ANEXĂ din 5 august 2016privind Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 bis din 18 august 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 979 din 5 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 18 august 2016.
   +  *Font 8* Achizitor = Unitatea administrativ-teritorială care are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale ANCPI = Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară BI = Buletin de Identitate Birou teritorial = Birou de cadastru și publicitate imobiliară CF = Carte Funciară .cgxml = Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale și grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematic CI = Carte de Identitate CNP = Cod Numeric Personal Contract = Atunci când nu este precizat altfel, termenul "contract" folosit în cadrul prezentelor specificații tehnice face referire la contractul încheiat între Achizitor și Prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. CUI = Cod Unic de Înregistrare DDAPT = Aplicația de management pentru titlurile de proprietate care conține informații textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietății Documente tehnice = Documentele tehnice ale cadastrului HG = Hotărârea Guvernului ID = Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru. Acesta este unic la nivelul UAT și reprezintă identificatorul sub care se regăsește imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru Imobil = Terenul cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ- teritoriale, care aparține unuia sau mai multor proprietari și se identifică printr-un număr cadastral unic Lege = Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare Nr. cad = Număr cadastral Nr. top = Număr topografic OCPI = Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PAD = Documentația cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii Prestator = Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPInr. 107/29.03.2010, cu modificările și completările ulterioare Procedura de finanțare a lucrărilor = Procedura și modalitatea de alocare a sumelor precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin ordinul directorului general al ANCPI Programul Național = Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 UAT = Unitatea administrativ-teritorială UI = Unitatea individuală din construcțiile de tip condominiu (la 31-05-2017, Partea introductivă cuprinzând definiții și acronime utilizate a fost modificată de Punctul 1. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  1. DATE GENERALE1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastruLucrările sistematice de cadastru reprezintă:– Identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale și stocarea datelor pe suporturi informatice;– Identificarea proprietarilor, a posesorilor și a altor deținători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;– Afișarea publică a rezultatelor obținute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deținători și deschiderea noilor cărți funciare. Cadastrul determină poziția limitelor imobilelor, pe bază de măsurători.Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice în legătură cu imobilele, precum și sarcinile care grevează imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate.Prin deținător de imobil, se înțelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor.Instituții implicate:Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Programul Național, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale.În vederea realizării Programului Național, ANCPI finanțează în condițiile expres prevăzute de Lege lucrările de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral extravilan, ori în lipsa extravilanului, la nivel de sector cadastral intravilan.Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de Achizitor coordonează activitățile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral și participă prin intermediul primarului și a compartimentelor de specialitate din primărie, la realizarea lucrărilor.Conform Legii, primarul unității administrativ-teritoriale, are obligația să înștiințeze prin orice mijloc de publicitate pe deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru și anume: să permită accesul pe proprietate a Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor.De asemenea, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziția Prestatorului informațiile și evidențele deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării sistematice de cadastru.Conform prevederilor art. 12 alin. (14) din Lege, primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepționării lor de către comisia de recepție stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însușirii tuturor datelor cu privire la terenuri și construcții și pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată și prin emiterea unei adeverințe care să confirme însușirea de către primar a informațiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale.Potrivit art. 12 alin. (4) din Lege, secretarul primăriei comunică camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în vederea dezbaterii succesiunilor nedeschise și eliberarea certificatului de moștenitor ori de legatar, după caz.Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară participă la realizarea lucrărilor sistematice de cadastru: recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanți desemnați la soluționarea cererilor de rectificare formulate în urma publicării documentelor tehnice.Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se află unitatea administrativ-teritorială, OCPI deschide cărțile funciare și asigură comunicarea extraselor rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.Instituția Prefectului în raza căreia sunt situate unitățile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se desfășoară lucrările sistematice de cadastru, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuții de a asigura realizarea la nivelul județului a obiectivelor de interes național și de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Național.1.2. Aspecte sociale cu incidență în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastruÎn cadrul comunităților din UAT-ul care face obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situației civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le dețin în sectoarele cadastrale care fac obiectul lucrărilor.Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilități; persoanele care nu știu să scrie ori să citească; persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăți de vorbire, vedere, auz; femeile singure; persoanele din categoria minorităților etnice care nu cunosc limba română; persoanele puse sub interdicție; persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică o atenție deosebită categoriilor menționate mai sus și să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.1.3. Etapele lucrărilor sistematice de cadastruÎnceperea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoștință publică prin ordinul directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care cuprinde identificarea unității administrativ-teritoriale și a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările și planul cu reprezentarea grafică a limitei unității administrativ-teritoriale și a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, semnat de către reprezentanții UAT și ai OCPI, întocmit conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 1.3 a fost modificat de Punctul 2. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt următoarele:a) Organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică, la nivel național și local care are ca scop înștiințarea cetățenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică și cu privire la beneficiile, drepturile și obligațiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică.b) Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea și integrarea informațiilor preluate de la OCPI, primărie sau alte instituții și autorități publice, ori din alte surse;c) Derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deținătorilor legali ai imobilelor și colectarea actelor juridice;d) Actualizarea informațiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice cadastrale;e) Recepția documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepție desemnată în acest scop;f) Derularea campaniei de informare cu privire la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului;g) Publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;h) Înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate;i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluționării cererilor de rectificare și ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;j) Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară, deschiderea noilor cărți funciare și închiderea vechilor evidențe de cadastru și carte funciară, prin ordin al directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial, Partea I;k) Comunicarea în condițiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare și a extrasului din noul plan cadastral;l) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;m) Eliberarea de către notarul public, în condițiile legii, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari.  +  2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU2.1. Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastruÎn cadrul Specificațiilor tehnice obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și carte Funciară a imobilelor situate în extravilan, lucrările fiind demarate de unitatea administrativ-teritorială la nivel de sector cadastral. În situația în care UAT-ul nu are teren situat în extravilan, lucrările pot fi realizate la nivel de sector cadastral intravilan.La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului. Documentele tehnice ale cadastrului sunt: registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători (Anexa nr. 3), planul cadastral (Anexa nr. 7).2.2. Informații generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastruInformațiile și datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Aceste informații sunt prezentate în Anexa nr. 1 - Date generale.ANCPI prin intermediul OCPI, pune la dispoziția primăriei informațiile și datele pe care le deține cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerințelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează și prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (la 31-05-2017, Punctul 2.2. a fost completat de Punctul 3. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ3.1. Campania de informare publicăCampania de informare publică are ca scop aducerea la cunoștința cetățenilor a începerii lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale stabilite, modul în care deținătorii imobilelor sunt implicați în desfășurarea lucrărilor, precum și informarea cetățenilor cu privire la importanța realizării lucrărilor sistematice de cadastru și înregistrării proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară.Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei.În cadrul campaniei de informare publică locală Prestator realizează:a) analiza situației la nivelul UAT/sectoare cadastrale, în ceea ce privește particularitățile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare.În acest sens, Prestatorul împreună cu primăria evaluează condițiile și cerințele executării unei campanii de informare, care să sprijine derularea lucrărilor sistematice de cadastru în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale stabilite.b) derularea campaniei de informare publică localăCampania de informare publică locală se desfășoară în două etape.Prima etapă se derulează în perioada desfășurării lucrărilor de teren, iar a doua etapă se realizează în perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului.În prima etapă a campaniei de informare Prestatorul realizează următoarele:– tipărește și distribuie materialele informaționale (pliante, postere). După semnarea contractului, Achizitorul pune la dispoziția Prestatorului modelul materialelor informaționale furnizate de ANCPI. Cantitățile privind materialele informaționale sunt stabilite de către Achizitor. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaționale sunt prevăzute în Anexa nr. 5. Pe perioada implementării contractului, modelul materialelor informaționale poate suporta modificări, ca mesaj sau conținut grafic, dar caracteristicile tehnice rămân aceleași. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligația de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor, prin proces-verbal care atestă îndeplinirea caracteristicilor tehnice prevăzute în Anexa nr. 5. Prestatorul are obligația de a distribui pliantele și de a afișa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, școală, dispensar, poștă, etc.) în perioada campaniei de informare, iar la finalizarea activității va încheia un proces-verbal care atestă parcurgerea acestei etape de informare și cantitățile materialelor publicitare folosite;– organizează cu sprijinul primăriei întâlniri de informare cu cetățenii, în funcție de particularitățile UAT-ului și de nevoile identificate (existența străinașilor, așezărilor informale, minorităților etnice, etc.), iar la finalizarea activității va încheia un proces-verbal ce conține date privind calendarul întâlnirilor realizate, numărul participanților, probleme semnalate, etc. (la 31-05-2017, Paragraful 6 din Punctul 3.1. a fost modificat de Punctul 4. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Desfășurarea campaniei de informare va fi evidențiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare (la 31-05-2017, Punctul 3.1. a fost completat de Punctul 5. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) A doua etapă a campaniei de informare se derulează în perioadele de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului și de publicare a acestora, în scopul verificării datelor de către persoanele interesate.În perioada de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului, Prestatorul distribuie cetățenilor înștiințări pentru convocarea acestora la primărie în scopul verificării rezultatelor privitoare la proprietățile pe care le dețin și afișează postere în locuri vizibile.Primăria va verifica și monitoriza activitățile realizate de Prestator în cadrul campaniei de informare publică și va consemna în Raportul transmis lunar la OCPI, prevăzut în Procedura de finanțare a lucrărilor, numărul materialelor publicitare (postere, pliante) folosite în cele două etape ale campaniei de informare, precum și numărul întâlnirilor organizate cu cetățenii.3.2. Lucrări preliminare3.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastruLucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul unui sector cadastral ori mai multor sectoare cadastrale. OCPI determină sectoarele cadastrale la nivel de întreg UAT-ul. OCPI și primăria stabilesc sectoarele cadastrale care vor face obiectul contractului de achiziție publică a serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.2.1. a fost modificat de Punctul 6. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 31 mai 2017 ) Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică locală. După încheierea contractului de prestări servicii, UAT-ul solicită prin adresă scrisă la OCPI furnizarea modelului materialelor publicitare.Prestatorul realizează lucrările de înregistrare sistematică în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale determinate, iar identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deținători, se realizează cu implicarea a cel puțin unui reprezentant al UAT-ului.3.2.2. Studiul datelor analogice și digitale preluate de la AchizitorÎn cadrul acestei operațiuni Prestatorul analizează datele analogice și digitale preluate de la Achizitor:– limitele UAT-ului și ale intravilanelor componente deținute de OCPI, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară;– ortofotoplanul corespunzător sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;– planurile cadastrale/topografice;– planurile parcelare, avizate de comisia locală, recepționate de către OCPI aferente sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;– fișierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate și datele textuale din DDAPT pentru tarlalele din sectoarele cadastrale stabilite;– baza de date a registrelor de transcripțiuni-inscripțiuni, dacă este cazul;– copii ale cărților funciare, dacă este cazul;– PAD-uri active provenite din înregistrarea sporadică a imobilelor din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale;– fișiere .cgxml cu date din baza de date a aplicației e-Terra, aferente imobilelor cu geometric asociată din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale;– date referitoare la rețeaua națională geodezică (planimetrie, altimetrie);– alte documentații (hărți de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaționale specifice etc.), în măsura în care sunt necesare realizării lucrărilor;– datele preluate de la autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, ori furnizate de acestea, privind imobilele din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.2.2. a fost modificat de Punctul 7. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Prestatorul poate prelua datele direct de la OCPI în baza mandatului scris acordat în acest scop de Achizitor. (la 31-05-2017, Punctul 3.2.2. a fost completat de Punctul 8. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) 3.2.3. Recunoașterea terenuluiÎn cadrul acestei operațiuni Prestatorul parcurge următoarele etape:– identificarea formelor de relief;– identificarea limitelor sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;– recunoașterea punctelor din rețeaua geodezică;– identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;– identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea deținătorilor;– identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietății, precum și a zonelor necooperativizate, dacă este cazul;– identificarea zonelor cu potențiale dificultăți, precum: imobile deținute de comunități etnice minoritare (romi, sași, slovaci etc.), imobile aflate în litigiu pe rolul instanțelor etc. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.2.3. a fost modificat de Punctul 9. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Activitatea privind recunoașterea terenului" va fi evidențiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare (la 31-05-2017, Punctul 3.2.3. a fost completat de Punctul 10. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) 3.2.4. Stabilirea modului de execuție a lucrărilorPrestatorul stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include activități precum:– alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite de la Achizitor și a recunoașterii terenului;– stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor:– elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape și tipuri de operațiuni;– realizarea planului principalelor activități și stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei activități;– stabilirea termenului de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectorul cadastral. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.2.4. a fost modificat de Punctul 11. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Stabilirea modului de execuție a lucrărilor" va fi evidențiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare (la 31-05-2017, Punctul 3.2.4. a fost completat de Punctul 12. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Planul principalelor activități poate fi întocmit conform modelului de mai jos:*Font 8*    Județ:    UAT:    Sector cadastral: Tarlale nr. ...., ori denumirea toponimică a zonelor┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐│Nr. │ │ Locul │ Nr. zile │ Perioadă │Termen de ││crt.│ Denumire activitate │desfășurării*)│calendaristice│calendaristică│finalizare│├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 1 │Analiză și integrare date existente,│ │ │ │ ││ │primite de la OCPI, primărie │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 2 │Realizare măsurători topografice │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 3 │Identificare și măsurare limite │ │ │ │ ││ │imobile │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 4 │Colectare acte de proprietate │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 5 │Integrare date și generare fișiere │ │ │ │ ││ │.cgxml │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 6 │Realizare documente tehnice ale │ │ │ │ ││ │sectorului cadastral │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 7 │Publicare documente tehnice ale │ │ │ │ ││ │sectorului cadastral │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 8 │Soluționare cereri de rectificare │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│ 9 │Actualizare documente tehnice │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘Planul principalelor activități completat conform progresului lucrărilor, constituie documentul în baza căruia Prestatorul va întocmi Raportul de activitate, care se transmite Achizitorului. (la 31-05-2017, Paragraful 3 din Punctul 3.2.4. a fost modificat de Punctul 13. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT-ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil.Datele grafice și textuale asociate unui imobil sunt stocate în fișiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fișiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf.În cazul unităților individuale din construcțiile de tip condominiu (UI), denumirea fișierelor .pdf asociate este de forma:ID-Cn-Um.pdf unde:ID - identificator imobilCn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcției condominiuUm - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcției condominiu.Releveele executate pentru unitățile individuale din construcțiile condominiu se stochează în fișiere .jpg cu denumirea ID-Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Um au semnificația de mai sus, iar Rp reprezintă litera "R" urmată de numărul de ordine al imaginilor.3.3. Derularea lucrărilor de specialitateLucrările de specialitate se realizează în Sistemul național de proiecție Stereografic 1970, denumit și Stereo 70.Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare.În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafețele rezultate din măsurători.Potrivit Legii, situația imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară.În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, situația imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral/topografic și în cartea funciară, se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate și actele juridice colectate.În cazul imobilelor situate în extravilan:– care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafața din măsurători este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, diferența de teren rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unității administrativ-teritoriale;– care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeței în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate;b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața deținută când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate; când suprafața deținută este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se înregistrează suprafața din actul de proprietate, iar, după caz pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar:a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate;b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața deținută, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate; când suprafața deținută este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se înregistrează suprafața din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.3.3.1. Selectarea sectorului/sectoarelor cadastrale (la 31-05-2017, Denumirea Punctului 3.3.1. a fost modificată de Punctul 14. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Selectarea sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale se realizează de către OCPI împreună cu Primăria, având în vedere prevederile contractului de finanțare încheiat între OCPI și UAT și a Procedurii de finanțare a lucrărilor. Modificarea limitelor sectorului cadastral se face numai cu acordul OCPI și cu refacerea sectorizării întregului UAT. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.3.1. a fost modificat de Punctul 14. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp (șosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unui UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0.La stabilirea sectorului cadastral se utilizează: limitele UAT deținute de OCPI, ortofotoplanul, limitele intravilanelor, planurile topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10.000, planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000, etc.Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile. Limitele cvartalelor și tarlalelor coincid cu limitele care definesc imobilele.Precizia care trebuie asigurată este corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral, elementele digitizate se constrâng/verifică, prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puțin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal).3.3.2. Identificarea limitelor imobilelorLucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor unității administrativ-teritoriale și a limitelor intravilanelor deținute de OCPI.Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan și planului la scara 1:2000 pentru intravilan.Situația tehnică și juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic și în cartea funciară se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate și actele juridice colectate.În cazul în care deținătorii nu se prezintă pentru identificarea limitelor imobilelor, identificarea se va face de Prestator în lipsa acestora.Reprezentanții entităților care dețin în administrare terenuri aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale au obligația legală de a participa la identificarea și măsurarea imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice.3.3.2.1. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilanImobilul împrejmuit este acel imobil ale cărui limite sunt materializate prin elemente stabile în timp (ex: garduri, ape), clar identificabile.Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate:a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;b) prin metodă combinată, măsurători topografice ale detaliilor liniare și vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari).În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezența deținătorilor și pe baza planurilor existente.În cazul construcțiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători expeditive.Lățimea străzilor, drumurilor comunale și ulițelor se stabilește între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, ulițe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile și se înregistrează în cadastru ca atare.3.3.2.2. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilanPentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferențiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului și se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situația din acte și teren.În situația în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informațiilor obținute de la OCPI, primărie și deținători.În cazul imobilelor din extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă în urma măsurării unei tarlale se constată un deficit de suprafață, suprafața imobilelor din tarla se diminuează proporțional pe baza unui coeficient stabilit prin raportarea suprafeței tarlalei la suma suprafețelor din titlurile de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenței de suprafață, în condițiile legii. În cazul imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară suprafața nu se va diminua, dacă aceasta nu depășește suprafața din titlul de proprietate.În situația în care la nivelul unității administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafață, suprafața imobilelor înscrise anterior în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se va diminua până la limita suprafeței din titlul de proprietate.În situația în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafața acestuia este mai mică decât suprafața însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral, Prestatorul realizează următoarele:a) identifică amplasamentele imobilelor din sector, preluate din sistemul integrat de cadastru și carte funciară;b) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu au fost deschise cărți funciare, pe baza titlurilor de proprietate, a limitelor indicate de către titular, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;c) stabilește noile amplasamente ale parcelelor ca urmare a diminuării proporționale a suprafețelor imobilelor din sectorul cadastral;d) prezintă proprietarilor din sectorul cadastral soluția propusă și în funcție de răspunsul acestora procedează astfel:– în cazul în care proprietarii imobilelor sunt de acord cu noile amplasamente și cu suprafețele stabilite, aceștia vor semna în acest sens declarațiile cuprinse în fișele de interviu ale imobilelor, iar situația imobilelor astfel stabilită va fi înregistrată în documentele tehnice ale cadastrului;– în cazul în care proprietarii imobilelor nu sunt de acord cu noile amplasamente și cu suprafețele diminuate și nu pot indica nici amplasamentele și nici limitele imobilelor, iar identificarea nu poate fi realizată nici de către Prestator, acesta va proceda la alocarea unui singur ID pentru întregul sector cadastral, care va fi considerat un singur imobil. În Registrul cadastral al imobilelor, în partea a 2 a Proprietatea/Posesia se vor menționa titularii drepturilor de proprietate conform titlurilor de proprietate din sectorul respectiv și informațiile aferente deschiderii cărților funciare individuale derivate, care se deschid pentru fiecare parcelă în parte în favoarea titularului dreptului înscris în titlul de proprietate. (la 31-05-2017, Paragraful 5 din Punctul 3.3.2.2. a fost modificat de Punctul 15. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Conform Legii, actualizarea cărților funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, prin realizarea geometriei fiecărui imobil, se poate realiza cu acordul tuturor proprietarilor, iar în lipsa consensului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Proprietarii înscriși în cărțile funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector își pot exercita liber prerogativele dreptului de proprietate, potrivit Legii, în regim de carte funciară.3.3.3. Pregătirea fișei de date a imobiluluiPrestatorul integrează și corelează în fișa de date a imobilului informațiile provenite din toate sursele de date disponibile.Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele. Fișa de date constituie un document de lucru, care poate fi completat, corectat, modificat.Fișele de date ale imobilelor, pentru care au fost identificați posesori, vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori și de către Prestator.Fișele de date ale imobilelor din sectoare cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață și există consens între titulari, vor conține o declarație a acestora cu privire la acordul de a fi înscriși în documentele tehnice ale cadastrului și în cartea funciară cu amplasamentele modificate și cu suprafețele diminuate.Modelul fișei de date a imobilului se regăsește în Anexa nr. 4.3.3.4. Identificarea deținătorilor și colectarea actelor3.3.4.1. Identificarea deținătorilorPrestatorul și cel puțin un reprezentant al unității administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai imobilelor.Imobilul cu deținător identificat este acel imobil pentru care, după caz:a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice;b) posesia este stabilită conform prevederilor art. 13 din Lege.În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidențele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fișa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observații se face mențiunea "proprietar decedat".Imobilul cu deținător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituție implicată nu poate să pună la dispoziție informațiile sau evidențele necesare pentru identificarea deținătorului.În fișa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deținătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menționează înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea unității administrativ-teritoriale, prevăzută de art. 13 alin. (15) din Lege iar în coloana 5 "Observații" se menționează textul "Proprietar neidentificat".În situația în care, în etapa de identificare a deținătorilor, nu se poate identifica codul numeric personal al titularilor drepturilor reale persoane fizice, ori codul unic de înregistrare al persoanelor juridice, în partea a II a cărții funciare se vor face mențiuni cu privire la lipsa acestor informații.Stabilirea destinației și a categoriei de folosințăDestinațiile și categoriile de folosință ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren și se înscriu cu denumirile stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive.Potrivit Legii, situația reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală până la proba contrară și în consecință, se va înscrie categoria de folosință actuală din teren.Identificarea construcțiilorConstrucțiile identificate pe teren se consemnează în fișa de date a imobilului și se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului.Se înregistrează construcțiile definitive, clasificate după destinația stabilită în conformitate cu prevederile legale.Construcțiile se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară în baza actelor de proprietate, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverințe eliberate de primar prin care acesta atestă însușirea informațiilor tehnice și juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însușirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcțiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate și necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestația a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluționare a cererii de rectificare.Situația construcțiilor condominiuÎn cazul unui imobil cu construcție de tip condominiu se generează un singur fișier .cgxml care include date despre:a) terenul pe care se află construcțiile;b) construcțiile condominiu și individuale;c) unitățile individuale componente ale condominiului.În situațiile prevăzute la punctele a) și b) se întocmește o singură fișă de date, iar pentru situația prevăzută la punctul c), pentru fiecare UI se întocmește, separat, câte o fișă de date.Prestatorul execută releveele unităților individuale componente ale construcțiilor de tip condominiu. Releveul se furnizează sub forma unui fișier de tip imagine JPEG, având extensia .jpg și denumirea de tipul ID-Cn-Um-Rp.jpg. Imaginea conține: textul "RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ", textul "Scara ..." (se completează scara), releveul executat de Prestator sau existent, urmat de tabelul centralizator cu suprafețe utile ale încăperilor unității individuale.Fișierul de tip imagine trebuie să aibă următoarele caracteristici:– rezoluție 300 dpi;– număr de culori: Grayscale (8 biți).În funcție de dimensiunea și scara la care este produs releveul, imaginea se încadrează în una din următoarele dimensiuni:– 170 mm lățime x 220 mm înălțime având 2007 X 2480 pixeli;– 250 mm lățime x 130 mm înălțime având 2952 X 1535 pixeli;– 250 mm lățime x 330 mm înălțime având 2952 X 3897 pixeli;– 375 mm lățime x 210 mm înălțime având 4429 X 2480 pixeli.Situația litigiilorÎn cazul în care în sectorul cadastral se identifică imobilele ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanțelor, în fișele de date ale imobilelor implicate, se consemnează la punctul 4. "Notări, procese, interdicții, etc.",: numărul dosarului, instanța la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părțile în litigiu.Această notare se efectuează și în Registrul cadastral al imobilelor.3.3.4.2. Colectarea actelorPrestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituții și autorități publice. În cazul documentelor existente în arhive se eliberează copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.3.4.2. a fost modificat de Punctul 16. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) De asemenea, primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condițiile art. 17 al Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.În cazul localităților unde funcționează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfășoară, Prestatorul înștiințează cetățenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate.În vederea înregistrării în documentele tehnice și în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil. În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, în fișa de date a imobilelor se menționează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor juridice doveditoare, poziția acestuia se radiază și se înscrie ultimul proprietar. Prestatorul are obligația de a analiza actele juridice care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.În cazul imobilelor proprietate publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasele din inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern în condițiile legii, certificate pentru conformitate, iar în lipsa extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea statului/unității administrativ-teritoriale în cauză, în baza actelor administrative sau normative emise cu privire la aceste imobile.În cazul imobilelor proprietate privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, dovada dreptului de proprietate se face cu actele juridice de dobândire a acestor imobile.Autoritățile și instituțiile publice centrale și locale au obligația, conform legii, de a pune la dispoziția Prestatorului, gratuit, datele, informațiile și copiile certificate ale documentelor referitoare la imobilele pe care le dețin, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.Conform prevederilor legale, primarul pune la dispoziția Prestatorului, toate informațiile și evidențele deținute de primărie, privitoare la imobile și deținători. De asemenea, primarul eliberează certificatele necesare realizării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la solicitare.3.3.4.3. Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobiluluiPersoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza următoarelor documente:a) fișa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului și de către persoana autorizată, reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, care atestă faptul că:(i) posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar;(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există.Prestatorul colectează de la posesori documentele menționate și copiile actelor de identitate și de stare civilă. Adeverința prevăzută la litera b) poate fi colectată, ori aceasta poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condițiile art. 12 alin. (14) din Lege.Dispozițiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:– imobilelor situate în intravilan;– imobilelor situate în extravilanul localităților, altele decât cele care au făcut obiectul legilor proprietății.Aceste dispoziții sunt aplicabile și imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în situația în care proprietarii nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificați posesorii.Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărțile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat se poate înscrie în cartea funciară pe baza certificatului eliberat de notarul public, în condițiile art. 13 alin. (8)-(10) din Lege.3.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastruluiDocumentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru sectorul cadastral care face obiectul înregistrării sistematice și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru.Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în vederea contrasemnării, anterior verificării lor la OCPI. Conform Legii, primarul are obligația de a contrasemna documentele tehnice, personal ori printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ori de a elibera o adeverință prin care atestă însușirea acestora, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. În cazul în care primarul consimte, Prestatorul îi poate preda documentele tehnice ale cadastrului, pentru verificare, în format digital, urmând ca după verificare și aprobare să procedeze la tipărirea acestora.3.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPILivrările se predau pe DVD.Pe eticheta suportului se menționează:– Lucrări de înregistrare sistematică UAT ...;– Livrarea nr. ..... /Sector cadastral nr. ...;– Conținutul livrării.Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.3.3.5.2 LivrabileDocumentația finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:  +  TABEL LIVRABILE  +  Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare*Font 8*┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ Livrabilul │ Format / nr. exemplare ││Crt│ ├─────────────┬─────────────────────────────────┤│ │ │Format hârtie│ Format digital │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 1 │Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate │da, 1 ex. │ .pdf │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în│ │ ││ │cadrul lucrărilor sistematice de cadastru │da, 1 ex. │ .pdf │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │Releveele unităților individuale din │da, inclus la│ .jpg ││ │construcțiile condominiu │nr. ctr. 5 │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 4 │Fișierele .cgxml │ nu │ .xml │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 5 │Registrul cadastral al imobilelor (inclusiv │ │ ││ │releveele UI formatate pentru publicare) │da, 1 ex. │.doc/.txt și .pdf (fișierele ││ │ │ │.doc/.txt nu includ releveele UI)│├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 6 │Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale │ │ ││ │de proprietate, al posesorilor și al altor │ │ ││ │deținători │da, 1 ex. │ .doc/.txt și .pdf │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 7 │Planurile cadastrale │da, 1 ex. │.tiff georeferențiat, .shp/.dxf ││ │ │ │ și .pdf*) │└───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┘  +  Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală*Font 8*┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ Livrabilul │ Format / nr. exemplare ││Crt│ ├─────────────┬─────────────────────────────────┤│ │ │Format hârtie│ Format digital │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 1 │Cereri de rectificare, contestații, acte, procese │ │ ││ │verbale, etc. │ nu │ .pdf │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 2 │Releveele unităților individuale din construcțiile│ │ ││ │condominiu │da, inclus la│ ││ │ │ nr.ctr.4 │ .jpg │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 3 │Fișierele .cgxml │ nu │ .xml │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 4 │Registrul cadastral al imobilelor (inclusiv │ │ ││ │releveele UI formatate pentru publicare) │ da, 2 ex. │.doc/.txt și .pdf (fișierele ││ │ │ │.doc/.txt nu includ releveele UI)│├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 5 │Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale │ │ ││ │de proprietate, al posesorilor și al altor │ │ ││ │deținători │ da, 2 ex. │.doc/.txt și .pdf │├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤│ 6 │Planurile cadastrale │ da, 2 ex. │.tiff georeferențiat, .shp/.dxf ││ │ │ │și .pdf*) │└───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┘ Notă
  *) Dacă fișierele .tiff georeferențiate conțin semnăturile și ștampila sau semnătura electronică, nu se predau și fișierele .pdf.
  Toate documentele întocmite de Prestator livrate în format .pdf conțin obligatoriu semnăturile și ștampila Prestatorului. Este posibilă utilizarea semnăturii electronice, cu precizarea că documentele tipărite trebuie să conțină menționarea explicită a acestei semnături și datele Prestatorului care a semnat electronic. Actele colectate de la deținători și alte documente anexate se predau în format analogic și digital. Prestatorul scanează actele referitoare la imobile și deținători și creează un fișier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fișier care se denumește ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică. Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conțin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menționează numele UAT - ului, numărul sectorului cadastral și intervalul ID conținut. Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fișierul .pdf. Formatul fișierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 8. După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziția Prestatorului un fișier .xsd conținând schema fișierului .cgxml. Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară în format .xml. Pentru generarea fișierelor .cgxml Prestatorul își poate dezvolta propria aplicație sau poate utiliza aplicația pusă la dispoziție de ANCPI. Reprezentanții Prestatorului care au acces la datele și informațiile puse la dispoziție de ANCPI/OCPI completează formularul de confidențialitate (Anexa nr. 13). De asemenea, Prestatorul transmite ANCPI mandatul prin care acesta autorizează reprezentanți, care pot accesa, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziție de către aceasta. În mandat se precizează numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanților; se anexează copii ale cărților de identitate ale acestora. În paralel cu lucrările sistematice de cadastru se desfășoară și înregistrarea sporadică a proprietăților, prin care se modifică în permanență evidența de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor.În consecință, Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidențele OCPI prin intermediul funcționalităților sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 10 zile lucrătoare înainte de data predării pentru livrările "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" și "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, Planurile cadastrale) predate la livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" poartă mențiunea "Spre publicare", iar cele predate la livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" poartă mențiunea "Documente finale". Această mențiune se face pe fiecare pagină/planșă. Planurile predate în format analogic se semnează și ștampilează de reprezentantul Prestatorului.
