilow» din București  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. Fizică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Enăchescu Cristian - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași ││    │vicepreședinte           │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Pintilie Lucian - │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru ││    │președinte               │Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Antohe Stefan │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Aștilean Simion │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Beu Titus │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Borcea Catalin │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică││ │ │și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Măgurele │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Dinescu Maria │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica││ │ │Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR Măgurele │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Dragoman Daniela │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Lupu Nicoleta │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică││ │ │Tehnică - IFT din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Marcu Loredana Gabriela │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Mardare Diana Mihaela │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Pop Viorel │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Tiusan Coriolan │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Vizman Daniel │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Nenciu Gheorghe          │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Pușcaș Niculae           │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Leontie Liviu            │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Chimie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Andruh Marius - │Universitatea din București ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Deleanu Călin - │Centrul de Chimie Organică "Costin D. Nenițescu" din ││ │vicepreședinte │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Carp Oana │Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Danet Andrei Florin │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Grosu Ion │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Harabagiu Valeria │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din ││ │ │Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Mangalagiu Ionel │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Medvedovici Andrei │Universitatea din București ││ │Valentin │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Pârvulescu Vasile │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Putz Mihai Viorel │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Sârbu Costel │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Silaghi-Dumitrescu Radu │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Silvestru Cristian │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Pinteală Mariana         │Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» din    ││    │                         │Iași                                                     │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Spătaru Nicolae          │Institutul de Chimie Fizică «Ilie Murgulescu» din        ││    │                         │București                                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. Științele pământului │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Codrea Vlad - președinte │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Popa Mihai Emilian - │Universitatea din București ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Armaș Iuliana │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Cheval Sorin │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Constantin Silviu │Institutul de Speologie "Emil Racoviță" din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Drăguț Lucian │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Abrogat                  │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Iancu Ovidiu Gabriel │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Ionescu Corina │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Ioniță Ion │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Ivan Marian │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Lazăr Iuliana │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Miclăuș Genoveva Crina │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Romanescu Gheorghe │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Rozylowicz Laurențiu │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Baciu Călin              │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Ilieș Alexandru          │Universitatea din Oradea                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Rîșnoveanu Geta          │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Crețan Remus             │Universitatea de Vest din Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Manea Marina             │Universidad Nacional Autonoma de Mexico                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Boengiu Sandu            │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Sirodoev Igor            │Universitatea «Ovidius» din Constanța                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Științe inginerești │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. Inginerie civilă și management │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Văcăreanu Radu - │Universitatea Tehnică de Construcții din București ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Dan Daniel - │Universitatea Politehnica din Timișoara ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Barbuta Marinela │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Budescu Mihai │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Chiorean Cosmin Gruia │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Ciutină Liviu Adrian │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Grecea Daniel │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Ioani Adrian Mircea │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Năstase Ilinca │Universitatea Tehnică de Construcții din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Nedelcu Mihai │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Stoian Valeriu │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Țăranu Nicolae │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Ungureanu Daniel-Viorel  │Universitatea Politehnica din Timișoara                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Aldea Alexandru Octavian │Universitatea Tehnică de Construcții din București       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Batali Loretta           │Universitatea Tehnică de Construcții din București       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Dinu Florea              │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Luca Oana                │Universitatea Tehnică de Construcții din București       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Omer Ichinur             │Universitatea «Ovidius» din Constanța                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Răducanu Dan             │Academia Tehnică Militară din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Stătescu Florian         │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Stratan Aurel            │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Georgescu Andrei-Mugur   │Universitatea Tehnică de Construcții din București       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Lungu Irina              │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. Ingineria materialelor │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Șerban Viorel-Aurel - │Universitatea Politehnica din Timișoara ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Petrișor Traian - │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Benea Lidia │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bujoreanu │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași ││ │Leandru-Gheorghe │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Chicinas Ionel │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Crăciunescu Corneliu │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Duța Capră Anca │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Ion Rodica Mariana │Universitatea "Valahia" din Târgoviște │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Miculescu Florin │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Munteanu Corneliu │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Predescu Cristian │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Vizureanu Petrică │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Mitelea Ion              │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Tierean Mircea Horia     │Universitatea «Transilvania» din Brașov                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Ripoșan Iulian           │Universitatea Politehnica din București                  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Iovu Horia - președinte │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Ciuparu Dragoș - │Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bîldea Costin Sorin │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Cașcaval Dan │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Cazacu Maria │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din ││ │ │Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Cormos Călin-Cristian │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Galaction Anca Irina │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Ianculescu Adelina-Carmen│Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Iliescu Ciprian │Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore│├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Rău Ileana │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Curteanu Silvia          │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Ilea Petru               │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Pode Rodica              │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. Inginerie electrică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Floricău Dan             │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Munteanu Călin           │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Ciobanu Romeo Cristian │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4.  │Grigorescu Sorin Dan  -  │                                                         ││    │vicepreședinte           │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Ioniță Valentin │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Leuca Teodor │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Mușuroi Sorin │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Szabo Lorand │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Țopa Vasile - președinte │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Bitoleanu Alexandru      │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │David Valeriu            │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. Inginerie energetică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Gavrilaș Mihai - │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Kilyeni Stefan - │Universitatea Politehnica din Timișoara ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Georgescu Sanda-Carmen │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Necula Horia │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Popescu Luminița Georgeta│Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Sajin Tudor │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Vasiliu Nicolae │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Bulac Constantin         │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Felea Ioan               │Universitatea din Oradea                                 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. Electronică, telecomunicații și nanotehnologie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Dogaru Radu              │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Dimian Mihai - președinte│Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Albu Felix │Universitatea "Valahia" din Târgoviște │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Anghel Costin │Institut Superieur d'Electronique de Paris (ISEP) │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Coltuc Dinu │Universitatea "Valahia" din Târgoviște │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Dragoman Mircea │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Microtehnologie - IMT din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Muller Alexandru │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Microtehnologie - IMT din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Neculoiu Dan │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Rusu Corneliu │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Teodorescu Horia-Nicolai │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Vertan Constantin │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │De Sabata Aldo           │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Tărniceriu Daniela       │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Brezeanu Gheorghe        │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Giurgiu Mircea           │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Ciuc Mihai -             │                                                         ││    │vicepreședinte           │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Vasiu Radu               │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Neuner Iohan - președinte│Universitatea Tehnică de Construcții din București       │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Dinu Florinel - │Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Grecea Carmen │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Onose Dumitru │Universitatea Tehnică de Construcții din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Radu Sorin Mihai │Universitatea din Petroșani │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Scrădeanu Daniel │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Popescu Cosmin Alin      │Universitatea Politehnica din București                  ││    │                         │a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara   │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13. Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Chiru Anghel - președinte│Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Stoica Adrian-Mihail - │Universitatea Politehnica din București ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Clenci Adrian │Universitatea din Pitești │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Lungu Romulus │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Mazilu Traian │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Tabacu Ștefan │Universitatea din Pitești │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Chelaru Teodor-Viorel    │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Cizmas Paul              │Universitatea Texas A M, SUA                             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Cofaru Corneliu          │Universitatea «Transilvania» din Brașov                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Rusu Liliana Celia       │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Tabacu Ion               │Universitatea Politehnica din București                  │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14. Ingineria resurselor vegetale și animale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Cornea Călina Petruța - │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină ││ │președinte │Veterinară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Bahrim Gabriela Elena - │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Abrudan Ioan Vasile │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Badea Nicolae Ovidiu │Academia Română │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Botau Dorica │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Cosmulescu Sina Niculina │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Curtu Alexandru Lucian │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Dinu Toma Adrian │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină ││ │ │Veterinară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Jurcoane Stefana │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină ││ │ │Veterinară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Mireșan Vioara │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Mitre Viorel │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Muste Sevastița │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Popa Daniela Valentina │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Socaciu Carmen │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Teodorescu Răzvan │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină ││ │ │Veterinară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Vidican Roxana │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Vîntu Vasile │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │"Ion Ionescu de la Brad" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Stanciu Silvius          │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Bouriaud Laura           │Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Bucur Daniel             │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││    │                         │«Ion Ionescu de la Brad» din