ORDONANȚĂ nr. 32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 30 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat. (la 11-06-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Punctul XI din Punctul 7, ARTICOL UNIC, LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )  +  Articolul 2(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, precum și în aparatul organelor de specialitate ale administrației publice centrale se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului. (la 18-01-2013, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013. ) (1^1) În subordinea viceprim-ministrului care are și calitatea de ministru funcționează un singur cabinet, cu numărul maxim de posturi stabilit potrivit anexei nr. 1 pentru funcția de viceprim-ministru cu portofoliu, organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce. (la 18-01-2013, Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 9 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013. ) (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat.(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat. (la 06-10-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. )  +  Articolul 3Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcții: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum și curier personal. (la 16-01-2002, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002. )  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1. (la 06-10-2009, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. )  +  Articolul 5(1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcție numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcționează.(2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata determinata, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului demnitarului.(3) În cazul funcționarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituției de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu aceasta instituție se suspenda până la revenirea în funcția deținuta anterior.(4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfășurat activitate în cabinetul demnitarului se considera vechime în specialitate.  +  Articolul 6Activitatea cabinetului demnitarului este coordonata de către directorul de cabinet, care răspunde în fața demnitarului, în acest sens.  +  Articolul 7Numărul maxim de posturi al fiecărei instituții menționate la art. 2 se suplimenteaza cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.  +  Articolul 9Structurile aprobate prin actele normative de organizare și funcționare a instituțiilor prevăzute la art. 2 se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe. (la 16-01-2002, Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002. )  +  Articolul 10Fondurile necesare asigurării bunei desfășurări a activității cabinetului demnitarului se defalca din bugetul anual aprobat instituției de către conducătorul acesteia.  +  Articolul 11Ministerul finanțelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanțe în bugetele instituțiilor respective.  +  Articolul 12Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale,
  Iuliu Bara,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării și tehnologiei,
  Bujor Bogdan Teodoriu
  p. Ministrul finanțelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului
  Nr. crt.Demnitar Numărultotal de posturi
  1. Prim-ministru 18
  2. Viceprim-ministru cu portofoliu, ministru de stat 12
  3. Viceprim-ministru fără portofoliu 8
  4. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului 8
  5. Secretarul general adjunct al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului 4
  6. Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat 3
  (la 11-06-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2, Punctul XI, din Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 2ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZĂRII, A FUNCȚIILOR DIN CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 24/2000PRIVIND SISTEMUL DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR (la 16-01-2002, Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002. ) -------------------------------------------------------------------------------- Nr. Anexa la Ordonanța Guvernului crt. Denumirea funcției Funcția echivalenta nr.39/1994, republicată-------------------------------------------------------------------------------- 1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 3-------------------------------------------------------------------------------- 2. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7-------------------------------------------------------------------------------- 3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4-------------------------------------------------------------------------------- 4. Secretar personal Șef cabinet I II/4, poz. 8-------------------------------------------------------------------------------- 5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b), poz. 30*)--------------------------------------------------------------------------------*) Salariile de baza sunt mai mari cu 45%. Notă
  Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum și în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la un salariul de baza, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timpul liber corespunzător.
  -------------