  (la 31-05-2017, Punctul 3.3.5.2. a fost modificat de Punctul 17. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
  3.3.5.3. Tipărirea documentelor tehnicePlanuri Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în Tabelul Livrabile.La redactarea planurilor cadastrale se utilizează atlasul de semne convenționale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 și 1:500, ediția 1978. (la 31-05-2017, Paragraful 1 Planuri din Punctul 3.3.5.3. a fost modificat de Punctul 18. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) RegistreModelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2, iar modelul Opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, în Anexa nr. 3.Registrul cadastral al imobilelor se întocmește pe sectoare cadastrale.Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID.Datele privind construcțiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcție-condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral, care se întocmește pentru teren și construcții, foaia colectivă, filele din registrul cadastral și releveele fiecărei unități individuale componente. Fila din registrul cadastral al unei unități individuale este urmată de releveul acesteia. Formatul pentru publicare al releveelor unităților individuale este prezentat în Anexa nr. 9.Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informațiile referitoare la ultimul imobil să fie menționate integral. Fiecare filă se semnează și se ștampilează de către Prestator. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral și, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conține identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul).Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcțiile tip condominiu, se specifică și adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește pe sector cadastral și se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deținătorii având aceeași inițială a numelui să fie înscriși integral. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT și literele reprezentând inițialele numelor componente. Fiecare filă pagină a opisului se semnează și ștampilează de către Prestator. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n.3.4. Publicarea documentelor tehnice ale cadastruluiPregătirea publicării documentelor tehnice cadastraleOCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI și Prestatorului.Cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, Achizitorul asigură publicarea anunțului prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulație, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, precum și pe pagina de internet a ANCPI.OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop, asigurând:– transportul documentelor tehnice la sediul primăriei (sau la sediul stabilit pentru afișare);– afișarea planurilor, etc.În această etapă Prestatorul organizează activitatea de informare a proprietarilor, posesorilor și a celorlalți deținători cu privire la demararea procedurii de publicare a rezultatelor lucrărilor de înregistrare sistematică.Publicarea documentelor tehnice cadastralePublicarea documentelor tehnice se face în spațiul pus la dispoziție de către primărie, precum și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Subpunctul Publicarea documentelor tehnice cadastrale, Punctul 3.4. a fost modificat de Punctul 19. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Conform Legii, perioada afișării este de 60 de zile.În termen de 60 de zile de la afișare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înțelege: ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.3.5. Primirea și soluționarea cererilor de rectificareCererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare.Cererea de rectificare poate fi depusă și electronic pe pagina de internet a ANCPI creată în acest scop.Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 11.Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare din cadrul OCPI desemnată pentru îndeplinirea acestor atribuții.Pe durata perioadei de publicare și de soluționare a cererilor de rectificare, Prestatorul și primăria asigură suport tehnic comisiei, prin reprezentanți desemnați în acest scop.Atribuțiile comisiei pentru soluționarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:– acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;– înregistrarea cererilor de rectificare și a contestațiilor;– marcarea imobilelor contestate, în documentele cadastrale;– analiza documentelor depuse de contestatari;– verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;– întocmirea procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare;– întocmirea unui tabel centralizator, care conține imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.Cererile de rectificare se soluționează prin proces-verbal care se comunică în condițiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului verbal de soluționare a cererilor de rectificare este prezentat în Anexa nr. 12.Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau corectează, după caz. În aceste situații prin procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părților implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.Cererile de rectificare, actele doveditoare și procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare, se scanează și se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml.Actualizarea fișierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează prin adăugarea la conținutul inițial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluționării cererilor de rectificare. Unde este cazul se actualizează și fișierele ID-Cn-Um-Rp.jpg.Cererile de rectificare (Anexa nr. 11), procesul-verbal de soluționare și registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.3.6. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastruluiPrestatorul actualizează documentele tehnice ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.6. a fost modificat de Punctul 20. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) De asemenea, Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărțile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice, atât în perioada publicării documentelor tehnice cât și în cea de soluționare a cererilor de rectificare. (la 31-05-2017, Paragraful 2 din Punctul 3.6. a fost modificat de Punctul 20. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) Pe baza datelor actualizate, Prestatorul generează și predă la OCPI documentele tehnice finale în format digital și analogic.3.7. Recepția documentelor tehnice ale cadastruluiActivitățile, livrările și recepțiile se realizează conform graficului de activități din Anexa nr. 10 și conform graficului de livrare din contract.Recepția se efectuează de către comisia de recepție din cadrul OCPI și are ca scop verificarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice care au stat la baza încheierii contractului și a reglementărilor din domeniul cadastrului și publicității imobiliare.Predarea, respectiv recepția documentelor tehnice se face la OCPI, pe sectoare cadastrale. Livrabilele aferente fiecărei etape se predau de către Prestator pe bază de Proces verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 14. (la 31-05-2017, Punctul 3.7. a fost completat de Punctul 21. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) 3.7.1. Recepția documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare Activitatea de recepție se desfășoară în două etape. Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepție din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele sunt corecte și solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare", care se comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul Notificării se regăsește în Anexa nr. 15, iar modelul Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă se regăsește în Anexa nr. 16. Procesul-verbal de acceptanță se emite de către Achizitor în baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare". După emiterea procesului-verbal de acceptanță se trece la etapa de publicare a documentelor tehnice.  +  Etapa 1Prestatorul predă livrabilele, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare Comisia de recepție din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării. Numărul total de imobile din cadrul unei livrări (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcție (care este egal cu numărul de fișiere .cgxml al livrării) la care se adaugă numărul de UI din construcțiile condominiu ale livrării respective. Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde:– N1 = numărul imobilelor care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare (în acest caz, lista imobilelor de verificat va fi formată din toate imobilele care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare), din totalul imobilelor livrate (NT);– N2 = 10% din NT-N1 (în acest caz, din lista imobilelor de verificat nu vor face parte imobilele care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare). În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficientelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate, în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1 și o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile de la pct. 3.3.5.2.  +  Etapa 2 În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligația să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 - Livrabile, în format analogic, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Dacă un livrabil lipsește, este incomplet sau nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de constatare cu descrierea deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează deficiențele și redepune la OCPI livrarea corectată în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor din specificațiile tehnice, lucrarea se respinge și întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situație Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește în 3 exemplare Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare", dintre care un exemplar se comunică Achizitorului și un exemplar Prestatorului. În baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite procesul-verbal de acceptanță a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului copie spre publicare (la 31-05-2017, Punctul 3.7.1. a fost modificat de Punctul 22. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) 3.7.2. Recepția documentelor tehnice ale cadastrului - copie finală Recepția documentelor aferente acestei livrări se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și după cea de soluționare a cererilor de rectificare. În această etapă Prestatorul actualizează/corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, atunci și datele asociate acestor imobile se actualizează/corectează. Prestatorul predă livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Activitatea de recepție se desfășoară în două etape. Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepție din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele sunt corecte și solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", care se comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul Notificării se regăsește în Anexa nr. 15, iar modelul Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă se regăsește în Anexa nr. 16. Procesul-verbal de acceptanță se emite de către Achizitor în baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală",  +  Etapa 1 Prestatorul predă livrabilele, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 2 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală." Depășirea datei de predare a Livrării nr. 2 se consideră întârziere conform prevederilor contractuale. Comisia de recepție din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în livrabile. Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor. În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI în termen de maxim 7 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care, la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficientelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate în termen de maxim 7 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație. Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces- verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe. Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1, care se comunică Prestatorului în vederea predării livrabilelor în format analogic, conform tabelului Livrabile de la pct. 3.3.5.2.  +  Etapa 2 În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligația să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2. - Livrabile, în format analogic. Dacă un livrabil lipsește, este incomplet sau nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de constatare cu descrierea deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează deficiențele și redepune la OCPI livrarea corectată în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor din specificațiile tehnice, lucrarea se respinge și întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. în această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește în 3 exemplare Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală", dintre care un exemplar se comunică Achizitorului și un exemplar Prestatorului.În baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanță a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului copie finală (la 31-05-2017, Punctul 3.7.2. a fost modificat de Punctul 23. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) 3.8. Deschiderea cărților funciareOCPI deschide cărțile funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului și a documentelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI. (la 31-05-2017, Paragraful 1 din Punctul 3.8. a fost modificat de Punctul 24. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 ) În urma deschiderii noilor cărți funciare, OCPI transmite autorității administrației publice locale, în vederea comunicării persoanelor interesate, potrivit evidenței de carte funciară:– extrasul de carte funciară pentru informare;– extrasul de plan cadastral (în înțelesul prezentelor specificații tehnice, prin acest document se înțelege reprezentarea grafică din anexa la Partea I a cărții funciare).3.9. Încheierea lucrărilor tehnice de cadastruDe la data deschiderii cărților funciare din oficiu, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, cărțile funciare și orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărți funciare.Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică și deschiderii noilor cărți funciare își pierd valabilitatea.Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărțile funciare, iar dacă au fost înscrise, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.Conform Legii, închiderea vechilor evidențe se realizează prin ordin al directorului general al ANCPI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Anexe la Specificațiile Tehnice
   +  Anexa 1DATE GENERALE (se completează de către Achizitor)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Județ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Date generale UAT: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Nr.│ │Cantități ││crt│Informații care sunt puse la dispoziția Prestatorului │estimative,││ │ │descriere ││ │ │format date│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.│Suprafața totală UAT (ha) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.│Suprafața intravilan UAT (ha) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.│Număr sate componente ale UAT │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.│Număr locuitori UAT │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.│Limita UAT și intravilane componente │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.│Planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000 cu reprezentarea │ ││ │tarlalelor și numărul tarlalelor │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.│Registrul de transcripțiuni-inscripțiuni (număr înregistrări) │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date sector cadastral nr. ...... │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Nr.│ │Cantități ││crt│ Informații care sunt puse la dispoziția Prestatorului │estimative,││ │ │descriere ││ │ │format date│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.│Suprafața sectorului cadastral (ha) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.│Număr imobile din sectorul cadastral │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.│Număr apartamente din construcțiile condominiu situate în │ ││ │sectorul cadastral │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.│Limita sectorului cadastral │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.│Titluri de proprietate aferente tarlalelor din sectorul │ ││ │cadastral (număr) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.│PAD active aferente sectorului cadastral neconvertite în │ ││ │sistemul integrat de cadastru și carte funciară (număr) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.│Cărți funciare aferente imobilelor din sectorul cadastral, │ ││ │neconvertite în sistemul integrat de cadastru și carte │ ││ │funciară (număr) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.│Fișiere .cgxml aferente sectorului cadastral pentru imobile cu│ ││ │carte funciară și geometrie asociată (număr fișiere) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.│Ortofotoplan │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.│Planuri cadastrale/topografice (număr/format) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│11.│Planuri parcelare (număr/format) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│12.│Date referitoare la rețeaua națională geodezică │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│13.│Alte documentații (număr): ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│ │- documentații conform HG nr. 834/1991 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │- cadastru imobiliar-edilitar │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │- cadastre de specialitate, etc. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│14.│Alte date │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Obs: În cazul în care nu pot fi puse la dispoziție date specifice sectorului cadastral, se vor preda date pentru întreg UAT (la 31-05-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 25. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  Anexa 2REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR*Font 7* UAT .................. Sector cadastral nr......... Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo) 1. DESCRIEREA IMOBILULUI┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ DATE TEREN │ DATE CONSTRUCȚII │├───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬──────┬────┬─────┬───────┬─────────┬──────┼────────┬──────┬──────────┬─────┬───┬────────┤│Identi-│Adresă│ Nr. │Nr. │Supra-│Intra-│Nr. │Nr. │ Nr. │Categorie│Supra-│Identi- │ Cod │Suprafața │ Nr. │Nr.│Constr. ││ficator│imobil│cadas- │CF*1)│fața │vilan │top │tarla│parcelă│folosință│ față │ficator │grupă │construită│nive-│CF │cu acte ││teren │ │tral*1)│ │măsu- │ / │ │ │ │ │ par- │ con- │desti-│ │luri │ │(DA/ NU)││ │ │ │ │rată │extra-│ │ │ │ │ celă │strucție│nație │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │vilan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(I/E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼───┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼───┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴──────────┴─────┴───┴────────┘ 2. PROPRIETATEA / POSESIA┌────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────┬─────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────┬────────────────┐│Titularul dreptului/posesiei│ Data │Domiciliu│Cota │Identificator│ Cotă │ Mod de │ Act juridic │Obs privitoare │├─────────┬─────────┬────────┤nașterii│ / │parte│ entitate │parte │dobândire├────┬────────┬───────┤la proprietar*4)││ Nume/ │Inițiala │ │ / │ Sediu │ │ asociată*2) │teren │ │Tip │Nr. act/│Emitent│ ││Denumire │tatălui │Prenume │ CUI │ │ │ │UI*3) │ │act │ data │ │ │├─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼──────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴─────────────┴──────┴─────────┴────┴────────┴───────┴────────────────┘ 3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────┬──────────┐│ Titular │ Data │Domiciliu│Tipul sarcinii sau │Cota │Identificator│ Act juridic │Valoare│Tip monedă│├────────┬────────┬───────┤nașterii│ / │al dezmembrămintelor│parte │ entitate ├────┬────┬───────┤ipotecă│ ││ Nume/ │Inițiala│ │ / │ Sediu │ dreptului de │ │ asociată*2) │Tip │Nr. │Emitent│ │ ││Denumire│tatălui │Prenume│ CUI │ │ proprietate │ │ │act │act/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │ │├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼────┼───────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴────┴───────┴───────┴──────────┘ 4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICȚII 5. OBSERVAȚII┌───────────────────┬───────┬────────────┬───────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐│ Tipul notării │Tip act│ Nr. act/ │Emitent│ Identificator │Imobil împrejmuit│ Imobil contestat│ ││ │ │ data │ │entitate asociată*2)│ / neîmprejmuit │ / necontestat*5)│Alte observații│├───────────────────┼───────┼────────────┼───────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴───────┴────────────┴───────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  *2) Prin entitate asociată se înțelege: teren, construcție, UI
  *3) Coloana se completează numai pentru UI din construcțiile condominiu
  *4) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
  *5) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestație nr..... din......
  Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr.... anul realizării Model pentru UI din construcțiile condominiu*Font 7* UAT .............. Sector cadastral nr. ......... 1. DESCRIEREA UNITĂȚII INDIVIDUALE┌──────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────┬─────┐│Identifi- │ Adresa │ Număr │ Nr. CF │ Nr. │Scara│Nivel│ Număr │Cod unitate│Suprafață│Cote │Cotă ││ cator UI │construcției│cadastral/ │individuală │tronson│ │ │apartament│individuală│utilă ap.│părți │parte││ │ │Nr. top.*1)│ *1) │ │ │ │ │ (UI) │ (mp) │comune│teren│├──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┴─────┴─────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┴─────┘ 2. PROPRIETATEA / POSESIA┌────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────┐│Titularul dreptului/posesiei│ Data │Domiciliu │ Cota │ Mod de │ Act juridic │Obs privitoare │├─────────┬─────────┬────────┤nașterii │ / │parte │dobândire ├────┬────────┬───────┤la proprietar*3)││ Nume/ │Inițiala │ │ / │ Sediu │ *2) │ │Tip │Nr. act/│Emitent│ ││Denumire │tatălui │Prenume │ CUI │ │ │ │act │ data │ │ │├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼───────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────┴──────────┴────┴────────┴───────┴────────────────┘ 3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE┌─────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────┬─────┬─────────────────┬───────┬───────┐│ Titular │ Data │Domiciliu│Tipul sarcinii sau │Cota │ Act juridic │Valoare│ Tip │├────────┬────────┬───────┤nașterii │ / │al dezmembrămintelor│parte├────┬────┬───────┤ipotecă│monedă ││ Nume/ │Inițiala│ │ / │ Sediu │ dreptului de │ *2) │Tip │Nr. │Emitent│ │ ││Denumire│tatălui │Prenume│ CUI │ │ proprietate │ │act │act/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │ │├────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────────────────┴─────┴────┴────┴───────┴───────┴───────┘ 4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICȚII 5. OBSERVAȚII┌───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────────┐│ Tipul notării │Tip act │Nr. act/data │ Emitent │ Date UI contestat/ │ ││ │ │ │ │ necontestat*4) │ Alte observații │├───────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴────────────────────┴─────────────────┘ Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  *2) Se referă la suprafața UI și la cotele părți comune
  *3) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
  *4) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestație nr ... din ....
  Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor și se completează numai pentru construcțiile tip condominiu și unitățile individuale componente.
  Foaie Colectivă UAT ............. Sector cadastral nr. .......... A. Partea I - Foaia de avere┌───────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐│ ID-Cn │ Număr cadastral │ Număr CF*1) │ Adresa construcției │Suprafața ocupată││ │ / Nr. top.*1) │ │ │ la sol (mp) │├───────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │└───────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘┌───────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┬─────────┬──────┬─────┬────┐│ Nr. │Scara│Nivel│ Număr │Cod unitate│Nr. CF │Suprafață│Cote │Cotă │ ││tronson│ │ │apartament│individuală│indivi- │utilă ap.│părți │parte│ ││ │ │ │ │ (UI) │duală*1)│ (mp) │comune│teren│Obs.│├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┴─────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┼────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────┴─────┴────┤│ Descrierea │ ││ părților │ ││ comune │ ││ indivize: │ │└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  Note: În dreapta jos, pc fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării Formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective poate fi modificat cu acordul ANCPI
  (la 31-05-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 26. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
   +  Anexa 3OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEȚINĂTORI*Font 7* Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători Județul ............ UAT ..............┌────┬─────────┬────────┬────────────────┬──────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Nr. │ Nume/ │ Data │Identificator*1)│Planșa│ Sector │ Adresa │Suprafața în│Suprafața în│Observații ││crt.│denumire │nașterii│ │ │cadastral│imobilului*2)│proprietate │posesie*4) │deținător*3)││ │deținător│ / CUI │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ Notă
  *1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică
  *2) Pentru deținătorii de UI se completează și număr tronson, scara, nivel, număr apartament
  *3) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
  *4) Se menționează pentru imobilul care are posesor
  Note: Data nașterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr......, anul realizării Formatul Opisului alfabetic poate fi modificat cu acordul ANCPI (la 31-05-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 27. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
   +  Anexa 4FIȘA DE DATE A IMOBILULUI FIȘA DE DATE A IMOBILULUI UAT ............ Sector cadastral ID imobil .......1. DATE TEREN┌──────┬────────────┬─────────┬──────┬───────┬────────────┬──────────────────┐│ Nr. │Nr. parcelă/│Suprafață│Nr. CF│Nr cad/│Împrejmuit /│ Zona ││Tarla/│nr. poștal │măsurată │ │nr. top│Neîmprejmuit│cooperativizată / ││stradă│ │ │ │ │ (Î/N) │necooperativizată ││ │ │ │ │ │ │ (Co/Nco) │├──────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└──────┴────────────┴─────────┴──────┴───────┴────────────┴──────────────────┘ Observații:2. DATE CONSTRUCȚII PERMANENTE┌─────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬────┬─────┬──────────┐│Identificator│Cod grupă │ Număr │Constr. │Construcție│Nr. │Nr. │Suprafață ││ construcție │destinație│niveluri│cu acte │condominiu │bloc│total│construită││ │ │ │(DA/NU) │ (DA/NU) │ │ UI │măsurată │├─────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤│ C1 │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤│ C2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤│ Cn │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴────┴─────┴──────────┘ Părțile comune: Observații:3. PROPRIETATEA / POSESIA┌────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────┐│Nr. │Nume și prenume deținător/ │ │ Nr. act de │ ││Crt.│Denumire persoană juridică │ CNP/CUI │proprietate/posesie│ Observații │├────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┤│ 2 │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────┘ În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul procesului de înregistrare sistematică. Declarația titularului dreptului de proprietate: Subsemnatul ................. domiciliat în ....................... posesor al CI seria.... nr....... eliberat de .............. la data ............. declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr. ......... reprezentând .............. cu suprafața diminuată de ........ ha și cu amplasamentul stabilit conform înțelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr..... Reprezentantul Prestatorului Posesor/Titular drept de proprietate (nume și prenume, semnătura) (nume și prenume, semnătura) Note:– Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situațiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fișei de date a imobilului, cu acordul ANCPI.– Declarația titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafață. Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate.– În cazul imobilelor cu posesori, Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori. (la 31-05-2017, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 28. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  Anexa 5DATE CAMPANIE DE INFORMARE PUBLICĂ LOCALĂ(se completează de către Achizitor)    Județ .............    UAT ..............┌────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│Sector cadastral│Pliante (buc.)│ Poster - Etapa 1 │ Poster - Etapa 2 ││ │ │ (buc.)*1) │ (buc.)*2) │├────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ Notă
  ──────────
  *1) se afișează în prima etapă a campaniei de informare locală, odată cu distribuirea pliantelor
  *2) se afișează în a doua etapă a campaniei de informare locală
  ──────────
  Conținutul posterelor diferă în cele două etape ale campaniei.Caracteristici tehnice - POSTER– Format: 48 x 68 cm;– Tipar: policromie 1 față;– Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puțin 150 g/mp.Caracteristici tehnice - PLIANT– Format: format închis - 10x21 cm, format deschis - A4;– Tipar: policromie față - verso;– Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puțin 90 g/mp;– Finisare: fălțuire (2 biguri).