Iași                        │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Drăgotoiu Dumitru        │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină          ││    │                         │Veterinară din București                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Mihalache Mircea         │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină          ││    │                         │Veterinară din București                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Rusu Teodor              │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││    │                         │din Cluj-Napoca                                          │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Florea Adina Magda - │Universitatea Politehnica din București ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Muntean Traian - │Universite Aix-Marseille ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Borangiu Theodor │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Ciocârlie Horia │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Filipescu Adrian │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Manta Vasile │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Miclea Liviu Cristian │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Nedevschi Sergiu │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Oară Cristian │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Paraschiv Nicolae │Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Pastravanu Octavian │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Patriciu Victor-Valeriu │Academia Tehnică Militară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Popa Mircea │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Popescu Dumitru │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Precup Radu-Emil │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Răsvan Vladimir │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Țăpuș Nicolae │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Trăușan-Matu Ștefan │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Vințan Lucian Nicolae │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Andreescu Gheorghe-Daniel│Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Gorgan Dorian            │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16. Inginerie industrială și management │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Popescu Sorin Gabriel - │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Axinte Eugen - │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Ancău Mircea │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Berce Petru │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Drăghici Anca │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6.  │Fetecău Cătălin -        │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați                ││    │președinte               │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Horodincă Mihăiță │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Militaru Gheorghe │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Oancea Gheorghe │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Oprean Constantin │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Racz Sever Gabriel │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Repanovici Angela │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Scutelnicu Elena │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Doicin Cristian-Vasile   │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Loghin Maria-Carmen      │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Bâlc Nicolae             │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Drăghici George Emilian  │Universitatea Politehnica Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Ene Antoaneta            │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Ciupan Cornel            │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Bălan Corneliu           │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Rusu Eugen - președinte  │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Alexandru Cătălin │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Biriș Sorin-Ștefan │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bizdoacă Nicu George │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Bordeașu Ilare │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Bratu Polidor Paul │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Chiroiu Veturia │Institutul de Mecanica Solidelor din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Condurache Daniel │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Constantinescu Dan Mihai │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Doroftei Ioan │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Duma Virgil-Florin │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Gillich Gilbert-Rainer │Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Hadăr Anton │Universitatea Politehnica din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Herișanu Nicolae │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Huminic Gabriela │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Lelea Dorin │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Marșavină Liviu │Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Olaru Dumitru │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Pîslă Doina Liana │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Susan-Resiga Romeo Florin│Universitatea Politehnica din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Tarniță Daniela │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Vișa Ion │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Vlase Sorin │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Voicu Gheorghe -         │                                                         ││    │vicepreședinte           │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Buzbuchi Nicolae         │Universitatea Maritimă din Constanța                     │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Dumitrașcu Gheorghe      │Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași         │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18. Ingineria mediului │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Ion Alina Catrinel       │Universitatea Politehnica din București                  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Gavrilescu Maria - │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași ││    │președinte               │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Copolovici Lucian │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4.  │Gabor Alida Iulia -      │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca             ││    │vicepreședinte           │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Iordan Alexandra Raluca │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Volf Irina │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Sandu Ion                │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Murariu Gabriel          │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Ozunu Alexandru          │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Științe biologice și biomedicale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19. Biologie și biochimie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Sima Anca Volumnia - │Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae ││ │președinte │Simionescu" din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Nichita Norica Beatrice -│Institutul de Biochimie din București ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Cogălniceanu Dan │Universitatea "Ovidius" din Constanța │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Costache Marieta │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Pap Peter Laszlo │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Petrescu Andrei-Jose │Institutul de Biochimie din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Radu Mihai │University of Verona │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Sicora Cosmin Ionel │Centrul de Cercetări Biologice Jibou │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Sîrbu Ioan-Ovidiu │Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din ││ │ │Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Zamfir Medana │Institutul de Biologie din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Babeș Alexandru          │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Ștefănuț Sorin           │Institutul de Biologie din București                     │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Pușcaș Mihai             │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Copolovici Dana          │Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad                    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Tănase