HOTĂRÂRE nr. 1.211 din 27 noiembrie 2001 (**republicată**) privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN***)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 februarie 2006  Notă
  **) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.318/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 10 noiembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001 și a mai fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 29 octombrie 2003 și prin Hotărârea Guvernului nr. 2.105/2004 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 din 9 decembrie 2004.
   +  Articolul 1 (1) Se înființează Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau Fondul, ca societate comercială pe acțiuni, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituție financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică de drept privat. ----------- Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 101 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 2 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN" cu denumirea "Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN". (2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice**) să întocmească formalitățile de constituire a Fondului. (la 12-06-2017, sintagma: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 376 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017 ) Notă
  **) Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație a fost înființată prin art. 1 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, și a preluat activitatea Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație.
   +  Articolul 2 (1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanțărilor, garanțiilor și asumarea angajamentelor de garantare sau finanțare, precum și orice alte instrumente de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii, definite potrivit legii, precum și de alte categorii de solicitanți prevăzuți în lege și în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse. (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017 ) (2) Activitățile secundare care pot fi desfășurate de Fond sunt prevăzute în actul constitutiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) În condițiile legii, Fondul își poate constitui filiale și unități teritoriale fără personalitate juridică. ------------ Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.483 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 3 (1) Fondul se constituie cu un capital social inițial de 5 milioane lei RON, din sumele alocate de la bugetul de stat Ministerului Finanțelor Publice, cu această destinație. (la 12-06-2017, sintagma: Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 376 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017 ) (2) Fondul nu poate funcționa decât după vărsarea integrală a capitalului social subscris inițial de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Aportul statului la capitalul social al Fondului va fi majorat, pe o perioadă de 5 ani, cu 0,4% din veniturile bugetare. (4) Capitalul social al Fondului se exprimă în acțiuni nominative, cu valoare nominală de 100 lei RON. (5) Acțiunile Fondului pot fi admise la cotarea unei burse de valori sau pot fi negociate pe o altă piață organizată de valori mobiliare. (6) Capitalul social al Fondului poate fi majorat în condițiile legii. ------------ Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.483 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 4 Ministerul Finanțelor Publice reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic. (la 12-06-2017, sintagma: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 376 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 5 Actul constitutiv al Fondului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 Cheltuielile de constituire a Fondului se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2001. (la 12-06-2017, sintagma: Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 376 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 12-06-2017, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 12 iunie 2017 )  +  Anexă ACT CONSTITUTIV din 27/11/ 2001