   +  Anexa 6STRUCTURA FIȘIERELOR PENTRU PREDARE Pentru situațiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate și denumește fișierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.  +  Livrarea 1 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" Director: UAT_Date_teren Conține subdirectorul:– Memoriu-tehnic", cu fișiere care conțin descrierea lucrărilor efectuate. Director: UAT_cgxml_pdf_jpg Conține subdirectoare denumite S1, S2,..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conține:– fișierele de tip ID.cgxml din sectorul respectiv;– fișierele de tip ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf care conțin fișele de date și actele scanate pentru fiecare imobil, din sectorul respectiv. Documentele (fișele de date și actele) se scanează cu rezoluția 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fișier este:– fișa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc;– actele juridice privitoare la imobile;– fișierele de tip ID-Cn-Um-Rp.jpg care conțin releveele unităților individuale. Director: UAT_Registru Conține subdirectoare denumite S1, S2,., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT_Opis Conține un fișier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, având denumirea Opis alfabetic deținători UAT și fișierele .pdf asociate. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conține subdirectoare denumite S1, S2,., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT_planuri_cadastrale Conține:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP] INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP] SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) sau– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale; Structura de layere a fișierului "plan_cadastral.dxf" va conține minim următoarele:┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ DENUMIREA LAYER-ULUI │ CONȚINUTUL LAYER-ULUI │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_Cadrul planșei │- Titlul: Plan cadastral; ││ │- Subtitluri: UAT, județul, sectorul ││ │cadastral; ││ │- Scara planului și sistemul de ││ │proiecție STEREO 70; ││ │- Legenda; ││ │- Direcția Nord; ││ │- Denumirea executantului, data ││ │întocmirii; ││ │- Schița cu dispunerea sectoarelor ││ │cadastrale; ││ │- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);││ │- Trăsături de caroiaj │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly │Limita UAT și teritorii vecine │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt │Numele unităților administrativ- ││ │teritoriale │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly │Limitele intravilanului/intravilanelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt │Numărul/denumirea intravilanului/ ││ │intravilanelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly │Limitele sectoarelor cadastrale │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_SECT0R_txt │Numerele sectoarelor cadastrale │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly │Limitele imobilelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt │ID-urile imobilelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly │limita tarlalelor/cvartalelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt │numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor│├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_NR POȘTAL_txt │Numerele poștale ale imobilelor din ││ │intravilan │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_poly │Limitele construcțiilor definitive │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_txt │Codurile construcțiilor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt │Toponimie │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ și– un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff/pdf.  +  Livrarea 2 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" Director: UAT_cgxml_pdf_jpg_final Conține subdirectoare denumite S1, S2, ..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține:– fișierele de tip ID.cgxml rezultate;– fișierele ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf care conțin fișele de date și actele scanate pentru fiecare imobil. Documentele (fișele de date și actele) se scanează cu rezoluția 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fișier este:– fișa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;– actele juridice privitoare la imobile;– cererea de rectificare/contestația privitoare la calitatea de posesor;– actele doveditoare;– procesul verbal de soluționare a cererii de rectificare;– fișierele de tip ID-Cn-Um-Rp.jpg care conțin releveele unităților individuale. Director: UAT_Registru_final Conține fișiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT_Opis_final Conține un fișier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare și fișierele .pdf asociate. Fișierul are denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT_final. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate indexului alfabetic. Conține subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT_planuri_cadastrale_final Conține date actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) sau– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale. Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_final.dxf" va conține minim următoarele:┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ DENUMIREA LAYER-ULUI │ CONȚINUTUL LAYER-ULUI │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod SIRSUP] Cadrul planșei │- Titlul: Plan cadastral; ││ │- Subtitluri: UAT, județul, sectorul ││ │cadastral; ││ │- Scara planului și sistemul de ││ │proiecție STEREO 70; ││ │- Legenda; ││ │- Direcția Nord; ││ │- Denumirea executantului, data ││ │întocmirii; ││ │- Schița cu dispunerea sectoarelor ││ │cadastrale; ││ │- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);││ │- Trăsături de caroiaj │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly │Limita UAT și teritorii vecine │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt │Numele unităților administrativ- ││ │teritoriale │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod SIRSUP] INTRAV_poly │Limitele intravilanului/intravilanelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt │Numărul/denumirea intravilanului/ ││ │intravilanelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod SIRSUP] SECTOR_poly │Limitele sectoarelor cadastrale │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_SECT0R_txt │Numerele sectoarelor cadastrale │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly │Limitele imobilelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt │ID-urile imobilelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly │limita tarlalelor/cvartalelor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt │numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor│├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_NR POȘTAL_txt │Numerele poștale ale imobilelor din ││ │intravilan │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_poly │Limitele construcțiilor definitive │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_txt │Codurile construcțiilor │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt │Toponimie │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ și– un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff/pdf. (la 31-05-2017, Anexa 6 a fost modificată de Punctul 29. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  Anexa 7PLANUL CADASTRAL Conținutul planului cadastral ● Titlul: Plan cadastral; ● Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral; ● Scara planului (pentru planurile ce conțin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 1000, iar pentru planurile ce conțin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 2000) și sistemul de proiecție STEREO 70; ● Legenda; ● Direcția Nord; ● Limita UAT și teritoriile vecine (județul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt județ; dacă toți vecinii sunt din același județ se scrie numai numele unității administrativ-teritoriale); ● Denumirea executantului (4cmx2cm), ștampila, semnătura, data întocmirii; ● Limitele intravilanului/intravilanelor și numărul/denumirea; ● Limitele și numerele sectoarelor cadastrale; ● Limitele și ID imobile; ● Numerele poștale ale imobilelor din intravilan; ● Limitele construcțiilor definitive; ● Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri și străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.); ● Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale; ● Numărul planșei (dacă sunt mai multe); ● Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm. Tipărire Planul cadastral se tipărește pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să se distingă clar ID și limitele imobilelor. Pentru imobilele care reprezintă instituții publice (școli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează și se specifică denumirea instituției. ● Tipărirea se face color; ● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; ● Grosimi linii:– Cadru planșă - 0,5 mm;– Limita de județ - 1 mm cu culoarea roșu;– Limita UAT - 1 mm cu culoarea roșu;– Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;– Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;– Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;– Limita construcțiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;– Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm. ● Texte┌─────────────────┬────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────┐│ Denumire │Înălțime│ Stil (M,Mm,m) │ Înclinare (V, I) │ Culoare ││ │ (mm) │ │ │ │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│Județ │ 8 │Majusculă │Vertical │Negru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│UAT │ 8 │Majusculă │Vertical │Negru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│Localități │ 8 │Maj. și minusculă │Vertical │Negru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│Hidrografie │ 2 │Maj. și minusculă │Italic │Albastru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│Titlu │ 10 │Majuscule │Vertical │Negru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│Subtitluri, │ │ │ │ ││Sect. cad. │ 8 │Maj. și minusculă │Vertical │Negru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│Scara │ 6 │Maj. și minusculă │Vertical │Negru │├─────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────┤│ID │ 4 │ │Vertical │Negru │└─────────────────┴────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────┘ ● Drumurile se redactează cu negru; ● Hidrografia se redactează cu albastru; ● Căile ferate se redactează cu semnul convențional corespunzător. (la 31-05-2017, Anexa 7 a fost modificată de Punctul 30. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  Anexa 8STRUCTURA ȘI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIȘIERULUI CGXML*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│STRUCTURA ȘI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIȘIERULUI CGXML │├────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Tabela │ Coloana │Tip Date │Lungime│ │ ││ │ │ │coloană│ PK │ Note/Observații │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Address │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ADDRESSID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al adresei │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SIRSUP │String │ 50 │ │SIRUTA superioară reprezentând UAT │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SIRUTA │String │ 50 │ │SIRUTA reprezentând localitatea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INTRAVILAN │Boolean │ │ │Valoare booleană intravilan │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DISTRICTTYPE │String │ 50 │ │Tip subunitate administrativă (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DISTRICTNAME │String │ 50 │ │Denumire subunitate administrativă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │STREETTYPE │String │ 50 │ │Tip stradă (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │STREETNAME │String │ 50 │ │Denumire stradă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │POSTALNUMBER │String │ 50 │ │Număr poștal │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BLOCK │String │ 50 │ │Bloc │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ENTRY │String │ 50 │ │Scara │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FLOOR │String │ 50 │ │Etaj │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │APNO │String │ 50 │ │Număr apartament │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ZIPCODE │String │ 50 │ │Cod poștal │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DESCRIPTION │String │ 4000 │ │Descriere suplimentară │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SECTION │String │ 100 │ │Tronson │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Building │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al construcției │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDID │Int32 │ │ │Identificatorul terenului pe care se află construcția │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul adresei construcției │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDNO │Int32 │ │ │Numărul construcției în cadrul terenului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafața măsurată a construcției │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TOTALAREA │Double │ │ │Suprafața desfășurată a construcției │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGDESTINATION │String │ 50 │ │Cod grupă destinație(Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LEVELSNO │Int32 │ │ │Număr nivele construcție │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IUNO │Int32 │ │ │Număr unități individuale │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare de impozitare │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 2000 │ │Comentarii/Mențiuni construcție │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ISLEGAL │Boolean │ │ │Valoare booleană 'Are acte' │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LEGALAREA │Double │ │ │Suprafața din acte a construcției │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │E2IDENTIFIER │String │ 200 │ │Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERCADNO │String │ 200 │ │Număr cadastral hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERLBNO │String │ 200 │ │Număr carte funciară hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TOPONO │String │ 200 │ │Număr topografic │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CADGENNO │String │ 200 │ │Identificator înregistrare sistematică │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│BuildingCommonParts │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGCOMMONPARTID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al părții comune │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │Identificatorul construcției de care aparține partea comună │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │COMMONPARTTYPE │String │ 255 │ │Tip parte comună (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contested │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTESTEDID │Int32 │ │TRUE│Identificator unic al contestației │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTESTEDNUMBER │Int32 │ │ │Număr cerere de rectificare/contestație │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTESTEDDATE │DateTime │ │ │Data cererii de rectificare/contestației │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SOLUTIONNUMBER │Int32 │ │ │Număr proces verbal de soluționare cerere de rectificare/ ││ │ │ │ │ │contestație │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SOLUTIONDATE │DateTime │ │ │Data proces verbal de soluționare cerere de rectificare/ ││ │ │ │ │ │contestație │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ContestedxEntity │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTESTEDXENTITYID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al legăturii dintre contestație și ││ │ │ │ │ │entitate │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CONTESTEDID │Int32 │ │ │Identificatorul contestației │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDID │Int32 │ │ │Identificatorul terenului la care se referă contestația │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │Identificatorul construcției de care aparține partea comună │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IUID │Int32 │ │ │Identificatorul unității individuale la care se referă ││ │ │ │ │ │contestația │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 4000 │ │Observații │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Deed │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DEEDID │Int32 │ │TRUE│Identificator unic al actului/documentului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DEEDNUMBER │String │ 50 │ │Numărul