Cătălin           │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20. Medicină │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Abrogat                  │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Vasilescu Cătălin        │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Badiu Corin │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Băicuș Cristian Răsvan │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bild Walther │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Căruntu Irina-Draga │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Ciurea Tudorel │Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Fodor Daniela │Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Gheonea Dan Ionuț │Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Gherghiceanu Mihaela │Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul ││ │ │Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" - ││ │ │INCDDPSB din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Grigoriu Bogdan Dragoș │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Jinga Viorel │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Marian Cătălin           │Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Păunescu Virgil │Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din ││ │ │Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Popescu Bogdan Ovidiu │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Popescu Irinel │Universitatea "Titu Maiorescu" din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Săftoiu Adrian │Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Seicean Andrada │Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Stanciu Carol │Academia Română - Filiala Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Trifan Anca │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Covic Adrian -           │Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa»  ││    │vicepreședinte           │din Iași                                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Gurzu Simona             │Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș    │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Hinescu Mihail-Eugen -   │Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din ││    │președinte               │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Ionac Mihai              │Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» din ││    │                         │Timișoara                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Buzoianu Anca Dana       │Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu»  ││    │                         │din Cluj-Napoca                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Pârvu Alina Elena        │Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu»  ││    │                         │din Cluj-Napoca                                          │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21. Medicină veterinară │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Morariu Sorin - │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │președinte │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Miron Liviu Dan - │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │vicepreședinte │"Ion Ionescu de la Brad" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Cătoi Cornel │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Gherman Călin │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Groza Ioan Ștefan │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Herman Viorel │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Mitrea Ioan Liviu │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină ││ │ │Veterinară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Predoi Gabriel │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină ││ │ │Veterinară din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Spînu Marina │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Solcan Gheorghe          │Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ││    │                         │«Ion Ionescu de la Brad» din Iași                        │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Bîrțoiu Ion Alin         │Universitatea de Științe Agronomice și Medicină          ││    │                         │Veterinară din București                                 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22. Medicină dentară ││ │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Bucur Alexandru - │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │președinte │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Băciuț Mihaela - │Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" ││ │vicepreședinte │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Forna Norina │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Greabu Maria │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Negruțiu Meda-Lavinia │Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din ││ │ │Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Roman Alexandra Livia │Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Sinescu Cosmin │Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din ││ │ │Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Ionescu Ecaterina        │Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Popescu Eugenia          │Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa»  ││    │                         │din Iași                                                 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23. Farmacie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Andrieș Adrian - │Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │președinte │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Loghin Felicia - │Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" ││ │vicepreședinte │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Dehelean Cristina Adriana│Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din ││ │ │Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Dinu Pîrvu Cristina Elena│Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Hăncianu Monica │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Mircioiu Constantin │Academia de Științe Medicale din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Muntean Daniela-Lucia │Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Oprean Radu │Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Profire Lenuța │Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Neamțu Johny             │Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova        │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Margina Denisa           │Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila»     ││    │                         │din București                                            │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Științe sociale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24. Științe juridice │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Bob Mircea Dan           │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Guțan Bianca Andrada - │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Catană Radu Nicolae │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Cercel Sevastian │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Dănișor Dan Claudiu │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Deaconu Ștefan │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Trăilescu Anton │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Roș Viorel - președinte  │Universitatea «Nicolae Titulescu» din București          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Tănăsescu Elena-Simina   │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Costea Ioana Maria       │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Jugastru Călina Felicia  │Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu                   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Răducanu Ruxandra        │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Bălan Emil               │Școala Națională de Studii Politice și Administrative    ││    │                         │din București                                            │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Boroi Alexandru          │Universitatea «Titu Maiorescu» din București             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Angheni Smaranda         │Universitatea «Titu Maiorescu» din București             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25. Sociologie, științe politice și administrative │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Cojocaru Ștefan          │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Coman Mihai              │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Andreescu Liviu │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Băluță Ionela │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5.  │Bârgăoanu Alina -        │Școala Națională de Studii Politice și Administrative din││    │președinte               │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Buzducea Doru │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Cace Sorin │Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Durnescu Ioan │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Gheorghiu Mihai Dinu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Hatos Adrian │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Ivan Adrian-Liviu  -     │                                                         ││    │vicepreședinte           │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Komp Kathrin │University of Helsinki │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Matei Ani │Școala Națională de Studii Politice și Administrative din││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Neamțu Bogdana │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Onofrei Mihaela │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Pantea Maria-Carmen │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Reisz Robert Doron │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Rusu Horațiu │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Voicu Bogdan │Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Ivan Ruxandra            │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Pârvu Camil              │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Stoica Cătălin           │Școala Națională de Studii Politice și Administrative    ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Bălaș (Balaban) Delia    │                                                         ││    │Cristina                 │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Lazăr Dan Tudor          │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Stan Lavinia             │St. Francis Xavier University - Canada                   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Cmeciu Camelia           │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Horga Ioan               │Universitatea din Oradea                                 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Runcan Patricia-Luciana  │Universitatea de Vest din Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Balahur Doina            │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Pânzaru Ciprian          │Universitatea de Vest din Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Radu Raluca-Nicoleta     │Universitatea din București                              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26. Științe militare, informații și ordine publică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Abrogat                  │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Crăciun Ioan - │Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din ││    │președinte               │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Chiru Irena │Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Ciupercă Ella Magdalena │Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Dumitru Daniel │Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Minculete Gheorghe │Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Iacob Adrian -           │                                                         ││    │vicepreședinte           │Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Lesenciuc Adrian         │Academia Forțelor Aeriene «Henri Coandă» din Brașov      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Martin Iulian            │Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din         ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Pînzariu Sorin           │Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din         ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Popescu Gheorghe         │Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București  │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Turcu Dănuț              │Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din         ││    │                         │București                                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27. Științe economice și administrarea afacerilor │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Airinei Dinu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Andrieș Alin Marius │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bunget Ovidiu Constantin │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6.  │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Deaconu Adela │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Feleagă Liliana │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Grigorescu Adriana │Școala Națională de Studii Politice și Administrative din││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Herteliu Claudiu │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Horobet Alexandra │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Lazăr Dorina │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Lungu Ion │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Nistoreanu Puiu │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Pascariu Gabriela Carmen │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Prelipcean Gabriela │Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Roman Mihai Daniel -     │                                                         ││    │președinte               │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Silaghi Gheorghe Cosmin │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Suciu Marta-Christina │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Abrogat.                 │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Țigu Gabriela │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Vasile Valentina │Institutul de Economie Națională din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Zaharia Răzvan │Academia de Studii Economice din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Dumitrescu Dalina        │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Paraschiv Dorel Mihai    │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Popescu Gheorghe         │Universitatea «Dimitrie Cantemir» din București          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Anghel Laurențiu-Dan     │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Brezeanu Petre           │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Dobrin Cosmin            │Academia de Studii Economice din București               │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Negrușa Adina            │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│33. │Barna Flavia -           │Universitatea de Vest din Timișoara                      ││    │vicepreședinte           │                                                         │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│34. │Micu Adrian              │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│35. │Păun Mihaela Marinela    │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│36. │Pintilescu Carmen        │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│37. │Siminică Marian Ilie     │Universitatea din Craiova                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│38. │Cocriș Vasile            │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│39. │Tiron Tudor Adriana      │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Sava Florin Alin -       │                                                         ││    │președinte               │Universitatea de Vest din Timișoara                      │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Crețu Carmen Mihaela - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bocoș-Bintintan │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │Mușata-Dacia │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Chiș Vasile │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5.  │Ciolan Lucian Ion        │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Enoiu Răzvan Sandu │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Grigore Vasilica │Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Grosu Emilia Florina │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Iliescu Dragoș │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Marinescu Gheorghe │Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Pânișoară Ion-Ovidiu │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Szentagotai-Tătar Aurora │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Turliuc Maria Nicoleta │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Vasilescu Maria Mirela │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Visu-Petra Laura │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Teodorescu Silvia Violeta│Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din  ││    │                         │București                                                │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Gherguț Alois            │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Științe umaniste și arte │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29. Filologie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Zafiu Rodica - președinte│Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Gafton Alexandru - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Avram Andrei │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Bârlea Gheorghe Petre │Universitatea "Ovidius" din Constanța │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Beno Attila │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Franga Liviu │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Gheorghe Dana Mihaela │Universitatea "Transilvania" din Brașov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Mihăilă Ileana │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Panea Nicu │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Percec Dana-Andreea │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Terian-Dan Andrei │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Corbea-Hoișie Andrei     │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Antofi Simona            │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30. Filosofie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Dumitru Mircea - │Universitatea din București ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Rațiu Dan Eugen - │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Baumgarten Alexander │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Clitan Gheorghe │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Mesaroș Claudiu │Universitatea de Vest din Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Stoenescu Constantin │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Veress Carol │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Boboc Alexandru          │Academia Română                                          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Surdu Alexandru          │Academia Română                                          │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31. Istorie și studii culturale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Ghitta Ovidiu - │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Gligor Mihai - │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bîrliba Lucrețiu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Bolovan Ioan │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bucur Maria │Indiana University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Ceaușu Mihai-Ștefan │Academia Română - Filiala Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Drace-Francis Alex │University of Amsterdam │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Găzdac Cristian │Academia Română - Filiala Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Luca Cristian │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Panaite Viorel │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Platon Alexandru-Florin │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Rubel Alexander │Academia Română - Filiala Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Vlad Laurențiu │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Leuștean Lucian          │Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Mitu Sorin               │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Radu Sorin               │Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu                   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Sigmirean Cornel         │Universitatea «Petru Maior» din Târgu Mureș              │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32. Teologie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Brusanowski Paul Lucian -│Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Pasztori-Kupan Istvan - │Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Achimescu Nicolae │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Barta Cristian │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Buda Daniel │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Bunaciu Otniel Ioan │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Chifăr Nicolae │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Fieger Michael │Theologische Hochschule Chur │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Iloaie Ștefan │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Sava Viorel │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Stan Nicolae Răzvan │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Turcescu Lucian │Concordia University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Vanca Dumitru Adrian │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Zamfir Emilia Corina │Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Adorjáni Zoltán          │Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca           │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Benga Daniel             │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Dancă Wilhelm            │Universitatea din București                              │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Chirilă Ioan             │Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca             │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Munteanu Daniel          │Universitatea «Valahia» din Târgoviște                   │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Himcinschi Mihai         │Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Simuț Corneliu           │Universitatea «Emanuel» din Oradea                       │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33. Arhitectură și urbanism │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Moiceanu Marian - │Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din ││ │președinte │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Matei Adriana - │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bica Smaranda Maria │Universitatea Politehnica Timișoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Crișan Rodica │Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Eftenie Mariana │Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Ioan Augustin │Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Petrișor Alexandru-Ionuț │Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» din ││    │                         │București                                                │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34. Arte vizuale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Demetrescu Silvelia │Universitatea Națională de Arte din București ││ │Ruxandra - președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Simionescu Atena-Elena - │Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Ciupală Alin │Universitatea din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Gheorghiu Dragoș │Universitatea Națională de Arte din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Velescu Cristian-Robert │Universitatea Națională de Arte din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6.  │Sbârciu Ioan             │Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Țurcanu-Caruțiu Daniela  │Universitatea «Ovidius» din Constanța                    │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35. Artele spectacolului │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Chiriac Constantin - │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │președinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Banciu Gabriel - │Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca ││ │vicepreședinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3.  │Bălăiță Aurelian         │Universitatea Națională de Arte «George Enescu» din Iași │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Boureanu Alexandru │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Crișan Sorin Ion │Universitatea de Arte din Târgu Mureș │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Roșca Lucian Emil │Universitatea de Arte din Târgu Mureș │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Sandu-Dediu Valentina │Universitatea Națională de Muzică din București │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Gheorghiță Nicolae       │Universitatea Națională de Muzică din București          │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Ringler-Pascu Eleonora   │Universitatea de Vest din Timișoara                      │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ (la 22-06-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctele 4-10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.060 din 14 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 22 iunie 2017 ) ------