actului/documentului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DEEDDATE │DateTime │ │ │Data actului/documentului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DEEDTYPE │String │ 50 │ │Tipul actului/documentului (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │AUTHORITY │String │ 50 │ │Autoritatea emitentă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 4000 │ │Descriere suplimentară act/document │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FILEID │Int32 │ │ │Identificatorul descrierii fișierului de care se leagă actul/││ │ │ │ │ │documentul │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │VALUECURRENCY │String │ 50 │ │Tip monedă valoare act/document │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │VALUEAMOUNT │String │ 200 │ │Valoare act/document │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│FileDescription │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FILENAME │String │ 50 │ │Denumirea fișierul CGXML │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │EXPORTDATE │DateTime │ │ │Data exportului fișierului din sistemul ETERRA │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FILEVERSION │String │ 50 │ │Versiunea fișierului CG/aplicației Generare CG cu care a fost││ │ │ │ │ │generat │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │OPERATIONTYPE │String │ 50 │ │Tip operațiune cadastrală (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LICENSEDNAME │String │ 255 │ │Denumire/Nume autorizat │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LICENSENUMBER │String │ 50 │ │Scrie licență autorizat │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FILEID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al descrierii fișierului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Land │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al terenului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CADSECTOR │String │ 200 │ │Sectorul cadastral în care se află terenul │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul adresei terenului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafața măsurată teren │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PARCELLEGALAREA │Double │ │ │Suprafața totală din acte teren │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ISNEW │Boolean │ │ │Valoare booleană tip teren nou │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FILEID │Int32 │ │ │Identificatorul descrierii fișierului CG de care se leagă ││ │ │ │ │ │terenul │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGLEGALAREA │Double │ │ │Suprafața totală din acte construcții │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare de impozitare │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 2000 │ │Comentarii/Mențiuni teren │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ENCLOSED │Boolean │ │ │Valoare booleana împrejmuit (TRUE), neîmprejmuit (FALSE) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │COAREA │Boolean │ │ │Valoare booleană zona cooperativizată (TRUE), ││ │ │ │ │ │necooperativizată (FALSE) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │E2IDENTIFIER │String │ 200 │ │Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERCADNO │String │ 200 │ │Număr cadastral hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERLBNO │String │ 200 │ │Număr carte funciară hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TOPONO │String │ 200 │ │Număr topografic │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CADGENNO │String │ 200 │ │Identificator înregistrare sistematică │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│IU │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IUID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al unității individuale │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │Identificatorul construcției de care aparține unitatea ││ │ │ │ │ │individuală │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IDENTIFIER │String │ 50 │ │Identificator apartament │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SECTION │String │ 50 │ │Tronsonul blocului de care aparține unitatea individuală │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │APNO │String │ 50 │ │Număr apartament/denumire a unității individuale │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ENTRY │String │ 50 │ │Scara blocului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafața măsurată │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TOTALAREA │Double │ │ │Suprafața utilă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDINDIVISIONAREA │String │ │ │Valoare cotă teren indiviză (fracție) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │COMMONPARTSAREA │String │ │ │Valoare cotă părți comune (fracție) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 2000 │ │Comentarii/Mențiuni unitate individuală │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FLOOR │String │ 50 │ │Etaj │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDDIVISIONTYPE │String │ │ │Tip cotă teren indiviză (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │COMMONPARTSTYPE │String │ │ │Tip cotă părți comune (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ROOMNO │Int16 │ │ │Număr camere │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │E2IDENTIFIER │String │ 200 │ │Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERCADNO │String │ 200 │ │Număr cadastral hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERLBNO │String │ 200 │ │Număr carte funciară hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TOPONO │String │ 200 │ │Număr topografic │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CADGENNO │String │ 200 │ │Identificator înregistrare sistematică │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Parcel │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PARCELID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al parcelei │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDID │Int32 │ │ │Identificatorul terenului de care aparține parcela │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NUMBER │Int32 │ │ │Număr parcelă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafața măsurată parcelă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │USECATEGORY │String │ 50 │ │Tip categorie folosință (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INTRAVILAN │Boolean │ │ │Valoare booleană intravilan │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare taxă de impozitare │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TITLENO │String │ 50 │ │Număr titlu de proprietate │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDPLOTNO │String │ 50 │ │Număr tarla │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PARCELNO │String │ 50 │ │Numărul parcelei din tarla │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 2000 │ │Comentarii/Mențiuni parcelă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │E2IDENTIFIER │String │ 200 │ │Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERCADNO │String │ 200 │ │Număr cadastral hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PAPERLBNO │String │ 200 │ │Număr carte funciară hârtie │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TOPONO │String │ 200 │ │Număr topografic parcelă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CADGENNO │String │ 200 │ │Identificator înregistrare sistematică │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Person │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PERSONID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al persoanei │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul adresei persoanei │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FIRSTNAME │String │ 255 │ │Prenume persoană fizică │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ISPHYSICAL │Boolean │ │ │Valoare booleană persoană fizică (TRUE), juridică (FALSE) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LASTNAME │String │ 255 │ │Nume/Denumire persoană │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DEFUNCT │Boolean │ │ │Valoare booleană decedat (TRUE), viu/stare nedeterminată ││ │ │ │ │ │(FALSE) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IDENTIFIED │Boolean │ │ │Valoare booleană proprietar identificat (TRUE), neidentificat││ │ │ │ │ │(FALSE) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IDCODE │String │ 50 │ │Cod CNP/CUI │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PREVIOUSLASTNAME │String │ 50 │ │Nume anterior persoană │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FATHERINITIAL │String │ 50 │ │Inițiala tatălui │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │CITIZENSHIPCOUNTRY │String │ 50 │ │Cetățenie (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IDCARDTYPE │String │ 50 │ │Tip act de identitate (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IDCARDSERIALNO │String │ 50 │ │Serie act de identitate │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IDCARDNUMBER │String │ │ │Număr act de identitate │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 2000│ │Comentarii/Mențiuni │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │PHONE │String │ │ │Telefon │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │EMAIL │String │ │ │Email │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │FILEID │Int32 │ │ │Identificatorul descrierii fișierului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │REGISTRATIONS │Int32 │ │ │Identificatorul înregistrării │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Points │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │POINTID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al punctului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IMMOVABLEID │Int32 │ │ │Identificatorul terenului de care aparține punctul │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │Identificatorul construcției de care aparține punctul │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NO │String │ 50│ │Număr punct │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │X │Double │ │ │Coordonata X a punctului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Y │Double │ │ │Coordonata Y a punctului │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Registration │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │REGISTRATIONS │Int32 │ │TRUE│Identificatorul unic al înscrierii │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │REGISTRATIONTYPE │String │ │ │Tip înscriere (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │RIGHTTYPE │String │ 50│ │Tip drept (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │RIGHTCOMMENT │String │ 2000│ │Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │NOTES │String │ 4000│ │Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │DEEDID │Int32 │ │ │Identificatorul actului în baza căruia se face înscrierea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │TITLE │String │ 50│ │Mod dobândire al dreptului (Dicționar) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │QUOTATYPE │String │ 50│ │Tip cotă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │INITIALQUOTA │String │ 10│ │Cota inițială (fracție) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ACTUALQUOTA │String │ 50│ │Cota actuală (fracție) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │VALUECURRENCY │String │ 50│ │Tip monedă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │VALUEAMOUNT │String │ 50│ │Valoare în monedă │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │COMMENTS │String │ 2000│ │Observații │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LBPARTNO │Int32 │ │ │Partea cărții funciare în care se va face înscrierea ││ │ │ │ │ │(2 sau 3) │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │POSITION │Int32 │ │ │Număr poziție din partea cărții funciare în care se va face ││ │ │ │ │ │înscrierea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │APPNO │Int32 │ │ │Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │APPDATE │DateTime │ │ │Data cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│RegistrationXEntity │ │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │REGISTRATIONXENTITYID │String │ │TRUE│Identificatorul unic al legăturii dintre înregistrare și ││ │ │ │ │ │entitate │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │REGISTRATIONS │Int32 │ │ │Identificatorul înregistrării │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │LANDID │Int32 │ │ │Identificatorul terenului la care se referă înregistrarea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │Identificatorul construcției la care se referă înregistrarea │├────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │IUID │Int32 │ │ │Identificatorul unității individuale la care se referă ││ │ │ │ │ │înregistrarea │└────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Denumire Relație │ Tabel Părinte │Coloana Părinte│ Tabel Copil │ Coloana Copil │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Building_IndividualUnit │Building │BUILDINGID │IU │BUILDINGID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_ Building_ BuildingCommonParts │Building │BUILD1NGID │BuildingCommonParts │BUILDINGID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_ Immovable_Building │Land │LANDID │Building │LANDID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_ FileDescription_ Land │FileDescription │FILEID │Land │FILEID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Address_Building │Address │ADDRESSID │Building │ADDRESSID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Building_Points │Building │BUILDINGID │Points │BUILDINGID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Immovable_Points │Land │LANDID │Points │IMMOVABLEID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Addrcss_Immovable │Address │ADDRESSID │Land │ADDRESSID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Immovable_Parcel │Land │LANDID │Parcel │LANDID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Person_FileDescription │FileDescription │FILEID │Person │FILEID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Address_ Person │Address │ADDRESSID │Person │ADDRESSID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Deed FileDescription │FileDescription │FILEID │Deed │FILEID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Land_RegistrationXEntity │Land │LANDID │RegistrationXEntity │LANDID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Building_Inscrierex Entitate │Building │BUILDINGID │RegistrationXEntity │BUILDINGID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_IU_RegistrationXEntity │IU │IUID │RegistrationXEntity │IUID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Registration_RegistrationX Entity │Registration │REGISTRATION ID│RegistrationXEntity │REGISTRATION ID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Land_Contestedx Entity │Land │LANDID │Contestedx Entity │LANDID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Building_ContestedxEntity │Building │BUILDINGID │Contestedx Entity │BUILDINGID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_IU_Contestedx Entity │IU │IUID │Contestedx Entity │IUID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Contested_ContestedxEntity │Contested │CONTESTEDID │ContestedxEntity │CONTESTEDID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_Deed_Registration │Deed │DEEDID │Registration │DEEDID │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤│FK_RegistrationPerson │Registration │REGISTRATIONS │Person │REGISTRATIONS │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┘ Notă: În cazul în care structura fișierului cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoștința Prestatorului (la 31-05-2017, Anexa 8 a fost modificată de Punctul 31. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )  +  Anexa 9MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂRELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂScara 1: .......UAT ........., Sector cadastral ........Identificator înregistrare sistematică:Adresa unității individuale:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ Se completează cu releveul unității individuale ││ ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ Se completează cu tabelul centralizator al suprafețelor ││ utile ale încăperilor unității individuale ││ ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                        Executant (nume/denumire, semnătură și ștampilă)Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: Lucrări de înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sector cadastral, anul realizării  +  Anexa 10GRAFICUL DE ACTIVITĂȚI┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐│Nr.│ Descriere activitate │Responsabil │Durata ││crt│ │de activitate│estimată a ││ │ │ │activității││ │ │ │(săptămâni)│├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 1 │Analiză date, recunoaștere teren, stabilire │ │ ││ │soluție tehnică de realizare a lucrărilor │Prestator │ 1 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 2 │Derularea lucrărilor de specialitate │Prestator │ 5-10*1)│├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 3 │Verificarea și recepția livrării "Documentele │ │ ││ │tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" │OCPI, │ 2 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 4 │Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului │ │ ││ │și primirea cererilor de rectificare inclusiv │Primărie, │ ││ │pregătirea publicării │OCPI, │ 9 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 5 │Soluționarea cererilor de rectificare │OCPI cu │ ││ │ │sprijinul │ ││ │ │Prestatorului│ ││ │ │reprezentan- │ ││ │ │tului UAT, │ 2 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 6 │Actualizarea documentelor tehnice în urma │ │ ││ │soluționării cererilor de rectificare și │ │ ││ │întocmirea "Documentelor tehnice ale │OCPI, │ ││ │cadastrului - copie finală" │Prestator │ 4 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 7 │Deschiderea cărților funciare │OCPI │ - │└───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘ Notă
  *1) Perioada specifică pentru fiecare sector cadastral este prevăzută în programul de livrări al Contractului
  (la 31-05-2017, Anexa 10 a fost modificată de Punctul 32. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
   +  Anexa 11FORMULAR CERERE DE RECTIFICARENr. ...../........CERERE DE RECTIFICARESubsemnatul/Subscrisa ........., domiciliat în/cu sediul în localitatea ........., str. ........., nr. ........., bl. ........., sc. .........,et. ........., ap. ........., sector nr./județul ........., identificat cu BI/CI, seria ........., nr. ........., eliberat de ........./CUI ........., reprezentat/ă prin ......... domiciliat în ........., str. ........., nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........., ap. ........., sector nr./județul ........., identificat cu BI/CI, seria ........., nr. ........., eliberat de ........., conform procurii/împuternicirii nr. .........,În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unității administrativ-teritoriale ........./sectorului cadastral ......... afișate la sediul ........./pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. ........., cu privire la următoarele aspecte:1. ....................................2. ........................................................................n ....................................Pentru a susține cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice:....................................................................                  Data Semnătura,Notă: O cerere de rectificare are ca obiect un imobil.  +  Anexa 12FORMULAR PROCES VERBAL SOLUȚIONARE CERERE DE RECTIFICAREAntet OCPINr. ........ data .........PROCES-VERBALÎn aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorială ........../sector cadastral ..........., numită prin .........., compusă din următorii membri: .............Analizând cererea de rectificare nr. ....../data ............ formulată de (numele și prenumele solicitantului) ........., cu privire laimobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unității administrativ-teritoriale .........../sector cadastral cu ID nr. ........În baza (acte, măsurători topografice etc.) ....................DECIDE:ADMITE cererea și dispune rectificarea imobilului cu ID .......... astfel: ..............RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ............Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare și altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.Semnăturile membrilor desemnați cu soluționarea cererilor de rectificare(nume și prenume) .................(nume și prenume) .................Notă: În situația în care cererea de rectificare afectează și alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fișierele cgxml ale imobilelor afectate și rectificarea acestor imobilelor conform situației rezultate din acte, măsurători etc.  +  Anexa 13ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATESubsemnatul/a .............. angajat la .............. în calitate de .............. mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. .............. având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT .............., sectoarele cadastrale nr. ..........*1), să asigur confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate de către ANCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum și pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia. Notă
  ──────────
  *1) se enumeră sectoarele cadastrale/unitățile administrativ-teritoriale
  ──────────
                     Data Semnătura
   +  Anexa 14MODEL PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE OCPI ________ Nr. ________ Data __________
  PROCES - VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE LIVRABILE
  în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate de ANCPI
  pe sectoare cadastrale
  Livrarea nr. ______ (denumirea livrării conform specificațiilor tehnice) Etapa nr. _________ (denumirea etapei conform specificațiilor tehnice) Refacerea nr. (0.1 sau 2) UAT________ , Județul .............. SECTOR CADASTRAL nr. ...............─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară în baza contractului de prestări servicii nr. _____/_____ (data) încheiat între UAT și(denumirea contractantului)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Subsemnatul/Subscrisa _______ (denumirea contractantului), în calitate de Prestator pentru sectorul cadastral nr. ....... din UAT ........ , județul am predat la OCPI .......... Livrarea nr. ........ - (denumirea livrării conform specificațiilor tehnice), Etapa nr. ......... - (denumirea etapei conform specificațiilor tehnice), Refacerea nr. _______ -(0.1 sau 2). Comisia de recepție din cadrul OCPI a constatat că au fost predate de către (denumirea contractantului)....... , prin reprezentant (numele și prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii ......... (nr./data), următoarele livrabile: (se alege tabelul corespunzător în funcție de livrare/etapă/refacere) Livrarea 1- Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare - Etapa 1┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Format/nr. Exemplare ││crt.│ Livrabilul ├───────────────┬────────────────┤│ │ │ Format digital│ Nr. fișiere │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 1 │Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor │ │ ││ │efectuate │ .pdf │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 2 │Fișele de date ale imobilelor, actele │ │ ││ │colectate în cadrul lucrărilor │ │ ││ │sistematice de cadastru │ .pdf │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 3 │Releveele unităților individuale din │ │ ││ │construcțiile condominiu │ .jpg │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 4 │Fișierele .cgxml │ .xml │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 5 │Registrul cadastral al imobilelor │.doc/.txt și │ ││ │(inclusiv releveele UI formatate pentru │.pdf (fișierele│ ││ │publicare) │.doc/.txt nu │ ││ │ │includ │ ││ │ │releveele UI) │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 6 │Opisul alfabetic al titularilor │.doc/.txt și │ ││ │drepturilor reale de proprietate, al │.pdf │ ││ │posesorilor și al altor deținători │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 7 │Planurile cadastrale │.tiff │ ││ │ │georeferențiat,│ ││ │ │.shp/.dxf și │ ││ │ │.pdf │ │└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘ Livrarea 1- Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare - Etapa 2┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Format/nr. Exemplare ││Crt.│ Livrabilul ├───────────────┬────────────────┤│ │ │ Format │ Cantități ││ │ │ hârtie │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 1 │Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor │da, 1 ex. │nr. dosare______││ │efectuate │ │ ││ │ │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 2 │Fișele de date ale imobilelor, actele │da, 1 ex. │nr. dosare______││ │colectate în cadrul lucrărilor │ │ ││ │sistematice de cadastru │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 3 │Releveele unităților individuale din │da, inclus la │nr. dosare______││ │construcțiile condominiu │nr. ctr. 4 │ ││ │ │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 4 │Registrul cadastral al imobilelor │da, 1 ex. │nr. dosare______││ │(inclusiv releveele UI formatate pentru │ │ ││ │publicare) │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 5 │Opisul alfabetic al titularilor │da, 1 ex. │nr. dosare______││ │drepturilor reale de proprietate, al │ │ ││ │posesorilor și al altor deținători │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 6 │Planurile cadastrale │da, 1 ex. │nr. planșe______││ │ │ │ ││ │ │ │format__________│└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘ Livrarea 2- Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală - Etapa 1┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Format I nr. Exemplare ││Crt.│ Livrabilul ├───────────────┬────────────────┤│ │ │ Format digital│ Nr. fișiere │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 1 │Cereri de rectificare, contestații, │.pdf │ ││ │acte, procese verbale, etc. │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 2 │Releveele unităților individuale din │ │ ││ │construcțiile condominiu │.jpg │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 3 │Fișierele .cgxml │.xml │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 4 │Registrul cadastral al imobilelor │.doc/.txt și │ ││ │(inclusiv releveele UI formatate │.pdf (fișierele│ ││ │pentru publicare) │.doc/.txt nu │ ││ │ │includ │ ││ │ │releveele UI) │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 5 │Opisul alfabetic al titularilor │.doc/.txt și │ ││ │drepturilor reale de proprietate, al │.pdf │ ││ │posesorilor și al altor deținători │ │ ││ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 6 │Planurile cadastrale │.tiff │ ││ │ │georeferențiat,│ ││ │ │.shp/.dxf și │ ││ │ │.pdf │ │└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘ Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală - Etapa 2┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Format I nr. Exemplare ││Crt.│ Livrabilul ├───────────────┬────────────────┤│ │ │ Format │ Cantități ││ │ │ hârtie │ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 1 │Releveele unităților individuale din │da, inclus la │nr. dosare______││ │construcțiile condominiu │nr. ctr. 4 │ ││ │ │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 2 │Registrul cadastral al imobilelor │da, 2 ex. │nr. dosare______││ │(inclusiv releveele UI formatate pentru │ │ ││ │publicare) │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 3 │Opisul alfabetic al titularilor │da, 2 ex. │nr. dosare______││ │drepturilor reale de proprietate, al │ │ ││ │posesorilor și al altor deținători │ │nr. pagini______│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 4 │Planurile cadastrale │da, 2 ex. │nr. planșe _____││ │ │ │ ││ │ │ │format _________│└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘ Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor (UAT) și unul pentru OCPI. Am primit. Comisia de recepție din cadrul OCPI: Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura .......................................... Am predat, Reprezentantul prestatorului. Nume prenume, funcție, semnătura (la 31-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 33. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
   +  Anexa 15
  MODEL NOTIFICARE

  OCPI__________ Nr.___________ Data________

  NOTIFICARE
  Livrarea (1 sau 2) Documentele tehnice ale cadastrului - (copie spre publicare/finală)
  UAT_________ , JUDEȚUL ................ SECTOR CADASTRAL _______________________  +  ETAPA 1 - Livrare documente în format digital─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Contractul de prestări servicii nr.___ /____(data) încheiat între UAT și (denumirea contractantului)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (se alege varianta corespunzătoare în funcție de livrare Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul)_______ nr. _____ / ______ (data), a verificat documentația depusă de__________ (denumirea contractantului) pentru sectorul cadastral nr. ........ din UAT___________ privind Livrarea (1 sau 2): Documentele tehnice ale cadastrului - (copie spre publicare/finală)......... , etapa 1 - documente în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr._______ /_______(data). Documentele predate nu au avut nevoie de refaceri. Sau (dacă este cazul - refacerea 1) În baza Procesului-verbal de constatare nr.______ /______ (data) emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de______ zile de la comunicare. (dacă este cazul - refacerea 2) În baza Procesului-verbal de constatare nr.______ /______ (data) emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de _____zile de la comunicare. Comisia de recepție constată că Livrarea 1 sau 2- Documentele tehnice ale cadastrului - ....... (copia spre publicare/finală), etapa 1 - documente în format ... digital ...., pentru sectorul cadastral ........ UAT_________ , îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului și recepționează livrarea. Prestatorul va preda restul livrabilelor în format analogic în termen de 5 zile. Comisia de recepție din cadrul OCPI (județul) a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, semnătura Nume prenume, funcție, semnătura (la 31-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 33. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
   +  Anexa 16
  PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

  OCPI__________ Nr.__________ Data__________

  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ în cadrul lucrărilor
  de înregistrare sistematică finanțate de ANCPI pe sectoare cadastrale
  Livrarea (1 sau 2): Documentele tehnice ale cadastrului - copia (spre publicare sau finală) UAT ______________ SECTOR CADASTRAL _______________───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară în baza Contractului de prestări servicii nr.______/_______ (data) încheiat între UAT și (denumirea contractantului)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr._____ /______ (data), a verificat documentația depusă de _________(denumirea contractantului) în calitate de Prestator pentru sectorul cadastral ......... UAT ____________ privind Livrarea (1 sau 2): Documentele tehnice ale cadastrului - copia (spre publicare sau finală) aferente sectorului cadastral ......... din UAT____________ . Comisia de recepție a verificat datele și documentele furnizate, pentru cele două etape, de către Prestator prin Procesele-verbale de predare-primire. Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor și hectarelor recepționate:*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐│ │ Nr. imobile│Suprafața aferentă││ │recepționate│ imobilelor ││ │ │recepționate (ha) │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤│TOTAL IMOBILE/ CĂRȚI FUNCIARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤│Imobile recepționate în vederea deschiderii cărților │ │ ││funciare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤│Imobile pentru care au existat cărți funciare care au │ │ ││geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat │ │ ││de cadastru și carte funciară până la data la care │ │ ││executantul primește dreptul de acces la baza de date │ │ ││e-Terra │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤│Imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare │ │ ││realizate în baza unor contracte de finanțare din │ │ ││fonduri publice. │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤│Cărți funciare individuale derivate │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘ Anexe: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)– Procese-verbale de predare-primire;– Notificare etapa 1;– Procese-verbale de refacere;– Alte documente, după caz.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisia de recepție constată că Livrarea (1 sau 2) - Documentele tehnice ale cadastrului - copia (spre publicare sau finală) pentru sectorul cadastral..... UAT_________ îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului și recepționează livrarea (1 sau 2).────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Prezentul Proces - verbal de recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor (UAT) și unul pentru OCPI. Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura .......................................... (la 31-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 33. din ANEXA din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 bis din 31 mai 2017 )
  -------